Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21"

Transcriptie

1 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen Het begrip goederen Definitie van de levering De plaats van de levering Principe Afwijkende criteria Levering of dienst, aard van de handeling Tijdstip van de levering Principe Afwijkende criteria Het belastbaar feit en het tijdstip van opeisbaarheid van de btw Algemene regel Subsidiaire oorzaken van opeisbaarheid Incassostelsel De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling Gelijkstelling van sommige materiële feiten met een levering onder bezwarende titel De onttrekking aan het bedrijf van ROERENDE GOEDEREN voor privédoeleinden, voor privédoeleinden van het personeel of voor andere doeleinden dan de economische activiteit (art. 12, 1, 1 W.Btw) De onttrekking aan het bedrijf van een ROEREND of een ONROEREND GOED om het om niet te verstrekken uitgezonderd: handelsmonsters handelsgeschenken van geringe waarde (art. 12, 1, 2 W.Btw) De ingebruikneming van een ROEREND of een ONROEREND GOED als bedrijfsmiddel (art. 12, 1, 3 W.Btw) De ingebruikneming anders dan als bedrijfsmiddel van een zelf vervaardigd ROEREND GOED, waarop de btw werd afgetrokken en waarvoor bij de ingebruikneming geen volledig recht op aftrek meer bestaat (art. 12, 1, 4 W.Btw) Het behouden van een ROEREND of ONROEREND GOED bij stopzetting van de economische activiteit (art. 12, 1, 5 W.Btw) 47

2 Onttrekking voor eigen behoeften door een beroepsoprichter (art. 12, 2 W.Btw) De uitvoer Bedoelde handelingen Vrijstellingen 54 A Internationaal vervoer en ermee samenhangende handelingen 54 B Makelaars en lasthebbers bij vrijgestelde handelingen De intracommunautaire levering Algemeen (Vereenvoudigd) driehoeksverkeer Verwerking van de leveringen in de btw-aangifte Oefeningen 73 3 Diensten Definitie en het begrip dienst De verschillende diensten Plaats van de dienst Invoering van Europese vereenvoudigingsmaatregelen Nieuwe hoofdregels plaatsbepaling en verlegging van heffing in B2B Specifieke afwijkingen op de hoofdregels in richtlijn Afwijkingen door lidstaten mogelijk: use and enjoyment Toepassingen Het belastbaar feit en het tijdstip van opeisbaarheid van de btw Algemene regel Subsidiaire oorzaken van opeisbaarheid Incassostelsel Het stelsel van de verlegging van de heffing naar de medecontractant (KB 1, artikel 20) Werk in onroerende staat voor een volledige btw-belastingplichtige indiener Werk in onroerende staat voor een gedeeltelijke btw-belastingplichtige Werk in onroerende staat voor een gemengde btw-belastingplichtige Werk in onroerende staat gefactureerd door niet in België gevestigde dienstverrichters Contract voor een geheel van handelingen sommigen onder verlegging van heffing en andere niet Samenvattend Verwerking van de diensten in de btw-aangifte Oefeningen Invoer Principe Afwijkingen Vrijstellingen bij invoer Tijdstip, belastbaar feit, tijdstip van opeisbaarheid, maatstaf van heffing, btw-tarief en schuldenaar De geadresseerde bij invoer Invoer ingevolge een contract dat de macht om als eigenaar over een goed te beschikken overdraagt 117

3 11 A De goederen worden niet geïnstalleerd of gemonteerd in België door of voor rekening van de leverancier 117 B De goederen worden geïnstalleerd of gemonteerd in België of voor rekening van de leverancier Invoer niet ingevolge een contract dat de macht om als eigenaar over een goed te beschikken overdraagt Verwerking van de invoer in de btw-aangifte Het btw-entrepot Omschrijving Werking van de regeling Voorbeelden Oefeningen Intracommunautaire verwervingen Principe Plaats van de intracommunautaire verwerving Principe Afwijking Voorwaarden voor belastbaarheid van de intracommunautaire verwerving Algemene voorwaarden Leveringen met installatie of montage Verkopen op afstand Randopmerkingen In aanmerking te nemen datum voor de berekening van de drempels bij intracommunautaire verwervingen en verkopen op afstand Tijdstip, belastbaar feit, tijdstip van opeisbaarheid, maatstaf van heffing, btw-tarief en schuldenaar De verwerking van de intracommunautaire verwervingen in de btw-aangifte Intracommunautaire verwervingen van goederen onder de voorwaarden van artikel 25quinquies, 3, laatste lid W.Btw De veiligheidsbepaling Leveringen van goederen verricht onder de voorwaarden van art. 25ter, 1, tweede lid, 3 W.Btw waarvoor de aangever de btw verschuldigd is overeenkomstig art. 51, 2, 2 W.Btw Samenstelling van de te vermelden handelingen in rooster Denkschema voor intracommunautaire handelingen Geïntegreerde toepassing Oefeningen De btw-belastingplichtige De gevolgen van de btw-belastingplicht Begrip Kenmerken Soorten btw-belastingplichtigen Btw-belastingplichtigen die geen aangiften indienen 160 A De vrijstelling voor de kleine ondernemingen 160 B De forfaitaire landbouwondernemingen 162 C De belastingplichtigen zonder recht op aftrek 163 D Niet-belastingplichtige natuurlijke personen en niet-belastingplichtige rechtspersonen 168

4 Btw-belastingplichtigen die periodieke btw-aangiften indienen 169 A De gewone btw-belastingplichtigen 169 B Forfaitaire btw-belastingplichtigen 169 C Gemengde belastingplichtigen 170 D De btw-belastingplichtige wederverkoper Toevallige belastingplichtigen Buitenlandse btw-belastingplichtigen Principe De buitenlandse btw-belastingplichtige met vaste inrichting in België De buitenlandse btw-belastingplichtige zonder vaste inrichting in België Regels inzake voldoening van de btw en de btw-registratie van buitenlandse btw-belastingplichtigen Belastingregeling en het soort btw-identificatienummer De btw-eenheid Wie kan een fiscale eenheid vormen? Oprichting en duur van de fiscale eenheid Onroerend goed optimalisatie Voorfinanciering wordt vermeden Administratieve vereenvoudigingen Outsourcing van activiteiten Interne financiering heeft geen invloed op de aftrek van de btw van de eenheid Recht op aftrek Hoofdelijke aansprakelijkheid Oefeningen De verplichtingen van de belastingplichtige De aangifte van aanvang, wijziging en stopzetting van de activiteit Aangifte van aanvang van activiteit (art. 1 van KB 10) Aangifte van wijziging van activiteit (art. 2 van KB 10) Aangifte van stopzetting van activiteit (art. 3 van KB 10) Andere verklaringen (art. 4, art. 5 en art. 7 van KB 10) De facturering Belang van de factuur binnen het btw-stelsel Tijdstip van uitreiking van de factuur 193 A Wettelijke termijn 193 B Bijzondere gevallen 194 C Ontheffing van de factureringsplicht 195 D Uitzonderingen op de ontheffingsplicht 196 E en vorm van de factuur 200 F Bijzondere gevallen 204 G Bijzondere factureringsprocedure m.b.t. buitenlandse leveranciers of dienstverrichters zonder vaste inrichting in België De uitreiking van een rekening of een ontvangstbewijs De rekening of het ontvangstbewijs versus de factuur Btw-belastingplichtigen gehouden tot het uitreiken van een rekening of een ontvangstbewijs en vorm van de rekening of het ontvangstbewijs Inschrijving van de ontvangsten Bewaringsplicht en verplichting tot voorlegging Vergunningen 212

5 De btw-aangifte en de betaling van de btw aan de schatkist Personen gehouden tot het indienen van periodieke aangiften Teruggaafmogelijkheden op uitdrukkelijk verzoek van de btw-belastingplichtige De elektronische btw-aangifte De boekhouding Algemeen Vorm en inhoud van de boeken inzake het W.Btw De opgave voor de intracommunautaire handelingen De jaarlijkse opgave afnemers-belastingplichtigen De intrastat-verplichtingen Door bepaalde btw-belastingplichtigen te houden registers Soorten geldboeten Oefeningen De maatstaf van heffing voor handelingen in België verricht De tegenprestatie bestaat alleen uit een geldsom De maatstaf van heffing in schemavorm Intresten, voorschotten en schadevergoedingen Kosten van vervoer en verzekering, kosten van commissie, verpakkingskosten en drinkgeld (fooien) Financiële kortingen, (verkregen) prijsverminderingen, de btw en kortingbonnen Praktisch berekeningsschema Bedragen btw inbegrepen De tegenprestatie bestaat niet of niet uitsluitend uit een geldsom Handelingen zonder tegenprestatie Artikel 12 W.Btw en artikel 19 W.Btw 243 A Onttrekkingen en ingebruiknemingen (art. 12 W.Btw) 243 B Handelingen gelijkgesteld met diensten onder bezwarende titel (art. 19 W.Btw) Verwerking in de btw-aangifte De minimummaatstaf van heffing De levering van nieuwe gebouwen Werk in onroerende staat aan een op te richten gebouw Eigen werk en kosteloze hulp Minimummaatstaf van heffing in verbonden relaties Het bewijs volgens de regels van het gemeen recht Bijzondere bepalingen i.v.m. de maatstaf van heffing Het gezamenlijk aanbod Het gelijktijdige aanbod van een goed met een ander goed tegen een enige prijs Het aanbod van een goed met een titel die recht geeft op een ristorno in geld Het aanbod van een goed samen met een titel waarmee een gelijk product kan verkregen worden Oefeningen De aftrek van de voorbelasting Algemene beginselen De omvang van het recht op aftrek Algemeen 264

6 Uitsluitingen van het recht op aftrek 266 A Op goederen en diensten die bestemd zijn voor privédoeleinden of voor andere doeleinden dan die van economische activiteit 266 B Op goederen en diensten waarvoor art. 45, 3 W.Btw uitdrukkelijk iedere aftrek uitsluit 268 C Op bepaalde handelingen van reisbureaus, waarvoor art. 45, 4 W.Btw uitdrukkelijk de aftrek uitsluit 272 D Op de door een btw-belastingplichtige verschuldigde of betaalde btw bij aankoop onder de winstmargeregeling, en ook door een belastingplichtige wederverkoper verschuldigde of betaalde btw voor goederen die onder de winstmargeregeling worden wederverkocht (art. 45, 5 W.Btw) Beperking van het recht op aftrek 273 A Algemeen 273 B Verhuur bestemde voertuigen 273 C Lichte vrachtwagens 275 D Toepassigen 276 E Nieuwe vervoermiddelen Bijzondere gevallen 281 A Kosteloze uitdelingen van monsters en demonstratiekosten 281 B Handelsgeschenken van geringe waarde 281 C Collectieve en privatieve voordelen voor het personeel 282 D Het verstrekken van maaltijden voor het personeel 283 E Terbeschikkingstelling van een woning aan personeelsleden of aan bestuurders 285 F Gebruik door de btw-belastingplichtige van een auto voor privédoeleinden of voor andere doeleinden dan die van economische activiteit en terbeschikkingstelling van een auto aan het personeel of aan bestuursorgaan 286 G Gebruik van openbaar vervoer 289 H Vervoer van personeelsleden van en naar het werk 290 I Kosten van buitenlandse kaderleden Het recht op aftrek van een gemengde btw-belastingplichtige 290 A De regel van het algemeen verhoudingsgetal 290 B De regel van het werkelijk gebruik 291 C Algemeen verhoudingsgetal versus werkelijk gebruik Het btw-statuut van de vastgoedkantoren Het uitoefenen van het recht op aftrek van de voorbelasting De voorwaarden om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen Oefeningen De verwerking van de creditnota s in de btw-aangifte Creditnota s i.v.m. een Belgische levering of dienst Creditnota s i.v.m. een Belgische aankoop van goederen of diensten Creditnota s i.v.m. intracommunautaire verwervingen of handelingen waarvoor de aangever oorspronkelijk als medecontractant zelf de btw verschuldigd was Creditnota s i.v.m. uitvoer Creditnota s i.v.m. een intracommunautaire levering of een andere oorspronkelijk in rooster 44 of 46 opgenomen handeling 312

7 Creditnota s i.v.m. leveringen aan particulieren in een andere lidstaat, die niet vallen onder het stelsel van de verkopen op afstand Creditnota s i.v.m. invoer Verbeteringen i.v.m. uitgaande handelingen Verbeteringen i.v.m. inkomende handelingen Oefeningen De herziening van de aftrek Herziening van de afgetrokken btw op andere dan bedrijfsmiddelen Herzieningen van de afgetrokken btw op bedrijfsmiddelen Oefeningen Teruggaaf van de btw Teruggaaf van btw-belastingplichtigen die in België gevestigd zijn of er een aansprakelijke vertegenwoordiger erkend hebben (of direct geregistreerd zijn). Teruggaaf aan btw-belastingplichtigen met recht op aftrek waar een overschot uit een periodieke btw-aangifte blijkt (art. 76, 1 W.Btw) Teruggaaf aan andere btw-belastingplichtigen met recht op aftrek die geen periodieke btw-aangifte indienen (art. 76, 2 W.Btw) De bespreking van de andere mogelijke gevallen van teruggaaf bij leveringen van goederen, diensten of intracommunautaire verwervingen in België (art. 77, 1 W.Btw) De betaalde btw > de wettelijk verschuldigde btw Prijsverminderingen Terugzending van verpakkingsmiddelen Verbreking van de overeenkomst voor de levering of de uitvoering van de dienst Minnelijke of gerechtelijke vernietiging of ontbinding van een overeenkomst Terugzending van het goed binnen 6 maanden zonder dat een van de partijen een geldelijk voordeel heeft gekregen t.a.v. de prijs Geheel of gedeeltelijk verlies van de schuldvorderingen De bespreking van de andere mogelijke gevallen van teruggaaf bij invoer (art. 77, 1bis W.Btw) Teruggaaf aan bepaalde gehandicapten of invaliden van de btw betaald bij de aankoop, de intracommunautaire levering en de invoer van een auto voor personenvervoer (art. 77, 2 W.Btw) Teruggaaf aan niet-belastingplichtige rechtspersonen bij invoer in een andere lidstaat dan de lidstaat van uiteindelijke bestemming van de goederen (art. 77bis W.Btw) Uitsluitingen op het recht op teruggaaf Rechthebbende op de teruggaaf Teruggaaf bedoeld in art. 76, Teruggaaf bedoeld in art. 76, Teruggaaf bedoeld in art. 77, Teruggaaf bedoeld in art. 77, 1bis en art. 77bis Teruggaaf bedoeld in art. 77, 2 351

8 Het ontstaan van de vordering tot teruggaaf Bij btw-belastingplichtigen of niet-belastingplichtige rechtspersonen die gehouden zijn een periodieke of een bijzondere btw-aangifte in te dienen Bij btw-belastingplichtigen bedoeld in art. 8 W.Btw Maandelijkse teruggaaf Formaliteiten Voor de indieners van periodieke of bijzondere btw-aangiften Voor de andere personen VAT-package: teruggaafregels Oefeningen De tarieven Algemeen Het btw-tarief van 6 % voor verbouwingen van woningen Oudere woningen Toepassingsgebied Uitsluitinggevallen en beperkingen Het particuliere karakter De factureringsverplichting Een woning kopen met verlaagde registratierechten Het btw-tarief van 6 % voor bepaalde vormen van nieuwbouw De bouw van sociale woningen en bepaalde woningcomplexen Bouw- en verbouwingswerken aan particuliere woningen voor gehandicapten Oefeningen De fiscale procedure btw De administratieve fase Het ontstaan van een btw-vordering De invordering via een bijzondere rekening De invordering via een correctieopgave of via een proces-verbaal Het administratief beroep Kwijtschelding of vermindering van boeten en intresten De gerechtelijke fase De inleiding van het geding en de procedure De consignatieverplichting De kwijtschelding of vermindering van boeten Verjaringstermijnen inzake btw De regeling 376 A De vordering tot voldoening van de btw 377 B De vordering tot teruggaaf van de btw 382 C Het verval van het recht op aftrek Stuiting en schorsing van de verjaringstermijn 383 A Stuiting 383 B Schorsing Toerekening en inhouding van btw-tegoeden Toerekening op niet-betwiste schulden ing van tegoeden 386

9 17 A ing op basis van een schuld die niet zeker, vaststaand en opeisbaar is 386 B ing op basis van wettelijke vermoedens of bewijzen 387 C Betwisting van de procedure Controlemiddelen en bewijsmiddelen Controlemiddelen De verplichting tot bewaren (art. 60 en art. 64, 4 W.Btw) De verplichting tot voorlegging ter inzage (art. 61 en art. 64, 4 W.Btw) De verplichting tot het verschaffen van inlichtingen (art. 62 W.Btw) De mogelijkheid tot controle van het vervoer van goederen (art. 63, vierde lid en art. 63bis W.Btw, art. 1 van KB 11) De mogelijkheid tot toegang tot de lokalen (art. 63, eerste, tweede en derde lid W.Btw) Bewijsmiddelen Het schriftelijk bewijs De bekentenis De wettelijke vermoedens De deskundige schatting De ambtelijke aanslag 395 A Ambtelijke aanslag op basis van artikel 66, eerste lid W.Btw 395 B Ambtelijke aanslag op basis van artikel 66, tweede lid W.Btw 396 C De procedure van de ambtelijke aanslag Het proces-verbaal De feitelijke vermoedens Het bewijs door getuigen Het bewijs van de vrijgestelde uitvoer 400 A Het bewijs van de uitvoer bedoeld in art. 39, 1 W.Btw 400 B Het bewijs van de uitvoer bedoeld in art. 39, 2 W.Btw Het bewijs van de vrijgestelde intracommunautaire levering 402 A Hoe kan de verkoper het bewijs van het vervoer of de verzending leveren? 402 B Hoe kan het bewijs van de hoedanigheid van de verwerver worden geleverd? De bewijsmiddelen uit het gemeen recht 403 A Toepassingsgebied van het schriftelijk bewijs 403 B Toepassingsgebied van het bewijs door getuigen en vermoedens Het akkoord 404 A Geldigheidsvoorwaarden 404 B Gevolgen van het akkoord Oefeningen De btw-rekeningen De boekhoudkundige verwerking van de btw-rekeningen Het rekeningenstelsel De aanpassing van het rekeningenstelsel in het licht van de periodieke btw-aangifte De opsplitsing van de btw-rekeningen De onderverdeling van de omzet 409

10 De uitsplitsing van de aankopen De niet-aftrekbare btw De werking van de rekeningen inzake verschuldigde btw De werking van de rekeningen inzake aftrekbare btw De werking van de rekening-courant van de Btw-administratie De verdere bestemming van het overgeboekte eindresultaat van de periodieke aangifte 428 A Aan de staat verschuldigd bedrag 428 B Door de staat verschuldigd bedrag De boeking van voorschotten 429 A Kwartaalaangevers 429 B Maandaangevers De boeking van het ontvangstenboek De boeking van intresten en boeten Oefeningen op correcte verwerking in de roosters van de btw-aangifte Van boekhouding naar aangifte: uitgewerkte voorbeelden De maandaangifte De kwartaalaangifte 446 Niet-limitatieve literatuurlijst 456 Bijlagen 457

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING............................. 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw......................

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht.......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw.....................

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Van facturen tot btw-aangiften

Van facturen tot btw-aangiften Van facturen tot btw-aangiften Frank Borger Partner THE VAT HOUSE cvba Partner VAT Forum cv frank.borger@vat-house.com september 2014 Bronnen art. 250-252 Richtlijn 2006/112/EG (de Btw-Richtlijn) art.

Nadere informatie

HANDBOEK BTW 2007-2008

HANDBOEK BTW 2007-2008 Fiscale Handboeken HANDBOEK BTW 2007-2008 PATRICK WILLE FRANK BORGER MARC GOVERS VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 1 AUGUSTUS 2007 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

ADVOCATEN EN BTW. Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans!

ADVOCATEN EN BTW. Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans! ADVOCATEN EN BTW Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans! Accountant/Belastingconsulent, Director VAT RSM InterTax Advocaat, Counsel Thiberghien advocaten Inleiding Btw- statuut van de advocaat Organisa5e en

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw.....................

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer: Handelingen onderworpen aan de btw............... 1 1.1.1. De levering van goederen en diensten......................

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN...

DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... Inhoud Inhoud Wetgevend kader... 9 DEEL 1 GEBRUIKTE GOEDEREN (ANDERE DAN TWEEDEHANDSE VERVOERMIDDE LEN), KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN... 11 Hoofdstuk 1: Draagwijdte van

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2016 Prof. Dr. Ilse De Troyer (Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten; KU Leuven campus Brussel, Faculteit Economie en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 5 Deel I. Inleidende hoofdstukken... 13 Hoofdstuk 1. Boekhoudkundige verplichtingen... 14 Hoofdstuk 2. Rechstpersonenbelasting...19 Deel 2. Btw...25 Hoofdstuk 1. Algemeen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 Plaats van de dienst Page 2 Plaats van de dienst plaats

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 III. VERSCHULDIGDHEID EN BETALING VAN DE ACCIJNZEN... 14 1. AANGIFTE... 14 1.1 VORM EN GEBRUIK... 14 1.1.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18 INHOUD WOORD VOORAF... 3 AFDELING 1 Inleidende begrippen... 11 HOOFDSTUK 1 Definitie... 11 HOOFDSTUK 2 Doel... 13 HOOFDSTUK 3 Concrete uitvoering van de registratie... 14 A. De federale registratierechten...

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Leveringen en diensten

Leveringen en diensten 28 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten Hoofdstuk IV Leveringen en diensten BERT GEVERS 35 Om het correcte btw-regime te kunnen bepalen van een bepaalde handeling is het belangrijk om uit te maken of het

Nadere informatie

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht AANGIFTEN BTW Fiscale topics AANGIFTEN BTW Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht Volledig geactualiseerd tot 1 maart 2014 Vijfde herziene uitgave 2014 Antwerpen Cambridge Eerste uitgave: 1999 Tweede

Nadere informatie