Jierstikken Jierstikken Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen"

Transcriptie

1 Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x :06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Fryslân: iepen en eigen

2

3 JAARSTUKKEN 2011 JAARVERSLAG, JAARREKENING EN BURGERJAARVERSLAG Statenvergadering van 23 mei 2012 Gedeputeerde Staten van Fryslân 3 april

4 Colofon Provincie Fryslân Voor inlichtingen: Provincie Fryslân Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52 Postadres: Postbus HM Leeuwarden Telefoon: (afdeling Financiën en Planning en Control) Fax: Website: provincie: Afdeling Vormgeving en druk: Provincie Fryslân Provincie Fryslân, april

5 Inhoudsopgave Pagina Deel I Jaarverslag Foaropwurd 6 1 Inleiding 7 Provinciebestuur en provinciale organisatie 9 2 Jaarrekening in een oogopslag Jaarrekeningresultaat Kerngegevens Verloop van de lasten en baten verdeeld naar kostensoorten Exploitatie per programma 22 3 Programmaverantwoording Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Lanlik gebiet Programma 6 - Economie, recreatie en toerisme Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Paragraaf 1 - Provinciale heffingen Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 - Financiering Paragraaf 5 - Verbonden partijen Paragraaf 6 - Grondbeleid Paragraaf 7 - Bedrijfsvoering Paragraaf 8 - Handhaving Paragraaf 9 - Nuon-middelen Bijlagen Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve Overzicht Investeringen Verslag subsidies zonder wettelijk voorschrift Begrotingshistorie Begrippenlijst 268 3

6 Pagina Deel II Jaarrekening Inleiding Balans 2.1 Balans Programmarekening over begrotingsjaar Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Gebeurtenis na balansdatum Toelichting op programmarekening Analyse rekeningresultaat Samenvatting begrotingsonrechtmatigheid Wet Openbaarheid Topinkomens Tijdelijke Budgetten Accountantscontrole Bijlagen 1 Overzicht aanwending onvoorzien Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Overzicht structurele en tijdelijke baten en lasten Overzicht gewaarborgde geldleningen Overzicht personeelssterkte en -lasten Overzicht Sisa specifieke uitkeringen 301 Deel III Burgerjaarverslag Inleiding 310 I Provinciale Staten 311 II De kwaliteit van de dienstverlening 312 III De kwaliteit van burgerparticipatie 320 IV Afhandeling van klachten, bezwaar en beroep 326 V Conclusies 328 4

7 Deel I Jaarverslag

8 Foaropwurd 2011 wie in bysûnder jier foar de provinsje. In jier fan feroarings. De lêste bestjoersperioade rûn ôf, nei de ferkiezings waarden de nije Provinsjale Steaten ynsteld en waard in nij kolleezje formearre. It nije koälysje-akkoart Nieuwe energie voor Fryslân waard opsteld en dêrnei útwurke yn it útfieringsprogramma Koersvast met nieuw realisme. Dy beliedsramten jilde foar in rûzerige perioade. De gefolgen fan de resesje fan 2009 binne ommers noch net achter de rêch. Wy sitte al wer yn in nije resesje, dy t syn wjerslach hat op it bedriuwslibben, de wenningmerk en de oerheidsfinânsjes. Nei de besunigingsmaatregels fan it âlde kabinet, dy t likemin oan de provinsjes foarbygien binne, komme de nije besunigings fan it Ryk der al wer oan. Dy besunigings sille ek harren wjerslach op de taken fan de provinsje hawwe. Dat wie de kontekst foar it jier 2011 dêr t wy ferslach oer dogge. De jierstikken 2011 litte lykwols sjen dat it provinsjale belied sa t wy dat mei ús allen yn de lêste bestjoersperioade ynset hawwe, de krisis treast wie. De measte doelen foar de lêste koälysje-akkoart binne helle. Dat jildt ek foar de doelen foar Boppedat hat de provinsje Fryslân in sûne finansjele posysje. By de útfiering fan it belied is yn 2011 in deeglike basis lein foar it ferfolch fan de rinnende koälysjeperioade. De oanpak, ôfstimd op de útfiering, jout ús, ek foar de kommende jierren, it betrouwen dat Fryslân net fan syn eigen, sterke koers ôf hoecht te wiken. Sadwaande kinne wy realistyske doelen stelle dy t passe by ús ambysje om Fryslân nije enerzjy te jaan. Kolleezje fan Deputearre Steaten 6

9 1. Inleiding Het jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011 en het burgerjaarverslag 2011 worden u, overeenkomstig de artikelen 175, 201 en 202 van de Provinciewet, aangeboden door Gedeputeerde Staten. Het jaarverslag 2011 (Deel 1), de jaarrekening 2011 (deel II) en het burgerjaarverslag (deel III) zijn samengevoegd in één boekwerk met de titel Jaarstukken Op grond van artikel 175 Provinciewet rust de zorgplicht voor het jaarlijks uit te brengen burgerjaarverslag op de Commissaris van de Koningin (CdK). De jaarrekening 2011 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân is in een afzonderlijk boekwerk opgenomen. De jaarstukken 2011 zijn het laatste verantwoordingsdocument over het begrotingsjaar 2011 en zijn daarmee het sluitstuk van de bestuurlijke planning- en controlcyclus Uitgangspunt vormen de door uw Staten vastgestelde begroting 2011 en de wijzigingen hierop. In de bestuursrapportages 2011 hebben wij u gerapporteerd over de uitvoering van de Begroting De accountantsverklaring heeft alleen betrekking op de jaarrekening en is daarom bij dit onderdeel (deel II) opgenomen. Op grond van artikel 204 van de Provinciewet moeten de door uw Staten vastgestelde Jaarstukken vóór 15 juli naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden worden. Met de vaststelling van de Jaarstukken in uw vergadering van 23 mei 2012 kan hier ruimschoots aan worden voldaan. Deel I Jaarverslag 2011 is de spiegel van de beleidsbegroting 2011 en begint in hoofdstuk 2 met de jaarrekening in één oogopslag. Hoofdstuk 3 bestaat uit de programmaverantwoording. Hoofdstuk 4 bevat de paragrafen. In hoofdstuk 5 wordt het onderdeel jaarverslag afgesloten met een aantal bijlagen, waarin ondermeer een overzicht van investeringen en een overzicht van subsidies zijn opgenomen. 7

10 8

11 Provinciebestuur en provinciale organisatie Samenstelling Gedeputeerde Staten J.A. Jorritsma Commissaris van de Koningin Portefeuille Algemene coördinatie en interne betrekkingen Internationale contacten/europa Openbare orde en veiligheid Communicatie en promotie Relatiebeheer Fan Fryslân Coördinatie samenwerkingsagenda s Gedeputeerde S.A.E. Poepjes Gedeputeerde (CDA) Portefeuille Verkeer en Vervoer Provinciale Waterstaat Milieubeleid, vergunningen/handhaving (Millenniumdoelstellingen) Mijnwet Europa en internationale contacten Digitale Agenda Gebiedsgedeputeerde Zuidoost Fryslân Dagelijks bestuur SNN 9

12 Gedeputeerde J.H.J. Konst Gedeputeerde (PvdA) Portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving Krimp Economie, inclusief duurzame energie Watertechnologie Dagelijks bestuur SNN Gebiedsgedeputeerde Noordwest Fryslân Gedeputeerde J.G. Kramer Gedeputeerde (FNP) Portefeuille Landelijk gebied Plattelandsbeleid Openbaar Vervoer Personeel en organisatie Concernondersteuning, bedrijfsvoering Gebiedsgedeputeerde Noordoost Fryslân Regie totstandkoming Regionale Uitvoeringsdienst Gedeputeerde C. Schokker - Strampel Gedeputeerde (CDA) Portefeuille Transitie Sociaal Beleid, Zorg Water (inclusief Project Afsluitdijk met alle bijbehorende subprojecten) Waddenzee Bouwurk Jeugdzorg en Sport Bestuurlijke zaken, inclusief financieel toezicht gemeenten Gebiedsgedeputeerde Waddeneilanden IPO-bestuur 10

13 Gedeputeerde mr. drs. J.A. de Vries Gedeputeerde (PvdA) Portefeuille Financiën Taal, cultuur en onderwijs Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie Recreatie en Toerisme, Friese Meren Gebiedsgedeputeerde Zuidwest Fryslân Algemeen directeur / secretaris drs. A.J. van den Berg Algemeen directeur / secretaris Algemeen directeur provinciale organisatie Secretaris College van Gedeputeerde Staten 11

14 Samenstelling Provinciale Staten (maart 2011) Partij Aantal zetels Partij van de Arbeid (PvdA) 11 Christen Democratisch Appèl (CDA) 8 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 6 Fryske Nasjonale Partij (FNP) 4 Partij voor de Vrijheid (PVV) 3 Socialistische Partij (SP) 3 ChristenUnie 3 GrienLinks 2 D66 2 Friese Koers 1 1 Totaal 43 1 In oktober 2011 is Friese Koers afgesplitst van de PVV-fractie 12

15 Provinciale organisatie 13

16 14

17 Jaarrekening in een oogopslag 2.1 Jaarrekeningresultaat 2011 Het jaarrekeningresultaat (onder voorbehoud van accountantscontrole) bedraagt 11,1 miljoen (positief). In de tweede bestuursrapportage 2011 werd een negatief saldo van 4,3 mln. voorspeld. Het verschil van 15,4 miljoen kan op hoofdlijnen als volgt worden herleid: (bedragen X 1 mln.) Begrotingssaldo na 2e berap (negatief) -4,3 A. Structurele budgetten (per saldo overbesteding/ nadelig, ten laste van -2,6 rekeningresultaat) B. Tijdelijke budgetten (per saldo onderbesteding / voordelig, ten gunste van 2,7 rekeningresultaat) C. Overlopende passiva (per saldo onderbesteding / voordelig, ten gunste van 14,4 rekeningresultaat) D. Aan de exploitatie / programma s toegerekende bedrijfsvoeringskosten (per saldo 0,9 onderbesteding / voordelig ten gunste van rekeningresultaat) Totaal mutaties 14,5 Rekeningresultaat 2011 (positief) 11,1 E. Terugvragen vrijvallende ISV-middelen via afzonderlijk statenvoorstel Aanvalsplan herstructurering Friese woningvoorraad -14 Resultaat 2011 (negatief) - 2,9 Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen. Ad. A Structurele budgetten Programma 1 Bij de middelen voor fractieondersteuning en de directe ondersteuning van PS (studiekosten, reprokosten, etc.) heeft zich een voordeel van 0,4 miljoen voorgedaan. De lagere reprokosten houden verband met de invoering van het papierarm werken. Programma 2 De afschrijvingslasten zijn 0,3 miljoen lager uitgevallen doordat investeringen lager zijn uitgevallen en omdat geen gebruik gemaakt hoefde te worden van de geraamde stelpost voor kleine- en reguliere projecten. De lasten voor de gladheidsbestrijding zijn 0,4 miljoen hoger dan geraamd als gevolg van de strenge winter van De personeelskosten m.b.t. het grootscheepsvaarwater vallen 1 miljoen lager uit. Deze kosten hadden achteraf geraamd moeten worden bij de algemene bedrijfsvoering. Nu op rekeningsbasis deze kosten wel bij de algemene bedrijfsvoering zijn verantwoord doet zich nu in dit programma een voordeel voor. Voor het totaal van de jaarrekening is deze verschuiving budgettair neutraal. 15

18 Programma 4 De legesinkomsten uit WABO-vergunningen vallen 0,4 miljoen lager uit dan geraamd. Dit betreft vooral aanvragen voor vergunningen met een bouwdeel. Tegenover deze lagere baten staan lagere uitgaven voor de WABO ad 0,1 miljoen. Programma 6 Het budget agenda economie is met 0,2 miljoen overschreden. Dit houdt verband met het gegeven dat meer lasten voortvloeiend uit aangegane meerjarenverplichtingen in het jaar 2011 als last zijn verantwoord dan in de begroting geraamd. Op basis van een beoordeling van de achterliggende meerjarenverplichtingen zijn de lasten eerder genomen. Zie hieronder bij ad B. Programma 10 De financieringslasten zijn 0,4 miljoen lager uitgevallen. Het rentepercentage was in 2011 lager dan verwacht en er hoefde minder geleend te worden. De afboeking van oninbare vorderingen bedraagt 0,2 miljoen (nadeel). De aan de exploitatie toegerekende bouwrente valt 3,6 miljoen lager uit dan geraamd als gevolg van lagere bestedingen voor infrastructurele projecten zoals de Centrale As en de N381. De opbrengst uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting valt 0,2 miljoen lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met een geringere groei van het wagenpark en meer zuinige auto s dan waarmee rekening was gehouden. In de begroting was in de vorm van een stelpost al rekening gehouden met een onderbesteding op goederen en diensten van 0,1 miljoen. Op rekeningsbasis doet zich daardoor nu in dit programma een nadeel voor ter hoogte van dit bedrag. Het restant betreft kleine onder- en overbestedingen op alle programma s wat per saldo resulteert in een onderbesteding van circa 0,3 miljoen. Samenvattend 1. Lagere lasten ondersteuning fracties en directe ondersteuning PS 0,4 2. Lagere afschrijvingskosten 0,3 2. Hogere kosten gladheidsbestrijding - 0,4 2. Lagere kosten grootscheepsvaarwater 1 4. Lagere lasten en lagere legesinkomsten Wabo - 0,3 6. Hogere lasten agenda economie - 0,2 10. Lagere financieringslasten 0,4 10.Afboeking oninbare vorderingen - 0,2 10. Lagere aan exploitatie toegerekende bouwrente - 3,6 10. Lagere opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting - 0,2 10. Vrijval stelpost onderbesteding goederen en diensten - 0,1 Diverse kleine onder- en overbestedingen 0,3 Totaal (per saldo overbesteding, nadelig ten laste van rekeningresultaat.) - 2,6 Ad. B. Tijdelijke budgetten De vrijval van middelen ten gunste van het jaarrekeningresultaat bij de tijdelijke budgetten van 2,7 miljoen heeft vooral betrekking op budgetten die afliepen in Het eerder nemen van lasten Ten opzichte van de jaarrekening 2010 is de vrijval van budgetten ten gunste van het rekeningresultaat aanmerkelijk lager dan in de jaarrekening Dit is enerzijds het gevolg van de aanpassing van het geraamde bestedingsritme bij de tweede bestuursrapportage en anderzijds met een gewijzigde verantwoording van lasten die voortvloeien uit juridisch afdwingbare verplichtingen. In overleg met de accountant/auditcommissie worden met ingang van 2011 lasten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen eerder genomen, c.q. verantwoord. Uitgangspunt is het voor decentrale overheden geldende stelsel van baten en lasten waarbij niet het betaalmoment, maar het moment van prestatielevering bepalend is voor het jaar waarin de uit de verplichtingen voortvloeiende lasten worden verantwoord. Vanwege deze aanpassing zijn meer lasten ten laste van tijdelijke budgetten verantwoord dan in voorgaande jaren. Ad. C. Overlopende passiva / doeluitkeringen van Rijk Hier is per saldo sprake van een onderbesteding van 14 miljoen. Bijdragen van derden voor specifieke doelen (bijvoorbeeld doeluitkeringen van het Rijk) moeten als zogenoemde overlopende passiva op de balans verantwoord worden als er sprake is van een terugbetalingsverplichting in het geval van niet volledige besteding. De jaarlijkse baten en lasten die betrekking hebben op deze doeluitkeringen worden via de balans in de exploitatie (in de programma s) verantwoord. In het najaar bleek dat voor een aantal doeluitkeringen van het Rijk de terugbetalingsplicht is vervallen. Daarmee moesten deze middelen aangemerkt 16

19 worden als tijdelijke budgetten waarvoor geldt dat de niet bestede gelden vrijvallen, d.w.z. ten gunste komen van het jaarrekeningresultaat. Het betrof met name de doeluitkeringen in programma 9: ISV-I, ISV-II en Stads- en dorpsvernieuwing. In totaal gaat het om een vrijval van 14 miljoen. Een afzonderlijk voorstel (Aanvalsplan herstructurering Friese woningvoorraad) wordt aan uw Staten voorgelegd om dit bedrag weer in te zetten voor het vervolg van ISV in de periode Het voorstel tot begrotingswijziging dat hieruit voortvloeit wordt tegelijk met deze jaarstukken ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd. Ad. D. Bedrijfsvoeringskosten Per saldo doet zich bij de bedrijfsvoeringkosten een voordeel voor van 0,9 miljoen. Dit voordeel bestaat uit 0,4 miljoen aan hogere baten en 0,5 miljoen aan lagere lasten. De hogere baten zijn het saldo van een hogere dekking van personeelslasten door projecten ( 0,7 miljoen), de in de begroting opgenomen stelpost onderbesteding apparaatskosten ( 0,4 miljoen) en een incidentele meevaller in verband met verkoop van meubilair ( 0,1 miljoen). Bij de begrote lasten is rekening gehouden met de te realiseren bezuiniging in 2011 en met de nominale prijsstijging in verband met CAO-afspraken Bij de realisatie is de meevaller van 2,3 miljoen als lagere vorming van de reserve (ver)nieuwbouw provinciehuis meegenomen. Daarnaast zijn er in 2011 enkele overbestedingen geweest in verband met de eerdere verhuizing waaronder extra automatiseringskosten en kosten gerelateerd aan de huisvesting. In 2011 is bij een van de steunpunten asbest verwijderd wat extra kosten van met zich mee heeft gebracht. Ad E. Resultaatbestemming en voorstel ISV Aan Provinciale Staten wordt via het begeleidende statenvoorstel voorgesteld het jaarrekeningresultaat van 11,1 miljoen toe te voegen aan de vrij aanwendbare reserve (VAR). Zoals hierboven aangegeven wordt in een afzonderlijk statenvoorstel aan uw Staten voorgesteld de vrijvallende middelen ad 14 miljoen met betrekking tot de ISV aan te wenden voor de ISV-periode (Aanvalsplan herstructurering Friese woningvoorraad). Dit bedrag komt dan ten laste van het begrotingssaldo Als we rekening houden met deze vrijval, c.q. het weer inzetten van dit bedrag is er uiteindelijk in 2011 sprake van een negatief resultaat van 2,9 miljoen (= 11,1 14). Dit bedrag is in lijn met het begrotingssaldo in de 2e bestuursrapportage

20 2.2 Kerngegevens Per 31 december 2011 x 1 mln. Exploitatieomzet (totaal lasten) 669,9 Boekwaarde investeringen 781,5 Algemene reserve 60,5 Overige reserves en voorzieningen 350,9 Geldleningen o/g 0,1 Geldleningen u/g 58,9 Provinciale opcenten 83,0 Bedragen x 1 mln Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Exploitatie Lasten 380,5 484,3 525,0 570,8 554,9 669,9 Baten 386,6 489,6 525,7 585,2 577,4 681,1 Rekeningresultaat 6,1 5,3 0,7 14,4 22,5 11,1 Balanstotaal 282,6 299,6 368,0 493,9 534,9 781,5 Exploitatie 800,0 700,0 Euro (x 1 mln) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Lasten Baten 18

21 2.3 Verloop van de lasten en baten verdeeld naar soorten Lasten per kostensoort Bedragen x 1 mln Rekening Rekening Begroting Verschil Begr. Vs Rek. Overdrachten * 251,3 378,2 373,7 4,5 Goederen en diensten 51,1 74,0 49,5 24,4 Afschrijvingslasten 3,8 4,9 4,9 0,0 Rentelasten 6,0 6,7 6,9-0,2 Vorming van reserves 153,4 118,2 111,5 6,7 Overige lasten ** 9,1 15,0 18,9-3,9 Aan exploitatie toegerekende bedijfsvoeringskosten ***** 65,7 65,4 66,3-0,9 Stortingen in voorzieningen/overlopende passiva *** 14,4 7,6 7,9-0,2 Totaal 554,9 669,9 639,5 30,4 x 1 mln 400,0 378,2 Lasten per soort 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 74,0 118,2 65,4 50,0-4,9 6,7 15,0 7,6 19

22 Baten per batensoort Bedragen x 1 mln Rekening Rekening Begroting Verschil Begr. Vs Rek. Algemene uitkering Provinciefonds 132,6 138,2 138,2 0,0 Opcenten motorrijtuigenbelasting 56,6 57,4 57,7-0,2 Baten uit dividenden 35,9 45,5 45,4 0,1 Rentebaten 14,6 15,0 18,6-3,6 Overdrachten * 3,9 5,5-28,3 33,9 Goederen en diensten 5,3 4,6 3,7 0,8 Beschikking over de reserve 170,8 138,1 138,0 0,1 Overige baten ** 1,4 4,9 8,1 3,2- Onttrekkingen aan voorzieningen/overlopende passiva *** 156,3 304,8 253,7 51,2 Toegevoegd aan OP -33,0 0,0 Totaal 577,4 681,1 635,0 79,1 * Overdrachten betreffen bijvoorbeeld subsidies aan of van andere overheden. ** Tot de overige baten en lasten behoren o.a. administratieve boekingen, belastingen en leges. *** Overlopende passiva betreffen bijdragen van andere overheden voor specifieke doelen. Voor deze bijdragen geldt een zogenoemde terugbetalingsverplichting in het geval van niet-besteding. De nog te ontvangen of terug te betalen bedragen worden verantwoord op de balans (jaarrekening). De besteding en de daar tegenoverstaande dekking worden in de exploitatie (programma s) ten laste van deze balansposten verantwoord. Deze systematiek is verplicht op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). **** Het totaal van de aan de exploitatie en investeringen toegerekende bedrijfsvoeringskosten bedroeg in ,4 mln. Hiervan is 6,7 mln. toegerekend aan de investeringen, 5 mln. aan voorzieningen en 0,2 mln. aan derden. Het resterende bedrag van 65,4 mln is toegerekend aan de exploitatie (beleidsprogramma's). Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor de samenstelling en toerekening van de bedrijfsvoeringskosten. 20

23 x 1 mln Baten per soort 350,0 300,0 304,8 250,0 200,0 150,0 138,2 138,1 100,0 50,0 0,0 57,4 45,5 15,0 5,5 4,6 4,9-50,0-33,0 2.4 Exploitatie per programma 21

24 2.4 Exploitatie per programma Programma x 1 mln. Baten Lasten Onttr.res. Toev.res. 1. Bestuur en veiligheid Verkeer en vervoer Wetter Milieu Lanlik gebiet Economie, recreatie en toerisme Sociaal beleid en zorg Kultuer, taal en ûnderwiis Ruimte en wonen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal Exploitatie per programma x 1 mln Baten Lasten Onttr.res. Toev.res. 22

25 3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording 2011 bestaat uit de rapportage over de realisatie van de programma s en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. In dit hoofdstuk zijn de prestaties over 2011 opgenomen (rapportages over doelen en resultaten). De programmaverantwoording biedt per programma en per beleidsveld inzicht in: De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd De mate waarin de gewenste resultaten zijn gerealiseerd De gerealiseerde baten en lasten op totaal-programmaniveau en per beleids Het beleidsprogramma is als volgt opgebouwd: Onderdeel A. Algemeen / overall programma Het beleidsprogramma begint met een herhaling van de overall (meerjarige) programmadoelen uit de Begroting Deze doelen uit de begroting hebben veelal een meerjarig karakter. In de beleidsprogramma s wordt aangegeven in hoeverre de realisatie op schema ligt. De doelenrealisatie wordt d.m.v. de stoplichtkleuren in een samenvattende overzichtstabel weergegeven. Deze tabel is een samenvatting van de doelrealisatietabellen van de afzonderlijke beleidsvelden onder B. Zie hieronder. De doelenrealisatie onder A laat in één oogopslag de overall- realisatie van het beleidsprogramma zien. Onder de tabel worden op hoofdlijnen bestuurlijk relevante ontwikkelingen, high lights en dergelijke vermeld. Onderdeel B. Beleidsvelden De beleidsvelden zijn opgebouwd naar de bekende 3 W-vragen. 1e W-vraag: wat wilden we bereiken? Elke beleidsveld begint met het beleidsdoel uit de begroting (1e W-vraag: Wat wilden we bereiken?). Ook dit doel heeft veelal een meerjarig karakter. De doelrealisatie wordt vervolgens d.m.v. de stoplichtkleuren in een samenvattende overzichtstabel weergegeven. In het bijzonder de kleuren geel en rood worden van een toelichting voorzien. 2e W-vraag : hebben we de gewenste resultaten bereikt? / hebben we gedaan wat we wilden doen? Het antwoord op de 2e W-vraag wordt eveneens via kleurentabel weergegeven. Deze vraag heeft specifiek betrekking op het begrotingsjaar In de tabel zijn de gewenste resultaten/ activiteiten uit de begroting 2011 opgenomen. In het bijzonder de kleuren geel en rood worden van een toelichting voorzien. Om tot de juiste kleurmarkering te komen, is een aantal vragen beantwoord. Zie onderstaande tabel: 1 e W-vraag : liggen we op schema met de doelenrealisatie? 2 e W-vraag : hebben we de gewenste resultaten gerealiseerd? / Hebben we gedaan wat we wilden doen? 3 e W-vraag : wat heeft het gekost? (realisatie conform budget / onder-/overschrijding?) Beleid Tijd Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd. Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/ wordt gerealiseerd. Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald. Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald. T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan10% en kleiner dan en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan ). Beleid Tijd Mogelijke verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald Mogelijke verwachte, maar nog geen zekere afwijking in doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald. Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald. Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald. T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderbesteding groter dan 10% en groter dan ). 23

26 1 e W-vraag : liggen we op schema met de doelenrealisatie? 2 e W-vraag : hebben we de gewenste resultaten gerealiseerd? / Hebben we gedaan wat we wilden doen? 3 e W-vraag : wat heeft het gekost? (realisatie conform budget / onder-/overschrijding?) Beleid Tijd Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt. Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.. Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald. Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald. T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overbesteding groter dan 10% en groter dan ). 3e W-vraag : wat heeft het gekost? In deze tabel worden de gerealiseerde baten en lasten geconfronteerd met de geraamde baten en lasten uit de begroting (na wijziging). De grotere verschillen worden van een toelichting voorzien. In de tabel zijn zogenoemde overlopende passiva opgenomen. Dit betreffen bijdragen van andere overheden voor specifieke doelen. Voor deze bijdragen geldt een zogenoemde terugbetalingsverplichting in het geval van nietbesteding. De nog te ontvangen of terug te betalen bedragen worden verantwoord op de balans (jaarrekening). De besteding en de daar tegenoverstaande dekking worden in de exploitatie (programma s) ten laste van deze balansposten verantwoord. Tegenover de last staat doorgaans een bate met dezelfde hoogte. Het verantwoorden via de overlopende passiva is verplicht op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV). De werkelijke stand van de betreffende overlopende passiva is terug te vinden in de balans en de toelichting hierop (deel II Jaarrekening In de tabel worden ook de aan de exploitatie (programma s) toegerekende bedrijfsvoeringskosten verantwoord. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt de samenstelling en de toerekening van het totaal van de bedrijfsvoeringskosten gepresenteerd. De toerekening is gebaseerd op de inzet van personeel aan programma s, investeringen en dergelijke. In de tabel is een rij mutatie reserves opgenomen. Dit betreft het saldo van onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves ten gunste, resp. ten laste van de exploitatie (programma s). Deze mutaties zijn gebaseerd op eerder vastgesteld beleid, c.q. de financiële spelregels (Nota Uitvoering Begroting 2010). Stortingen in reserves (lasten) betreffen bijv. restantbedragen van tijdelijke budgetten die mee mogen naar het volgende jaar. Onttrekkingen aan reserves (bate) betreffen bijv. de dekking in verband met hogere dan geraamde kosten m.b.t. een tijdelijk budget. De dekking (bate) wordt als het ware naar voren gehaald. 24

27 3.1 Programma 1. Bestuur en veiligheid Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel A. Programmarealisatie Wat wilden we bereiken? (beleidsdoelen Begroting 2011) Het scheppen van voorwaarden voor het effectief en efficiënt besturen van de provincie Fryslân en voor een zo groot mogelijk draagvlak onder de inwoners van Fryslân. De doelstellingen van dit programma zijn velerlei. Dit programma bevat onder andere het beleid en de middelen met betrekking tot het functioneren van de bestuursorganen: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin. Het jaar 2011 zal vooral in het teken staan van een herijking van de bestuurlijke positie van de provincies. Beslissende factoren daarbij zijn de uitkomsten van de commissie Kalden, de positiekeuze van de provincies in IPOverband en de inhoud van het regeerakkoord. Fryslân zal binnen de gegeven mogelijkheden zijn eigen positie kiezen om samen met de Friese gemeenten een bestuurskrachtige en ambitieuze regio te vormen. Dit alles zal leiden tot een heroriëntatie op ons takenpakket en op de wijze waarop wij samenwerken, het Koöperaasjemodel. Het nieuwe profiel van de provincie Fryslân kan alleen worden gerealiseerd indien ook de Friese gemeenten voldoende bestuurskrachtig zijn. Op basis van de in 2010 opnieuw gedefinieerde regierol van de provincie zal in de komende jaren de bestuurskrachtdiscussie worden afgerond. Het doel is in 2014 de discussie over de versterking van de bestuurskracht van de gemeenten af te sluiten. De financiële positie van de Friese gemeenten staat door de financiële crisis en de daarmee samenhangende Rijksbezuinigingen sterk onder druk. Vanuit onze toezichtrol volgen wij deze ontwikkelingen nauwlettend en entameren waar nodig bestuurlijk overleg om te voorkomen dat gemeenten in een artikel 12-situatie terechtkomen. Het beleid zoals neergelegd in de notitie Internationale Contacten (vastgesteld in 2008) zal worden voortgezet. De contacten met Noord-West Duitsland, de Neue Hanze Interregio, worden geïntensiveerd met het oog op het toekomstige cohesiebeleid van de Europese Unie. Het gezamenlijk optrekken lijkt de kans op behoud van Europese Fondsen aanzienlijk te vergroten. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelenrealisatie 2011) Beleidsvelden? Liggen we op schema met de doelenrealisatie? Hebben we de gewenste resultaten gerealiseerd? / Hebben we gedaan wat we wilden doen? Wat heeft het gekost? (realisatie conform budget / onder- /overschrijding?) 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie 1.2 Gedeputeerde Staten 1.3 Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1.6 Juridische Zaken/rechtsbescherming Toelichting / relevante ontwikkelingen die zich in 2011 hebben voorgedaan / high lights De bestuurlijke organisatie van de verschillende overheden in Nederland stond 2011 grotendeels in het teken van het opstellen van t een bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten en de Unie van Waterschappen. Hiermee wordt recht gedaan aan het regeerakkoord, dat uitgaat van een compacte en slagvaardige overheid in de toekomst, met een heldere onderlinge taakverdeling. 25

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Jierstikken 2010. Fryslân: iepen en eigen

Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Jierstikken 2010. Fryslân: iepen en eigen Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2010 Fryslân: iepen en eigen JAARSTUKKEN 2010 JAARVERSLAG, JAARREKENING EN BURGERJAARVERSLAG Statenvergadering van 23 mei 2011 G e d e p u t

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Begroting 2012. Gedeputeerde Staten van Fryslân

Begroting 2012. Gedeputeerde Staten van Fryslân Begrutting 2012 2012 Gedeputeerde Staten van Fryslân 13 september 2011 Colofon Provincie Fryslân Bezoekadres: Snekertrekweg 1 (per 7 november 2011: Tweebaksmarkt 52), Leeuwarden Postadres: Postbus 20120

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Begrutting 2011. Fryslân: iepen en eigen

Begrutting 2011. Fryslân: iepen en eigen Begrutting 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Begroting 2011 Begroting 2011 G e d e p u t e e r d e S tat e n va n F ry S l â n 14 S e p t e m b e r 010 Colofon Provincie Fryslân Bezoekadres:

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Jierstikken 2012. Fryslân: iepen en eigen

Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Jierstikken 2012. Fryslân: iepen en eigen Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2012 Fryslân: iepen en eigen JAARSTUKKEN 2012 JAARVERSLAG, JAARREKENING EN BURGERJAARVERSLAG Statenvergadering van 22 mei 2013 Gedeputeerde

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 7 s e p t e m b e r 009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND

PROVINCIE. Mededeling FLEVOLAND PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Brief financieel toezicht 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Statenvoorstel 27/11 A

Statenvoorstel 27/11 A Statenvoorstel 27/11 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 1 juli 2011 Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 17 juni 2011 Onderwerp Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk - Interprovinciaal

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie