rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan"

Transcriptie

1 provinsje frys1n provincie frys1.n b postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) rj) vvww.fryslan.nl Aan de leden van Provinciale Staten van de d..) provincie Fryslan Leeuwarden, 18 november 2014 Verzonden, 19 NOV Ons kenmerk : Afdeling : Financiën, Planning en Control Behandeld door : J. Schippers /(058) Uw kenmerk Bijlage(n) : Brief van Alliander aan de aandeelhouders. Onderwerp Ontwikkelingen rond de groeistrategie van Alliander en mogelijke uitruil van energienetwerken van Enexis in Fryslân met die van Alliander in Brabant Geachte Statenleden, Alliander NV heeft bij brief van 22 september ji. haar aandeelhouders een update gegeven van de ontwikkelingen/stand van zaken rond de groeistrategie van het bedrijf. Op 2 april ji. hebben de aandeelhouders ingestemd met de groeistrategie binnen Nederland maar sub stantiële groei in Duitsland is door de aandeelhouders afgewezen. In de brief wordt voorts ook nog kort teruggeblikt op de resultaten over het jaar Gelet op het onderwerp en onze actieve informatieplicht in de richting van uw Staten bieden wij u genoemde brief van Alliander ter kennisneming aan. Ten aanzien van de groeistrategie wordt in de brief van Alliander ingegaan op de vraag waarom groei nodig is en vervolgens wordt een beeld geschetst van de stand van zaken rondom groei in Nederland en Duitsland. Met betrekking tot de activiteiten in Duitsland wordt gemeld dat Alliander AG aan het stadsbestuur van Berlijn en Hamburg heeft laten weten zich terug te trekken uit het proces voor de verwerving van de elektriciteitsconcessies in beide steden. Voorts is in de brief aangegeven dat er geen wijzigingen optreden ten aanzien van de eerder vastgestelde koers met betrekking tot de verwerving van kleinschalige concessies in Duitsland. De brief van Alliander bevat geen nieuwe gezichtspunten en geeft weinig aanleiding tot op merkingen. Voor wat betreft de mogelijkheden van schaalvergroting in Nederland zal de pro vincie Gelderland samen met ons en andere grootaandeelhouders van Alliander, het initiatief nemen om te komen tot een vervolggesprek met een aantal grootaandeelhouders van Enexis. -1 /2- Ons kenmerk:

2 provinsje fryslân provincie fryslân rj Met betrekking tot het splitsingsvraagstuk van energiebedrijven wordt, in aanvulling op het gemelde in de brief, nog het volgende opgemerkt. De advocaat-generaal heeft op 3 oktober t ji. advies (conclusie) uitgebracht aan de Hoge Raad over het splitsingsvraagstuk van ener giebedrijven. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de drie arresten van het Haagse gerechtshof in het geschil tussen de Staat der Nederlanden en Delta, Eneco en Es sent te vernietigen. Volgt de Hoge Raad dit onderdeel van het advies, dan betekent dit dat enkele gewraakte bepalingen uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Won) niet onverbindend zijn omdat er geen sprake is van strijdigheid met Europees recht (artikel 63 Verdrag Europe se Unie, hetgeen kortweg behelst de waarborging van het Vrije kapitaalverkeer). Inzake het beroep dat genoemde bedrijven hebben gedaan op artikel 1 van het Eerste proto- col bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (kortweg: de bescherming van het recht op eigendom) adviseert de advocaat-generaal een terug verwijzing naar het ge rechtshof. Die zou zich opnieuw moeten buigen over de vraag of de aangevochten wettelijke bepalingen geschikt zijn en niet verder gaan dan nodig is om de beoogde doelstellingen van de Won te verwerkelijken. De Hoge Raad wijst naar verwachting op 9 januari 2015 arrest in de deze zaak. Voor Delta en Eneco betekent een arrest van de Hoge Raad in lijn met het advies van de advocaat-generaal dat ze voorlopig nog niet tot splitsing hoeven over te gaan. Ten aanzien van de uitruil van energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoost polder en die van Alliander in regio Eindhoven en zuidoost Brabant (Endinet) kan worden gezegd dat Alliander en Enexis op dit moment de mogelijkheid onderzoeken en in onderhan deling zijn. Op 20 oktober ji. heeft gedeputeerde De Vries gesproken met de voorzitters van de Raden van Bestuur van Alliander en Enexis over de mogelijke uitruil. In dit gesprek is met name gesproken over het garanderen van de werkgelegenheid in Fryslân en dat er een vol waardige vestiging van Alliander in Fryslân blijft bestaan. Mocht na het onderzoeks- en onderhandelingsproces blijken dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het uitruilen van de netwerken, dan wordt er een voorstel gedaan dat waarschijnlijk begin 2015 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raden van Commissarissen en de aandeelhouders. Wij zullen het voorstel in dat geval voor wensen en bedenkingen aan uw Staten voorleggen. Alliander meldt voorts nog dat de voorstellen ook worden afgestemd met de ondernemingsraden en de vakbonden. Wij vçi,jwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Staten van Fryslân, Berg, secretaris -2/2- Ons kenmerk:

3 Locatie 2PB1 1 00, Postbus AB Dven Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Aan: de aandeelhouders Postadres Locatie 2PB1 100 Postbus AB Duiven Contactpersoon Piet Wijnen, telefoon Annie van de Pas, telefoon Betreft Ontwikkelingen rond de groeistrategie van Alliander Datum 22september2014 Ons kenmerk AL/BS/MdB Geachte aandeelhouder, Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 2 april 2014 is onder meer de groeistrategie van Alliander besproken. Deze strategie, waarvan de noodzaak door zowel commissarissen als aandeelhouders is vastgesteld, berust op twee pijlers. De ene pijler is het streven naar substantiële groei in Nederland zelf, zoals ook door McKinsey wordt aanbevolen. De andere pijler is groei over de grens, in Duitsland, waar een publiek bedrijf als Alliander precies aansluit bij het daar heersende streven naar Rekommunalisierung, het terugbrengen van nutsbedrijven in de handen van lagere overheden. Tijdens de vergadering spraken de aandeelhouders hun voorkeur uit voor het in de eerste plaats intensief vervolgen van de mogelijkheden tot synergie in Nederland; de acties daartoe zijn nog niet uitgeput. Voor vergaande stappen in Duitsland, naast de daar al verworven kleinere concessies, bestond geen steun. Dat had te maken met de bovengenoemde volgordelijkheid en met het feit dat de voordelen voor verdere stappen in Duitsland beter in kaart moeten worden gebracht, vooral cijfermatig, en dat gelijktijdig ook de risico s geheel transparant in beeld moeten zijn. Als Raad van Bestuur onderschrijven we deze opvatting van de aandeelhouders. We erkennen dat de op dat moment in Duitsland gezette stappen prematuur waren. Afgesproken werd dan ook om verder in nauwe samenspraak met de aandeelhouders de mogelijkheden voor groei nader te onderzoeken en hierover geregeld te rapporteren. Met deze brief willen wij u graag informeren over enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot het streven naar groei van Alliander. We zullen dat in de komende periode blijven doen. Nu in de meeste van onze aandeelhoudende gemeenten nieuwe bestuurders zijn aangetreden, kijken we eerst kort terug op 2013 en belichten we ook nog eens in essentie de noodzaak tot groei voor het beheersbaar houden van de tarieven voor de consumenten en voor het op peil houden van de dividenden aan provincies en gemeenten. Atiander Nv. te Arnhem. KeK Arnhem, SÎW nr. NL Benkrekening t fl., A(Iiander Nv. NL82 RBOS RBOSNL2A.

4 beter zijn Datum 22september2014 Pagina 2 van goed jaar voor Alliander De omzet is gestegen van miljoen in 2012 naar miljoen in Het resultaat na belastingen steeg van 224 miljoen in 2012 naar 288 miljoen in De uitvalduur elektriciteit kwam uit op 24,0 minuten, lager dan in 2012 (24,5 minuten). Over 2013 is 125 miljoen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Daarmee presteert Alliander goed. In 2013 heeft Alliander verdere stappen gezet om de infrastructuur geschikt te maken voor de veranderende energievoorziening. Bijvoorbeeld door de keuze voor een draadloos mobiel telecommunicatienetwerk voor het uitwisselen van alle informatie met de netten. Daarmee gaan we de komende jaren verder. De impact van de energietransitie wordt steeds duidelijker. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer duurzame energie opgewekt; dat heeft op termijn grote gevolgen voor de netten. In 2014 investeert Alliander ruim 425 miljoen in de gas- en elektriciteitsnetten en verwachten wij slimme meters te plaatsen. 2. Waarom groei nodig is De toename van onder meer het aantal zonnepanelen, windmolens en elektrische auto s vraagt steeds meer van het netwerk van Alliander. Daarom moet het net worden aangepast en daar zijn grote investeringen voor nodig, in onder andere ICT-systemen. Aandeelhouders steunen de visie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dat om deze investeringen te kunnen blijven opbrengen en ook om de noodzaak tot hoogwaardige technologische aanpassingen te kunnen blijven volvoeren wat denkkracht zowel als kosten betreft - substantiële groei van Alliander noodzakelijk is. Als we dat niet realiseren heeft dat op termijn consequenties voor de kosten van de klanten. Groei in Nederland levert, zoals gezegd, daarbij de meeste synergie op. Als blijkt dat deze in Nederland niet mogelijk is, ligt de enige kans om substantieel verder te groeien in Duitsland. 3. Stand van zaken rondom groei in Nederland Het perspectief voor het realiseren van groei in Nederland is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop mogelijke partners deze zien. Ook is relevant of deze potentiële partners onafhankelijk dan wel onderdeel zijn van een groter concern. Op basis van de Wet onafhankelijk netbeheer bekend als de Splitsingswet de geïntegreerde energiebedrijven verplicht tot splitsing in een productie- en leveringsbedrijf én een netwerkbedrijf. Deze splitsing diende oorspronkelijk uiterlijk 1januari 2011 te zijn gerealiseerd. Nuon en Essent hebben dat gedaan en sinds medio 2009 zijn Alliander (voortgekomen uit Nuon) en Enexis (voorgekomen uit Essent) zelfstandige netwerkbedrijven. De netbeheerders van Eneco (Stedin) en Delta (Delta Netwerkbedrijf) zijn nog onderdeel van ongesplitste bedrijven; deze bedrijven hebben juridische procedures aangespannen om splitsing te voorkomen. Voor de volledigheid treft u in de bijlagen een overzicht aan van alle regionale netbeheerders elektriciteit en gas in Nederland. Onderstaand een kort overzicht van de actuele situatie ten aanzien van de grote regionale netbeheerders in Nederland. Enexis Enexis is wat betreft positie, geografie en omvang vergelijkbaar met Alliander. Daarom ligt het vanuit het belang van de klanten én de aandeelhouders voor de hand om te onderzoeken of verregaande samenwerking/fusie mogelijk is. Er zijn over dit onderwerp de afgelopen jaren regelmatige contacten tussen beide bedrijven geweest op zowel het niveau van de Raad van Bestuur als op dat van de Raad van Commissarissen. Alliender N.V. te Arnhem KvK Arnhem, BTW nr. NL B01 Bankrekening t.n v. Alliander NV. NL82 RBOS RBOSNL2A.

5 Datum 22 september 2014 Pagina 3 van 4 Het is u misschien bekend dat recent ook grootaandeelhouders van beide bedrijven met elkaar een oriënterend gesprek hebben gevoerd. Dit heeft vooralsnog niet tot een positief resultaat geleid, maar de partijen hebben afgesproken een vervolg aan hun gesprek te geven. Met Enexis zijn goede vormen van operationele samenwerking tot stand gekomen. onder meer op het gebied van elektrisch vervoer. Daarnaast onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid van uitruil van de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder én die van Alliander in de regio Eindhoven en zuidoost Brabant (Endinet). Hiertoe hebben Enexis en Alliander op 18 maart 2014 een Letter of lntent getekend. In Friesland gaat het om circa elektriciteitsaansluitingen en circa gasaansluitingen; in de Noordoostpolder om circa elektriciteitsaansluitingen en circa gasafsluitingen. Die gaan mogelijk over naar Alliander. Enexis verwerft in dat geval de aansluitingen van Endinet in Noord Brabant: circa elektriciteitsaansluitingen en circa gasaansluitingen. Een uitruil biedt voordelen voor klanten die nu verschillende netbeheerders voor gas en elektriciteit hebben. Zij krijgen daardoor één netbeheerder. Daarnaast zijn er zeker efficiencyvoordelen te behalen die ten goede komen aan de klant. Dit voornemen van Alliander en Enexis past binnen het beleid van het Ministerie van Economische Zaken om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren (zoals beschreven in het rapport van de Commissie-Kist in 2009, waarin wordt gepleit voor het herverkavelen van netten door gemeenten en provincies). Als na onderzoek blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het uitruilen van de netwerken, wordt een voorstel daarvoor waarschijnlijk begin 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Commissarissen en de aandeelhouders. Ook worden de voorstellen afgestemd met ondernemingsraden en de vakbonden. Eneco Bij Eneco, eigenaar van netbeheerder Stedin, speelt de juridische procedure rond de Splitsingswet. Ter opfrissing: dat is de wet die geïntegreerde energiebedrijven verplicht om de commerciële activiteiten (productie, handel, marketing) af te splitsen van de gereguleerde activiteiten als het beheren van de (net)infrastructuur. Het belangrijkste doel van de wet is de borging van de leveringszekerheid. Het Europees Hof deed vorig jaar oktober een uitspraak, waarin het Hof het principe van de Splitsingswet in beginsel rechtvaardigt maar om de nagestreefde doelen te bereiken mag de wet niet verder gaan dan noodzakelijk. Het Hof laat aan de Hoge Raad over om die toetsing van proportionaliteit te verrichten. Denkbaar is dat de Hoge Raad (na vernietiging) naar het Gerechtshof terugverwijst. De splitsing lijkt hiermee weer een stap dichterbij, maar het debat bij de Nederlandse rechter(s)over het resterende geschilpunt kan nog vele maanden, zo niet jaren, duren. Op het gebied van o.a. slimme meters wordt intensief samengewerkt met Stedin. Delta Ook bij multi-utilitybedrijf Delta speelt de juridische procedure rond de Splitsingswet. Op verzoek van de aandeelhouders wordt onderzocht of Delta zelfstandig verder kan gaan, of dat fuseren of (gedeeltelijke) verkoop een betere optie is. Afgewacht moet worden hoe een en ander zich ontwikkelt en of zich kansen voordoen voor Alliander voor verdere samenwerking met Delta Netwerkbedrijf. 1 Op het gebied van slimme meters wordt evenals met Stedin intensief samengewerkt met Delta Netwerkbedrijf. 1 Delta levert ook energie en water, verhuurt apparatuur en is tevens actief in afvalverwerking en kabel-tv met internetdiensten. Alliander Nv. te Arnhem. KvK Arnhem. STW nr. NL B01 Bankrekening t.n.v. Alkander N.V. NL82.RBOS R8OSNL2A.

6 overzicht - overzicht Datum 22 september 2014 Pagina 4 van 4 Vervolg In de komende maanden zullen met (u\v vertegenwoordigers in) het Grootaandeelhoudersoverleg van Alliander gezamenlijk afspraken worden gemaakt voor de route voor groei in Nederland. 4. Stand van zaken rondom uitbreiding in Duitsland: niet naar Berlijn en Hamburg Na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 april 2014 heeft dochteronderneming Alliander AG in brieven aan het stadsbestuur van Berlijn en Hamburg laten weten zich terug te trekken uit het proces voor de verwerving van de elektriciteitsconcessies in beide steden. Om het perspectief voor Alliander AG in Duitsland op langere termijn te bestendigen en om eventuele toekomstige opties open te houden, biedt AG beide steden aan de komende jaren Alliander s kennis en ervaring met het Smart Cityconcept, zoals die in en met Amsterdam is ontwikkeld, met hen te delen. Alliander AG zal voor wat betreft de Duitse markt doorgaan op de eerder vastgestelde koers, namelijk het verwerven en uitvoeren van kleinschalige concessies. Ter illustratie: het aantal aansluitingen in Duitsland bedraagt thans circa 0,7% van het aantal Alliander aansluitingen in Nederland. De komende jaren komen in Duitsland vele tientallen concessies vrij, die opnieuw moeten worden aanbesteed en gegund. Daarnaast melden zich bij Alliander spontaan gemeenten en andere bestuurlijke eenheden uit Duitsland, die ook in de lopende concessieperiode met Alliander in gesprek zouden willen gaan, aangetrokken door het feit dat Alliander een publiek bedrijf is dat niet streeft naar een meerderheidsbelang maar samen met de gemeente de verantwoordelijkheid voor het netwerk wil nemen. Tot slot Wij zullen u van verdere ontwikkelingen met betrekking tot de groei in Nederland op de hoogte houden en u graag ook een persoonlijke toelichting geven. Met 4enke Alli groet, Bijlagen: - regionale netbeheerders elektriciteit regionale netbeheerders gas Alliander N.V te Arnhem KiK 341O286 Arnhem BTW nr NL Bol Bankrekening t.n v NLS2 RBOS RBDSNL2A. liiander N.V

7 çç Bijlage: overzicht regionale netbeheerders elektriciteit 12. Endinet Groep B.V. 14. Enexis 13. Enexis 7. Westianci Infia 6. Stedin 8. Stedin 9. DELTA Netwerkbedrijf 2. Cogas Infra en Beheer 3. Liander 1. RENDO Netwerken

8 1. RENDO Netwerken 2. Cogas Infra en beheer 3. Liander 5. Liander 6. Stedin 7. Westiand lufra 8. Stedin 9. Delta Netwerkbedrjf 10. Intergas Netbeheer 11. Endinet Groep B.V. 12. Endinet Groep B.V 13. Enexis 14. Enexis Bijlage: overzicht regionale netbeheerder gas

Piet Wijnen, telefoon september 2014 Annie van de Pas, telefoon

Piet Wijnen, telefoon september 2014 Annie van de Pas, telefoon Locatie 2PB1100, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aan: de aandeelhouders Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Postadres Locatie 2PB1100 Postbus 50 6920 AB Duiven www.alliander.com Contactpersoon Datum Piet Wijnen,

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014 Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander ] allander Leeuwarden, 5 maart 2014 Ir. Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur Alliander 1 Toename decentrale opwek de

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV. Spreektekst Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt voor het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015 Geachte dames en heren, Inleiding

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 28 mei Steller Documentnummer Afdeling. S. Tilstra 15I Ondersteuning

Burgemeester en Wethouders 28 mei Steller Documentnummer Afdeling. S. Tilstra 15I Ondersteuning Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling S. Tilstra 15I0004838 Ondersteuning Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229482 Nee R. Zijlstra Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen

Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen Splitsingsbesluiten In bezwaar 100224/12 Eneco Edelnet Delfland 100225/19 N.V. Eneco/ Eneco Energiehandelsbedrijf Eneco Netbeheer. 100232/13 Eneco

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar H. Wessel Financiën

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Gebiedsindeling Elektriciteit

Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub d van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes,

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes, K provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan de leden van Provinciale Staten de heren R. de Wit en F. Keurentjes postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II

Nadere informatie

01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl

01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Algemene vergadering van Aandeelhouders Alliander NV op 5 april 2017 Portefeuillehouder: ing. J. Markink Kerntaak/plandoel: Algemene dekkingsmiddelen en overige Doel van deze brief:

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM Doel van vandaag I Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM II Voorbereiding goedkeuring verkoop DNWG door aandeelhouders op 12 juni 2017

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM MAART 2014 NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM HOE ENEXIS BIJDRAAGT AAN DE REALISATIE VAN DE ENERGIEDOELSTELLINGEN TOEKOMSTVAST MAKEN VAN DE ENERGIENETTEN Enexis neemt haar verantwoordelijkheid om, vanuit

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

rjj provinsje fryslîn provincie frys1n Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900 HM LEEUWARDEN

rjj provinsje fryslîn provincie frys1n Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900 HM LEEUWARDEN - 1 Ons provinsje fryslîn provincie frys1n postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 t rjj Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

Raad van Commissarissen DELTA N.V.

Raad van Commissarissen DELTA N.V. ! Z;\ 1Y NR l..- I Cl-AV3. aan de aandeelhouders van N.V. onze referentie 026.B-div-090203- visie COR Splitsingsplan. behandeld door COR N.V. telefoon 0118-882115 kopie Raad van Commissarissen N.V. onderwerp

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over ons ingenomen standpunt over de strategische koerswijziging van Alliander N.V.

Met deze brief informeren wij u over ons ingenomen standpunt over de strategische koerswijziging van Alliander N.V. gemeente Nieuwkoop afdeling Bedrijfsvoering ^ nieuwkoop Aan de leden van de raad van de gemeente Nieuwkoop door tussenkomst van de griffie ' ļ( į {į j ļ į f! ļ ļļ [ļ jļ ļļ ĮĮ VERZONDEN 3 1 MRĨ 20U datum

Nadere informatie

Aandeelhouder Alliander

Aandeelhouder Alliander 20-2-2014 Mail van Gemeente El burg - Aandeelhouder Al li ander Eltraig Aandeelhouder Alliander Johan Hermans 20 februari 2014 11:58 Aan: Gemeente Aalten , Gemeente

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM MAART 2014 NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM HOE ENEXIS BIJDRAAGT AAN DE REALISATIE VAN DE ENERGIEDOELSTELLINGEN TOEKOMSTVAST MAKEN VAN DE ENERGIENETTEN Enexis neemt haar verantwoordelijkheid om, vanuit

Nadere informatie

ŅTEJEEWOĻDĘ t. í. í MEJ 2315

ŅTEJEEWOĻDĘ t. í. í MEJ 2315 alľìander Locatie 2PB1100, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aan: de aandeelhouders.gemeen! ŅTEJEEWOĻDĘ E ZEE 1 Ķ t. í í 9 2 6 MEJ 2315 Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Postadres Locatie 2PB1100 Postbus 50

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar.

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar. ander 9 Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aangetekend Gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den^ijn Bezoekadres Utrechtseweg 68

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

w gemeente QoStefhOUt

w gemeente QoStefhOUt WW w gemeente QoStefhOUt Aan de gemeenteraad Slotjesveld 1 Oosterhout 31 Fysieke kopieën naar: De gemeenteraadsleden IN.1101622 GEMEENTE OOSTERHOUT class.nr. zaaknr. 11 l*n 2011 terben. 5 streefdatum kopie

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Inventarisatie activiteiten energiebesparing met betrekking tot de slimme meter

Inventarisatie activiteiten energiebesparing met betrekking tot de slimme meter Inventarisatie activiteiten energiebesparing met betrekking tot de slimme meter Activiteit Toelichting Categorie Doelgroep In samenwerking met Initiatief geplaatst onder Financiering activiteit Zelf Energie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Variabele Stroomtarieven voor het onbepaalde tijd contract. De tarieven zijn geldig in de periode 1 januari 2018 tot 1 april 2018. Onderstaande leveringstarieven

Nadere informatie

Stuurgroep Visie Netbeheer Onderzoek naar visie op regionaal netbeheer onder aandeelhouders Stuurgroep Visie Netbeheer

Stuurgroep Visie Netbeheer Onderzoek naar visie op regionaal netbeheer onder aandeelhouders Stuurgroep Visie Netbeheer Onderzoek naar visie op regionaal netbeheer onder aandeelhouders Eindrapport Amsterdam, 1 november 2010 1 Dit document bevat de resultaten van het onderzoek onder aandeelhouders naar hun visie op regionaal

Nadere informatie

Aansluiten in de praktijk

Aansluiten in de praktijk Aansluiten in de praktijk Kennissessie Projectrealisatie Zon Henk Kistemaker 14 april 2016 Programma Netbeheerder Aansluiting Meten Registreren 3 netbeheerders zijn partner van Hier Opgewekt 2 Netbeheerders

Nadere informatie

Brief verzenden aan PS waarin wordt voorgesteld PS jaarlijks te informeren over de toegankelijkineid van de bushalten in Zeeland.

Brief verzenden aan PS waarin wordt voorgesteld PS jaarlijks te informeren over de toegankelijkineid van de bushalten in Zeeland. Beslisnota GS Provincie Zeeland OPENBAAR documentnummer Zaaknummer venwijsnummer 17023928 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Motie Toegankelijk Zeeland voorgesteld besluit Brief

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Variabele Stroomtarieven voor het onbepaalde tijd contract. De tarieven zijn geldig in de periode 1 april 2017 tot 1 juli 2017. Onderstaande leveringstarieven

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Variabele Stroomtarieven voor het onbepaalde tijd contract. De tarieven zijn geldig in de periode 1 juli 2016 tot 1 oktober 2016. Onderstaande leveringstarieven

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

SmartGrid in de praktijk*:

SmartGrid in de praktijk*: Round Table event February 2014 Smartgrid in de praktijk oct 2012 26 februari 2014 SmartGrid in de praktijk*: De uitdagingen: o Energiecollectieven o Systeem stabiliteit o Cybersecurity * deze presentatie

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw,

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw, LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Aan De aandeelhouders van Essent, NUON, ENECO, DELTA, NRE en Intergas Kopie Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

adres: -organisatie.nl Datum: 31 mei 2016

adres: -organisatie.nl Datum: 31 mei 2016 Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1094520 Uw kenmerk: Contact: Bijlage(n): Doorkiesnummer: E-mailadres: k.kolf@bar -organisatie.nl Datum: 31 mei 2016 Betreft:

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2012

Factsheet Kwaliteit 2012 Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan de

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke ordening

Energie en ruimtelijke ordening Energie en ruimtelijke ordening Hoe eerder hoe beter Ruimteconferentie 19 april 2011 Netbeheerder in de energieketen Energieproductie Netwerken Energielevering Transport & distributie Werkgebied Liander

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

mandaat paraaf Paraa9k ' Leidinggevende

mandaat paraaf Paraa9k ' Leidinggevende Gemeente Zandvoort Vergadering B. en Oi B&W-ADVIES Agsnd? 24 SEP 2013 Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie D Afdeling

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aandeelhouders DELTA 16/17/18 januari 2017 Doel informatiebijeenkomst Toelichting verkoop DELTA Retail als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor DELTA

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 Griffier van de Staten Gewijzigde Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer FIN-198 Gewijzigd Statenvoorstel Strategie DELTA NV Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015 Provinciale Staten

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 s- Hertogenbosch s-hertogenbosch, 20 augustus 2012 Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Geacht

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw,

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts   Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw, Part of VATTE NFALL ^ ^gekomen; N.V. Nuon Energy Postbus 41920,1009 Aan de Aandeelhouders 10 MEI 2012 Bezoekadres Spalderweg 20 1096 BA Amsterdam Postadres Postbus 41920 1009 DC Amsterdam Telefoon +31

Nadere informatie

De slimme meter Klaar voor de toekomst

De slimme meter Klaar voor de toekomst De slimme meter Klaar voor de toekomst met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Endinet maakt haar energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoonen bankindustrie worden ook

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2016)

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2016) vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2016) elektriciteit Met vrijopnaam Elektriciteit Variabel

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2762071 Behandelend ambtenaar : T. Jongbloed Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Sociaal

Nadere informatie

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 0703519751 Fax 0703544642 datum 3 mei 2013 ons kenmerk contactpersoon P.C.G. Glas

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Gebiedsindelingscode elektriciteit

Gebiedsindelingscode elektriciteit Gebiedsindelingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013 provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 Friese Koers De heer J. Hiemstra www.fryslan.nl provincie@fryslan ni www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom 1 jaar Vast tarief,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie K VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2014 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom 1 jaar Vast tarief,

Nadere informatie

Gebiedsindelingscode elektriciteit

Gebiedsindelingscode elektriciteit Gebiedsindelingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders. B&W-Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 14 oktober 2008

Burgemeester en Wethouders. B&W-Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 14 oktober 2008 Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 08.0987, d.d. 14 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Ontwerp-brief aan de gemeenteraad over de uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut inzake het

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 PvdA De heer R. van Maurik www.fryslan.frl provincie @fryslan.frl Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie