10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw,"

Transcriptie

1 Part of VATTE NFALL ^ ^gekomen; N.V. Nuon Energy Postbus 41920,1009 Aan de Aandeelhouders 10 MEI 2012 Bezoekadres Spalderweg BA Amsterdam Postadres Postbus DC Amsterdam Telefoon +31 (6) "Fax +31 (0) Behandeld door Meike Geerts Datum 7 mei 2012 Ons kenmerk Betreft Fiscale afwikkeling Alliander Geachte heer, mevrouw, In navolging op overleg met een aantal aandeelhouders met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst zoals toegestuurd op 23 februari jl. inzake de fiscale afwikkeling tussen Nuon Energy en Alliander doen wij u bijgaand een gewijzigde versie van deze vaststellingsovereenkomst toekomen. Indien u de vaststellingsovereenkomst, zoals toegestuurd op 23 februari jl., reeds getekend en geretourneerd heeft zullen wij deze gewijzigde versie als een addendum op de getekende overeenkomst beschouwen. Indien u de vaststellingsovereenkomst, zoals toegestuurd op 23 febmari jl, nog niet geretourneerd heeft, verzoeken wij u bijgevoegde versie te ondertekenen. In geval van vragen kunt u contact opnemen met Meike Geerts Na ondertekening kan de vaststellingsovereenkomst middels bijgaande retourenveloppe worden verzonden. Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken, indien u het volledig ingevulde en ondertekende aanwezigheidsformulier voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2012 nog niet retour heeft gezonden, deze zo spoedig mogelijk te verzenden. Het formulier kan per worden gezonden aan companv.secretariat(a)nuon.com. Verder informeren wij u dat er een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats zal vinden op maandag n juni 2012 om uur te Amsterdam, Spaklerweg 20, Malizaal. De agenda en stukken volgen eind mei Met vriendelijke groet, Hjjit>M6relisse Chief Executive Officer N.V. Nuon Energy N.V. Nuon Energy is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij het handelsregister van de K. v.k en Fabrieken onder nummer

2 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. VATTENFALL AB, een naamloze vennootschap naar Zweeds recht, gevestigd te Stockholm, Zweden, kantoorhoudende te Sturegatan 10, Stockhom, Zweden en ingeschreven in het Zweedse handelsregister onder nummer (hierna: Vattenfall); en 2. VERKOPER(S), de Nederlandse Nuon aandeelhouder(s) die de Overeenkomst tot Koop en Verkoop van Aandelen gedateerd 1 juli 2009 hebben getekend, waarbij Vattenfall 49% van de geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van N.V. Nuon Energy (hierna: Nuon Energy) onmiddellijk heeft verkregen en Vattenfall gedurende een periode van 6 jaar de overige aandelen zal verkrijgen (hierna: Verkoper(s)); Vattenfall en Verkoper(s) hierna gezamenlijk te noemen: de "Partijen" OVERWEGENDE DAT: A. N.V. Nuon (thans genaamd Alliander N.V.; hierna: Alliander), N.V. Nuon PLB Holding (thans genaamd Nuon Energy), N.V. Nuon Netwerk Services en N.V. Continuon Netbeheer op 30 juni 2008 in het kader van de splitsing van het voormalige N.V. Nuon in een netwerkbedrijf en een productie en leveringsbedrijf een Overeenkomst tot Splitsing (hierna: 'OTS') zoals van tijd tot tijd gewijzigd zijn overeengekomen. B. In de OTS zijn er onder meer afspraken gemaakt over de fiscale afwikkeling - in het bijzonder terzake de Wet op de Vennootschapsbelasting (hierna: 'Vpb') - van de gevolgen van de splitsing van N.V. Nuon, vastgelegd in de zogenaamde fax schedule (schedule 99) (hierna: Tax Schedule). C. Op 1 juli 2009, Vattenfall, de Verkoper(s) en Nuon Energy een Overeenkomst tot Koop en Verkoop van Aandelen (hierna: SPA) zijn overeengekomen waarbij Vattenfall 49% van de geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Nuon Energy onmiddellijk heeft verkregen van de Verkoper(s) en Vattenfall gedurende een periode van 6 jaar de overige aandelen zal verkrijgen. D. In artikel 6.1 van de SPA hebben partijen bij de SPA bevestigd dat de Tax Schedule van toepassing blijft. E. De SPA voorziet in een verdeling van risico's tussen de Verkoper(s) en Vattenfall ten aanzien van een eventuele fiscale aansprakelijkheid ontstaan in Nuon Energy en voortvloeiend uit de periode voor overdracht van de aandelen aan Vattenfall. Schedule 5 van de SPA biedt Vattenfall bescherming in het geval de getroffen voorziening voor de belastingverplichting in de geconsolideerde jaarrekening 2008 van Nuon Energy onvoldoende blijkt te zijn. Anderzijds regelen de artikelen 6.2 en 6.4 van de SPA dat indien de getroffen voorziening voor de belastingverplichting in de geconsolideerde jaarrekening 2008 van Nuon Energy te groot is gebleken (hierna: Overtallige Voorziening) of in het geval dat Nuon Energy meer afgedragen belasting gerestitueerd heeft gekregen met betrekking tot de Vpb-aangiften en daaruit voortvloeiende aanslagen over de jaren 1998 tot en met 2008 (hierna: Overmatige Belastingteruggaaf), Vattenfall verplicht is aan de Verkoper(s) een bedrag terug te betalen gelijk aan (i) Overtallige Voorziening, of (ii) Overmatige Belastingteruggaaf. De definitie van belasting in de SPA bevat ook de betalingen in het kader van de Tax Schedule.

3 F. Op basis van artikel 6.4(b) van de SPA, zal het bedrag van Overmatige Belastingteruggaaf door Vattenfall aan de Verkoper(s) worden betaald na verrekening met enige door de Verkoper(s) aan Vattenfall verschuldigde betalingen. G. Nuon Energy en Alliander overeenstemming hebben bereikt, zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst tussen Alliander en Nuon Energy de dato 20 december 2011 ten aanzien van de fiscale afwikkeling zoals neergelegd in de OTS (Annex 1) (hierna: Vaststellingsovereenkomst Alliander). Nuon Energy en Alliander zijn overeengekomen dat als gevolg van de Vpb-aangiften en daaruit voorvloeiende definitieve aanslagen over de jaren 1998 tot en met 2008 zij over en weer niets meer te vorderen hebben krachtens de OTS en de Tax Schedule. H. Als gevolg van de Vaststellingsovereenkomst Alliander, zoals hierboven beschreven onder G, zal er geen Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening zijn. I. Partijen zijn overeengekomen geen aanspraak te doen op enige Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening. J. Partijen wensen deze afspraak nader vast te leggen in deze vaststellingsovereenkomst (hierna: Vaststellingsovereenkomst) ter voorkoming van onzekerheid of geschil. K. Partijen voorafgaand aan ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst overleg hebben gevoerd en middels de aandeelhoudersvertegenwoordiging voldoende geïnformeerd zijn over de aanleiding, feiten en consequenties van de Vaststellingsovereenkomst Alliander en de Vaststellingsovereenkomst. EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 1. Dit is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. 2. Op basis van artikel 6.4(b) van de SPA, Vattenfall het bedrag van Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening aan de Verkoper(s) zal betalen na verrekening met enige door de Verkoper(s) aan Vattenfall verschuldigde betalingen. 3. Partijen overeen zijn gekomen dat als gevolg van de Vaststellingsovereenkomst Alliander, er geen Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening zal ontstaan en partijen ook geen aanspraak zullen maken op betaling van Overmatige Belastingteruggaaf dan wel Overtallige Voorziening door Vattenfall. Ten gevolge waarvan Partijen elkaar over en weer finaal kwijten van al hetgeen Partijen van elkaar te vorderen zullen hebben ten aanzien van vorenstaande nu dan wel in de toekomst. SLOTBEPALINGEN: 4. Partijen zullen de inhoud van deze Vaststellingsovereenkomst vertrouwelijk behandelen. 5. Deze Vaststellingsovereenkomst bevat de gehele overeenkomst welke tussen Partijen is gesloten omtrent het onderwerp daarvan. De Ovenwegingen maken integraal onderdeel uit van deze Vaststellingsovereenkomst. 6. Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan deze Vaststellingsovereenkomst zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door alle Partijen bij deze Vaststellingsovereenkomst.

4 7. De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Vaststellingsovereenkomst kunnen niet worden overgedragen of bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen. 8. Indien één of meer bepalingen van deze Vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Vaststellingsovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde vervangende bepalingen overeen te komen die wel rechtsgeldig zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van deze Vaststellingsovereenkomst. 9. Indien Partijen deze Vaststellingsovereenkomst in verschillende kopieën ondertekenen, zullen de kopieën tezamen een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst vormen. 10. Deze Vaststellingsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. 11. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Vaststellingsovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend. (Handtekeningen pagina volgt, het restant van deze pagina is met opzet leeg gelaten)

5 Te,op 2012 Naam: Namens: Functie: 0. Loseth Vattenfall AB Chief Executive Officer Te, op 2012 Naam: Namens: Functie:

6 WIJZIGINGEN Wijzigingen Vaststellingsovereenkomst ten opzichte van de versie die is verzonden op 23 februari 2012.

7 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. VATTENFALL AB, een naamloze vennootschap naar Zweeds recht, gevestigd te Stockholm, Zweden, kantoorhoudende te Sturegatan 10, Stockhom, Zweden en ingeschreven in het Zweedse handelsregister onder nummer (hierna: Vattenfall); en 2. VERKOPER(S), de Nederlandse Nuon aandeelhouder(s) die de Overeenkomst tot Koop en Verkoop van Aandelen gedateerd 1 juli 2009 hebben getekend, waarbij Vattenfall 49% van de geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van N.V. Nuon Energy (hierna: Nuon Energy) onmiddellijk heeft verkregen en Vattenfall gedurende een periode van 6 jaar de overige aandelen zal verkrijgen (hierna: Verkoper(s)); Vattenfall en Verkoper(s) hierna gezamenlijk te noemen: de "Partijen" OVERWEGENDE DAT: A. N.V. Nuon (thans genaamd Alliander N.V.; hierna: Alliander), N.V. Nuon PLB Holding (thans genaamd Nuon Energy), N.V. Nuon Netwerk Sen/ices en N.V. Continuon Netbeheer op 30 juni 2008 in het kader van de splitsing van het voormalige N.V. Nuon in een netwerkbedrijf en een productie en leveringsbedrijf een Overeenkomst tot Splitsing (hierna: 'OTS') zoals van tijd tot tijd gewijzigd zijn overeengekomen. B. In de OTS zijn er onder meèr afspraken gemaakt over de fiscale afwikkeling - in het bijzonder terzake de Wet op dè Vennootschapsbelasting (hierna: 'Vpb') - van de gevolgen van de splitsing van N^V. Nuon, vastgelegd in de zogenaamde tax schedule (schedule 99) (hierna: Tax Schedule). C. Op 1 juli 2009, Vattenfall, de Verkoper(s) en Nuon Energy een Overeenkomst tot Kpóp en Verkoop van Aandelen (hierna: SPA) zijn overeengekomen waarbij Vattenfall 49% van de geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Nuon Energy onmiddellijk heeft verkregen van de Verkoper(s) en Vattenfall gedurende een periode van 6 jaar de overige aandelen zal verkrijgen. D. In artikel' 6.1 van de SPA hebben partijen bij de SPA bevestigd dat de Tax Schedule van toepassing blijft. E. De SPA voorziet in een verdeling van risico's tussen de Verkoper(s) en Vattenfall ten aanzien van een eventuele fiscale aansprakelijkheid ontstaan in Nuon Energy en voortvloeiend uit de periode voor overdracht van de aandelen aan Vattenfall. Schedule 5 van de SPA biedt Vattenfall bescherming in het geval de getroffen voorziening voor de belastingverplichting in de geconsolideerde jaarrekening 2008 van Nuon Energy onvoldoende blijkt te zijn. Anderzijds regelen de artikelen 6.2 en 6.4 van de SPA dat indien de getroffen voorziening voor de belastingverplichting in de geconsolideerde jaarrekening 2008 van Nuon Energy te groot is gebleken (hierna: Overtallige Voorziening) of in het geval dat Nuon Energy meer afgedragen belasting gerestitueerd heeft gekregen met betrekking tot de Vpb-aangiften en daaruit voortvloeiende aanslagen over de jaren 1998 tot en met 2008 (hierna: Overmatige Belastingteruggaaf), Vattenfall verplicht is aan de Verkoper(s) een bedrag terug te betalen gelijk aan (i) Overtallige Voorziening, of (ii) Overmatige Belastingteruggaaf.

8 De definitie van belasting in de SPA bevat ook de betalingen in het kader van de Tax Schedule. F. Op basis van artikel 6.4(b) van de SPA, zal het bedrag van Overmatige Belastingteruggaaf door Vattenfall aan de Verkoper(s) worden betaald na verrekening met enige door de Verkoper(s) aan Vattenfall verschuldigde betalingen. G. Nuon Energy en Alliander overeenstemming hebben bereikt, zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst tussen Alliander en Nuon Energy de dato 20 december 2011 ten aanzien van de fiscale afwikkeling zoals neergelegd in de OTS (Annex 1) (hierna: Vaststellingsovereenkomst Alliander). Nuon Energy en Alliander zijn overeengekomen dat als gevolg van de Vpb-aangiften en daaruit voorvloeiende definitieve aanslagen over de jaren 1998 tot en met 2008 zij over en weer niets meer te vorderen hebben krachtens de OTS en de Tax Schedule. H. Als gevolg van de Vaststellingsovereenkomst Alliander, zoals hierboven beschreven onder G, zal er geen Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening zijn. I. Partijen zijn overeengekomen geen aanspraak te doen op enige Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening. J. Partijen wensen deze afspraak nader vast te leggen in deze vaststellingsovereenkomst (hierna: Vaststellingsovereenkomst) ter voorkoming van onzekerheid of geschil. K. Partijen voorafgaand aan ondertekening van deze Vaststellingsovereenkomst overleg hebben gevoerd en middels de aandeelhoudersvertegenwoordiging voldoende geïnformeerd zijn over de aanleiding, feiten en consequenties van de Vaststellingsovereenkomst Alliander en de Vaststellingsovereenkomst. EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 1. Dit is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. 2. Op basis van artikel 6.4(b) van de SPA, Vattenfall het bedrag van Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening aan de Verkoper(s) zal betalen na verrekening met enige door de Verkoper(s) aan Vattenfall verschuldigde betalingen. 3. Partijen overeen zijn gekomen dat als gevolg van de Vaststellingsovereenkomst Alliander, er geen Overmatige Belastingteruggaaf of Overtallige Voorziening zal ontstaan en partijen ook geen aanspraak zullen maken op betaling van Overmatige Belastingteruggaaf dan wel Overtallige Voorziening door Vattenfall. Ten gevolge waarvan Partijen elkaar over en weer finaal kwijten van al hetgeen Partijen van elkaar te vorderen zullen hebben ten aanzien van vorenstaande nu dan wel in de toekomst. SLOTBEPALINGEN: 4. Partijen zullen de inhoud van deze Vaststellingsovereenkomst vertrouwelijk behandelen. 5. Deze Vaststellingsovereenkomst bevat de gehele overeenkomst welke tussen Partijen is gesloten omtrent het onderwerp daarvan. De Overwegingen maken integraal onderdeel uit van deze Vaststellingsovereenkomst.

9 6. Geen aanpassing van, wijziging van of toevoeging aan deze Vaststellingsovereenkomst zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door alle Partijen bij deze Vaststellingsovereenkomst. Deer ondertekening --doen- Partijen afstand van hun reeht em deze Vaststellingsovereenkomst in of buiten rechte niotig 4& (doen) verklaren d te (doen) ontbinden of te (doen) vernietigen op grond van dwaling of een andere rechtsgrond of zich bij wijze van venveer op ontbinding, nietigheid of vernietiging te beroepen. 2» &-De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Vaststellingsovereenkomst kunnen niet worden overgedragen of bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen. & 9r-lndien één of meer bepalingen van deze Vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Vaststellingsovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde vervangende bepalingen overeen te komen die wel rechtsgeldig zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van deze Vaststellingsovereenkomst. % l-ör- Indien Partijen deze Vaststellingsovereenkomst In verschillende kopieën ondertekenen, zullen de kopieën tezamen een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst vormen. ÜL IL Wr-Deze Vaststellingsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. 43^-Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Vaststellingsovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend. {Handtekeningen pagina volgt, het restant van deze pagina is met opzet leeg gelaten)

10 Te, op 2012 Naam: Namens: Functie: 0. Loseth Vattenfall AB Chief Executive Officer Te,op 2012 Naam: Namens: Functie:

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

I. tot de verkoop van alle door Gulpen-Wittem gehouden aandelen in Attero aan Waterland, volgens de voorwaarden vastgelegd in de SPA;

I. tot de verkoop van alle door Gulpen-Wittem gehouden aandelen in Attero aan Waterland, volgens de voorwaarden vastgelegd in de SPA; Ons kenmerk G.14.00641 *G.14.00641* B&W-besluit Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten: overwegende dat: - Gulpen-Wittem heeft ontvangen van de aandeelhouderscommissie van Attero Holding

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 13.0615 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Afronding stopzetten samenwerking ontwikkelaar Nieuweroord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Ondergetekenden:

Koopovereenkomst. Ondergetekenden: Koopovereenkomst Ondergetekenden: 1. de naamloze vennootschap EXENDIS N.V., gevestigd te Ede (Gelderland), kantoorhoudende aan Keesomstraat 4 te ( 6716 AB) Ede, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

overdracht Financiële Instrumenten

overdracht Financiële Instrumenten overdracht Financiële Instrumenten ten aanzien van Het inbrengen van participaties in het NPEX girosysteem Tussen (naam) En Stichting NPEX Bewaarbedrijf en Nederlandsche Participatie Exchange B.V. Gedateerd

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Ondergetekenden: Dudok Wonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum, Larenseweg

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE BUNNIK (hierna te noemen: de "Gemeente"), kantoorhoudende te (3984 NC) Odijk aan het Singelpark 1, te dezer zake

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

GEMEENTE HEEMSTEDE. AEB Exploitatie BV

GEMEENTE HEEMSTEDE. AEB Exploitatie BV GEMEENTE HEEMSTEDE en AEB Exploitatie BV ADDENDUM NR: 1 OP Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Heemstede DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 januari 2013 nummer: 2013_BW_00031 Onderwerp vaststellingsovereenkomst recreatiewoningen Kaag Resort - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Veld 1: Achternaam (voluit ) :.. Voornaam (voluit) :..... (indien van toepassing) Achternaam 2 e rek. houder (voluit) Voornaam 2 e rek. houder (voluit)

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

2. Koper: Voorna(a)m(en)

2. Koper: Voorna(a)m(en) Bladzijde 1 KOOPOVEREENKOMST VAN DE AANDELEN IN: UTC WATCHES B.V. (tevens volmacht tot levering aandelen en sluiten overeenkomst van geldlening) 1130593/fkv De ondergetekenden: 1. Verkoper en de vennootschap:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst inzake te leveren diensten

Samenwerkingsovereenkomst inzake te leveren diensten Pagina 1 van 7 De ondergetekenden: en Samenwerkingsovereenkomst inzake te leveren diensten 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Expert Webwinkel B.V., statutair gevestigd te Nijkerk

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar OPTIEOVEREENKOMST BeGreen Energy BV De Wel 15 3871 MT Hoevelaken KvK registratienr. 50329731 BTW nr. 822683118B01 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Currence Incassomachtigen B.V. i.o. 1008100. Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Versie: 1.1 Datum: juni 2015 De ondergetekenden: 1. Naam bedrijf...., met KvK-nummer. en met statutaire zetel te....,

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST

MEDIATIONOVEREENKOMST Rob van Wijnen Conflictbemiddeling www.robvanwijnen.nl 1 MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden: Rob van Wijnen, Mediator en partijen: A. gevestigd te

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen. Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl pagina - 1 - VOORSTEL TOT FUSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 312 BOEK 2 BW, VAN B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

hierna afzonderlijk en gezamenlijk ook aan te duiden als Partij respectievelijk Partijen

hierna afzonderlijk en gezamenlijk ook aan te duiden als Partij respectievelijk Partijen OVEREENKOMST GRENSOVERSCHRIJDEND AFVALWATER HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND EN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA (eindversie 15-okt-2010 wederzijds definitief ambtelijk geaccordeerd) De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Eerste inschrijving certificaten

Eerste inschrijving certificaten 1 Paraaf ter waarmerking Gegevens per certificaathouder Certificaathouder Naam : Adres : E-mailadres : Indien natuurlijk persoon, geboren te : op Indien rechtspersoon, KvK-nummer : Wijziging adres/naam

Nadere informatie

Hiermee refereren wij aan de vaststellingsovereenkomst inzake de aflossing van de EDON lening.

Hiermee refereren wij aan de vaststellingsovereenkomst inzake de aflossing van de EDON lening. 115.08584 ENEXIS Postbus 856 5201 AW 's-hertogenbosch Nederland A A N T E K E N E N Gemeente Noordenveld College van Burgemeester en Wethouders Postbus 109 9300 AC RODEN adres Magistratenlaan 116 5223

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST, tevens Inhoudende een vaststellingsovereenhomst. Stibbe. fl994051

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST, tevens Inhoudende een vaststellingsovereenhomst. Stibbe. fl994051 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST, tevens Inhoudende een vaststellingsovereenhomst Stibbe fl994051 DEZE COLLECTIEVE AIU)EIDSOVEREENKOMST, tevens Inhoudende een vaststeulngsovereenkomst ( CAO ) is aangegaan

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN Overeenkomst met betrekking tot overname van [ B.V.] tussen [ ] en [ ] 1 Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities [1] Artikel 2 - Koop en overdracht [2] Artikel 3 - Koopprijs [2] Artikel 4 - Betaling van de

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BRG LEASE B.V. Gegevens onderneming : BRG Lease B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen kantoorhoudende te (1101

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

, wonende te, geboren op, (evt.: gehuwd met ), hierna te noemen de commanditaire vennoot sub 1,

, wonende te, geboren op, (evt.: gehuwd met ), hierna te noemen de commanditaire vennoot sub 1, Voorbeeldcontract commanditaire vennootschap PARTIJEN: Stichting NHP, gevestigd te Groningen ingeschreven in het handelsregister onder nummer, en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Veraart & Leeflang

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN ADVIESOPDRACHTEN BIJ WATERBEDRIJF GRONINGEN 2014 INHOUD Artikel 1 Doel en geldigheid 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Juridische grondslag 3 Artikel 4 Opdracht

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER Van: R. Broekmeulen Tel,nr, : 8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA Afschrift aan: Aantal bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam,

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

BANK. Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

BANK. Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus 434 2920 AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema De ondergetekende: a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: gevestigd en kantoorhoudende te en ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement )

GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) GORDIASS Bindend Advies Reglement ( Reglement ) Algemeen: Gordiass geschillen beslechting beoogt snelle en hoogwaardige oplossingen te bieden. Dit reglement dient te worden opgevat tegen de achtergrond

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER)

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) en DE HEER ADRIANUS JACOBUS BERNARDUS SCHRAMA (ALS BORG) DE ONDERGETEKENDEN,

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Pagina 1 van 8 BIJLAGEN Van deze overeenkomst maken deel uit de volgende tekeningen die als bijlage zijn toegevoegd: I. Tekeningnummer 2014/242497 d.d. 26

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

Rechtskundig Bureau Vincam

Rechtskundig Bureau Vincam 1 Rechtskundig Bureau Vincam Overeenkomst van cessie U bent zelf verantwoordelijk voor schrijf en/of type fouten, controleer zorgvuldig alle gegevens voor dat u deze overeenkomst in gaat vullen en ondertekenen,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

overdracht aandelen: UTC Watches B.V. Atte Nicolaas Bakker verkoper UTC Watches B.V., de vennootschap koper hoofdstuk 1 gerechtigdheid tot aandelen

overdracht aandelen: UTC Watches B.V. Atte Nicolaas Bakker verkoper UTC Watches B.V., de vennootschap koper hoofdstuk 1 gerechtigdheid tot aandelen Bladzijde 1 overdracht aandelen: UTC Watches B.V. Heden,, zijn voor mij, meester Fokke Klaas de Vries, notaris gevestigd in de gemeente Emmen, verschenen: 1. de heer Atte Nicolaas Bakker, geboren te Ommen

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ex. art. 7:900 e.v. BW

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ex. art. 7:900 e.v. BW VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ex. art. 7:900 e.v. BW Partijen: 1. de vereniging Laurentius, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Doenradestraat 50 te Breda, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: aandeelhouder A

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: aandeelhouder A AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: B.V. naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: aandeelhouder A en

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen MULTI TANK CARD B.V. en Pagina 1 PARTIJEN: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTI TANK CARD B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB IMPEX B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB IMPEX B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AVB IMPEX B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVB IMPEX B.V., statutair

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Fax (035) 646 16 01 info@dudokwonen.nl www.dudokwonen.nl HUUROVEREENKOMST voor onzelfstandige woonruimte Ondergetekenden: Dudok Wonen,

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst MultiTankcard-pas accepterende brandstofstations en Multi Tank Card B.V. Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

Conceptovereenkomst onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad

Conceptovereenkomst onder voorbehoud goedkeuring college en gemeenteraad Allonge d.d. augustus 2015 behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst d.d. 31 mei 2007 en de Turnkey-aannemingsovereenkomst d.d. 10 augustus 2012 inzake project Centrumontwikkeling Oostvoorne tussen WaVo

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V., met een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie