Trends in tevredenheid (2007/08)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in tevredenheid (2007/08)"

Transcriptie

1 NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra

2 Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Utrecht, juli

3 Dit onderzoek is uitgevoerd door Prismant in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1. Het onderzoek Doelstelling Opzet Uitvoering Patiënten Respons Patiëntkenmerken Resultaten Resultaten op landelijk niveau Kliniek Polikliniek Resultaten per medisch specialisme Kliniek Polikliniek Vergelijking met Best practices Onderlinge verschillen Veranderingen per UMC Conclusies Meer informatie 35 3

5 4

6 Voorwoord Voorwoord Voor de derde keer hebben patiënten van de acht UMC s laten weten of ze tevreden zijn over zes aspecten van zorg en behandeling. Opnieuw zijn bijna patiënten benaderd om een papieren vragenlijst of een elektronische versie in te vullen. Dat is een fors aantal in vergelijking met bijvoorbeeld het onderzoek van Independer die over een periode van twee jaar de mening peilde van (ex)patiënten van alle ziekenhuizen in Nederland. Deze uitgave is een publieksuitgave. Dat wil zeggen dat het een beknopte en toegankelijke weergave is van de resultaten van het onderzoek naar tevredenheid van UMC-patiënten. Dat onderzoek gebeurt omdat de UMC s het van belang vinden om periodiek te peilen wat het resultaat is van tal van hun verbeteracties. Zij spannen zich in om aan te sluiten bij de vragen en wensen van de patiënten. De mate van tevredenheid toont aan of afdelingen op de goede weg zijn. Het maakt tevens mogelijk om verdiepingsonderzoek en verbeteracties gericht in te zetten. Het tevredenheidsonderzoek in de UMC s is bedoeld als informatie om de eigen positie te bepalen en waar nodig verbeteracties in te zetten. Het bieden van keuze-informatie voor patiënten is niet de primaire doelstelling. Wat dat betreft kan het woord publieksuitgave tot verwarring leiden. De tevredenheid van de één is niet de tevredenheid van de ander. Bovendien is kiezen niet altijd mogelijk, omdat voor specifieke patiëntengroepen soms slechts één UMC de deskundigheid bezit. Een prikkel om het beter te doen, daar gaat het ons vooral om. Prof.dr. L.J. Gunning-Schepers Voorzitter NFU Prof.dr. G.H. Blijham Voorzitter begeleidingscommissie 5

7 VERBETERACTIE AMC - Nabellen Om het aspect Ontslag en Nazorg te verbeteren is in 2006 gestart met een proefproject Nabellen op vijf verpleegafdelingen. Gezien de goede resultaten is dit inmiddels UMC-breed ingevoerd. Een protocol Registratie telefonische nazorg is ontwikkeld. Opname en ontslag worden besproken maar ook thema s als leefregels, medicatie, pijn, polibezoek en thuiszorg. VERBETERACTIE Erasmus MC - Informatievoorziening Eén van de verbeteracties betreft het stroomlijnen van de informatievoorziening bij Urologie en Verloskunde en Vrouwenziekten. Wat vertelt de arts op de poli, wat vertelt de arts in de kliniek en wat vertelt de verpleegkundige. Dit is onder meer gebeurd door standaardisatie van het voorlichtingsmateriaal. Ook is verbetering van de informatievoorziening per patiëntgroep opgepakt. Zo zijn er voorlichtingsavonden voor zwangere vrouwen opgezet en is er extra voorlichting voor zwangere vrouwen met een hoog risico 6

8 Inleiding U hebt een beknopte weergave in handen van de rapportage over het derde patiënttevredenheidsonderzoek in de acht UMC s Trends in tevredenheid. Het complete rapport is opnieuw een lijvig boekwerk geworden en is opgebouwd uit een algemeen gedeelte waar de opzet en uitvoering van het onderzoek worden beschreven en de UMC s met elkaar worden vergeleken. Daarachter is per UMC een hoofdstuk gewijd aan de afzonderlijke resultaten en de verbeteracties die op basis van de resultaten van het vorige onderzoek zijn ondernomen. Dit bijna 400 pagina s tellende rapport biedt veel informatie voor degenen die de resultaten van het onderzoek zullen gaan vertalen in gerichte acties. Voor diegenen die op hoofdlijnen geïnteresseerd zijn in aanpak en resultaten is deze uitgave bedoeld. Net als in 2003 en in 2005 zijn de patiënten van de UMC s duidelijk tevreden over de aspecten ontvangst, bejegening en verzorging, bejegening en behandeling. Over de aspecten, informatie, zelfstandigheid en respect, vertrek en nazorg zijn de patiënten redelijk tot duidelijk tevreden Net als in 2005 zijn er tussen de UMC s verschillen. Die zijn onder meer zichtbaar gemaakt door per specialisme de best practices in twee overzichten weer te geven, één voor de kliniek en één voor de polikliniek. Vervolgens is per UMC weergegeven bij welke specialismen zich duidelijke veranderingen hebben voorgedaan. Mocht u na het lezen van deze beknopte rapportage ook het volledige rapport willen lezen dan kunt u dat vinden op de website van de NFU, of u kunt een papieren exemplaar opvragen via of telefonisch via (030)

9 VERBETERACTIE LUMC - Continuïteit Bij het specialisme Nierziekten is de functie van nurse practitioners op de polikliniek ingevoerd om continuïteit van verantwoorde zorg te garanderen. De voorlichting over nierfunctievervangende behandeling is geoptimaliseerd door het inzetten van dialyseverpleegkundigen bij de voorlichting hierover. De structuur van de polikliniek Nierziekten is gewijzigd waardoor meer flexibele inzet van polikliniekmedewerkers mogelijk is geworden en de telefonische bereikbaarheid is verbeterd. VERBETERACTIE MUMC+ - Klantgerichtheid In het kader van klantgerichtheid volgen alle Maastricht UMC+ medewerkers die met patiënten in contact komen de cursus Klantgerichtheid. Het gaat om een op maat gesneden tweedaagse cursus. De cursus is zo opgezet dat medewerkers van verschillende disciplines rondom één patiëntgroep (en/of specialisme) ervaringen kunnen uitwisselen. De cursus focust op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers VERBETERACTIE UMC Groningen - Routing van patiënten Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) stelde per thema (van de gebruikte vragenlijst voor patiënttevredenheid, de KPAZ), een werkgroep in, die de routing van patiënten in kaart bracht. Per routestap definieerde de werkgroep invloedfactoren op de kwaliteit van dienstverlening, stelde streefnormen op, vergeleek die met de huidige situatie en wees de verbeterpunten. De medewerkers van het UCP hebben zich aan dit plan van aanpak gecommitteerd. De resultaten van de werkgroep Ontvangst zijn inmiddels geïmplementeerd, de werkgroep Informatievoorziening is gestart. 8

10 1 Het onderzoek 1.1 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe tevreden patiënten zijn op zes belangrijke aspecten van de zorg (tabel 1.1). De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met die van 2005 waardoor een indruk wordt gekregen van het effect van lokale verbeteracties. Net als in 2003 en 2005 zijn ook de resultaten van de UMC s onderling met elkaar vergeleken. Deze vergelijkingen, onderling en in tijd, laten zien waar en of de UMC s erin zijn geslaagd het kwaliteitsniveau per aspect vast te houden of te verbeteren. Het onderzoek geeft aan dát de patiënten meer of minder tevreden zijn over een bepaald aspect bij een bepaald medisch specialisme. Om te achterhalen waarom patiënten meer of minder tevreden zijn is verdiepingsonderzoek nodig, toegespitst op de specifieke, lokale situatie. Tabel 1.1 Aspecten van de zorg Kliniek Ontvangst bij opname Bejegening en verzorging door verpleegkundigen Bejegening en behandeling door artsen Informatie Zelfstandigheid/respect Het vertrek en de nazorg Polikliniek Ontvangst op de polikliniek Bejegening en behandeling door polikliniekmedewerkers Bejegening en behandeling door artsen Informatie Zelfstandigheid/respect De nazorg 9

11 1.2 Opzet Alle UMC s hebben aan dit patiënttevredenheidsonderzoek deelgenomen. In tabellen en grafieken in het rapport staan afkortingen van de UMC s. De afkortingen staan in tabel 1.2 vermeld. Tabel 2.2 Afkortingen namen UMC s Naam Universitair Medisch Centrum Academisch Medisch Centrum Maastricht UMC+ Erasmus MC Leids Universitair Medisch Centrum Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum St Radboud Universitair Medisch Centrum Utrecht VU medisch centrum Gebruikte afkorting in dit rapport AMC MUMC+ EMC LUMC UMCG UMCN UMCU VUmc Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische ziekenhuizen Voor het onderzoek is de Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische Ziekenhuizen gebruikt. De gebruikte antwoordcategorieën zijn: Zeer tevreden (score 5) Duidelijk tevreden (score 4) Redelijk tevreden (score 3) Matig tevreden (score 2) Ontevreden (score 1) 10

12 1.3 Uitvoering In november 2007 stuurde Prismant de vragenlijsten naar de patiënten. De distributie van de vragenlijsten gebeurde voor alle UMC s op een identieke wijze. Bij de vragenlijst is een begeleidende brief gestuurd van het UMC. De brief met vragenlijst is op naam, met vermelding van het medisch specialisme en afdelings- of specialismecode, naar de patiënt verzonden. Anonimiteit van de patiënten was gegarandeerd, omdat patiënten geen persoonsgegevens op de vragenlijst hoefden in te vullen. Op de achterkant van de begeleidende brief stond een toelichting in het Engels, Frans, Duits, Turks, Marokkaans en Spaans. Hierin werden de patiënten die het Nederlands niet beheersen gevraagd de vragenlijst met hulp van mensen uit hun omgeving in te vullen. Bij het medisch specialisme Kindergeneeskunde is aan de ouders gevraagd om de vragenlijst in te vullen wanneer het kind jonger was dan twaalf jaar. Na twee weken is een reminder verstuurd naar de totale onderzoekspopulatie. Hierna zijn de adresgegevens vernietigd. Voor het eerst konden aangeschreven patiënten de vragenlijst ook via internet invullen. Daartoe stond in de begeleidende brief een verwijzing naar een website en een persoonlijke inlogcode. Gedurende de onderzoeksperiode konden patiënten terecht met vragen bij een heldesk en een adres. 11

13 1.4 Patiënten De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten die in een bepaalde periode opgenomen zijn geweest in de kliniek of een bezoek brachten aan de polikliniek. Het aantal verstuurde vragenlijsten was 200 per medisch specialisme. De volgende medische specialismen zijn meegenomen (tabel 1.3). Niet elk UMC doet mee met elk medisch specialisme. 12

14 Tabel 1.3 Deelnemende medische specialismen Naam medisch specialisme Kliniek Polikliniek Anesthesiologie 6 Cardiologie 6 6 Cardiothoracale Chirurgie 6 6 Dermatologie 6 Gynaecologie en Verloskunde 6 6 Heelkunde (waaronder Vaatchirurgie, Traumatologie, Kinderchirurgie) 6 6 Inwendige Geneeskunde (waaronder Endocrinologie, Hematologie, Infectieziekten, Nierziekten en Klinische oncologie) 6 6 Keel-, neus- en oorheelkunde 6 6 Kindergeneeskunde (waaronder Neonatologie) 6 6 Klinische Genetica 6 Klinische Geriatrie 6 Longziekten 6 6 Maag-, Darm- en Leverziekten 6 Mondziekten, Kaakchirurgie en bijzondere Tandheelkunde 6 6 Neurochirurgie 6 6 Neurologie 6 6 Oogheelkunde 6 6 Orthopedie 6 6 Plastische chirurgie 6 6 Psychiatrie 6 6 Radiotherapie 6 Reumatologie 6 Revalidatiegeneeskunde 6 Urologie 6 6 Totaal aantal specialismen

15 1.5 Respons In totaal zijn vragenlijsten verstuurd en vragenlijsten retour ontvangen. Dat is een respons van gemiddeld 53 procent. De respons verschilde per UMC en was het laagst bij het AMC en het EMC (45 procent) en het hoogst bij het UMCG (56 procent). 14

16 1.6 Patiëntkenmerken Tabel 1.4 Kenmerken van de patiënten Kenmerk Kliniek Polikliniek Geslacht Man 49,3 44,7 Vrouw 50,7 45,3 Leeftijd jonger dan 20 jaar 14,9 15, jaar 15,3 16, jaar 18,7 21, jaar 9,7 10,1 60 jaar en ouder 41,3 37,5 Opleiding Geen 15,4 14,3 Lager (beroeps)onderwijs 23,5 21,3 MULO/MAVO/MBO/VMBO 30,0 29,4 HAVO/MMS/HBS/Gymnasium/VWO 8,6 9,5 HBO 15,4 17,1 Universiteit 7,0 8,3 Moedertaal Nederlands 94,1 94,3 Anders 5,9 5,7 Gezondheid Slecht 6,0 4,8 Matig 27,7 30,0 Goed 44,6 46,9 Zeer goed 14,1 12,8 Uitstekend 7,6 5,5 15

17 2 Mate van tevredenheid in kliniek UM CU UM CN Duidelijk tevreden UM CG UM CN UM CU LUMC VUmc AMC EMC MUMC+ UM CN VUmc EMC LUMC UM CU UM CG AMC UM CG LUMC AMC EMC VUmc MUMC+ UM CU UM CG LUMC MUMC+ UM CN VUmc AMC UM CG UM CU EMC Gemiddelde score UM CN EMC LUMC VUmc AMC MUMC+ MUMC+ UM CN VUmc EMC UM CU UM CG LUMC AMC MUMC+ ontvangst bejegening en verzorging verpleegkundigen bejegening en behandeling door artsen gemiddelde informatie zelfstandigheid/respect vertrek en nazorg 16

18 2 Resultaten 2.1 Resultaten op landelijk niveau Kliniek Patiënten in de kliniek zijn duidelijk tevreden over de aspecten ONT- VANGST, BEJEGENING EN VERZORGING DOOR VERPLEEGKUNDIGEN en BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. (zie figuur 2.1) Patiënten zijn het minst tevreden over het aspect VERTREK EN NAZORG, maar zij zijn nog steeds redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Tussen de UMC s onderling is er een significant verschil op de aspecten INFORMATIE en ZELFSTANDIGHEID/RESPECT. Bij beide aspecten zijn de patiënten van het Maastricht UMC+ gemiddeld minder tevreden dan de patiënten van de andere UMC s. De gemiddelde score van het Maastricht UMC+ op het aspect INFORMATIE is 3.5 en op het aspect ZELFSTANDIGHEID/ RESPECT 3.7. Het landelijk gemiddelde op deze aspecten is respectievelijk 3.7 en 3.8. Figuur 2.1 De resultaten per aspect en per UMC in de kliniek = gemiddelde van alle specialismen = de spreiding in antwoorden. Erboven betekent beter dan gemiddeld, eronder slechter dan gemiddeld. 17

19 2.1.2 Polikliniek Ook voor de polikliniek is in kaart gebracht hoe tevreden patiënten van de acht UMC s zijn over de zes aspecten (zie figuur 2.2). De patiënten in de polikliniek zijn redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. De mate van tevredenheid over de verschillende aspecten komt sterk overeen met die in de kliniek. Bij de polikliniek zijn er echter geen significante verschillen tussen de UMC s. Patiënten zijn het meest tevreden over de BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. Over het aspect NAZORG zijn de patiënten gemiddeld gezien het minst tevreden. Figuur 2.2 De resultaten per aspect en per UMC op de polikliniek Mate van tevredenheid in polikliniek UM CU LUMC UM CG VUmc UM CN EMC MUMC+ AMC Duidelijk tevreden UM CN UM CU UM CG UM CU UM CN UM CG EMC VUmc LUMC MUMC+ AMC EMC VUmc LUMC AMC MUMC+ UM CU UM CG UM CN EMC LUMC VUmc AMC MUMC+ UM CU LUMC VUmc UM CN UM CG EMC AMC MUMC+ Gemiddelde score UM CG UM CU UM CN EMC MUMC+ LUMC AMC VUmc ontvangst bejegening en behandeling polikliniekmedewerkers bejegening en behandeling door artsen informatie zelfstandigheid/respect nazorg = gemiddelde van alle specialismen gemiddelde = de spreiding in antwoorden. Erboven betekent beter dan gemiddeld, eronder slechter dan gemiddeld. 18

20 2.2 Resultaten per medisch specialisme Kliniek Patiënten van de medisch specialismen Radiotherapie, Mondheelkunde en Oogheelkunde zijn over een aantal aspecten meer dan gemiddeld tevreden. Patiënten van Radiotherapie zijn over alle aspecten behalve de NAZORG meer dan gemiddeld tevreden. Patiënten van Oogheelkunde en Mondheelkunde zijn meer dan gemiddeld tevreden over BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN, INFORMATIE en NAZORG. Patiënten van Mondheelkunde zijn ook nog eens meer dan gemiddeld tevreden over het aspect ZELFSTANDIGHEID/RESPECT. Patiënten van het medisch specialisme Neurologie zijn landelijk gezien minder tevreden dan patiënten van andere medisch specialismen over de aspecten BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN en ZELFSTANDIG- HEID/RESPECT Polikliniek Ook in de polikliniek zijn patiënten van Radiotherapie meer dan gemiddeld tevreden over alle aspecten behalve over het aspect NAZORG. Patiënten van het medisch specialisme Geriatrie zijn meer tevreden over de aspecten ONTVANGST, BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR POLIKLINIEK- MEDEWERKERS en INFORMATIE Patiënten van het medisch specialisme Cardiothoracale chirurgie zijn meer dan gemiddeld tevreden over het aspect ONTVANGST, Patiënten van Klinische genetica zijn meer tevreden over de NAZORG. Patiënten van de medisch specialismen Dermatologie en Psychiatrie zijn minder tevreden dan gemiddeld over het aspect BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN Vergelijking met 2005 In hoofdlijnen komen de resultaten overeen met wat in 2005 werd gemeten. De medisch specialismen Radiotherapie en Klinische genetica waren in 2005 niet betrokken bij de meting maar doen het in 2007 relatief gezien goed. 19

21 2.3 Best practices Onderlinge verschillen Voor de kliniek en polikliniek zijn best practices gevonden. Dat betekent dat patiënten van dat medisch specialisme in het betreffende UMC meer tevreden zijn dan patiënten van hetzelfde medisch specialisme in andere UMC s. Tabel 2.1 Best practices in de kliniek Specialismen AMC EMC LUMC MUMC+ UMCG UMCN UMCU VUmc Cardiologie Cardiothoracale Chirurgie Gyn. en Verlosk. v Heelkunde 6 Inwendige geneesk. KNO-heelkunde v Kindergeneeskunde v Longziekten v Maag-, darm- en leverziekten Mondheelkunde Neurochirurgie v Neurologie Oogheelkunde v Orthopedie Plastische chirurgie Urologie Radiotherapie = ontvangst v = bejegening en verzorging verpleegkundigen = bejegening en behandeling artsen = informatie = zelfstandigheid/respect 6 = vertrek en nazorg 20

22 Tabel 2.2 Best practices in de polikliniek Specialismen AMC EMC LUMC MUMC+ UMCG UMCN UMCU VUmc Anesthesiologie v Cardiologie Cardiothoracale chirurgie Dermatologie v Geriatrie Gyn. en Verlosk. 6 v Heelkunde Inwendige geneesk. KNO-heelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica Longziekten 6 v Maag-, darm- en leverziekten Mondheelkunde Neurochirurgie Neurologie v Oogheelkunde 6 Orthopedie v Plastische chirurgie v Psychiatrie v6 Radiotherapie Reumatologie v Revalidatie v Urologie = ontvangst v = bejegening en behandeling polikliniekmedew. = bejegening en behandeling artsen = informatie = zelfstandigheid/respect 6 = nazorg 21

23 2.4 Veranderingen per UMC Na het bekend worden van de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek van 2005 hebben alle UMC s verbeteracties opgezet. In onderstaande tabellen staan de significante verbeteringen of verslechteringen per UMC en per specialisme ten opzichte van de resultaten van 2003 en = verbeterd ten opzicht van de vorige meting = verslechterd ten opzichte van de vorige meting 22

24 AMC Kliniek Heelkunde 2005 KNO-heelkunde 2005 KNO-heelkunde 2007 Longziekten 2005 Neurochirurgie 2007 Orthopedie 2007 Plastische chirurgie 2005 Plastische chirurgie 2007 Urologie 2007 Polikliniek Cardiologie 2005 Gyn. en verlos-kunde 2005 Longziekten 2007 MDL-ziekten 2005 Mondheelkunde 2005 Mondheelkunde 2007 Neurochirurgie 2005 Neurochirurgie 2007 Neurologie 2005 Neurologie 2007 Oogheelkunde 2007 Orthopedie 2005 Psychiatrie 2007 Revalidatie 2007 Urologie 2007 Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg 23

25 Erasmus MC Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Alg. heelkunde 2005 Cardiologie 2005 Inwendige geneesk Kindergeneesk Longziekten 2005 MDL-ziekten 2005 Oogheelkunde 2005 Orthopedie 2007 Thoraxchirurgie 2007 Polikliniek Alg. heelkunde 2007 Hematologie 2007 Interne oncologie 2005 Interne oncologie 2007 KNO-heelkunde 2007 Orthopedie 2005 Reumatologie

26 LUMC [1] Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Endocrinologie 2007 Gynaecologie 2007 Inwendige geneesk Inwendige geneesk Kindergeneeskunde 2005 Kindergeneeskunde 2007 Orthopedie 2007 Thoraxchirurgie 2007 Urologie 2007 Verloskunde

27 LUMC [2] Polikliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Anesthesiologie 2007 Cardiologie 2005 Cardiologie 2007 Dermatologie 2005 Endocrinologie 2007 Heelkunde 2007 Hematologie 2007 IHOBA 2005 KNO-heelkunde 2005 Longziekten 2007 Mondziekten 2007 Neurochirurgie 2005 Neurologie 2007 Nierziekten 2007 Oogheelkunde 2007 Orthopedie 2005 Orthopedie 2007 Ouderengeneeskunde 2007 Thoraxchirurgie 2005 Urologie 2005 Verloskunde 2005 Verloskunde

28 Maastricht UMC+ Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Alg. interne geneesk Alg. interne geneesk Kindergeneeskunde 2005 Kindergeneeskunde 2007 Neurochirurgie 2005 Neurochirurgie 2007 Polikliniek Anesthesiologie 2007 Cardiologie 2007 Dermatologie 2005 Dermatologie 2007 Geriatrie 2007 Gyn. en verlosk KNO-heelkunde 2007 Klinische immunologie 2005 Longziekten 2007 Neurochirurgie 2007 Neurologie 2005 Neurologie 2007 Nefrologie 2007 Urologie

29 UMC Groningen Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Cardiologie 2005 MDL-ziekten 2007 Mondheelkunde 2005 Oogheelkunde 2005 Orthopedie 2005 Polikliniek Cardiologie 2005 Cardiologie 2007 Gynaecologie 2005 Gynaecologie 2007 Kindergeneeskunde 2005 KNO-heelkunde 2005 Neurochirurgie 2007 Orthopedie 2007 Plastische chirurgie 2005 Plastische chirurgie 2007 Psychiatrie 2007 Reumatologie 2007 Revalidatie

30 UMC St Radboud Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Cardiologie 2005 Cardiologie 2007 Gynaecologie 2007 Heelkunde 2005 Inw.geneeskunde 2005 Inw.geneeskunde 2007 KNO-heelkunde 2005 KNO-heelkunde 2007 Mondheelkunde 2007 Oogheelkunde 2005 Oogheelkunde 2007 Orthopedie 2005 Urologie 2007 Polikliniek Dermatologie 2007 Inw.geneeskunde 2007 MDL-ziekten 2005 MDL-ziekten 2007 Neurologie 2005 Neurologie 2007 Orthopedie 2005 Pijnbehandeling 2007 Thoraxchirurgie 2007 Urologie

31 UMC Utrecht Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Cardiologie 2005 Gyn. en verlosk, 2005 Longziekten 2007 MDL-ziekten 2005 Oogheelkunde 2005 Urologie 2005 Urologie 2007 Polikliniek Cardiologie 2007 Dermatologie 2007 Gyn. en verlosk Heelkunde 2007 Kindergeneeskunde 2005 Kindergeneeskunde 2007 MDL- ziekten 2005 MDL-ziekten 2007 Neurochirurgie 2007 Oogheelkunde 2005 Orthopedie 2005 Orthopedie 2007 Plastische chirurgie 2005 Plastische chirurgie 2007 Reumatologie 2007 Revalidatiegeneesk Revalidatiegeneesk

32 VU medisch centrum Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Alg. interne geneesk Gyn. en verlosk Kindergeneeskunde 2005 KNO-heelkunde 2005 Longziekten 2007 Neurochirurgie 2005 Oogheelkunde 2005 Oogheelkunde 2007 Plastische chirurgie 2005 Polikliniek Anesthesiologie 2005 Cardiologie 2007 Dermatologie 2005 Gyn. en verlosk Hematologie 2007 Kindergeneeskunde 2005 Longziekten 2005 Longziekten 2007 MDL-ziekten 2007 Neurochirurgie 2007 Orthopedie 2005 Plastische chirurgie 2007 Reumatologie

33 VERBETERACTIE UMC St Radboud - Patiëntenlogistiek Er is een actieplan opgesteld om met een projectmatige aanpak de patiëntenlogistiek te verbeteren, te komen tot gemeenschappelijke capaciteitsplanning en de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. Geformuleerde hoofddoelen zijn het minimaliseren van de toegangstijd tot de polikliniek naar minder dan 1 week; het verkorten van de doorstroomtijd met 40 % en het verkorten van de ligduur met 20%. VERBETERACTIE UMC Utrecht - Coördinatie en afstemming Binnen het specialisme Maag-, darm-, en leverziekten is een actieplan ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel de coördinatie en afstemming van de patiëntenzorg verder te verbeteren. Zo worden nu de onderzoeken eerst gepland alvorens een patiënt wordt opgenomen, zodat onnodige wachttijd voorkomen wordt. Ook worden opnamedoelen geformuleerd en heeft een patiënt ook tijdens de opname contactmomenten met zijn eigen arts. VERBETERACTIE VUmc - Zorgpaden Sinds 2005 zijn er 31 verschillende zorgpaden gestart met als doel de logistiek en de multidisciplinaire samenwerking rond de behandeling te verbeteren en daarmee de efficiëntie van zorg. Negentien zorgpaden zijn nog in ontwikkeling. Patiëntenparticipatie is een geïntegreerd onderdeel binnen de zorgpaden. 32

34 3 Conclusies Conclusies Het oordeel van de patiënten over de zorg in de UMC s is vergelijkbaar met de resultaten van Patiënten van de acht UMC s zijn in grote mate redelijk tot duidelijk tevreden. Patiënten in de kliniek zijn duidelijk tevreden over de ONTVANGST, BEJEGENING EN VERZORGING DOOR VERPLEEGKUNDIGEN en BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. Patiënten zijn het minst tevreden over het VERTREK EN DE NAZORG, maar zij zijn nog steeds redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Patiënten in de polikliniek zijn redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Zij zijn, net als in 2005, het meest tevreden over de BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. Net als in de kliniek zijn patiënten het minst tevreden over het aspect NAZORG. Dat betekent nog steeds dat zij redelijk tevreden tot duidelijk tevreden zijn. De UMC s als geheel verschillen enigszins met het patiënttevredenheidsonderzoek van 2005 en Bij voorgaande meting waren er geen significante verschillen tussen de UMC s. In 2007 zijn patiënten van de kliniek van het MUMC+ over twee aspecten, INFORMATIE en ZELFSTANDIG- HEID / RESPECT significant minder tevreden dan de patiënten van de andere UMC s. Er hebben zich ook verschuivingen tussen de UMC s voorgedaan. Het VUmc laat de grootste verschuivingen zien in het aantal best practices. In 2003 had het VUmc geen best practices, in 2005 was dit aantal gestegen tot 19 best practices, in 2007 is dit weer gedaald naar twee. Toch zijn patiënten van het VUmc gemiddeld even tevreden als bij de vorige meting. Patiënten van zes specialismen van het VUmc zijn significant meer tevreden en patiënten van drie specialismen zijn significant minder tevreden dan bij voorgaande meting. Het LUMC heeft het grootste aantal specialismen waarbij patiënten significant meer tevreden zijn ten opzichte van de voorgaande meting. Patiënten van 16 specialismen van het LUMC zijn over een of meerdere aspecten meer tevreden dan bij de meting in Het UMCG is het enige UMC waar patiënten over geen enkel specialisme minder tevreden zijn dan bij de 33

35 vorige meting. Als klinische en poliklinische afdelingen tezamen worden genomen, worden in 2007 de meest best practices gevonden bij het UMC St Radboud en het UMC Utrecht. De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek van 2003 en 2005 hebben de mogelijkheid geboden om gericht acties ter verbetering in te zetten daar waar de resultaten van het onderzoek beneden de verwachting waren. Inzicht verkrijgen in welke verbeteracties tot het beste resultaat leiden, is de uitdaging voor de toekomst. 34

36 4 Informatie Meer informatie U kunt het complete rapport over het patiënttevredenheidsonderzoek downloaden op Ook het rapport van 2003, Tevreden, maar het kan beter is daar nog terug te vinden. Het rapport over het onderzoek van 2005, Tevredenheid gepeild is ook op te vragen bij het secretariaat van de NFU, telefoon (030) , 35

37 83 Colofon Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Juli 2008 Opmaak en druk: Drukkerij Badoux, Houten 36

38 Oudlaan 4 Postbus GR Utrecht T F

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003-2009)

Trends in tevredenheid (2003-2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003-2009) De tevredenheid van patiënten van de acht Universitair Medische Centra Trends in tevredenheid (2003-2009) De

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 234 2 66januari 2009 Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg 8 december 2008 Nr. CI/NR-100.084

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Versie 2.0 juli 2012 Tieto Netherlands Healthcare B.V. Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ)

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten dr. ir. Hinke Kruizenga 1, 2, Suzanne van Keeken

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Een bezoek aan het ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum Heerlen U bent voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de locatie Heerlen. In deze brochure leest u belangrijke informatie waar u rekening

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017 Diagnosethesaurus Kennissessie Chipsoft 24 januari 2017 Programma 10:00 10:30 Presentatie DHD: stand van zaken diagnosethesaurus en doorontwikkeling 10:30 10:50 Ruimte voor vragen en discussie 10:50 11:05

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Deze wachttijden zijn bijgewerkt in Februari 2017. De wachttijden worden elke maand tussen de 1e en uiterlijk de 10e dag van de maand geactualiseerd. In het Erasmus MC vindt

Nadere informatie

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland R-factor Revised Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland 1 2 Colofon Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg OOR N&O Nederland

Nadere informatie

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc Verwijsprocedure en contactgegevens Verwijzen naar VUmc 1 Verwijsprocedure Verwijsinformatie (semi) Spoedconsult Als u met (semi) spoed een patiënt wilt presenteren of wilt verwijzen (voor welk specialisme

Nadere informatie

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers!

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! PICA seminar Prabath Nanayakkara & Margaret van Valkengoed - mei 2013 Inhoudsopgave Tendensen in de acute zorg Aanleiding AOA en doelen Eerste cijfers

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E:

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E: Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: 043-3506924 fax: 043-3506920 E: audrey.lahaije@mumc.nl audrey.lahaije@rhzheuvelland.nl postadres: azm, RVE Transmurale Zorg t.a.v. Audrey Lahaije Postbus

Nadere informatie

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum Informatie en tips voor uw bezoek Welkom in de polikliniek van VUmc foto: patiënteninformatiecentrum Binnenkort komt u voor onderzoek en/of behandeling naar de polikliniek van VU medisch centrum (VUmc).

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Ervaringen en meningen van patiënten in 37 Nederlandse ziekenhuizen A.F.C. Janse J.B.F. Hutten P. Spreeuwenberg In deze versie (d.d. 28-10-02) zijn de volgende wijzigingen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 6115 / 14 Betreft zaak: Stichting

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie

Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie mei 2008 Jacob Wijnia, bedrijfsvoerder Medische Psychologie Dore Broekhuis, onderzoeker Judith Prins, afdelingshoofd

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche VWS Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2008, nr. MEVA/NBO-2859135, houdende wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Chirurgie Algemeen 2 Liesbreuk 3 Varices lasermethode 3 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie 1 Colon/rectum chirurgie 2 Mamma chirurgie 2 Nieuwe mamma patient + foto

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen

Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen Jaargang 5, nr.3 maart 2011 Inloopmiddag over Parkinson en revalidatiemogelijkheden ZorgDomein Vooraankondiging nascholing huisartsen Vaatchirurgie in het

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 Wij verhuizen tussen 12 en 30 april 2010 Wij verhuizen! Tussen 12 en 30 april 2010

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis.nieuws

Slotervaartziekenhuis.nieuws Slotervaartziekenhuis.nieuws Het Slotervaartziekenhuis, een opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis in Amsterdam. In een informele en vertrouwde omgeving werken wij aan innovatieve medische zorg, onderwijs

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

CONCEPT. Organogram Erasmus MC. juli 2016 versie 1.0

CONCEPT. Organogram Erasmus MC. juli 2016 versie 1.0 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a va a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Organogram Erasmus MC juli 2016 versie 1.0 Totaaloverzicht

Nadere informatie

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 Medisch Centrum Alkmaar 913 erkende bedden 187.600 verpleegdagen 28.000 klinische opnames 18.000 dagbehandelingen 150.000 1e polikliniekbezoeken 12e EPD-ICT

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Verwijsinformatie en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc

Verwijsinformatie en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc Verwijsinformatie en contactgegevens Verwijzen naar VUmc 1 Verwijsprocedure (semi) Spoed Als u met (semi) spoed een patiënt wilt presenteren of wilt verwijzen (voor welk specialisme dan ook), neem dan

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 6 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie

Nadere informatie

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2011 Ligduur in ziekenhuizen wederom korter, einde nog niet in zicht Coppa Consultancy 2 Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2011 Coppa Consultancy Voorwoord

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 4 Nieuwe patiënt fiets cardio 2 Nieuwe patiënt echo cardio 3 Nieuwe patiënt fiets cardio 2 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass

Nadere informatie

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum Diëtetiek & Voedingswetenschappen VUmc SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum - SNAQ screening bij opname - In het VUmc wordt sinds gescreend 134.576 patiënten, op ondervoeding

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 2 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Nieuwe patiënt echo cardio 2 Nieuwe patiënt fiets cardio 1 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass

Nadere informatie

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Zorg voor data Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen INLEIDING De diagnosethesaurus is in mei 2016 ruim twaalf

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

HANDLEIDING. Digitaal verwijzen. Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen

HANDLEIDING. Digitaal verwijzen. Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen HANDLEIDING Digitaal verwijzen Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen 1 Inhoud Lijst subspecialismen 3 Algemene afspraken 4 Instructies voor MicroHis 5 Digitaal verwijzen: instructies voor Medicom 7 Printscreens

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Ondervoeding in MCA tot mca.nl

Ondervoeding in MCA tot mca.nl Ondervoeding in MCA tot 2015 mca.nl Ondervoeding in het Medisch Centrum Alkmaar van tot In het MCA wordt sinds gescreend op ondervoeding met de Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ). Deze screening

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS!

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! 17.000 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Datum:11augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Tabellen bij het rapport Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Tabellen bij het rapport Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Tabellen bij het rapport Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Utrecht, maart 2013 Eindversie Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de ederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen.

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Analyse Patiëntenstromen 2014-2016 Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Aanleiding NVZ constateert een toename in instroom van patiënten in ziekenhuizen Gevolgen: Opname-stops

Nadere informatie