NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM"

Transcriptie

1 MAART 2014 NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM HOE ENEXIS BIJDRAAGT AAN DE REALISATIE VAN DE ENERGIEDOELSTELLINGEN TOEKOMSTVAST MAKEN VAN DE ENERGIENETTEN Enexis neemt haar verantwoordelijkheid om, vanuit een maatschappelijk belang, de netten betaalbaar, betrouwbaar en veilig te houden. Daarnaast moeten de netten flexibel kunnen omgaan met vraag en aanbod voor de realisatie van nationale en Europese energiedoelstellingen, zoals die van het energieakkoord. Binnen de huidige wettelijke kaders investeert Enexis daarom in projecten en concepten die tot doel hebben de stabiliteit van het net te handhaven, te komen tot efficiënter netbeheer en te leren van ontwikkelingen in de technische en sociale context van het energienet, zoals lokale energieopwekking en opslag, energiebesparing, elektrisch vervoer, slimme energiewijken, systeemintegratie en tariefdifferentiatie. De energietransitie stelt nieuwe eisen aan het energienet. Enexis draagt bij aan de realisatie van de nationale energiedoelstellingen door te investeren in pilots rondom energiebesparing en de slimme meter en op het gebied van smart grids (gedragsverandering die leidt tot een flexibel gebruik van energie). De ervaringen uit de pilot worden gedeeld met marktpartijen. DE ENERGIESECTOR ONDERGAAT EEN FUNDAMENTELE WIJZIGING De taken en rollen van de traditionele spelers op het energiespeelveld verschuiven. Zo worden bijvoorbeeld de oorspronkelijke centrale productiefaciliteiten meer en meer ingezet als back-up faciliteit voor het geval dat duurzame energie niet voorhanden is. De eindgebruikers ontwikkelen zich naar actieve, energiebewuste en energie producerende (coöperaties van) consumenten met specifieke wensen als het gaat om energieverbruik. De netbeheerder is de partij met publieke aandeelhouders die deze ontwikkelingen ziet in het licht van het totale energiesysteem, investeert in het blijvend geschikt houden van de energienetten en daarmee de transitie naar een duurzaam systeem faciliteert. DE ENERGIETRANSITIE VLOEIEND LATEN VERLOPEN Eind 2013 werd tijdens een rondetafelbijeenkomst van Netbeheer Nederland, het Actieplan Duurzame Energievoorziening in relatie tot het Energieakkoord besproken door ruim 30 maatschappelijke organisaties. Geconstateerd werd onder andere dat de transitie een lange termijn traject is, en dat flexibel handelen door de partijen in het belang van de klant een vereiste is. Een breed gedragen uitkomst is dat de netbeheerders een initiërende en coördinerende rol kunnen, zo niet moeten vervullen in het proces van samenwerking om de transitie vloeiend te laten verlopen. Daarnaast zal bestaande wet- en regelgeving moeten meebewegen om geen belemmering te gaan vormen voor deze ontwikkeling. 1

2 ENERGIEBESPARING IS ONDERDEEL VAN STRATEGIE ENEXIS Energiebesparing draagt zowel bij aan het betaalbaar houden van de energievoorziening als aan het betaalbaar houden van de energienetten doordat netverzwaringen kunnen uitblijven. Ook is energiebesparing onlosmakelijk verbonden aan de realisatie van de maatschappelijke business case van de slimme meter. Daarnaast draagt energiebesparing bij aan de reductie van netverliezen en de CO2- footprint. Het beperken van de energiebehoefte is om deze redenen een logisch streven van Enexis, en start met bewustwording. PORTFOLIO VAN INITIATIEVEN Enexis heeft een portfolio van initiatieven ontwikkeld die concreet invulling geeft aan haar strategie. Deze initiatieven worden zorgvuldig opgezet: Excellente uitvoering van de huidige taken is buiten kijf. Geen concessies aan veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energienetten; Getoetst aan en in lijn met de huidige wet- en regelgeving; Passend bij de energietransitie, energieakkoord en competenties Enexis; Zo veel mogelijk in samenwerking met partners en waar zinvol via green deals; Geen marktverstoring of bevoordeling groepsmaatschappijen (level playing field). De uitvoering van deze initiatieven is pragmatisch en resultaatgericht: Bijdragen om een markt te laten ontstaan en het aanjagen van versnelling; Resultaten vrij ter beschikking voor marktpartijen; Altijd bereid eigen initiatief te ruilen voor iets beters; Met als einddoel de transitie naar een meer duurzame toekomst te bespoedigen. Voorbeelden van initiatieven Jouw Energie Moment Onder de noemer Jouw Energiemoment voert Enexis in Zwolle en Breda een tweetal smart grids pilot projecten uit. Consumenten worden in staat gesteld regie te voeren over hun eigen energiehuishouding. Doel is het onderzoeken van energiegedrag van consumenten, en de gevolgen voor het energienet. In Breda wordt bekeken wat het effect is van wisselende prijzen op het verbruiksgedrag van mensen. Enexis werkt hiertoe samen met energieleverancier Greenchoice. In Zwolle heeft Enexis, in samenwerking met woningbouwvereniging SWZ, Eneco, de TU Eindhoven en technische partners CGI en Flexicontrol een tweede pilot gestart. Woningen in de Muziekwijk krijgen toegang tot een slimme energie-infrastructuur. Enexis onderzoekt met de consortiumleden of dynamische tarieven, benutting van eigen opgewekte duurzame energie, en bijvoorbeeld vergelijk met de buren, aanslaan bij de deelnemers. Meer informatie? Zie 2

3 Stichting e-laad Stichting e-laad is in 2009 opgericht en een initiatief van de samenwerkende netwerkwerkbedrijven Liander, Enexis, Endinet, Cogas, Rendo Netwerken, Westland Infra, Delta Netwerkbedrijf en Tennet. Samen bereiden zij het elektriciteitsnetwerk voor op de grootschalige introductie van elektrisch rijden. Om ervaring op te doen met de gevolgen voor het netwerk en om het elektrisch rijden mogelijk te maken, plaatst en onderhoudt Stichting e-laad publieke oplaadpunten in heel Nederland. De stichting plaatste bijna publieke oplaadpunten in 284 gemeenten E-laad participeert samen met o.a. een consortium van autofabrikanten en met Stichting Urgenda in de Green Deal van The New Motion (Infrastructuur Elektrisch Vervoer). Vanaf 2014 concentreert de stichting zich op een rol als kennis- en expertisecentrum en op het onderhoud en beheer van alle bestaande publieke oplaadpunten. Ondanks de stop op nieuwe laadpunten toont het gebruik van de laadpunten een duidelijk stijgende trend. Meer informatie? Zie Van Zon krijg Je Energie Van Zon krijg je energie is een initiatief van Fudura, onderdeel van het netwerkbedrijf, dat zich erop richt om leerlingen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met energietechniek. Hiermee beoogt Enexis, naast energiebewustzijn, de interesse in technische beroepen in de energiesector te vergroten. Er is een lespakket ontwikkeld, waarmee energiegebruik en energieopwekking beeldend gemaakt worden, gekoppeld aan zonnepanelen en een slimme meter. In 2013 zijn er negen basisscholen die gebruik maken van het aanbod. Op basis van deze ervaring is het doel om dit in 2014 uit te breiden naar 100 scholen. Meer informatie? Zie Energie in beeld Met Energie in Beeld krijgen gemeenten een gevisualiseerd inzicht in het energieverbruik en het opwekken van elektriciteit binnen de gemeentegrens. Deze gegevens zijn uitgewerkt per wijk (geanonimiseerd, tot op postcodeniveau) en worden aangevuld met data waardoor de gemeente in staat is analyses te maken en ontwikkelingen te monitoren. Energie in Beeld helpt de gemeente bij het onderbouwen en meetbaar maken van haar klimaatbeleid en levert zo een bijdrage aan het halen van de CO2-doelstellingen. Energie in Beeld wordt gratis aangeboden aan gemeenten door Enexis, Liander en Stedin. Meer informatie? Zie 3

4 Goeie Peer De stichting Natuur en Milieu, Enexis en Liander hebben samen een innovatief concept ontwikkeld om consumenten op een leuke manier energie te laten besparen met behulp van de slimme meter en een online community. Goeie Peer is onderdeel van een green deal met het ministerie van EZ, en levert een bijdrage aan het behalen van de maatschappelijke business case van de slimme meter. Goeie Peer is een online platform dat gekoppeld is aan de slimme meter en is daarmee een goed voorbeeld van de nieuwe mogelijkheden die daarmee ontstaan. De netbeheerders hebben hieraan meegewerkt door expertise te leveren bij de concept ontwikkeling en werken hier in de pilot aan mee door klanten te wijzen op de mogelijkheden die Goeie Peer biedt. Op dit moment zijn er 800 deelnemers aan Goeie Peer. Eerste cijfers laten zien dat de actieve gebruikers van Goeie Peer bijna 6% meer energie besparen. Meer informatie? Zie Initiatieven rondom slimme meter In de tweede helft van 2014 onderzoekt Enexis met een pilot of de klantacceptatie van de slimme meter door middel van de Ectual wordt gestimuleerd. Het is een eenvoudig en relatief goedkoop apparaatje, zonder display of app, voor in de meterkast dat realtime verbruiksdata uit de slimme meter via de P1-poort (dit is de consumentenpoort) beschikbaar stelt in het thuisnetwerk (Wifi) van de klant. Leverancier Essent en dienstverlener Greeniant hebben de uitdaging aangenomen om apps te ontwikkelen waarmee klanten verbruiksgegevens daadwerkelijk in kunnen zien. Naast klantacceptatie wordt in het onderzoek tevens gemeten of het beschikbaar stellen van verbruiksdata in combinatie met door marktpartijen aangeboden energiediensten, bijdraagt aan het verminderen van energieverbruik. Dat is relevant met het oog op de betaalbaarheid van de energienetten alsook voor de haalbaarheid van de nationale energiebesparingsdoelen. Het onderzoek wordt begeleid vanuit de TU Delft. Meer informatie? Zie Enexis heeft in Den Bosch een testlaboratorium geopend waarin alle typen slimme meters hangen voor zowel gas als elektriciteit. Ontwikkelaars kunnen gratis gebruikmaken van deze testruimte. Enexis heeft het testlab ingericht om ontwikkelaars zo goed mogelijk te ondersteunen bij het ontwikkelen van P1-toepassingen. Die geven consumenten en bedrijven meer inzicht in hun energieverbruik. In het testlab is een wifiverbinding en kunnen bezoekers een beroep doen op de technische kennis van Enexis-medewerkers. Meer informatie? Zie 4

5 Buurkracht Met Buurkracht, een initiatief van Fudura, onderdeel van het netwerkbedrijf, bouwt Enexis voort op de resultaten van de Blok voor Blok projecten. Het doel van Buurkracht is om buurten en haar bewoners te faciliteren en te stimuleren in het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat begint met het zoeken naar initiatiefnemers/ambassadeurs in buurten en met hen samen buurtbijeenkomsten te organiseren om bewoners te informeren over de energiebesparing mogelijkheden in hun buurt. Daarnaast biedt Buurkracht een platform waar bewoners hun verbruik kunnen inzien en vergelijken met de buurt. Op dat platform krijgen bewoners ook inzicht, op basis van hun profiel, hoeveel zij kunnen besparen met diverse maatregelen en kunnen initiatiefnemers collectieve (inkoop) acties opzetten waar bewoners zich voor in kunnen schrijven. Door het enthousiasme van initiatiefnemers/ambassadeurs en het ontbreken aan een commercieel motief, wordt besparen meer toegankelijk. Bovendien draagt het bij aan de sociale cohesie binnen een buurt. Enexis werkt in Buurkracht samen met Milieu Centraal, Natuur&Milieu Federatie, Kies Groen Licht (energieadviseurs) en diverse leveranciers van energiebesparende maatregelen. Het Buurkracht project is in het derde kwartaal van 2013 van start gegaan met de eerste 15 buurten. Meer informatie? Zie Over Enexis Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aanleg van energiedistributie-netwerken (gas- en elektriciteit) alsook voor het onderhoud en beheer van deze netten. Daarmee is Enexis verantwoordelijk voor de distributie van stroom naar 2,7 miljoen klanten en gas naar 2,1 miljoen klanten, en vormt Enexis de schakel tussen de klant en de energieleverancier. Enexis heeft ruim medewerkers. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Paul Emans, Public Affairs,

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Projecten 2013 Datum 07.01.2014 Status Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Pagina 1 van 20 Colofon Projectnaam TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag!

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag! VOORWOORD Open Data is een veelbesproken onderwerp. Maar wat betekent Open Data? En vooral, wat kunnen we ermee? Open Data is een wereldwijde ontwikkeling, waarbij organisaties data publiceren voor externen.

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan Onze initiatieven voor 2015 Jaarplan Alliander Jaarplan 2015 Energie voor vandaag en morgen 2 Energie voor vandaag en morgen In onze moderne samenleving is energie overal noodzakelijk: thuis, op het werk

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Projecten 2012 Datum 21.01.2013 Status Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Pagina 1 van 26 Colofon Projectnaam TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Op weg naar een real time energiemarkt

Op weg naar een real time energiemarkt energiegids.nl Energiemarkt 27 Op weg naar een real time energiemarkt In Duitsland is de Energiewende al enige tijd aan de gang. Op een winderige en zonnige dag wordt inmiddels 40 procent van de benodigde

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri 2 Smart Grids 6 Elektrisch tanken 7 Bio2Net 8 Zonnepanelenpark 9 In de praktijk Netbeheerders bereiden zich voor op ingrijpende veranderingen Sturen van

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R Iets nieuws onder zon Een onderzoek naar de diffusie van zonnestroomtechnologie onder Nederlandse huishoudens Jan Jaap Bakker 3379523 Masterscriptie

Nadere informatie