Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013]"

Transcriptie

1 Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september ]

2 Nr. Indiener Datum Zienswijze Reactie waterschap 1. Provincie Drenthe Postbus AC Assen (uitstel) 19 juli Post in augustus Post in 1403 Verzoek om de periode voor het indienen van een zienswijze te verlengen met drie weken. Dit omdat de terinzagelegging voor een aanzienlijk deel plaatsvindt in de vakantieperiode. Dit kan afbreuk doen aan de mogelijkheid van uitwisseling van de wederzijdse standpunten. Ook omdat het voorgenomen bestuurlijk overleg niet plaatsvond is het gewenst daarvoor alle ruimte te bieden. Aanvulling zienswijze: 1. In plaats van de provincie de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen had de provincie graag gezien en eerlijk gezegd ook verwacht dat het waterschap de provincie in een eerder stadium had betrokken bij het voorstel. Blijkbaar geeft het waterschap de voorkeur aan een formele en strikt procedurele benadering. 2. De provincie ontwerpt en richt haar wegen zo in dat de beheerkosten voor het waterschap beperkt blijven. Met de waterschapsbelangen wordt derhalve terdege rekening gehouden. Het zou ik de rede liggen wanneer het waterschap daar bij het vaststellen van het belastingtarief voor verharde wegen rekening mee hield. Vooralsnog blijkt het tegendeel het geval. De provincie ziet, gelet op de inspanning die zij als wegbeheerder ten aanzien van de belangen van het waterschap levert, geen enkele rechtvaardiging in een verhoging van het tarief met 100% en maken daar dan ook ernstig bezwaar tegen. Daarnaast wijst de provincie nog op het volgende: 3. Om het tarief te kunnen vaststellen moet de oppervlakte van de verharde weg worden berekend. De oppervlakte van de verharde weg wordt namelijk tegen een hogere tarief belast en de oppervlakte van het overige deel van de weg tegen het normale tarief. Er zal een splitsing moeten worden gemaakt tussen het verharde en het overige gedeelte. In het concept is niet opgenomen hoe deze splitsing wordt gemaakt. Er ontbreekt derhalve een duidelijke en goed gedefinieerde grondslag. Gelet op bovenstaande verzoekt de provincie af te zien van het voornemen tot verhoging van het belastingtarief voor verharde wegen. De periode voor het indienen van een zienswijze is per brief (met kenmerk 1278) verlengd tot en met 2 september. Ad 1. Proces kostentoedeling: Het waterschap maakt bij de voorbereiding van de nieuwe kostentoedeling gebruik van bepaalde actuele gegevens zoals WOZ-waarden gebouwd, oppervlakte natuur, wegen enz. Vervolgens wordt een rapport opgesteld door een extern deskundig bureau en moet op basis daarvan bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Eerder starten met het proces kostentoedeling is vanwege het ontvangen van bepaalde gegevens over 2012 niet mogelijk. De termijn van terinzagelegging kon ook niet anders worden gekozen. Het waterschap moet per 1 januari 2014 een goedgekeurde en in werking tredende kostentoedelingsverordening hebben teneinde waterschapbelastingen te kunnen heffen. Ad 2. De kostentoedelingsverordening moet volgens wettelijke regels tenminste eens per vijf jaar worden geactualiseerd. De kosten van de zorg van het watersysteem worden toegedeeld aan de volgende categorieën belastingplichtigen: ingezetenen, eigenaren agrarisch en overig ongebouwd, eigenaren natuurterreinen en eigenaren gebouwd. In de Waterschapswet is geregeld dat de waarde van infrastructuur (wegen, spoorwegen) deel uitmaakt van de categorie agrarisch en overig ongebouwd. Een gevolg hiervan is dat de waarde van infrastructuur meetelt bij de waardering van de totale waarde van ongebouwd. Dit wordt ook wel de weeffout in de waterschapsbelastingwetgeving genoemd. Bij amendement van de Tweede Kamer is de mogelijkheid opgenomen om een tariefdifferentiatie openbare verharde wegen toe te passen. De waarden voor ongebouwd en wegen/spoorwegen zijn behoorlijk gestegen ten Pagina 2 van 14

3 opzichte van de waarden van het huidige kostentoedelingspeiljaar Naast de eerder genoemde weeffout heeft dit een extra verhogende werking in de kostentoedeling. Enkele waterschappen in Nederland hebben reeds eerder tariefdifferentiatie toegepast waaronder ons buurwaterschap Hunze en Aa s. We zien nu landelijk bij de waterschappen dat het voornemen bestaat, via de bevoegdheid tot toepassing van tariefdifferentiatie wegen, om de effecten van de weeffout te verachten voor de categorie agrarisch en overig ongebouwd. Er is om deze reden gekozen om in de conceptverordening uit te gaan van het toepassen van tariefdifferentiatie verharde wegen, vervolgens de procedure te volgen en het is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur om de kostentoedelingsverordening vast te stellen waarna deze stukken ter goedkeuring aan de provincies Drenthe en Overijssel worden verzonden. Er zal nader overleg met de provincies plaatsvinden over de goedkeuring. Het toepassen van tariefdifferentiatie is een bestuurlijke bevoegdheid hetgeen door de rechter in de jurisprudentie ook wordt bevestigd. Ad 2. en 3. Logisch is dat bij het ontwerpen en reconstrueren van wegen gelet wordt op de beheerkosten. Dit geldt voor provinciale en gemeentelijke wegen en indirect dus ook voor onderhoud door het waterschap. Uiteraard waarderen wij dat gelet wordt op de beheerskosten voor het waterschap en dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk worden gehouden. De waardetoekenning gaat over hoofdzakelijk het verharde deel en het deel dat dienstbaar is aan de weg. Nadere afbakening is nodig en wordt met behulp van een geografisch informatiesysteem door het waterschap gedaan. De perceptiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. Deze analyse wordt eenmalig uitgevoerd, waardoor de kosten eenmalig zullen zijn. Pagina 3 van 14

4 Er is geen sprake van 100% verhoging van het tarief, maar van 100% toepassing van tariefdifferentiatie voor verharde wegen. Dit leidt vervolgens naar een andere waardeverhouding en aanpassing van het tarief. Uiteindelijk resulteert dit in een verlaging of verhoging van de aanslagen voor de verschillende categorieën. Op grond van artikel 122 lid 3 sub b Waterschapswet heeft het waterschap de mogelijkheid de heffing maximaal 100% hoger vast te stellen voor verharde openbare wegen, indien het Algemeen Bestuur voor 1 juli 2012 geen tariefdifferentiatie toepaste. De wetgever heeft zo de mogelijkheid geboden voor waterschappen om ruimte te creëren om de effecten van de weeffout te verzachten. Op 3 september heeft het waterschap een brief met kenmerk 1458 aan een aantal belanghebbenden (waaronder provincies, gemeenten en natuur beherende instanties) verzonden met een korte inhoudelijke toelichting op het proces van de totstandkoming van de kostentoedelingsverordening. In deze bestuurlijke brief is ook ingegaan op de wijze van communiceren door het waterschap. Het waterschap verwijst naar de teksten hierboven onder ad 1 en naar de inhoud van de bestuurlijke brief. 2. Gemeente Aa en Hunze Postbus AB Gieten (procedureel, vakantieperiode, lastenverschuiving) 19 juli Post in In procedureel opzicht vindt Aa en Hunze het kwalijk dat een dergelijk voorstel om de Kostentoedelingsverordening te wijzigen niet besproken is met de gemeente. Vanuit de goede bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeente en het waterschap werd een dergelijke eenzijdige activiteit niet verwacht. Ook de terinzagelegging in de vakantieperiode past niet in goede bestuurlijke verhoudingen, omdat daardoor adequaat reageren wordt bemoeilijkt. Deze handelwijze verdient niet de schoonheidsprijs. 2. Inhoudelijk zijn de bezwaren van principiëler aard. De voorgestelde lastenverschuiving komt via de gemeentebegroting bij de burger terecht. De gemeente staat geen andere mogelijkheid open dan zelf extra inkomsten te genereren tegenover de in rekening gebrachte extra kosten voor openbare verhardingen. Door de voorgestelde verschuiving betalen burgers in het gebied, via de gemeente, voor de Ad 1. Zie hierboven zienswijze 1, onder Ad1, Ad 2. De hoogte van de watersysteemheffing wordt bepaald in drie stappen. Eerst wordt het kostenaandeel voor ingezetenen bepaald. Vervolgens wordt het aandeel in de kosten bepaald voor de eigenaren van onroerende zaken. In de derde stap wordt de hoogte van de watersysteemheffing voor elke individuele heffingsplichtige vastgesteld (belastingaanslag). Om de weeffout te verzachten (uiteraard daarbij blijvend binnen de wettelijke mogelijkheden en kostentoedelingssysteem) kan het niet anders dan Pagina 4 van 14

5 financiële verlichting van een beperkte groep eigenaren van ongebouwde onroerende zaken. Het zou gepast zijn dit via het eigen belastinggebied zou regelen en gemeenten daar niet mee te belasten. Het verzoek is de voorgestelde wijziging van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Hunze en Aa s 2009 niet door te voeren. dat dit leidt tot verhoging van een andere categorie. Dit zou kunnen door verdere ophoging van het ingezetenenpercentage of door toepassing van tariefdifferentiatie. Bij de vorige kostentoedeling in 2008 is reeds gekozen voor de bestuurlijke keuze tot ophoging van het ingezetenenpercentage. De keuze voor tariefdifferentiatie heeft het effect dat de tariefstijging voor agrarisch en overig ongebouwd wordt beperkt. Opgemerkt wordt dat de totale belastingopbrengst van het waterschap niet wijzigt en de lasten macro-gezien door de kostentoedeling niet toenemen. Er is sprake van een (geringe) verschuiving binnen de categorieën. 3. Gemeente Midden- Drenthe Postbus AA Beilen (uitstel, vakantieperiode, lastenverschuiving) 19 juli Post in augustus Post in 1365 Midden-Drenthe kan niet instemmen met de voorgestelde wijziging van de kostentoedelingsverordening. De gemeente is in verband met de vakantieperiode niet in de gelegenheid de zienswijze verder te onderbouwen. Een verhoging van de waterschapslasten zal in ieder geval een verhoging van de gemeentelijke lasten betekenen. Direct of indirect zullen deze hogere lasten aan de burgers moeten worden doorberekend. Mede gezien de moeilijke financiële situatie waarin veel bezuinigd moet worden is dit een onacceptabele ontwikkeling. Midden-Drenthe behoudt zich het recht voor de nadere onderbouwing van de zienswijze op een later moment kenbaar te maken. Deze ontvangt het waterschap uiterlijk op 28 september. Aanvulling zienswijze: 1. Voordat er inhoudelijk op de voorgenomen wijziging wordt ingegaan, laat de gemeente weten dat zij de door het waterschap gevolgde procedure teleurstellend vindt. Zonder vooraf met belanghebbenden binnen het beheergebied te overleggen, wordt het voorstel verzonden. De gemeente had het gewaardeerd dat het waterschap voorafgaand aan de voorgenomen wijziging een toelichting had verzorgd. 2. Inhoudelijk heeft de gemeente tegen de voorgestelde wijziging van de kostentoedelingsverordening de volgende bezwaren: Een verhoging van de waterschapslasten betekent in ieder geval een verhoging van de gemeentelijke lasten. Direct of indirect zullen deze hogere lasten via de gemeentebegroting aan de burgers moeten worden doorberekend. Mede gezien de moeilijke financiële situatie, De periode voor het indienen van een zienswijze is per brief (met kenmerk 1279) verlengd tot en met 2 september. Ad 1. Zie hierboven onder zienswijze 1, Ad1. Ad 2. Zie hierboven onder zienswijze 2, Ad 2. De wetgever heeft de mogelijkheid geboden om voor waterschappen ruimte te creëren om de effecten van de weeffout te verzachten. Op grond van artikel 122 lid 3 sub b Waterschapswet heeft het waterschap de mogelijkheid de heffing maximaal 100% hoger vast te stellen voor verharde openbare wegen, indien het Algemeen Bestuur voor 1 juli 2012 geen tariefdifferentiatie toepaste. Op grond van dit artikel heeft Reest en Wieden geen mogelijkheid de heffing maximaal 400% hoger vast te stellen, omdat het Algemeen Pagina 5 van 14

6 waarin veel bezuinigd moet worden, vindt de gemeente dat een onacceptabele ontwikkeling. Daarnaast bestaat na wetswijziging de mogelijkheid om een tariefdifferentiatie van 400% toe te gaan passen. Hiermee worden de lasten nog verder verhoogd. Als motivatie voor de tariefdifferentiatie worden de hogere piekafvoeren en verontreinigingen van afstromend wegwater aangewend, waardoor het watersysteem extra wordt belast. De gemeente onderhoudt wegen als voorziening voor haar burgers. Er zijn sinds 2012 niet ineens 100% meer wegen aangelegd. Het afstromende water vanaf de wegen is minder verontreinigd als het afstromende water van landbouwpercelen. De gemeente ontvangt geen inkomsten tegenover het weggebruik. Dit in tegenstelling tot agrariërs die hun gronden gebruiken voor hun bedrijfsvoering en daaruit inkomsten genereren. Ook de provincie heeft inkomsten uit de opcenten in de wegenbelasting. De totstandkoming van de hoogte van het huidige en nieuwe tarief is onvoldoende onderbouwd. Het is bijvoorbeeld of er een relatie is tussen de kosten en de (nieuwe) hoogte van tarief. De samenwerking in de (water)keten komt onder druk te staan als het waterschap eenzijdig aan andere partijen een lastenverzwaring toedeelt. De gemeente hecht net als het waterschap aan goede bestuurlijke verhoudingen. De gemeente gaat er van uit dat het waterschap de genoemde argumenten meeweegt in het voornemen om de kostentoedelingsverordening te wijzigen. Naar mening van de gemeente zou dat moeten resulteren in het intrekken van de voorgestelde wijziging. Bestuur deze verhoging niet voor 1 juli 2012 heeft toegepast. Het waterschap Reest en Wieden kan dus voor zover zij dit al zou willen geen tariefdifferentiatie van 400% toepassen. Het is een correcte constatering dat er niet ineens 100% meer wegen binnen de gemeente Midden-Drenthe aanwezig zijn. Toepassing van 100% tariefdifferentiatie is niet meer als een toegestaan fiscaal instrument. De stelling dat het afstromende water van wegen minder is verontreinigd als dan dat van landbouwpercelen delen wij niet. Het betreft wel andersoortige verontreinigingen. In het kader van de kostentoedeling voert dit te ver om hierop verder in te gaan. Wij zouden het betreuren dat de samenwerking met onze partners door deze wijziging in de kostentoedeling onder druk komt te staan. Wij staan als waterschap en gemeenten voor een belangrijke opgave. In een bestuurlijke brief van 3 september, nummer 1458 hebben wij toelichting gegeven over de wijze van communicatie. Dit had natuurlijk anders gekund. Het waterschap heeft echter tegelijk aangegeven hoe dit proces intern, extern en bestuurlijk verloopt en dat het niet de bedoeling is geweest om onze partners hiermee te overvallen. 4. Natuurmonumenten Postbus ZS s-graveland (lastenstijging 33%, gehanteerde kostentoedelingssystematiek, bestuursakkoord water) 31 juli Post in 1286 Natuurmonumenten wil graag enkele opmerkingen plaatsen bij de ter visie liggende kostentoedelingsverordening en de daarbij behorende notitie Bestuurlijke keuzes in verband met vaststelling kostentoedelingsverordening waterschap Reest en Wieden. Het heeft Natuurmonumenten verbaasd te constateren dat er sprake is van een stijging van de lasten voor natuur van 33%, terwijl landbouw slechts stijgt met 14%, gebouwd daalt met 6% en de kosten voor ingezetenen gelijk blijven. In de bestuurlijke notitie wordt niet ingegaan op deze sterke lastenstijging juist voor natuurterreinen. Natuurmonumenten vindt de hoogte van deze lastenstijging extra wrang, gezien het feit dat grote delen van de door Natuurmonumenten beheerde natuurterreinen een belangrijke functie vervullen bij het waterbeheer van het waterschap. Natuurmonumenten hoeft als voorbeeld maar te wijzen op de inrichting van het Dwingelderveld als klimaatbuffer. Een plaats als De hoogte van de watersysteemheffing wordt bepaald in drie stappen. Eerst wordt het kostenaandeel voor ingezetenen bepaald. Vervolgens wordt het aandeel in de kosten bepaald voor de eigenaren van onroerende zaken. In de derde stap wordt de hoogte van de watersysteemheffing voor elke individuele heffingsplichtige vastgesteld (belastingaanslag). De categorie onroerende zaken wordt gebaseerd op onderlinge waardeverhoudingen. De methode voor deze waardebepaling staat voorgeschreven in het Waterschapsbesluit. Hier mag het waterschap niet van afwijken. De gemiddelde waarde per hectare van de natuurterreinen wordt gesteld op 20% van de gemiddelde waarde per Pagina 6 van 14

7 Meppel is hiermee in staat droge voeten te houden. De sterke stijging lijkt voort te komen uit de door het waterschap gehanteerde kostentoedelingssystematiek. Bij waterschap Hunze en Aa s wordt in de notitie Kostentoedeling 2014 van 3 juli expliciet ingegaan op de methode van kostentoedeling. Daar is gekozen voor een methode die volgens het waterschap betekent dat niet één groep van belastingbetalers op deze wijze veel meer stijgt dan de rest. Voor een dergelijke benadering heeft het waterschap helaas niet gekozen. In het Bestuursakkoord Water (2011) hebben rijk, provincies, gemeenten, waterbedrijven en de waterschappen vastgelegd dat de lokale lasten slechts gematigd zullen stijgen, waarbij uitgangspunt hierbij is dat er geen onevenwichtige verschuiving van de lokale lasten optreedt. Natuurmonumenten constateert dat bij het waterschap de sterkte stijging van de kosten voor natuurterreinen ten opzichte van de kostenontwikkelingen bij de andere sectoren, niet voldoet aan dit uitgangspunt van het ook door het waterschap onderschreven Bestuursakkoord Water. Natuurmonumenten verzoekt het waterschap daarom de kostentoedeling te heroverwegen en te kiezen voor een methode die er toe leidt dat de kostenstijging in lijn met het Bestuursakkoord Water en meer evenredig over de verschillende sectoren is verdeeld. hectare van de agrarische gronden binnen het gebied van het waterschap. Dit is vastgelegd in artikel 6.9 lid 2 van het Waterschapsbesluit. De waarde van agrarische en overige gronden is binnen het gebied van het waterschap Reest en Wieden gestegen met bijna 50%. De waarde van natuur stijgt hiermee evenredig met de waarde van agrarische grond. Nadat de waardebepaling is verricht, wordt er gekeken naar de waardeverhouding. De Unie van Waterschappen heeft hier voor een model opgesteld. Hieruit blijkt dat de waardeverhouding voor natuur met 0,2% stijgt. Dit brengt met zich mee dat het tarief voor de categorie natuur met 33% stijgt. Op basis van de begroting betekent dit voor het tarief dat voor de categorie natuur 2,82 per hectare betaald moet worden. Dit was 2,12 per hectare. Weliswaar een forse stijging in procenten maar, niet van het tarief. Ter illustratie: voor ongebouwd bedraagt het tarief 55,14 per ha. De keuze voor tariefdifferentiatie heeft het effect dat de tariefstijging voor agrarisch en overig ongebouwd wordt beperkt.(in absoluut getal dus bijna 4,00 verhoging). Aangenomen wordt dat Natuurmonumenten niet bedoeld te vragen om extra verhoging van het tarief natuur om een meer evenredige kostenverdeling voor de verschillende sectoren te bereiken. Bedoeld wordt kennelijk een mindere verhoging dan 33% dat echter door de opgehoogde waarden en kostentoedelingssystematiek (bijv. wettelijk percentage van 20% van de waarde van agrarische grond) niet mogelijk is. Op bladzijde 5 van het Bestuursakkoord Water staat inderdaad (citaat) dat de lokale lasten van burgers en bedrijven gematigd stijgen conform het gestelde in het regeerakkoord. De lokale lasten voor burgers en bedrijven worden door alleen deze nieuwe kostentoedeling niet verhoogd. Wel vindt een (geringe) verschuiving plaats binnen de belastingcategorieën. Pagina 7 van 14

8 5. Staatsbosbeheer Regio Oost Postbus AA Deventer (lastenstijging 33%, gehanteerde kostentoedelingssystematiek, bestuursakkoord water) 2 augustus Post in 1298 Staatsbosbeheer wil graag enkele opmerkingen plaatsen bij de thans ter visie liggende kostentoedelingsverordening en de daarbij behorende notitie Bestuurlijke keuzes in verband met vaststelling kostentoedelingsverordening waterschap Reest en Wieden. Staatsbosbeheer constateert dat er een stijging is ten laste van de gronden met de bestemming natuur van maar liefst 33%, terwijl de gronden met de bestemming landbouw slechts stijgen met 14%. De categorie gebouwd daalt met 6% en de kosten voor ingezetenen blijven gelijk. In de bestuurlijke notitie wordt niet ingegaan op deze hoge stijging ten laste van de terrein beherende organisaties. Staatsbosbeheer vindt de hoogte van deze lastenstijging niet in verhouding tot de integrale doelen, mede gelet op de functie die de door Staatsbosbeheer beheerde natuurterreinen vervullen bij het waterbeheer van het waterschap. De sterke stijging lijkt voort te komen uit de het waterschap gehanteerde kostentoedelingssystematiek. In de brief van Natuurmonumenten (zienswijze 4.) wordt ingegaan op het waterschap Hunze en Aa s dat een andere systematiek hanteert. Staatsbosbeheer onderschrijft de redenering van Natuurmonumenten. In het voorstel van het waterschap wordt de categorie zwaar belast ten gunste van andere categorieën. ((Bij waterschap Hunze en Aa s wordt in de notitie Kostentoedeling 2014 van 3 juli expliciet ingegaan op de methode van kostentoedeling. Daar is gekozen voor een methode die volgens het waterschap betekent dat niet één groep van belastingbetalers op deze wijze veel meer stijgt dan de rest.)) In het Bestuursakkoord Water (2011) hebben rijk, provincies, gemeenten, waterbedrijven en de waterschappen vastgelegd dat de lokale lasten slechts gematigd zullen stijgen, waarbij uitgangspunt hierbij is dat er geen onevenwichtige verschuiving van de lokale lasten optreedt. Staatsbosbeheer constateert dat bij het waterschap de sterke stijging van de kosten voor natuurterreinen ten opzichte van de kostenontwikkelingen bij de andere sectoren, niet voldoet aan dit uitgangspunt van het ook door het waterschap onderschreven Bestuursakkoord Water. Staatsbosbeheer verzoekt het waterschap dan ook de kostentoedeling te heroverwegen en te kiezen voor een methode die er toe leidt dat de kostenstijging in lijn is met het Bestuursakkoord Water en meer evenredig over de verschillende sectoren is verdeeld. Zie reactie hierboven op zienswijze 4 van Natuurmonumenten. Hieraan wordt toegevoegd dat het waterschap Hunze en Aa s reeds een tariefdifferentiatie kende. Overigens zullen - naar het zich laat aanzien - bijna alle waterschappen in Nederland in 2014 gebruik gaan maken van de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie openbare verharde wegen. De algemene besturen van de waterschappen in Nederland zijn, binnen de wettelijke mogelijkheden, autonoom in het toepassen van bepaalde bevoegdheden zoals ophoging van het ingezetenenpercentage en het toepassen van tariefdifferentiaties. 6. Gemeente Meppel (uitstel, motivatie tariefdifferentiatie, 14 augustus Post in 1337 De gemeente Meppel kan niet instemmen met de voorgestelde tariefdifferentiatie van 100% voor openbare verharde wegen, die in de Kostentoedelingsverordening is opgenomen. De gemeente ziet in de door het waterschap ter inzage gelegde stukken ook geen enkele De periode voor het indienen van een zienswijze is per brief (met kenmerk 1395) verlengd tot en met 2 september. De op 30 augustus verzonden aanvullende Pagina 8 van 14

9 vakantieperiode) 3 september Nog niet geregistreerd motivatie waarom deze differentiatie nodig en rechtvaardig is. Helaas is de gemeente in verband met de vakantieperiode niet in de gelegenheid om de zienswijze verder te onderbouwen. De keuze om in de vakantieperiode de verordening ter inzage te leggen, zonder vooraankondiging aan de belanghebbenden, vindt de gemeente bijzonder ongelukkig. De gemeente vraagt dan ook uitstel van de reactietermijn, zodat de nadere onderbouwing van de zienswijze aan het waterschap kenbaar kan worden gemaakt. Aanvulling zienswijze: De gemeente Meppel kan niet instemmen met de voorgestelde tariefdifferentiatie van 100% voor openbare verharde wegen, die in de concept Kostentoedelingsverordening is opgenomen. De motivatie hiervoor is als volgt: Het waterschap geeft geen onderbouwing voor de keuze om de tariefdifferentiatie voor wegen toe te passen. De UvW dringt erop aan om terughoudend om te gaan met tariefdifferentiaties. Tariefdifferentiatie is nadrukkelijk bedoeld voor uitzonderingssituaties en de wetgever verwacht dat er spaarzaam gebruik van wordt gemaakt. In dit licht kan het waterschap de tariefdifferentiatie niet toepassen, zonder te specificeren waarom voor het beheersgebied een uitzonderingssituatie zou gelden vanaf. Het waterschap geeft de gemeente hiermee ook geen gelegenheid inhoudelijk te reageren op de onderbouwing. Het nieuwe tarief voor verharde openbare wegen is niet onderbouwd. Het waterschap kiest voor de maximale tariefverhoging van 100% voor verharde openbare wegen, zonder te onderbouwen hoe dit tarief is opgebouwd. Het waterschap geeft niet aan wat de relatie is tussen de kosten en de hoogte van het (nieuwe) tarief. De keuze doet geen recht aan de intentie van de Samenwerkingsovereenkomst waterschap-gemeenten uit Het waterschap werkt met de inliggende gemeenten samen op een aantal thema s. Doel is om gezamenlijk de lastenverzwaring van de burgers te verminderen. De keuze voor de tariefdifferentiatie wegen toe te passen betekent voor de gemeente een lastenverzwaring, die uiteindelijk opgebracht wordt door de burgers. In een tijd waarin de gemeenten al een zware financiële opgave kennen, moet dat door het waterschap als medeoverheid worden voorkomen. Daarbij komt dat de tariefdifferentiatie voor het waterschap ook extra kosten met zich meebrengt. Het waterschap geeft zelf al weer dat de uitvoering van de tariefdifferentiatie voor wegen hogere perceptiekosten met zich meebrengt. Immers, alle openbare wegen moeten worden onderscheiden op individueel perceelniveau. Dit zienswijze is op 3 september per en op 4 september per post binnengekomen en verwerkt in de zienswijzen. In de (aanvullende) zienswijze worden dezelfde argumenten aangevoerd als door de andere indieners. Voor de beantwoording van de zienswijze wordt kortheidshalve verwezen naar de argumentatie zoals hierboven onder de zienswijze 1, 2 en 3 is beschreven. Aanvullend: In lijn met de verwachting van de wetgever om spaarzaam gebruik te maken van de mogelijkheid van het toepassen van tariefdifferentiaties heeft het waterschap er voor gekozen alleen de tariefdifferentiatie wegen in te voeren en dus niet voor waterbergingsgebieden. Pagina 9 van 14

10 levert een verhoging op van de uitvoeringskosten bij het heffen van de belasting. Het doorvoeren van de tariefdifferentiatie betekent dus tweezijdig een lastenverzwaring en dat is in het licht van onze Samenwerkingsovereenkomst niet acceptabel. De gemeente merkt tot slot op dat zij het opvallend vinden dat er geen tariefdifferentiatie voor waterbergingsgebieden is ingevoerd. In paragraaf van het AB-voorstel geeft het waterschap aan dat er binnen Reest en Wieden een aantal gebieden zijn waarin sprake is van een vorm van waterberging. Het waterschap motiveert echter niet waarom voor deze gebieden geen lager tarief (tot maximaal 75%) wordt toegepast. Daarmee lijken de keuzes voor tariefdifferentiatie enigszins arbitrair en niet gestoeld op het meer redelijk verdelen van de lasten, zoals de Waterschapswet beoogd. Naast de bovenbeschreven inhoudelijk reactie wil de gemeente ook de teleurstelling kenbaar maken in de gevolgde procedure. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in een nauwere samenwerking van de inliggende gemeenten met het waterschap. Daaraan wordt afbreuk gedaan door de Kostentoedelingsverordening ter inzage te leggen, zonder vooraf met de gemeenten als belanghebbenden te hebben gesproken. Zeker gezien het waterschap kiest voor een ter inzage termijn in de zomerperiode, was op zijn minst een aankondiging passend geweest. De gemeente zou het waarderen als er met de gemeente (en de buurgemeenten) het gesprek wordt aangegaan over de verordening en de zienswijzen hierop, voordat er wordt overgegaan tot vaststelling. Dit zou in lijn zijn met de wijze van samenwerking die er wordt beoogd met de Samenwerkingsovereenkomst. De gemeente gaat ervan uit dat de zienswijze meeweegt in het voornemen om de Kostentoedelingsverordening te wijzigen. Naar mening van de gemeente zou dit moeten resulteren in het intrekken van de tariefdifferentiatie voor wegen. 7. Gemeente Hoogeveen (uitstel, vakantieperiode) 14 augustus Post in 1338 De gemeente Hoogeveen kan niet instemmen met het toepassen van een tariefdifferentiatie verharde openbare wegen van 100%. De gemeente wil dan ook van de mogelijkheid gebruik maken om een zienswijze aan het waterschap te zenden. Helaas is de gemeente als gevolg van de vakantieperiode niet in de gelegenheid om deze zienswijze gefundeerd en onderbouwd aan het waterschap te overleggen. Wel kan de gemeente melden dat een dergelijke voorgestelde verhoging (van 100%) in deze financieel economische moeilijke tijden, onacceptabel vinden. De gemeente behoudt zich dan ook het recht voor de nadere onderbouwing van de zienswijze op een later moment aan het De periode voor het indienen van een zienswijze is per brief (met kenmerk 1396) verlengd tot en met 2 september. In de (aanvullende) zienswijze worden dezelfde argumenten aangevoerd als door andere indieners. Voor de beantwoording van de zienswijze wordt kortheidshalve verwezen naar de argumentatie zoals hierboven onder 1, 2 en 3 is beschreven. Pagina 10 van 14

11 waterschap kenbaar te maken. Het waterschap ontvangt deze uiterlijk op 1 oktober. 29 augustus Post in 1408 Aanvulling zienswijze: Het waterschap geeft geen onderbouwing voor de keuze om de tariefdifferentiatie voor wegen toe te passen. De Unie van Waterschappen (UvW) dringt er op aan om terughoudend om te gaan met tariefdifferentiaties. Tariefdifferentiatie is nadrukkelijk bedoeld voor uitzonderingssituaties en de wetgever verwacht dat er spaarzaam gebruik van wordt gemaakt. In dit licht kan het waterschap de tariefdifferentiatie niet toepassen, zonder te specificeren waarom voor het beheergebied een uitzonderingssituatie zou gelden vanaf. Alleen het tarief voor verharde openbare wegen wordt gedifferentieerd. Hierover verbaast de gemeente zich enigszins, want waarom wordt de tariefdifferentiatie niet toegepast over alle groepen zoals genoemd in artikel 122 van de wet. De kosten van het watersysteembeheer worden immers via één bestemmingsbelasting, de zogenaamde watersysteemheffing, verhaald op alle belanghebbende categorieën belastingplichtigen. Door tariefdifferentiatie voor één enkele groep onevenredig te verhogen wordt de belastingdruk op deze groep onevenredig verhoogd. De toepassing van tarieven met diverse tariefdifferentiaties kan leiden tot een complexe tarievenstructuur. Zoals de UvW aangeeft in de handreiking tariefdifferentiatie, staat dit op gespannen voet met de doelstelling om het belastingstelsel eenvoudiger en doorzichtiger te maken. Daarnaast geeft de UvW in de handreiking de aanbeveling om binnen de categorie natuurterreinen geen differentiatie aan te brengen en voor alle overige categorieën gelijke tariefdifferentiatiepercentages te hanteren (categorie gebouwd en ongebouwd). Dit met het oog op de eenvoud en transparantie van het belastingstelsel. Het komt dan ook willekeurig en onredelijk over om het tarief van een onderdeel uit de hele groep met 100% te verhogen en de andere tarieven ongemoeid te laten. De nieuwe kostentoedelingsverordening doet geen recht aan de doelstelling uit het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingsovereenkomst uit 2012 tussen Reest en Wieden en de inliggende gemeenten. Doelstelling is om de stijging van lasten voor burgers en bedrijven de komende jaren te beperken danwel te verminderen. Het toepassen van een tariefdifferentiatie voor wegen, betekent voor de gemeente een lastenverzwaring, die uiteindelijk Pagina 11 van 14

12 door de burger betaald moet worden. Daarnaast zal de uitvoering van de tariefdifferentiatie leiden tot hogere perceptiekosten en daarmee ook tot hogere lasten voor de burger. Tenslotte wil de gemeente de teleurstelling uitspreken over de gevolgde procedure. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een goede samenwerking tussen het waterschap en de inliggende gemeenten in het beheergebied. Aan dit samenwerkingsproces wordt nu afbreuk gedaan door vooraf aan de ter inzage legging van de kostentoedelingsverordening geen gesprek aan te gaan met de gemeenten danwel de gemeenten te informeren. Daarbij wil de gemeente nog opmerken dat een ter inzage legging tijdens de vakantieperiode hoogst ongelukkig is gekozen. Op basis van bovenstaande motivering verzoekt de gemeente het waterschap de kostentoedelingsverordening te wijzigen en de voorgestelde tariefdifferentiatie van 100% voor openbare wegen niet door te voeren. 8. Gemeente De Wolden Postbus AA Zuidwolde (Dr.) (samenwerking, onderbouwing, berekening) 16 augustus Post in 1352 De gemeente De Wolden kunnen niet instemmen met de lastenverhoging door de invoering van tariefdifferentiatie van 100% voor verharde openbare wegen. In allerlei verbanden zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt er binnen het beheergebied van Reest en Wieden samengewerkt tussen waterschap en gemeente. De samenwerkingsovereenkomst 2012 is hier een concretisering van. Het doel van deze overeenkomst is een besparing te bereiken in de waterketen. De gemeente vindt het teleurstellend dat een dergelijk voorstel, welke voor de gemeenten grote financiële gevolgen heeft, zonder toelichting of overleg met de gemeenten aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld. Het waterschap geeft onvoldoende onderbouwing voor de keuze om tariefdifferentiatie voor wegen toe te passen. De totstandkoming van de hoogte van het huidig en nieuwe tarief is onvoldoende onderbouwd. De relatie tussen de kosten en de hoogte van het tarief is niet gegeven. Er ligt geen berekening aan ten grondslag waarom deze tariefdifferentiatie 100% zou moeten zijn. Tariefdifferentiatie is nadrukkelijk bedoeld voor uitzonderingssituaties en de wetgever verwacht dat er spaarzaam gebruik van wordt gemaakt. In dit licht kan het waterschap de tariefdifferentiatie niet toepassen, zonder te specificeren waarom voor het beheergebied van het waterschap een uitzonderingssituatie zou gelden vanaf. Het invoeren van tariefdifferentiatie gaat voor het waterschap extra kosten met zich mee brengen. Voor de vaststelling van aanslag dient er bijvoorbeeld op perceelniveau een onderscheid te maken naar de oppervlakte van de openbare wegen. Het gevolg van deze verhoging In de (aanvullende) zienswijze worden dezelfde argumenten aangevoerd als door andere indieners. Voor de beantwoording van de zienswijze wordt kortheidshalve verwezen naar de argumentatie zoals hierboven onder 1, 2 en 3 is beschreven. Pagina 12 van 14

13 9. Gemeente Steenwijkerland Postbus AD Steenwijk (onderbouwing, stijging tarieven afgelopen jaren, samenwerking, procedure) 19 augustus Post in 1359 in de uitvoeringskosten is dat dit uiteindelijk een onnodige lastenverhoging oplevert voor de burgers in het beheergebied. De gemeente gaat ervan uit dat het waterschap de door de gemeente genoemde argumenten meeweegt in het voornemen om de kostentoedelingsverordening te wijzigen. Naar mening van de gemeente zou dat moeten resulteren in het intrekken van de door het waterschap voorgestelde wijziging. De gemeente Steenwijkerland maakt bezwaar tegen door het waterschap in de verordening voorgesteld tariefdifferentiatie van 100% voor openbare verharde wegen. Reden van het bezwaar is: Het waterschap geeft onvoldoende onderbouwing voor de keuze om het tarief met 100% te verhogen. Wat is de reden dat het rechtvaardigt om deze tariefstijging toe te passen. Zijn de door het waterschap genoemde hogere piekafvoeren en verontreinigingen van afstromend wegwater waar door het watersysteem extra wordt belast dermate gestegen dat een verdubbeling van de hierbij behorende kosten in 2014 noodzakelijk? De gemeente heeft hiervoor geen aanwijzingen. Hierbij merkt de gemeente nog op dat de tarieven voor het watersysteem de afgelopen jaren 3 jaar al ca. 27% zijn gestegen; De voorgestelde tariefdifferentiatie leidt tot lastenverzwaring voor de gemeente, (als ook bij de burgers van het waterschap, namelijk bij de uitvoering van het heffen van de belasting), die indirect bij de burger terechtkomt. In het kader van de samenwerking tussen gemeente(n) en het waterschap is het eenzijdig opleggen van lastenverzwaringen niet acceptabel. Mede ook in het licht van het onlangs met het waterschap gesloten waterakkoord. Juist hierin wordt gestreefd naar samenwerking met onder andere als doel kosten te besparen. Deze lastenverzwaring welke zonder overleg tot stand is gekomen past hier dan ook niet in; Tenslotte merkt de gemeente nog op dat de uitvoerbaarheid van de wijziging problemen zal gaan opleveren indien enkel verharde wegen worden aangeslagen, hetgeen niet mogelijk is omdat deze niet specifiek uit het kadaster zijn te halen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat niet enkel dat verharde weg wordt aangeslagen, maar ook bermen en sloten die kadastraal onder hetzelfde nummer vallen. Proces: Tenslotte wil de gemeente opmerken het te betreuren hoe de procedure is gelopen. Op geen enkele wijze zijn zij als belanghebbende betrokken geweest of geïnformeerd bij het voornemen om de tarieven voor de openbare verharde wegen te verhogen. In de (aanvullende) zienswijze worden dezelfde argumenten aangevoerd als door andere indieners van zienswijzen. Voor de beantwoording van de zienswijze wordt kortheidshalve verwezen naar de argumentatie zoals hierboven onder 1, 2 en 3 is beschreven. Aanvullend: De tarieven voor watersysteemheffing van de afgelopen jaren op basis van de huidige kostentoedeling waren: Tariefontwikkeling begroting begroting begroting Watersysteembeheer Inwoners 102,01 98,17 87,67 Gebouwd 0,048% 0,0452% 0,0402% Agrarisch en overig 55,14 52,52 45,92 ongebouwd Bos en natuur 2,12 2,03 1,64 De door de gemeente genoemde stijging van 27% in de afgelopen 3 jaren zal betrekking hebben op de door de gemeente ontvangen aanslagen waterschapbelastingen. In 2012 is er sprake geweest van een sprong in de tarieven gebaseerd op kostentoename ondanks de inzet van financiële reserves. Verder wordt opgemerkt dat het waterschap voordat de belastingverordening wordt vastgesteld een procedure doorloopt met betrekking tot de kostentoedeling. Het is bij het waterschap en gemeenten niet gebruikelijk dat voor vaststelling van een belastingverordening (bijvoorbeeld over rioolheffing) overleg plaatsvindt met belastingplichtigen. Het waterschap heeft overigens voorafgaande aan Pagina 13 van 14

14 De gemeente gaat er van uit dat de zienswijze aanleiding voor het waterschap geeft om met de gemeente in gesprek te gaan voordat de verordening wordt vastgesteld. Naar de mening van de gemeente zou dat moeten resulteren in het intrekken van de door het waterschap voorgestelde wijziging. de formele terinzagelegging o.a. de gemeenten en provincies geïnformeerd bij brief van 8 juli. Bij brief van 3 september is nog eens een nadere toelichting verstrekt. 10. Gemeente Westerveld Postbus AB Havelte (uitstel, stijging waterschapslasten) 19 augustus Post in 1360 De gemeente Westerveld deelt mee dat zij niet kunnen instemmen met de door het waterschap voorgestelde wijziging van de kostentoedelingsverordening. Een verhoging van de waterschapslasten zal een verhoging van de gemeentelijke lasten betekenen. Direct of indirect zullen deze hogere lasten aan de inwoners moeten worden doorberekend. Mede gezien de huidige financiële situatie waarin bezuinigd moet worden, vindt de gemeente dat een onacceptabele ontwikkeling. De gemeente behoudt zich het recht voor de nadere onderbouwing van de zienswijze op een later moment kenbaar te maken. Het waterschap ontvangt deze uiterlijk op 28 september. De periode voor het indienen van een zienswijze is per brief (met kenmerk 1409) verlengd tot en met 2 september. Hierboven is al eerder ingegaan op het argument dat er ten gevolge van de nieuwe kostentoedeling geen sprake is van verhoging van lasten, wel van verschuiving binnen de categorieën. Toepassen van tariefdifferentiatie openbare verharde wegen betekent inderdaad dat gemeenten meer gaan betalen (afhankelijk van hoeveelheid oppervlakte verharde wegen). Bij een andere keuze zou een andere categorie meer gaan betalen. 3 september : Gemeente Westerveld heeft geen aanvullende zienswijze ingediend. Uit telefonisch contact op 3 september is gebleken dat er door de vakantieperiode geen mogelijkheid was voor 2 september een aanvullende zienswijze in te dienen. De gemeente blijft bij haar eerder per brief van 19 augustus ingediende standpunt. Pagina 14 van 14

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

Reparatie Waterschapswet

Reparatie Waterschapswet 347 Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens Mevr. Dr. C. Hoeben 1 In tegenstelling tot gemeenten en provincies bekostigen waterschappen hun taken voornamelijk door zelf belasting te heffen.

Nadere informatie

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 1. Inleiding Als gevolg van de Wet modernisering waterschapsbestel gelden vanaf 1 januari 2009 nieuwe regels voor de wijze van vaststelling van de bijdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 september 2013 Stafafdeling STUKDATUM NAAM STELLER 5 september 2013 J. Van As / B. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Kostentoedelingsverordening 2014 PROGRAMMA

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

1) van Wim Zwanenburg op 10 februari 2014 aan mevrouw Corine Hoeben van COELO.

1)  van Wim Zwanenburg op 10 februari 2014 aan mevrouw Corine Hoeben van COELO. Diverse email uitwisselingen van Wim Zwanenburg 1) Email van Wim Zwanenburg op 10 februari 2014 aan mevrouw Corine Hoeben van COELO. Geachte mevrouw Hoeben, Ik zag uw bijdrage, vanuit COELO, in Nieuwsuur

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.3 1199528 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING 2016 Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Kostentoedelingsonderzoek Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Kostentoedelingsonderzoek Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Kostentoedelingsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 15 mei 2013 Verantwoording Titel Kostentoedelingsonderzoek 2014 Opdrachtgever Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 Staf / CCBO STUKDATUM NAAM STELLER 15 april 2013 J. Van As / B. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Actualisatie kostentoedelingsverordening PROGRAMMA

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 27 oktober 2011 CCBO

ALGEMENE VERGADERING. 27 oktober 2011 CCBO VERGADERDATUM 27 oktober 2011 CCBO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 13 oktober 2011 J. Van As ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6 Kostentoedelingsverordening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De leden-waterschappen. belastingstelsel waterschappen. Geachte leden,

De leden-waterschappen. belastingstelsel waterschappen. Geachte leden, De leden-waterschappen datum ons kenmerk contactpersoon 11 juli 2011 60071/EV mw. V.M. Anches betreft uw kenmerk e-mail Bestuursstandpunt aanpassing - vanches@uvw.nl belastingstelsel waterschappen bijlage(n)

Nadere informatie

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening. Algemeen Bestuur

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening. Algemeen Bestuur Onderwerp: Kostentoedelingsverordening Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Joop de Hoon Datum: 20-11-2013 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 6 Registratienummer: 2013.19219 Voorstel 1. Constateren dat de

Nadere informatie

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014 Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet moet het algemeen bestuur

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Concept kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2014

Concept kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2014 Zaaknr. : 13.B0244/13.ZK00510 Kenmerk : 13IT015912 Barcode : *13IT015912* Concept kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2014 Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 19 augustus 2011, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 8 september 2011 SMO / Financiën. 23 augustus 2011 J.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 19 augustus 2011, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 8 september 2011 SMO / Financiën. 23 augustus 2011 J. V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 8 september 2011 SMO / Financiën S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 23 augustus 2011 J. Klein ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP Aanpassing

Nadere informatie

Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008

Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 Bijlage 4 Ontwerpbesluit 45/14 BIII Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 31 oktober 2014 Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 Provinciale Staten van

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening 2016-2019 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1. Inleiding 1.1 De aanleiding Zoals in Begroting 2015 is toegezegd wordt in 2015 een herziene kostentoedelingsverordening

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Kostentoedelingsonderzoek 2017 Waterschap Vechtstromen 17 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Kostentoedelingsonderzoek... 3 1.3 Huidige kostentoedeling Vechtstromen... 4 2.

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-11 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij IV 12 februari 2008 dhr. E.W. de Jonge, telefoon 038 499 79 02 Wijziging Reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland, onderdeel kostentoedeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake een doelmatiger waterbeheer. 2 Context In

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt Ter kennisname voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 30 maart 2016 Onderwerp Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

Doelstelling 1. komen tot het vaststellen van de tarieven 2015; 2. gevolg geven aan bedrijfsmatige dan wel maatschappelijke ontwikkelingen.

Doelstelling 1. komen tot het vaststellen van de tarieven 2015; 2. gevolg geven aan bedrijfsmatige dan wel maatschappelijke ontwikkelingen. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 16 december 2014 Voorstel : 2014-108 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2014/559916 Documentnummer : 1894/2014/559989 Datum collegebesluit : 27 oktober 2014 Onderwerp Wijzigen

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

*468686* Onderwerp Kostentoedeling Waterschap Zuiderzeeland

*468686* Onderwerp Kostentoedeling Waterschap Zuiderzeeland Nota Discussie P r o v i n c i e F l e v o l a n d ** Onderwerp Kostentoedeling Waterschap Zuiderzeeland Samenvatting: 1. Inleiding Op 10 oktober 2006 heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 23 september 2010 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Herijking kostentoedeling agendapunt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden aanpassing belastingstelsel waterschappen

Vragen en antwoorden aanpassing belastingstelsel waterschappen Bijlage 1 Bijlage Vragen en antwoorden aanpassing belastingstelsel waterschappen Algemeen 1. Waarom denken de waterschappen na over een nieuw belastingstelsel? Hiervoor zijn twee concrete aanleidingen:

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014.

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet (Stb. 2007,

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527 Steenbokstraat 1 Postbus 4142 732 AC Apeldoorn [T] (55) 527 29 11 [F] (55) 527 Samenwerking/fusie Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe Vergelijking financiën Datum 17 maart 211 (Bijgesteld 27 april

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht Provincie Noord-Brabant Wijzigingsbesluiten van de Reglementen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan: de leden van de raad van Achtkarspelen Onderwerp: onderzoek kostentoerekening bij de tariefbepaling leges en heffingen L.s. Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân heeft onderzoek laten doen naar de

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 14 februari 2007 RA0612500 Samenvatting Verzoeker is eigenaar van

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 20 november 2012 Agendanummer: 11 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014 Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, en artikel 122b, eerste

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties De heer mr D.M. Linders bureau Brandeis Apollolaan 151 1077 AR AMSTERDAM De heer H.G. van der Ree Directievoorzitter BUMA STEMRA Postbus 3080 2130 KB HOOFDDORP Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam

Nadere informatie

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet (Stb. 2007, 208) moet

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009

Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 4 mei 2011 Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 Onderzoek actualisatie kostentoedeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Verantwoording

Nadere informatie

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken.

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. Aan: Van: Betreft: A.J. Flach B. Starink Heffingsgrondslagen rioolheffing Datum: 23-11-2012 Memo heffingsgrondslagen Inleiding In deze memo wordt ingegaan op de uitwerking van de mogelijke heffingsgrondslagen

Nadere informatie

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004.

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004. Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en 2004 2004. Nr. : 04.0056. Dnst. : ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reglement Waterschap Zuiderzeeland: methode van kostentoedeling Registratienummer: CRU03.006 Samenvatting 1. Inleiding Op 15 juli 2003 heeft het college van gedeputeerde staten aan uw commissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Technische berekening van het tarief en de rioolheffing

Technische berekening van het tarief en de rioolheffing Technische berekening van het en de rioolheffing Inleiding De lasten voor het beheer en onderhoud van riolering en water worden via rioolheffing betaald door burgers en bedrijven. De termen die hier in

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet ( moet het algemeen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 september 2010 Nummer voorstel: 2010/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 september 2010 Nummer voorstel: 2010/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 21 september 2010 Nummer voorstel: 2010/93 Voor raadsvergadering d.d.: 05-10-2010 Agendapunt:

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Beoogd effect

Voorstel aan de raad. Beoogd effect Verantwoordelijk team Financiën Nummer Kenmerk Raad d.d. 133009 17 december 2014 Paragraaf begroting n.v.t. Portefeuillehouder E. Heinrich Steller R. van Lit Datum 25 november 2014 Geadviseerd besluit

Nadere informatie

Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 21 april 2017 Verantwoording Titel Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Opdrachtgever Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Aan de leden van de raad. Geachte leden van de raad,

Aan de leden van de raad. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de leden van de raad. Dienst Publiek ons kenmerk uw brief van/kenmerk bijlage(n) afdeling 07.31233

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel

Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel; op voordracht van het dagelijks bestuur van 23 juni 2015, gelet op

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de tarieven en bepalingen van de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2007.

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de tarieven en bepalingen van de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2007. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de tarieven en bepalingen van de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2007. Inleiding Traditiegetrouw wordt in het laatste kwartaal van het jaar het

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie