over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd."

Transcriptie

1 MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname van de onverplicht toelichtende paragraaf in de accountantsverklaring bij de jaarrekening de gebruikers van de jaarrekening willen wijzen op specifieke risico s die door de zorgverzekeraar zijn toegelicht. In dit memo is het standpunt van de gezamenlijke accountantskantoren verwoord. In de bijlage bij dit memo is een model accountantsverklaring die kan worden afgegeven bij de jaarrekening 2008 van zorgverzekeraars. De aspecten zoals beschreven in dit memo voor de jaarrekening gelden eveneens voor de af te geven accountantsverklaring bij de Wft-staten van zorgverzekeraars. Historie Waarom hebben we destijds besloten tot een dergelijke paragraaf. In een notitie van KPMG aan het NIVRA van 25 januari 2007 is de onderstaande motivering gegeven. Het NIVRA heeft naar aanleiding daarvan de tekst van de verklaring inclusief onverplichte paragraaf in haar verklaringen tool opgenomen: alle zorgverzekeraars in Nederland hebben te maken met verhoogde onzekerheden die samenhangen met de invoering van de DBC s en de invoering van de Zvw. Ten aanzien van het laatste aspect hangen de onzekerheden m.n. samen met de systematiek van risicoverevening bij het bepalen van het resultaat over 2006; alle zorgverzekeraars in Nederland te maken hebben met de onzekerheden rondom het vaststellen van het definitieve verstrekkingenbudget over 2005 en 2006 door CvZ; deze onzekerheden werken cumulatief door, waardoor aan - mogelijk verbeterde - inzichten over 2006 een beperkte waardering te geven is; alle zorgverzekeraars in Nederland te maken hebben met de onzekerheden inzake het vaststellen van het onderhandenwerk bij ziekenhuizen. Ten aanzien van de verstuurde declaraties over 2006 zal, gegeven de nieuwe afspraken inzake de kaderregeling wel voldoende zekerheid kunnen bestaan. Hierbij merken we op dat in de voor de zorgaanbieders af te geven juistheidsverklaringen, een beperking wordt opgenomen, samenhangend met inherente onzekerheden in het typeren van DBC s. Op dit moment is niet duidelijk wat de mogelijke effecten daarvan zijn op de uiteindelijke aanvaardbaarheid van de gedeclareerde kosten; de gebruikers van de jaarrekening mogelijk niet bekend zijn met de financiële gevolgen, respectievelijk mogelijke volatiliteit in de uiteindelijke uitkomsten bij de zorgverzekeraars, samenhangend met de invoering van de Zvw en de DBC s en we als beroepsgroep de gebruiker van de jaarrekening hier expliciet op willen wijzen. In dit kader merken we op dat we overigens een groeimodel voorstaan waarbij: In 2005 een onverplicht toelichtende paragraaf is opgenomen in de accountantsverklaring in verband met de invoering van de DBC s en de daarmee destijds (nieuwe) onzekerheden en risico s bij het opstellen van de jaarrekening In 2006 een onverplicht toelichtende paragraaf wordt opgenomen in de accountantsverklaring in verband met de invoering Zvw en de daarmee (nieuwe) onzekerheden en risico s bij het opstellen van de jaarrekening In 2007 geen onverplicht toelichtende paragraaf meer wordt opgenomen in de accountantsverklaring. Uitgangspunt hierbij is dat in de gehele keten de risico s aantoonbaar beter zijn in te schatten en worden beheerst. De ervaringen over 2006 dienen daartoe in de sector met kracht te worden

2 doorvertaald naar het normeringskader voor 2007 en verder. Anderzijds geldt dat in 2007 geen sprake meer is van een nieuwe situatie waar de gebruiker van de jaarrekening op moet worden gewezen, en het in algemene zin ongewenst is langjarig met een toelichting te werken. Voor de jaarrekening 2007 is toch besloten de paragraaf te handhaven. De reden hiervoor is geweest de stapeling van onzekerheden die een significante invloed kunnen hebben op de resultaten terwijl in 2006 er nog de verwachting was dat eind 2007 de bestaande onzekerheden van voorgaande jaren zouden zijn verminderd. Situatie 2008 In kalenderjaar 2009 wordt een afbouw van de onzekerheden verwacht doordat begin januari de macrokosten over schadejaar 2006 door ZN worden geraamd en in mei 2009 door CVZ de (definitieve) afrekening over schadejaar 2006 wordt verwacht. Aan de hand van deze afrekening zal, naar verwachting, een extrapolatie van de resultaten over schadejaar 2007 en 2008 kunnen worden opgesteld. Voor jaarrekeningen die na medio mei 2009 worden opgesteld en/of vastgesteld geldt dat de afrekening van CVZ over schadejaar 2006 zullen moeten worden meegenomen als gebeurtenis na balansdatum die de situatie per balansdatum kunnen beïnvloeden. Voor jaarrekeningen die vlak na balansdatum worden opgesteld geldt dat bovenstaande informatie niet beschikbaar zal zijn bij het opstellen van de jaarrekening. Ten opzichte van vorig jaar is echter wel aanvullende informatie beschikbaar gekomen die de onzekerheden voor schadejaar 2006 en 2007 reduceren. De relevante van CVZ en ZN ontvangen informatie betreft: Afrekening opbrengstverrekening 2005 en 2006; Voorlopige opgave van de HKC-effecten over 2006 per zorgverzekeraar; Voorlopige afrekening over schadejaar Hoewel deze informatie de onzekerheden heeft gereduceerd zijn de onzekerheden over de macrokosten , de FKG s 2006, de DKG s 2006 en de wijze waarop de onbekende verzekerden zullen worden verrekend door CVZ over 2006 nog aanwezig. Ten aanzien van schadejaar 2007 geldt dat de voorlopige afrekening over schadejaar 2007 onvolkomenheden bevat en door de branche als een onbetrouwbare schatter van de resultaten over 2007 wordt gezien. Voor schadejaar 2008 geldt dat, naast de onzekerheden die eveneens golden in voorgaande jaren, voor de meeste zorgverzekeraars additionele onzekerheden naar voren zijn gekomen. Deze onzekerheden betreffen: Onzekerheid over het effect van de toename van het B-segment op de kosten van de ziekenhuizen in Nederland. Met name omdat veel ziekenhuizen en zorgverzekeraars pas in het tweede halfjaar van 2008 definitieve prijsafspraken hebben gemaakt voor geheel De ziekenhuizen zijn de geleverde DBC s vervolgens gaan declareren en door het ontbreken van een betrouwbaar historisch declaratiepatroon zijn de totale DBC s kosten voor het A en B segment zeer lastig in te schatten. Onzekerheid over het effect van het preferentiebeleid op de farmaciekosten per zorgverzekeraar en op de landelijke farmaciekosten en de hieruit te verwachten verrekening op basis van de macroneutraliteit. Onzekerheid over de hoogte van de schadelasten van de op geneeskundige GGZ. Hoewel deze onzekerheid voor zorgverzekeraars aanzienlijk is, is het netto effect op het resultaat van een zorgverzekeraar nihil omdat deze kosten voor 2008 volledig worden nagecalculeerd. 1 Deze onzekerheid zal, naar verwachting, worden opgeheven nadat ZN medio januari 2009 een nieuwe inschatting van de macrokosten over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

3 Om een nader zicht te geven op ontwikkeling van de onzekerheden in de zorgverzekeringsbranche door de jaren heen in onderstaande tabel opgenomen. Overzicht onzekerheden in de zorgverzekeringsbranche Invoering DBC's in 2005: veel declaraties 2005 nog in 2006 en 2007 ontvangen. Naleving kaderregeling. ziekenhuizen 2005/2006. ziekenhuizen Overgang van de GGZ naar de basisverzekering. Bepaling van de verhouding vast/variabel voor de schadelastenziekenhuizen. Bepalen van het resultaatseffect van de verschuiving naar het B-segment en de schoning van het A-segment. Effect van de invoering van het preferentiebeleid op de farmaciekosten per verzekeraar en landelijk over 2008 is nog onbekend. Effect van toename van marktwerking op de zorginkoop in relatie tot de regeling macroneutraliteit is niet goed in te schatten per verzekeraar. Vaststellen van de juiste verzekerdenaantallen ter bepaling van het budget uit het zorgverzekeringsfonds. Er zijn nu meer ervaringsjaren. De verwachting is dat de trend tot verbetering zich heeft doorgezet in De definitieve verrekening heeft plaats gevonden in het najaar van Moet nog plaatsvinden in 2009, inclusief finale afrekening OHWschuif en schadelastschuif 2006/2007. Moet nog plaatsvinden in Ofschoon deze verstrekkingen 100% worden nagecalculeerd zijn problemen te verwachten ten aanzien van balansposities. zal de verhouding vast/variabel in 2008 beter zijn in te schatten. Preferentiebeleid geldt sinds 1 juli 2008 en de declaraties over het tweede halfjaar zullen naar verwachting pas medio 2009 verwerkt zijn. Of wel problemen met inschatting van technische voorziening (bruto en netto) per 31 december Dit aspect is inherent aan de toegenomen marktwerking en financiële impact op netto resultaat is op voorhand niet in te schatten.. De verzekerden aantallen zijn nu stabieler dan in Onduidelijk is echter wat het resultaatseffect is van de verrekening van de onbekende verzekerden over 2006, 2007 en

4 Overzicht onzekerheden in de zorgverzekeringsbranche Uitvoering ex post risicoverevening: Macro neutraliteit/macro nacalculatie. Bepaling resultaatseffect Hoge Kosten Compensatie. zullen de effecten van de risicoverevening beter zijn in te schatten. zullen de effecten van de risicoverevening beter zijn in te schatten. Overigens geldt voor 2008 een hoger drempelbedrag dat de inschatting lastiger maakt. Gegeven de status van de boven beschreven onzekerheden ligt het voor de hand om een onverplicht toelichtende paragraaf op te nemen in de accountantsverklaring tenzij de zorgverzekeraar kan aantonen dat de onzekerheden haar niet treffen respectievelijk gemotiveerd kan aantonen dat deze niet leiden tot een materiële impact op het resultaat of het vermogen in de jaarrekening Gegeven de werking van het risico vereveningsmodel ZVW is dit aannemelijk indien de verzekeringsportefeuille een representatieve afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Deze veronderstelling zal eerder valide zijn bij een relatief grote verzekeringsportefeuille dan bij een relatief kleine verzekeringsportefeuille. Deze veronderstelling zal echter door de zorgverzekeraar adequaat moeten worden gemotiveerd richting de verantwoordelijk externe accountant betrokken bij deze controle van de jaarrekening 2008 van de zorgverzekeraar. Een andere mogelijkheid kan zijn dat voor het opstellen van de jaarrekening 2008 de onzekerheden grotendeels zijn opgelost doordat nieuwe (betrouwbare) informatie van CVZ is verkregen. Gegeven de tijdslijnen die CVZ nastreeft achten wij deze optie voor boekjaar 2008 weinig realistisch. Overigens zijn wij als beroepsgroep van mening dat het in continuïteit afgeven van accountantsverklaring met onverplicht toelichtende paragraven niet wenselijk is. Wij zijn daarom van mening dat komend jaar door de spelers in de markt actief zal moeten worden gewerkt om de bestaande onzekerheden op te lossen. Daarnaast zal ernaar moeten worden gestreefd om geen nieuwe onzekerheden te laten ontstaan. Conclusie Uitgangspunt is de individuele beoordeling door de accountant van de genoemde effecten op vermogen, resultaat en solvabiliteit/liquiditeit van betreffende verzekeraar. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de maatregelen die de verzekeraar heeft genomen om de risico s te mitigeren en te kwantificeren. De accountant zal op basis van professional judgement per individuele verzekeraar moeten bepalen, of de omstandigheden van dien aard zijn dat het aanpassen van de accountantsverklaring noodzakelijk is. Door Zorgverzekeraars Nederland zijn in januari 2009 voorbeeldteksten ontwikkeld welke door de zorgverzekeraar in haar jaarrekening gehanteerd kunnen worden teneinde de onzekerheden in de

5 zorgverzekeringsbranche toe te lichten. Het niet toelichten van deze onzekerheden in de jaarrekening van de verzekeraar kan leiden tot een aangepaste accountantsverklaring. Een voorbeeld van een aangepaste accountantsverklaring is het opnemen van een toelichtende paragraaf: Toelichting Wij vestigen de aandacht op hetgeen op bladzijde xx tot en met zz in de toelichting op de jaarrekening is opgenomen. Hierin is uiteengezet welke landelijke risico s en onzekerheden in de zorgverzekeringsbranche bestaan die hun weerslag hebben op de jaarrekening van (naam zorgverzekeraar). Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014

NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot

Nadere informatie

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014

Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie van de werkgroep Schadejaar- Kalenderjaar; vastgesteld door het NBA-platform Zorg in control 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012 Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012 Vereveningsonderzoek en compensatie eigen risico (CER) februari 2014 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 17 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Accountantsonderzoek 2009

Accountantsonderzoek 2009 Protocol Accountantsonderzoek 2009 Richtlijnen voor accountantsonderzoek bij concessiehouders oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Doel van het accountantsonderzoek 7 3. Procedure onderzoek 9 4. Inhoud

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland Met zorg voor de toekomst* Financiële situatie Meavita Nederland baart zorgen Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland 5 december 2007 *Connectedthinking Aan de Raad van Bestuur en Raad van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt

Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt Onderzoek naar belemmeringen voor toetreding en de positie van kleine zorgverzekeraars april 2012 Inhoud Vooraf 7 Bevindingen en aanbevelingen 1. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012. Toezicht Financiële Verslaggeving

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012. Toezicht Financiële Verslaggeving Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012 Toezicht Financiële Verslaggeving September 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 7 3 Aandachtspunten voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 maart 2011

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 maart 2011 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie