Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg."

Transcriptie

1 Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015.

2 Ontwikkelingen. De overheid heeft in de zorg de burger in de vorige eeuw zijn eigen regie en eigen verantwoordelijkheid ontnomen. Dit door steeds meer verstrekkingen solidair te gaan regelen via belastingen en premies in de zgn. verzorgingsstaat. Bijna 90 % van de zorg is thans solidair gefinancierd, eigen betalingen en eigen risico zijn in verhouding de laagste in Europa, de macro kosten de hoogste (Bron: rapport Euro health Consumer index 2014). De burger heeft problemen met de hoogte van belastingen en premies, maar als men zorg nodig heeft wil men de beste zorg zonder op de kosten te hoeven letten! 23 april 2015 VGDN 2

3 Kosten van de zorg in Totale kosten 90 miljard, 16 % van het nationaal inkomen. Gemiddeld 5000,- per inwoner van 0 tot 110 jaar! De helft van de kosten zijn de kosten van de ziekenhuizen! 90 % Solidair gefinancierd via premies en belastingen. 10 % Eigen bijdragen, eigen risico en eigen betalingen. De kostenstijgingen in de laatste 10 jaar zijn veel hoger dan de inflatie! 23 april 2015 VGDN 3

4 Definitie van gezondheid (WHO) Was: Gezondheid is een toestand van welbevinden. Sedert 2014 : Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. 23 april 2015 VGDN 4

5 Noodzaak tot veranderingen. Al medio 90er jaren werd al volop gesproken over noodzakelijke veranderingen in curatieve en langdurige zorg. Pas in 2006 wet de nieuwe zorgverzekering ingevoerd. In 2015 is zowel de inhoud, de organisatie en de financiering van de langdurige zorg geregeld. De NVOG heeft in al deze jaren meegedacht en meegesproken en meegestuurd, dikwijls met de CSO partners, om voor de ouderen het beste te bereiken. Wel met het uitgangspunt dat wij vonden dat de veranderingen noodzakelijk zijn om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te behouden tegen aanvaardbare kosten. 23 april 2015 VGDN 5

6 23 april 2015 VGDN 6

7 Het Participatiewiel. Participatiewet: meer mensen aan de slag. Jeugdwet: aanspraak, toegang, bekostiging jeugdzorg. Wet Maatschappelijke Ondersteuning: regelt ondersteuning. Wet Langdurige Zorg: zwaarste langdurige zorg. Zorgverzekeringswet: verplichte basisverzekering. Wet Publieke Gezondheid: Openbare gezondheidszorg. Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening: problematische schulden. Wet passend onderwijs: alle kinderen krijgen een passende plek in het onderwijs. Bron: Movisie. 23 april 2015 VGDN 7

8 Macht- en markt problematiek. De (door de wet gegeven) macht van de zorgverzekeraar om voor hun verzekerden de zorg in te kopen staat ter discussie. De zorgverzekeraar is wettelijk verplicht zowel curatieve ( als zorgverzekeraar) als langdurige zorg (via zorgkantoren) kwalitatief goede, toegankelijke en qua kosten verantwoorde zorg in te kopen voor zijn verzekerden. De zorgverlener wil in overleg met zijn cliënt hem/haar de beste zorg verlenen, zonder rekening te houden met de kosten daarvan. Algehele vrijheid van keuze van de zorgverlener door de cliënt zal leiden tot hogere kosten (en dus premie!) en veel minder kostenbeheersing door eigen beslisvrijheid door de zorgverleners. Niet alles wat kan, hoeft! Engelse of Amerikaanse toestanden moeten wij hier vermijden! 23 april 2015 VGDN 8

9 Zorgverzekering (ZVW) Ingevoerd Verplichte verzekering voor iedere Nederlandse ingezetene. Overheid bepaalt de inhoud na raadpleging van het veld. Premie macro 50% nominaal en 50 % inkomensafhankelijk. Eigen risico 2015: 375 per volwassen verzekerde. De zorgverzekeraar koopt op de zorgmarkt zorg in voor zijn verzekerden op basis van kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. Premies zijn de afgelopen 5 jaar nauwelijks gestegen, het eigen risico wel! 23 april 2015 VGDN 9

10 Zorgverzekering 2. Thuisverpleging in de zorgverzekering (valt niet in het eigen risico! ) Huisarts is de poortwachter van de zorg (Echter loop niet voor ieder wissewasje naar de huisarts!) Wijkverpleegster terug in de wijk Medicijnen: de huisarts schrijft het middel voor, de apotheker zoekt, in overleg met de zorgverzekeraar, het beste en goedkoopste merk medicijn. Discussie over de 6 Euro extra bij de eerste verstrekking. Toekomst ziekenhuizen? Huisartsenverbanden (Hoed constructies)! Paramedici Specialist ouderen geneeskunde e.a. in de eerste lijn. Preventie: meer bewegen, minder roken, drink matig, zelfmedicatie, voorkom corpulentie. Nederland heeft de beste curatieve zorg in Europa wel kostbaar maar nog betaalbaar, laten wij dit zo houden. 23 april 2015 VGDN 10

11 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Tot eind 2014 voornamelijk landelijk via de AWBZ. De gemeente is beter in staat te beoordelen wat haar burgers nodig hebben. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de burger zelf, de samenleving = gemeente springt bij als men het zelf niet kan regelen. Verstrekking in natura, per individu of groep of via een Persoons Gebonden Budget. Een financiële eigen bijdrage naar inkomen en vermogen. 23 april 2015 VGDN 11

12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2. Door de gemeentelijke verantwoordelijkheid ontstaan er verschillen in de invulling per gemeente. Gemeenten moeten hun besluit baseren op de uitkomst van een gesprek met de burger. Het budget huishoudelijke hulp is met 40 % verminderd met een overgangsregeling in Dit betekent minder uren en ontslagen! De gemeentelijke overheid verwacht ook van de sociale omgeving van de burger een inzet voor hulp. 23 april 2015 VGDN 12

13 Wet Langdurige Zorg (WLZ) De Wet Langdurige Zorg regelt de zorg en verblijf als een burger 24/7 zorg en toezicht nodig heeft. Het Centrum Indicatie Zorg regelt, na een gesprek en onderzoek, de indicatie. Het regionaal Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de inkoop van de natura zorg in verpleeghuizen. Opname in een verpleeghuis of psychiatrische inrichting of in een inrichting voor beschermd wonen. Men kan ook kiezen voor verpleging in eigen huis via een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis ( MPT) of en Persoons Gebonden Budget. Men moet dan wel aantonen dat dit met behulp van familie (partner) en sociale omgeving ook goed geregeld kan worden. Een jaar verpleeghuis kost op dit moment tussen de en Er moet een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage worden betaald. 23 april 2015 VGDN 13

14 Verzorgingshuis oude stijl wordt afgebouwd! Ouderen die nu nog in een verzorgingshuis wonen mogen daarin blijven, echter door inkrimping kan er verhuisd moeten worden. Een aantal verzorgingshuizen wordt omgebouwd tot huurwoningen voor ouderen, een aantal afgebroken. Zorg ervoor dat je huis aangepast is voordat het noodzakelijk is. Degenen die niet oud kunnen of willen worden in hun eigen woning zullen, als men ook het eigen huis onvoldoende kan aanpassen aan de wensen, via een woningbouwvereniging of particulier een aangepaste woning moeten huren of kopen. 23 april 2015 VGDN 14

15 Zorgcoöperaties, Hulpcentrales en Stadsdorpen. In Nederland zijn, door particulier initiatief, soms met medewerking van de gemeente, door vrijwilligers organisaties opgericht om de oudere en gehandicapte die thuis wonen, te helpen en steun te verlenen. Ook hulp voor eenzame ouderen hoort daar meestal bij. Zie b.v. www. zorgcooperatiehoogeloon.nl en De NVOG wil dat via haar lidorganisaties gaan activeren. 23 april 2015 VGDN 15

16 2030. Er is een studie gestart naar de nodige curatieve en langdurige zorg in 2030 door Zorg Instituut Nederland. In 2030 zal, ondanks het verder doorwerken van de veranderings activiteiten nu, de zorgvraag in Nederland met 50 % zijn gestegen! Dit is financieel en qua personeelsbezetting, ook na de recente wijzigingen, in de huidige organisatie niet te realiseren. Op 10 april 2015 is het rapport over de nodige organisatie- en beroepenstructuur 2030 aan de minister uitgereikt. E-health zal de basis zijn van de individuele gezondheidszorg. Zorgverleners worden meer begeleiders in gezondheid. Er staan ons en toekomstige ouderen dus nog vele wijzigingen te wachten! 23 april 2015 VGDN 16

17 Tot slot. Wij zullen zelf veel meer moeten gaan doen om vitaal te blijven, ons lichaam en onze geest gezond te houden. Preventie activiteiten, die de burger zelf moeten worden geregeld, zal daarbij een grote basis zijn. Denk na wat u zelf kan doen voor uw gezondheid, voordat u een zorgverlener raadpleegt! Denk na wat u in uw huis moet veranderen om daar op een goede wijze oud te kunnen worden en voer dat uit voordat het te laat is! De Nederlandse solidaire verzorgingsstaat zal verder worden verminderd! 23 april 2015 VGDN 17

18 Vragen? Stel ze mij Bedankt voor uw aandacht! De NVOG is deelnemer aan het project seniorvriendelijke ziekenhuizen 23 april 2015 VGDN 18

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt Deze notitie is geschreven als achtergrondnotitie voor een discussie binnen de Rotterdamse PvdA over de op handen zijnde

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld 1. Visie Onder het motto Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld kiezen wij als cliëntenorganisaties in de langdurige zorg voor een perspectief

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie