1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:"

Transcriptie

1 Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; b. zorgopleiding: een opleiding zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling; c. opleidingsinrichting: een inrichting die door één van de in bijlage 2 bij deze regeling vermelde organen is erkend voor het verzorgen van een (deel van een) zorgopleiding; d. bevoegd gezag: het bestuur van een opleidingsinrichting; e. opleidingsplaats: de capaciteit bij de opleidingsinrichting om voor een zorgopleiding een assistent op te leiden, waarbij de arbeidsduur per kalenderjaar van een voltijds assistent in opleiding overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling is; f. College: het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg; g. instellingssubsidie: een per boekjaar verstrekte subsidie ten behoeve van opleidingsplaatsen van zorgopleidingen; h. gerealiseerde opleidingsplaats: de opleidingsplaats voor zover deze rekening houdend met de duur en de omvang van het dienstverband of de arbeidsovereenkomst vervuld is in het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt, verminderd met: 1. het aantal uren waarin de assistent in opleiding de arbeid niet heeft verricht en waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting op de werkgever rust, en 2. de periode dat de assistent in opleiding met zwangerschaps- en bevallingsverlof is geweest; i. opleidingsschema: het schema, opgenomen in het opleidingsregister van de in de bijlage 2 genoemde registratiecommissies, dat vastlegt in welke opleidingsinrichtingen de assistent de zorgopleiding zal volgen en gedurende welke tijdsperioden; j. vooropleiding: een opleiding in de interne geneeskunde die een assistent volgt in het kader van de zorgopleiding longziekten en tuberculose, maag-, darm- en leverziekten, cardiologie, klinische geriatrie, reumatologie of nucleaire geneeskunde of een opleiding in de heelkunde die een assistent volgt in het kader van de zorgopleiding orthopedie, urologie, plastische chirurgie of cardio-thoracale chirurgie; k. instroom bij zorgopleidingen zonder vooropleiding: de assistenten in opleiding die in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt met een zorgopleiding zonder vooropleiding aanvangen en het met die assistenten corresponderende aantal opleidingsplaatsen; l. instroom bij zorgopleidingen met vooropleiding: de assistenten in opleiding die in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt met een zorgopleiding met vooropleiding aanvangen, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema s van deze assistenten zijn opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, en het met die assistenten corresponderende aantal opleidingsplaatsen.

2 m. doorstroom: de opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding die voor aanvang van het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt, met een zorgopleiding zijn aangevangen en waarvoor een instellingssubsidie is verleend, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema s van deze assistenten zijn opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies. 2. Berekeningswijze Artikel 2 1. De Minister stelt jaarlijks een plan voor de maximale instroom voor zorgopleidingen met en zonder vooropleiding vast, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar zorgopleiding en opleidingsinrichting. Ten behoeve van het plan stelt de Minister het College in de gelegenheid om een toewijzingsvoorstel met inachtneming van het gestelde in het tweede lid op te stellen. 2. Voor de instroom bij zorgopleidingen met vooropleiding stelt de Minister een opleidingsinrichting, die in het plan, genoemd in het eerste lid, een opleidingsplaats is toegewezen, in de gelegenheid een assistent te selecteren en de assistent de mogelijkheid te bieden een vooropleiding te volgen. In dat geval wordt de instroom, die op basis van de op uiterlijk 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema s van de assistenten in opleiding is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies, toegewezen aan de opleidingsinrichting waar de vooropleiding wordt gevolgd. 3. De doorstroom wordt per zorgopleiding en opleidingsinrichting door de Minister bepaald conform het aantal opleidingsplaatsen dat op basis van de op uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema s van de assistenten in opleiding is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies. 4. Instellingssubsidies worden uitsluitend verstrekt aan instellingen voor medisch specialistische zorg zijnde: a. algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en instellingen voor revalidatie; b. GGZ-instellingen, radiotherapeutische centra, centra voor longziekten en tuberculose, epilepsiecentra, laboratoria voor pathologie, medische microbiologie of klinische chemie, audiologische centra; en c. andere door de Minister aan te wijzen instellingen. 5. De instellingssubsidie bedraagt per voltijdse opleidingsplaats het bedrag dat in bijlage 3 bij deze regeling vermeld is bij de desbetreffende zorgopleiding. 6. De Minister kan de subsidieverlening wijzigen in verband met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden. 3. Indiening subsidieaanvraag Artikel 3 1. De Minister kan op aanvraag van het bevoegd gezag van de opleidingsinrichting een instellingssubsidie verstrekken voor de instroom bij zorgopleidingen met en zonder vooropleiding en de doorstroom. 2. Een aanvraag voor een instellingssubsidie wordt uiterlijk dertien weken vóór de aanvang van het desbetreffende jaar ingediend door het bevoegde gezag. 3. Voor de aanvraag wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 4 bij deze regeling is gevoegd. 4. De Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de in het tweede lid

3 gestelde termijn voor indiening van de aanvraag. 4. Subsidieverlening en bevoorschotting Artikel 4 1. De aanvraag, genoemd in artikel 3, eerste lid, wordt voor de instroom bij zorgopleidingen met en zonder vooropleiding getoetst aan het plan, genoemd in artikel 2, het eerste lid. 2. De Minister geeft een beschikking op een aanvraag van de instellingssubsidie voor de opleidingsplaatsen ten behoeve van de instroom bij zorgopleidingen met en zonder vooropleiding en de doorstroom binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. 3. De Minister wijzigt de subsidieverlening bij zorgopleidingen met vooropleiding uiterlijk 13 weken na 1 mei en uiterlijk 8 weken na 31 oktober van het subsidiejaar met betrekking tot de instroom, die op basis van de op uiterlijk 1 mei of 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema s van de instromende assistenten in opleiding is opgenomen in een door de Minister geaccepteerde opleidingsregister van de in bijlage 2 genoemde registratiecommissies met inachtneming van het volgende: a. subsidie wordt slechts verleend voor het aantal maanden dat de assistent, blijkens het opleidingsschema, de opleiding volgt bij een opleidingsinrichting en b. indien het opleidingsschema later is ingediend dan de zorgopleiding is aangevangen, dan wordt bij het bepalen van de omvang van de subsidie de datum dat het opleidingsschema is opgenomen in het door de Minister geaccepteerde opleidingsregister van de bij de in de bijlage 2 genoemde registratiecommissies als aanvangsdatum van de zorgopleiding gehanteerd. Artikel 5 1.De Minister verstrekt de volgende voorschotten op een verleende instellingssubsidie: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7% en oktober 8% van het voor het desbetreffende jaar verleende subsidiebedrag. 2. De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de subsidieontvanger afwijken en in het geval dat een aanvraag om instellingssubsidie later wordt ingediend dan in artikel 3, tweede lid is bepaald. 5. Verplichtingen van de subsidieontvanger Artikel 6 Het bevoegd gezag doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd. Artikel 7 1. Het bevoegd gezag beschikt per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd over een opleidingserkenning afgegeven door een van de in bijlage 2 vermelde organen. 2. Het bevoegd gezag houdt een controleerbare registratie bij ten behoeve van de vaststelling van de subsidie. Artikel 8 1. Het bevoegd gezag verstrekt aan de door de Minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

4 2. Het bevoegd gezag werkt mee aan de door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid. 6. Subsidievaststelling Artikel 9 1. De instellingssubsidie wordt vastgesteld op grond van: a. het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen, voor zo ver het aantal opleidingsplaatsen waarvoor de instellingssubsidie is verleend niet is overschreden, tenzij de overschrijding een gevolg is van de vervanging van een assistent in opleiding met wie in het subsidiejaar of het daaraan voorafgaande jaar een dienstverband of arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid is beëindigd; b. het aantal assistenten in opleiding dat in het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt met de zorgopleiding is aangevangen, voor zover het aantal waarvoor de subsidie is verleend niet is overschreden, tenzij de overschrijding een gevolg is van de vervanging van een assistent in opleiding met wie in het subsidiejaar of het daaraan voorafgaande jaar een dienstverband of arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid is beëindigd. 2. Het is de opleidingsinrichting waarmee de assistent een dienstverband of arbeidsovereenkomst heeft toegestaan de subsidie aan te wenden voor het deel van de opleiding dat een assistent in opleiding in het buitenland volgt, mits de opleiding in het buitenland overeenkomstig artikel 2, lid 3, is vastgelegd in het opleidingsschema en voor zo ver de opleiding in het buitenland niet leidt tot verlenging van de totale opleidingsduur. 3. Binnen vier maanden na afloop van het jaar waarvoor instellingssubsidie is verleend, dient het bevoegd gezag een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. 4. Voor indiening van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 5 bij deze regeling is gevoegd. 5. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig het door de Minister vastgestelde model assurancerapport. Uit het rapport blijkt of de in de aanvraag tot vaststelling opgenomen verantwoording juist is. Ten behoeve van het assurancerapport stelt de Minister een controleprotocol vast. 6. De Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de in het derde lid gestelde termijn voor indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Artikel 10 Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 9, derde lid, geeft de Minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie. 7. Overgangsbepalingen Artikel 11 De subsidie voor de doorstroom wordt voor het subsidiejaar 2009 verhoogd met het aantal opleidingsplaatsen instroom bij zorgopleidingen met en zonder vooropleiding, waarvoor in 2008 aan een opleidingsinrichting instellingssubsidie is verleend, voor zover deze instroom op basis van de op uiterlijk 31 oktober 2008 juist en volledig ingediende opleidingsschema s van de assistenten in opleiding nog niet is opgenomen in een door de Minister geaccepteerd opleidingsregister van de in bijlage 2 bij deze regeling genoemde registratiecommissies. 8. Slotbepalingen

5 Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Dr. A. Klink

6 Bijlage 1 Zorgopleiding Anesthesiologie Cardiologie Cardio-thoraxale chirurgie Dermatologie en venerologie Heelkunde Interne geneeskunde Kaakchirurgie Keel-neus-oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische fysica Klinische genetica Klinische geriatrie in ggz Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg Longeziekten en tuberculose Maag-darm-leverziekten Medische microbiologie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde Obstetrie en gynaecologie Oogheelkunde Orthodontie Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Radiologie Radiotherapie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Urologie Ziekenhuisfarmacie

7 Bijlage 2 De Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst De Specialisten Registratiecommissie van de Nederlandse Maatschappij der Tandheelkunde De Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. De Registratie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie. De Toetsingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.

8 Zorgopleiding Academische ziekenhuizen bij 1 tot 50 opleidingsplaatsen Algemene ziekenhuizen bij 50 tot 150 opleidingsplaatsen bij 150 of meer opleidingsplaatsen Anesthesiologie , , , ,- Cardiologie , , , ,- Cardio-thoracale chirurgie , , , ,- Dermatologie en venerologie , , , ,- Heelkunde , , , ,- Interne geneeskunde , , , ,- Kaakchirurgie , , , ,- Keel-neus-oorheelkunde , , , ,- Kindergeneeskunde , , , ,- Klinische chemie (*) , , , ,- Klinische fysica (*) , , , , ,- Klinische genetica , , , ,- Klinische geriatrie in ggz ,- Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg , , , ,- Longziekten en tuberculose , , , ,- Maag-darm-leverziekten , , , ,- Medische microbiologie , , , , ,- Neurochirurgie , , , ,- Neurologie , , , , ,- Nucleaire geneeskunde , , , ,- Obstetrie en gynaecologie , , , ,- Oogheelkunde , , , ,- Orthodontie , , , ,- Orthopedie , , , ,- Pathologie , , , , ,- Plastische chirurgie , , , ,- Radiologie , , , ,- Radiotherapie , , , , ,- Reumatologie , , , ,- Revalidatiegeneeskunde(*) , , , , ,- Urologie , , , ,- Bijlage 3 Prijspeil 2010 Categorale GGZinstellingen instellingen Revalidatiecentra Ziekenhuisfarmacie (*) , , , ,- (*) De aantallen opleidingslaatsen voor de onderhavige zorgopleidingen worden niet betrokken bij het bepalen van de omvang van de staffel bij de algemene ziekenhuizen.

9 Bijlage 4 Bijlage 4 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening Zorgopleidingen 1e tranche I.A Hier de n.a.w.-gegevens van uw instelling invullen: naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: adres: ID-nummer: ( in te vullen door ministerie van VWS) objectnummer instelling: bank- of girorekening instelling: Kamer van Koophandel nr.: I.B Hier de gewijzigde n.a.w.-gegevens van uw instelling invullen: naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: adres: ID-nummer: ( in te vullen door ministerie van VWS) objectnummer instelling: bank- of girorekening instelling: Kamer van Koophandel nr.: II. Aan welke directie vraagt u instellingssubsidie aan? Directie MEVA III. De activiteiten waarvoor de instellingssubsidie wordt aangevraagd Beschrijving activiteit Zorgopleiding 1 Anesthesiologie 2 Cardiologie (*) 3 Cardio-thoracale chirurgie (*) 4 Dermatologie en venerologie 5 Heelkunde 6 Wv vo Cardio-thor. chirurgie (*) 7 Wv vo Orthopedie (*) 8 Wv vo Plastische chirurgie (*) 9 Wv vo Urologie (*) 10 Interne geneeskunde 11 Wv vo Cardiologie (*) 12 Wv vo Klinische geriatrie (*) 13 Wv vo Longziekten (*) 14 Wv vo MDL (*) 15 Wv vo Nucl. geneeskunde (*) 16 Wv vo Reumatologie (*) 17 Kaakchirurgie 18 Keel-neus-oorheelkunde 19 Kindergeneeskunde 20 Klinische chemie 21 Klinische fysica 22 Klinische genetica 23 Klinische geriatrie in ggz (*) Klinische geriatrie in 24 ziekenhuiszorg(*) 25 Longziekten en tuberculose (*) 26 Maag-darm-leverziekten (*) 27 Medische microbiologie 28 Neurochirurgie 29 Neurologie 30 Nucleaire geneeskunde (*) 31 Obstetrie en gynaecologie 32 Oogheelkunde 33 Orthodontie 34 Orthopedie (*) 35 Pathologie 36 Plastische chirurgie (*) 37 Radiologie Instroom (personen) A. Instroom (FTE) B. Doorstroom (FTE) (**) Totaal (FTE) (A + B) (**) 1 van 2

10 Bijlage 4 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening Zorgopleidingen 1e tranche 38 Radiotherapie 39 Reumatologie (*) 40 Revalidatiegeneeskunde 41 Urologie (*) 42 Ziekenhuisfarmacie IV. Ondertekening Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vigerende wet- & regelgeving op basis waarvan onderhavige subsidie wordt aangevraagd en verklaart onderhavige subsidieaanvraag volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. Bovendien verklaart het bestuur c.q. de gevolmachtigde dat de opleidingsinrichting beschikt c.q. voor de hierna bedoelde periode zal beschikken over een erkenning c.q. erkenningen voor het verzorgen van de zorgopleidingen(en) waarvoor de instellingssubsidie is aangevraagd die geldig is c.q. zijn voor de periode waarvoor de instellingssubsidie wordt aangevraagd. (*) Voor de zorgopleidingen met een vooropleiding wordt uiterlijk 13 weken na 1 mei en 8 weken na 31 oktober van het subsidiejaar op basis van de opleidingsschema's van de assistenten, voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober van het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema's zijn opgenomen in het opleidingsregister van de MSRC, de subsidie verleend (zie artikel 2, tweede lid, en artikel 4, derde lid). (**) De subsidieverlening voor de doorstroom (inclusief de instroom in november en december in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar) vindt plaats voor zo ver de op uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig ingediende opleidingsschema's zijn opgenomen in een opleidingsregister van de in bijlage 2 bij de subsidieregeling genoemde registratiecommissies (artikel 2, derde lid, en artikel 4, tweede lid). Volmacht conform KvK Achternaam en voorletters Functie Plaats Datum Handtekening JA / NEE Indien nee: voeg volmacht toe 2 van 2

11 Bijlage 5 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraagformulier t.b.v. een subsidievaststelling Zorgopleidingen 1e tranche I.A Hier de n.a.w.-gegevens van uw instelling invullen: naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: adres: ID-nummer: objectnummer instelling: bank- of girorekening instelling: Kamer van Koophandel nr.: (in te vullen door ministerie van VWS) I.B Hier de gewijzigde n.a.w.-gegevens van uw instelling invullen: naam instelling: postadres: postcode: vestigingsplaats: naam contactpersoon: telefoonnummer: telefaxnummer: adres: ID-nummer: objectnummer instelling: bank- of girorekening instelling: Kamer van Koophandel nr.: (in te vullen door ministerie van VWS) II. Aan welke directie vraagt u instellingssubsidie aan? Directie MEVA III. Beschrijving activiteit en behaalde resultaten. Zorgopleiding 1 Anesthesiologie 2 Cardiologie 3 Cardio-thoracale chirurgie 4 Dermatologie en venerologie 5 Heelkunde 6 Wv vo Cardio-thor. chirurgie 7 Wv vo Orthopedie 8 Wv vo Plastische chirurgie 9 Wv vo Urologie 10 Interne geneeskunde 11 Wv vo Cardiologie 12 Wv vo Klinische geriatrie 13 Wv vo Longziekten 14 Wv vo MDL 15 Wv vo Nucl. geneeskunde 16 Wv vo Reumatologie 17 Kaakchirurgie 18 Keel-neus-oorheelkunde 19 Kindergeneeskunde 20 Klinische chemie 21 Klinische fysica 22 Klinische genetica Personen Instroom FTE Doorstroom FTE Totaal FTE 1 van 3

12 Bijlage 5 23 Klinische geriatrie in ggz 24 Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg 25 Longziekten en tuberculose 26 Maag-darm-leverziekten 27 Medische microbiologie 28 Neurochirurgie 29 Neurologie 30 Nucleaire geneeskunde 31 Obstetrie en gynaecologie 32 Oogheelkunde 33 Orthodontie 34 Orthopedie 35 Pathologie 36 Plastische chirurgie 37 Radiologie 38 Radiotherapie 39 Reumatologie 40 Revalidatiegeneeskunde 41 Urologie 42 Ziekenhuisfarmacie IV. Bijgevoegd moet zijn: een assurancerapport als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche V. Ondertekening Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vigerende wet- & regelgeving op basis waarvan onderhavige subsidie wordt vastgesteld en verklaart onderhavige opgave volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. Bovendien verklaart het bestuur c.q. de gevolmachtigde dat de opleidingsinrichting beschikt c.q. voor de hierna bedoelde periode zal beschikken over een erkenning c.q. erkenningen voor het verzorgen van de zorgopleiding(en) waarvoor de instellingssubsidie is aangevraagd die geldig is c.q. zijn voor de periode waarvoor de instellingssubsidie is aangevraagd. Volmacht conform KvK JA / NEE Indien nee: voeg volmacht toe Achternaam en voorletters Functie Plaats Datum Handtekening 2 van 3

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in Staatscourant 2011, nr. 14323 van 5 augustus 2011) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche VWS Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2007, nr. MEVA/NBO-2811717, houdende regels voor het verstrekken van subsidie

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli 2011 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen A Inhoudsopgave

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum januari 2010. 2 e tranche. Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum januari 2010 2 e tranche Zorgopleidingen B Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende. Het bestuur van Universiteit Amsterdam Acad. Med. Centrum Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Zuidoost Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/576/2006 Van Polanen Petel 070-3407095 21-12-2006

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 28775

STAATSCOURANT. Nr. 28775 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28775 15 oktober 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2014, kenmerk 663853-125983-MEVA,

Nadere informatie

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen B

Subsidieregeling. zorgopleidingen. Verschijningsdatum juli 2011. 2 e tranche. Zorgopleidingen B Subsidieregeling zorgopleidingen Verschijningsdatum juli 2011 2 e tranche Zorgopleidingen B Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 4 2 Het subsidieproces 7 3 Aanvraag

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van Bouman GGZ Postbus 8549 3009 AM Rotterdam Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen Opleiden en het opleidingsfonds Mw. drs. M.L. Köhlen Tot en met 2006 Financiering aios op basis van beleidsregel NZa Landelijke afspraken BOLS+ (NFU, NVZ, Orde, ZN) Lokaal uitwerking Zorgverzekeraars Regioplannen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20041 12 oktober 2012 Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, MC-U-3131142,

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 8-12-2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 8-12-2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport = = = = Het bestuur van GGD Hollands Noorden Postbus 324 1740 AH SCHAGEN Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/16154/2008 Van Polanen

Nadere informatie

2 e tranche B > Algemeen

2 e tranche B > Algemeen 2 e tranche B > Algemeen 1. Waarom is het Opleidingsfonds ingevoerd? Het Opleidingsfonds moet ervoor zorgen dat er per zorgopleiding voldoende specialisten worden opgeleid van de beste kwaliteit voor een

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende. = = = = Het bestuur van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Postbus 4446 6401 CX Heerlen Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/7611/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 4-3-2008 Onderwerp

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie vanvolksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van dj= qjinister )lr~2volksgezondheid, Welzijn en Sport van I f SEPt tul,, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Transparante procedure en verantwoordingsinformatie

Transparante procedure en verantwoordingsinformatie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg T.a.v. het bestuur Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0039. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2013 februari 2013 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL BR/REG Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012)

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit:

Nadere informatie

Instroom aios ziekenhuizen

Instroom aios ziekenhuizen Instroom aios ziekenhuizen Jaarbeeld 2011 inclusief: regionale verdeling fte-jaarratio terug-vooruitblik april 2012 Joris Meegdes 1 Woord vooraf In het kader van de monitorfunctie van het Capaciteitsorgaan

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (Tekst geldend op: 29-07-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2008, nr. MEVA/ABA/2860370, houdende

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (versie 01-08-2013) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit: Artikel

Nadere informatie

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4.

afzonderlijk toewijzingsprotocol dat is afgestemd met alle partijen in de Kamer Psychiatrie 4. Toewijzingsprotocol voor het opstellen van het toewijzingsvoorstel 2016 voor de zorgopleidingen die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage Inleiding Op verzoek van het Ministerie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0047. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

BELEIDSREGEL AL/BR-0047. Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Datum:11augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2014 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2015 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland R-factor Revised Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland 1 2 Colofon Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg OOR N&O Nederland

Nadere informatie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2015

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2015 Februari 2016 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Bezoekadres:: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij DUS-I T 070 340

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek BIG-GEREGISTREERDEN NADER ONDERZOCHT: ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN. Alex Hellenthal. Juli 2010. Divisie SAV Sector SRS

Centraal Bureau voor de Statistiek BIG-GEREGISTREERDEN NADER ONDERZOCHT: ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN. Alex Hellenthal. Juli 2010. Divisie SAV Sector SRS Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SAV Sector SRS BIG-GEREGISTREERDEN NADER ONDERZOCHT: ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN MEDISCH PERSONEEL. Alex Hellenthal Juli 2010 1. Inleiding Wie in Nederland een erkend

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014

Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014 Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014 Inhoudsopgave 1. Abstract 2. Inleiding 3. De Geneeskundestudent 4. Methode 5. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête Beroepskeuze 6. Conclusie 7. Referenties 8. Contactgegevens

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats

Pagina 1 van 5. SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG BIJLAGE 1 DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2015 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 25-06-2014) Besluit van 24 augustus 2012, houdende aanwijzing van de vormen van zorg die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Juli 2014 Inhoud 1. Uitgangspunten 5

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG. Januari 2016. 1. Inleiding

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG. Januari 2016. 1. Inleiding DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2016 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017

Nadere informatie

Artikel 3. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel 1

Artikel 3. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel 1 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van [datum], kenmerk [ ], houdende regels voor subsidiëring van nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (Subsidieregeling NODOK)

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 1. Medisch Specialisten Klinisch Technologische Specialisten Spoedeisende Hulpartsen

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 1. Medisch Specialisten Klinisch Technologische Specialisten Spoedeisende Hulpartsen Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 1 Medisch Specialisten Klinisch Technologische Specialisten Spoedeisende Hulpartsen Utrecht, oktober 2013 Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 1 Medisch Specialisten Klinisch

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Informatiebijeenkomsten 24 & 25 september 2012 Myrte Weterings, projectleider Opbouw presentatie 1. Voorstellen 2. Aanvraagprocedure voor verlening

Nadere informatie

BIJLAGE 1A VWS Spelregeldocument

BIJLAGE 1A VWS Spelregeldocument DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL SUBSIDIERONDE 2012 VOOR DE 1 e EN 2 e TRANCHE ZORGOPLEIDINGEN VAN HET OPLEIDINGSFONDS 2 maart 2011 1. Inleiding Na evaluatie van het Opleidingsfonds in 2010 blijkt er behoefte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 92 20 mei 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2009, nr. MEVA/ABA-2926688, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door TOPde stichting TOP

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Versie 2.0 juli 2012 Tieto Netherlands Healthcare B.V. Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie