rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan"

Transcriptie

1 provinsje frys1n provincie frys1.n b postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) rj) vvww.fryslan.nl Aan de leden van Provinciale Staten van de d..) provincie Fryslan Leeuwarden, 18 november 2014 Verzonden, 19 NOV Ons kenmerk : Afdeling : Financiën, Planning en Control Behandeld door : J. Schippers /(058) Uw kenmerk Bijlage(n) : Brief van Alliander aan de aandeelhouders. Onderwerp Ontwikkelingen rond de groeistrategie van Alliander en mogelijke uitruil van energienetwerken van Enexis in Fryslân met die van Alliander in Brabant Geachte Statenleden, Alliander NV heeft bij brief van 22 september ji. haar aandeelhouders een update gegeven van de ontwikkelingen/stand van zaken rond de groeistrategie van het bedrijf. Op 2 april ji. hebben de aandeelhouders ingestemd met de groeistrategie binnen Nederland maar sub stantiële groei in Duitsland is door de aandeelhouders afgewezen. In de brief wordt voorts ook nog kort teruggeblikt op de resultaten over het jaar Gelet op het onderwerp en onze actieve informatieplicht in de richting van uw Staten bieden wij u genoemde brief van Alliander ter kennisneming aan. Ten aanzien van de groeistrategie wordt in de brief van Alliander ingegaan op de vraag waarom groei nodig is en vervolgens wordt een beeld geschetst van de stand van zaken rondom groei in Nederland en Duitsland. Met betrekking tot de activiteiten in Duitsland wordt gemeld dat Alliander AG aan het stadsbestuur van Berlijn en Hamburg heeft laten weten zich terug te trekken uit het proces voor de verwerving van de elektriciteitsconcessies in beide steden. Voorts is in de brief aangegeven dat er geen wijzigingen optreden ten aanzien van de eerder vastgestelde koers met betrekking tot de verwerving van kleinschalige concessies in Duitsland. De brief van Alliander bevat geen nieuwe gezichtspunten en geeft weinig aanleiding tot op merkingen. Voor wat betreft de mogelijkheden van schaalvergroting in Nederland zal de pro vincie Gelderland samen met ons en andere grootaandeelhouders van Alliander, het initiatief nemen om te komen tot een vervolggesprek met een aantal grootaandeelhouders van Enexis. -1 /2- Ons kenmerk:

2 provinsje fryslân provincie fryslân rj Met betrekking tot het splitsingsvraagstuk van energiebedrijven wordt, in aanvulling op het gemelde in de brief, nog het volgende opgemerkt. De advocaat-generaal heeft op 3 oktober t ji. advies (conclusie) uitgebracht aan de Hoge Raad over het splitsingsvraagstuk van ener giebedrijven. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de drie arresten van het Haagse gerechtshof in het geschil tussen de Staat der Nederlanden en Delta, Eneco en Es sent te vernietigen. Volgt de Hoge Raad dit onderdeel van het advies, dan betekent dit dat enkele gewraakte bepalingen uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Won) niet onverbindend zijn omdat er geen sprake is van strijdigheid met Europees recht (artikel 63 Verdrag Europe se Unie, hetgeen kortweg behelst de waarborging van het Vrije kapitaalverkeer). Inzake het beroep dat genoemde bedrijven hebben gedaan op artikel 1 van het Eerste proto- col bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (kortweg: de bescherming van het recht op eigendom) adviseert de advocaat-generaal een terug verwijzing naar het ge rechtshof. Die zou zich opnieuw moeten buigen over de vraag of de aangevochten wettelijke bepalingen geschikt zijn en niet verder gaan dan nodig is om de beoogde doelstellingen van de Won te verwerkelijken. De Hoge Raad wijst naar verwachting op 9 januari 2015 arrest in de deze zaak. Voor Delta en Eneco betekent een arrest van de Hoge Raad in lijn met het advies van de advocaat-generaal dat ze voorlopig nog niet tot splitsing hoeven over te gaan. Ten aanzien van de uitruil van energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoost polder en die van Alliander in regio Eindhoven en zuidoost Brabant (Endinet) kan worden gezegd dat Alliander en Enexis op dit moment de mogelijkheid onderzoeken en in onderhan deling zijn. Op 20 oktober ji. heeft gedeputeerde De Vries gesproken met de voorzitters van de Raden van Bestuur van Alliander en Enexis over de mogelijke uitruil. In dit gesprek is met name gesproken over het garanderen van de werkgelegenheid in Fryslân en dat er een vol waardige vestiging van Alliander in Fryslân blijft bestaan. Mocht na het onderzoeks- en onderhandelingsproces blijken dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het uitruilen van de netwerken, dan wordt er een voorstel gedaan dat waarschijnlijk begin 2015 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raden van Commissarissen en de aandeelhouders. Wij zullen het voorstel in dat geval voor wensen en bedenkingen aan uw Staten voorleggen. Alliander meldt voorts nog dat de voorstellen ook worden afgestemd met de ondernemingsraden en de vakbonden. Wij vçi,jwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Staten van Fryslân, Berg, secretaris -2/2- Ons kenmerk:

3 Locatie 2PB1 1 00, Postbus AB Dven Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Aan: de aandeelhouders Postadres Locatie 2PB1 100 Postbus AB Duiven Contactpersoon Piet Wijnen, telefoon Annie van de Pas, telefoon Betreft Ontwikkelingen rond de groeistrategie van Alliander Datum 22september2014 Ons kenmerk AL/BS/MdB Geachte aandeelhouder, Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 2 april 2014 is onder meer de groeistrategie van Alliander besproken. Deze strategie, waarvan de noodzaak door zowel commissarissen als aandeelhouders is vastgesteld, berust op twee pijlers. De ene pijler is het streven naar substantiële groei in Nederland zelf, zoals ook door McKinsey wordt aanbevolen. De andere pijler is groei over de grens, in Duitsland, waar een publiek bedrijf als Alliander precies aansluit bij het daar heersende streven naar Rekommunalisierung, het terugbrengen van nutsbedrijven in de handen van lagere overheden. Tijdens de vergadering spraken de aandeelhouders hun voorkeur uit voor het in de eerste plaats intensief vervolgen van de mogelijkheden tot synergie in Nederland; de acties daartoe zijn nog niet uitgeput. Voor vergaande stappen in Duitsland, naast de daar al verworven kleinere concessies, bestond geen steun. Dat had te maken met de bovengenoemde volgordelijkheid en met het feit dat de voordelen voor verdere stappen in Duitsland beter in kaart moeten worden gebracht, vooral cijfermatig, en dat gelijktijdig ook de risico s geheel transparant in beeld moeten zijn. Als Raad van Bestuur onderschrijven we deze opvatting van de aandeelhouders. We erkennen dat de op dat moment in Duitsland gezette stappen prematuur waren. Afgesproken werd dan ook om verder in nauwe samenspraak met de aandeelhouders de mogelijkheden voor groei nader te onderzoeken en hierover geregeld te rapporteren. Met deze brief willen wij u graag informeren over enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot het streven naar groei van Alliander. We zullen dat in de komende periode blijven doen. Nu in de meeste van onze aandeelhoudende gemeenten nieuwe bestuurders zijn aangetreden, kijken we eerst kort terug op 2013 en belichten we ook nog eens in essentie de noodzaak tot groei voor het beheersbaar houden van de tarieven voor de consumenten en voor het op peil houden van de dividenden aan provincies en gemeenten. Atiander Nv. te Arnhem. KeK Arnhem, SÎW nr. NL Benkrekening t fl., A(Iiander Nv. NL82 RBOS RBOSNL2A.

4 beter zijn Datum 22september2014 Pagina 2 van goed jaar voor Alliander De omzet is gestegen van miljoen in 2012 naar miljoen in Het resultaat na belastingen steeg van 224 miljoen in 2012 naar 288 miljoen in De uitvalduur elektriciteit kwam uit op 24,0 minuten, lager dan in 2012 (24,5 minuten). Over 2013 is 125 miljoen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Daarmee presteert Alliander goed. In 2013 heeft Alliander verdere stappen gezet om de infrastructuur geschikt te maken voor de veranderende energievoorziening. Bijvoorbeeld door de keuze voor een draadloos mobiel telecommunicatienetwerk voor het uitwisselen van alle informatie met de netten. Daarmee gaan we de komende jaren verder. De impact van de energietransitie wordt steeds duidelijker. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer duurzame energie opgewekt; dat heeft op termijn grote gevolgen voor de netten. In 2014 investeert Alliander ruim 425 miljoen in de gas- en elektriciteitsnetten en verwachten wij slimme meters te plaatsen. 2. Waarom groei nodig is De toename van onder meer het aantal zonnepanelen, windmolens en elektrische auto s vraagt steeds meer van het netwerk van Alliander. Daarom moet het net worden aangepast en daar zijn grote investeringen voor nodig, in onder andere ICT-systemen. Aandeelhouders steunen de visie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dat om deze investeringen te kunnen blijven opbrengen en ook om de noodzaak tot hoogwaardige technologische aanpassingen te kunnen blijven volvoeren wat denkkracht zowel als kosten betreft - substantiële groei van Alliander noodzakelijk is. Als we dat niet realiseren heeft dat op termijn consequenties voor de kosten van de klanten. Groei in Nederland levert, zoals gezegd, daarbij de meeste synergie op. Als blijkt dat deze in Nederland niet mogelijk is, ligt de enige kans om substantieel verder te groeien in Duitsland. 3. Stand van zaken rondom groei in Nederland Het perspectief voor het realiseren van groei in Nederland is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop mogelijke partners deze zien. Ook is relevant of deze potentiële partners onafhankelijk dan wel onderdeel zijn van een groter concern. Op basis van de Wet onafhankelijk netbeheer bekend als de Splitsingswet de geïntegreerde energiebedrijven verplicht tot splitsing in een productie- en leveringsbedrijf én een netwerkbedrijf. Deze splitsing diende oorspronkelijk uiterlijk 1januari 2011 te zijn gerealiseerd. Nuon en Essent hebben dat gedaan en sinds medio 2009 zijn Alliander (voortgekomen uit Nuon) en Enexis (voorgekomen uit Essent) zelfstandige netwerkbedrijven. De netbeheerders van Eneco (Stedin) en Delta (Delta Netwerkbedrijf) zijn nog onderdeel van ongesplitste bedrijven; deze bedrijven hebben juridische procedures aangespannen om splitsing te voorkomen. Voor de volledigheid treft u in de bijlagen een overzicht aan van alle regionale netbeheerders elektriciteit en gas in Nederland. Onderstaand een kort overzicht van de actuele situatie ten aanzien van de grote regionale netbeheerders in Nederland. Enexis Enexis is wat betreft positie, geografie en omvang vergelijkbaar met Alliander. Daarom ligt het vanuit het belang van de klanten én de aandeelhouders voor de hand om te onderzoeken of verregaande samenwerking/fusie mogelijk is. Er zijn over dit onderwerp de afgelopen jaren regelmatige contacten tussen beide bedrijven geweest op zowel het niveau van de Raad van Bestuur als op dat van de Raad van Commissarissen. Alliender N.V. te Arnhem KvK Arnhem, BTW nr. NL B01 Bankrekening t.n v. Alliander NV. NL82 RBOS RBOSNL2A.

5 Datum 22 september 2014 Pagina 3 van 4 Het is u misschien bekend dat recent ook grootaandeelhouders van beide bedrijven met elkaar een oriënterend gesprek hebben gevoerd. Dit heeft vooralsnog niet tot een positief resultaat geleid, maar de partijen hebben afgesproken een vervolg aan hun gesprek te geven. Met Enexis zijn goede vormen van operationele samenwerking tot stand gekomen. onder meer op het gebied van elektrisch vervoer. Daarnaast onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid van uitruil van de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder én die van Alliander in de regio Eindhoven en zuidoost Brabant (Endinet). Hiertoe hebben Enexis en Alliander op 18 maart 2014 een Letter of lntent getekend. In Friesland gaat het om circa elektriciteitsaansluitingen en circa gasaansluitingen; in de Noordoostpolder om circa elektriciteitsaansluitingen en circa gasafsluitingen. Die gaan mogelijk over naar Alliander. Enexis verwerft in dat geval de aansluitingen van Endinet in Noord Brabant: circa elektriciteitsaansluitingen en circa gasaansluitingen. Een uitruil biedt voordelen voor klanten die nu verschillende netbeheerders voor gas en elektriciteit hebben. Zij krijgen daardoor één netbeheerder. Daarnaast zijn er zeker efficiencyvoordelen te behalen die ten goede komen aan de klant. Dit voornemen van Alliander en Enexis past binnen het beleid van het Ministerie van Economische Zaken om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren (zoals beschreven in het rapport van de Commissie-Kist in 2009, waarin wordt gepleit voor het herverkavelen van netten door gemeenten en provincies). Als na onderzoek blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het uitruilen van de netwerken, wordt een voorstel daarvoor waarschijnlijk begin 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Commissarissen en de aandeelhouders. Ook worden de voorstellen afgestemd met ondernemingsraden en de vakbonden. Eneco Bij Eneco, eigenaar van netbeheerder Stedin, speelt de juridische procedure rond de Splitsingswet. Ter opfrissing: dat is de wet die geïntegreerde energiebedrijven verplicht om de commerciële activiteiten (productie, handel, marketing) af te splitsen van de gereguleerde activiteiten als het beheren van de (net)infrastructuur. Het belangrijkste doel van de wet is de borging van de leveringszekerheid. Het Europees Hof deed vorig jaar oktober een uitspraak, waarin het Hof het principe van de Splitsingswet in beginsel rechtvaardigt maar om de nagestreefde doelen te bereiken mag de wet niet verder gaan dan noodzakelijk. Het Hof laat aan de Hoge Raad over om die toetsing van proportionaliteit te verrichten. Denkbaar is dat de Hoge Raad (na vernietiging) naar het Gerechtshof terugverwijst. De splitsing lijkt hiermee weer een stap dichterbij, maar het debat bij de Nederlandse rechter(s)over het resterende geschilpunt kan nog vele maanden, zo niet jaren, duren. Op het gebied van o.a. slimme meters wordt intensief samengewerkt met Stedin. Delta Ook bij multi-utilitybedrijf Delta speelt de juridische procedure rond de Splitsingswet. Op verzoek van de aandeelhouders wordt onderzocht of Delta zelfstandig verder kan gaan, of dat fuseren of (gedeeltelijke) verkoop een betere optie is. Afgewacht moet worden hoe een en ander zich ontwikkelt en of zich kansen voordoen voor Alliander voor verdere samenwerking met Delta Netwerkbedrijf. 1 Op het gebied van slimme meters wordt evenals met Stedin intensief samengewerkt met Delta Netwerkbedrijf. 1 Delta levert ook energie en water, verhuurt apparatuur en is tevens actief in afvalverwerking en kabel-tv met internetdiensten. Alliander Nv. te Arnhem. KvK Arnhem. STW nr. NL B01 Bankrekening t.n.v. Alkander N.V. NL82.RBOS R8OSNL2A.

6 overzicht - overzicht Datum 22 september 2014 Pagina 4 van 4 Vervolg In de komende maanden zullen met (u\v vertegenwoordigers in) het Grootaandeelhoudersoverleg van Alliander gezamenlijk afspraken worden gemaakt voor de route voor groei in Nederland. 4. Stand van zaken rondom uitbreiding in Duitsland: niet naar Berlijn en Hamburg Na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 april 2014 heeft dochteronderneming Alliander AG in brieven aan het stadsbestuur van Berlijn en Hamburg laten weten zich terug te trekken uit het proces voor de verwerving van de elektriciteitsconcessies in beide steden. Om het perspectief voor Alliander AG in Duitsland op langere termijn te bestendigen en om eventuele toekomstige opties open te houden, biedt AG beide steden aan de komende jaren Alliander s kennis en ervaring met het Smart Cityconcept, zoals die in en met Amsterdam is ontwikkeld, met hen te delen. Alliander AG zal voor wat betreft de Duitse markt doorgaan op de eerder vastgestelde koers, namelijk het verwerven en uitvoeren van kleinschalige concessies. Ter illustratie: het aantal aansluitingen in Duitsland bedraagt thans circa 0,7% van het aantal Alliander aansluitingen in Nederland. De komende jaren komen in Duitsland vele tientallen concessies vrij, die opnieuw moeten worden aanbesteed en gegund. Daarnaast melden zich bij Alliander spontaan gemeenten en andere bestuurlijke eenheden uit Duitsland, die ook in de lopende concessieperiode met Alliander in gesprek zouden willen gaan, aangetrokken door het feit dat Alliander een publiek bedrijf is dat niet streeft naar een meerderheidsbelang maar samen met de gemeente de verantwoordelijkheid voor het netwerk wil nemen. Tot slot Wij zullen u van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de groei in Nederland op de hoogte houden en u graag ook een persoonlijke toelichting geven. Met 4enke Alli groet, Bijlagen: - regionale netbeheerders elektriciteit regionale netbeheerders gas Alliander N.V te Arnhem KiK 341O286 Arnhem BTW nr NL Bol Bankrekening t.n v NLS2 RBOS RBDSNL2A. liiander N.V

7 çç Bijlage: overzicht regionale netbeheerders elektriciteit 12. Endinet Groep B.V. 14. Enexis 13. Enexis 7. Westianci Infia 6. Stedin 8. Stedin 9. DELTA Netwerkbedrijf 2. Cogas Infra en Beheer 3. Liander 1. RENDO Netwerken

8 1. RENDO Netwerken 2. Cogas Infra en beheer 3. Liander 5. Liander 6. Stedin 7. Westiand lufra 8. Stedin 9. Delta Netwerkbedrjf 10. Intergas Netbeheer 11. Endinet Groep B.V. 12. Endinet Groep B.V 13. Enexis 14. Enexis Bijlage: overzicht regionale netbeheerder gas

01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl

01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij H. o. p. Motie \ \ x Agendapunt: 13 \ o«v ^ o^coswu* ^ «w ^OON, «o ON, c^^? c^v«^t Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie