Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit."

Transcriptie

1 Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan liggen, wanneer deze levering het werk is van een reisbureau dat, hetzij uitsluitend door tussenkomst van tussenpersonen in reizen bedoeld in artikel 1, 7, tweede lid, 2, van het Wetboek, hetzij zowel door bemiddeling van zulke tussenpersonen als alleen handelt; 2 6 pct. ten aanzien van de gehelen of delen van gehelen beoogd in 1, wanneer hun levering wordt verricht door bemiddeling van een tussenpersoon bedoeld in artikel 1, 7, tweede lid, 2, van het Wetboek, die in het buitenland gevestigd is; 3 8 pct. ten aanzien van het bespreken van logies, waarvan de prijs niet begrepen is in een globale prijs; 4 13 pct. in alle andere gevallen. Art. 1 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Art. 1 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 2. Onderhavig besluit vervangt het koninklijk besluit nr. 35 van 12 december 1977 tot invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus. Art. 2 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Art. 2 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 3 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Art. 3 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 4 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. KONINKLIJK BESLUIT NR. 39 VAN 17 OKTOBER 1980 TOT REGELING VAN DE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN ARTIKEL 93DUODECIES VAN HET WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (Uitvoering van artikel 93duodecies van het Wetboek) 17 oktober 1980 (B.S. 30 oktober 1980) Art. 1. De ambtenaar bedoeld in artikel 93duodecies van het Wetboek is het hoofd van het ontvangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde waaronder de begunstigde ressorteert aan wie een in dat artikel bedoeld krediet, lening of voorschot wordt toegekend. Art. 1 is van toepassing met ingang van (Art. 21, KB ) B.S Art. 1 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 2. Het attest bedoeld in artikel 93duodecies van het Wetboek wordt uitgereikt nadat door de begunstigde een aanvraag in drie exemplaren is ingediend. De aanvraag en het attest worden gesteld op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door de directeur-generaal van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. Het attest wordt uitgereikt binnen acht dagen na de indiening van de aanvraag. Art. 2 is van toepassing met ingang van (Art. 21, KB ) B.S Art. 2 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 3. Per krediet, lening of voorschot, waarvoor een voordeel inzake economische expansie is aangevraagd, moeten de kredietinstellingen en -organismen bedoeld in artikel 93duodecies van het Wetboek, in principe, in het bezit zijn van slechts één attest. De datum van uitreiking van dat attest mag niet vroeger zijn dan één maand voor de datum van de aanvraag tot verkrijging van het voordeel, noch later dan deze datum. Er moet evenwel een nieuw attest worden overgelegd wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel niet is genomen binnen zes maanden te rekenen van de datum van het attest. Art. 3 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 4. Een exemplaar van het attest bedoeld in artikel 93duodecies van het Wetboek wordt door de in artikel 1 van dit besluit aangewezen ambtenaar gezonden aan de overheid vermeld in de aanvraag van het attest. Wanneer uit het attest blijkt dat een bedrag als belastingen of toebehoren eisbaar is in hoofde van de begunstigde die een voordeel inzake economische expansie heeft aangevraagd, bepaalt de beslissing tot toekenning van het voordeel dat de kredietinstelling of het kredietorganisme de fondsen niet geheel mag vrijgeven tenzij de betrokkene zijn belastingschuld heeft betaald. Art. 4, tweede lid is van toepassing met ingang van (Art. 21, KB ) B.S Art. 4 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art Wanneer uit het uitgereikte attest dat aan de kredietinstelling of het kredietorganisme wordt overgelegd blijkt dat een bedrag als belastingen of toebehoren eisbaar is in hoofde van de begunstigde aan wie een krediet, lening of voorschot is toegekend waarvoor een voordeel inzake economische expansie is aangevraagd, mogen de fondsen die afkomstig zijn van het krediet, de lening of het voorschot tot beloop van dat bedrag niet worden vrijgegeven, tenzij de begunstigde een attest overlegt waarin de in artikel 1 van dit besluit aangewezen ambtenaar verklaart dat die belastingen en toebehoren betaald zijn. Met instemming van de begunstigde mag de kredietinstelling of het kredietorganisme deze fondsen evenwel rechtstreeks overmaken aan het in artikel 1 van dit besluit bedoelde ontvangkantoor. 2. In het geval bedoeld in artikel 3, derde lid, van dit besluit, hoeft de kredietinstelling of het kredietorganisme met de gegevens van het nieuwe attest slechts rekening te houden in de mate dat de fondsen nog niet zijn vrijgegeven vóór het verstrijken van de in die bepaling bedoelde termijn van zes maanden. Art. 5, 1 is van toepassing met ingang van (Art. 21, KB ) B.S Art. 5 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 november Art. 6 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 7. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 7 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S KONINKLIJK BESLUIT NR. 41 VAN 30 JANUARI 1987 TOT VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE PROPOR- TIONELE FISCALE GELDBOETEN OP HET STUK VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (Uitvoering van de artikelen 70, 71 en 84 van het Wetboek) 30 januari 1987 (B.S. 7 februari 1987) Art. 1. De schaal voor de vermindering van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde is bepaald: 1 voor overtredingen begaan vóór 1 november 1993 in tabel A, en voor overtredingen begaan na 31 oktober 1993 in tabel G van de bijlage bij dit besluit, ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 70, 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde; 2 voor overtredingen begaan vóór 1 november 1993 in tabel B, en voor overtredingen begaan na 31 oktober 1993 in tabel H van de bijlage bij dit besluit, ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 70, 1bis, van hetzelfde Wetboek; 3 in tabel C van de bijlage bij dit besluit, ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 70, 2, van hetzelfde Wetboek; 4 voor overtredingen begaan vóór 1 november 1993 in tabel D, en voor overtredingen begaan na 31 oktober 1993 in tabel I van de bijlage bij dit besluit, ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 70, 3, van hetzelfde Wetboek; 5 in tabel E van de bijlage bij dit besluit, ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 70, 5, van hetzelfde Wetboek; 6 voor overtredingen begaan vóór 1 november 1993 in tabel F, en voor overtredingen begaan na 31 oktober 1993 in tabel J van de bijlage 1 mei

2 bij dit besluit, ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 71 van hetzelfde Wetboek. De in de tabellen A tot J van de bijlage bij dit besluit opgenomen schaal is echter niet van toepassing ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken. Art. 1 is van toepassing met ingang van (Art. 1, KB ) B.S Art. 2. In geval van kennisgeving of betekening van het dwangbevel beoogd in artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, worden de in de tabellen A tot F van de bijlage bij dit besluit opgenomen geldboeten verhoogd met 50 pct. zonder dat het gevorderde bedrag kleiner mag zijn dan 5 pct. van de Deze verhoging vervalt in het geval beoogd in artikel 93 van hetzelfde Wetboek. Art. 2: Raad van State nr dd B.S vernietigt KB tot wijziging van KB 41/Art. 2. Art. 2 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S Art. 2 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Art. 3. Volledige kwijtschelding van de geldboeten wordt verleend wanneer een schuldenaar zijn toestand spontaan rechtzet vóór enige tussenkomst van een fiscale administratie. Art. 3 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Art Het totale bedrag van de geldboeten wordt afgerond naar de lagere euro of het tiental euro naargelang het kleiner of groter is dan 250 EUR. 2 Wanneer de geldboete wordt verhoogd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van dit besluit, wordt het resultaat niet opnieuw afgerond. Vanaf wordt het in KB 41/Art. 4 opgenomen bedrag uitgedrukt in euro. (Art. 3, 20 en Art. 6, 14, KB ) B.S en (Art. 9, KB ) B.S Art. 4 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 februari Art. 5 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Art. 6. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 6 is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Bijlage. Tabel A. Geldboeten van toepassing voor de overtredingen beoogd in artikel 70, 1, van het wetboek Afdeling I. Binnenlandse verrichtingen I. Niet-betaling en niet-tijdige betaling van de belasting of van de voorschotten waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende periodieke BTW-aangiften of uit het opstellen van de bijzondere rekening. 1. Overtreding vastgesteld door het C.I.V. (computer) betreffende: A) belasting en voorschotten waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de maand of kwartaalaangiften en belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de jaaraangiften Per maand vertraging (1). een percentage gelijk aan dat van de moratoire interest dat is bepaald in artikel 91, 1, van het Wetboek, te berekenen over het verschuldigde of nog verschuldigde bedrag. B) voorschotten waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de jaaraangiften 12,5 euro per voorschot 2. Overtreding waarvoor de BTWhoofdcontroleur een bericht stuurt betreffende: A) belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende periodieke aangiften of uit het opstellen van de bijzondere rekening B) voorschotten verschuldigd door belastingplichtigen gehouden tot het indienen van maand of kwartaalaangiften C) voorschotten verschuldigd door belastingplichtigen gehouden tot het indienen van jaaraangiften II. Onjuistheden vastgesteld bij het nazicht van de boekhouding met betrekking tot de wiskundige juistheid ervan en de juiste toepassing van de BTW; niet-betaling of niettijdige betaling van de belasting wanneer deze moet worden voldaan op grond van een bijzondere aangifte; niet-toepassing van artikel 17bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. Het bedrag van de verschuldigde belasting voor een controleperiode van één jaar (1) is: minder dan of gelijk aan F (247,89 EUR) van tot F (1.239,47 EUR) meer dan F (1.239,47 EUR) III. Ten onrechte toepassen van artikel 17bis van het in rubriek II hierboven genoemd koninklijk besluit nr pct. van de verschuldigde belasting per maand vertraging (1), een percentage gelijk aan dat van de moratoire interest dat is bepaald in artikel 91, 1, van het Wetboek, te berekenen over het verschuldigde of nog verschuldigde bedrag. 12,5 euro per voorschot. IV. Onjuistheden vastgesteld bij het nazicht van de boekhouding met betrekking tot de inhoud ervan; niet-betaling van de belasting vastgesteld naar aanleiding van een controle bij belastingplichtigen die hun periodieke BTWaangiften niet indienen. Het bedrag van de verschuldigde belasting voor een controleperiode van één jaar (1) is: minder dan of gelijk aan F (1.239,47 EUR) meer dan F (1.239,47 EUR) 20 pct. van de verschuldigde belasting V. Terug te storten belasting wegens het niet overleggen van het teruggaafregister of het niet-inschrijven in dat register van een verbeterend stuk 10 pct. van de terug te storten belasting VI. Vrijstellingen beoogd door artikel 42, 1, 2 en 3, 1 tot 6, van het Wetboek. 1. Vrijstelling ten onrechte toegepast of erop aanspraak gemaakt. A. Zonder normaal de juistheid ervan te kunnen nagaan, heeft de belastingplichtige de vrijstelling toegepast op grond van onjuiste inlichtingen verstrekt door zijn medecontractant B. Andere gevallen 2. Ontbreken van het bewijs van het recht op vrijstelling 10 pct. van de verschuldigde belastin (1) Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend. (2) Om het bedrag van de voor de periode van één jaar verschuldigde belastingen te berekenen, wordt het totaal van de verschuldigde belasting gedeeld door het aantal gecontroleerde jaren mei 2012

3 Afdeling II. Invoer VII. Overtredingen van de verplichting de goederen aan te geven bij het douanekantoor: invoer van goederen zonder aangifte of niet-aangifte van een gedeelte van de ingevoerde goederen. 1. De waarde van de niet aangegeven goederen bedraagt niet meer dan F (743,68 EUR) en de ontdoken BTW be-draagt niet meer dan F (148,74 EUR) 2. De waarde van de niet aangegeven goederen bedraagt niet meer dan F (3.718,40 EUR) en de ontdoken BTW bedraagt niet meer dan F (743,68 EUR) 50 pct. van de verschuldigde belasting 100 pct. van de verschuldigde belasting 3. Andere gevallen 200 pct. van de verschuldigde belasting VIII. Overtredingen van de verplichting de goederen aan te geven met naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 51 van het Wetboek, andere dan deze beoogd in rubriek VII hierboven. 1. Overtredingen in verband met het bedrag van de belasting die voor de aangegeven goederen verschuldigd is. A. Louter toevallige vergissingen ten aanzien van de vermelding van de prijs of de bij de prijs te voegen kosten B. Andere vergissingen ten aanzien van de vermelding van de prijs of de bij de prijs te voegen kosten C. Andere vergissingen, inzonderheid betreffende: - de omrekening in Belgische frank of in euro van de elementen die tot de maatstaf van heffing behoren; - het tarief van de BTW en/of de egalisatiebelasting; - de maatstaf van heffing; - het bedrag van de verschuldigde belasting; - het vaststellen van de normale waarde; 2. Louter toevallige overtredingen met betrekking tot het aangeven van de aard of de hoeveelheid van de ingevoerde goederen 3. Andere overtredingen met betrekking tot het aangeven van de aard of de hoeveelheid van de ingevoerde goederen 4. Louter toevallige overtredingen met betrekking tot het uitvoeren van de bij invoer te vervullen formaliteiten, daaronder begrepen die ten aanzien van het vermelden van het registratienummer, de naam en het adres van degene op wiens naam de ter zake van invoer verschuldigde belasting mag of moet worden voldaan 10 pct. van de aanvullende belasting met minimum van 12,5 euro per document zie tabel D.2 10 pct. van de aanvullende belasting met minimum van 12,5 euro per document 10 pct. van de aanvullende belasting met minimum van 12,5 euro per document zie tabel D.4 10 pct. van de ontdoken belasting 5. Andere overtredingen met betrekking tot het uitvoeren van de bij invoer te vervullen formaliteiten, daaronder begrepen die ten aanzien van het vermelden van het registratienummer, doch met uitzondering van deze ten aanzien van de vermelding van de naam en het adres van degene op wiens naam de ter zake van invoer verschuldigde belasting mag of moet worden voldaan 6. Andere overtredingen met betrekking tot het uitvoeren van de bij invoer te vervullen formaliteiten ten aanzien van het vermelden van de naam en het adres van degene op wiens naam de ter zake van invoer verschuldigde belasting mag of moet worden voldaan 7. Overtredingen in verband met het weekkrediet 8. Misbruik van vrijstelling met betrekking tot goederen ingevoerd onder een regeling inzake doorvoer, entrepot of tijdelijke opslag. 9. Overtredingen ten aanzien van de regeling van de verlegging van de heffing beoogd in artikel 4, 3, of in artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 7 van 27 december 1977 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. A. Overtredingen in verband met het opnemen van de belasting verschuldigd voor de aangegeven goederen in de periodieke BTWaangifte B. Niettijdige betaling van de vooruit te betalen belasting: 1 foute berekening van de vooruit te betalen belasting bij de aanvraag, wegens het verstrekken van onvolledige of onjuiste inlichtingen, of bij de jaarlijkse herziening 2 nietbetaling van de aanvullende, uiterlijk op 20 april vooruit te betalen belasting 200 pct. van de ontdoken belasting zie tabel D.6 1 pct. van de verschuldigde belasting per maand vertraging (1) 50 pct. van de verschuldigde belasting 2 pct. per maand vertraging (1) van de ontdoken vooruit te betalen belasting 1 pct. per maand vertraging (1) van de aanvullende vooruit te betalen belasting IX. Overtredingen met betrekking tot de vrijstellingen beoogd door artikel 42, 1, 2 en 3, 1 tot 6, van het Wetboek X. Overtredingen op het stuk van de tijdelijke invoer van vervoermiddelen. 1. Vervoermiddel regelmatig ingevoerd met tijdelijke vrijstelling en uitzonderlijk ter beschikking gesteld van een persoon met normale verblijfplaats in België, misbruik van vrijstelling. A. Eerste overtreding: 1 wegens het niet kennen van de wetgeving 2 andere B. Tweede overtreding 20 pct. van de verschuldigde belasting 1 mei

4 C. Volgende overtredingen 100 pct. van de verschuldigde belasting 2. Vervoermiddel dat niet kan worden ingevoerd met tijdelijke vrijstelling. A. De invoerder heeft zonder enige twijfel zijn normale verblijfplaats in België en 1 doet spontaan aangifte 2 heeft geen frauduleuze bedoelingen 3 de frauduleuze bedoeling is niet volledig uit te sluiten B. De invoerder heeft zijn normale verblijfplaats in België maar kan te goeder trouw oordelen dat deze zich in het buitenland bevindt (1) Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend. Afdeling III. Uitvoer 100 pct. van de verschuldigde belasting XI. Overtredingen inzake de toepassing van artikel 39 van het Wetboek. 1. Het bewijs van het recht op vrijstelling wordt niet geleverd. In geval echter van leveringen van goederen of dienstverrichtingen met betrekking tot goederen, uitgevoerd door of voor rekening van de niet in België gevestigde koper of afnemer van de dienst (art. 39, 1, 2 en 3, van het Wetboek), waarbij de uitvoer is bewezen maar niet heeft plaatsgehad binnen de voorgeschreven termijn, doch waarbij de vertraging niet meer dan één maand beloopt 2. Overtredingen in verband met in entrepot opgeslagen goederen. De hier bedoelde overtredingen zijn de volgende: A. uitslag uit entrepot voor de binnenlandse markt van goederen die voorheen van het binnenland naar een entrepot werden vervoerd, zonder dat de regularisatie van de eventueel eisbare belasting heeft plaatsgehad B. gebrek aan regularisatie opgelegd voor diensten met betrekking tot goederen in entrepot die later werden uitgeslagen uit entrepot ter bestemming van de persoon voor wiens rekening deze diensten werden verricht 3. Overtredingen inzake het stelsel van entrepot ander dan douaneentrepot. A. Een vergunning werd ten onrechte verleend, op grond van door de aanvrager verstrekte verkeerde inlichtingen B. Overtredingen in verband met de toepassing van de voorwaarden van de vergunning: 1 op de vergunning is aanspraak ze niet van toepassing is 2 het vergelijkingsregister of de boekhouding die ter controle van de vrijstelling wordt voorgeschreven is niet gehouden of is gehouden op zodanige wijze dat deze controle zeer moeilijk is. De vergunninghouder voldoet niet aan het verzoek van de controlerende ambtenaar om het register of de boekhouding binnen een redelijke termijn aan te leggen of aan te passen 3 de uitvoer heeft niet plaats binnen de in de vergunning gestelde termijn of de goederen werden vóór het verstrijken van die termijn uit het entrepot ander dan douaneentrepot geslagen met een ander doel dan de uitvoer: a) de houder heeft de regularisatie gedaan in b) de houder heeft op het tijdstip van de controle de verplicht geworden regularisatie nog niet uitgevoerd 4 Overtredingen in verband met de toepassing beoogd in artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 18 van 27 december 1977 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, ter uitvoering van artikel 39, 3, van het Wetboek. A. Op de vergunning is aanspraak ze niet van toepassing is B. De goederen krijgen vóór het verstrijken van de voor de opschorting toegestane termijn een andere bestemming dan die toepasselijk inzake opschorting: 1 de vergunninghouder heeft de daarvoor voorgeschreven regularisatie uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de vergunning 2 de vergunninghouder heeft op het tijdstip van de controle de verplicht geworden regularisatie nog niet uitgevoerd C. De oplegde formaliteiten om de verlenging te verkrijgen van de termijn van opschorting van de belasting zijn niet vervuld: 1 de vergunninghouder heeft de daarvoor voorgeschreven regularisatie uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de verguning 2 de vergunninghouder heeft op het tijdstip van de controle de verplicht geworden regularisatie nog niet uitgevoerd vrijstelling is verkregen. 10 pct. van de te regulariseren belasting 20 pct. van de te regulariseren belasting. opschorting ten onrechte is verkregen. met een maximum van 125 euro per oorzaak van verschuldigdheid van de belasting met een maximum van 125 euro per oorzaak van verschuldigdheid van de belasting in geval de goederen zijn uitgevoerd mei 2012

5 XII. Overtredingen inzake de toepassing van artikel 40, 1, 3, b van het Wetboek. 1. Overtredingen in verband met de uitreiking. A. De houder van een vergunning, die bovendien geen recht meer had op de vrijstelling, heeft zich verder beroepen op de vergunning zonder daarvoor de vernieuwing te hebben aangevraagd 10 pct. van de belasting waarvan de vrijstelling ten onrechte is verkregen B. De vergunning is ten onrechte verleend op grond van door de aanvrager verstrekte verkeerde inlichtingen 10 pct. van de belasting waarvan de vrijstelling ten onrechte is verkregen. 2. Overtredingen in verband met de toepassing van de voorwaarden van de vergunning. A. Op de vergunning is aanspraak ze niet van toepassing is: 1 de belasting waarvan de vrijstelling ten onrechte is verkregen, is aftrekbaar 2 de belasting waarvan de vrijstelling ten onrechte is verkregen, is niet aftrekbaar B. Het vergelijkingsregister of de boekhouding die voor de controle van de vrijstelling wordt voorgeschreven, is niet gehouden of is gehouden op zodanige wijze dat deze controle zeer moeilijk is. De vergunninghouder voldoet niet aan het verzoek van de controlerende ambtenaar om het register of de boekhouding binnen een redelijke termijn aan te leggen of aan te passen. C. De goederen, die met vrijstelling van de belasting ingevoerd zijn om een loonbewerking te ondergaan, zijn niet uitgevoerd binnen de door de vergunning bepaalde termijn: 1 de houder is een belastingplichtige die gehouden is tot indiening van periodieke BTWaangiften en a) heeft een regularisatie gedaan in b) heeft op het tijdstip van de controle nog niet de verplicht geworden regularisatie uitgevoerd 2 de houder is een nietbelastingplichtige of een belastingplichtige die niet gehouden is tot indiening van periodieke BTWaangiften en a) heeft een regularisatie gedaan in b) heeft op het tijdstip van de controle nog niet de verplicht geworden regularisatie uitgevoerd 5 pct. van de belasting waarvan de vrijstelling is verkregen. 1 pct. van de belasting waarvan de vrijstelling bij invoer is verkregen 3 pct. van de belasting waarvan de vrijstelling bij invoer is verkregen vrijstelling biyj invoer is verkregen vrijstelling bij invoer is verkregen. XIII. Overtredingen inzake de toepassing van artikel 42, 3, 8, van het Wetboek: 1. Een vergunning is verleend op grond van door de aanvrager verstrekte verkeerde inlichtingen 2. Overtredingen in verband met de toepassing : A. Op de vergunning is aanspraak ze niet van toepassing is B. Het vergelijkingsregister of de boekhouding die ter controle van de vrijstelling wordt voorgeschreven is niet gehouden of is gehouden op zodanige wijze dat deze controle zeer moeilijk is. De vergunninghouder voldoet niet aan het verzoek van de controlerende ambtenaar om het register of de boekhouding binnen een redelijke termijn aan te leggen of aan te passen C. De goederen worden niet uitgevoerd binnen de in de vergunning bepaalde termijn en 1 de vergunninghouder heeft de daarvoor voorgeschreven regularisatie uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de vergunning 2 op het tijdstip van de controle heeft de vergunninghouder de verplicht geworden regularisatie nog niet uitgevoerd vrijstelling is verkregen vrijstelling is verkregen 10 pct. van de te regulariseren belasting 20 pct. van de te regulariseren belasting XIV. Overtredingen in verband met de toepassing van artikel 43 van het Wetboek. 1. Overtredingen in verband met de uitreiking. A. De belastingplichtige heeft zich verder beroepen op een vroeger verleende vergunning waarvoor hij nagelaten heeft de vernieuwing aan te vragen; daarenboven had hij geen recht meer op vrijstelling of slechts recht op een lager percentage. B. Een vergunning is verleend op grond van door de belastingplichtige verstrekte verkeerde inlichtingen; daarenboven is, tengevolge van deze onjuiste verklaring, de vergunning ten onrechte verleend of werd een percentage van vrijstelling vermeld dat hoger is dan dat waarop de belastingplichtige recht heeft 2. Overtredingen in verband met de toepassing van de voorwaarden van de uitgereikte vergunning. A. Aanspraak op de vergunning is gemaakt voor handelingen die zijn uitgesloten van het voordeel van de vrijstelling en 1 de belasting waarvan de vrijstelling ten onrechte is verkregen is aftrekbaar 2 de belasting waarvan de vrijstelling ten onrechte is verkregen is niet aftrekbaar.. 5 pct. van de belasting waarvan de.. 1 mei

6 B. De boekhouding die voor de controle van de vrijstelling wordt voorgeschreven is niet gehouden of is gehouden op zodanige wijze dat deze controle zeer moeilijk is. De belastingplichtige voldoet niet aan het verzoek van de controlerende ambtenaar om de boekhouding binnen een redelijke termijn aan te leggen of aan te passen C. De belastingplichtige heeft aanspraak gemaakt op de vrijstelling voor een groter bedrag dan dat waarop hij recht heeft en 1 heeft een regularisatie gedaan in 2 heeft op het tijdstip van de controle de verplicht geworden regularisatie nog niet uitgevoerd vrijstelling is verkregen 1 pct. van de te regulariseren belasting. 3 pct. van de regulariseren belasting. Afdeling 1, II, derde lid, is van toepassing met ingang van (Art. 90, KB ) B.S Vanaf worden de in KB 41/Tabel A opgenomen bedragen in euro uitgedrukt. (Art. 3, W ) B.S Afdeling 2, VIII, C, is van toepassing met ingang van (Art. 9, A, KB ) B.S Tabel A is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Tabel B. Geldboeten van toepassing voor de overtredingen beoogd in artikel 70, 1bis, van het wetboek Ten onrechte afgetrokken belasting. Het bedrag van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte belasting voor een controleperiode van één jaar (1) is: - minder dan of gelijk aan F (247,89 EUR): - van F tot F (1.239,47 EUR): - meer dan F (1.239,47 EUR): 5 pct. van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte belasting 10 pct. van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte belasting Tabel B is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Tabel C. Geldboeten van toepassing voor de overtredingen beoogd in artikel 70, 2, van het wetboek I. Niet-uitreiken van facturen of van als zodanig geldende stukken: 1) dat geen verschuldigdheid van BTW tot gevolg heeft: 2) dat verschuldigdheid van BTW tot gevolg heeft: 2) dat verschuldigdheid van BTW tot gevolg heeft: 60 pct. van de op de handelingen 100 pct. van de op de handelingen 100 pct. van de op de handelingen II. Ontbreken van of onjuistheden in de vermeldingen aan te brengen op de facturen of op de als zodanig geldende stukken: 100 pct. van de op de handelingen Tabel C is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Tabel D. Geldboeten van toepassing voor de overtredingen beoogd in artikel 70, 3,van het wetboek Overtredingen van de verplichting de goederen aan te geven met naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 51 van het Wetboek. 1. Louter toevallige vergissingen ten aanzien van de vermelding van de prijs of de bij de prijs te voegen kosten 2. Andere vergissingen ten aanzien van de vermelding van de prijs of de bij de prijs te voegen kosten: 3. Louter toevallige overtredingen met betrekking tot het aangeven van de aard of de hoeveelheid van de ingevoerde goederen 4. Andere overtredingen met betrekking tot het aangeven van de aard of de hoeveelheid van de ingevoerde goederen: 5. Louter toevallige overtredingen met betrekking tot het uitvoeren van de bij invoer te vervullen formaliteiten 6. Andere dan louter toevallige overtredingen met betrekking tot het uitvoeren van de bij invoer te vervullen formaliteiten ten aanzien van de vermelding van de naam en het adres van degene op wiens naam de ter zake van invoer verschuldigde belasting mag of moet worden voldaan: 7. Andere dan louter toevallige overtredingen met betrekking tot het uitvoeren van de bij invoer te vervullen formaliteiten, daaronder begrepen die ten aanzien van het ver-melden van het registratienummer, doch met uitzondering van deze ten aanzien van de vermelding van de naam en het adres van degene op wiens naam de ter zake van invoer verschuldigde belasting mag of moet worden voldaan zie tabel A, VIII, 1, A. 200 pct. van de op de handeling zie tabel A, VIII, pct. van de op de handeling zie tabel A, VIII, pct. van de op de handeling zie tabel A, VIII, 5. Tabel D is van toepassing met ingang van (KB ) B.S. Tabel E. Geldboeten van toepassing voor de overtredingen beoogd in artikel 70, 5, van het wetboek Ontoereikende maatstaf van heffing ten aanzien van vervreemdingen van gebouwen en van werk in onroerende staat. Het bedrag van het tekort in de maatstaf van heffing, in verhouding tot het bedrag waarover de BTW is voldaan is: - groter dan 1/8, zonder meer te bedragen dan 1/4: - groter dan 1/4, zonder meer te bedragen dan 1/2: - groter dan 1/2, zonder meer te bedragen dan 1/1: 20 pct. van de verschuldigde belasting 2 - groter dan 1/1: 35 pct. van de Tabel E is van toepassing met ingang van (KB ) B.S mei 2012

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) VOORSTEL

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten.

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. belangrijk bericht voor BUITENLANDSE EXPOSANTEN IN eeg land BTW-recuperatie Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken

Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring voorlegging van boekhoudstukken pagina 1 van 13 Belasting over de Toegevoegde Waarde >> Beslissingen BESLISSING ET112577 Beslissing nr. E.T.112.577 dd. 08.11.2007 Verplichtingen - Boekhouding - Geïnformatiseerd systeem - Bewijs - Bewaring

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie