Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2018/C/20 betreffende de aanpassingen aan het Btw-Wetboek door de wet van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2018/C/20 betreffende de aanpassingen aan het Btw-Wetboek door de wet van"

Transcriptie

1 Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2018/C/20 betreffende de aanpassingen aan het Btw-Wetboek door de wet van Circulaire 2018/C/20 betreffende de aanpassingen aan het Btw-Wetboek door de wet van Eerste commentaar betreffende de wet van tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, de met diensten onder bezwarende titel gelijkgestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de btw-vrijstelling voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee. Opeisbaarheid ; met diensten onder bezwarende titel gelijkgestelde handelingen ; invoer ; actieve veredeling ; schepen voor de vaart op volle zee ; intracommunautaire handelingen FOD Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit belasting over de toegevoegde waarde Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Opeisbaarheid van de belasting 3. Werk in onroerende staat dat wordt gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel (artikel 19, 2, van het Btw-Wetboek) 3.1. Uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat voor de doeleinden van zijn economische activiteit 3.2. Uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat om niet, voor zijn privédoeleinden of deze van zijn personeel of, meer in het algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit 4. De regeling van actieve veredeling bij invoer (art. 23, 4, 6, van het Btw-Wetboek) 5. Btw-vrijstelling voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee 6. Technische aanpassingen betreffende de communautaire wetgeving 7. Technische aanpassingen betreffende nationale wetgeving 7.1. Btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen (artikel 44, 2bis, derde lid, van het Btw-Wetboek) 7.2. Indiening langs elektronische wijze van de aangifte bij aanvang, wijziging of stopzetting van de werkzaamheid van de belastingplichtige 7.3. Teruggaaf van in België betaalde invoer-btw (art. 77bis van het Btw-Wetboek) 8. Inwerkingtreding 1. Inleiding 1. Deze circulaire handelt over de wijzingen aangebracht in het Btw-Wetboek door de wet van tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, de met diensten onder bezwarende titel gelijkgestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de btw-vrijstelling voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee (Belgisch Staatsblad van ). 2. Deze wet heeft in de eerste plaats tot doel enkele technische wijzigingen aan te brengen die aansluiten op vroegere wijzigingen betreffende nationale en Europese wetgeving. 3. Daarnaast bevat de wet aanpassingen met betrekking tot: - de uitvoering van een werk in onroerende staat die wordt gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel (artikel 19, 2, van het Btw-Wetboek); - de regeling van de actieve veredeling bij invoer (artikel 23, 4, 6, van het Btw-Wetboek); - de btw-vrijstelling voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee (artikel 42, 1, eerste lid, 1, van het Btw-Wetboek).

2 2. Opeisbaarheid van de belasting 4. De artikelen 17, 1, eerste lid, en 22bis, 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek die in werking zijn getreden op , bepalen dat voor de leveringen van goederen en de diensten, de belasting opeisbaar wordt over het gefactureerde bedrag op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt, ongeacht of de uitreiking van de factuur plaatsvindt vóór of na het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht (zie wet van , Belgisch Staatsblad van ). 5. De oude tekst van het vierde lid van de artikelen 17, 1 en 22bis, 1, van het Btw-Wetboek beoogt door de loutere verwijzing naar artikel 53, 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek, alleen de vier limitatief in dat lid opgesomde gevallen waarin een factuur moet worden uitgereikt, met name: - de leveringen of diensten voor belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtspersonen; - de verkopen op afstand; - de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen voor particulieren; - de gevallen waarin de btw opeisbaar wordt bij de ontvangst van de prijs of van een deel ervan, voor het tijdstip waarop het belastbare feit plaatsvindt. 6. De artikelen 17, 1, eerste lid, en 22bis, 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek moeten evenwel worden toegepast in alle situaties waarin de belastingplichtige ertoe gehouden is een factuur uit te reiken voor de handelingen die hij verricht. Dit geldt dus ook in de situatie waarbij handelingen worden verricht voor natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privégebruik en waarvoor de belastingplichtige gehouden is een factuur uit te reiken krachtens artikel 53, 2, vijfde lid, van het Btw-Wetboek en artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 1 van Het was en blijft immers de bedoeling de voormelde handelingen op gelijke voet te plaatsen met de handelingen voor belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtspersonen, zoals dit overigens werd gepreciseerd in de memorie van toelichting van de wet van De verwijzing naar artikel 53, 2, van het Btw-Wetboek wordt dan ook gecorrigeerd door voortaan zonder onderscheid alle situaties te beogen waarin de belastingplichtige ertoe gehouden is een factuur uit te reiken. 8. Voorbeeld: Een particulier laat een onderhoud verrichten aan zijn personenwagen bij garage X (maandindiener) te Antwerpen. De prestatie wordt verricht op Op stuurt de garage de factuur naar de klant met betrekking tot het onderhoud voor het bedrag van 363 euro (incl. btw). De klant betaalt de factuur op Hoewel deze prestatie voor een particulier wordt verricht, is X verplicht een factuur uit te reiken (zie artikel 53, 2, vijfde lid, van het Btw-Wetboek en artikel 1, 9, van koninklijk besluit nr. 1 van ). De btw over de prestatie is dus opeisbaar op , zijnde het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt (zie artikel 22bis, 1, van het Btw-Wetboek). Deze prestatie moet samen met de verschuldigde btw worden opgenomen in de btw-aangifte van april De aangifte moet worden ingediend en de verschuldigde btw moet worden voldaan aan de Schatkist ten laatste op Er zal evenwel niet sanctionerend worden opgetreden als de belastingplichtige vóór de publicatie van deze circulaire deze regel niet zou gevolgd hebben, maar als tijdstip van opeisbaarheid van de btw het moment van de incassering van de prijs in aanmerking zou hebben genomen. 3. Werk in onroerende staat dat wordt gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel (artikel 19, 2, van het Btw- Wetboek) 10. Artikel 5 van de wet van vervangt artikel 19, 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek en voegt een nieuw tweede lid in: " 2. Met een dienst verricht onder bezwarende titel wordt eveneens gelijkgesteld de uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat:

3 1 voor de doeleinden van zijn economische activiteit, wanneer, ingeval dergelijk werk wordt verricht door een andere belastingplichtige, hij geen volledig recht op aftrek van de belasting zou hebben; 2 om niet, voor zijn privédoeleinden of deze van zijn personeel of, meer in het algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit. In afwijking van het eerste lid, 1, worden het werk dat bestaat in de oprichting van een gebouw door een in artikel 12, 2, bedoelde belastingplichtige, alsook het herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk niet gelijkgesteld met een dienst verricht onder bezwarende titel.". 11. Hierna volgt een beknopte toelichting bij het gewijzigde artikel 19, 2, van het Btw-Wetboek. Een meer uitvoerige commentaar wordt bij afzonderlijke circulaire gepubliceerd Uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat voor de doeleinden van zijn economische activiteit 12. Artikel 19, 2, eerste lid, 1, van het Btw-Wetboek stelt onder bepaalde voorwaarden de uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat voor de doeleinden van zijn economische activiteit gelijk met een dienst verricht onder bezwarende titel. 13. De Belgische staat heeft een vraag om inlichtingen ontvangen van de Europese Commissie met betrekking tot deze problematiek (EU pilot 8781/16/TAXU). 14. De Europese Commissie heeft meer in het bijzonder kritiek geuit over de verenigbaarheid van artikel 19, 2, eerste lid, 1, van het Btw-Wetboek, zoals het van toepassing was tot de wijziging ervan door de wet van , met de Europese regelgeving. Die bepaling was namelijk ook van toepassing bij de uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat, wanneer dergelijk werk een volledig recht op aftrek zou doen ontstaan indien hij het zou laten verrichten door een andere belastingplichtige. Daarentegen bepaalt de Europese regelgeving als voorwaarde voor de gelijkstelling met een dienst onder bezwarende titel, dat ingeval een dergelijke dienst door een andere belastingplichtige wordt verricht, de in artikel 19, 2, eerste lid, van het Btw-Wetboek bedoelde belastingplichtige geen volledig recht op aftrek van de belasting zou hebben (artikel 27, van de btw-richtlijn). Het toepassingsgebied van artikel 19, 2, eerste lid, 1, van het Btw-Wetboek, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van (hierna aangeduid als OUD) was derhalve te ruim. 15. België heeft zich tegenover de Europese Commissie verbonden om artikel 19, 2, eerste lid, 1, OUD, van het Btw-Wetboek aan te passen en bijgevolg in overeenstemming te brengen met artikel 27 van de btw-richtlijn. Dat is gebeurd in artikel 5 van de wet van De administratie zal, ten aanzien van de belastingplichtige met volledig recht op aftrek, de toepassing van artikel 19, 2, eerste lid, 1, OUD, van het Btw-Wetboek niet meer eisen wat de periode betreft voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling ( ). 16. De impact van de wijziging kan worden verduidelijkt aan de hand van het voorbeeld van een belastingplichtige die door zijn eigen werk in onroerende staat een gebouw opricht dat wordt gebruikt binnen zijn economische activiteit voor doeleinden die een volledig recht op aftrek verlenen. Ingevolge deze wijziging zal de betrokken belastingplichtige op het moment van de voltooiing van de werken niet langer geacht worden een met een dienst onder bezwarende titel gelijkgestelde handeling te verrichten. De belastingplichtige zal derhalve op dat moment ook geen bijzonder stuk (1) meer moeten opmaken dat die belastbare handeling vaststelt en hij zal evenmin nog btw moeten afdragen over een dergelijke handeling. (1) Artikel 3 van koninklijk besluit nr. 1 van , met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. 17. Dat neemt niet weg dat ook onder de nieuwe regeling het betrokken gebouw nog steeds een bedrijfsmiddel blijft in de zin van artikel 6 van koninklijk besluit nr. 3 van , met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. 18. Derhalve zal de btw die volledig in aftrek werd gebracht over de uitgaven die werden verricht om het gebouw op te richten (in het bijzonder de aankoop van materialen) moeten worden beschouwd als btw geheven van bedrijfsmiddelen die onderworpen is aan herziening gedurende een termijn van 15 jaar (zie artikelen 7 en 9 van koninklijk besluit nr. 3, voornoemd).

4 19. Dienovereenkomstig zullen deze gegevens voor de opvolging van mogelijke herzieningen in de tabel van bedrijfsmiddelen moeten worden opgenomen (2). De bewaringsplicht van 15 jaar is van toepassing (3). (2) Zie artikel 11, 5, van koninklijk besluit nr. 3, voornoemd. (3) Zie artikel 11, 4, van koninklijk besluit nr. 3, voornoemd. 20. Het essentiële verschil tussen de oude en de nieuwe regeling op het vlak van de herzieningsverplichting is dus de omvang van het btw-bedrag dat aan herziening onderworpen is bij gehele of gedeeltelijke bestemmingswijziging van het opgerichte gebouw voor doeleinden die geen recht op aftrek verlenen. Onder de oude regeling was het btw-bedrag dat aan herziening is onderworpen bij de oprichting van een gebouw, immers het volledig in aftrek gebrachte btw-bedrag dat verschuldigd werd over de met een dienst verricht onder bezwarende titel gelijkgestelde handeling. Dat bedrag werd berekend over de normale waarde van die handeling. Onder de nieuwe regeling is het voor herziening vatbare btw-bedrag daarentegen beperkt tot het volledig in aftrek gebrachte btw-bedrag dat verschuldigd werd over de uitgaven die werden gedaan om het gebouw op te richten. 21. Overeenkomstig artikel 19, 2, tweede lid, NIEUW, van het Btw-Wetboek wordt bovendien het werk in onroerende staat, dat een belastingplichtig zelf of met eigen personeel verricht voor de doeleinden van zijn economische activiteit, niet gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel, wanneer het gaat om: - werk dat bestaat in de oprichting van een gebouw door een beroepsoprichter (4), zoals dat voorheen ook al het geval was; - herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk. (4) Belastingplichtige zoals bedoeld in artikel 12, 2, van het Btw-Wetboek. 22. In het verleden werd het toepassingsgebied van artikel 19, 2, eerste lid, 1, OUD, van het Btw-Wetboek ten aanzien van herstellings-, onderhouds- en reinigingswerk bij administratieve toegevingen steeds verder ingeperkt (5). (5) Zie schriftelijke parlementaire vraag nr. 233 van de heer Volksvertegenwoordiger Christian Brotcorne van , schriftelijke parlementaire vraag nr. 121 van de heer François-Xavier de Donnea van Door middel van beslissing nr. E.T van , werd de toepassing van artikel 19, 2, eerste lid, 1, OUD, van het Btw-Wetboek vanaf (6) in geen enkele veronderstelling meer geëist voor het werk dat bestaat in het herstellen, het onderhouden of het reinigen van een uit zijn aard onroerend goed dat een belastingplichtige zelf of met eigen personeel verricht voor de doeleinden van zijn economische activiteit. (6) De administratie zal de toepassing van artikel 19, 2, eerste lid, 1, OUD, van het Btw-Wetboek niet meer eisen ten aanzien van het werk dat bestaat in het herstellen, het onderhouden of het reinigen van een uit zijn aard onroerend goed, dat een belastingplichtige zelf of met eigen personeel verricht voor de doeleinden van zijn economische activiteit, wat de periode betreft voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling ( ). Voortaan is deze beslissing reglementair verankerd in artikel 19, 2, tweede lid, NIEUW, van het Btw-Wetboek Uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat om niet, voor zijn privédoeleinden of deze van zijn personeel of, meer in het algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit 23. Artikel 19, 2, eerste lid, 2, OUD, van het Btw-Wetboek is eveneens aangepast met het oog op een nauwgezette omzetting van artikel 26, lid 1, b), van de richtlijn 2006/112/EG.

5 24. Deze aanpassing betreft een louter tekstuele aanpassing, die geen inhoudelijke wijziging tot gevolg heeft. Het toepassingsgebied van artikel 19, 2, eerste lid, 2, NIEUW, van het Btw-Wetboek verandert dus niet. Een geactualiseerde commentaar bij deze bepaling wordt bij afzonderlijke circulaire gepubliceerd. 4. De regeling van actieve veredeling bij invoer (art. 23, 4, 6, van het Btw-Wetboek) 25. Om de duidelijkheid ervan te verbeteren, heeft het communautair douanewetboek, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 450/2008 van (7), het voorwerp uitgemaakt van een herschikking. De Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de raad van tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, die de Verordening nr. 450/2008 vervangt, is van toepassing vanaf (7) Zie publicatieblad L 145 van , blz De douaneregeling actieve veredeling kende twee stelsels, namelijk: - actieve veredeling met schorsing van invoerrechten en - actieve veredeling met terugbetaling van invoerrechten. 27. Het eerste stelsel, het zogenaamde schorsingssysteem, houdt in dat er geen invoerrechten verschuldigd zijn, zolang de goederen zich onder die regeling bevinden. 28. Volgens het tweede stelsel worden de invoerrechten op het moment van invoer betaald, maar worden die (gedeeltelijk) terugbetaald op het moment dat de goederen worden wederuitgevoerd. 29. De invoer-btw was in geval van toepassing van het eerste stelsel niet verschuldigd zolang de goederen zich onder de opschortende douaneregeling bevonden, terwijl in het tweede stelsel de invoer-btw onmiddellijk bij de invoer verschuldigd was. 30. Artikel 256 van het nieuwe communautair douanewetboek heeft beide stelsels herleid tot één enkele opschortende douaneregeling actieve veredeling. Daarom diende ook de btw-wetgeving te worden aangepast en is voortaan in alle gevallen van actieve veredeling de btw niet verschuldigd, zolang de goederen zich onder de douaneregeling bevinden. Artikel 6 van de wet van wijzigt aldus artikel 23, 4, 6, van het Btw- Wetboek door de woorden 'met toepassing van het schorsingssysteem' te schrappen. 31. Bovendien is in bovengenoemd artikel 256, onder de noemer actieve veredeling, de vroegere opschortende douaneregeling 'behandeling onder douanetoezicht (BOD)' opgenomen. De regeling BOD is dus geïncorporeerd in de douaneregeling actieve veredeling en ermee samengesmolten tot één douaneregeling. 32. Rekening houdend met de nieuwe definitie van de douaneregeling actieve veredeling die enkel een opschortende regeling blijft, is de btw-regeling actieve veredeling zoals bedoeld in artikel 156, lid 1, punt c), van de btw-richtlijn, integraal van toepassing op alle gevallen van deze nieuwe douaneregeling actieve veredeling. 33. Inzake btw was de regeling BOD vóór deze wetswijziging geen opschortende regeling, waardoor de invoer-btw onmiddellijk verschuldigd was bij de plaatsing van de goederen onder die douaneregeling. 34. Voortaan wordt er evenwel ook inzake btw geen onderscheid meer gemaakt tussen een geval van actieve veredeling met toepassing van het schorsingssysteem en een geval van behandeling onder douanetoezicht. Concreet betekent dit dat de regeling BOD inzake btw onder de regeling actieve veredeling valt en inzake btw een opschortende regeling wordt. Hierdoor is de invoer-btw verschuldigd op het tijdstip dat de douaneregeling aangezuiverd wordt door het in vrij verkeer brengen van de goederen en niet meer op het tijdstip van de invoer van de goederen. De invoer-btw is verschuldigd in de lidstaat waar de goederen uit de douaneregeling actieve veredeling gaan. 35. Deze wijziging geeft aldus uitvoering aan de wijziging van de btw-reglementering die al in het vooruitzicht was gesteld in beslissing nr. E.T van Btw-vrijstelling voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee

6 36. De Belgische staat heeft een vraag om inlichtingen ontvangen van de Europese Commissie met betrekking tot deze problematiek (EU Pilot 8325/16/TAXU) waarin kritiek wordt geuit op de verenigbaarheid van artikel 42, 1, eerste lid, 1, a), van het Btw-Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de wet van , met de bepalingen van de btw-richtlijn zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. 37. De vrijstelling bedoeld in artikel 148, punten a), c), d), van de btw-richtlijn beoogt de schepen voor de vaart op volle zee waarmee passagiersvervoer tegen betaling plaatsvindt of die worden gebruikt voor de uitoefening van een industriële, handels- of visserijactiviteit. 38. De versie van artikel 42, 1, eerste lid, 1, a), van het Btw-Wetboek, zoals die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de wet van , bepaalt slechts dat de levering van zeeschepen bestemd voor passagiers- of goederenvervoer tegen betaling, voor de visserij of, meer algemeen, voor de uitoefening van enigerlei industriële of handelsactiviteit van de belasting zijn vrijgesteld. 39. In essentie zijn evenwel de objectieve materiële kenmerken van het schip niet voldoende om de vrijstelling te genieten; enkel het werkelijk gebruik op volle zee is doorslaggevend. 40. België heeft zich tegenover de Europese Commissie verbonden om artikel 42, 1, eerste lid, 1, a), van het Btw-Wetboek aan te passen en bijgevolg in overeenstemming te brengen met artikel 148 van de btw-richtlijn. Artikel 7 van de wet van past artikel 42, 1, eerste lid, 1, a) in die zin aan. 41. Voortaan wordt er, voor wat de toepassing van de vrijstelling betreft, niet meer verwezen naar 'zeeschepen' maar naar 'schepen voor de vaart op volle zee'. 42. Het concept 'volle zee' heeft daarbij, overeenkomstig de richtsnoeren van het 103de btw-comité, betrekking op elk gedeelte van de zee buiten de territoriale wateren van een land dat zich verder bevindt dan ten hoogste 12 zeemijlen te rekenen vanaf basislijnen die bepaald zijn in overeenstemming met het internationaal recht van de zee (8). (8) Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, ondertekend in Montego Bay op Een meer uitvoerige commentaar over deze problematiek wordt bij afzonderlijke circulaire gepubliceerd. Zolang deze publicatie niet is gebeurd, aanvaardt de administratie dat de bepalingen van het oude artikel 42, 1, eerste lid, 1, a), van het Btw-Wetboek onverkort van toepassing blijven. 43. Bovendien omvatte de oude tekst momenteel enkel een algemene verwijzing naar de visserij zonder specifieke bijkomende verwijzing naar de schepen voor kustvisserij zoals in de btw-richtlijn. Door de invoering van het begrip 'schepen voor de vaart op volle zee' in de nieuwe tekst zou de vrijstelling niet meer van toepassing zijn op de leveringen van schepen voor de kustvisserij, maar enkel op de leveringen van schepen voor visserij op volle zee. 44. Om de conformiteit van de tekst met de btw-richtlijn ook op dit punt te verzekeren, worden de schepen voor de kustvisserij - net zoals in de btw-richtlijn - afzonderlijk vermeld, in casu door een toevoeging onder artikel 42, 1, eerste lid, 1, b), van het Btw-Wetboek. 6. Technische aanpassingen betreffende de communautaire wetgeving 45. De richtlijn 92/12/EEG van de raad van betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, is herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid werd deze richtlijn vervangen door de richtlijn 2008/118/EG van de raad van houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EEG. 46. De artikelen 8 tot en met 10 van de wet van , vervangen bijgevolg de verwijzingen naar de richtlijn 92/12/EEG. 47. Deze wijzigingen aan het Btw-Wetboek betreffen: - artikel 25ter, 1, tweede lid, 2 ; - artikel 39bis, eerste lid, 3 ; - artikel 39quater, 2, 1.

7 7. Technische aanpassingen betreffende nationale wetgeving 7.1. Btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen (artikel 44, 2bis, derde lid, van het Btw-Wetboek) 48. Artikel 11 van de wet van , brengt een verduidelijking aan in artikel 44, 2bis, derde lid, van het Btw-Wetboek, ingevoegd bij de wet van en in werking getreden op , ten gevolge van een materiële fout in deze bepaling. 49. Het is vanzelfsprekend dat een zelfstandige groepering van personen slechts de hoedanigheid van belastingplichtige kan hebben. De leden van deze groepering kunnen daarentegen niet-belastingplichtige zijn Indiening langs elektronische wijze van de aangifte bij aanvang, wijziging of stopzetting van de werkzaamheid van de belastingplichtige 50. Artikel 12 van de wet van , past artikel 53octies, 2, van het Btw-Wetboek aan zodat de delegatie aan de Koning eveneens de indiening langs elektronische wijze van de aangifte bij de aanvang, de wijziging of de stopzetting van de werkzaamheid van de belastingplichtige (9) bedoelt. (9) Zie artikel 53, 1, eerste lid, 1 van het Btw-Wetboek Teruggaaf van in België betaalde invoer-btw (art. 77bis van het Btw-Wetboek) 51. Artikel 13 van de wet van , heeft tot doel een inconsistentie in de van kracht zijnde Franse tekst van artikel 77bis van het Btw-Wetboek te verbeteren, door de woorden 'de la présente loi-programme' te vervangen door de woorden 'de la loi-programme'. 8. Inwerkingtreding 52. De hierboven besproken bepalingen treden in werking op de 10de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, in dit geval Interne ref.: E.T

Circulaire 2018/C/20 betreffende de aanpassingen aan het Btw- Wetboek door de wet van

Circulaire 2018/C/20 betreffende de aanpassingen aan het Btw- Wetboek door de wet van Circulaire 2018/C/20 betreffende de aanpassingen aan het Btw- Wetboek door de wet van 29.11.2017 Eerste commentaar betreffende de wet van 29.11.2017 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Circulaire 2019/C/18 betreffende de belastingplicht van erkende ondernemingsloketten

Circulaire 2019/C/18 betreffende de belastingplicht van erkende ondernemingsloketten Circulaire 2019/C/18 betreffende de belastingplicht van erkende ondernemingsloketten Erkende ondernemingslokketten verrichten zowel taken van openbare dienst of van algemeen belang als een aantal adviserende

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN

DEFINITIEVE REGELING VOORSCHOTFACTUREN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

Circulaire 2019/C/22 betreffende werken uitgevoerd door een Btw-belastingplichtige in een gebouw dat hij huurt

Circulaire 2019/C/22 betreffende werken uitgevoerd door een Btw-belastingplichtige in een gebouw dat hij huurt Page 1 of 5 Properties Title : Circulaire 2019/C/22 betreffende werken uitgevoerd door een Btw-belastingplichtige in een gebouw dat hij huurt Summary : Deze circulaire bespreekt de gevolgen op het vlak

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 december 2009 (OR. en) 13812/09 Interinstitutioneel dossier: 2007/0238 (CNS) FISC 120

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 december 2009 (OR. en) 13812/09 Interinstitutioneel dossier: 2007/0238 (CNS) FISC 120 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 december 2009 (OR. en) 13812/09 Interinstitutioneel dossier: 2007/0238 (CNS) FISC 120 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de Franse

Nadere informatie

BIJLAGE BIJLAGE VIII

BIJLAGE BIJLAGE VIII EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 8 BIJLAGE BIJLAGE VIII Associatie-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Imprimer le(s) document(s)[nl]

Imprimer le(s) document(s)[nl] Page 1 of 17 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW - Directie

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 juni 2009 (15.06) (OR. en) 10893/09 Interinstitutioneel dossier 2007/0238(CNS) FISC 86

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 juni 2009 (15.06) (OR. en) 10893/09 Interinstitutioneel dossier 2007/0238(CNS) FISC 86 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2009 (15.06) (OR. en) 10893/09 Interinstitutioneel dossier 2007/0238(CNS) FISC 86 RESULTAAT BESPREKINGEN van de Raad ECOFIN d.d. 9 juni 2009 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/37 betreffende de invoering van een nieuwe vrijstelling van de taks op de beursverrichtingen

Circulaire 2018/C/37 betreffende de invoering van een nieuwe vrijstelling van de taks op de beursverrichtingen Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/37 betreffende de invoering van een nieuwe vrijstelling van de taks op de beursverrichtingen Samenvatting : vrijstelling van de TOB met betrekking tot verrichtingen

Nadere informatie

RICHTLIJN (EU) 2018/1910 VAN DE RAAD

RICHTLIJN (EU) 2018/1910 VAN DE RAAD 7.12.2018 L 311/3 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2018/1910 VAN DE RAAD van 4 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

A. Inleiding. De Hoge Raad had zijn advies uitgebracht op 7 september 2017.

A. Inleiding. De Hoge Raad had zijn advies uitgebracht op 7 september 2017. Advies van 20 december 2017 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 31596 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 2018 [C 2008/03283]

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Inhoud. 1 De intracommunautaire levering van goederen Begrip Onderscheid tussen levering van goederen en diensten 18

Inhoud. 1 De intracommunautaire levering van goederen Begrip Onderscheid tussen levering van goederen en diensten 18 Inhoud Woord vooraf Hoe een btw- vraagstuk oplossen? 9 Inleiding 15 1 De intracommunautaire levering van goederen 17 1.1 Begrip 17 1.2 Onderscheid tussen levering van goederen en diensten 18 2 Vrijstelling

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.7.2010 COM(2010)381 definitief 2010/0205 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende wijziging van Richtlijn 2008/9/EG tot vaststelling van nadere voorschriften

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Art. 3. Elke belastingplichtige, gehouden tot het indienen

Art. 3. Elke belastingplichtige, gehouden tot het indienen K.B. nr. 10 KONINKLIJK BESLUIT NR. 10 VAN 29 DECEMBER 1992, MET BETREKKING TOT DE UITOEFENINGSMODALITEITEN VAN DE KEUZEN, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 15, 5, DERDE LID EN 25TER, 1, TWEEDE LID, 2, TWEEDE LID,

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/118 over de vrijgestelde voorzieningen voor risico s en kosten in de VenB

Circulaire 2018/C/118 over de vrijgestelde voorzieningen voor risico s en kosten in de VenB Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/118 over de vrijgestelde voorzieningen voor risico s en kosten in de VenB Samenvatting : Deze circulaire gaat over de nieuwe bepaling die betrekking heeft op de

Nadere informatie

6850/08 AL/mg DG C I

6850/08 AL/mg DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

12848/1/18 REV 1 CS/srl/sht ECOMP.2.B

12848/1/18 REV 1 CS/srl/sht ECOMP.2.B Raad van de Europese Unie Brussel, 26 november 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0251 (CNS) 12848/1/18 REV 1 FISC 397 ECOFIN 881 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 6 april 2016 (OR. en) 7604/16 UD 69 DELACT 58 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 5 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Brussel, 11 september 2018 KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED VAN DE

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de tekst van de bovengenoemde verordening, zoals die op 28 april 2010 is overeengekomen door het Coreper.

Voor de delegaties gaat hierbij de tekst van de bovengenoemde verordening, zoals die op 28 april 2010 is overeengekomen door het Coreper. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 april 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RICHTLIJN (EU) 2018/2057 VAN DE RAAD

RICHTLIJN (EU) 2018/2057 VAN DE RAAD 27.12.2018 L 329/3 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2018/2057 VAN DE RAAD van 20 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/886 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/886 VAN DE COMMISSIE 21.6.2018 L 158/5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/886 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2018 betreffende bepaalde handelspolitieke maatregelen met betrekking tot bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde

Nadere informatie

A. Inleiding. beroepen. 2 Hervorming verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie L158 van 27 mei 2014.

A. Inleiding. beroepen. 2 Hervorming verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie L158 van 27 mei 2014. Advies van 7 september 2017 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 20.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 290/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 967/2012 VAN DE RAAD van 9 oktober 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2017 COM(2017) 422 final 2017/0189 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

PUBLIC 10927/03 Interinstitutioneeldosier: 2002/0286(CNS)

PUBLIC 10927/03 Interinstitutioneeldosier: 2002/0286(CNS) ConseilUE RAADVAN DEEUROPESEUNIE Brusel,26juni2003(02.07) PUBLIC 10927/03 Interinstitutioneeldosier: 2002/0286(CNS) LIMITE FISC108 ENER207 NOTA van: aan: d.d.: Betreft: hetitaliaansevoorziterschap degroepbelastingvraagstukken

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN ----------------------------------------- Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit ----------------------------------------

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0406(CNS)

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0406(CNS) Europees Parlement 2014-2019 Commissie economische en monetaire zaken 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE 10.11.2015 L 293/15 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1973 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Volledige Belgische wetgeving en Europese bepalingen Praktisch verduidelijkt Inclusief Intrastat

Volledige Belgische wetgeving en Europese bepalingen Praktisch verduidelijkt Inclusief Intrastat Btw-wetgeving 2017 Volledige Belgische wetgeving en Europese bepalingen Praktisch verduidelijkt Inclusief Intrastat Marc GOVERS Managing Partner THE VAT HOUSE bv cvba, HET BTW HUIS Partner VAT Forum cv

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 29.12.2017 L 348/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2017/2454 VAN DE RAAD van 5 december 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve

Nadere informatie

DIRECTE VERTEGENWOORDIGING

DIRECTE VERTEGENWOORDIGING Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger met financiële faciliteiten Ondergetekenden, Opdrachtgever / Direct vertegenwoordigde Bedrijfsnaam :... Adres :... Postcode, Plaats

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/797/EU waarbij de Republiek Estland wordt

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

12849/18 CS/srl/sht ECOMP.2.B

12849/18 CS/srl/sht ECOMP.2.B Raad van de Europese Unie Brussel, 22 november 2018 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0249 (E) 12849/18 FISC 398 ECOFIN 882 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: UITVOERINGSVERORDENING

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave

AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave P8_TA-PROV(2019)0047 Douanewetboek van de Unie: opname van de Italiaanse gemeente Campione d'italia en de Italiaanse wateren van het meer

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Gezien de commentaren ontvangen op deze openbare raadpleging;

Gezien de commentaren ontvangen op deze openbare raadpleging; Ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene Internationale controlestandaarden (ISA s) in België en tot vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA s

Nadere informatie

Hoe een btw- vraagstuk oplossen?

Hoe een btw- vraagstuk oplossen? Woord vooraf Hoe een btw- vraagstuk oplossen? Bij het correct oplossen van een btw- vraagstuk in het kader van het zaken doen met het buitenland volgt men best volgend stappenplan dat stap voor stap tot

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Eigenschappen. Artikel 19, 2, van het Btw-Wetboek ; werk in onroerende staat

Eigenschappen. Artikel 19, 2, van het Btw-Wetboek ; werk in onroerende staat Eigenschappen Titel : Circulaire 2019/C/19 betreffende de gelijkstelling van een werk in onroerende staat met een dienst onder bezwarende titel (artikel 19, 2, van het Btw-Wetboek) Samenvatting : Toelichting

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) PUBLIC 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: RICHTLIJN

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2012 F.11.0067.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0067.N E.V.T., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie