Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl"

Transcriptie

1 provinsje fryslân provincie fryslân postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) rj) Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 9juni 2015 Verzonden, 16 JUNI 2015 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bij lage (n) Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) presentatie met toelichting op rationale, effect ruil op aantal aansluitin gen, gebiedsindeling en impact ruil op klanttarieven Onderwerp : voorstel tot goedkeuring van de verkoop van de aandelen Endinet aan Enexis in combinatie met de aankoop van de activiteiten van Enexis in Friesland en Noordoostpolder Geachte Statenleden, Inleiding Alliander NV is het gesplitste netwerkbedrijf van Nuon NV, het beheert gas- en elektriciteitsnetten in grote delen van ons land, waaronder in Fryslân. Samen met de provincies Gelder land (44,7%) en Noord-Holland (9,1%) en de gemeente Amsterdam (9,1%) behoort onze provincie (12,6%) tot de individuele grootaandeelhouders van Alliander NV. Op 1juli 2015 wil Alliander NV in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeel houders (BAvA) goedkeuring vragen voor het besluit van de Raad van Bestuur tot de ver koop van de aandelen Endinet Groep B.V. ( Endinet ) aan Enexis NV voor een onderne mingswaarde van 740 mln. in combinatie met de aankoop van de activiteiten van Enexis in Friesland en Noordoostpolder (gezamenlijk FNOP ) door Alliander voor een ondernemings waarde van 375 mln. Op basis van de huidige verwachtingen wordt als gevolg van de voorgestelde transactie in 2016 door Alliander een boekwinst van circa 140 mln. behaald. Ter voorbereiding van het interne besluitvormingsproces heeft Alliander ons op 22 mei een voorstel tot goedkeuring toegezonden. Wij kwalificeren het voorgenomen besluit tot de transactie van de verkoop Endinet in combinatie met koop Enexis activiteiten Friesland en Noordoostpolder als een onderwerp waarover wij u voorafgaande aan de uitoefening van onze bevoegdheden in een aandeelhoudersvergadering actief willen informeren als bedoeld in artikel 167, tweede lid, van de Provinciewet. - 1/7 Ons kenmerk:

2 provinsje fryslân provincie fryslân Cb() Aanleiding In het kader van de Wet onafhankelijk netbeheer (2006) heeft de Minister van Economische Zaken in januari 2008 de Commissie Publiek aandeelhouderschap energiebedrijven (Commissie Kist) opgericht. De Commissie Kist kreeg de taak om publieke aandeelhouders van energiebedrijven bij te staan bij het maken van keuzen en beslissingen met betrekking tot hun aandeelhouderschap in zowel netwerkbedrijven als productie- en leveringsbedrijven. De Commissie Kist heeft in 2009 geadviseerd om energienetwerken zoveel als mogelijk langs bestuurlijke grenzen te organiseren en de elektriciteit en gas overlap daarbij te maxi mal iseren. Alliander ondersteunt de strategie dat energienetwerken zoveel mogelijk langs bestuurlijke grenzen worden georganiseerd. De ruil is een van de mogelijkheden om dit te realiseren. Bij de verkrijging van Endinet in 2010 is er rekening mee gehouden dat Endinet op termijn on derwerp van ruilverkaveling kan zijn. De netwerkbedrijven Alliander en Enexis zijn voornemens om de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder (FNOP) met die van Alliander in de regio Eindho ven en Zuidoost-Brabant (Endinet) te ruilen. De ruil betreft bij Enexis elektriciteits- en gasaansluitingen in Friesland en de Noordoostpolder. Bij Endinet gaat het om res pectievelijk elektriciteits- en gasaansluitingen. Op 18 maart 2014 is daartoe een intentieverklaring ondertekend. Op 24maart2015 is een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten. Beide partijen streven ernaar dat de definitieve over eenkomst (Sales and Purchase Agreement, SPA) begin juli 2015 wordt ondertekend en dat dan ook alle benodigde goedkeuringen, zoals die van de aandeelhouders, zijn verkregen. Beide partijen hebben als doel om de economische en juridische overdracht per 1 januari 2016 te realiseren. Na deze uitruil zijn de gebieden waar Enexis en Alliander elkaar raken langs provinciale grenzen georganiseerd. Beweegredenen Met de ruil worden de volgende maatschappelijke doelstellingen behaald: A. Elektriciteits- en gasnetwerken komen bij één netbeheerder: Betere afstemming met overheden (o.a. ruimtelijke planning en vergunningen) bij infrastructurele- en bouwprojecten, veiligheid en effectievere besluitvorming in het kader van de energietransitie. Eén aanspreekpunt voor de energieleverancier, zakelijke klanten en overheden. Minder afstemming tussen netbeheerders zelf nodig. Eén aanspreekpunt bij calamiteiten. B. Betere aansluiting tussen aandeelhouderschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid: Verbeterde eigendomspositie: de aandeelhoudersverantwoordelijkheid van pu blieke aandeelhouders van netbeheerders sluit beter aan op de gebieden waar zij een bestuurlijke relatie mee hebben Ons kenmerk:

3 provinsje fryslân provincie fryslân Transactievoorstel De transactie betreft de verkoop van de aandelen Endinet Groep B.V. aan Enexis voor een ondernemingswaarde van 740 mln. en tevens de aankoop van de aandelen Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V. (inclusief circa 500 verhuurde trafo s) door Alliander voor een onder nemingswaarde van 375 mln. Het verschil tussen de ondernemingswaarde van Endinet en de ondernemingswaarde van FNOP bedraagt 365 mln. ten voordele van Alliander. De opbrengst zal worden gebruikt voor versterking van de balans van Alliander, voor moge lijke verdere stappen in het proces van de landelijke ruilverkaveling van energienetwerken. Transactieproces tot heden Na ondertekening van de intentieverklaring op 18 maart 2014 hebben Alliander en Enexis afspraken gemaakt om de ruil te onderzoeken. Eind oktober 2014 hebben Alliander en Enexis de waarderingen uitgewisseld en zijn de onderhandelingen gestart. In februari 2015 is een onderhandelingsresultaat met een ondernemingswaardeverschil van 365 mln, bereikt. Dit onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en verder uit gewerkt in de overeenkomst op hoofdlijnen van 24 maart Vervolgens hebben partijen op 8 mei 2015 overeenstemming bereikt over de belangrijkste afspraken in de definitieve overeenkomst en is de transactie goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Te verwachten synergievoordelen De uitruil van de regionale energienetwerken leidt tot een efficiëntere indeling van de netbe heerders -gebieden. Alliander en Enexis zullen kostenbesparingen realiseren door de sa menvoeging van de operaties in Friesland en in Noord-Brabant. De te verwachten voordelen zijn als volgt samen te vatten: A. Efficiëntere huisvesting en distributie met name door het samenvoegen van locaties. B. Optimalisatie van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden als gevolg van betere geografische verdeling en een grotere overlapping van de elektriciteit- en gasnetwer ken. 0. Integratievoordelen als gevolg van de integratie van Endinet in Enexis. Door de zelf standig opererende netbeheerder Endinet te integreren met Enexis kunnen synergie voordelen worden gerealiseerd. Deze voordelen bevinden zicht met name op het vlak van de samenvoeging van ondersteunende activiteiten tussen Endinet en Enexis. Een groot deel van de mogelijke synergie die Alliander als alternatief zou kunnen rea liseren als het Endinet zelf zou integreren, wordt door Alliander gerealiseerd en afge rekend met de verkoop en zit dus in de verwachte boekwinst. Voordelen voor klanten Het voornemen om gebieden van de netbeheerder uit te ruilen past binnen de strategieën van beide netwerkbedrijven en de specifieke doelstelling van Alliander om voortdurend beter te presteren op het gebied van dienstverlening, leveringszekerheid en kosten. Met de ruil wordt voor circa klanten de elektriciteit en gas overlap gerealiseerd. De uit te ruilen netwerken sluiten bovendien uitstekend aan bij de bestaande distributienetwer ken van beide partijen. Klanten profiteren mee van synergievoordelen. Door de te verwachten voordelen zullen de totale (gereguleerde) sectorkosten dalen. De kostendaling zal in de loop van de jaren in prin -3/7 Ons kenmerk:

4 provinsje fryslân provincie fryslân cipe volledig aan de klanten in Nederland worden doorgegeven middels verlaging van de tarieven (naar verwachting circa 2 per klant per jaar) Voordelen voor aandeelhouders De ruil van Endinet met Enexis FNOP resulteert in de reeds eerder genoemde betere aan sluiting tussen aandeelhouderschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid. In Friesland, Flevo land en Noord-Brabant wordt de eigendomspositie eenvoudiger en is in bijna alle gevallen sprake van één netbeheerder als aanspreekpunt. De ruil van Endinet met Enexis FNOP zal resulteren in een boekwinst op Endinet. Deze boekwinst op Endinet wordt bepaald door de ondernemingswaarde van Endinet te verminde ren met de netto schuldpositie en de boekwaarde van Endinet ultimo Op basis van de huidige verwachtingen resulteert in 2016 een boekwinst van ca. 140 mln. Deze boekwinst zal worden toegevoegd aan het resultaat 2016 en een gedeelte daarvan zal conform de ge bruikelijke dividendregeling worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het Friese aandeel in het uit te keren dividend van de boekwinst zal naar verwachting circa 8 mln. bedragen. Precariobelasting De tariefverschillen tussen de grote netbeheerders worden op dit moment vrijwel uitsluitend bepaald door verschillen in de omvang van de precarioheffing in de netgebieden. Precario is een lokale belasting op infrastructuur die een aantal gemeentes oplegt aan de netbeheer ders. Binnen het werkgebied moeten de precariolasten van de heffende gemeenten verdeeld worden over alle klanten van die netbeheerder. In vergelijking tot Enexis wordt in het Liander gebied door substantieel meer gemeenten precario geheven. Enexis heeft minder precario heffende gemeenten, het bedrijf heeft dit tijdens de splitsing van Essent geclausuleerd uitge sloten. Hierdoor liggen op dit moment de tarieven bij Liander hoger dan bij Enexis. Voor de ruil betekent dit dat huidige precariolasten van Liander straks worden verdeeld over de Lian der en de Enexis FNOP klanten. In de transactie is afgesproken dat partijen elkaar over en weer de komende vier jaar com penseren voor mogelijke toenames in precarioheffing in het Endinet gebied en het Enexis FNOP gebied. Tarieven De tarieven van Liander - exclusief precariobelasting - zijn nagenoeg gelijk aan die van Enexis. De Autoriteit Consument en Markt zal naar verwachting bepalen dat de tarieven voor de klanten in het Liander gebied (consumenten) in 2016 met circa 4% zullen dalen. De ruil heeft tot gevolg dat Liander klanten naast de tariefdaling een extra voordeel hebben omdat de precariobelasting over meer klanten namelijk die van Liander en Enexis FNOP gespreid worden. Voor de Enexis FNOP klanten (consumenten) zullen de tarieven ongeveer gelijk blijven ten opzichte van 2015, omdat de beoogde tariefdaling teniet wordt gedaan door de voor hen nieuwe precariobelasting. De consument in Enexis FNOP gebied zal niet meer betalen dan dat hij/zij nu doet. Daar komt bij dat in volgende tarief perioden de beoogde kostenbesparin gen van de ruil worden doorgegeven aan alle klanten. De precieze impact op de tarieven wordt toegelicht op pagina 6 van de bijlage Ons kenmerk:

5 provinsje fryslân provincie fryslân b l) Personele consequenties Als gevolg van de ruil zal er bij Alliander naar verwachting een verlies van (ongeveer) 90 arbeidsplaatsen in Noord-Brabant optreden. Het gaat dan om diverse overhead functies van Endinet die zullen worden samengevoegd met Enexis. Voor die medewerkers voor wie de arbeidsplaats zal komen te vervallen zal een intensief werk naar werk traject worden uitge werkt. IIIml Il Dit wordt in nauwe samenwerking tussen Alliander, Enexis, de medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad Alliander en Ondernemingsraad Endinet) en vakorganisaties uitgevoerd. Gezamenlijke uitgangspunten en uitvoeringsmaatregelen voor optimale werk naar werk be geleiding zijn inmiddels overeengekomen en vastgesteld en met de medezeggenschap be sproken. Voorop staat dat Alliander en Enexis er gezamenlijk intensief naar streven mede werkers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk voor Dit onderwerp is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de adviesaanvraag aan de medezeggenschap. De werkgelegenheid bij Alliander in Noord-Nederland (Leeuwarden) neemt toe. Door de overname van de netwerken van Enexis zullen (ongeveer) 160 arbeidsplaatsen worden toe gevoegd aan Alliander. Grotendeels werken deze nu reeds in Friesland voor Enexis, voor een klein deel (circa 35) betreft het een overkomst van arbeidsplaatsen in Overijssel naar Alliander werkgebied. Deze laatste categorie betreft medewerkers die nu vanuit Overijssel werken in de Noordoostpolder. In haar huisvestingsstrategie heeft Alliander aangegeven dat er in Leeuwarden een volwaar dige vestiging blijft bestaan. Transactievergelijking Een alternatief voor de ruil met Enexis is de integratie van Endinet in Liander binnen Allian der. Om dit alternatief financieel te vergelijken met de voorgestelde ruil dient gekeken te worden naar: de jaarlijkse kasstromen die Enexis FNOP zal opleveren na integratie binnen Li ander plus de cash opbrengst van de verkoop van Endinet minus de kosten van de transactie en integratie versus de toename van de jaarlijkse kasstromen bij integratie van Endinet in Li ander minus de kosten van integratie De waarde van de nu voorliggende transactie ten opzichte van het zelf integreren van Endi net is 18 miljoen positief. Het ruilen realiseert dus meer waarde dan het zelf integreren. Dit gevoegd bij de andere maatschappelijke voordelen, is voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een belangrijk gegeven in de voorgenomen besluitvorming. Als gevolg van de transactie zal het aantal aansluitingen van de Alliander groep in totaal met circa verminderen. Hierdoor zal de totale omzet van Alliander in 2016 naar verwach ting met circa 36 mln. dalen. Het effect op de winstgevendheid en de kasstromen is lager; naar verwachting zullen op termijn de kasstromen als gevolg van de transactie circa 10 mln. lager uitvallen. Hiertegenover staat de grote cashopbrengst bij de transactie. -5I7 Ons kenmerk:

6 provinsje fryslân provincie fryslân b Planning en proces Op 24 maart ji. hebben Alliander en Enexis de overeenkomst op hoofdlijnen getekend. Een 1- t volgende stap in het realiseren van de ruil tussen Alliander en Enexis is het tekenen van een koopovereenkomst. De streefdatum is om deze teken gereed te hebben in juli De Raad van Commissarissen van Alliander heeft op 8 mei haar goedkeuring gegeven aan het voorgenomen besluit. De Centrale Ondernemingsraad van Alliander heeft het recht zijn (niet bindend) standpunt te bepalen ten aanzien van het voorgenomen besluit. Alliander heeft zijn Centrale Onderne mingsraad om een standpuntbepaling gevraagd. Indien de Centrale Ondernemingsraad besluit zijn standpunt te bepalen, zal dit bij de formele oproeping van de Buitengewone Alge mene Vergadering van Aandeelhouders worden aangeboden. Een lid van de Centrale Ondernemingsraad heeft ook het recht het standpunt van de Centra le Ondernemingsraad toe te lichten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aan deel houders. Verder zijn recent de onderhandelingen met de vakorganisaties over een overgangsprotocol gestart. Ook zijn gesprekken begonnen met de ACM over de tariefvaststelling 2016 en de gebiedswijziging. Daarnaast dient Liander aangewezen te worden door het Ministerie van Economische Zaken als netbeheerder voor het Enexis FNOP gebied. De gewenste ingangsdatum voor de ruil, en daarmee de overdracht van het economisch en juridisch eigendom (Closing), is 1januari Second opinion In opdracht van de vier individuele grootaandeelhouders heeft het adviesbureau Emendo Capital B.V. als financieel adviseur van de aandeelhouders een second opinion uitgevoerd naar de financiële en strategische overwegingen van de verkoop van de aandelen Endinet aan Enexis in combinatie met de aankoop van de activiteiten van Enexis in Friesland en Noordoostpolder. Emendo Capital heeft hierbij het volgende uitgevoerd: het beoordelen van het transactieresultaat zoals dat is voorgelegd door Alliander aan haar aandeelhouders; een beoordeling van de transactie in het licht van het mogelijke alternatief waarbij Endinet in Liander zou worden geïntegreerd; de impact op tarieven; en de impact op werkgelegenheid. Emendo Capital is van mening dat de voorgenomen transactie tussen Alliander en Enexis bijdraagt aan een herverkaveling van het energie netwerklandschap die al enkele jaren be pleit wordt en waarvoor vanuit algemeen maatschappelijk belang positieve argumenten be staan. De voorwaarden die beide ondernemingen hebben afgesproken zijn volgens Emendo Capital op begrijpelijke wijze tot stand gekomen en op basis van waarderingsmethodieken goed te rechtvaardigen. Bovendien maakt de transactie voor Alliander en haar aandeelhou ders toekomstige prestaties die nog zeer onzeker zijn voor een belangrijk deel te gelde, waardoor de transactie ook een aantrekkelijk alternatief biedt voor een integratie van Endinet in Liander. - 6 / 7 - Ons kenmerk:

7 provinsje fryslân provincie fryslân b çfj De impact op tarieven lijkt verwaarloosbaar klein en de werkgelegenheidseffecten van de transactie en het integratiescenario zijn vergelijkbaar. Op grond van deze argumenten acht Emendo Capital de voorgenomen transactie goed te rechtvaardigen. Overweging Ons college onderschrijft de beweegredenen van de ruiltransactie om de elektriciteits- en gasnetwerken bij één netbeheerder onder te brengen en deze langs bestuurlijke grenzen te organiseren ten behoeve van een betere aansluiting tussen aandeelhouderschap en be stuurlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn op basis van de aan ons aangereikte informatie voornemens om tijdens de Bui tengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1juli 2015 in te stemmen met de voorgestelde transactie. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. GedepL Staten van Fryslân, Berg, secretaris -7/7 Ons kenmerk:

8 0 > w E 9< (1) L. WO) 10 0 CJ CN

9 2 Onderwerpen 1 Rationale 2) Effect ruil op aantal aansluitingen 3 Gebiedsindeling 4 Impact ruil op klanttarieven FNOP gebied 5, Hoofdlijnen van de SPA

10 Klanten Provincies & gemeenten Alliander altian der 3 Rationale De ruil leidt tot efficiëntere allocatie van de netbeheerdersgebieden Klanten krijgen te maken met één regionale netbeheerder (met de Betere aansluiting tussen aandeelhouderschap en Efficiënter werken in Friesland en Noordoostpolder (o.a. efficiëntere ruil wordt voor klanten de bestuurlijke verantwoordelijkheid huisvestiging en distributie) elektriciteit en gas overlap gerealiseerd) - Eenvoudiger eigendoms positie in Friesland, Flevoland Synergiepotentieel Endinet realiseren Efficiency voordelen als gevolg van de ruil komen op termijn ten goede aan alle energieklanten in Nederland middels lagere tarieven - Eén en Noord-Brabant aanspreekpunt bij infrastructurele en bouwprojecten en bij calamiteiten Stimulans voor sector samenwerking op andere gebieden Momentum creëren voor verdere consolidatie en reallocatie van netgebieden

11 Alliander en Enexis zijn voornemens om de volgende netgebieden uit te ruilen: Van Enexis naar Liander: Friesland en de Noordoostpolder, circa aansluitingen ( FNOP ) Van Alliander naar Enexis: Zuidoost Brabant (Endinet), circa aansluitingen aiiiander Elektriciteit Gas Totaal Enexis Friesland en NOP Liander Enexis Effect ruil op aantal aansluitingen Als gevolg van de ruil netbeheerder Liander groeit daalt het aantal aansluitingen bij Alliander, echter de De omvang van FNOP bedraagt ca. 60% van de omvang van Endinet Aantal aansluitingen o.b.v cijfers Alliander Endinet Liander

12 De ruil resulteert in de volgende gebiedsindeling voor beide partijen in 2016 ten opzichte van 2015: *) Bij Liander resteren nog vlekken rond Haarlem en Noordoost Friesland, Bij Enexis het aliander vlekje Weert. Deze restgebieden behoren thans bij Stedin a 3 Gebiedsindeling Na de ruil zijn de netgebieden van Enexis en Liander in grote mate*) langs provinciale grenzen georganiseerd en hebben klanten één van de twee bedrijven als netbeheerder Gebiedsindeling elektra Gebiedsindeling gas (kmflfl ie

13 6 4 Impact ruil op klanttarieven FNOP gebied Effecten ruil op tarieven voor standaard kleinverbruiker in FNOP gebied worden vooral beïnvloed door precarioheffing Klanttarieven Tarieven bestaan uit aansluit- en transportdiensttarieven (middels maatstafregulering) en meetdiensttarieven (buiten maatstafregulering) Aansluit- en transportdienst Tariefverschillen tussen netbeheerders worden vooral bepaald door verschil in omvang precariobelasting tussen netgebieden. In Liander gebied wordt relatief veel precariobelasting geheven, in Enexis gebied nauwelijks De tarieven van de huidige Liander klanten (consumenten) zullen in 2016 t.o.v met ca. 4% dalen van 288 naar 276 Tariefeffecten voor standaard kleinverbruiker (consument) in FNOP gebied in 2016: Tarieven van huidige gas en elektriciteit klanten van Enexis (Leeuwarden en Noordoostpolder) zullen in 2016 ongeveer gelijk Tarieven blijven t.o.v van de huidige gas klanten van Enexis die nu al op het Liander elektriciteitstarief zitten (Friese gemeentes excl. Leeuwarden) zullen in 2016 dalen met ca. 2% t.o.v Tarieven grootverbruikers (zakelijke klanten) in het FNOP gebied zullen in 2016 gemiddeld genomen stijgen t.o.v De efficiency voordelen van de ruil zullen via tariefsverlaging op termijn worden doorgegeven aan alle klanten in Nederland (naar verwachting ca. 2 per klant) Meetd ienst Huishoudens in Nederland betalen ca. 45 per jaar aan meettarieven. In 2015 zijn de meettarieven van Liander 4 hoger dan die van Enexis Meetdienst tarieven 2016 zijn nog niet vastgesteld Gas en elektriciteit klanten Enexis (Leeuwarden en NOP) Gas klanten Enexis (Friese gemeentes excl. Leeuwarden) 2Ldander Inschatting 2016 tarieven standaard kleinverbruiker FNOP (1) Alleen aansluit- en transportdienst Tarieven exclusief BTW Verandering t.o.v. voorgaand jaar zonder transactie Enexis Liander 276 : 2016 na transactie -2% l6zonder : 2016na transactie t transactie Precario Notities 1. Ingeschat op basis van tarieven 2015 voor standaard kleinverbruiker gecorrigeerd voor ingeschatte ontwikkeling Toegestane Inkomsten 2015 naar 2016 (exclusief meetdienst en impact van verschuiving TI en SO FNOP van Enexis naar Liander

14 7 5% Hoofdlijnen van de SPA Beknopte samenvatting van de koopovereenkomst ( SPA ) Liander Uitgangs punten Transactie structuur Opschortende voorwaarden. (selectie) Garanties en vrijwaringen Overdracht Over en weer gelijkwaardige risicoverdeling Over en weer streven naar soepele overgang van Endinet en FNOP zodat deze als operationeel onderdeel van de verkrijgende organisatie kunnen functioneren per 1januari 2016 Verkoop van aandelen Endinet Groep B.V. aan Enexis voor een ondernemingswaarde van 740 mln. Aankoop van aandelen Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V. en activa en passiva m.b.t. de commer ciële activiteiten in FNOP van Enexis door Alliander voor een ondernemingswaarde van 375 mln. Overeenstemming met vakbonden over overgangsprotocol en afspraken omtrent personele gevolgen Geen zodanig ernstige omstandigheden voorgevallen, dat transactie redelijkerwijs niet door kan gaan Brede en volledige set garanties over en weer Vrijwaringen voor o.a. belastingverplichtingen, restrisico s als gevolg van beëindigde Cross Border Leases, verhoging precariolasten en specifieke technische due diligence bevindingen Geen claims op grond van informatie die redelijkerwijs bekend had kunnen zijn Garanties en vrijwaringen beperkt in tijd en in hoogte van aansprakelijkheid Werknemers verbonden aan de primaire netactiviteiten gaan mee Werknemers niet verbonden aan primaire netactiviteiten gaan in principe niet mee, voor deze werknemers wordt middels een zorgvuldig proces een alternatief gezocht Werknemers waarvoor geen alternatief is gevonden per 1januari 2016 zullen in overleg met partijen bepalen of zij achterblijven bij Alliander of mee gaan naar Enexis. Deze werknemers zullen middels een intensief programma zo veel mogelijk begeleid worden van werk naar werk De overdracht ( Closing ) zal op 1januari 2016 plaatsvinden

15

ŅTEJEEWOĻDĘ t. í. í MEJ 2315

ŅTEJEEWOĻDĘ t. í. í MEJ 2315 alľìander Locatie 2PB1100, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aan: de aandeelhouders.gemeen! ŅTEJEEWOĻDĘ E ZEE 1 Ķ t. í í 9 2 6 MEJ 2315 Bezoekadres Utrechtseweg 68 Arnhem Postadres Locatie 2PB1100 Postbus 50

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan provinsje frys1n provincie frys1.n b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) vvww.fryslan.nl Aan de leden van Provinciale Staten van de

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014 Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander ] allander Leeuwarden, 5 maart 2014 Ir. Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur Alliander 1 Toename decentrale opwek de

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen. 24 november 2015 Corr.nr. 2015-51.715, ECP Nummer 83/2015 Zaaknr. 605637 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen tot omzetting van de EDON-lening in aandelen.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV. Spreektekst Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt voor het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015 Geachte dames en heren, Inleiding

Nadere informatie

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten.

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten. Qurrent Nieuwe Energie Versie: 1.2 Betreft: H2 2012 tarieven Datum: 17 september 2012 Tarieven Modelcontract Qurrent Groene Stroom Variabel Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem,

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem, De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/159 Den Haag, 23 juni 2016 Betreft:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland Publieke Aandelen Monitor 0 De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland De Publieke Aandelen Monitor heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang van het aandelenbezit van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke ordening

Energie en ruimtelijke ordening Energie en ruimtelijke ordening Hoe eerder hoe beter Ruimteconferentie 19 april 2011 Netbeheerder in de energieketen Energieproductie Netwerken Energielevering Transport & distributie Werkgebied Liander

Nadere informatie

Ons kenmerk. Datum uw brief

Ons kenmerk. Datum uw brief Aan de colleges en de gemeenteraden van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen Datum 7 juli 2016 Ons kenmerk Contactpersoon Onderwerp Opheffing/liquidatieplan Breed

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/58 Den Haag, 15 februari 2015

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Klankbordgroep REG e bijeenkomst

Klankbordgroep REG e bijeenkomst Klankbordgroep REG2017 5 e bijeenkomst 13 oktober 2015 Agenda voor vandaag 1. Opening 13:00-13:10 2. Procesvoorstel ingediende agendapunten kbg-leden 13:10-13:15 3. Agendering volgende klankbordgroep bijeenkomsten

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes,

2 9 SEP. 2 015. 2015-40.921/40/A.6, OM 584453 Pol E.P. (050)316 4549. Geachte heren De Wit en Keurentjes, K provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan de leden van Provinciale Staten de heren R. de Wit en F. Keurentjes postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

rjj provinsje fryslîn provincie frys1n Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900 HM LEEUWARDEN

rjj provinsje fryslîn provincie frys1n Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900 HM LEEUWARDEN - 1 Ons provinsje fryslîn provincie frys1n postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 t rjj Provinciale Staten van Friesland Tweebaksmarkt 52 8900

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 224 Inboeknummer oxtoox8x8 Beslisdatum BikW x november 2oox Dossiernummer x4s.aos Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een convenant tussen N.V.

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 maart 2009 Nummer PS :PS2009RGW09 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT238927 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Klankbordgroep REG2017 grootste (mogelijke) wijzigingen t.o.v. ontwerpmethodebesluiten. 15 augustus 2016

Klankbordgroep REG2017 grootste (mogelijke) wijzigingen t.o.v. ontwerpmethodebesluiten. 15 augustus 2016 Klankbordgroep REG2017 grootste (mogelijke) wijzigingen t.o.v. ontwerpmethodebesluiten 15 augustus 2016 Agenda voor vandaag 1. Opening 13:00-13:10 2. Proces 13:10-13:20 3. WACC inflatievergoeding 13:20-14:00

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

De slimme meter Klaar voor de toekomst

De slimme meter Klaar voor de toekomst De slimme meter Klaar voor de toekomst met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Endinet maakt haar energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoonen bankindustrie worden ook

Nadere informatie

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar H. Wessel Financiën

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

AFSCHRiFT. provinsje fryslân provincie fryslân b. Electric Power Holland BV t.a.v. de heer E. Vroegop Proostwetering 25G 3543 AB UTRECHT

AFSCHRiFT. provinsje fryslân provincie fryslân b. Electric Power Holland BV t.a.v. de heer E. Vroegop Proostwetering 25G 3543 AB UTRECHT provinsje fryslân provincie fryslân b Electric Power Holland BV t.a.v. de heer E. Vroegop Proostwetering 25G 3543 AB UTRECHT AFSCHRiFT postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058)

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciate Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S Dat. ontv.: -

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet

Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014. artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Verslag afzonderlijke boekhouding verslagjaar 2014 artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet artikel 32 lid 11 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieel verslag N.V. RENDO... 4 2.1 Balans... 4 2.2

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van Eneco Groep N.V. in de Colleges van Burgemeester en Wethouders Rotterdam, 25 april 2017 Aankondiging van het consultatieproces over het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verkoop aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verkopen van de aandelen Endinet BV. (inclusief vaststellen verordening alleenrecht)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verkopen van de aandelen Endinet BV. (inclusief vaststellen verordening alleenrecht) gemeente Eindhoven Control Raadsnummer IO.R3540. 001 Inboeknummer Iobstoo332 BeslisdatumB&W12 februari 2010 Dossiernummer 007.452 Raadsvoorstel tot het verkopen van de aandelen Endinet BV. (inclusief vaststellen

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Stuurgroep Visie Netbeheer Onderzoek naar visie op regionaal netbeheer onder aandeelhouders Stuurgroep Visie Netbeheer

Stuurgroep Visie Netbeheer Onderzoek naar visie op regionaal netbeheer onder aandeelhouders Stuurgroep Visie Netbeheer Onderzoek naar visie op regionaal netbeheer onder aandeelhouders Eindrapport Amsterdam, 1 november 2010 1 Dit document bevat de resultaten van het onderzoek onder aandeelhouders naar hun visie op regionaal

Nadere informatie

Raad van Commissarissen DELTA N.V.

Raad van Commissarissen DELTA N.V. ! Z;\ 1Y NR l..- I Cl-AV3. aan de aandeelhouders van N.V. onze referentie 026.B-div-090203- visie COR Splitsingsplan. behandeld door COR N.V. telefoon 0118-882115 kopie Raad van Commissarissen N.V. onderwerp

Nadere informatie

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013 provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 Friese Koers De heer J. Hiemstra www.fryslan.nl provincie@fryslan ni www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2239/ Nuon - Feenstra I. MELDING 1. Op 1 december

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie