FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ"

Transcriptie

1 FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ In deze FAQ zijn alle vragen verzameld zoals wij deze de afgelopen tijd hebben ontvangen. We zullen de komende maanden indien er nieuwe vragen zijn het overzicht steeds aanpassen. Vragen of opmerkingen kunt u via stellen. We delen deze lijst met uw beroepsvereniging, de NZa en VWS om zo te zorgen dat de communicatie zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. Algemene vragen Praktische vragen digitale contractering VGZ Voor wie is digitale contractering van toepassing? Wat is het adres van VGZ team voor digitale contractering? Wat is het telefoonnummer van VGZ team voor digitale contractering? Is er ook een website met informatie beschikbaar voor digitale contractering GGZ? Voor welke vragen is het VGZ team voor digitale contractering bereikbaar? Alle aanbieders met omzet onder worden digitaal gecontracteerd. Het telefoonnummer wordt begin oktober bekend gemaakt, via een nieuwsbrief én een latere FAQ. Ja. Op onze website kunt u alle relevante informatie vinden, waaronder: - beleidsinformatie VGZ - contractteksten de meest actuele FAQ - relevante beleidsregels van de NZa - relevante beleidsstukken NZa, zoals over POH-GGZ Voor alle voorkomende vragen over contractering GGZ. Dit geldt zowel voor aanbieders die digitaal worden gecontracteerd als aanbieders die door inkopers worden bezocht. Op basis van gestelde vragen zal het team ook de FAQ voortdurend actualiseren. Praktische vragen digitale contracteertool VGZ Waar / wanneer de digitale contracteertool van VGZ beschikbaar? Hoe lang blijft de contracteertool open staan? In de week van 7 oktober wordt de tool beschikbaar gesteld. U ontvangt per een uitnodiging tot digitaal contracteren, maar houdt ook de VGZwebsite en de website van uw beroepsvereniging goed in de gaten. De contracteringtool blijft een jaar open staan. We raden u wel aan om voor begin november het traject af te ronden zodat wij onze klanten goed kunnen informeren met wie we een overeenkomst hebben in Maar er gelden wel andere randvoorwaarden wanneer de overeenkomst pas na 15 november is afgesloten. De randvoorwaarden vindt u terug onder de overgangsfinanciering.

2 Bestaat er een koppeling tussen DBC-services en de VGZ contracteertool? Welke portals mogen we gebruiken om ROM evaluaties uit te voeren die door VGZ gehonoreerd worden? Contractering vindt volledig plaats binnen de VGZ contracteertool. Voor het inloggen is echter het Vecozo-certificaat nodig. In die zin is er sprake van een koppeling met DBC-services Portals die door VGZ worden gehonoreerd zijn onder andere: NVVP Portal, Telepsy, SBGGZ, Codeboek LVE, Reflectum Indien uw ROM leverancier hier niet bijstaat is het vooral van belang om bij uw beroepsvereniging na te vragen of deze door de Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ) opgenomen wordt. Praktische vragen overig Wat is de hoogte van het eigen risico in 2014? 360,- Omzet / zorgkostenplafond gerelateerde vragen Welke verdeling hanteert VGZ in het aanbod / productieplafond 2014 voor de SGGZ / GBGGZ en is deze verhouding onderhandelbaar? Bij de digitale contractering vertaalt VGZ uw declaratiegegevens naar een voorstel. Deze staat hieronder weergegeven. Voorbeeld: u had in 2013 uitsluitend een DBC-overeenkomst. Uit uw declaratiegegevens blijkt dat 20% van uw DBC s de behandeltijd van korter dan 800 minuten heeft. VGZ biedt u twee overeenkomsten aan: voor GBGGZ (20% omzet) en SGGZ (80% omzet). Hoe gaat VGZ om met verzekerden mutaties in 2014, waardoor de verwachte omzet anders uitpakt dan op basis van in voorgaande jaren gedeclareerde omzet verwacht zou worden? Indien deze verdeling naar uw mening niet passend is, kunt u hierover in overleg treden met het VGZ team digitale contractering. VGZ hanteert declaratiegegevens uit het verleden als basis om u een voorstel te doen. Bij de contratering in november kan voor wat betreft verzekerdenmutaties slechts uitgegaan worden van mutaties in Indien het werkelijke aantal verzekerden van de zorgverzekeraar meer dan 0,5% afwijkt van het aantal waarvan bij de vaststelling van een zorgkostenplafond is uitgegaan, wordt het zorgkostenplafond naar evenredigheid verhoogd of verlaagd. De zorgverzekeraar stelt de zorgaanbieder voor 1 juni van het jaar waarvoor het zorgkostenplafond geldt in kennis van een eventuele wijziging van het zorgkostenplafond.

3 Welk beleid voert VGZ als een aanbieder ook in 2014, zoals in 2013, een groei voorziet? Zorgaanbieders hebben ook zelfbetalers, voor wie de zorgaanbieder niet declareert bij VGZ. Kan de omzet van zelfbetalers worden meegenomen bij de vaststelling zorgkostenplafond 2014? Kan de zorgaanbieder flexibel omgaan met de afgesproken productmix? Hierover kunt u overleggen met het VGZ team digitale contractering. Dit team bekijkt regionaal welke mogelijkheden er zijn al in november een hoger zorgkostenplafond toe te kennen. Indien deze mogelijkheid er in november niet direct is, kunt u vanaf januari 2014 hierover met het VGZ team digitale contractering nogmaals overleggen. Op dat moment bestaat er inzicht in het totaalvolume van gecontracteerde zorg en die gebieden waar nog aanvullende contractering gewenst is. Ja. Indien u de zorgverlening aan zelfbetalers kunt onderbouwen, kunt u hierover in overleg treden met het VGZ team digitale contractering. Ja, de productmix kan variëren ten opzichte van de vooraf gemaakte verdeling waarop het zorgkosten plafond is gebaseerd. De productmix willen we gebruiken om de dialoog aan te gaan met u in de loop van het jaar. Het in de overeenkomst afgesproken zorgkostenplafond is leidend. Vragen met betrekking tot declaraties Klopt het dat declaraties mogelijk pas vanaf 2014 ingediend kunnen worden? Hoe ontvangen zorgaanbieders tot dat moment inkomsten? Waarom houdt VGZ een ondergrens aan bij de overgangsfinanciering? Zijn er ook alternatieven op overgangsfinanciering? Het lijkt me heel bewerkelijk. Zijn er randvoorwaarden voor de overgangsfinanciering? VGZ is van mening dat het onredelijk is als aanbieders de consequenties moeten dragen van het niet tijdig beschikbaar zijn van de declaratiestandaard. VGZ heeft specifiek voor aanbieders met een omzet tussen en besloten over te gaan tot een vorm van overgangsfinanciering. Over dit beleid, de hiervoor te sluiten overeenkomst en de wijze van verrekening kunt u vanaf medio oktober op onze website nadere informatie vinden. VGZ gaat uit van een ondergrens van Indien u slechts VGZ omzet heeft houdt het in dat een fulltime praktijk (1 FTE) ongeveer 5% van uw cliënten bij ons verzekerd zijn. Die zijn er wel. VGZ gaat samen met de beroepsverenigingen een aantal alternatieven op papier zetten en medio oktober via ons nieuwsbrief verspreiden. Ja, hieronder zijn de randvoorwaarden genoemd: 1. Er dient een overeenkomst te zijn 2. De overeenkomst dient voor 15 november 2013 te zijn afgerond 3. Overeenkomsten na 15 november alleen in de volgende gevallen: - Bij een nieuwe praktijk - Indien door toedoen van VGZ u niet voor 15 november een overeenkomst met VGZ kon aangaan.

4 Bij welke afdeling kan een zorgaanbieder zich melden voor het aanvragen van een voorschot op grond van de overgangsfinanciering? Kan een zelfstandig werkend zorgverlener het product chronische zorg declareren? U kunt via een verzoek indienen. In oktober volgt meer informatie over de procedure. De afgelopen weken is het VGZ opgevallen dat er in het veld nog niet een eenduidig beeld is van de cliëntenpopulatie voor het product chronisch. Wij zien dit product juist bij de cliënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (verslaving, schizofrenie, bipolair, etc.) die voldoende stabiel zijn om in de wijk nazorg te ontvangen dat past bij hun zorgvraag. VGZ wil deze chronische zorg in multidisciplinair verband geleverd wordt. VGZ zal deze zorg daarom alleen inkopen bij zorgaanbieders die aan een aantal specifieke eisen kunnen voldoen. Een solo-praktijk kan voor een afspraak in aanmerking komen als aan de richtlijnen wordt voldaan. Voor de GBGGZ is het dan bijvoorbeeld van belang dat er een samenwerkingsrelatie is met de huisarts en de gespecialiseerde GGZ. Daarnaast moet aantoonbaar multidisciplinaire zorg geleverd worden. Vanuit de LVE hebben we begrepen dat zij ook de reguliere nazorg binnen dit product zien. Hoe kan een huisarts de inzet van bijvoorbeeld een psychiater, psychotherapeut of psycholoog declareren (consult)? Kan voor een cliënt in 1 jaar meerdere producten worden gedeclareerd? Wat gebeurt er als een zorgaanbieder geen contract met VGZ sluit? Hoe kan de cliënt in zo n situatie de ontvangen zorg declareren? In december hebben we gesprekken afgerond op dit onderwerp met de beroepsverenigingen en de NZa. Dan kunnen we zien of we ons beleid dienen te herzien. Vanaf 2014 is het mogelijk voor een huisarts om aanvullende middelen voor zijn praktijk bij zorgverzekeraars aan te vragen. Dit valt binnen de beleidsregel POH-GGZ. Hierdoor valt het niet onder de eigen risico van de cliënt. U kunt deze kosten vervolgens rechtstreeks bij de huisarts indienen. VGZ heeft ervaring wanneer regionaal hier afspraken over gemaakt worden met bijvoorbeeld een huisartsenzorggroep ook over de financiële afwikkeling. Ja, dit kan, mits het gescheiden zorgtrajecten zijn en betrekking hebben op een nieuw zorgvraag. De zorgaanbieder kan de geleverde zorg dan bij de cliënt in rekening brengen. De cliënt kan de nota bij VGZ indienen en heeft recht op het vergoeden van het restitutietarief voor een van de 4 producten uit de GBGGZ of een DBC uit de SGGZ. Als het gaat om niet verzekerde zorg (zorg die niet onder de basisverzekering valt) kan het product OVP (overige producten) bij de cliënt in rekening gebracht worden. Afhankelijk van het product en de aanvullende verzekering die de cliënt heeft kan de zorg wel of niet gedeclareerd worden.

5 Wat moet er geregistreerd worden bij de overige producten? Hoe moet een basispsycholoog in een praktijk met een hoofdbehandelaar zijn zorg declareren? De zorgaanbieder kan deze overige producten als consulten declareren bij de cliënt. Een goede registratie conform de eisen van NZa is wel van belang als de cliënt de nota s bij VGZ wil declareren vanuit de aanvullende verzekering. De basispsycholoog wordt dan medebehandelaar onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar kan, conform landelijk beleid, de zorg declareren. Vragen met betrekking tot tariefstelling Wat gebeurt er met de overige 5% korting op het maximum NZa-tarief? De NZa heeft maximum tarieven vastgesteld waarbij ze uitgaan van een uurloon van een psycholoog van 92,67. Onze gemiddelde consulttarief ligt rond 80. Onze minimumtarief voor 2013 is 76 en dat komt overeen met 83%. Onze maximumtarief 95% ligt zelfs daardoor iets hoger dan onze huidige maximumtarief van 87. Tevens willen we in 2015 zoals aangegeven op onze informatiebijeenkomsten wel mogelijk maken om een tarief van 100% te ontvangen. Waarom maakt VGZ een verschil in het maximaal te behalen tarief voor grote en kleine organisaties? Waar blijft de 25% korting van het NZa-tarief voor dyslexie-zorg? Wat zijn de opslagpercentages op het starttarief? Wat is het tarief voor niet gecontracteerde zorg? Waarvoor zijn de transitietarieven bedoeld? Het is niet zo dat de 5% een bezuiniging is. De tariefopbouw die VGZ gebruikt maakt geen onderscheid tussen klein of grote organisaties. We stimuleren samenwerking met onze tariefdifferentiatie. De dbc s waarbinnen dyslexiezorgvallen (Overige stoornis kindertijd) hebben een maximumtarief dat hoger is dan de kosten die een zorgverlener heeft bij het verlenen van dyslexiezorg. Het tarief van 75% voeren wij nu reeds een aantal jaren en hebben in de praktijk ook gekeken of deze dekkend zijn voor de kosten. Dat blijkt het geval te zijn. Deze opslagpercentages staan vermeld op de VGZwebsite. VGZ stelt deze tarieven nog vast. Binnen onze naturapolissen is opgenomen dat we 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoeden. Per 15 december stellen we deze vast en zullen we die via een nieuwsbrief communiceren. Ten eerste voor verkeerde verwijzing van cliënten door de huisarts, waarbij de zorgaanbieder de cliënt na de intake naar de huisarts terugverwijst. Ten tweede voor cliënten die in 2013 gestart zijn met een behandeltraject op basis van consulten en in 2014 nog maximaal 2 consulten nodig hebben. Als een cliënt in 2014 meer dan 2 behandelingen nodig heeft, moet hiervoor een product in de GBGGZ geopend worden.

6 Moet bij ongecontracteerde zorg de zwaarte van de zorg worden bepaald? Zo, ja vooraf (moet er ook toestemming worden gevraagd?) of achteraf en door wie, zorgverlener of huisarts? Ja. Ook indien er geen overeenkomst is dient de zwaarte van zorg bepaald te worden. Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen bij een verzekeraar. Wij voeren over alle geleverde zorg achterafcontroles uit. Daarbij zullen we vooral kijken naar de praktijken die opvallend afwijken in de zorg, dat gedeclareerd is. Uiteraard geldt ook bij niet gecontracteerde zorg hoor en wederhoor. Vragen VGZ beleid Welk contracterings- en inkoopbeleid heeft VGZ in 2014 voor nieuwe aanbieders met een GBGGZ en / of een SGGZ aanbod? Wat is volgens VGZ de functie van het introduceren van een zorgkostenplafond voor zelfstandige werkende zorgaanbieders? Biedt VGZ voor de GBGGZ en SGGZ en dyslexiezorg aparte overeenkomsten 2014 aan? Klopt het dat VGZ regionale samenwerking hoger waardeert dat kleinschalige samenwerking? Wat ziet VGZ als een kleinschalig samenwerkingsverband? Hoe verwacht VGZ dat een zorgaanbieder gaat schakelen met huisartsen als er geen goed functionerend samenwerkingsverband tussen de huisartsen is? Wat ziet VGZ als het verschil tussen samenwerking en contractuele samenwerking? Wat zijn samenwerkingsverbanden? VGZ sluit eerst in de periode oktober/ november overeenkomsten met bestaande contractrelaties. Als VGZ aanvullend nog aanbieders wil contracteren, is het mogelijk een overeenkomst aan te gaan. Het budget voor de nieuwe praktijk wordt in overleg vastgesteld op basis van een aantal regionale factoren zoals: Substitutiepotentieel Marktaandeel VGZ Met veranderingen rond de verschuiving tussen SGGZ naar GBGGZ, verwacht VGZ veel onzekerheid en onduidelijkheid. Deze situatie kan tot ongewenste gevolgen leiden (zoals omzetverhoging zonder toegenomen levering van zorg). VGZ probeert met de introductie van de zorgkostenplafonds deze specifieke en ongewenste groei van zorgkosten te voorkomen. Het helpt de u en VGZ om gedurende 2014 de ontwikkeling van zorgkosten te monitoren en indien nodig met u in gesprek te gaan over de financiële effecten van de veranderingen. Ja In tarief wordt het met een hoger bedrag gehonoreerd, maar daar tegen zijn de kosten ook hoger. Wij vinden regionale samenwerking niet belangrijker dan kleinschalig. We willen juist recht doen aan de verschillen in de praktijk. Een kleinschalig samenwerkingsverband gaat om ongeveer inwoners en 4 huisartsen. Deze situatie leent zich dan voor het versterken van de regionale samenwerking van de eerste lijn. VGZ heeft bij de voor haar 26 grote huisartsorganisaties ook de taakstelling neergelegd om de aanhaking met gbggz te organiseren. Om voor de vergoeding van de samenwerking in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan de eisen zoals vermeld in de presentatie zoals gegeven op de informatiebijeenkomsten. Op VGZ-website vindt u verdere informatie hierover.

7 Wat ziet VGZ als een regio? Maakt VGZ bekend welke zorggroepen er zijn? Vergoedt VGZ de tijd die een zorgverlener besteedt aan samenwerking? Hoe ziet VGZ de rol van de huisarts in relatie met de keuzevrijheid van de cliënt? Cliënten kiezen vaak ook via websites of persoonlijk contact een hulpverlener. Zijn de huisartsen wel bereid om cliënten door te verwijzen en samen te werken met andere hulpverleners? Kunnen de verschillende zorgverzekeraars niet beter overleggen om tot een gezamenlijk beleid te komen? Wat valt onder het aanvullende pakket van VGZ? Er bestaan twee typen regio s: - GHOR-regio s zijn de veiligheidsregio s. Het gaat om een gebied dat geografisch bij elkaar hoort. - huisartsenregio: zorggroepen waarbinnen huisartsen zijn georganiseerd VGZ publiceert deze informatie op de VGZ-website. Ja. VGZ geeft een opslag op het basistarief voor kleinschalige of regionale samenwerking. VGZ vindt de keuzevrijheid van de cliënt belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts om een objectieve verwijzing te geven en niet naar een specifieke hulpverlener te verwijzen. De cliënt mag van dit advies afwijken. VGZ ziet een belangrijke rol voor de zorggroepen om deze samenwerking te stimuleren. In haar contacten en inkoop bij huisartsen stimuleert VGZ deze samenwerking op dezelfde wijze als bij GBGGZ en SGGZ. Zorgverzekeraars overleggen in ZN-verband om te komen tot een beleid dat werkbaar is voor de zorgverleners. Elke zorgverzekeraar bepaalt vervolgens zijn eigen accenten en tariefstelling. De onderwerpen waar verzekeraars afspraken over mogen maken zijn: - Kwaliteit - Transparantie VGZ moet het aanvullend pakket nog nader vaststellen. Zodra deze informatie beschikbaar is, zal deze op de website van VGZ worden gepubliceerd. Vragen landelijk beleid Is het landelijk beleid dat de behandelaar zelf bepaalt welk product gedeclareerd wordt? Wie heeft bepaald dat de diagnose vermeld moet worden op de declaratie? Ja, dit is landelijk afgesproken evenals het streven om in de toekomst de huisarts hierin een rol te geven. Op grond van het landelijk akkoord dat bereikt is op het gebied van GGZ is dit afgesproken. Daarbij zijn uw beroepsverenigingen betrokken. Uiteraard geldt dat in de gevallen dat een cliënt niet wenst dat de diagnose vermeldt wordt, dat daar een procedure voor is. Deze kunt u via de NZa opvragen. Momenteel loopt een procedure over de diagnose op de nota bij de NZa. De diagnose dient wel in de aanlevering richting DIS te zijn vermeld. Dit vindt namelijk geanonimiseerd plaats. Uw beroepsvereniging (NIP, LVE, NVVP) kan u meer informatie geven over dit traject.

8 Wat is leidend voor de diagnostiek? Wat als een hulpverlener geen diagnose conform de DSM systematiek kan stellen? Is 750 minuten niet te weinig voor chronische zorg? Hoe wordt per casuïstiek een onderscheidt gemaakt tussen GBGGZ en SGGZ? Hoe kunnen multidisciplinaire programma s zoals de zorg voor mensen met obesitas gedeclareerd worden? Kan een ECP-therapeut een hoofdbehandelaar zijn? Kan een cliënt halverwege een product switchen van behandelaar? De prestatie / het product wordt gebaseerd op het cliëntprofiel. Dit cliëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria: - DSM stoornis - ernst problematiek - risico - complexiteit - beloop klachten Dan moet de hulpverlener de cliënt terugverwijzen naar de huisarts. Met de invoering van GBGGZ en SGGZ is het van belang niet meer in minuten of consulten te denken, maar in (integrale) prestaties GGZ. De diagnose en de aard van de zorg(vraag) bepaalt het product, niet het aantal minuten. Voor zover al een tijdsindicatie in minuten wordt gegeven, gaat het om het gemiddelde aantal minuten. Daarnaast moet bij chronische zorg een goede afweging gemaakt worden of deze zorg in de GBGGZ of beter in de SGGZ behandeld kan worden. De huisarts (ondersteund door een POH-GGZ) verwijst op basis van zijn ingeschatte triage de cliënt door en bepaalt hierbij of de zorgvraag het beste past in de GBGGZ of de SGGZ. VGZ heeft een flowchart beschikbaar die dit beslisproces weergeeft. Deze is op de VGZ-website terug te vinden. In de GBGGZ kan dit passen bij een van de producten en gedeclareerd worden. Daarbij geldt dat de psychische zorg daaronder valt. Zorg die in dit programma geleverd wordt door zorgaanbieders met een beroep die niet in de beroepentabel voor de GGZ staan (zoals diëtist en fysiotherapeut), moet door deze zorgaanbieders zelf gedeclareerd worden. Deze zorg maakt geen deel uit van de prestatie GBGGZ. In de SGGZ verandert er niet veel. In bepaalde DBC s is een multidisciplinaire inzet en de inzet van behandelaars zoals de diëtist en de fysiotherapie al meegenomen. Nee, dit is niet mogelijk. ECP-therapeuten worden niet door VWS en veldpartijen als hoofdbehandelaar gezien. ECP-therapeuten die bijvoorbeeld lid zijn van de NAP kunnen wel via de aanvullende polissen van VGZ een vergoeding krijgen. Deze nota s vallen niet onder de gbggz en kunnen aan de cliënt worden gegeven. Ja, switchen is uiteraard toegestaan. Wat dat precies inhoud voor de declaraties is ons nog niet bekend. We zullen deze vraag bij de NZa voorleggen en het later in deze lijst opnemen.

9 GBGGZ Praktische vragen Hoe no show verwerken en declareren bij een gestart product in de GBGGZ? Een no-show mag in rekening worden gebracht bij de cliënt, maar de minuten worden dan uiteraard niet geregistreerd. Omzet gerelateerde vragen Door de invoering van het budgetplafond moet een kleine praktijk steeds meer registreren. Dit werkt kostenverhogend. Verzekeraars ontvangen declaratiegegevens en kunnen toch zelf zien als een praktijk het budgetplafond overschrijdt. Kan VGZ de praktijken hierover niet informeren? VGZ vindt dit in beginsel een goed voorstel. Praktisch probleem hierbij is dat VGZ met drie maanden vertraging over deze declaratiegegevens beschikt. Daarnaast kan VGZ in overgangsjaar 2014 pas vanaf medio 2014 de declaratiegegevens ontvangen. VGZ neemt in de voorbereidingen op de contratering 2015 mee dat ze zorgaanbieders in dit proces van informatieverschaffing graag wil ondersteunen. Beleidsgerelateerde vragen Geldt het eigen risico ook voor de GBGGZ? Geldt het eigen risico voor GBGGZ ook voor jongeren onder de 18 jaar? Kan VGZ een toelichting geven op de rol / verdeling verantwoordelijkheden tussen huisarts/poh GGZ en de GBGGZ zorgverleners vanuit VGZ visie en contracteerbeleid voor Kan VGZ een toelichting geven op en een samenvatting van de resultaten van de GBGGZ pilots in Eindhoven (POZOB), Maastricht en Noord Holland Noord (Vicino). Welke productmix in de GBGGZ hanteert VGZ in 2014 voor de zorgaanbieders en hoe komt deze tot stand? Ja. Het eigen risico is van toepassing op zowel de GBGGZ als de SGGZ en dyslexie behandelingen. Nee, het eigen risico geldt uitsluitend voor verzekerden vanaf 18 jaar. VGZ heeft hier veel vragen over gekregen. Op de VGZwebsite vindt u een hierover een document met uitgebreide informatie. Informatie hierover volgt later via een nieuwsbrief en de VGZ-website. VGZ heeft op basis van de declaraties en ervaringen een inschatting in de productmix per aanbieder gemaakt. De door VGZ gehanteerde uitkomst lijkt af te wijken van de cijfers die LVE noemt. Dat blijkt echter niet het geval. Bij LVE leden ziet VGZ vergelijkbare cijfers, maar de LVE-leden vertegenwoordigen 50% van alle praktijken. In het algemeen ziet VGZ het volgende: volwassenen(verhouding 60%-30%-10%) K&J (verhouding10%-30%-60%) groepspraktijken/lve (verhouding 40%, 30%, 30%) Product Chronisch zal VGZ in 2014 onder bepaalde randvoorwaarden inkopen bij samenwerkingsverbanden van huisartsen, GBGGZ en SGGZ aanbieders.

10 Kan VGZ een toelichting geven op het verschil tussen intensief en chronisch. Waarom koopt VGZ vooralsnog geen chronische GBGGZ bij alle zorgaanbieders? In tijdsbesteding lijken beide producten op elkaar. Er zijn twee verschillen: 1. Het cliënten profiel. 2. Het merendeel van de zorgactiviteiten voor het product chronisch wordt door verpleegkundigen verleend. Naar de mening van VGZ is het product chronisch onder andere bedoeld voor mensen die uitstromen bij (F)ACT, Kind en jeugd of verslavingszorg. Inhoudelijk verwijst GGZ naar de toelichting op verschil tussen product chronisch en intensief. VGZ zal het product chronisch inkopen via regionale samenwerkingsverbanden. Deze specifieke zorg dient volgens VGZ verankerd te zijn in de wijk, maar verleend te worden met de expertise die past bij deze doelgroep. VGZ heeft in de presentatie op de informatie bijeenkomsten aangegeven groot belang te hechten aan samenwerking met huisartsen. Hoe geeft VGZ hier invulling aan bij praktijken die werkzaam zijn in een gebied waar VGZ niet de grootste verzekeraar is én die grootste verzekeraar de beweging richting huisartsen niet ondersteunt? Waar baseert VGZ de verwachting van upcoding en kostenexplosie in de GBGGZ op? De doelgroep voor chronische GBGGZ is klein, waardoor voor kwaliteitsborging niet op individueel praktijkniveau afspraken gemaakt kunnen worden. VGZ zal ook praktijken ondersteunen met samenwerking in gebieden waar zij niet de grootste verzekeraar is. Het initiatief voor een overleg ligt in dit geval bij de praktijk zelf. Indien een vertegenwoordiging van een grote groep GBGGZ / SGGZ aanbieders (meer dan 60 zorgverleners) met de vertegenwoordiging van huisartsen (zorggroepen) een overleg organiseert, is VGZ bereid om bij dit overleg aan te sluiten en haar ervaringen en visie te delen. De productenstructuur van de GBGGZ lijkt gebaseerd te zijn op tijdseenheden. Dat is echter niet het geval. U dient op basis van de zorgvraag te bepalen welke product gedeclareerd moet worden. Met welke hoofdbehandelaars sluit VGZ een contract af voor de GBGGZ? Bij DBC s heeft VGZ ervaren dat met name in het begin de onzekerheid en onduidelijkheid kan leiden tot veilige administratie: registratie van een uitgebreider (en duurder) product. Deze werkwijze leidt tot hogere zorgkosten voor VGZ terwijl de zorgaanbieder niet meer zorg levert dan voorheen en zelf dus geen hogere kosten heeft. 1. GZ-psychologen 2. Klinische psychologen 3. Psychotherapeuten 4. Psychiaters 5. Orthopedagogen generalisten 6. K&J psycholoog NIP Psychologen met een 1 e lijns kwalificatie/ registratie worden niet expliciet genoemd, maar vallen vaak onder de GZ-psycholoog.

11 Welke verhouding hoofdbehandelaar : medebehandelaar hanteert VGZ in 2014 voor de GBGGZ? Welke mogelijkheden voor GBGGZ worden in de aanvullende verzekeringen 2014 van VGZ opgenomen? Hoe past het leveren van groepsbehandeling binnen de GBGGZ? Mag dyslexie gediagnosticeerd worden in de GBGGZ? Bij K&J GBGGZ is ook DSM IV classificatie nodig. Dit werkt stigmatiserend. Welke informatie moet meegegeven worden en welke informatie ziet de cliënt / ouder en zorgverzekeraar bijv. bij verwerking van een declaratie? Hoe zit het met de privacy van de cliënt als de diagnose vermeld moet worden op de declaratie? Bij volwassenen praktijken houden we 70% - 30% (hoofdbehandelaar hulpersoneel) aan Bij K&J praktijken houden we 50%-50% (hoofdbehandelaar hulpersoneel) aan Deze verhoudingscijfers gelden voor uw gehele praktijkvoering en niet per cliënt Met de komst van de GBGGZ zijn de mogelijkheden om zorg binnen de basisverzekering te leveren, zeer verruimd. Alle verzekerbare psychologische zorg valt vanaf 2014 onder de basis verzekering. VGZ heeft bij bepaalde pakketten relatietherapie en werkgerelateerde zorg opgenomen. In november zullen we via de beroepsvereniging overzichten aanleveren. Indien sprake is van een groepssessie wordt de besteedde tijd gedeeld door het aantal aanwezige cliënten. Bron: NZa Regeling NR / CU-530 pag 4, voetnoot 2 De NZa documenten vindt u op de VGZ-website Nee. In het protocol voor dyslexie gaat men er vanuit dat Ernstig enkelvoudig dyslexie op school wordt vermoedt en daarna naar een behandelaar voor dyslexie gaat om het vast te stellen. Hiermee valt het onder de dyslexie overeenkomst. VGZ deelt de mening dat informatieverstrekking stigmatiserend kan werken, bij een klein groep, indien de diagnose vermeld zou moeten worden. De NZa bepaalt echter informatie die bij de declaratie meegegeven moet worden (zie hiervoor artikel 7 in regeling NR / CU 530). VGZ heeft hier geen invloed op. Het is verplicht om bij de declaratie de indeling in prestatie te vermelden, op basis van zorgvraag zwaarte na intake en diagnostiek. Het vermelden van de diagnose bij de declaratie is niet verplicht. Overigens kan deze informatie wel door de verzekeraar of cliënt zelf bij de zorgaanbieder worden opgevraagd. Volgens artikel 5 van bovengenoemde regeling moet de diagnose wel in het kader van de Minimale Dataset Basis GGZ aan het DIS verstrekt worden. Op basis van recente uitspraken van een rechtbank bij vermelding van diagnose bij dbc s heeft de NZa in opdracht van VWS hier een vergelijkbare procedure uitgewerkt. Voor de GBGGZ moet een basisset ingevuld worden. De cliënt kan hiertegen bezwaar maken. Er kan dan een vervangende code zonder diagnose ingevuld worden. De cliënt moet hiervoor wel een verklaring tekenen. Deze format is via de NZa op te vragen. De hulpverlener moet de weigering vermelden in het zorgplan.

12 SGGZ Omzet gerelateerde vragen Geldt de grens van ,- voor het digitaal declareren per behandelaar of per praktijk? De omzetgrens van betreft het totaal van bij VGZ gedeclareerde zorg per AGB-code. Het gaat om alle cliënten van VGZ en haar onderliggende labels. Beleidsgerelateerde vragen VGZ stimuleert in de GBGGZ de opleidingsplaats van GZ-psychologen. Is het ook mogelijk om opleidingsplaats psychotherapeut te stimuleren in het tarief? Welke verhouding hoofdbehandelaar vs medebehandelaar hanteert VGZ in 2014 voor de SGGZ? Hoe ziet VGZ de substitutie vanuit de SGGZ naar de GBGGZ? VGZ neemt deze vraag in overweging. Mocht VGZ hiertoe besluiten, zal dit worden gecommuniceerd via nieuwsbrieven en op de website. Bij aanvang van de contractering 2014 zal echter geen sprake zijn van een tariefopslag voor opleidingsplaatsen psychotherapeut. Bij volwassenen praktijken gaat VGZ uit van 70% - 30% (hoofdbehandelaar hulppersoneel) Bij K&J praktijken gaat VGZ uit van 50%-50% (hoofdbehandelaar hulppersoneel) Deze verhoudingsgetallen gelden voor de praktijk als geheel, niet per individuele cliënt VGZ wil stimuleren dat substitutie optreedt van SGGZ naar GBGGZ. VGZ ziet vanuit SGGZ met name substitutiepotentie bij DBC s met een behandeltijd tot 800 minuten, maar ook bij DBC s met een behandeltijd tot minuten. De substitutie dient echter altijd op inhoud van zorg gebaseerd te zijn. Mag een GZ-psycholoog ook een overeenkomst voor SGGZ afsluiten? Heeft VGZ voorkeur voor groepspraktijken boven individuele praktijken? Is voor een SGGZ aanbieder het maken van een afspraak voor de GBGGZ een verplichting? Er bestaan nu nog geen ervaringsgegevens over de mate waarin SGGZ zorg substitueerbaar is. U kunt als SGGZ aanbieder daarom bij VGZ een overeenkomst aangaan voor zowel SGGZ zorg als GBGGZ zorg. Nee, dit is niet mogelijk. Voor de SGGZ sluit VGZ uitsluitend overeenkomsten met psychotherapeuten, klinische psychologen en psychiaters. In principe heeft VGZ geen voorkeur voor groepspraktijken of individuele praktijken. Het is aan de zorgverlener om hier een keuze in te maken. Wel hecht VGZ veel waarde aan samenwerking tussen zorgverleners. Nee, het is geen verplichting om als SGGZ aanbieder ook een GBGGZ overeenkomst af te sluiten. VGZ zal het afsluiten van overeenkomst gbggz wel stimuleren.

13 Kan een cliënt een parallel traject lopen in de GBGGZ en de SGGZ? Hoe werkt de bevoorschotting in 2014 voor SGGZ aanbieders? Nee, dat kan niet. Als sprake is van één en dezelfde zorgvraag kan maar 1 product gedeclareerd worden. De zorgaanbieder kan wel werken met een hoofdbehandelaar en medebehandelaars. De diagnostiek is onderdeel van het product, ook als hier de expertise van de SGGZ voor ingezet wordt. VGZ is hier nog een procedure voor aan het uitwerken. Voor de SGGZ worden de afspraken uit 2013 in principe gecontinueerd. Vragen met betrekking tot declaraties Hoe moet een DBC gedeclareerd worden als deze gestart is in 2013 en doorloopt in 2014? Voor de declaraties van in 2013 geopende DBC s in de SGGZ hebben de veranderingen weinig gevolgen. De DBC hoeft niet per afgesloten te worden, maar kan na afronding van het zorgtraject gedeclareerd worden. VGZ verzoekt u met klem om niet alle dbc s eind 2013 af te sluiten. De cliënt wordt anders namelijk mogelijk onterecht geconfronteerd met een nieuw eigen risico. Indien in de loop van 2014 een cliënt dat eerder in behandeling is geweest bij u met een nieuw of vervolg zorgvraag komt, dan kunt u beoordelen of deze cliënt onder de gbggz of sggz valt. Bij de laatste kunt u een vervolg dbc openen. Bij het eerste kunt u een gbggz product openen.

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Zorginkoop GGZ 2016 Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken.

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Dossiernummer: 2014.0073-vgv 9 oktober 2014 Achtergrond Op 26 september hebben de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ Veelgestelde vragen Generalistische Basis GGZ 26 maart 2015 1 In dit document worden veelgestelde vragen over de NZa regelgeving voor de Generalistische Basis GGZ beantwoord. De vragen en antwoorden zijn

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ.

Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ. Inhoudsopgave Q&A s Beleid POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ. Zie voorhangbrief http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/17/voorhangbriefpoh-ggz-en-generalistische-basis-ggz.html.

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland Programma 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee 20.00-20.20 uur Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland 20.20-20.40 uur 20.40-20.50 uur Toelichting

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Basis-GGZ. De stand van zaken in Amsterdam

Basis-GGZ. De stand van zaken in Amsterdam Basis-GGZ De stand van zaken in Amsterdam Inhoud presentatie: Toelichting stelselwisseling Wat betekent dit voor de situatie in Amsterdam? De kansen en noodzaak van samenwerking 1 Aanleiding stelselwisseling

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2015 575.774.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement GGZ 2015... 3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4...

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. Resultaten... Aanleiding... 3. Werkwijze... Leeswijzer... 4. Vraag 1... 5. Vraag 2... 7. Vraag 3... 10. Vraag 4... Rapportage Uitvraag contractering cggz 04 januari 04 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Werkwijze... 3 Leeswijzer.... 4 Resultaten... 5 Vraag... 5 Vraag... 7 Vraag 3... 0 Vraag 4... Vraag 5...

Nadere informatie

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie Algemene contracteervoorwaarden Vanaf 1 januari 2015 is de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel van de jeugdhulp zoals door de gemeenten

Nadere informatie

Ciran Voorwaarden Zorgverlening

Ciran Voorwaarden Zorgverlening Inleiding Deze zorgverleningvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg die stichting Ciran uit voert in haar Expertisecentra-locaties verspreid over het land. De voorwaarden informeren u over het volgende:

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2016 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014

Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014 Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014 2014 wordt belangrijk voor de ggz. Begin dit jaar is een nieuw model ingevoerd, namelijk de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, dat het model van

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Inleiding Vanaf begin 2013 tot heden zijn door Synchroon diverse acties uitgezet voor een goede implementatie van de Basis GGZ. Met ondersteuning van Synchroon

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Dyslexiezorg 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons:

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons: Informatie over tarieven en vergoedingen in 2014 APG Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling (GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog, ZKM-consultant) sluit net als in vorige jaren - in 2014 geen contracten

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2016 D0085-201511

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2016 D0085-201511 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2016 D0085-201511 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Contract module POH GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst praktijkondersteuning

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

FAQ infobijeenkomsten inkoop 2015 SGGZ VGZ Instellingen > 250.000

FAQ infobijeenkomsten inkoop 2015 SGGZ VGZ Instellingen > 250.000 FAQ infobijeenkomsten inkoop 2015 SGGZ VGZ Instellingen > 250.000 Algemene vragen: 1. Voor wie geldt de zorgplicht? Coöperatie VGZ (hierna te noemen VGZ) koopt zorg in voor haar verzekerden. In het contract

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden augustus 2012

Algemene voorwaarden augustus 2012 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 87 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2014 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 GBGGZ contractering én digitale contractering SGGZ Inhoud Inleiding 3 Visie op GBGGZ 4 Visie op SGGZ 5 Zorgverleners die GBGGZ leveren 6 Productinformatie

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor de module POH-GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie 2016. 1. Algemene contracteervoorwaarden

Contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie 2016. 1. Algemene contracteervoorwaarden Contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie 2016 1. Algemene contracteervoorwaarden Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie bij jeugdigen, die bij het moment van aanvang

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016, GGZ-instellingen DSW ZORGVERZEKERAAR Inhoud 1. Doelstelling 2. Introductie DSW Zorgverzekeraar 3. Algemene uitgangspunten zorginkoop 4. Zorginkoopbeleid 2016 5. Contractmodule

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ

Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ In opdracht van Ministerie van VWS juli 2013 Stap 1 Stap 1: Substitutie per behandeling Op de volgende pagina s volgen

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Contactpersoon Pascale Konings secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie

Beleid Verzekeraar Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH GGZ) 2016. Versie 12 augustus 2015

Beleid Verzekeraar Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH GGZ) 2016. Versie 12 augustus 2015 Beleid Verzekeraar Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH GGZ) 2016 Versie 12 augustus 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor POH GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar

Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u via de digitale contractmodule van DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Een sterke GGZ begint bij de huisarts. www.prorch.nl

Een sterke GGZ begint bij de huisarts. www.prorch.nl Een sterke GGZ begint bij de huisarts Een sterke GGZ begint bij de huisarts! PRORCH zorgt ervoor dat de huisarts aan het roer staat. Oplossingen voor vraagstukken binnen uw praktijk, kwaliteit van zorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Zorginkoop 2016, GGZ Vrijgevestigden DSW ZORGVERZEKERAAR Inhoud 1. Doelstelling 2. Introductie DSW Zorgverzekeraar 3. Algemene uitgangspunten zorginkoop 4. Zorginkoopbeleid 2016 5.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2015 D0085-201504

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2015 D0085-201504 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2015 D0085-201504 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor de module POH GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen Notitie Aan Van Doorkiesnummer 030 69 88 231 Ons kenmerk de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen KKD 2007 0027 cjon1 N Datum 7 juni 2007 Onderwerp Uitvoeringsaspecten

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie