INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING"

Transcriptie

1 INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING Werkingssfeer Handelingen onderworpen aan de btw De levering van goederen en diensten De intracommunautaire verwervingen Invoer Voorwaarden Handelingen onder bezwarende titel Hoedanigheid partijen Praktische benadering Analyse van een operatie inzake btw Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige? Betreft het een belastbare handeling? Waar vindt de handeling plaats? Is er geen vrijstelling mogelijk? Wie moet de btw voldoen? Andere gegevens die van belang zijn Tijdstip verschuldigdheid btw Maatstaf van heffing Btw-tarief Aftrekbare btw Maatregelen ter bestrijding van misbruik Definities Geografisch toepassingsgebied Lidstaat Gemeenschap Derdelandsgebied Binnenland Intracommunautair goederenvervoer Accijnsproducten Gebouw Maatregel ter bestrijding van misbruiken HOOFDSTUK 2. BELASTINGPLICHTIGE Definitie Algemeen vii

2 Hoedanigheid van de persoon Economische activiteit Geregelde werkzaamheid Zelfstandige activiteit A. Algemeen B. Stagiairs C. Familiale helpers D. Lesgevers E. Bestuurders/zaakvoerders/vereffenaars F. Journalisten en dagbladcorrespondenten G. Stille handelsvennootschappen, tijdelijke handelsvennootschappen en feitelijke vennootschappen Stille handelsvennootschap Tijdelijke handelsvennootschap Feitelijke vennootschap H. EESV Met of zonder winstoogmerk Hoofdzakelijk of aanvullend A. Algemeen B. Mede-eigendom Daden van behoud en beheer C. Loon- of weddetrekkers, gepensioneerden, studenten Begin en einde van de belastingplicht A. Begin belastingplicht B. Einde belastingplicht Btw-eenheid Invoering Omschrijving en algemene werking van de btw-eenheid Incidentele belastingplichtigen Verkoop van een nieuw gebouw A. Algemeen B. Nieuw gebouw C. Optie Btw-controlekantoor Medecontractant D. Aangifte E. Aftrekbare btw Verkoop van een nieuw vervoermiddel A. Vervoermiddel B. Nieuwe vervoermiddelen C. Aangifte Niet-belastingplichtige rechtspersonen viii

3 Definitie Belastingplicht Verplichtingen A. Intracommunautaire verwervingen B. Boekhouding Belastingplichtigen zonder recht op aftrek Omschrijving A. Sommige vrije beroepen B. Medische beroepen C. Medische instellingen D. Zelfstandige groeperingen E. Maatschappelijk werk F. Sport G. Onderwijs H. Cultuur I. Instellingen die geen winst beogen en religieuze instellingen J. Levering van goederen en diensten K. Onroerende goederen L. Verzekerings- en financiële diensten M. Weddenschappen N. Openbare postdiensten Verplichtingen A. Intracommunautaire verwervingen B. Boekhouding C. Mededeling door ontvanger dienst De kleine ondernemingen Definitie Uitsluiting van de vrijstellingsregeling Bepaling omzet A. Op te nemen B. Uit te sluiten Landbouwondernemers Algemeen Personen onderworpen aan de bijzondere regeling Toegelaten werkzaamheden Niet toegelaten werkzaamheden Teruggaaf van de btw op aankopen Aftrek van de betaalde forfaitaire compensatie Teruggaaf van de betaalde forfaitaire compensatie Bijzondere regeling voor het beleggingsgoud ix

4 HOOFDSTUK 3. BELASTBARE HANDELINGEN Levering van goederen Goederen A. Definitie B. Gelijkstelling met lichamelijke goederen C. Uitsluiting Erfpacht in het kader van een onroerende financieringshuur Hypotheekrecht en recht van bewoning Effecten aan toonder Aandeel in vereniging Opleidingscheques Dienstencheques D. Namaakgoederen E. Grond Levering van goederen Worden eveneens als een levering van een goed beschouwd A. Vordering door de overheid B. De afgifte van een goed als verbruiklening en de teruggaaf ingevolge een zodanige lening Recht grondstoffen uit een stuk grond te halen Waarborgverplichtingen Overdracht algemeenheid of bedrijfs afdeling A. Algemeen B. Hoedanigheid overnemer C. Algemeenheid van goederen D. Bedrijfsafdeling E. Overdracht huurceel F. Vestiging zakelijk recht G. Overdracht om niet H. Overdracht nieuwe gebouwen I. Formaliteiten Gelijkstelling met levering A. Algemeen B. Onttrekking roerend goed voor privédoeleinden C. Onttrekking goed om het om niet te verstrekken Handelsmonsters Handelsgeschenken van geringe waarde Hulpacties Gratis leveringen x

5 D. De ingebruikneming als bedrijfsmiddel E. De ingebruikneming anders dan als bedrijfsmiddel F. Beëindigen economische activiteit G. Vernietiging bedrijfsmiddel Onttrekking door een beroepsoprichter A. Beroepsoprichter B. Onttrekking De overbrenging A. Gelijkstelling B. Definitie C. Niet beschouwd als overbrenging Levering met installatie of montage De verkoop op afstand De levering van goederen aan boord van een schip, vliegtuig of een trein tijdens het gedeelte van een binnen de Europese Unie verricht passagiersvervoer De levering ter uitvoer en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsmede de vrijgestelde intracommunautaire leveringen De verrichting van een dienst voor de belastingplichtige in verband met werkzaamheden aan een goed, die daadwerkelijk worden uitgevoerd in de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van het goed, voor zover de goederen na bewerking opnieuw worden verzonden naar deze belastingplichtige in België waarvandaan zij oorspronkelijk waren verzonden of vervoerd Het tijdelijk gebruik van een goed op het grondgebied van de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van het goed ten behoeve van een dienstverrichting door de in België gevestigde belastingplichtige Het tijdelijk gebruik van een goed voor een periode van ten hoogste 24 maanden op het grondgebied van een andere lidstaat. Daartoe moet de invoer van hetzelfde goed uit een derde land, met het oog op tijdelijk gebruik, in aanmerking komen voor de regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrechten Gas en elektriciteit D. Register van niet-overbrengingen xi

6 E. Niet meer vervuld zijn van de voorwaarden De commissionair A. Aanmerking als koper/verkoper B. Gelijkstelling C. Inkoop- en verkoopcombinaties D. Directe verkopen Diensten Definitie Vordering door of namens de overheid Overdracht algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling Onroerende financieringshuur A. Belastbaarheid B. Voorwaarden Belastingplicht van de leasinggever Voorwaarden m.b.t. de gebouwen Voorwaarden m.b.t. het contract C. Verkoop van de goederen aan de leasingnemer voor het verstrijken van de termijn D. Overdracht van de goederen voor het verstrijken van de termijn aan iemand anders dan de leasingnemer E. De overdracht van huur Roerende financieringshuur Verlenen van het recht een beroepswerk zaamheid uit te oefenen A. Definitie B. Onderscheid met de onroerende verhuur C. Aftrek D. Bijzondere gevallen Reclame Bedrijvencentra Exploitatie van pompstations Gelijkstelling met een dienst A. Gebruik van een goed voor privédoeleinden B. Werk in onroerende staat Definitie Gelijkstelling met een dienst C. Antimisbruikmaatregel btw-eenheid Commissionair bij diensten Reisbureaus Invoer Definitie xii

7 Voorwaarden waaronder de goederen op het grondgebied van België mogen worden gebracht Intracommunautaire verwerving Definitie A. Verkrijgen van de macht om als eigenaar te beschikken B. Lichamelijke roerende goederen C. Verzonden of vervoerd met als bestemming de afnemer D. Verzonden of vervoerd naar een andere lidstaat dan die waaruit het goed is verzonden of vervoerd E. Vervoer door de verkoper, door de verwerver of voor hun rekening Gelijkstelling met intracommunautaire verwerving A. Algemeen B. Verbruiklening Intracommunautaire verwervingen in België A. Belastbaar in België Hoedanigheid van de afnemer Hoedanigheid van de verkoper Goed niet geïnstalleerd of gemonteerd, geen verkoop op afstand B. Uitsluiting De intracommunautaire verwervingen van goederen waarvan de levering in België krachtens artikel 42, 1, 2 en 3, 1 tot 6 van het Wbtw zou worden vrijgesteld, zijn niet aan de btw onderworpen De intracommunautaire verwervingen van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten, zijn niet aan de btw onderworpen indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn Optie Driehoeksverkeer Intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen A. Onderworpen aan btw Hoedanigheid van de verwerver Nieuwe vervoermiddelen B. Vermoeden Overbrenging A. Hoedanigheid van de overbrenger xiii

8 B. Hoedanigheid van de goederen C. Voor zijn economische activiteit D. Overbrenging gelijkgesteld met een levering De toewijzing door het Belgische leger HOOFDSTUK 4. PLAATS VAN DE BELASTBARE HANDELINGEN Levering van goederen Hoofdregel Afwijkingen A. De goederen worden vervoerd B. Levering met installatie of montage C. Levering aan boord van een schip, een vliegtuig of een trein D. Gas en elektriciteit Levering door importeur Verkoop op afstand A. Algemeen B. Verzending of vervoer naar België C. Verzending of vervoer vanuit België D. Europese beslissing Goederen verzonden vanuit een derdelandsgebied Vermoeden Diensten A. Regeling van toepassing tot 31 december Hoofdregel Afwijkingen A. Onroerend goed Plaats Diensten die verband houden met een onroerend goed Het schatten van een onroerend goed Studiewerk m.b.t. een onroerend goed B. Roerend goed C. Vervoersdiensten Hoofdregel Intracommunautair goederenvervoer Tussenpersonen bij intracommunautair goederenvervoer D. Diverse diensten Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, weten schappelijke, onderwijs- en vermake- xiv

9 lijkheidsactiviteiten of soort gelijke activiteiten, met inbegrip van die van de organisatoren van zulke activiteiten, alsmede van daarmee samenhangende diensten Diensten in verband met het verschaffen van spijs en drank Diensten in verband met een activiteit die met het vervoer samenhangt E. Verhuur vervoermiddel Vervoermiddel Plaats Toepassing op de verhuur van personenauto s zonder chauffeur F. Bepaalde intellectuele diensten, verhuur roerende goederen, e.a Algemeen Dienst verleend aan een ontvanger die buiten de Europese Unie is gevestigd Dienst verleend aan een belastingplichtige die in de Europese Unie doch buiten het land van de dienstverrichter is gevestigd en handelt voor de doeleinden van zijn economische activiteit Vaste inrichting waarvoor de dienst wordt verricht Bewijsvoering van het feit dat de ontvanger van de dienst in het buitenland is gevestigd Welke diensten? G. Tussenpersonen Plaats Tussenpersoon De regeling is niet van toepassing op bepaalde diensten van tussenpersonen Intracommunautaire verwervingen Levering van goederen en diensten die in de Europese Unie plaatsvinden H. Telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten I. Langs elektronische weg verrichte diensten door niet- EU-ondernemingen aan niet-belastingplichtigen Vermoeden B. Regeling van toepassing vanaf 1 januari 2010 xv

10 4.3. Invoer Hoofdregel Afwijkingen A. Goederen geplaatst onder douaneregeling B. Goederen geplaatst onder intern communautair douanevervoer Intracommunautaire verwerving Hoofdregel Afwijking A. Principe B. Correctie C. Driehoeksverkeer Verwerving door een niet-belasting plichtige rechtspersoon na invoer Vermoeden HOOFDSTUK 5. BELASTBAAR FEIT EN VERSCHULDIGDHEID VAN DE BTW Levering van goederen Algemeen A. Begrippen B. Belang van de begrippen Tijdstip van levering A. Algemeen B. Het goed wordt verzonden of vervoerd door de afnemer C. Wanneer het goed wordt verzonden of vervoerd door de leverancier D. Het goed wordt geïnstalleerd of gemonteerd door de leverancier E. Doorlopende levering F. Vervreemding nieuwe gebouwen G. Goed ter beschikking van de verkrijger H. Goederen in consignatie Toepasselijke principes in de btw-wetgeving Consignatiezendingen vanuit een andere lidstaat naar België door een niet in België gevestigde btw-plichtige Consignatiezendingen vanuit België naar een andere lidstaat I. Huurkoop Vermoeden xvi

11 Belastbaar feit/opeisbaarheid btw A. Tijdstip B. Betaling of facturering C. Intracommunautaire leveringen Tijdstip Uitreiking factuur D. Incassering Diensten Tijdstip A. Algemeen B. Doorlopende diensten Opeisbaarheid A. Algemeen B. Uitreiking factuur C. Incassering D. Telecommunicatiediensten verricht na 31 mei E. Werken in onroerende staat Invoer Tijdstip A. Algemeen B. Goederen afkomstig uit bepaalde gebieden C. Goederen onderworpen aan bepaalde heffingen D. Goederen niet onderworpen aan communautaire rechten Voorschotten Vermoeden Intracommunautaire verwerving Tijdstip A. Hoofdregel B. Het goed wordt verzonden of vervoerd door de afnemer C. Het goed wordt verzonden of vervoerd door de leverancier D. Doorlopende levering Belastbaar feit Opeisbaarheid A. Principe B. Uitreiking factuur C. Voorschotten xvii

12 HOOFDSTUK 6. MAATSTAF VAN HEFFING Inleiding Binnenlandse handelingen A. Tegenprestatie in geld Algemeen principe Wettelijke uitsluitingen B. Tegenprestatie die niet uitsluitend uit geld bestaat C. Binnenlandse handelingen zonder tegenprestatie Handelingen gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel Uitbreiding van het begrip levering Voordelen van alle aard Werken in onroerende staat voor de economische activiteit Btw-eenheid D. Handelingen verricht tussen partijen met een bijzondere band E. Afronding van de btw Invoer A. Douanewaarde B. Vreemde munt C. Invoer van postcolli D. Invoer van software Intracommunautaire verwervingen A. Algemeen B. Vreemde munt Bouwwaarde HOOFDSTUK 7. TARIEVEN Algemeen Tijdstip voor de vaststelling van tarieven Tarief voor handelingen waardoor de staat van de behandelde goederen wordt gewijzigd Aanbod van verschillende goederen of diensten voor een enige prijs Onderhouds- en herstellingswerk Verpakken en herverpakken Verpakkingsmateriaal Btw-tarieven in de Europese Unie Btw-tarieven in andere landen xviii

13 HOOFDSTUK 8. VRIJSTELLINGEN Inleiding Vrijstellingen wegens uitvoer Uitvoer van goederen A. Vervoer door of voor rekening van de verkoper Vrijstelling Formaliteiten Bewijs B. Vervoer door of voor rekening koper Vrijstelling Formaliteiten Bewijs Diensten aan goederen die de Europese Unie verlaten A. Vrijstelling B. Formaliteiten C. Bewijs Leveringen i.v.m. internationaal reizigers verkeer A. Voorwaarden B. Bewijs Vrijstelling voor goederen onder een douaneregeling Welke regelingen? Vrijstellingen Voorwaarden Voorlopig karakter Vrijstelling voor goederen geplaatst onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot (btw-entrepot) Bedoelde regelingen Voorwaarden Intracommunautaire leveringen Intracommunautaire levering van goederen andere dan accijns producten en nieuwe vervoermiddelen A. Vrijstelling B. Formaliteiten C. Bewijs Bewijs geldig btw-identificatienummer Bewijs vervoer of verzending naar een andere lidstaat De intracommunautaire levering van nieuwe vervoermiddelen De intracommunautaire levering van accijnsproducten De overbrengingen xix

14 8.6. Leveringen door taxfreeshops Invoer en intracommunautaire verwerving Vrijstelling voor invoer en intracom munautaire verwervingen, indien de levering in het binnenland is vrijgesteld Vrijstelling voor de definitieve invoer van goederen en voor intracommu nau taire verwervingen Vrijstelling voor de invoer van goederen die intracommunautair worden geleverd Wederinvoer A. Wederinvoer van goederen in de staat waarin ze werden uitgevoerd B. Wederinvoer van goederen in geval van passieve veredeling C. Omvang van de vrijstelling Invoer gas en elektriciteit Levering, verwerving en diensten aan goederen onder een bijzondere douaneregeling Bedoelde regelingen Vrijstellingen Definitieve invoer van goederen in de persoonlijke bagage van reizigers en kleine zendingen zonder commercieel karakter Persoonlijke bagage van reizigers A. Vrijstelling B. Voorwaarden Kleine zendingen zonder commercieel karakter Intracommunautaire verwerving door buitenlandse belastingplichtigen Internationaal vervoer Diensten van makelaars Diverse vrijstellingen van artikel 42 Wbtw Zeeschepen en binnenschepen Internationale luchtvaart Diplomaten en internationale instellingen Levering van goud Leveringen aan erkende organisaties Parels en natuurlijke edelstenen xx

15 HOOFDSTUK 9. RECHT OP AFTREK Inleiding Omvang van het recht op aftrek A. Algemene beschouwingen B. Uitsluitingen van het recht op aftrek Tabaksfabrikaten Geestrijke dranken Kosten van logies en van spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt Kosten van onthaal Reisbureaus Tweedehandse goederen Bijzondere regeling beleggingsgoud C. Beperking van het recht op aftrek Principe Uitzonderingen D. Specifieke gevallen Maaltijden Terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen Terbeschikkingstelling van een woning Collectieve sociale voordelen Sociale voordelen van privéaard Reis- en verblijfskosten Btw-eenheid Uitoefening van het recht op aftrek Ontstaan van het recht op aftrek Voorwaarden A. Binnenlandse handelingen en intracommunautaire verwervingen Conforme factuur Verlies/diefstal van de originele factuur Specifiek geval: verlegging van heffing B. Invoer Wijze van uitoefening van het recht op aftrek Termijn van het recht op aftrek Herzieningen Begrip Onderscheid herziening van aftrek en onttrekking Soorten herzieningen xxi

16 Herziening van de gewone aftrek A. De oorspronkelijke aftrek is onjuist berekend B. Creditnota s C. Wijziging van de oorspronkelijke bestemming D. Verlies van de hoedanigheid van belastingplichtige Herziening van de aftrek m.b.t. bedrijfs middelen A. Begrip bedrijfsmiddel B. Btw geheven van bedrijfsmiddelen C. Vijf- of vijftienjarige herzieningsperiode D. Toepassing van de bijzondere herziening Wijziging in het gebruik van het bedrijfsmiddel Wijziging in de beoordelingsfactoren van de werkzaamheid Verkoop of onttrekking van een bedrijfsmiddel Bedrijfsmiddelen die ophouden in de onderneming te bestaan Het verlies van de hoedanigheid van belastingplichtige Btw-eenheid E. Tabel van de bedrijfsmiddelen Gemengde belastingplichtige Begrip gemengde belastingplichtige Algemeen verhoudingsgetal A. Berekening B. Voorlopig en definitief verhoudingsgetal Werkelijk gebruik Herziening van de aftrek A. Herziening van de aftrek van btw geheven van andere dan bedrijfsmiddelen Toepassing van het algemeen verhoudingsgetal Toepassing van het werkelijk gebruik B. Herziening van de aftrek m.b.t. bedrijfsmiddelen Toepassing van het algemeen verhoudingsgetal Toepassing van het werkelijk gebruik HOOFDSTUK 10. VOLDOENINGSPLICHT Voldoeningsplicht in hoofde van de leverancier/dienst verrichter De schuldenaar is een belgische belasting plichtige De schuldenaar is een niet in belgië gevestigde belastingplichtige A. EU-ondernemingen xxii

17 B. Niet-EU-ondernemingen Voldoeningsplicht in hoofde van de intracommunautaire verwerver Principe Modaliteiten A. De verwerver is een in België gevestigde belastingplichtige B. De verwerver is een buitenlandse belastingplichtige Voldoeningsplicht wegens aanrekening van btw De ontvanger van de dienst is schuldenaar van de btw Diensten gepresteerd in België op grond van artikel 21, 3, 7 Wbtw door een buitenlandse belastingplichtige Diensten inzake intracommunautair goederenvervoer en van tussenpersonen gepresteerd door een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in België Voldoeningsplicht in hoofde van de medecontractant (verlegging van heffing) Driehoeksverkeer a. Principe b. Modaliteiten Leveringen van goederen en diensten onder bijzondere douaneregelingen of onder het regime btw-entrepot Leveringen en diensten door niet in België gevestigde belastingplichtigen Leveringen van gas en elektriciteit Btw verschuldigd over de bijkomende maatstaf voor de oprichting of de overdracht van nieuwe gebouwen De Koning verplicht de medecontractant tot voldoening van de btw A. Voorwaarden Werk in onroerende staat De medecontractant is een belastingplichtige die ertoe gehouden is periodieke btw-aangiften in te dienen B. Modaliteiten voor de voldoening Verplichte vermelding op de factuur Verwerking in de btw-aangiften Hoofdelijke aansprakelijkheid Principe Gevallen van hoofdelijke aansprakelijk heid A. In België verrichte belastbare leveringen en diensten Hoofdelijke aansprakelijkheid Ontslag van de hoofdelijkheid xxiii

18 B. De ontvanger van de dienst is schuldenaar van de btw of bij KB werd bepaald dat de medecontractant de btw moet voldoen C. In België verrichte verwervingen D. Regeling btw-entrepot E. Antimisbruikbepaling F. Leden btw-eenheid Voldoening van de btw bij invoer Schuldenaars van de btw bij invoer A. De verkrijger of overnemer B. Optie door de verkoper, de overdrager of de vorige verkoper C. De leverancier bij verkoop of installatie met montage D. De eigendom of het vruchtgebruik is niet overgedragen Voldoening van de btw bij invoer A. Zonder vergunning voor de verlegging van de heffing B. Vergunning voor de verlegging van de heffing HOOFDSTUK 11. TERUGGAAF Teruggaaf van het saldo van de btw-aangiften Belastingplichtigen die periodieke aangiften indienen A. Uitoefening van het recht op teruggave B. Voorwaarden voor de teruggave C. Intresten bij niet-tijdige terugbetaling D. Maandelijkse terugbetaling E. Blokkering van teruggevraagde tegoeden F. Teruggaaf btw-tegoed bij stopzetting Belastingplichtigen die geen aangiften indienen Teruggaaf van btw op verrichte leveringen en diensten en op invoer Btw geheven op leveringen en diensten Btw geheven bij invoer Modaliteiten van het recht op teruggaaf Teruggaaf van buitenlandse btw Inleiding Teruggaafprocedure Niet voor teruggaaf vatbare btw Btw-eenheid xxiv

19 HOOFDSTUK 12. VERPLICHTINGEN INZAKE BTW Belastingplichtigen met recht op aftrek Registratieverplichting A. Aangifte bij de aanvang van een economische werkzaamheid B. Aangifte bij wijziging van de economische werkzaamheid C. Aangifte bij de stopzetting van de werkzaamheid Factureringsplicht A. De factureringsverplichting B. Ontheffing van de factureringsverplichting C. Elektronische facturering D. Tijdstip van het uitreiken van de factuur Leveringen en diensten Vrijgestelde intracommunautaire leveringen E. Verplichte vermeldingen F. Bewaring van de facturen G. Taal van de factuur H. Vervanging van de factuur Stuk opgemaakt door de medecontractant (selfbilling) Openbare verkoop I. Verplichting tot het opmaken van stukken Overbrengingen Met leveringen en diensten gelijkgestelde handelingen Verkoop op proef, zending op zicht of in consignatie Stuk opgemaakt door de schuldenaar van de btw Buitenlandse belastingplichtige Aankoop bij een niet-belastingplichtige Overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling Btw-eenheid J. Verbeterende stukken en creditnota s K. Vereenvoudigde factuur L. Uitreiken van ontvangstbewijzen De btw-boekhouding A. Boek voor inkomende facturen Inhoud Vormvoorwaarden xxv

20 B. Boek voor uitgaande facturen C. Dagboek van ontvangsten Inhoud Kleine ondernemingen D. Registers Register van niet-overbrengingen Register van ontvangen goederen Register van de garagisten De periodieke btw-aangifte A. Personen gehouden tot indiening van periodieke btwaangiften B. Tijdvak van de periodieke btw-aangifte Maandaangiften en kwartaalaangiften Overgang van één regeling naar een andere C. Indienen van de periodieke btw-aangifte Indieningsdatum Verplichte elektronische indiening INTERVAT-toepassing Wijzigingen per 1 januari Laattijdige indiening Bijlagen bij de periodieke btw-aangifte D. Invullen van de periodieke btw-aangifte E. Betaling van de btw Principe Voorschotten Uitstel van betaling Jaarlijkse opgave der afnemers-belasting plichtigen Opgave van de intracommunau taire handelingen A. Belastingplichtigen gehouden tot de indiening B. In de opgave op te nemen handelingen C. Nieuwigheden vanaf 1 januari Niet-belastingplichtige rechts personen en belastingplich tigen zonder recht op aftrek Voorafgaande verklaring van het over schrijden van de verwervingsdrempel Optie voor het belasten van alle intra communautaire verwervingen met btw Toekenning van een btw-identificatie nummer Verplichte mededelingen A. Mededeling door een belastingplichtige zonder recht op aftrek die ontvanger is van een welbepaalde dienst xxvi

21 B. Mededeling voor leveringen en diensten verstrekt door een buitenlandse btw-plichtige zonder Belgisch btwidentificatienummer C. Gevolgen Bij gebreke aan een factuur opstelling van een stuk Bijhouden van documenten die het mogelijk maken het al dan niet over schrijden van de verwervingsdrempel te controleren Bijhouden van een boekhouding waarin alle stukken voor de handelingen waarvoor zij schuldenaar zijn van de btw worden opgetekend Bijzondere btw-aangifte A. Handelingen waarvoor een bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend Intracommunautaire verwervingen Diensten waarvoor de ontvanger schuldenaar is van de btw ABC-transacties De leveringen en diensten verricht door een buitenlandse belastingplichtige die geen aansprakelijke vertegenwoordiger heeft laten erkennen, terwijl hij schuldenaar is van de btw B. Kwartaalaangifte C. Invullen van de bijzondere btw-aangifte Buitenlandse belastingplichtigen Erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger A. Verplichting tot erkenning B. Ontslag van de verplichting tot erkenning C. Hoedanigheid van de aansprakelijke vertegenwoordiger D. Verplichtingen van de aansprakelijke vertegenwoordiger Indeplaatsstelling Facturering Rechtstreekse btw-identificatie Specifieke btw-aangifte voor manifestaties, beurzen en merchandising Bijzondere regeling voor langs elektronische weg verstrekte diensten xxvii

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw.....................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw.....................

Nadere informatie

HANDBOEK BTW 2007-2008

HANDBOEK BTW 2007-2008 Fiscale Handboeken HANDBOEK BTW 2007-2008 PATRICK WILLE FRANK BORGER MARC GOVERS VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 1 AUGUSTUS 2007 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Algemene inleiding........................................ 1 1.1. Werkingssfeer: Handelingen onderworpen aan de btw............... 1 1.1.1. De levering van goederen en diensten......................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

HANDBOEK BTW

HANDBOEK BTW HANDBOEK BTW 2016-2017 Fiscale Handboeken HANDBOEK BTW 2016-2017 Patrick Wille Frank Borger Marc Govers Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2016 Antwerpen Cambridge Eerste druk: 1997 Tweede volledig

Nadere informatie

HANDBOEK BTW 2015-2016

HANDBOEK BTW 2015-2016 Fiscale Handboeken HANDBOEK BTW 2015-2016 Patrick Wille Frank Borger Marc Govers Volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2015 Antwerpen Cambridge Eerste druk: 1997 Tweede volledig geactualiseerde druk:

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht.......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3

INHOUD. VOORWOORD... vii EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG... 3 INHOUD VOORWOORD............................................................ vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING 1. RICHTLIJN 2006/112/EG............................................... 3 1.1. Belastbaar

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING. 1. Richtlijn 2006/112/EG... 3

INHOUD. Voorwoord... vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING. 1. Richtlijn 2006/112/EG... 3 INHOUD Voorwoord........................................................... vii DEEL 1. EUROPESE BTW-WETGEVING 1. Richtlijn 2006/112/EG............................................. 3 1.1. Belastbaar feit

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN 1

Inhoud HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN 1 INHOUD I Inhoud De stof werd bijgehouden tot en met het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2012. HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN 1 1. Analyse van een operatie inzake btw 1 I. Wordt de handeling verricht

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud...5. Deel 1. Inleiding...15

Inhoud. Inhoud...5. Deel 1. Inleiding...15 Inhoud Inhoud...5 Deel 1. Inleiding...15 1.1 Zesde Btw-Richtlijn...15 1.2 Doelstelling...15 1.3 Verbruiksbelasting Omzetbelasting...16 1.4 Praktische benadering van een btw-vraagstuk...16 Deel 2. Btw-belastingplichtigen...17

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te Wet 3 juli 1969 - BTW-wetboek p. 2 3 VII. BTW p. 2 3 Wet 3 juli 1969 Art. 1 volledig vervangen Art. 1. }1 [ 1.] 1 Onder de naam belasting over de toegevoegde waarde wordt een omzetbelasting ingevoerd,

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED...

INHOUD. VOORWOORD... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED... INHOUD VOORWOORD....................................................... v DEEL 1. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET GEOGRAFISCHE TOEPAS- SINGSGEBIED.......................................................

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: De onroerende verhuur: een steeds enger wordend begrip...13 1.1 Definiëring van de onroerende verhuur...13 1.1.1 Algemeen...13 1.1.2 Belgisch administratief

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht AANGIFTEN BTW Fiscale topics AANGIFTEN BTW Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht Volledig geactualiseerd tot 1 maart 2014 Vijfde herziene uitgave 2014 Antwerpen Cambridge Eerste uitgave: 1999 Tweede

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

INHOUD. 2 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011... 25. 4. Informatieverstrekking aan de btw-plichtigen... 29

INHOUD. 2 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011... 25. 4. Informatieverstrekking aan de btw-plichtigen... 29 INHOUD De auteurs............................................................ v Voorwoord........................................................... vii DEEL 1 EUROPESE BTW-WETGEVING 1. Richtlijn 2006/112/EG............................................

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Dienst KENNISBEHEER www.fisconetplus.be contact : comments.kms@minfin.fed.be WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE Wet van 3 juli 1969, officieuze coördinatie

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen inzake het geografische toepassingsgebied... 3

INHOUD. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen inzake het geografische toepassingsgebied... 3 INHOUD De auteurs............................................................ v Voorwoord........................................................... vii DEEL 1 GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Update btw BIBF 26 februari 2011 Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Inhoud Verkopen van onroerende goederen Gemengd bedrijfsgebruik: voortaan onmiddellijke aftrekbeperking en geen btw meer op VAA? Vervoer,

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 Plaats van de dienst Page 2 Plaats van de dienst plaats

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn

Btw-richtlijn. Btw-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2009/69/EG van 25 juni 2009

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

BTW : diensten. Plaats van de dienst

BTW : diensten. Plaats van de dienst BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

INSTRUCTIE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

INSTRUCTIE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE D.I. 580.11 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES INSTRUCTIE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 1994 Bon O.S.D. nr. 109/94

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie