2 Levering van goederen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Levering van goederen"

Transcriptie

1 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar de installatie of montage gebeurt, Merelbeke; tijdstip van levering: 4 juli, het tijdstip van de beëindiging van de installatie of montage. 3 plaats van levering: de plaats van de terbeschikkingstelling, Sint-Niklaas; tijdstip van levering: 4 november, het tijdstip van uitwerking van het contract. Het is geen huurkoop maar een huur met optie van koop. 4 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Brussel; tijdstip van levering: 15 mei, het tijdstip van de overdracht van de (juridische) beschikkingsmacht. Oefening 2: belastbaar feit en opeisbaarheid 1 15 februari: indien voorschot ontvangen door BP, btw opeisbaar over EUR; 20 februari: volledige betaling van het saldo (9 000 EUR); 1 maart: ontvangst factuur; belastbaar feit: 8 maart (tijdstip van levering) De btw is bijgevolg opeisbaar op 15 februari over EUR en op 20 februari over de resterende EUR. 2 Het incasseringsprincipe moet hier toegepast worden: belastbaar feit: 30 maart; 30 maart: betaling 40 EUR; 2 april: betaling 10 EUR. De btw is bijgevolg opeisbaar op 30 maart over 40 EUR en op 2 april over 10 EUR. Oefening 3: onttrekkingen en ingebruiknemingen 1 Er is een onttrekking in de zin van art. 12, 1, 1 W.Btw. Die btw is niet aftrekbaar. 2 Er is een onttrekking in de zin van art. 12, 1, 2 W.Btw. Die btw is niet aftrekbaar. 3 Er is een ingebruikneming in de zin van art. 12, 1, 3 W.Btw. Die btw is aftrekbaar. 4 Er is een onttrekking in de zin van art. 12, 1, 5 W.Btw. Die btw is niet aftrekbaar. Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 1

2 Oefening 4: uitvoer 1 De klanten van het warenhuis zijn niet in België gevestigde personen. Het warenhuis voert niet zelf uit en laat ook niet voor zijn rekening uitvoeren; daarom moet de vrijstelling betreffende de uitvoer gezocht worden in art. 39, 1, 2 of 3 W.Btw, naargelang het gaat om een levering van goederen of om diensten. 1 De verkoop van de 20 banden is een levering van een goed. Art. 39, 1, 2 W.Btw bepaalt in dat verband dat van de btw zijn vrijgesteld de leveringen van goederen die door of voor rekening van een niet in België gevestigde koper worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap, met uitzondering van de door de koper zelf vervoerde goederen bestemd voor de uitrusting of de bevoorrading van pleziervaartuigen en sportvliegtuigen of van andere vervoermiddelen voor privégebruik, en van de door een reiziger in zijn persoonlijke bagage meegenomen goederen. De hier verkochte banden zijn bestemd om personenvoertuigen uit te rusten, zonder dat evenwel gestipuleerd is of het gaat om vervoermiddelen voor privégebruik of voor enig ander gebruik. Art. 5, 3 van KB 18 bepaalt echter dat die uitsluiting alleen slaat op de goederen die bestemd zijn voor de uitrusting of de bevoorrading van de hiervoor bedoelde voertuigen, en die zich als zodanig aan boord van die vervoermiddelen bevinden bij de uitvoer ervan. Dat is hier niet het geval aangezien de 20 sneeuwbanden zich niet aan boord van de bestelwagen bevinden als uitrustingsstukken, maar gewoon als voor de verkoop bestemde koopwaar. De vrijstelling bedoeld in art. 39, 1, 2, eerste deel W.Btw kan worden toegepast. 2 a De levering met plaatsing van de autoradio aan boord van de personenwagen is een levering van goederen. Er kan hier geen twijfel bestaan over het feit dat die personenwagen een vervoermiddel is voor privégebruik. Overeenkomstig de eerder aangehaalde bepalingen (zie 1 hiervoor), vindt de uitsluiting van de vrijstelling toepassing omdat de autoradio zich aan boord van de personenauto bevindt bij de uitvoer en in dat voertuig werd ingelijfd door de levering met plaatsing. De autoradio wordt niet gewoon meegenomen in zijn persoonlijke bagage. In dat laatste geval zou eventueel art. 39, 1, 4 W.Btw kunnen toegepast worden. b Het opmeten en uitbalanceren van de banden is een dienst. Art. 39, 1, 3 W.Btw bepaalt dat de diensten, andere dan degene die al vrijgesteld zijn bij toepassing van de artikelen 41 en 42, bestaande uit werkzaamheden m.b.t. roerende goederen die zijn verworven (lees: aangekocht of intracommunautair verworven door de koper) of ingevoerd om die werkzaamheden te ondergaan en die naar een plaats buiten de Gemeenschap worden verzonden of vervoerd door de dienstverrichter of door de niet in België gevestigde ontvanger van de dienst of voor hun rekening, vrijgesteld zijn van btw. Het betrokken voertuig werd niet ingevoerd voor het verrichten van die dienst, maar voor een ander motief: toerisme. Daarom vindt de vrijstelling ingesteld in art. 39, 1, 3 W.Btw geen toepassing. Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 2

3 3 Op grond van art. 8 en art. 9 van KB 18, is van de btw vrijgesteld, de levering aan een reiziger wiens domicilie of gewone verblijfplaats zich niet in de Gemeenschap bevindt, die hier in België bezit neemt van de goederen en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert buiten de Gemeenschap. Die vrijstelling wordt verleend met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden: 1 aan de aankoop moet elk handels- of beroepskarakter vreemd zijn; 2 de globale waarde van de goederen, btw inbegrepen, moet per factuur hoger zijn dan 125 EUR; 3 de goederen moeten worden uitgevoerd uiterlijk aan het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond; 4 de verkoper moet de echtheid van de uitvoer aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap. Door of vanwege de minister van Financiën kan worden bepaald dat de verkoopfactuur onder de door hem vastgelegde voorwaarden mag worden vervangen door een als zodanig geldend stuk. Er kan daarom voor deze verkoop geen vrijstelling wegens uitvoer worden toegepast. 2 1 Het gaat hier om een vervoer dat rechtstreeks verband houdt met een uitvoer van goederen. De plaats van de dienst voor dergelijke vervoerprestaties wordt bepaald door art. 21, 2 W.Btw. Dat vervoer is niet vrijgesteld door art. 39 W.Btw, maar wel door art. 41, 1, 3 W.Btw. 2 Het graan bevindt zich onder een opschortende regeling bedoeld in art. 23, 4, 5 W.Btw. Nadat een koper in Rusland is gevonden, wordt de levering vrijgesteld door art. 40, 2, 1 W.Btw. Ook het vervoer van de goederen onder die regeling is vrijgesteld door art. 41, 1, 4 W.Btw. 3 a Deze dienst bedoeld in art. 21, 2 W.Btw is niet vrijgesteld door art. 39, 1, 3 W. btw aangezien niet voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden. b Deze dienst bedoeld in art. 21, 2 W.Btw is vrijgesteld door art. 39, 1, 3 W.Btw aangezien aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is. Oefening 5: intracommunautaire leveringen 1 Is er een levering? (art. 9 W.Btw en art. 10 W.Btw) Gaat het om een lichamelijk goed in de zin van art. 9, huishoudtoestellen Gaat het om het overdragen (of de overgang) van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken in de zin van art. 10 Is er een belastbare levering? (art. 2 W.Btw en art. 4 W.Btw) Is er een levering zoals hierboven? Door een als zodanig handelende btw-belastingplichtige? In België? Plaats van aanvang van het vervoer? (art. 14, 2 W.Btw) Is er een intracommunautaire levering? Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 3

4 Is er een levering zoals hierboven? Met vervoer van België naar een andere lidstaat? Gaat het NIET om een levering met installatie of montage? Gaat het NIET om een levering die valt onder de regeling voor de verkopen op afstand?, voorlopig aannemen Kan de levering vrijgesteld worden op grond van art. 39bis Gaat het om een belastbare intracommunautaire levering? Is de verkoper een btw-belastingplichtige andere dan een kleine onderneming (art. 56, 2 W.Btw)? Is de afnemer ertoe gehouden in zijn lidstaat een belastbare intracommunautaire verwerving te doen? Is de levering niet onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge (art. 58, 4 W.Btw)? Verkopen op afstand? (art. 15, 1 en art. 15, 2 W.Btw) Is er vervoer door of voor rekening van de leverancier? Is er vervoer van een andere lidstaat naar België (of omgekeerd)? Is de afnemer: a een btw-belastingplichtige onder de voorwaarden van art. 25ter, 1, tweede lid b een niet-belastingplichtige rechtspersoon onder de voorwaarden van art. 25ter, 1, tweede lid c een niet-belastingplichtige natuurlijke persoon (iemand die er niet toe gehouden is zijn intracommunautaire verwervingen aan de btw te onderwerpen in België)? Zijn de goederen andere dan: a nieuwe vervoermiddelen in de zin van art. 8bis b goederen onderworpen aan de winstmargeregeling in de zin van art. 58, 4 c goederen die onderworpen zijn aan de regeling van de leveringen met installatie of montage in de zin van art. 14, 3 Heeft de leverancier in het lopende of in het vorige kalenderar voor meer dan EUR dergelijke leveringen vanuit een andere lidstaat met als bestemming België verricht (of de verkoopdrempel van de andere lidstaat overschreden) of heeft de leverancier in zijn lidstaat geopteerd voor het stelsel van de verkopen op afstand naar België (of omgekeerd)? Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 4

5 Men spreekt van een verkoop op afstand: voor ACCIJNSPRODUCTEN als de levering voldoet aan de eerste 4 gedachtestreepjes hiervoor; voor de ANDERE GOEDEREN als de levering voldoet aan alle voorwaarden. Het is geen verkoop op afstand aangezien de koper een gewone btw-belastingplichtige is gehouden tot verwerven. Is er een intracommunautaire verwerving? Gaat het om het verkrijgen (of de overgang) van de macht om als eigenaar te beschikken over een lichamelijk roerend goed? Met als bestemming de afnemer? Door of voor rekening van de leverancier of de afnemer? Is er een belastbare intracommunautaire verwerving? Is er een intracommunautaire verwerving zoals hierboven? In de andere lidstaat? De plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van de aankomst van het vervoer naar de afnemer? Is de verwerver een als dusdanig handelende btw-belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon? Is de leverancier een als dusdanig handelende btw-belastingplichtige: die GEEN kleine onderneming is? die GEEN levering met installatie of montage verricht? die GEEN verkoop op afstand naar België verricht? Uitzondering: De intracommunautaire verwerving is NIET aan de btw onderworpen (dus geen belastbare handeling) als: het om goederen gaat andere dan accijnsproducten, andere dan bedoeld in art. 8bis W.Btw of andere dan bedoeld in art. 42, 1, 2 of 3, 1 tot 6 W.Btw; de verwerver is: een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 44 W.Btw; een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 56, 2 W.Btw; een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 57 W.Btw; een niet-belastingplichtige rechtspersoon bedoeld in art. 6 W.Btw; het voorbije kalenderar werd de drempel voor de intracommunautaire verwervingen niet overschreden; het lopende kalenderar werd die drempel niet overschreden en werd geen optie gedaan. De uitzondering is hier niet van toepassing. Het gaat dus om een intracommunautaire levering en die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling. 2 Is er een levering? (art. W.Btw en art. 10 W.Btw) Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 5

6 Gaat het om een lichamelijk goed in de zin van art. 9, verzameling postzegels Gaat het om de overdracht (of de overgang) van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken in de zin van art. 10 Is er een belastbare levering? (art. 2 W.Btw en art. 4 W.Btw) Is er een levering zoals hierboven? Door een als zodanig handelende btw-belastingplichtige?, het is een particulier In België? Plaats van aanvang van het vervoer (art. 14, 2 W.Btw)? Is er een intracommunautaire levering? Is er een levering zoals hierboven? Met vervoer van België naar een andere lidstaat? Gaat het NIET om een levering met installatie of montage? Gaat het NIET om een levering die valt onder de regeling voor de verkopen op afstand?, voorlopig aannemen Kan de levering vrijgesteld worden op grond van art.39bis Gaat het om een belastbare intracommunautaire levering? Is de verkoper een btw-belastingplichtige andere dan een kleine onderneming (art. 56, 2 W.Btw)? Is de afnemer ertoe gehouden in zijn lidstaat een belastbare intracommunautaire verwerving te doen? Is de levering niet onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge (art. 58, 4 W.Btw)?, bij hypothese aangenomen Verkopen op afstand? (art. 15, 1 en art. 15, 2 W.Btw) Is er vervoer door of voor rekening van de leverancier? Is er vervoer van een andere lidstaat naar België (of omgekeerd)? Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 6

7 Is de afnemer: a een btw-belastingplichtige onder de voorwaarden van art. 25ter, 1, tweede lid b een niet-belastingplichtige rechtspersoon onder de voorwaarden van art. 25ter, 1, tweede lid c een niet-belastingplichtige natuurlijke persoon (iemand die er niet toe gehouden is zijn intracommunautaire verwervingen aan de btw te onderwerpen in België)? Zijn de goederen andere dan: a nieuwe vervoermiddelen in de zin van art. 8bis b goederen onderworpen aan de winstmargeregeling in de zin van art. 58, 4 c goederen die onderworpen zijn aan de regeling van de leveringen met installatie of montage in de zin van art. 14, 3 Heeft de leverancier in het lopende of in het vorige kalenderar voor meer dan EUR dergelijke leveringen vanuit een andere lidstaat met als bestemming België verricht (of de verkoopdrempel van de andere lidstaat overschreden) of heeft de leverancier in zijn lidstaat geopteerd voor het stelsel van de verkopen op afstand naar België (of omgekeerd)? Men spreekt van een verkoop op afstand: voor ACCIJNSPRODUCTEN als de levering voldoet aan de eerste 4 gedachtestreepjes hiervoor; voor de ANDERE GOEDEREN als de levering voldoet aan alle voorwaarden. Het is geen verkoop op afstand aangezien het vervoer voor rekening van de koper gebeurt. Is er een intracommunautaire verwerving? Gaat het om het verkrijgen (of de overgang) van de macht om als eigenaar te beschikken over een lichamelijk roerend goed? Met als bestemming de afnemer? Door of voor rekening van de leverancier of de afnemer? Is er een belastbare intracommunautaire verwerving? Is er een intracommunautaire verwerving zoals hierboven? In de andere lidstaat? De plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van de aankomst van het vervoer naar de afnemer? Is de verwerver een als dusdanig handelende btw-belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon? Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 7

8 Is de leverancier een als dusdanig handelende btw-belastingplichtige: die GEEN kleine onderneming is die GEEN levering met installatie of montage verricht die GEEN verkoop op afstand naar België verricht Uitzondering: De intracommunautaire verwerving is NIET aan de btw onderworpen (dus geen belastbare handeling) als: het om goederen gaat andere dan accijnsproducten, andere dan bedoeld in art. 8bis W.Btw of andere dan bedoeld in art. 42, 1, 2 of 3, 1 tot 6 W.Btw; de verwerver is: een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 44 W.Btw; een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 56, 2 W.Btw; een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 57 W.Btw; een niet-belastingplichtige rechtspersoon bedoeld in art. 6 W.Btw; het voorbije kalenderar werd de drempel voor de intracommunautaire verwervingen niet overschreden; het lopende kalenderar werd de drempel niet overschreden en werd geen optie gedaan. De uitzondering is hier niet van toepassing. Het gaat dus om een intracommunautaire levering, maar die voldoet niet aan de voorwaarden voor vrijstelling. De koper is immers niet gehouden de intracommunautaire verwerving die hij verricht in Nederland aan de Nederlandse btw te onderwerpen. Oefening 6: intracommunautaire leveringen Is er een levering? (art. 9 W.Btw en art. 10 W.Btw) Gaat het om een lichamelijk goed in de zin van art. 9 Gaat het om het overdragen (of de overgang) van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken in de zin van art. 10 Is er een belastbare levering? (art. 2 W.Btw en art. 4 W.Btw) Is er een levering zoals hierboven? Door een als zodanig handelende btw-belastingplichtige? In België? Plaats van aanvang van het vervoer? (art. 14, 2 W.Btw) Is er een intracommunautaire levering? Is er een levering zoals hierboven? Met vervoer van België naar een andere lidstaat? Gaat het NIET om een levering met installatie of montage? Gaat het NIET om een levering die valt onder de regeling voor de verkopen op afstand? Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 8

9 Kan de levering vrijgesteld worden op grond van art. 39bis Gaat het om een belastbare intracommunautaire levering? Is de verkoper een btw-belastingplichtige andere dan een kleine onderneming (art. 56, 2 W.Btw)? Is de afnemer ertoe gehouden in zijn lidstaat een belastbare intracommunautaire verwerving te doen? Is de levering niet onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge (art. 58, 4 W.Btw)? Verkopen op afstand? (art. 15, 1 en art. 15, 2 W.Btw) Is er vervoer door of voor rekening van de leverancier? Is er vervoer van een andere lidstaat naar België (of omgekeerd)? Is de afnemer: a een btw-belastingplichtige onder de voorwaarden van art. 25ter, 1, tweede lid b een niet-belastingplichtige rechtspersoon onder de voorwaarden van art. 25ter, 1, tweede lid c een niet-belastingplichtige natuurlijke persoon (iemand die er niet toe gehouden is zijn intracommunautaire verwervingen aan de btw te onderwerpen in België)? Zijn de goederen andere dan: a nieuwe vervoermiddelen in de zin van art. 8bis b goederen onderworpen aan de winstmargeregeling in de zin van art. 58, 4 c goederen die onderworpen zijn aan de regeling van de leveringen met installatie of montage in de zin van art. 14, 3 Heeft de leverancier in het lopende of in het vorige kalenderar voor meer dan EUR dergelijke leveringen vanuit een andere lidstaat met als bestemming België verricht (of de verkoopdrempel van de andere lidstaat overschreden) of heeft de leverancier in zijn lidstaat geopteerd voor het stelsel van de verkopen op afstand naar België (of omgekeerd)? Men spreekt van een verkoop op afstand: voor ACCIJNSPRODUCTEN als de levering voldoet aan de eerste 4 gedachtestreepjes hiervoor; voor de ANDERE GOEDEREN als de levering voldoet aan alle voorwaarden. Het begrip intracommunautaire levering is als dusdanig niet in het W.Btw opgenomen. Het voldoet echter aan de genoemde voorwaarden. Aan die omschrijving wordt beantwoord in de situaties onder: 1 vervoer van België naar Oostenrijk 3 vervoer van België naar Frankrijk 5 vervoer van België naar Duitsland 7 vervoer van België naar Nederland 8 vervoer van België naar Nederland 9 vervoer van België naar het Verenigd Koninkrijk Immers, in al deze gevallen is er sprake van een levering van goederen die vervoerd worden van een lidstaat (België) naar een andere lidstaat van de Gemeenschap. Aan de omschrijving is niet voldaan in de situaties onder: 2 het gaat om personenvervoer, een dienstverrichting 4 er is geen vervoer van een lidstaat naar een andere lidstaat 6 het gaat wel degelijk om goederen die van een land naar een ander worden vervoerd, het land van vertrek is België, lidstaat van de Gemeenschap, maar het land van aankomst (Rusland) is geen lidstaat van de Gemeenschap, er is dus Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 9

10 geen intracommunautair goederenvervoer. Opdat de intracommunautaire levering kan worden vrijgesteld (bij toepassing van art. 39bis, 1 W.Btw) moet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan zijn. Opgemerkt wordt dat het onbelangrijk is wie de goederen vervoert, of voor wiens rekening dat gebeurt. We mogen ervan uitgaan dat de verkopers niet onderworpen zijn aan de vrijstellingregeling voor kleine ondernemingen (art. 56, 2 W.Btw). Een van de voorwaarden opdat de intracommunautaire levering zou vrijgesteld worden, is dat de afnemer gehouden is tot verwerven. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: Is er een intracommunautaire verwerving? Gaat het om het verkrijgen (of de overgang) van de macht om als eigenaar te beschikken over een lichamelijk roerend goed? Met als bestemming de afnemer? Door of voor rekening van de leverancier of de afnemer? Is er een belastbare intracommunautaire verwerving? Is er een intracommunautaire verwerving zoals hierboven? In de andere lidstaat? De plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van de aankomst van het vervoer naar de afnemer? Is de verwerver een als dusdanig handelende btw-belastingplichtige of een nietbelastingplichtige rechtspersoon? Is de leverancier een als dusdanig handelende btw-belastingplichtige: die GEEN kleine onderneming is? die GEEN levering met installatie of montage verricht? die GEEN verkoop op afstand naar België verricht? Uitzondering: De intracommunautaire verwerving is NIET aan de btw onderworpen (dus geen belastbare handeling) als: het om goederen gaat andere dan accijnsproducten, andere dan bedoeld in art. 8bis W.Btw of andere dan bedoeld in art. 42, 1, 2 of 3, 1 tot 6 W.Btw; de verwerver is: een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 44 W.Btw; een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 56, 2 W.Btw; een btw-belastingplichtige bedoeld in art. 57 W.Btw; een niet-belastingplichtige rechtspersoon bedoeld in art. 6 W.Btw; het voorbije kalenderar werd de drempel voor de intracommunautaire verwervingen niet overschreden; het lopende kalenderar werd die drempel niet overschreden en werd geen optie gedaan. Uit het voorgaande volgt dat de leveringen onder de situaties 1, 3, 5, 7, 8 en 9 aan de voorwaarden beantwoorden om als vrijgestelde intracommunautaire leveringen te worden aangemerkt. De levering onder 10 kan niet leiden tot een vrijgestelde intracommunautaire levering, aangezien de koper (Portugese toerist) er niet toe gehouden is in Portugal zijn intracommunautaire verwerving aan de Portugese btw te onderwerpen. Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 10

11 Samenvattend: 1 intracommunautaire levering? 2 intracommunautaire levering? 3 intracommunautaire levering? 4 intracommunautaire levering? 5 intracommunautaire levering? 6 intracommunautaire levering? 7 intracommunautaire levering? 8 intracommunautaire levering? 9 intracommunautaire levering? 10 intracommunautaire levering? Oefening 7: overbrengingen en niet-overbrengingen 1 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 1 W.Btw; 2 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 1 W.Btw; 3 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 2 W.Btw; 4 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 3 W.Btw; 5 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 5 W.Btw; 6 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 5 W.Btw; 7 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 6 W.Btw; 8 niet-overbrenging art.12bis tweede lid, 7 W.Btw. Praktisch btw-recht_oplossingen Levering van goederen 11

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Hoe een btw- vraagstuk oplossen?

Hoe een btw- vraagstuk oplossen? Woord vooraf Hoe een btw- vraagstuk oplossen? Bij het correct oplossen van een btw- vraagstuk in het kader van het zaken doen met het buitenland volgt men best volgend stappenplan dat stap voor stap tot

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

12848/1/18 REV 1 CS/srl/sht ECOMP.2.B

12848/1/18 REV 1 CS/srl/sht ECOMP.2.B Raad van de Europese Unie Brussel, 26 november 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0251 (CNS) 12848/1/18 REV 1 FISC 397 ECOFIN 881 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN

Nadere informatie

RICHTLIJN (EU) 2018/1910 VAN DE RAAD

RICHTLIJN (EU) 2018/1910 VAN DE RAAD 7.12.2018 L 311/3 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2018/1910 VAN DE RAAD van 4 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED...

INHOUD. VOORWOORD... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED... INHOUD VOORWOORD....................................................... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED.......................................................

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Art. 3. Elke belastingplichtige, gehouden tot het indienen

Art. 3. Elke belastingplichtige, gehouden tot het indienen K.B. nr. 10 KONINKLIJK BESLUIT NR. 10 VAN 29 DECEMBER 1992, MET BETREKKING TOT DE UITOEFENINGSMODALITEITEN VAN DE KEUZEN, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 15, 5, DERDE LID EN 25TER, 1, TWEEDE LID, 2, TWEEDE LID,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.129.460 d.d. 01.07. Artikel 39bis van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

BTW : diensten. Plaats van de dienst

BTW : diensten. Plaats van de dienst BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

21 mei 2019 BTW-nieuwtje : Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020

21 mei 2019 BTW-nieuwtje : Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020 21 mei 2019 BTW-nieuwtje 12-2019: Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020 Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6 Omzetbelasting les 6 programma Belastbare feiten Internationale handel OB-heffing bij internationale handel intracommunautaire transacties Artikel 1 Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven

Nadere informatie

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6

HRo - Omzetbelasting -- Deel 6 Omzetbelasting les 6 programma Belastbare feiten Internationale handel OB-heffing bij internationale handel intracommunautaire transacties Artikel 1 Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN ----------------------------------------- Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit ----------------------------------------

