INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3"

Transcriptie

1 INHOUD VOORWOORD vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG Belastbaar feit en verschuldigdheid van de btw Uitvoer van goederen Recht op aftrek Verplichtingen van de btw-plichtigen en van bepaalde niet-btw-plichtige personen Voldoening van de btw Facturering Boekhouding Margeregeling ACHTSTE BTW-RICHTLIJN DERTIENDE BTW-RICHTLIJN RECHTSPRAAK VAN HET EUROPEES HOF VAN JUSTITIE Leesportefeuille Intiem CV Lea Jeunehomme en SA d étude et de gestion immobilière EGI Genius Holding bv Italittica SpA John Reisdorf Bernard Langhorst Société Générale des Grandes Sources d Eaux Minérales Françaises Schmeink & Cofreth AG & Co. KG / M. Strobel Maria Karageorgou e.a ix

2 4.10. Gerhard Bockemühl Terra Baubedarf-Handel HE DEEL 2. BELGISCHE BTW-WETGEVING 1. DE VERPLICHTING TOT FACTURERING Verplichte uitreiking van een factuur Basisprincipe Facturering aan particulieren Leveringen aan personeel Openbaar vervoer Verplichte opmaak van een stuk De overbrenging van goederen Gelijkgestelde leveringen en diensten Bijzonder stuk voor handelingen tussen leden van een btw-eenheid Stuk voor handelingen bedoeld in artikel 19bis Wbtw Verkopen op proef, zendingen op zicht of in consignatie Nog niet in bezit van de factuur en schuldenaar van de btw Aankopen bij niet-btw-plichtigen of bij belastingplichtigen zonder recht op aftrek Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling Het tijdstip van het uitreiken van een factuur of het opmaken van een stuk Principe Intracommunautaire leveringen Outsourcing van het uitreiken van de factuur Self-billing Principe Toepassingsmodaliteiten Automaten Openbare verkopen Faillissement Andere gevallen De kwitantie Aantal exemplaren van de factuur of het stuk x

3 1.9. Verzamelfactuur Creditnota s en verbeterende stukken DE VERPLICHTE VERMELDINGEN OP DE FACTUUR EN HET STUK Bepaling in het Wbtw De verplichte vermeldingen op de factuur Overzicht Datum Volgnummer Naam, adres en btw-identificatienummer van de leverancier Naam, adres en btw-identificatienummer van de klant Btw-identificatienummer voor specifieke gevallen Datum van het belastbaar feit Omschrijving van de handeling en hoeveelheid Specifieke vermeldingen inzake auto s Maatstaf van heffing Eenheidsprijs Kortingen Btw-tarief en btw-bedrag Verwijzingen naar de btw-wetgeving A. Handeling buiten België B. Vrijstelling van btw overeenkomstig artikel 39 tot 42 van het Wbtw C. Vrijstelling van btw overeenkomstig artikel 44 van het Wbtw D. Vrijstelling in het kader van de bijzondere regeling voor beleggingsgoud Meerdere facturen voorschotfacturen Taal Andere vermeldingen A. Gratis toebehoren B. Standaard-ruil met betrekking tot onderdelen van autovoertuigen C. Banden en binnenbanden voor wielen van landbouwmachines en -tractoren D. Handelsbeurzen E. Marktkramers F. Recuperatiestoffen en -producten xi

4 G. Gewone en gebruikelijke verpakkingsmiddelen H. Terugneming van verkochte goederen I. Premievoorwerpen J. Voorgeschoten sommen K. Syndicus L. Tijdelijke handelsvennootschap (voorheen tijdelijke vereniging) M. Fotokopieën N. Zuurstof voor medisch gebruik O. Recupel-bijdrage P. Voorafbetaalde telefoonkaarten Q. Materieel werk of expertise aan roerende goederen Vereenvoudigde aanduiding van de verplichte vermeldingen A. Principe B. Toepassingen Toe te passen wisselkoers Afronding van het bedrag van de btw Nalatigheidsinteresten De verplichte vermeldingen op het overbrengingsstuk De verplichte vermeldingen op het stuk voor met leveringen en diensten gelijkgestelde handelingen Principes Onttrekkingen en uitvoer Bijzonder geval: het schenken van goederen aan een erkende organisatie Vereenvoudigde vermeldingen De verplichte vermeldingen op bijzonder stuk voor handelingen tussen leden van een btw-eenheid De verplichte vermeldingen op stuk voor handelingen bedoeld in artikel 19bis Wbtw De verplichte vermeldingen op het stuk op te maken in geval van verkoop op proef of van zending op zicht of in consignatie Principe Niet in België gevestigde consignatiegever Consignatiezendingen en intracommu nautaire levering Vereenvoudigde vermeldingen De verplichte vermeldingen van het stuk op te maken door de schuldenaar van de btw indien de factuur nog niet in het bezit De verplichte vermeldingen op het stuk voor aankopen bij nietbelasting plichtigen of bij belastingplichtigen zonder recht op aftrek xii

5 2.10. De verplichte vermeldingen op het stuk voor de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling De verplichte vermeldingen op de creditnota of het verbeterend stuk ELEKTRONISCHE FACTURERING Historiek Bepalingen van kracht sinds 1 januari DE BEWARING VAN DE FACTUUR De bewaringstermijn van de facturen en stukken Buitenlandse btw-plichtigen Elektronische bewaring Historiek A. Microfilm en microfiche B. De bewaring van sommige facturen en stukken op optische schijven van het type WORM Bewaring van elektronische facturen BIJZONDERE TOPICS Relatie tot het tijdstip van het belastbaar feit en de opeisbaarheid van de btw Tijdstip van de levering van goederen Tijdstip van de opeisbaarheid van de btw inzake de levering van goederen Tijdstip van het verrichten van diensten Tijdstip van de opeisbaarheid van de btw inzake het verrichten van diensten Veiligheidsbepaling verplichting tot voldoening van de btw Bijzondere regelingen voldoening btw Vereenvoudigd driehoeksverkeer Werk in onroerende staat A. Verleggingsregeling B. Het verlaagde btw-tarief van 6 % C. Het verlaagde btw-tarief van 12 % D. Rechtspraak xiii

6 Beleggingsgoud Buitenlandse btw-plichtigen A. Vaste inrichting B. Geen vaste inrichting C. Kettingverkopen D. Levering met montage of installatie E. Consignatiezendingen en overbrengingen van goederenvoorraden F. Zendingen op proef of op zicht G. Intracommunautair verkeer van accijnsproducten vanuit andere lidstaten naar België Directe verkopen Bijzondere regelingen Btw-regime De vrijgestelde kleine ondernemingen Bijzondere regeling voor landbouw ondernemers De margeregeling De factuur of het stuk en het recht op aftrek van btw Principes Verloren gegane of vernietigde facturen Buitenlandse btw-plichtigen Goederenvervoer door de NMBS Openbaar vervoer Neerlegging jaarrekening Fusie of opslorping Rechtspraak Hoofdelijke aansprakelijkheid Bestrijding van de btw-fraude Indicatoren ernstige en georganiseerde fiscale fraude Doorfacturering Verbeteringswerken aan gehuurd goed Terbeschikkingstelling personeel door verbonden ondernemingen In het buitenland betaalde kosten Relatie tot het ontvangstbewijs (btw-bonnetje) Gebruik van Incoterms Gebruik van kopiefacturen en pro forma facturen Invoer/uitvoer van goederen Beoefenaars van bepaalde vrije beroepen Administratiekosten die worden aangerekend voor het opmaken van de factuur Mogelijke sancties xiv

7 Bepalingen in het Wbtw Verminderde proportionele geldboeten Verminderde niet-proportionele geldboeten Rechtspraak DEEL 3. ANDERE ASPECTEN DAN BTW 1. VERPLICHTING TOT FACTURERING VERPLICHTE VERMELDINGEN Aanduiding van de uitreiker van de factuur Ondernemingsnummer Bankrekeningnummer Handtekening Vermelding van het woord factuur Vennootschap in vereffening TAALWETGEVING BESTELBON VERKOOPSVOORWAARDEN BIJZONDERE GEVALLEN Levering van elektriciteit en gas Kilometerstand van voertuigen Terugbetaling bijzondere accijns ( professionele diesel) Telecommunicatiediensten Factuurkorting milieuvriendelijke voertuigen xv

8 DEEL 4. PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN UITGAANDE FACTUREN EN STUKKEN LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN IN BELGIË Levering van goederen in België Standaardgeval Vrijgestelde kleine ondernemingen Landbouwondernemers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling Margeregeling Levering van recuperatieproducten Marktkramers van tweedehandse goederen Prestatie van diensten in België Standaardgeval Werken in onroerende staat Goederenvervoer Personenvervoer Vrijgestelde kleine ondernemingen Landbouwondernemers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling INTRACOMMUNAUTAIRE VERRICHTINGEN Intracommunautaire levering van goederen Standaardgeval Overbrenging van goederen Driehoeksverkeer België is lidstaat Driehoeksverkeer België is lidstaat Intracommunautaire dienstverrich tingen/dienstverrichtingen buiten België Werken in onroerende staat Materieel werk aan roerende goederen Expertise aan roerende goederen Personenvervoer Intracommunautair goederenvervoer Intracommunautair goederenvervoer Activiteiten die met intracommunautair goederenvervoer samenhangen xvi

9 Tussenpersonen (makelaars en lasthebbers) bij intracommunautair goederenvervoer Tussenpersonen (makelaars en lasthebbers) bij activiteiten die met intracommunau tair goederenvervoer samenhangen Culturele, artistieke, sportieve, weten schappelijke, onderwijs- en vermakelijk heids activiteiten of soortgelijke activi teiten Verschaffen van spijs en drank Verhuur van een vervoermiddel Overdracht van of het verlenen van een auteursrecht, een octrooi, een licentie recht, een fabrieks- of handelsmerk, of een soortgelijk recht Overdracht van of het verlenen van rechten op een cliënteel, een verkoop- of inkoopmonopolie Het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen De verbintenis een beroepswerkzaamheid of een auteursrecht, een octrooi, een licentierecht, een fabrieks- of handels merk, of een soortgelijk recht, niet uit te oefenen Werkzaamheden inzake reclame Intellectueel werk in het kader van hun geregelde werkzaamheden verricht door juridische of andere adviseurs en andere soortgelijke dienstverrichters Informatieverwerking en -verschaffing Bank-, financiële en verzekerings verrichtingen alsook herverzekerings verrichtingen Terbeschikkingstelling van personeel Verhuur van lichamelijk roerende goederen (behalve vervoermiddelen) Telecommunicatiediensten Tussenkomst van tussenpersonen (makelaars en lasthebbers) Tussenkomst van tussenpersonen (makelaars en lasthebbers) Tussenkomst van tussenpersonen (makelaars en lasthebbers) UITVOER VAN GOEDEREN, INTERNATIONAAL VERVOER EN MET UITVOER GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN Uitvoer van goederen Standaardgeval Uitvoer met vervoer van de goederen door de niet in België gevestigde koper Uitvoer in het kader van kettingverkopen xvii

10 Uitvoer door of voor rekening van de dienstverrichter of de niet in België gevestigde ontvanger van de dienst Uitvoer in de bagage van reizigers Plaatsing van goederen onder een douane regeling Verkoop van goederen die zich onder een douaneregeling bevinden Diensten aan goederen die zich onder een douaneregeling bevinden Btw-entrepots Inslag Btw-entrepots Diensten Btw-entrepots Verkoop Btw-entrepots Uitslag Opschorting van de betaling van de btw Internationaal vervoer en handelin gen gelijkgesteld met uitvoer Internationaal personenvervoer Internationaal goederenvervoer Ter gelegenheid van de uitvoer Internationaal goederenvervoer Ter gelegenheid van de invoer Handelingen die samenhangen met internationaal goederenvervoer Vervoer van goederen die zich onder een opschortende regeling inzake douane bevinden of onder de regeling btwentrepot Verrichten van douaneformaliteiten Makelaars en lasthebbers Zee- en binnenschepen Vliegtuigen Ambassades Internationale instellingen en organisaties NAVO Monetair goud Hulporganisaties Parels en edelstenen HANDELINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 44 VAN HET WBTW Vrijstellingen inzake gebouwen Levering van gebouwen Onroerende verhuur Vrijstellingen inzake financiële verrichtingen xviii

11 Verlening, bemiddeling en beheer van kredieten Betalings- en ontvangstverrichtingen, bemiddeling daaronder begrepen Diverse vrijstellingen De leveringen, tegen de nominale waarde van postzegels BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN Buitenlandse ondernemingen die een aansprakelijke vertegenwoordiger hebben aangesteld Standaardgeval Directe facturering Buitenlandse ondernemingen die beschikken over een rechtstreekse btw-identificatie Standaardgeval Buitenlandse ondernemingen die in België over een vaste inrichting beschikken Standaardgeval Ontslag van btw-identificatie Consignatiezendingen ANDERE BIJZONDERE GEVALLEN Leveringen die buiten België plaatsvinden Verkopen op afstand Creditnota s Verloren gegane of vernietigde facturen Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor werken in onroerende staat Self-billing Korting voor contante betaling Voorgeschoten sommen INKOMENDE FACTUREN EN STUKKEN Buitenlandse ondernemingen die geen aansprakelijke vertegenwoordiger hebben aangesteld Artikel 5 van het KB nr Dienstverrichtingen waarvoor de afnemer schuldenaar is van de belgische btw Artikel 51, 2, 1 van het Wbtw Voorbeeld Artikel 51, 2, 1 van het Wbtw Voorbeeld xix

12 2.3. Driehoeksverkeer België is lidstaat Gelijkgestelde handelingen Stuk voor onttrekking Stuk voor gelijkgestelde dienst BIBLIOGRAFIE NUTTIGE WEBSITES BIJLAGE 1. ARREST GENIUS HOLDING BIJLAGE 2. DE FACTUUR EN DE BTW IN DE ANDERE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE TREFWOORDENREGISTER xx

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7

WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.. 1 SAMENVATTING... 2 INHOUDSTAFEL 3 ALFABETISCHE LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 6 INLEIDING.. 7 VOORSTELLING FIRMA X 8 1. Algemeen...8 2. Zeven expertisecentra.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

[Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven

[Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven [Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven 0 Inleiding: Voor veel aannemers is het een probleem te onderscheiden welk btw-tarief ze moeten toepassen op hun factuur voor werken

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen SPORTPRAKTIJK Wegwijs in fiscaliteit en de sportsector Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen Agenda 1. Btw in de sportsector - Wie is btw-plichtig? - Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld? - Mijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2 BTW EENHEID Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is een BTW eenheid?... 4 2 Kenmerken en toepassingsvoorwaarden... 6 2.1 Financiële verbondenheid... 6

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting BTW (2013)

Fiscaal recht Samenvatting BTW (2013) Tot nu toe: belasting op inkomen Fiscaal recht Samenvatting BTW (2013) BTW= belasting op consumptie (op besteding van burgers) Opmerkingen: 1) Vrijstelling heeft hier heel andere betekenis: Vrijstelling

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie