Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl"

Transcriptie

1 provinsje fryslân provincie fryslân postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) rj) Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 9juni 2015 Verzonden, 16 JUNI 2015 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bij lage (n) Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) presentatie met toelichting op rationale, effect ruil op aantal aansluitin gen, gebiedsindeling en impact ruil op klanttarieven Onderwerp : voorstel tot goedkeuring van de verkoop van de aandelen Endinet aan Enexis in combinatie met de aankoop van de activiteiten van Enexis in Friesland en Noordoostpolder Geachte Statenleden, Inleiding Alliander NV is het gesplitste netwerkbedrijf van Nuon NV, het beheert gas- en elektriciteitsnetten in grote delen van ons land, waaronder in Fryslân. Samen met de provincies Gelder land (44,7%) en Noord-Holland (9,1%) en de gemeente Amsterdam (9,1%) behoort onze provincie (12,6%) tot de individuele grootaandeelhouders van Alliander NV. Op 1juli 2015 wil Alliander NV in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeel houders (BAvA) goedkeuring vragen voor het besluit van de Raad van Bestuur tot de ver koop van de aandelen Endinet Groep B.V. ( Endinet ) aan Enexis NV voor een onderne mingswaarde van 740 mln. in combinatie met de aankoop van de activiteiten van Enexis in Friesland en Noordoostpolder (gezamenlijk FNOP ) door Alliander voor een ondernemings waarde van 375 mln. Op basis van de huidige verwachtingen wordt als gevolg van de voorgestelde transactie in 2016 door Alliander een boekwinst van circa 140 mln. behaald. Ter voorbereiding van het interne besluitvormingsproces heeft Alliander ons op 22 mei een voorstel tot goedkeuring toegezonden. Wij kwalificeren het voorgenomen besluit tot de transactie van de verkoop Endinet in combinatie met koop Enexis activiteiten Friesland en Noordoostpolder als een onderwerp waarover wij u voorafgaande aan de uitoefening van onze bevoegdheden in een aandeelhoudersvergadering actief willen informeren als bedoeld in artikel 167, tweede lid, van de Provinciewet. - 1/7 Ons kenmerk:

2 provinsje fryslân provincie fryslân Cb() Aanleiding In het kader van de Wet onafhankelijk netbeheer (2006) heeft de Minister van Economische Zaken in januari 2008 de Commissie Publiek aandeelhouderschap energiebedrijven (Commissie Kist) opgericht. De Commissie Kist kreeg de taak om publieke aandeelhouders van energiebedrijven bij te staan bij het maken van keuzen en beslissingen met betrekking tot hun aandeelhouderschap in zowel netwerkbedrijven als productie- en leveringsbedrijven. De Commissie Kist heeft in 2009 geadviseerd om energienetwerken zoveel als mogelijk langs bestuurlijke grenzen te organiseren en de elektriciteit en gas overlap daarbij te maxi mal iseren. Alliander ondersteunt de strategie dat energienetwerken zoveel mogelijk langs bestuurlijke grenzen worden georganiseerd. De ruil is een van de mogelijkheden om dit te realiseren. Bij de verkrijging van Endinet in 2010 is er rekening mee gehouden dat Endinet op termijn on derwerp van ruilverkaveling kan zijn. De netwerkbedrijven Alliander en Enexis zijn voornemens om de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder (FNOP) met die van Alliander in de regio Eindho ven en Zuidoost-Brabant (Endinet) te ruilen. De ruil betreft bij Enexis elektriciteits- en gasaansluitingen in Friesland en de Noordoostpolder. Bij Endinet gaat het om res pectievelijk elektriciteits- en gasaansluitingen. Op 18 maart 2014 is daartoe een intentieverklaring ondertekend. Op 24maart2015 is een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten. Beide partijen streven ernaar dat de definitieve over eenkomst (Sales and Purchase Agreement, SPA) begin juli 2015 wordt ondertekend en dat dan ook alle benodigde goedkeuringen, zoals die van de aandeelhouders, zijn verkregen. Beide partijen hebben als doel om de economische en juridische overdracht per 1 januari 2016 te realiseren. Na deze uitruil zijn de gebieden waar Enexis en Alliander elkaar raken langs provinciale grenzen georganiseerd. Beweegredenen Met de ruil worden de volgende maatschappelijke doelstellingen behaald: A. Elektriciteits- en gasnetwerken komen bij één netbeheerder: Betere afstemming met overheden (o.a. ruimtelijke planning en vergunningen) bij infrastructurele- en bouwprojecten, veiligheid en effectievere besluitvorming in het kader van de energietransitie. Eén aanspreekpunt voor de energieleverancier, zakelijke klanten en overheden. Minder afstemming tussen netbeheerders zelf nodig. Eén aanspreekpunt bij calamiteiten. B. Betere aansluiting tussen aandeelhouderschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid: Verbeterde eigendomspositie: de aandeelhoudersverantwoordelijkheid van pu blieke aandeelhouders van netbeheerders sluit beter aan op de gebieden waar zij een bestuurlijke relatie mee hebben Ons kenmerk:

3 provinsje fryslân provincie fryslân Transactievoorstel De transactie betreft de verkoop van de aandelen Endinet Groep B.V. aan Enexis voor een ondernemingswaarde van 740 mln. en tevens de aankoop van de aandelen Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V. (inclusief circa 500 verhuurde trafo s) door Alliander voor een onder nemingswaarde van 375 mln. Het verschil tussen de ondernemingswaarde van Endinet en de ondernemingswaarde van FNOP bedraagt 365 mln. ten voordele van Alliander. De opbrengst zal worden gebruikt voor versterking van de balans van Alliander, voor moge lijke verdere stappen in het proces van de landelijke ruilverkaveling van energienetwerken. Transactieproces tot heden Na ondertekening van de intentieverklaring op 18 maart 2014 hebben Alliander en Enexis afspraken gemaakt om de ruil te onderzoeken. Eind oktober 2014 hebben Alliander en Enexis de waarderingen uitgewisseld en zijn de onderhandelingen gestart. In februari 2015 is een onderhandelingsresultaat met een ondernemingswaardeverschil van 365 mln, bereikt. Dit onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en verder uit gewerkt in de overeenkomst op hoofdlijnen van 24 maart Vervolgens hebben partijen op 8 mei 2015 overeenstemming bereikt over de belangrijkste afspraken in de definitieve overeenkomst en is de transactie goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Te verwachten synergievoordelen De uitruil van de regionale energienetwerken leidt tot een efficiëntere indeling van de netbe heerders -gebieden. Alliander en Enexis zullen kostenbesparingen realiseren door de sa menvoeging van de operaties in Friesland en in Noord-Brabant. De te verwachten voordelen zijn als volgt samen te vatten: A. Efficiëntere huisvesting en distributie met name door het samenvoegen van locaties. B. Optimalisatie van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden als gevolg van betere geografische verdeling en een grotere overlapping van de elektriciteit- en gasnetwer ken. 0. Integratievoordelen als gevolg van de integratie van Endinet in Enexis. Door de zelf standig opererende netbeheerder Endinet te integreren met Enexis kunnen synergie voordelen worden gerealiseerd. Deze voordelen bevinden zicht met name op het vlak van de samenvoeging van ondersteunende activiteiten tussen Endinet en Enexis. Een groot deel van de mogelijke synergie die Alliander als alternatief zou kunnen rea liseren als het Endinet zelf zou integreren, wordt door Alliander gerealiseerd en afge rekend met de verkoop en zit dus in de verwachte boekwinst. Voordelen voor klanten Het voornemen om gebieden van de netbeheerder uit te ruilen past binnen de strategieën van beide netwerkbedrijven en de specifieke doelstelling van Alliander om voortdurend beter te presteren op het gebied van dienstverlening, leveringszekerheid en kosten. Met de ruil wordt voor circa klanten de elektriciteit en gas overlap gerealiseerd. De uit te ruilen netwerken sluiten bovendien uitstekend aan bij de bestaande distributienetwer ken van beide partijen. Klanten profiteren mee van synergievoordelen. Door de te verwachten voordelen zullen de totale (gereguleerde) sectorkosten dalen. De kostendaling zal in de loop van de jaren in prin -3/7 Ons kenmerk:

4 provinsje fryslân provincie fryslân cipe volledig aan de klanten in Nederland worden doorgegeven middels verlaging van de tarieven (naar verwachting circa 2 per klant per jaar) Voordelen voor aandeelhouders De ruil van Endinet met Enexis FNOP resulteert in de reeds eerder genoemde betere aan sluiting tussen aandeelhouderschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid. In Friesland, Flevo land en Noord-Brabant wordt de eigendomspositie eenvoudiger en is in bijna alle gevallen sprake van één netbeheerder als aanspreekpunt. De ruil van Endinet met Enexis FNOP zal resulteren in een boekwinst op Endinet. Deze boekwinst op Endinet wordt bepaald door de ondernemingswaarde van Endinet te verminde ren met de netto schuldpositie en de boekwaarde van Endinet ultimo Op basis van de huidige verwachtingen resulteert in 2016 een boekwinst van ca. 140 mln. Deze boekwinst zal worden toegevoegd aan het resultaat 2016 en een gedeelte daarvan zal conform de ge bruikelijke dividendregeling worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het Friese aandeel in het uit te keren dividend van de boekwinst zal naar verwachting circa 8 mln. bedragen. Precariobelasting De tariefverschillen tussen de grote netbeheerders worden op dit moment vrijwel uitsluitend bepaald door verschillen in de omvang van de precarioheffing in de netgebieden. Precario is een lokale belasting op infrastructuur die een aantal gemeentes oplegt aan de netbeheer ders. Binnen het werkgebied moeten de precariolasten van de heffende gemeenten verdeeld worden over alle klanten van die netbeheerder. In vergelijking tot Enexis wordt in het Liander gebied door substantieel meer gemeenten precario geheven. Enexis heeft minder precario heffende gemeenten, het bedrijf heeft dit tijdens de splitsing van Essent geclausuleerd uitge sloten. Hierdoor liggen op dit moment de tarieven bij Liander hoger dan bij Enexis. Voor de ruil betekent dit dat huidige precariolasten van Liander straks worden verdeeld over de Lian der en de Enexis FNOP klanten. In de transactie is afgesproken dat partijen elkaar over en weer de komende vier jaar com penseren voor mogelijke toenames in precarioheffing in het Endinet gebied en het Enexis FNOP gebied. Tarieven De tarieven van Liander - exclusief precariobelasting - zijn nagenoeg gelijk aan die van Enexis. De Autoriteit Consument en Markt zal naar verwachting bepalen dat de tarieven voor de klanten in het Liander gebied (consumenten) in 2016 met circa 4% zullen dalen. De ruil heeft tot gevolg dat Liander klanten naast de tariefdaling een extra voordeel hebben omdat de precariobelasting over meer klanten namelijk die van Liander en Enexis FNOP gespreid worden. Voor de Enexis FNOP klanten (consumenten) zullen de tarieven ongeveer gelijk blijven ten opzichte van 2015, omdat de beoogde tariefdaling teniet wordt gedaan door de voor hen nieuwe precariobelasting. De consument in Enexis FNOP gebied zal niet meer betalen dan dat hij/zij nu doet. Daar komt bij dat in volgende tarief perioden de beoogde kostenbesparin gen van de ruil worden doorgegeven aan alle klanten. De precieze impact op de tarieven wordt toegelicht op pagina 6 van de bijlage Ons kenmerk:

5 provinsje fryslân provincie fryslân b l) Personele consequenties Als gevolg van de ruil zal er bij Alliander naar verwachting een verlies van (ongeveer) 90 arbeidsplaatsen in Noord-Brabant optreden. Het gaat dan om diverse overhead functies van Endinet die zullen worden samengevoegd met Enexis. Voor die medewerkers voor wie de arbeidsplaats zal komen te vervallen zal een intensief werk naar werk traject worden uitge werkt. IIIml Il Dit wordt in nauwe samenwerking tussen Alliander, Enexis, de medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad Alliander en Ondernemingsraad Endinet) en vakorganisaties uitgevoerd. Gezamenlijke uitgangspunten en uitvoeringsmaatregelen voor optimale werk naar werk be geleiding zijn inmiddels overeengekomen en vastgesteld en met de medezeggenschap be sproken. Voorop staat dat Alliander en Enexis er gezamenlijk intensief naar streven mede werkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk voor Dit onderwerp is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de adviesaanvraag aan de medezeggenschap. De werkgelegenheid bij Alliander in Noord-Nederland (Leeuwarden) neemt toe. Door de overname van de netwerken van Enexis zullen (ongeveer) 160 arbeidsplaatsen worden toe gevoegd aan Alliander. Grotendeels werken deze nu reeds in Friesland voor Enexis, voor een klein deel (circa 35) betreft het een overkomst van arbeidsplaatsen in Overijssel naar Alliander werkgebied. Deze laatste categorie betreft medewerkers die nu vanuit Overijssel werken in de Noordoostpolder. In haar huisvestingsstrategie heeft Alliander aangegeven dat er in Leeuwarden een volwaar dige vestiging blijft bestaan. Transactievergelijking Een alternatief voor de ruil met Enexis is de integratie van Endinet in Liander binnen Allian der. Om dit alternatief financieel te vergelijken met de voorgestelde ruil dient gekeken te worden naar: de jaarlijkse kasstromen die Enexis FNOP zal opleveren na integratie binnen Li ander plus de cash opbrengst van de verkoop van Endinet minus de kosten van de transactie en integratie versus de toename van de jaarlijkse kasstromen bij integratie van Endinet in Li ander minus de kosten van integratie De waarde van de nu voorliggende transactie ten opzichte van het zelf integreren van Endi net is 18 miljoen positief. Het ruilen realiseert dus meer waarde dan het zelf integreren. Dit gevoegd bij de andere maatschappelijke voordelen, is voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een belangrijk gegeven in de voorgenomen besluitvorming. Als gevolg van de transactie zal het aantal aansluitingen van de Alliander groep in totaal met circa verminderen. Hierdoor zal de totale omzet van Alliander in 2016 naar verwach ting met circa 36 mln. dalen. Het effect op de winstgevendheid en de kasstromen is lager; naar verwachting zullen op termijn de kasstromen als gevolg van de transactie circa 10 mln. lager uitvallen. Hiertegenover staat de grote cashopbrengst bij de transactie. -5I7 Ons kenmerk:

6 provinsje fryslân provincie fryslân b Planning en proces Op 24 maart ji. hebben Alliander en Enexis de overeenkomst op hoofdlijnen getekend. Een 1- t volgende stap in het realiseren van de ruil tussen Alliander en Enexis is het tekenen van een koopovereenkomst. De streefdatum is om deze teken gereed te hebben in juli De Raad van Commissarissen van Alliander heeft op 8 mei haar goedkeuring gegeven aan het voorgenomen besluit. De Centrale Ondernemingsraad van Alliander heeft het recht zijn (niet bindend) standpunt te bepalen ten aanzien van het voorgenomen besluit. Alliander heeft zijn Centrale Onderne mingsraad om een standpuntbepaling gevraagd. Indien de Centrale Ondernemingsraad besluit zijn standpunt te bepalen, zal dit bij de formele oproeping van de Buitengewone Alge mene Vergadering van Aandeelhouders worden aangeboden. Een lid van de Centrale Ondernemingsraad heeft ook het recht het standpunt van de Centra le Ondernemingsraad toe te lichten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aan deel houders. Verder zijn recent de onderhandelingen met de vakorganisaties over een overgangsprotocol gestart. Ook zijn gesprekken begonnen met de ACM over de tariefvaststelling 2016 en de gebiedswijziging. Daarnaast dient Liander aangewezen te worden door het Ministerie van Economische Zaken als netbeheerder voor het Enexis FNOP gebied. De gewenste ingangsdatum voor de ruil, en daarmee de overdracht van het economisch en juridisch eigendom (Closing), is 1januari Second opinion In opdracht van de vier individuele grootaandeelhouders heeft het adviesbureau Emendo Capital B.V. als financieel adviseur van de aandeelhouders een second opinion uitgevoerd naar de financiële en strategische overwegingen van de verkoop van de aandelen Endinet aan Enexis in combinatie met de aankoop van de activiteiten van Enexis in Friesland en Noordoostpolder. Emendo Capital heeft hierbij het volgende uitgevoerd: het beoordelen van het transactieresultaat zoals dat is voorgelegd door Alliander aan haar aandeelhouders; een beoordeling van de transactie in het licht van het mogelijke alternatief waarbij Endinet in Liander zou worden geïntegreerd; de impact op tarieven; en de impact op werkgelegenheid. Emendo Capital is van mening dat de voorgenomen transactie tussen Alliander en Enexis bijdraagt aan een herverkaveling van het energie netwerklandschap die al enkele jaren be pleit wordt en waarvoor vanuit algemeen maatschappelijk belang positieve argumenten be staan. De voorwaarden die beide ondernemingen hebben afgesproken zijn volgens Emendo Capital op begrijpelijke wijze tot stand gekomen en op basis van waarderingsmethodieken goed te rechtvaardigen. Bovendien maakt de transactie voor Alliander en haar aandeelhou ders toekomstige prestaties die nog zeer onzeker zijn voor een belangrijk deel te gelde, waardoor de transactie ook een aantrekkelijk alternatief biedt voor een integratie van Endinet in Liander. - 6 / 7 - Ons kenmerk:

7 provinsje fryslân provincie fryslân b çfj De impact op tarieven lijkt verwaarloosbaar klein en de werkgelegenheidseffecten van de transactie en het integratiescenario zijn vergelijkbaar. Op grond van deze argumenten acht Emendo Capital de voorgenomen transactie goed te rechtvaardigen. Overweging Ons college onderschrijft de beweegredenen van de ruiltransactie om de elektriciteits- en gasnetwerken bij één netbeheerder onder te brengen en deze langs bestuurlijke grenzen te organiseren ten behoeve van een betere aansluiting tussen aandeelhouderschap en be stuurlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn op basis van de aan ons aangereikte informatie voornemens om tijdens de Bui tengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1juli 2015 in te stemmen met de voorgestelde transactie. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. GedepL Staten van Fryslân, Berg, secretaris -7/7 Ons kenmerk:

8 0 > w E 9< (1) L. WO) 10 0 CJ CN

9 2 Onderwerpen 1 Rationale 2) Effect ruil op aantal aansluitingen 3 Gebiedsindeling 4 Impact ruil op klanttarieven FNOP gebied 5, Hoofdlijnen van de SPA

10 Klanten Provincies & gemeenten Alliander altian der 3 Rationale De ruil leidt tot efficiëntere allocatie van de netbeheerdersgebieden Klanten krijgen te maken met één regionale netbeheerder (met de Betere aansluiting tussen aandeelhouderschap en Efficiënter werken in Friesland en Noordoostpolder (o.a. efficiëntere ruil wordt voor klanten de bestuurlijke verantwoordelijkheid huisvestiging en distributie) elektriciteit en gas overlap gerealiseerd) - Eenvoudiger eigendoms positie in Friesland, Flevoland Synergiepotentieel Endinet realiseren Efficiency voordelen als gevolg van de ruil komen op termijn ten goede aan alle energieklanten in Nederland middels lagere tarieven - Eén en Noord-Brabant aanspreekpunt bij infrastructurele en bouwprojecten en bij calamiteiten Stimulans voor sector samenwerking op andere gebieden Momentum creëren voor verdere consolidatie en reallocatie van netgebieden

11 Alliander en Enexis zijn voornemens om de volgende netgebieden uit te ruilen: Van Enexis naar Liander: Friesland en de Noordoostpolder, circa aansluitingen ( FNOP ) Van Alliander naar Enexis: Zuidoost Brabant (Endinet), circa aansluitingen aiiiander Elektriciteit Gas Totaal Enexis Friesland en NOP Liander Enexis Effect ruil op aantal aansluitingen Als gevolg van de ruil netbeheerder Liander groeit daalt het aantal aansluitingen bij Alliander, echter de De omvang van FNOP bedraagt ca. 60% van de omvang van Endinet Aantal aansluitingen o.b.v cijfers Alliander Endinet Liander

12 De ruil resulteert in de volgende gebiedsindeling voor beide partijen in 2016 ten opzichte van 2015: *) Bij Liander resteren nog vlekken rond Haarlem en Noordoost Friesland, Bij Enexis het aliander vlekje Weert. Deze restgebieden behoren thans bij Stedin a 3 Gebiedsindeling Na de ruil zijn de netgebieden van Enexis en Liander in grote mate*) langs provinciale grenzen georganiseerd en hebben klanten één van de twee bedrijven als netbeheerder Gebiedsindeling elektra Gebiedsindeling gas (kmflfl ie

13 6 4 Impact ruil op klanttarieven FNOP gebied Effecten ruil op tarieven voor standaard kleinverbruiker in FNOP gebied worden vooral beïnvloed door precarioheffing Klanttarieven Tarieven bestaan uit aansluit- en transportdiensttarieven (middels maatstafregulering) en meetdiensttarieven (buiten maatstafregulering) Aansluit- en transportdienst Tariefverschillen tussen netbeheerders worden vooral bepaald door verschil in omvang precariobelasting tussen netgebieden. In Liander gebied wordt relatief veel precariobelasting geheven, in Enexis gebied nauwelijks De tarieven van de huidige Liander klanten (consumenten) zullen in 2016 t.o.v met ca. 4% dalen van 288 naar 276 Tariefeffecten voor standaard kleinverbruiker (consument) in FNOP gebied in 2016: Tarieven van huidige gas en elektriciteit klanten van Enexis (Leeuwarden en Noordoostpolder) zullen in 2016 ongeveer gelijk Tarieven blijven t.o.v van de huidige gas klanten van Enexis die nu al op het Liander elektriciteitstarief zitten (Friese gemeentes excl. Leeuwarden) zullen in 2016 dalen met ca. 2% t.o.v Tarieven grootverbruikers (zakelijke klanten) in het FNOP gebied zullen in 2016 gemiddeld genomen stijgen t.o.v De efficiency voordelen van de ruil zullen via tariefsverlaging op termijn worden doorgegeven aan alle klanten in Nederland (naar verwachting ca. 2 per klant) Meetd ienst Huishoudens in Nederland betalen ca. 45 per jaar aan meettarieven. In 2015 zijn de meettarieven van Liander 4 hoger dan die van Enexis Meetdienst tarieven 2016 zijn nog niet vastgesteld Gas en elektriciteit klanten Enexis (Leeuwarden en NOP) Gas klanten Enexis (Friese gemeentes excl. Leeuwarden) 2Ldander Inschatting 2016 tarieven standaard kleinverbruiker FNOP (1) Alleen aansluit- en transportdienst Tarieven exclusief BTW Verandering t.o.v. voorgaand jaar zonder transactie Enexis Liander 276 : 2016 na transactie -2% l6zonder : 2016na transactie t transactie Precario Notities 1. Ingeschat op basis van tarieven 2015 voor standaard kleinverbruiker gecorrigeerd voor ingeschatte ontwikkeling Toegestane Inkomsten 2015 naar 2016 (exclusief meetdienst en impact van verschuiving TI en SO FNOP van Enexis naar Liander

14 7 5% Hoofdlijnen van de SPA Beknopte samenvatting van de koopovereenkomst ( SPA ) Liander Uitgangs punten Transactie structuur Opschortende voorwaarden. (selectie) Garanties en vrijwaringen Overdracht Over en weer gelijkwaardige risicoverdeling Over en weer streven naar soepele overgang van Endinet en FNOP zodat deze als operationeel onderdeel van de verkrijgende organisatie kunnen functioneren per 1januari 2016 Verkoop van aandelen Endinet Groep B.V. aan Enexis voor een ondernemingswaarde van 740 mln. Aankoop van aandelen Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V. en activa en passiva m.b.t. de commer ciële activiteiten in FNOP van Enexis door Alliander voor een ondernemingswaarde van 375 mln. Overeenstemming met vakbonden over overgangsprotocol en afspraken omtrent personele gevolgen Geen zodanig ernstige omstandigheden voorgevallen, dat transactie redelijkerwijs niet door kan gaan Brede en volledige set garanties over en weer Vrijwaringen voor o.a. belastingverplichtingen, restrisico s als gevolg van beëindigde Cross Border Leases, verhoging precariolasten en specifieke technische due diligence bevindingen Geen claims op grond van informatie die redelijkerwijs bekend had kunnen zijn Garanties en vrijwaringen beperkt in tijd en in hoogte van aansprakelijkheid Werknemers verbonden aan de primaire netactiviteiten gaan mee Werknemers niet verbonden aan primaire netactiviteiten gaan in principe niet mee, voor deze werknemers wordt middels een zorgvuldig proces een alternatief gezocht Werknemers waarvoor geen alternatief is gevonden per 1januari 2016 zullen in overleg met partijen bepalen of zij achterblijven bij Alliander of mee gaan naar Enexis. Deze werknemers zullen middels een intensief programma zo veel mogelijk begeleid worden van werk naar werk De overdracht ( Closing ) zal op 1januari 2016 plaatsvinden

15

Burgemeester en Wethouders 28 mei Steller Documentnummer Afdeling. S. Tilstra 15I Ondersteuning

Burgemeester en Wethouders 28 mei Steller Documentnummer Afdeling. S. Tilstra 15I Ondersteuning Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling S. Tilstra 15I0004838 Ondersteuning Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229482 Nee R. Zijlstra Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

ŅTEJEEWOĻDĘ t. í. í MEJ 2315

ŅTEJEEWOĻDĘ t. í. í MEJ 2315 alľìander Locatie 2PB1100, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aan: de aandeelhouders.gemeen! ŅTEJEEWOĻDĘ E ZEE 1 Ķ t. í í 9 2 6 MEJ 2315 Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Postadres Locatie 2PB1100 Postbus 50

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Piet Wijnen, telefoon september 2014 Annie van de Pas, telefoon

Piet Wijnen, telefoon september 2014 Annie van de Pas, telefoon Locatie 2PB1100, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aan: de aandeelhouders Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Postadres Locatie 2PB1100 Postbus 50 6920 AB Duiven www.alliander.com Contactpersoon Datum Piet Wijnen,

Nadere informatie

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan provinsje frys1n provincie frys1.n b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) vvww.fryslan.nl Aan de leden van Provinciale Staten van de

Nadere informatie

w gemeente QoStefhOUt

w gemeente QoStefhOUt WW w gemeente QoStefhOUt Aan de gemeenteraad Slotjesveld 1 Oosterhout 31 Fysieke kopieën naar: De gemeenteraadsleden IN.1101622 GEMEENTE OOSTERHOUT class.nr. zaaknr. 11 l*n 2011 terben. 5 streefdatum kopie

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014 Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander ] allander Leeuwarden, 5 maart 2014 Ir. Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur Alliander 1 Toename decentrale opwek de

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 16 mei 2017

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 16 mei 2017 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Middelen Behandelaar: J.M. Duine De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 mei 2017 Onderwerp: Voorstel om geen wensen en bedenkingen in te brengen

Nadere informatie

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM Doel van vandaag I Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM II Voorbereiding goedkeuring verkoop DNWG door aandeelhouders op 12 juni 2017

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen. 24 november 2015 Corr.nr. 2015-51.715, ECP Nummer 83/2015 Zaaknr. 605637 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV. Spreektekst Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt voor het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015 Geachte dames en heren, Inleiding

Nadere informatie

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten.

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten. Qurrent Nieuwe Energie Versie: 1.2 Betreft: H2 2012 tarieven Datum: 17 september 2012 Tarieven Modelcontract Qurrent Groene Stroom Variabel Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem,

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem, De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/159 Den Haag, 23 juni 2016 Betreft:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland Publieke Aandelen Monitor 0 De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland De Publieke Aandelen Monitor heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang van het aandelenbezit van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Gebiedsindeling Elektriciteit

Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub d van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven

Voorstel/alternatieven Voorstraat 31, Wissenkerke 4491 EV Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax 0113 377 300 Raadsvergadering d.d. 8 juni 2017. Aan de Raad No. 14. Wissenkerke, 30-5-2017 Onderwerp: Verkoop netwerkgroep

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/58 Den Haag, 15 februari 2015

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke ordening

Energie en ruimtelijke ordening Energie en ruimtelijke ordening Hoe eerder hoe beter Ruimteconferentie 19 april 2011 Netbeheerder in de energieketen Energieproductie Netwerken Energielevering Transport & distributie Werkgebied Liander

Nadere informatie

Enexis Holding NV. Doel. Aandelenbelang 30,8% Provincie Noord- Brabant. C.W. Jacobs, lid GS Noord-Brabant Th. Rietkerk, lid GS Overijssel

Enexis Holding NV. Doel. Aandelenbelang 30,8% Provincie Noord- Brabant. C.W. Jacobs, lid GS Noord-Brabant Th. Rietkerk, lid GS Overijssel Enexis Holding NV Doel Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. a. het (doen) distribueren

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Klankbordgroep REG e bijeenkomst

Klankbordgroep REG e bijeenkomst Klankbordgroep REG2017 5 e bijeenkomst 13 oktober 2015 Agenda voor vandaag 1. Opening 13:00-13:10 2. Procesvoorstel ingediende agendapunten kbg-leden 13:10-13:15 3. Agendering volgende klankbordgroep bijeenkomsten

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aandeelhouders DELTA 16/17/18 januari 2017 Doel informatiebijeenkomst Toelichting verkoop DELTA Retail als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor DELTA

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie K VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2014 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Ons kenmerk. Datum uw brief

Ons kenmerk. Datum uw brief Aan de colleges en de gemeenteraden van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen Datum 7 juli 2016 Ons kenmerk Contactpersoon Onderwerp Opheffing/liquidatieplan Breed

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw,

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts   Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw, Part of VATTE NFALL ^ ^gekomen; N.V. Nuon Energy Postbus 41920,1009 Aan de Aandeelhouders 10 MEI 2012 Bezoekadres Spalderweg 20 1096 BA Amsterdam Postadres Postbus 41920 1009 DC Amsterdam Telefoon +31

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

rjj provinsje fryslîn provincie frys1n Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900 HM LEEUWARDEN

rjj provinsje fryslîn provincie frys1n Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900 HM LEEUWARDEN - 1 Ons provinsje fryslîn provincie frys1n postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 t rjj Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel PERSBERICHT Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel Talpa verhoogt haar voorgenomen bod naar 6,35 per TMG Aandeel, een premie van 8% ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 224 Inboeknummer oxtoox8x8 Beslisdatum BikW x november 2oox Dossiernummer x4s.aos Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een convenant tussen N.V.

Nadere informatie

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes,

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes, K provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan de leden van Provinciale Staten de heren R. de Wit en F. Keurentjes postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

Klankbordgroep REG2017 grootste (mogelijke) wijzigingen t.o.v. ontwerpmethodebesluiten. 15 augustus 2016

Klankbordgroep REG2017 grootste (mogelijke) wijzigingen t.o.v. ontwerpmethodebesluiten. 15 augustus 2016 Klankbordgroep REG2017 grootste (mogelijke) wijzigingen t.o.v. ontwerpmethodebesluiten 15 augustus 2016 Agenda voor vandaag 1. Opening 13:00-13:10 2. Proces 13:10-13:20 3. WACC inflatievergoeding 13:20-14:00

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar H. Wessel Financiën

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

AFSCHRiFT. provinsje fryslân provincie fryslân b. Electric Power Holland BV t.a.v. de heer E. Vroegop Proostwetering 25G 3543 AB UTRECHT

AFSCHRiFT. provinsje fryslân provincie fryslân b. Electric Power Holland BV t.a.v. de heer E. Vroegop Proostwetering 25G 3543 AB UTRECHT provinsje fryslân provincie fryslân b Electric Power Holland BV t.a.v. de heer E. Vroegop Proostwetering 25G 3543 AB UTRECHT AFSCHRiFT postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058)

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciate Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S Dat. ontv.: -

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake vennootschapsbelasting N.V. Gasbedrijf Regio Eindhoven/N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel inzake vennootschapsbelasting N.V. Gasbedrijf Regio Eindhoven/N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven %gr gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S inboeknummer 9y TooSo9t Beslisdatum B&W so januari r 998 Dossiernummer Sop.s t 8 Raadsbijlage Voorstel inzake vennootschapsbelasting

Nadere informatie

De slimme meter Klaar voor de toekomst

De slimme meter Klaar voor de toekomst De slimme meter Klaar voor de toekomst met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Endinet maakt haar energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoonen bankindustrie worden ook

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Vraag 4 Acht u deze plannen in het belang van Nederland, de Nederlandse economie en de Nederlandse Staat (als aandeelhouder)?

Vraag 4 Acht u deze plannen in het belang van Nederland, de Nederlandse economie en de Nederlandse Staat (als aandeelhouder)? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie