Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag"

Transcriptie

1 Kansen in de krachtwijken Recent zijn de 4 wijkactieplannen van de Haagse krachtwijken bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijke constatering in deze plannen is de huidige onderbenutting van het talent en de kwaliteiten van krachtwijkers. Vergeleken met het Haagse gemiddelde kennen de krachtwijken namelijk een relatief lage arbeidsparticipatie. Daarbij wil echter 37% (is landelijk 25%) van de niet-werkenden graag aan de slag. Deze groep bestaat verhoudingsgewijs uit veel jarigen en de helft is middelbaar opgeleid. Dit gegeven biedt al op korte termijn veel kansen voor een betere benutting van de kwaliteiten van de huidige beroepsbevolking uit de krachtwijken. Voor de toekomst is het potentieel aan talent nog veel groter als wordt geïnvesteerd in de generatie die nu nog naar school gaat (ruim jongeren in de leeftijd van 0 20 jaar). Naar aanleiding hiervan is het idee geboren een participatietop tussen gemeente, onderwijsinstanties en werkgevers te organiseren en met elkaar de kansen die in de krachtwijken liggen optimaal te benutten. Doel van deze notitie is een korte analyse te presenteren en het idee van een participatietop nader uit te werken. Potentie in de Haagse arbeidsmarkt Arbeidspotentieel krachtwijken Zoals gezegd scoren de krachtwijken laag op het gebied van arbeidsparticipatie. In Transvaal bijvoorbeeld heeft 42% (3.664 personen) van de bewoners geen betaald werk. Ter vergelijking: het Haagse gemiddelde ligt op 26% ( personen). Ook zijn de bewoners relatief laag opgeleid. Zo is in Transvaal 10% hoger opgeleid, ten opzichte van 34% Haags gemiddelde. Tegelijkertijd worden de krachtwijken gekenmerkt door een relatief jonge arbeidsmarkt en daarmee veel potentieel talent. In bijvoorbeeld Transvaal is maar liefst 31% van de bewoners onder de 20 jaar. Ook wil zoals eerder gezegd 37% van de niet-werkenden, met name veel jarigen met een middelbare opleiding, graag snel aan het werk. De vraag is alleen waarom deze potentiële werknemers momenteel nog niet aan het werk zijn nu het aantal vacatures tot recordhoogte is gestegen. Zou het bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met de feitelijke motivatie en sociale vaardigheden van krachtwijkers? Het onlangs uitgebrachte advies van de SER getiteld Niet de afkomst, maar de toekomst wijst een heel andere richting uit. Dé oorzaak van de achterblijvende arbeidsdeelname van allochtone jongeren, die een relatief groot deel van de krachtwijken vertegenwoordigen, vormt het gemiddeld lagere opleidingsniveau. Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat een lager opleidingsniveau leidt tot slechtere arbeidsmarktperspectieven. Ten eerste verlaat al een aanzienlijke groep jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol: De opleidings- en beroepskeuze sluit niet optimaal aan bij de vraag op de arbeidsmarkt, waardoor er een mismatch optreedt tussen vraag en aanbod. De gebrekkige aansluiting tussen zoekgedrag en zoekkanalen van allochtone werkzoekenden en de wervingsstrategieën van werkgevers waardoor ook hier een mismatch optreedt. Culturele verschillen in communicatie, met name tijdens de wervings- en selectieprocedure. Ook blijkt dat een deel van de werkgevers een aanmerkelijk negatiever beeld heeft van de inzetbaarheid en productiviteit van (jonge) allochtone werknemers dan die van autochtonen. Deze arbeidsprestatiebeelden blijken overigens niet de ervaringen te weerspiegelen van werkgevers met (jonge) allochtone werknemers. Deze zijn veelal positief, zeker met de groep die voldoende is opgeleid. Kortom, ook hier een mismatch, namelijk tussen de werkelijkheid en perceptie van werkgevers. 1

2 Bij dit alles speelt in de krachtwijken ook de heersende cultuur van kansloosheid, gebrek aan perspectieven en het risico op een vlucht in de criminaliteit mee. De komende jaren zal dé uitdaging zijn dit om te buigen naar een cultuur van kansen. Kansen in de krachtwijken zelf, bij wijze van spreken bij de jongeren om de hoek. Onderwijs Gezien het voorgaande is in de eerste plaats een goede en voor de arbeidsmarkt relevante opleiding cruciaal als het gaat om het benutten van talent. Ook voor de nieuwe generatie gaat dit op, aangezien veel jongeren automatisch doorstromen naar het VMBO. Van de allochtone leerlingen gaat maar liefst 71% naar het VMBO en dan met name naar de lagere leerwegen. Ter vergelijking: 53% van de autochtone leerlingen gaat naar het VMBO. Ook is het zo dat relatief vaak voor minder courante opleidingen gekozen wordt. Scholen geven daarbij aan dat de studiekeuze lastig te beïnvloeden is. Vanuit hun achtergrond en milieu hebben specifieke beroepen waar vanuit de arbeidsmarkt minder vraag naar is of die te hoog gegrepen zijn namelijk een grote aantrekkingskracht. Ook denken kinderen uit krachtwijken vaak in uitersten: als ik geen dokter kan worden, dan word ik maar schoonmaker. Om die reden zijn bewustwording van eigen mogelijkheden en het bieden van perspectief essentieel zodat een verandering in mindset en daarmee gedrag gerealiseerd kan worden. Het eerder genoemde advies van de SER gaf aan dat een aanzienlijke groep jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie verlaat. Zo behaalt landelijk gezien ruim 8% van de niet westerse allochtonen geen startkwalificatie. Een verkeerde studie- of beroepskeuze vormt een belangrijke oorzaak van voortijdig schoolverlaten. Leerlingen gaan niet goed om met deze keuze en kiezen vaak verkeerd, onder meer omdat ook de ouders veelal een beperkt inzicht hebben in de opleidings- en beroepsmogelijkheden. Er is geen langlopende studiekeuzebegeleiding om de vraag van leerlingen en het aanbod vanuit de scholen, op basis van arbeidsmarktrelevantie en doorstroommogelijkheden, op elkaar af te stemmen. Ook het niet kunnen bemachtigen van een stageplaats speelt een rol. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat er een verschil is tussen meiden en jongens qua opleiding. De vraag is vervolgens hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van dit verschil. Een specifiek meidenprogramma bijvoorbeeld zou een belangrijke brugfunctie kunnen ontwikkelen bij de emancipatie van de allochtone groepen. Slimme allochtone meiden integreren namelijk heel snel en trekken dan hun relevante omgeving mee. Bij jongens ligt de winst van een gerichte opleiding en passende baan vooral in het voorkomen van kleine criminaliteit en overlast. Aanbod banen in heden en toekomst Als inderdaad wordt gekozen voor betere benutting van het toekomstig potentieel aan jongeren uit de krachtwijken, is het van belang te bekijken in welke sectoren veel arbeidsplaatsen en tekorten zijn. Daarmee kan namelijk vervolgens worden bepaald in welke richting de jongeren idealiter zouden moeten worden opgeleid. Een aantal concrete gegevens (onder meer van het CBS): In Den Haag zijn de volgende arbeidsmarktsectoren het grootste en daarmee een kansrijke opleidingsrichting: Openbaar bestuur / overheid (24%) Zakelijke dienstverlening (16%) Gezondheids- / welzijnszorg (15%) Een indicator die concreter weergeeft waar jongeren in de toekomst mogelijk aan de slag kunnen, zijn sectoren met veel vacatures in de regio Haaglanden. Dan gaat het om: Onroerend goed / zakelijke dienstverlening (4.000) Reparatie van consumentenartikelen / handel (2.100) Openbaar bestuur (2.100) 2

3 Een indicator die nog duidelijker aangeeft waar de huidige krapte op de arbeidsmarkt zich bevindt, zijn sectoren met veel moeilijk vervulbare vacatures in de regio Haaglanden: Reparatie van consumentenartikelen / handel (800) Onroerend goed / zakelijke dienstverlening (1.300) Bouwnijverheid (500) Naar verwachting zullen deze sectoren ook in de nabije toekomst nog zeer relevant zijn als het gaat om het gericht opleiden van jongeren. Aanvullend daarop blijkt dat voor deze moeilijk vervulbare vacatures als vooropleiding met name voortgezet onderwijs, hogere trap (1.700) en hoger onderwijs, eerste trap (1.600) gevraagd wordt. Dit sluit aan op de eerdere notie dat het gemiddeld te lage opleidingsniveau oorzaak is van een belangrijk deel van de achterblijvende arbeidsdeelname. Ook andere indicatoren geven meer inzicht in welke beroepen in de toekomst veel gevraagd zullen worden. Zo is in Haaglanden volgens gegevens van de KvK 2005 de huidige groei het sterkste in de sectoren: 1) Bouw (65%) 2) Landbouw en visserij (60%) 3) Horeca (43%) Volgens de jaarlijkse monitor Haaglanden werkt is de toekomstige banengroei vooral te voorzien in de sectoren horeca, zorg en welzijn, detailhandel, zakelijke dienstverlening en bouw. Ook de sectoren landbouw en visserij, groothandel en vervoer en telecom laten een zij het minder sterke groei van het aantal banen zien. In de toekomst zal het steeds lastiger worden vacatures te vervullen. Momenteel gaat het economisch zeer goed en is het niet eenvoudig vacatures te vervullen. Als het te zijner tijd economisch weer slechter gaat, wordt het naar alle waarschijnlijkheid niet eenvoudiger aangezien dan bijvoorbeeld de onderwijsbudgetten meer onder druk komen te staan. Conclusies In de krachtwijken zijn veel mensen werkloos, terwijl er tegelijkertijd landelijk gezien nog niet eerder zoveel vacatures waren, ook in lagere beroepen (CBS september 2007). De belangrijkste oorzaak hiervoor is de huidige mismatch tussen het gemiddelde opleidingsniveau van jongeren en het gevraagde (hogere) opleidingsniveau vanuit de markt. Een tweede mismatch is die tussen het soort opleiding van jongeren die het onderwijs verlaten en de sectoren waarin veel vraag is naar arbeidskrachten. Kort samengevat is er duidelijk sprake van maatschappelijke onderbenutting en daarmee in feite van kapitaalvernietiging. De oplossing hiervoor lijkt voornamelijk te zijn gelegen op het terrein van onderwijs en gerichte toeleiding van jongeren. Ook voor werkgevers is deze notie van groot belang. Zij hebben nu en straks alle jongeren hard nodig gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing die verder toe zal nemen en doordat in het kader van de kenniseconomie arbeid alleen maar hoogwaardiger zal worden. Kortom, wat betreft de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt liggen er nog veel onbenutte kansen. Daarnaast is het ook wenselijk in de krachtwijken sectoren te stimuleren waarin nu al veel krachtwijkers werkzaam zijn zoals bijvoorbeeld (zelfstandig) ondernemerschap in de sector handel en reparatie of toeleiding naar beroepen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Het is al met al bijzonder wenselijk dat gemeente, bedrijfsleven en onderwijs intensiever gaan samenwerken en in de eerste plaats op het gebied van onderwijs de mismatch bij de komende nieuwe generatie voorkomen door in te grijpen in de levensloop en te investeren in gerichte toeleiding van scholieren naar de gewenste beroepen en in de tweede plaats kansen te creëren en te benutten als 3

4 het gaat om de werkgelegenheid in de wijken. De samenleving heeft namelijk ieders inzet en talent nodig om de economische én maatschappelijke welvaart te behouden. Participatietop samen aan zet! Een nieuwe aanpak De hiervoor geschetste kansen en problemen zijn niet nieuw. Tot op heden zijn er talloze initiatieven geweest die tot doel hadden meer jongeren op te leiden voor beroepen waar veel vraag naar is. Het is echter noodzakelijk een nieuwe weg in te slaan. De initiatieven van de afgelopen jaren hebben namelijk nog niet tot grote veranderingen geleid in de krachtwijken. Het is daarom tijd voor een bundeling van ideeën, partijen, initiatieven en energie. Voor een grootschalige structurele aanpak. Voor een participatietop tussen werkgevers, onderwijs en gemeente. Het onderwijs is zich al jaren bewust van de geschetste problematiek en wijst op het belang van het optimaal opleiden van jongeren, minimaal tot het niveau van startkwalificatie. Ook de kansen die liggen in samenwerking met de werkgevers zouden wat hen betreft meer aangegrepen moeten worden. Grote bedrijven zijn zich inmiddels ook steeds meer bewust van hun eigen positie in de stad. Bijvoorbeeld Shell geeft aan dat zij de afgelopen jaren een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen in Den Haag naar heeft gerealiseerd (brandbrief 6 november 2007). Vanwege het multiplier-effect betekent dit 3 maal zoveel banen in het Haagse MKB erbij. Daarnaast draagt Shell onder meer fors bij aan 3 internationale scholen in Den Haag en sponsort het de Science Stroom op een Haagse middelbare school. In feite hebben werkgevers een drieledig belang bij deze samenwerking: allereerst het nu en in de toekomst kunnen opvullen van de eigen vacatures. In de tweede plaats dat ook hun toeleveranciers uit met name het MKB in voldoende mate over goed opgeleid personeel kunnen beschikken. Als laatste een goed vestigingsklimaat: er doen zich niet al te grote problemen op het gebied van bijvoorbeeld segregatie en veiligheid voor en hun eigen medewerkers ervaren het woon- en leefklimaat van de stad als aangenaam. De gemeente ten slotte zet zich ervoor in dat nu en in de toekomst zoveel mogelijk mensen uit alle wijken kunnen participeren en er een goed vestigingsklimaat is voor (internationale) bedrijvigheid. Daarbij is de gemeente zich ervan bewust dat dé kans momenteel ligt in een integrale aanpak en wil zij daarin ook graag de regierol op zich nemen. Deze integrale aanpak zal bestaande succesvolle initiatieven combineren met nieuwe inzichten en streeft naar het in gezamenlijkheid maken van afspraken voor quick wins op korte termijn en structurele afspraken voor de lange termijn. Doel van dit alles is met elkaar een beweging op gang te brengen en talent uit de krachtwijken nu écht te gaan benutten. Maatregelpakketten Voor het op gang brengen van deze beweging zijn zowel maatregelen voor de korte als lange termijn gewenst. Op korte termijn kunnen quick wins enthousiasme en energie bij de betrokkenen opleveren en daarmee draagvlak creëren voor een gezamenlijke inspanning op langere termijn. Onderstaande pakketten spelen in op de belangen van de betrokken partijen en bieden een eerste aanzet voor de vorming van vitale coalities en het maken van concrete afspraken. Uitgangspunt daarbij is structurele betrokkenheid van onderwijs, werkgevers en gemeente bij de krachtwijken. 1. Promotie beroepen met veel vacatures Doel: de mindset van jongeren veranderen en hen interesseren voor beroepen waar écht vraag naar is. Voorbeeld: de gedachte dat een bureaubaan beter verdient dan een technische functie komt veel voor, terwijl met name op MBO-niveau gemiddeld genomen juist het omgekeerde het geval is. 4

5 Aansprekende voorlichting van het bedrijfsleven op scholen, mede gericht op bijstelling wederzijdse vooringenomen beelden In werkgeversbladen nuancering van huidige perceptie over bepaalde groepen jongeren, bijvoorbeeld door dubbelinterviews met werkgevers en hun (allochtone) medewerker(s) Buddy s / coaches vanuit het bedrijfsleven en studenten van de Hogeschool; zowel voor jongeren als werkwilligen en ZZP-ers Innovatieve campagne jongeren krachtwijken via nieuwe media Opzetten van een SMS-service voor contact met bedrijven voor informatie over stages et cetera 2. Talentenjacht Doel: het gericht opleiden van jongeren. Financiering topopleidingen door bedrijven Een relatie opbouwen met bedrijven. Voorbeeld hiervan is Campus Nieuw West in Amsterdam, dat jongeren tot 16 jaar laat kennismaken met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het aanbieden van bliksemstageplekken en praktijkopdrachten of het leveren van mentoren, trainers en coaches Een Beroeps Oriënterende Praktijkvorming (BOP) naar voorbeeld van Rotterdam opzetten: Onderwijs op maat voor uitvallers zonder startkwalificatie 3. Maatschappelijk ondernemen Doel: bewustwording jongeren en stimuleren werkwilligen uit krachtwijken Sponsoren van apparatuur op een (basis)school Sponsoren van vakkennis door specifieke vakdocenten / wetenschappers Coachen van startende ondernemers: advies en mogelijkheid voor netwerken 4. Kansenzones in de krachtwijken Doel: het creëren van kansen voor startende ondernemers in de krachtwijken en verbeteren van het vestigingsklimaat. Toeleveranciers en technische ondersteuning meer inkopen vanuit de krachtwijken. In bijvoorbeeld Transvaal is in de sector handel en reparatie 23% van de werkgelegenheid (t.o.v. 10% gemiddeld Den Haag) Een fonds microkredieten voor startende ondernemers oprichten Bepaalde voordelen voor ondernemers op gebied van onder meer belasting in specifieke zones Het oprichten van een ondernemershuis naar Amsterdams voorbeeld. Doel van het ondernemershuis is het bevorderen dat lokale ondernemers een eigen bedrijf starten en het stimuleren van de kwaliteit van het ondernemerschap. Een team van bedrijfsadviseurs biedt individuele begeleiding Naar analogie van stichting Oostwerk (Twente) een organisatie opzetten voor dienstverlening aan startende zelfstandige ondernemers (ZZP-ers). Coacht en begeleidt startende ondernemers tegen geringe vergoeding; fungeert via een franchiseconstructie als partner van de deelnemers en verzorgt de volledige administratie 5. Innovatieve samenwerking werkgevers en onderwijs Doel: door middel van innovatieve onderwijsvormen jongeren stimuleren en gericht opleiden. Reeds bestaande initiatieven die mogelijk verder uitgebouwd kunnen worden: Weekendschool Den Haag (privaat initiatief). School voor aanvullend onderwijs voor jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaal economisch achtergebleven buurten in de grote steden 5

6 JAZO (reeds in oa Den Haag). Jongeren Aan Zet in de Ouderenzorg. Samenwerking tussen zorginstellingen en overheid. Jongeren zonder startkwalificatie krijgen een traject aangeboden, inclusief stage Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB). Initiatief KvK voor samenwerking onderwijsbedrijfsleven en het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij is er een Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs (CBO) Jet-net: Jongeren en Technologie Netwerk. Een samenwerkingsverband van 29 Nederlandse bedrijven (oa Shell, Unilever, Philips) met 147 havo/vwo-scholen Schiphol College. Werk-leerbanen en stageplaatsen. Samenwerking Schiphol en onder meer ROC. Doel: deelnemers een kans bieden hun diploma (minimaal startkwalificatie MBO niveau 2) te behalen met uitzicht op een baan op de luchthaven 6. Arbeidspotentieel in de wijk benutten Doel: in de krachtwijken bewoners activeren en ter plaatse arbeidspotentieel benutten Wonen Zorg en Service in de Wijk (Tilburg): een Leer-, Werk en Dienstenbedrijf. Uitgangspunt: zowel een arbeidspotentieel om de hoek als een behoefte aan woon-, zorg- en welzijnsondersteuning en diensten in, aan en rond het huis. Financiering: WWB-middelen, WMO, armoedebeleid en bijdragen van de partners Kan Wél : een initiatief dat bewoners aanspreekt die zelf kansen zien en waarin hun eigen ideeën centraal staan (naar voorbeeld Engelse Can Do). Opgezet door Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en ondersteund door VROM, Aedes, Het Oosten en SEV Wijkwerkontwikkelingsmaatschappij oprichten die in eerste instantie de match gaat maken tussen het werk dat vrijkomt in het kader van de herstructurering en de werkloze wijkbewoners (Hengelo). Te denken valt aan bouwplaatsbeveiliging, sloop- en opruimwerkzaamheden, tuin- en groenonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden Organisatie en tijdpad Uitgangspunt bij het opzetten van deze participatietop is een bijeenkomst in april. Als eerste stap in het voorbereiden van deze top wordt voorgesteld in februari en maart een consultatieronde langs de betrokken partijen te maken en mogelijke quick wins en kansrijke ideeën voor de langere termijn te inventariseren. Daaraan gekoppeld kunnen de wensen en de mogelijke bijdragen van deze partijen worden besproken. Op de participatietop zelf worden afspraken gemaakt op intentieniveau over toekomstige samenwerking en over de eerste uitwerking en verdeling van de quick wins uit de maatregelpakketten. Gebruikte gegevens Informatie CBS, KVK en CWI Rapport SER Niet de afkomst maar de toekomst Analyses per wijk (juli 2007) Raad voor Werk en Inkomen De wijk Inc. Stad en Stages onderzoek B&A Groep Haaglanden Werkt 2007 STEC onderzoek Bedrijventerreinenstrategie Den Haag Den Haag: Kansen voor economische diversiteit en dynamiek; Visie van VNO-NCW Kring Den Haag op de ruimtelijke ontwikkeling in Den Haag (september 2007). Arbeidsmarktonderzoek gekwalificeerde schoolverlaters 2008; EIM (iov Provincie) Quickscans zorgsector, onderwijs et cetera. 6

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Relatief zwakke perspectieven voor lager opgeleiden Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Arjen Edzes, Marten Middeldorp en Jouke van Dijk - Rijksuniversiteit Groningen. Schoolverlaters in Rotterdam

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Voorlopersaanpak. Jeanette van Ommen, Alfa-college Hoogeveen

Voorlopersaanpak. Jeanette van Ommen, Alfa-college Hoogeveen Voorlopersaanpak Jeanette van Ommen, Alfa-college Hoogeveen In een samenwerking met Gemeente Hoogeveen en Alfa-college Jeugd Werkplein Sociale Zaken - Onderwijs - Centrum voor deelnemers begeleiding Aanleiding:

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP B&W-nr.: 06.1272 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen Behoudens advies van de commissie EP BESLUITEN 1. Het voorstel Stageplaatsen en Werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Onderzochte factoren in MAU toets 2013

Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Tabel 1 toont de door APE onderzochte factoren in de MAU toets van 2013. Het betreffen hier zowel factoren waarvan is aangetoond dat deze samenhangen met de bijstandsuitgaven

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Gemiddeld is een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar, blijkt uit onderzoek naar personeelswerving onder bijna tweeduizend

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS Bijlage 3 CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS LOGO S PARTNERS Inleiding 2 Convenant WijkLeerbedrijf Venray Om de belangen en bevoegdheden binnen het project WijkLeerbedrijf Venray duidelijk

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Regiorapportage Stedendriehoek

Regiorapportage Stedendriehoek In opdracht van SER Gelderland Augustus 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl Inhoudsopgave INLEIDING

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam!

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! Werk voor iedereen. Met dat streven is de Partij van de Arbeid groot geworden. Omdat werk een bron van inkomen is en zelfstandigheid verschaft. Maar ook omdat

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Colofon Arbeidsmarktmonitor 2005 Arbeidsmarkt in Zicht, 2-meting Samenvatting Uitgave RPA Rijn Gouwe Postbus 13 2400

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

PRESENTATIE PHOENIX... Omdat ervaring werkt!

PRESENTATIE PHOENIX... Omdat ervaring werkt! PRESENTATIE PHOENIX.. Omdat ervaring werkt! bedrijfsfilosofie KLANTGERICH T INNOVATIEF kennis en kunde ontwikkelingen kunnen voorzien doorgaande samenwerking handelen naar toekomst maatwerk vernieuwend

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt M200919 Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt Zoetermeer, december 2009 Nieuwe werkgevers Boodschap Nederland kent over de

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Edo Haan wethouder gemeente 4-12-2012 se Werktop 1 Even voorstellen Initiator van de Sociaal Economische Agenda (SEA) Bestuurlijke trekker Coördinerend

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

SWOT Analyse Nijmegen

SWOT Analyse Nijmegen SWOT Analyse Nijmegen 18 juni 2004 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel. : 024-3790222 Fax : 024-3790120 E-mail : bci@bciglobal.com Agenda 1 Analysekader 2 De scorecard van

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Eigenlijk is iedereen Verzorger... enthousiasmeren voor een baan in de zorg.

Eigenlijk is iedereen Verzorger... enthousiasmeren voor een baan in de zorg. Eigenlijk is iedereen Verzorger... Conceptualisatie van het plan om meer mannen te Conceptualisatie van het plan om meer mannen te enthousiasmeren voor een baan in de zorg. Samenvatting De werkloosheid

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie