Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367"

Transcriptie

1 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen met betrekking tot uitvoer 497 DEEL 8 Aftrekregeling 557 DEEL 9 Teruggaaf van belasting 653 DEEL 10 Verplichtingen van de btw-belastingplichtige 717 DEEL 11 Aangifte 797 DEEL 12 Bijzondere regelingen 823 DEEL 13 Bewijsmiddelen 883 DEEL 14 Sancties 931 DEEL 15 Vervolgingen Gedingen 967 DEEL 16 Verjaringen 993 Trefwoordenregister 1011

2 Btw 5 VOORWOORD BIJ DE UITGAVE Overzicht Delen 4 5 DEEL 1 Inleiding 45 HOOFDSTUK 1 Omzetbelasting 47 HOOFDSTUK 2 Grote lijnen van de btw 48 HOOFDSTUK 3 Btw en de invoering van de euro op 1 januari HOOFDSTUK 4 Enkele opmerkingen inzake btw-fraude 48 HOOFDSTUK 5 Uitbreiding van de Europese Unie 48 HOOFDSTUK 6 Misbruiken 49 1 Voorafgaand 49 2 Economische context 49 3 Toepassingsvoorwaarden 50 4 Het verband met de Verordening 282/ Omzetting in de Btw-wetgeving 51 6 Een maximalistische administratieve circulaire? 52 7 Hoe past de Administratie het begrip misbruik toe? 55 8 Omstandigheden om misbruik te voorkomen 56 9 Behoud van de keuze voor de minst belaste weg Inwerkingtreding van de antimisbruikbepalingen in België Evolutie in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie Arrest Weald Leasing De feiten Schema van de gebruikte structuur De erbij betrokken vennootschappen en de overeenkomsten De verwachte winsten dankzij de opgezette structuur De door het Hof ontwikkelde redenering Indien het misbruik wordt bevestigd door de nationale wetgever Herkwalificatie van de contractuele bepalingen Knipperlichten Rechterlijke beslissing verleent gezag van gewijsde (res iudicata) en misbruiken Fraude en misbruik op dezelfde voet behandelen? 60 HOOFDSTUK 7 De voornaamste principes 61 DEEL 2 Belastingplicht 63 HOOFDSTUK 1 Belastingplichtige 65 1 Definitie van de belastingplichtige Inleiding Essentiële kenmerken Hoedanigheid van de persoon Aard van de werkzaamheid 66

3 6 Btw Geregelde werkzaamheid Zelfstandige uitoefening Niet-essentiële kenmerken 70 2 Soorten belastingplichtigen De gewone belastingplichtige De landbouwondernemer De vrijgestelde kleine onderneming Vrijstellingsregime De vrijgestelde belastingplichtige De occasionele belastingplichtige De vrijwillige occasionele belastingplichtige De van ambtswege toevallige belastingplichtige De gemengde en de gedeeltelijke belastingplichtige Juridische entiteiten Btw-eenheid Inleiding Werking Territoriale beperking, begeleidende maatregelen Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid Ten onrechte toepassing van de regeling btw-eenheid Wie kan deel uitmaken van een btw-eenheid? Optioneel karakter Verplichting om deel uit te maken van een btw-eenheid Aftrek Eindbestemming Aanvang en einde van de activiteiten van de btw-eenheid 82 3 Begin en einde van de belastingplicht Begin van de belastingplicht Principe Rechtspraak inzake de aanvang van activiteit Einde van de belastingplicht Concrete toepassing Faillissement Verkoop bij uitvoerend beslag Vereffening van een onderneming (eenmanszaak, vennootschap) 87 4 Openbare instellingen en instellingen van openbaar nut Toestand vanaf 1 juli De btw-belastingplicht van de publiekrechtelijke lichamen vanaf 1 juli Lijst van de handelingen Vrijgestelde belastingplichtige Retributie en belasting Gemengde belastingplicht Aftrekregeling Concrete toepassingen Drankgelegenheden Inzamelen van afvalwater Beheer van rioleringen Autonome gemeenteregies Particulariteiten inzake belastingplicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 97 5 Intercommunale verenigingen Definitie Belastingplicht 97 6 Buitenlandse belastingplichtigen Buitenlandse belastingplichtigen die in België een vaste inrichting hebben De in het buitenland gevestigde belastingplichtigen Het begrip zetel van bedrijfsuitoefening Niet in België gevestigde organisatoren van manifestaties en beurzen in België Merchandising Bijzondere regeling Particulariteiten inzake belastingplicht Administratieve toleranties Regeling van de belastingplichtige betreffende nieuwe gebouwen (en ermee samenhangende terreinen) Inleiding Lichamelijke goederen 102

4 Btw Belastbare handelingen Btw-termijn Belastingplicht Belastingplichtigen van rechtswege Vrijwillige belastingplichtige Gebouw in onverdeeldheid Bijgebouw: al dan niet te beschouwen als een nieuw gebouw Prefabgebouwen Onderscheid tussen verbouwing en nieuwbouw Het bijbehorende terrein Nieuwe regelgeving van toepassing vanaf 1 januari Algemeen Niet-vrijgestelde levering van een gebouw en het bijhorend terrein in de zin van artikel 1, 9, 2 W.Btw Misbruik Nieuw gebouw Nieuw gebouw: begrip gebouw in aanbouw De tijdelijke handelsvennootschap Btw-eenheid Toepasselijk btw-tarief Overgang 2010 naar 2011: het compromis Btw-herzieningstermijn Onroerende leasing Onderscheid tussen een bouwrijp gemaakt terrein en een bijbehorend terrein Levering van infrastructuurwerken aan de overheid in het kader van een verkaveling Regeling van de belastingplicht m.b.t. nieuwe vervoermiddelen Inleiding Begrip nieuwe vervoermiddelen Ambtshalve toevallige belastingplichtige Bedoelde personen met betrekking tot het recht op aftrek voorzien in artikel 45, 1bis W.Btw Bedrag van de aftrekbare btw Absolute beperking Werkelijke aftreklimiet Doel van het recht op aftrek Ontstaan van het recht op aftrek Verplichtingen 122 HOOFDSTUK 2 Vrijstellingen op de belastingplicht Inleiding Algemeen Hiërarchie Eigenlijke vrijstellingen en de gemengde belastingplicht Vrijstelling om reden van de hoedanigheid van de dienstverrichter Artsen Natuurlijke personen Rechtspersonen Artsen die een geneesmiddelendepot houden Biologische analyse en autopsie verricht door artsen Bijzondere regeling voor artsen en ziekenhuizen die klinische proeven verrichten Ziekenhuizen Tandartsen Beoefenaars van paramedische en aanverwante beroepen Algemeen Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Geen beperking van het aantal handelingen Kinesitherapeuten Andere voorbeelden Veeartsen De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Verhuur van medische of paramedische apparatuur Alternatieve geneeskunde 132

5 8 Btw 3.9 Diëtisten en podologen Vrijstelling van de belasting voor de levering van (en het vervoer?) van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk Vrijstellingen wegens sociale of culturele redenen Algemeen Afwezigheid van winstoogmerk bij vzw Behoud btw-vrijstelling bij overschotten AGB Subsidies Cafetaria s en kantines die uitgebaat worden door vrijgestelde belastingplichtigen Autonome gemeentebedrijven (AGB s) Inrichtingen voor gezondheidszorg en diensten van sociale aard Ziekenhuizen en andere verplegingsinstellingen Toepassingsgebied van de vrijstelling beoogd door de Zesde Richtlijn (het arrest Ygeia) Diensten voor gezinshulp Vervoer van zieken of gewonden met speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen Sommige zelfstandige groeperingen van personen Levering van moedermelk, menselijke organen en menselijk bloed Vrijstellingen inzake maatschappelijk werk en sociale zekerheid Diensten verricht door zelfstandige afgevaardigden ten voordele van ziekenfondsen Gemeenschappelijke bepaling Het verschaffen van spijzen en dranken Samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen Sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding Algemeenheden Begrip exploitanten Bijkomende of complexe diensten Organisatoren van sportevenementen Onderwijs Wetswijziging Beperkende interpretatie inzake de aard van het verstrekte onderwijs Administratieve tolerantie inzake het lesgeven in ondergeschikt verband Beoogde onderwijsinstellingen Vrijstelling voor nauw met onderwijs samenhangende diensten en leveringen van goederen Instellingen voor sportonderricht Het taalonderricht De autorijscholen De opleidingen tot beroepspiloot Bepaling van de plaats van de dienst inzake het onderwijs Diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting Onderwijskeuze Gezinsvoorlichting Consultatiemethode Beroepstitel vereist? Geen vrijstelling Cultuur Verhuur van voorwerpen van culturele aard Bibliotheken en leeszalen Musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen Voordrachtgevers, artiesten, theaterbureaus en beroepssportbeoefenaars Organisatoren van diverse voorstellingen Bepaalde terbeschikkingstellingen van personeel Instellingen die geen winstoogmerk hebben Handelingen ten eigen bate verricht ter verkrijging van financiële steun Leveringen en intracommunautaire verwervingen bestemd voor een overeenkomstig artikel 44 W.Btw vrijgestelde werkzaamheid Diverse vrijgestelde handelingen Door de auteur of toondichter gesloten contracten voor uitgave van letterkundige werken of van kunstwerken Contract voor uitgave Auteur of toondichter Letterkundig werk of kunstwerk Handelingen inzake verzekeringen en herverzekeringen Algemeen Makelaars en lasthebbers bij verzekeringen Subagenten 167

6 Btw Schade-expert Backoffice-activiteiten Averijcommissarissen Tussenpersonen inzake verzekeringen Verlenen van bijstand bij autopech Aanbrengvergoeding voor boekhouders, accountants e.d Handelingen inzake kredietverrichtingen Handelingen inzake gelddeposito s, rekening-courantverkeer, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren Handelingen inzake betalings- en ontvangstverrichtingen, inzake deviezen, bankbiljetten en munten Financiële verrichtingen alsmede handelingen vanwege makelaars inzake financiële verrichtingen Algemeenheden Diensten m.b.t. verkoop en aankoop van aandelen, vermogensbeheer Beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen en van de organismen voor de financiering van pensioenen Leveringen van postzegels, fiscale zegels en soortgelijke waarden Handelingen inzake weddenschappen, loterijen, kansspelen en geldspelen Inleiding Wettelijke beschikkingen Omschrijving, definiëring van de begrippen weddenschappen, loterijen Automaten Belastingplicht van bpost nv van publiek recht Leveringen en diensten met betrekking tot uit hun aard onroerende goederen Leveringen van uit hun aard onroerende goederen Vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op uit hun aard onroerende goederen De verpachting, de verhuur en de overdracht van huur van uit hun aard onroerende goederen Inleiding De wetgeving Actieve en passieve terbeschikkingstelling van een onroerend goed Onroerende verhuur en concessies Verhuur van onroerende goederen en bijkomende prestaties Het arrest Tellmer van het Europese Hof De feiten van het arrest Tellmer Prejudiciële vraag in het arrest Tellmer Het Hof Quid België? Besluit Diversen Overdracht van een overeenkomst voor de huur van een opslagplaats Overname huurovereenkomst 178 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 HOOFDSTUK 1 Algemene benadering Voorwaarden tot belastbaarheid met btw Het begrip rechtstreeks verband Wat zijn de objectieve criteria die eigen zijn aan een levering van goederen of een dienstverrichting? Vier categorieën van met btw belastbare handelingen 184 HOOFDSTUK 2 Levering van goederen Definities Volgens de Btw-richtlijn 2006/112/EG Volgens de btw-wetgeving Definitie Overeenstemming met de Btw-richtlijn op 1 januari Kwalificatie van het begrip levering Praktische oplossing Toepassingsveld van het begrip levering Het belang van het arrest S.A.F.E Vastlegging van de grenzen van het begrip door het Hof van Cassatie Rechtzetting door het Europese Hof van Justitie Openbare orde Preciseringen van het Europese Hof van Justitie Schadevergoeding 192

7 10 Btw 3 Bedoelde goederen Voorstelling Lichamelijke goederen Zakelijke rechten Samenvattende tabel De Belgische kroniek van de bebouwde terreinen Goederen waarvan de overdracht kan worden onderworpen aan de btw Lichamelijke goederen Nieuwe gebouwen Goederen die als lichamelijke goederen beschouwd worden Uitgesloten goederen Grondvoorwaarden voor het bestaan van een levering Het bestaan van een overeenkomst Contract onder bezwarende titel Contract tot overdracht van de macht om te beschikken Enkele gebruikelijke overeenkomsten die binnen het toepassingsgebied vallen van de artikelen 2 en 10 W.Btw Particulariteiten Plaats van levering Wijziging van de Btw-richtlijn 2006/112/EG en de Belgische wetsbepalingen vanaf 1 januari Leveringen zonder vervoer Leveringen met vervoer Plaats van vertrek van het vervoer binnen de Gemeenschap Plaats van vertrek van het vervoer buiten de Gemeenschap Vanaf wanneer montage of installatie? Levering afkomstig uit derde landen Plaats van levering bij verkopen op afstand (overgangsstelsel) Toepassingsvoorwaarden van het speciale regime van de verkopen op afstand Berekening van de drempel voor de verkopen op afstand Optie Particulariteiten Accijnsproducten Roosters van de periodieke btw-aangifte Verplichte facturatie De btw-eenheid en de verkopen op afstand Plaats van levering van gas en elektriciteit, van warmte en van koude Tijdstip van de levering Hoofdcriterium Andere criteria De goederen worden vervoerd of verzonden door de leverancier of voor zijn rekening Doorlopende leveringen Overdracht van nieuwe gebouwen Criterium bij het sluiten van het contract Hoe het tijdstip van levering bepalen in geval van consignatie? Vermoeden juris tantum m.b.t. het tijdstip van de levering van een goed in België Gelijkstelling met een binnenlandse levering Binnenlands regime Overdracht van een goed ingevolge een vordering door of namens de overheid, de wet of een administratief reglement Verkoop op afbetaling Verbruiklening Met belastbare leveringen gelijkgestelde handelingen Tabel der gelijkstellingen Onttrekkingen voor privédoeleinden, voor andere doeleinden dan die van een economische activiteit of voor overdrachten om niet Vier hypothesen inzake de bestemming van de onttrokken goederen Uitzondering Geen onttrekking niettegenstaande de verstrekking om niet Verrechtvaardiging van het mechanisme Overdracht om niet van goederen die België verlaten Vrijgestelde onttrekking Onttrekking van een onroerend goed door een bouwpromotor om het niet over te dragen 217

8 Btw Ingebruikneming als bedrijfsmiddel Begrip Voorbeelden Berekening van de kostprijs Problematiek van de demonstratiewagens Verhuur door bouwpromotoren gedurende de btw-termijn Toepassing van artikel 12, 1, 3 W.Btw Btw-eenheid Onttrekking van een goed in de zin van artikel 12, 1, 4 W.Btw Het onder zich houden van een goed na beëindiging van de activiteit Ultieme oorzaak van onttrekkingen voor een beroepsoprichter Particulariteiten Onttrekking van goederen gebruikt bij een werk in onroerende staat Onttrekking en ingebruikneming van personenauto s en auto s voor dubbel gebruik door constructeurs en handelaars Omvormings- en verbeteringswerken aan een roerend investeringsgoed Overbrengingen en niet-overbrengingen Niet-belastbare overdrachten Niet-leveringsbeginsel Inleiding Niet door artikel 2 van de Btw-richtlijn beoogde handeling Mogelijkheid benut door België Omzetting Levering van goederen met een gemengd karakter 224 HOOFDSTUK 3 Diensten Definitie Voorwaarden tot belastbaarheid Niet-limitatieve lijst van diensten Verhuur van onroerende goederen Strikte interpretatie van het begrip vrijstelling Het begrip onroerende verhuur Jurisprudentie van het Europese Hof Belgische rechtspraak Bijzondere gevallen in verband met de verhuur van onroerende goederen Het begrip enige prestatie volgens het Europees Hof Principe Verplichting tot groepering Het DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain) Financieringshuur van onroerende goederen voor nijverheids- of handelsdoeleinden Onroerende leasing Gespecialiseerde onderneming Voorwaarden met betrekking tot de goederen De overeenkomst moet betrekking hebben op gebouwde onroerende goederen De goederen moeten opgericht of verkregen zijn met toepassing van de btw Verkrijging of oprichting overeenkomstig de gespecificeerde aanwijzingen van de huurder (ook leasingnemer of lesse genoemd) De goederen moeten door de leasingnemer worden gebruikt voor zijn activiteit als belastingplichtige Voorwaarden met betrekking tot het contract Het contract moet een niet-eigendomsoverdragend huur- of erfpachtcontract zijn Het mag niet opzegbaar zijn Het moet een koopoptie bevatten Het moet het geïnvesteerd kapitaal weder samenstellen Types leasingverrichtingen Voorwaarde met betrekking tot de leasingnemer Berekening van de huurprijs Uitoefening van het recht op aftrek Particulariteiten Handelingen gelijkgesteld met belastbare diensten Niet-contractuele diensten Met diensten gelijkgestelde prestaties Administratieve tolerantie Samenvattende tabel inzake de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed voor gemengd gebruik 243

9 12 Btw 6.3 Uitvoering van een werk in onroerende staat voor doeleinden van zijn economische activiteit, voor privédoeleinden van zijn personeel, en meer algemeen, om niet of voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit Het begrip werk in onroerende staat als bedoeld in artikel 19, 2 W.Btw Werkingssfeer van artikel 19, 2 W.Btw Werk in onroerende staat verricht door een belastingplichtige-natuurlijke persoon Werk in onroerende staat uitgevoerd door een rechtspersoon Werk verricht door een belastingplichtige, natuurlijke persoon, zonder tegenprestatie, voor privédoeleinden van zijn personeel en, meer algemeen, om niet of voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit Werk verricht door een rechtspersoon, zonder tegenprestatie, voor privédoeleinden van zijn personeel en, meer algemeen, om niet of voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit Herstellingswerken, onderhoudswerken en reinigingswerken aan onroerende goederen Uitbreiding van een administratieve tolerantie met betrekking tot de gemengde belastingplichtigen Onttrekking van roerende goederen voor de uitvoering van een werk in onroerende staat Opmerkingen Oprichting of verwerving van een gebouw als bedrijfsmiddel Toepassing van artikel 19, 2, 1 W.Btw Commissionairs inzake diensten Principes van de wettelijke fictie Tussenpersonen bij vrijgestelde handelingen ingevolge artikel 44 W.Btw Arrest van het Hof van Cassatie van 12 november Het arrest Henfling van het Europese Hof van Justitie Plaats van de diensten Stelsel 2010 Commentaar Het nieuwe begrip belastingplichtige Uitbreiding Weerlegbaar vermoeden van de hoedanigheid van belastingplichtige Weerlegbaar vermoeden van het statuut van niet-belastingplichtige van de in EU gevestigde afnemer Weerlegbaar vermoeden van het statuut van belastingplichtige van de in EU gevestigde afnemer Weerlegbaar vermoeden in geval van mededeling van een individueel btw-identificatienummer Onweerlegbaar vermoeden in geval van uitsluitend privégebruik Onweerlegbaar vermoeden in geval van gemengd gebruik, behoudens rechtsmisbruik Algemene regelgeving Inleidende tabel B2B-regel Algemene B2C-regel Bijzondere bepalingen Diensten van tussenpersonen B2C Diensten die betrekking hebben op uit hun aard onroerende goederen (B2B en B2C) Passagiersvervoer (B2B en B2C) Goederenvervoer met uitzondering van het intracommunautair vervoer (B2C) Intracommunautair goederenvervoer Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten Het stelsel van toepassing in Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten Het stelsel van toepassing vanaf Met vervoer samenhangende diensten (B2C) Expertise en werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken (B2C) Restaurant- en cateringdiensten andere dan voor verbruik aan boord van een schip, een vliegtuig of trein Restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord van een schip, een vliegtuig of trein Verhuur van vervoermiddelen (B2B en B2C) (stelsel 2010 tot 2012) Verhuur van vervoermiddelen (vanaf 2013) Telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten voor nietbelastingplichtigen (B2C) Diensten verstrekt aan buiten de EU gevestigde niet-belastingplichtigen Telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten Stelsel Werkelijk gebruik en werkelijke exploitatie Bijzondere bepalingen plaatsbepalingsregels Diensten van een reisbureau 290

10 Btw 13 HOOFDSTUK 4 Intracommunautaire verwervingen Definitie De levering in de lidstaat van vertrek Door artikel 39bis, 1 W.Btw geviseerde gevallen Door artikel 39bis, 2 W.Btw geviseerde gevallen Door artikel 39bis, 3 W.Btw geviseerde gevallen Opmerking Vrijstellingsvoorwaarden voor levering van goederen bestemd voor een andere lidstaat Principes Mededeling van het btw-identificatienummer aan de leverancier Nazicht van de geldigheid van het btw-identificatienummer Wijze van het bekomen van de bevestiging van de geldigheid van een btw-identificatienummer Waarde van de bevestiging De Belgische Btw-administratie geeft toe aan de jurisprudentie VSTR van het Europees Hof: een btwnummer is niet altijd noodzakelijk Intracommunautair vervoer Vrijstellingsvoorwaarden bij intracommunautaire levering Toepassingen en rechtspraak Vrijstellingsvoorwaarden bij intracommunautaire leveringen volgens het Europese Hof van Justitie Vrijstellingsvoorwaarden bij intracommunautaire leveringen volgens artikel 39bis W.Btw en het Koninklijk Besluit nr Overtuigende documenten De vorm Voortaan certificaat van geldigheid btw-identificatienummer Geen opgelegde termijn waarbinnen het intracommunautaire vervoer moet plaatsvinden Rechtspraak Intracommunautaire levering van vervoermiddelen Vrijgestelde intracommunautaire levering Eerste levering binnen een ABC-driehoeksverkeer Intracommunautaire levering Kettingleveringen Levering met installatie of montage Het vervoer kan slechts aan een van de beide leveringen verbonden zijn Het vervoer is verbonden aan de levering A-B Het vervoer is verbonden aan de levering B-C Toepassingsvoorwaarden van de intracommunautaire verwervingen Welk contract? Wat zijn de gevolgen van het contract? Bij het contract betrokken partijen De leverancier De verwerver Schema inzake de intracommunautaire verwerving Berekening van de drempel van EUR Plaats van de intracommunautaire verwerving Basisprincipe Ondergeschikte bepaling Veiligheidsbepaling Europese rechtspraak Praktisch Vergelijkende tabel Chronologische volgorde van een intracommunautaire verwerving Geen opgelegde termijn waarbinnen een intracommunautaire verwerving van goederen moet plaatsvinden Tabel volgens de hoedanigheid van de belastingplichtige Het stelsel van de intracommunautaire verwerving Drempels Driehoeksverrichtingen Principe Levering af fabriek Levering met vervoer door of voor rekening van belastingplichtige A, gevestigd in lidstaat 1 Franco bestemming Levering van A aan B Levering van B aan C 313 HOOFDSTUK 5 Het belastbaar feit Opeisbaarheid van de belasting Inleiding Definities ingevolge de Wet van 17 december

11 14 Btw 3 Schematisch overzicht van de toepasselijke wetgeving op 1 januari Belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw Levering van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de btw Dienstverrichtingen Binnenlandse handelingen Levering van goederen Algemene regel Levering van goederen Afwijkingen Leveringen van goederen die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen Doorlopende leveringen van goederen gedurende een periode langer dan een kalendermaand met toepassing van artikel 39bis W.Btw Leveringen van goederen Andere oorzaken van opeisbaarheid Betaling van voorschotten Dienstverrichtingen Algemene regel Dienstverrichtingen Afwijkingen Diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen en betalingen Dienstverrichtingen Andere oorzaken van opeisbaarheid Betaling van een voorschot Bijzonder geval: naarmate van de incassering van de prijs Afwijkingen in de zin van artikel 66 van de Btw-richtlijn Intracommunautaire leveringen en verwervingen Intracommunautaire leveringen Intracommunautaire verwerving van goederen Principe Belastbaar feit Afwijking Overbrengingen en bestemmingen Particulariteiten 325 DEEL 4 Invoer 327 HOOFDSTUK 1 Basisbegrippen Definitie Invoer Douanestatus van de goederen Btw-gebied en douanegebied Plaats van de douanering Begrip van vrije en dubbele keuzemogelijkheid Vrijgestelde invoer in het kader van het overgangsstelsel Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 1, 1, d) W.Btw Eerste onderstelling Tweede onderstelling Derde onderstelling Basisvoorwaarden voor de vrijstelling Vormvoorwaarden Vrijstelling bij invoer van gas en elektriciteit (vrijstelling bedoeld in artikel 40, 1, 3 W.Btw) Dagbladen en periodieke publicaties Invoer van goederen met illegale aard Principe Uitzonderingen Wettelijke vermoedens juris tantum 336 HOOFDSTUK 2 Bestemming Wie kan de hoedanigheid van geadresseerde aannemen? Algemeen Situatie vanaf 1 januari De geadresseerde is principieel de verkrijger of overnemer De eigenaar De verkoper of de vorige verkoper De maakloonwerker, de huurder of de ontlener handelend in het kader van de regeling van passieve veredeling inzake btw Persoon aan wie de goederen op zicht, op proef of in consignatie worden gezonden Persoon aan wie een goed wordt toegestuurd dat moet worden bewerkt, verwerkt of hersteld vooraleer het wordt wederuitgevoerd Invoer door een lid van een btw-eenheid 339

12 Btw Invoer van goederen ingevolge een contract bevattende overdracht van de macht om als een eigenaar over de goederen te kunnen beschikken De goederen worden niet gemonteerd of geïnstalleerd in België door de leverancier of voor zijn rekening De goederen worden gemonteerd of geïnstalleerd in België door de leverancier of voor zijn rekening Invoer zonder contract waarbij er overdracht is van de macht om als eigenaar over de goederen te kunnen beschikken Invoer met vrijstelling van btw (artikel 40, 1, 1, d) W.Btw) Toepassingsvoorwaarden van artikel 15, 3 W.Btw Leveringen uit derde landen Plaats van levering in de lidstaat van invoer 342 HOOFDSTUK 3 Belastbaar feit Gelijktijdigheidsprincipe Inleiding Het stelsel van de verlegging van heffing bij invoer vanaf 1 januari Voorwerp van de circulaires Personen die de bijzondere wijze van betalen bij invoer kunnen aanvragen Invoeren waarop deze wijze van betalen betrekking heeft Vergunning Aanvraag tot het bekomen van een vergunning Toekenningsvoorwaarden van de vergunning Inwerkingtreding van de vergunning Afzien van de vergunning Ambtshalve verval van de vergunning Intrekking van de vergunning Werking van de regeling Bij de invoer te vervullen formaliteiten Invoerdocument Boekhoudkundige verplichtingen Bijzonderheden m.b.t. de btw-eenheid Algemeen Vorming van een btw-eenheid Uittreding van een lid uit een btw-eenheid Toetreding van een nieuw lid tot een bestaande btw-eenheid Ontbinding van een btw-eenheid 349 HOOFDSTUK 4 Maatstaf van heffing De douanewaarde Doel van artikel 34 W.Btw Toe te passen wisselkoers Heffingen, rechten en belastingen Plaats van bestemming Kosten die moeten worden begrepen in de maatstaf van heffing bij invoer Transportkosten, kosten van verzekering, kosten van commissie en verpakkingkosten Expertise van goederen voor hun invoer Opslag van goederen in België voor hun invoer Wat met de Incoterms 2010? Definitie Soorten Incoterms Problematiek inzake maatstaf van heffing bij invoer Toepassing Tussenkomst van een commissionair Samenvattende tabel 354 HOOFDSTUK 5 Schorsingsregelingen en economische douaneregelingen Begrip en indelingen Structuur van de economische douaneregelingen Goederenstromen bij invoer Goederenstromen bij uitvoer Opsomming van de schorsingsregelingen 355

13 16 Btw 2 Doorvoer TIR Communautair en gemeenschappelijk douanevervoer Douane-entrepots Andere dan douane-entrepots (btw-entrepots) Actieve veredeling Behandeling onder douanetoezicht (B.O.D.) Definitie Verlenen van de regeling Tijdelijke invoer van goederen met vrijstelling Begrip Vergunning Tijdelijk gebruik Gebruik door Belgische ingezetenen van vervoermiddelen door de werkgever van een derde land ter beschikking gesteld Passieve veredeling Voorwerp Circulaire nr. E.T (AOIF nr. 20/2010) van 26 februari Vrije zones en vrije entrepots 359 HOOFDSTUK 6 Definitieve invoer met vrijstelling van btw 360 HOOFDSTUK 7 Persoonlijke bagage van reizigers Definitieve invoer met gehele vrijstelling Begrip persoonlijke bagage Algemene voorwaarden voor de definitieve vrijstelling Hoeveelheidsbeperking Uitsluitingen van de vrijstelling Wat te doen bij invoer van goederen in grotere hoeveelheden dan deze toegestaan in de vrijstelling? Reizigers vanuit een lidstaat van de gemeenschap Reizigers afkomstig van derdelandsgebieden 364 HOOFDSTUK 8 Douanesamenwerking 365 HOOFDSTUK 9 Fraudebestrijding douane 365 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Definitie: de maatstaf van heffing Afronding van de btw Ten onrechte gefactureerde btw 370 HOOFDSTUK 2 Maatstaf van heffing bij leveringen van goederen en dienstverrichtingen in België De tegenprestatie bestaat uitsluitend uit een geldsom Principe Samenvattende tabel De prijs Begrip prijs Prijs inclusief btw Omrekening van vreemde munt naar euro Contante prijs Koop met gratis krediet Onderscheid tussen roerende leasing, verkoop op afbetaling, huurkoop Maatstaf van heffing bij levering van een bijbehorend terrein Complexe handelingen Vermindering maatstaf door niet-betaling Lasten van de prijs, subsidies, belastingen, rechten en heffingen Lasten van de prijs 376

14 Btw Subsidies Belastingen, rechten en heffingen Transportkosten en verzekeringskosten Verpakkingen Voorschotten Sommen die niet tot de maatstaf van heffing behoren De intresten De kosten voor gewone en gebruikelijke verpakkingsmiddelen als de leverancier instemt met de terugbetaling ervan in geval van terugzending De voorschotten Disconto De prijsverminderingen De btw zelf Schadevergoedingen Waarborgen en bijkomende waarborgen Doorrekening van bepaalde kosten en prestaties Doorfacturatie tussen hoofdzetel en bijhuis Maatstaf van heffing bij huurkoop Vervreemding voor een niet-gesplitste prijs van een onroerend goed, bestaande uit grond en gebouwen die met toepassing van de btw worden overgedragen Openbare verkoop van roerende en/of onroerende goederen Toevallige wederverkoop door een belastingplichtige van een tweedehandsvoertuig Annulatievergoedingen in de hotelsector Notarissen Maatstaf van heffing Gerechtsdeurwaarders Maatstaf van heffing De tegenprestatie bestaat niet of niet uitsluitend uit een geldsom Principe: begrippen normale waarde en gedane uitgaven Begrip normale waarde Begrip gedane uitgaven Wederzijdse leveringen van goederen of diensten De standaardruil met betrekking tot onderdelen of mechanische organen van autovoertuigen Afbraak van een gebouw en weghalen van afval Brouwerijcontracten Wederzijdse prestaties tussen koffiehandelaars of -producenten en hun klanten-dienstverrichters De tegenprestatie bestaat uit de afstand van aandelen, obligaties of andere onlichamelijke roerende waarden Dienstencheques Handelingen inzake groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten Overdracht van de naakte eigendom Maatstaf van heffing bij vestiging van een vruchtgebruik Begrip geïnvesteerd kapitaal bij onroerende leasing Handelingen zonder tegenprestatie Voordelen Beslissing nr. E.T /3 van 11 december Beslissing nr. E.T /4 van 9 september Samenvattende tabel inzake het verband tussen de aftrek van btw en de btw verschuldigd op de voordelen Overige toepassingen van artikel 19, 1 W.Btw Voordelen op personenwagens Voordelen op maaltijden Voordelen inzake outplacement Voordelen inzake personal computers Voordelen inzake privégebruik woning door personeelslid of bestuurder Gratis drank gegeven door sportclubs aan jeugdspelers Waardering van het voordeel op een zeilschip Onttrekkingen en ingebruiknemingen van goederen Principe Onttrekking en ingebruikneming van personenwagens Onttrekking en ingebruikneming van gebouwen Schenking van een bedrijfsmiddel 411

15 18 Btw Schenkingen aan erkende instellingen Overlijden van een kunstenaar Onttrekkingen in de btw-eenheid Maatstaf van heffing bij handelingen die met diensten gelijkgesteld worden Principe Het begrip werk in onroerende staat Verschillende gevallen Het schenken van gratis artikelen in ruil voor aanbreng nieuwe klanten Deviezentransacties Levering van goederen met één stuk gratis Minimummaatstaf van heffing Bedoelde goederen Nieuwe gebouwen Werk in onroerende staat Vestiging van een recht van opstal Normale waarde bij een DBFM-contract Reisbureaus Begrip Vrijstelling btw voor extracommunautaire reizen Maatstaf van heffing in een reisbureau Uitsluiting van de commissionairsregel bedoeld in artikel 20, 1 W.Btw Btw-eenheid en het reisbureau De lastgever en de commissionair Principe Werking van het artikel 29, 1 W.Btw in combinatie met de dubbele fictie vervat in het artikel 13, 1 W.Btw Tweedehandse goederen Onteigening Stelsel van het gezamenlijk aanbod Aanbod van een goed of van een dienst met een ander goed of dienst Principe Uitzonderingen Aanbod van een goed of van een dienst met een titel waarmee een ander voordeel kan worden verkregen Gratis aanbod van titels, die recht geven op een ander voordeel dan een ristorno in geld, samen met een hoofdproduct of een hoofddienst Gratis aanbod, gezamenlijk met een hoofdproduct of een hoofddienst, van titels die recht geven op een ristorno in geld Toepassingen Toepassing Toepassing Kortingbonnen Aankoopbonnen aan werknemers gegeven in ruil voor loon Kortingkaart zonder nominaal bedrag Enige prijs voor goederen onderworpen aan een verschillend tarief Verhuur en financieringshuur van automobielen Verzekering, pechverhelping Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling Radiotaks Onderhoud Verkeersboetes Eurovignet Overeenkomst inzake brandstofbeheer Regeling inzake de verkoop van prepaidtelefoonkaarten Bijzondere beslissingen Bedragen die tot de maatstaf van heffing behoren Bedragen die niet tot de maatstaf van heffing behoren 431 HOOFDSTUK 3 Maatstaf van heffing bij een intracommunautaire verwerving 433

16 Btw 19 HOOFDSTUK 4 Maatstaf van heffing bij invoer in België 433 DEEL 6 Tarieven 435 HOOFDSTUK 1 Inleiding Historiek Algemeenheden Hiërarchische volgorde 437 HOOFDSTUK 2 Lijst van goederen en diensten per tarief Goederen en diensten onderworpen aan 6 % Goederen Automobielen voor personenvervoer voor invaliden Onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren voor deze voertuigen (rubriek XXII, tabel A KB nr. 20) Couranten, tijdschriften en boeken (rubriek XIX, tabel A KB nr. 20) Doodkisten, begrafenisurnen, orthopedische toestellen, breukspalken, kunstgebitten, hoorapparaten, materiaal voor stomapatiënten en personen die lijden aan incontinentie, looprekken, invalidenwagens, ziekenwagens, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden (rubriek XXIII, tabel A KB nr. 20) Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (rubriek XVII, tabel A KB nr. 20) Fruit, schillen van citrusvruchten en van meloenen (rubriek VI, tabel A KB nr. 20) Leveringen van gebouwen voor gehandicapten (rubriek XXXII, XXXIII en XXXIV tabel A KB nr. 20) Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden (rubriek V, tabel A KB nr. 20) Levende dieren (rubriek I, tabel A KB nr. 20) Levering van gebouwen (rubriek XXXII, XXXIII en XXXVI, tabel A KB nr. 20) Melk en zuivelproducten, eieren, honing (rubriek IV, tabel A KB nr. 20) Kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten (rubriek XXI, tabel A KB nr. 20) Plantaardige producten (rubriek VII, tabel A KB nr. 20) Producten van de meelindustrie, mout, zetmeel (rubriek VIII, tabel A KB nr. 20) Vetten en oliën (rubriek IX, tabel A KB nr. 20) Vis, schaal-, schelp- en weekdieren (rubriek III, tabel A KB nr. 20) Vlees en slachtafval (rubriek II, tabel A KB nr. 20) Voedingsmiddelen (rubriek X, tabel A KB nr. 20) Voedsel voor dieren, meststoffen, dierlijke producten (rubriek XII, tabel A KB nr. 20) Waterdistributie (rubriek XIII, tabel A KB nr. 20) Leveringen van goederen door instellingen met sociaal oogmerk (rubriek XXIIIbis, tabel A KB nr. 20) Levering van elektriciteit voor huishoudelijk gebruik Diensten Auteursrechten Uitvoeren van concerten en voorstellingen (rubriek XXIX, rubriek A KB nr. 20) Begrafenisondernemers (rubriek XXXIV, 2, tabel A KB nr. 20) Hotels, camping (rubriek XXX, tabel A KB nr. 20) Landbouwdiensten (rubriek XXIV, tabel A KB nr. 20) Onderhouds- en herstellingswerken (rubriek XXVI, tabel A KB nr. 20) De verhuur van de navolgende goederen (rubriek XXXIV, tabel A KB nr. 20) Vervoer (rubriek XXV, tabel A KB nr. 20) Recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport en vermaak (rubriek XXVIII, tabel A KB nr. 20) Werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen (rubriek XXXI, tabel A KB nr. 20 en rubriek XXXVIII) Werk in onroerende staat met betrekking tot de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden (rubriek XXXVII, tabel A KB nr. 20) Werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen voor gehandicapten (rubriek XXXII, tabel A KB nr. 20) Werk in onroerende staat met betrekking tot instellingen voor gehandicapten (rubriek XXXIII, tabel A KB nr. 20) Werk in onroerende staat inzake huisvesting in het kader van het sociaal beleid (rubriek XXXVI, tabel A KB nr. 20) Diensten verricht door instellingen met sociaal oogmerk (rubriek XXXV, bijlage A KB nr. 20) Kleine herstellingen (rubriek XXXIX, tabel A KB nr. 20) 458

17 20 Btw 2 Goederen en diensten onderworpen aan 12 % Goederen Banden en binnenbanden (rubriek VII, tabel B KB nr. 20) Brandstoffen (rubriek VIII, tabel B KB nr. 20) Fytofarmaceutische producten (rubriek III, tabel B KB nr. 20) Margarine (rubriek VI, tabel B KB nr. 20) Huisvesting in het kader van het sociaal beleid Levering van gebouwen Publiekrechtelijke rechtspersonen (rubriek X, tabel B KB nr. 20) Diensten Restaurant- en cateringdiensten Huisvesting in het kader van het sociaal beleid (rubriek X, tabel B KB nr. 20) Goederen en diensten onderworpen aan 21 % Goederen (artikel 1, 3 KB nr. 20) Diensten (artikel 1, 3 KB nr. 20) 462 HOOFDSTUK 3 Btw-tarieven in de onroerende sector Begrip onroerende handelingen Werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, 2, 2 W.Btw Eigenlijk werk in onroerende staat Definitie Verband met het begrip onroerend goed uit zijn aard Handelingen gelijkgesteld met een werk in onroerende staat Oneigenlijk werk in onroerende staat Aard van de gelijkgestelde handelingen Centrale verwarming en airconditioning Sanitaire installaties Elektrische installaties Elektrische belinstallatie, brand- en alarmtoestellen, telefooninstallatie Opbergkasten, kasten, gootstenen enz Luiken, rolluiken en rolgordijnen Wand- en vloerbekleding Het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen Terbeschikkingstelling van personeel Leveringen van nieuwe gebouwen Aard van de bedoelde gebouwen Aard van de bedoelde gebouwen Berekeningswijze van de btw-termijn voor nieuwe gebouwen Studiewerk en toezicht Vestigingen, overdrachten en de wederoverdrachten van zakelijke rechten op nieuwe gebouwen Diensten van tussenpersonen De onroerende financieringshuur Andere begrippen en specificaties in de onroerende sector Bouwen, verbouwen en/of omvormen, herbouwen Omvorming en/of verbouwing Herbouwen Afbraakwerken Verkoop van een oud gebouw gevolgd door de renovatie of afbraak/heropbouw van dat gebouw Misbruik De Beslissing btw nr. E.T van 13 mei Bemerking Reinigingswerken Toepasselijke tarieven in de onroerende sector Verlaagd 6 %-tarief Werken in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen Renovatiewerken Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Begrip woning en gemengd gebruik Berekening periode Uit te reiken factuur en attest Hoedanigheid van de persoon die het verlaagde btw-tarief kan genieten Particulariteiten Werken in onroerende staat m.b.t. gebouwen bestemd voor afbraak en heropbouw van gebouwen in erkende stadsgebieden Tijdelijke maatregel voor het gehele land Algemeen 477

18 Btw Toelichting Niet toepasselijk Werken in onroerende staat met betrekking tot privéwoning voor gehandicapten Vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op nieuwe gebouwen bestemd voor gehandicapten Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Nadere gegevens omtrent de gestelde voorwaarden Onroerende financieringshuur of onroerende leasing bestemd voor gehandicapten Begrip onroerende financieringshuur of onroerende leasing Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Privéwoningen Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Woningcomplexen voor gehandicapten Werken in onroerende staat met betrekking tot instellingen voor gehandicapten Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Nadere gegevens omtrent de gestelde voorwaarden Leveringen van nieuwe gebouwen bestemd voor instellingen voor gehandicapten Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Nadere gegevens omtrent de gestelde voorwaarden Vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op nieuwe gebouwen bestemd voor instellingen voor gehandicapten Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Nadere gegevens omtrent de gestelde voorwaarden Onroerende financieringshuur of onroerende leasing bestemd voor instellingen voor gehandicapten Begrip onroerende financieringshuur of onroerende leasing Voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde 6 %-tarief Huisvesting in het kader van het sociaal beleid Particulariteiten en administratieve beslissingen in de onroerende sector De medecontractant en het stelsel van de verlegging van de heffing Toepassing artikel 20 KB nr Draagwijdte van het stelsel Verwijzingen naar de wettelijke beschikkingen van het stelsel Hoe moet de medecontractant de belasting voldoen? Gevolgen voor de medecontractant Beoogde belastingplichtigen Hoofdvoorwaarde Bijkomende voorwaarden Gemengde belastingplichtige Werk in onroerende staat verricht voor een gedeeltelijke belastingplichtige Schuldenaar van de btw Werk in onroerende staat voor eigen behoeften Uitreiking van een kredietnota aan een medecontractant Beoogde handelingen Opsomming Voorbeelden van beoogde handelingen Voorbeelden van niet-beoogde handelingen Registratie als aannemer Contract dat een geheel van handelingen tot voorwerp heeft waarvan sommige vallen onder de toepassing van de regeling en andere niet Doorfacturatie onder het systeem medecontractant Probleemstelling Toepassingsgeval Antwoord van de minister Particulariteiten inzake het stelsel van de verlegging van de heffing naar de medecontractant Artikel 20 van het KB nr Hoofdelijke aansprakelijkheid bij toepassing verkeerd btw-tarief Voorfacturatie bij wijziging btw-tarief: misbruik Situering Subsidiaire oorzaken van opeisbaarheid Antimisbruikbepaling Conclusie Het administratieve standpunt 489

19 22 Btw HOOFDSTUK 4 Bijzondere gevallen Samenvattende tabel 491 HOOFDSTUK 5 Btw-tarief van het maakloonwerk Verwijzing naar het wetsartikel Tarief volgens de staat van de goederen Reinigings-, onderhouds- en herstellingswerken Toepassingen Intracommunautair maakloonwerk 494 HOOFDSTUK 6 Administratieve beslissingen, rechtspraak, parlementaire vragen 495 DEEL 7 Vrijstellingen met betrekking tot uitvoer 497 HOOFDSTUK 1 Eigenlijke uitvoer van goederen Algemeenheden inzake de uitvoer van goederen Definitie van uitvoer Verschillende gebieden van de Gemeenschap Het btw-gebied Een vergelijkend overzicht van de uitgestrektheden van de douane en btw-gebieden van de Gemeenschap Gevallen waarin er om reden van uitvoer vrijstelling is Bedoelde goederen Verplichtingen bij verkopen van landvoertuigen uitgerust met een motor wanneer de voertuigen geleverd worden met vrijstelling van btw wegens uitvoer, wegens een intracommunautaire levering of wegens een levering aan internationale instellingen en aan diplomatieke zendingen Toezicht douane bij uitvoer van tweedehandspersonenwagens Uitvoer en de btw-eenheid Incoterms Het internationaal handelsverkeer van goederen Draagwijdte van de regeling De rechtstreekse uitvoer Wettelijke bepalingen Voorwaarden voor de vrijstelling Voorwaarde nr. 1 De handeling moet betrekking hebben op goederen die in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn Voorwaarde nr. 2 Het moet om een levering met verzending of vervoer van de goederen gaan, of om een dienstverrichting bestaande in een werk aan roerende goederen, die in België belast zouden zijn, mochten de goederen niet worden uitgevoerd Voorwaarde nr. 3 De goederen moeten binnen de daartoe voorziene termijn naar een plaats buiten de Gemeenschap worden verzonden of vervoerd door de verkoper, of de dienstverrichter, door de niet in België gevestigde koper of afnemer van de dienst, of voor rekening van een van deze personen Voorwaarde nr. 4 De handeling mag niet uitdrukkelijk van de vrijstelling uitgesloten zijn door artikel 39, 1, 2 en 3 W.Btw Voorwaarde nr. 5 De persoon die de vrijstelling toepast, moet zijn recht daarop kunnen verantwoorden Douaneformaliteiten bij uitvoer Aangifte ten invoer Uitvoer door reizigers Het internationaal reizigersverkeer Draagwijdte van de regeling Voorwaarden voor de vrijstelling Leveringen van goederen door taksvrije verkooppunten gelegen in een Belgische internationale luchthaven De onrechtstreekse uitvoer Bijzondere vrijstellingen verbonden aan het internationaal handelsverkeer van goederen die onder douanetoezicht werden geplaatst Draagwijdte van de regeling Voorwaarden voor de vrijstelling Levering of intracommunautaire verwerving van goederen die bestemd zijn om te worden geplaatst daar waar een van de door artikel 23, 4, 1, 4, 5, 6 of 7 W.Btw beoogde regelingen van toepassing is 514

20 Btw Opeenvolgende leveringen van goederen die zich op een plaats bevinden waar een van de regelingen bedoeld in artikel 23, 4, 1, 4, 5, 6 of 7 W.Btw wordt toegepast met handhaving van een van die regelingen Diensten bestaande uit werkzaamheden met betrekking tot goederen die het voorwerp uitmaken van een levering met plaatsing onder een regeling als bedoeld in artikel 23, 4, 1, 4, 5, 6 of 7 W.Btw of die zich onder een van deze regelingen bevinden Formaliteiten Douaneformaliteiten Btw-formaliteiten Werking van de regeling Bewijs van het recht op vrijstelling Algemeen principe Bijzonder geval Gezamenlijke onrechtstreekse uitvoer Regularisatie bij ontstentenis van uitvoer Handelingen verricht door buitenlandse belastingplichtigen Fiscale vertegenwoordiging Opschorting van de betaling van de btw Doel en draagwijdte van de regeling Gevallen en toepassingsvoorwaarden Toepassingsgevallen Algemene vergunning Regularisatie bij gebrek aan uitvoer Uitvoer door erkende organisaties Doel en draagwijdte van de regeling Voorwaarden voor de vrijstelling Bijzonder geval Het schenken van goederen aan een erkende organisatie Bijzondere situaties De uitvoer van onttrokken goederen Overbrenging en uitvoer De intracommunautaire verwerving van goederen gevolgd door de uitvoer ervan Btw-entrepot 523 HOOFDSTUK 2 Vrijstelling inzake de passieve veredeling of bij wederinvoer van goederen die tijdelijk uit België werden uitgevoerd voor herstelling, bewerking, aanpassing of verwerking buiten de gemeenschap 524 HOOFDSTUK 3 Vrijstellingen inzake internationaal vervoer en ermee samenhangende handelingen Vrijgesteld personenvervoer Algemeen Reisbureau Vrijstelling btw voor extracommunautaire reizen Vrijgesteld goederenvervoer Vervoer van door reizigers begeleide bagage en auto s Andere vrijstellingen inzake het goederenvervoer ingevolge artikel 41 W.Btw vanaf 1 januari 2010 indien de afnemer van de dienst een belastingplichtige is Vrijgestelde handelingen door artikel 41 W.Btw Bewijs van de vrijstelling Praktische toepassingen Vrijstellingen inzake het goederenvervoer indien de afnemer van de dienst geen belastingplichtige is Voorbeeld nr Voorbeeld nr Samenvatting inzake de plaats van de dienst bij het goederenvervoer vanaf 1 januari Vrijgestelde diensten die met goederenvervoer samenhangen Met het vervoer samenhangende diensten Wettelijke bepalingen Diensten inzake containers Het verrichten van douaneformaliteiten Intracommunautair douanevervoer met de Azoren en Madeira Prestaties van tussenpersonen Toepasselijke regeling als de klant een belastingplichtige is in de zin van artikel 21, 1 W.Btw Artikel 41, 2, a W.Btw Artikel 41, 2, b W.Btw 534

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD BIJ DE UITGAVE Overzicht Delen 4

Inhoud. VOORWOORD BIJ DE UITGAVE Overzicht Delen 4 Btw 5 VOORWOORD BIJ DE UITGAVE 2017 3 Overzicht Delen 4 DEEL 1 Inleiding 43 HOOFDSTUK 1 Omzetbelasting 45 HOOFDSTUK 2 Grote lijnen van de btw 46 HOOFDSTUK 3 Btw en de invoering van de euro op 1 januari

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: De onroerende verhuur: een steeds enger wordend begrip...13 1.1 Definiëring van de onroerende verhuur...13 1.1.1 Algemeen...13 1.1.2 Belgisch administratief

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING............................. 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw......................

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht.......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE UITGAVE 2012

VOORWOORD BIJ DE UITGAVE 2012 VOORWOORD BIJ DE UITGAVE 2012 Het belang van de btw voor de ondernemingswereld wordt nu overal en door iedereen erkend. Op het vlak van de verplichtingen dwingt zich een doeltreffend beleid op. Lexfin

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw.....................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer: Handelingen onderworpen aan de btw............... 1 1.1.1. De levering van goederen en diensten......................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25 INHOUD Woord vooraf... 9 Hoofdstuk 1. Soorten goederen inzake btw... 11 1.1. Roerende goederen uit hun aard... 11 1.2. Onroerende goederen door bestemming... 12 1.3. Uit hun aard onroerende goederen...

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

HANDBOEK BTW 2007-2008

HANDBOEK BTW 2007-2008 Fiscale Handboeken HANDBOEK BTW 2007-2008 PATRICK WILLE FRANK BORGER MARC GOVERS VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 1 AUGUSTUS 2007 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw.....................

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Update btw BIBF 26 februari 2011 Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Inhoud Verkopen van onroerende goederen Gemengd bedrijfsgebruik: voortaan onmiddellijke aftrekbeperking en geen btw meer op VAA? Vervoer,

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED...

INHOUD. VOORWOORD... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED... INHOUD VOORWOORD....................................................... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED.......................................................

Nadere informatie

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire De btw-administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het de btw-positie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 23. HOOFDSTUK 2 Belastingplicht 28. HOOFDSTUK 3 Belastbare handelingen 59. HOOFDSTUK 4 Invoer 123

HOOFDSTUK 1 Inleiding 23. HOOFDSTUK 2 Belastingplicht 28. HOOFDSTUK 3 Belastbare handelingen 59. HOOFDSTUK 4 Invoer 123 Almanak BTW 2015.book Page 6 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM VOORWOORD HOOFDSTUK 1 Inleiding 23 HOOFDSTUK 2 Belastingplicht 28 HOOFDSTUK 3 Belastbare handelingen 59 HOOFDSTUK 4 Invoer 123 HOOFDSTUK 5 Maatstaf

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 1. De vereniging... 17 1.1 Autonome groepering die onderscheiden wordt van haar leden. 17 1.2 Vereniging

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3

INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3 INHOUD VOORWOORD............................................................ vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG............................................... 3 1.1. Belastbaar

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING. 1. Richtlijn 2006/112/EG... 3

INHOUD. Voorwoord... vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING. 1. Richtlijn 2006/112/EG... 3 INHOUD Voorwoord........................................................... vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING 1. Richtlijn 2006/112/EG............................................. 3 1.1. Belastbaar feit

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen inzake het geografische toepassingsgebied... 3

INHOUD. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen inzake het geografische toepassingsgebied... 3 INHOUD De auteurs............................................................ v Voorwoord........................................................... vii DEEL 1 GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 DIENSTPRESTATIE EN DIENSTVERRICHTER Dienstprestatie Dienstverrichter Onder bezwarende titel 23

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 DIENSTPRESTATIE EN DIENSTVERRICHTER Dienstprestatie Dienstverrichter Onder bezwarende titel 23 BTWDIEN_DO_14001.book Page 3 Thursday, October 2, 2014 11:37 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 DIENSTPRESTATIE EN DIENSTVERRICHTER 15 1. Dienstprestatie 15 2. Dienstverrichter 23 3. Onder bezwarende

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN 1

Inhoud HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN 1 INHOUD I Inhoud De stof werd bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2012. HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN 1 1. Analyse van een operatie inzake btw 1 I. Wordt de handeling verricht

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Inhoud 1 Begrippenkader 2 Basisprobleem: de kwalificering van de hoofdhandeling

Inhoud 1 Begrippenkader 2 Basisprobleem: de kwalificering van de hoofdhandeling 1 Begrippenkader 11 1.1 Doorfacturering: what s in a name? 11 1.2 Kwalificering van de (samengestelde) handeling 13 1.2.1 Analyse van een btw-vraagstuk 13 1.2.2 Doorrekening versus doorfacturering 14 1.2.3

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

3.1.2. Er is bij aanschaf van het bedrijfsmiddel geen gemengd

3.1.2. Er is bij aanschaf van het bedrijfsmiddel geen gemengd Inhoud Inhoud DEEL 1.. WANNEER IS ER RECHT OP AFTREK VAN BTW?... 11 Inleiding: Wie heeft de bewijslast dat de btw op een kost aftrekbaar is?... 11 1. De notie economische activiteit inzake btw... 21 2.

Nadere informatie

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te Wet 3 juli 1969 - BTW-wetboek p. 2 3 VII. BTW p. 2 3 Wet 3 juli 1969 Art. 1 volledig vervangen Art. 1. }1 [ 1.] 1 Onder de naam belasting over de toegevoegde waarde wordt een omzetbelasting ingevoerd,

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

INHOUD. 2 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011... 25. 4. Informatieverstrekking aan de btw-plichtigen... 29

INHOUD. 2 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011... 25. 4. Informatieverstrekking aan de btw-plichtigen... 29 INHOUD De auteurs............................................................ v Voorwoord........................................................... vii DEEL 1 EUROPESE BTW-WETGEVING 1. Richtlijn 2006/112/EG............................................

Nadere informatie

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw Btw Algemene noties 19 april 2016 Manuela Dons De kernvragen van btw 1 Btw: kernvragen JA Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige? NEEN Betreft het een btwhandeling? JA Vindt de handeling

Nadere informatie