Nadere informatie

Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020 De eenmanszaak, maatschap en VOF die in Nederland

Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020 De eenmanszaak, maatschap en VOF die in Nederland Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor toepassing nieuwe kleine ondernemersregeling BTW per 1 januari 2020 De eenmanszaak, maatschap en VOF die in Nederland gevestigd zijn met een beperkt af te dragen bedrag

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW)

Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2009/69/EG van 25 juni 2009

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen inzake het geografische toepassingsgebied... 3

INHOUD. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen inzake het geografische toepassingsgebied... 3 INHOUD De auteurs............................................................ v Voorwoord........................................................... vii DEEL 1 GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED Hoofdstuk 1

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Brussel, 11 september 2018 KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED VAN DE

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw Btw Algemene noties 19 april 2016 Manuela Dons De kernvragen van btw 1 Btw: kernvragen JA Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige? NEEN Betreft het een btwhandeling? JA Vindt de handeling

Nadere informatie

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN...

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... Inhoud Inhoud Wetgevend kader... 9 DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... 11 Hoofdstuk 1: Draagwijdte van

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING............................. 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw......................

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te Wet 3 juli 1969 - BTW-wetboek p. 2 3 VII. BTW p. 2 3 Wet 3 juli 1969 Art. 1 volledig vervangen Art. 1. }1 [ 1.] 1 Onder de naam belasting over de toegevoegde waarde wordt een omzetbelasting ingevoerd,

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Dienst KENNISBEHEER www.fisconetplus.be contact : comments.kms@minfin.fed.be WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Wet van 3 juli 1969, officieuze coördinatie

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2019 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 december 2009 (OR. en) 13812/09 Interinstitutioneel dossier: 2007/0238 (CNS) FISC 120

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 december 2009 (OR. en) 13812/09 Interinstitutioneel dossier: 2007/0238 (CNS) FISC 120 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 december 2009 (OR. en) 13812/09 Interinstitutioneel dossier: 2007/0238 (CNS) FISC 120 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 22 april 2010 *

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 22 april 2010 * X EN FISCALE EENHEID FACET-FACET TRADING ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 22 april 2010 * In de gevoegde zaken C-536/08 en C-539/08, betreffende twee verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 34/2014 (nr. E.T ) dd

Circulaire AAFisc Nr. 34/2014 (nr. E.T ) dd Home > FISCALITEIT > Belasting over de toegevoegde waarde > Administratieve richtlijnen en commentaren > Circulaires > Circulaire AAFisc Nr. 34/2014 (nr. E.T. 123.849) dd. 25.08.2014 Algemene Administratie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/06/2017

Datum van inontvangstneming : 22/06/2017 Datum van inontvangstneming : 22/06/2017 Vertaling C-264/17-1 Zaak C-264/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 mei 2017 Verwijzende rechter: Finanzgericht Münster (Duitsland)

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave. Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand *

AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave. Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand * Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave P8_TA-PROV(2017)0471 Btw-verplichtingen voor de verlening van diensten en de verkoop van goederen op afstand * Wetgevingsresolutie van

Nadere informatie

BIJLAGE BIJLAGE VIII

BIJLAGE BIJLAGE VIII EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 8 BIJLAGE BIJLAGE VIII Associatie-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

BTW-update: Special topics van belang bij de audit

BTW-update: Special topics van belang bij de audit BTW-update: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 13 december 2010 De Montill, Affligem-Essene www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS, Groep T Managing Director

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND

FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal fiscale aspecten kijken. Hierbij speelt uw persoonlijke situatie een belangrijke rol.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2012 F.11.0067.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0067.N E.V.T., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

HANDBOEK BTW 2007-2008

HANDBOEK BTW 2007-2008 Fiscale Handboeken HANDBOEK BTW 2007-2008 PATRICK WILLE FRANK BORGER MARC GOVERS VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 1 AUGUSTUS 2007 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 SEPTEMBER 2009 F.08.0009.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0009.F OFF ROAD, naamloze vennootschap, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, Mr. François

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

02006L0112 NL

02006L0112 NL 02006L0112 NL 04.12.2018 019.001 1 Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd

Nadere informatie

6850/08 AL/mg DG C I

6850/08 AL/mg DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr.

Nadere informatie