Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014"

Transcriptie

1 Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta Inleiding Als gevolg van de Wet modernisering waterschapsbestel gelden vanaf 1 januari 2009 nieuwe regels voor de wijze van vaststelling van de bijdragen van de verschillende categorieën belanghebbenden aan de kosten van het watersysteembeheer (de kostentoedeling). De huidige kostentoedelingsverordening van Waterschap Brabantse Delta geldt vanaf 2009, zij het dat per 2010 een wijziging is aangebracht. Omdat er een wettelijke verplichting is om de kostentoedelingsverordening ten minste eenmaal in de vijf jaren te herzien, zal Waterschap Brabantse Delta in 2013 een nieuwe kostentoedelingsverordening vaststellen voor Ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming hierover, bevat deze notitie een verkenning van de mogelijkheden van een nieuwe kostentoedeling vanaf Hierbij: - is inzichtelijk gemaakt wat wettelijk de bestuurlijke ruimte is, welke keuzes er indertijd zijn gemaakt bij de huidige kostentoedeling en welke (bestuurlijke) overwegingen daaraan ten grondslag hebben gelegen; - zijn doorrekeningen uitgevoerd op basis van de meest actuele gegevens naar de waardepeildatum 1 januari (in de huidige kostentoedelingsverordening is de waardepeildatum 1 januari 2007); - zijn diverse scenario s uitgewerkt (ingezetenenpercentages 25%, 29,4%, 30%, 35% en 40% en tariefdifferentiatie verharde openbare wegen 100%, 200%, 300%, 400%). Bij de verkenning is ook betrokken het Rekenkameronderzoek naar de Belastingsystematiek bij Waterschap Brabantse Delta Systematiek kostentoedeling De categorieën die belang hebben bij het watersysteembeheer, moeten de kosten daarvan betalen via de watersysteemheffing. Dit zijn de volgende belangencategorieën: - gebruikers van woonruimten (ingezetenen); - eigenaren van gebouwde onroerende zaken; - eigenaren van ongebouwde onroerende zaken; - eigenaren van natuurterreinen. De wijze waarop de kosten van het watersysteembeheer worden toegedeeld aan elk van deze belangencategorieën is wettelijk voorgeschreven. Dit gebeurt in twee stappen. Stap 1: Het kostenaandeel van de categorie ingezetenen (algemene taakbelangen) wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde inwonerdichtheid per vierkante kilometer in het gebied van het waterschap. Stap 2: De daarna resterende kosten van het watersysteembeheer worden verdeeld over de categorieën eigenaren gebouwd, eigenaren ongebouwd en natuurterreinen (specifieke taakbelangen) op basis van de waardeverhoudingen van de waarde van de onroerende zaken in het economische verkeer. Daarnaast kan het algemeen bestuur ervoor kiezen de kosten van heffing en invordering van de watersysteemheffing en de kosten van verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap (de zogenoemde categoriegebonden kosten) rechtstreeks aan belangencategorieën toe te delen. 1 Rekenkamercommissie, maart

2 Tot slot kan het bestuur door het instellen van bepaalde in de wet genoemde tariefdifferentiaties rekening houden met het feit dat het belang bij het watersysteembeheer voor bepaalde onroerende zaken duidelijk afwijkt van dat van andere onroerende zaken. In die gevallen heeft het algemeen bestuur van het waterschap de mogelijkheid, maar niet de verplichting, de tarieven te differentiëren. De uitkomsten van de kostentoedeling, de keuze om categoriegebonden kosten rechtstreeks toe te delen en de eventueel ingevoerde tariefdifferentiaties worden opgenomen in de door het algemeen bestuur van het waterschap vast te stellen kostentoedelingsverordening. 3. Ingezetenenaandeel 3.1 Wettelijke systeem Stap 1 in het kostentoedelingsproces is de toedeling van kosten aan de categorie ingezetenen. Dit gebeurt aan de hand van de gemiddelde inwonerdichtheid per vierkante kilometer in het gebied van het waterschap. Leidende gedachte achter deze methodiek is dat naarmate het gebied van het waterschap dichter bevolkt is, het algemene belang van de categorie ingezetenen (het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van het waterschap) toeneemt en dat de categorie dan een groter aandeel van de kosten van het watersysteembeheer voor zijn rekening moet nemen. De wettelijk voorgeschreven toedeling is dat: a. het ingezetenenaandeel minimaal 20 % en maximaal 30 % bedraagt wanneer het aantal inwoners per km 2 niet meer bedraagt dan 500; b. het ingezetenenaandeel minimaal 31 % en maximaal 40 % bedraagt wanneer het aantal inwoners per km 2 meer bedraagt dan 500 maar niet meer bedraagt dan 1.000; c. het ingezetenenaandeel minimaal 41 % en maximaal 50 % bedraagt wanneer het aantal inwoners per km 2 meer bedraagt dan Het binnen de bandbreedte vaststellen van het exacte ingezetenenpercentage behoort tot de bestuurlijke vrijheid van het waterschap. De exacte inwonerdichtheid kan daarbij een rol spelen. Daarnaast bestaat de wettelijke mogelijkheid voor het algemeen bestuur om het ingezetenenpercentage met 10% extra te verhogen boven het maximum van de bandbreedte. Gebruikmaking van die extra verhoging met 10% kan alleen in bijzondere omstandigheden plaatsvinden. In de wetsgeschiedenis zijn twee situaties als voorbeeld genoemd, namelijk: - de situatie waarin in het gebied van het waterschap een relatief groot aantal natuurterreinen voorkomt; - de situatie dat in het gebied van het waterschap sprake is van een zeer grote inwonerdichtheid. Deze ophoging van het ingezetenenpercentage met een extra 10% is overigens geen verplichting, ook niet als de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoen. Het behoort tot de bestuurlijke vrijheid van het waterschap. 3.2 Kostentoedeling 2009 De inwonerdichtheid in het Waterschap Brabantse Delta was voor de kostentoedeling 2009 ingeschat op afgerond 467 inw/ km 2. Daarmee was de bandbreedte 20-30% van toepassing. Rekening houdend met de exacte inwonerdichtheid is gekozen voor een ingezetenenaandeel van afgerond 30%. Bij de bestuurlijke besluitvorming in 2008 is door het algemeen bestuur een amendement aangenomen dat strekte tot verhoging van het ingezetenenaandeel naar 35%, waarbij dus gebruik werd gemaakt van de ophogingsmogelijkheid van maximaal 10%. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben echter goedkeuring onthouden aan deze verhoging wegens strijd met het recht. De op artikel 120, derde lid, Waterschapswet gegeven toelichting in de wetsgeschiedenis spreekt volgens Gedeputeerde Staten expliciet van bijzondere omstandigheden, 2

3 gelegen in kenmerken van het gebied, die een aanwijzing zijn voor een buitengewoon belang voor ingezetenen. De redenen voor het aangenomen amendement lagen in het feit dat de nieuwe heffingssystematiek leidde tot een lastenverhoging voor agrariërs in onbemalen gebied van 84%. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten vormt deze motivering onvoldoende onderbouwing voor verhoging van het ingezetenenaandeel naar 35%. Vervolgens is het ingezetenenaandeel weer op 30% gesteld. 3.3 Kostentoedeling 2014 De inwonerdichtheid in het Waterschap Brabantse Delta is per 1 januari 472 inw/km 2. 2 Daarmee is de bandbreedte 20-30% van toepassing. Uitgaande van de exacte inwonerdichtheid komt het ingezetenenaandeel uit op 29,4% 3. Er is bestuurlijke ruimte om daarvan af te wijken. Nu de inwonerdichtheid slechts gering is toegenomen, maar nog steeds lager is dan 500 inw/km 2, kan ervoor worden gekozen het ingezetenenaandeel op 30% te handhaven. Of er gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid van extra verhoging van het ingezetenenaandeel met maximaal 10% (dus tot maximaal 40%) zal afhangen van de motivering die daarvoor kan worden gegeven. Zoals hiervoor geschetst waren Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bij de vorige kostentoedeling kritisch op dit punt. Wel heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een nadien gewezen uitspraak 4 een vrij grote autonomie toegekend aan de waterschappen. Uit deze uitspraak blijkt dat de provincie bij de goedkeuring niet meer dan marginaal mag toetsen. Verder valt uit de uitspraak af te leiden dat er geen hoge eisen worden gesteld aan de motivering voor het gebruik van de extra verhoging met maximaal 10% (de binnen het beheersgebied gelegen hoeveelheden natuur en infrastructuur waren in deze casus voldoende motivering). Als wordt overwogen gebruik te maken van de extra verhoging van het ingezetenenaandeel, verdient het wel aanbeveling tijdig af te stemmen met Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Ter illustratie zijn de effecten van scenario s van een ingezetenenaandeel van 25%, 29,4%, 30%, 35% en 40% doorgerekend. 4. Kostenaandelen gebouwd, ongebouwd en natuur 4.1 Wettelijk systeem Nadat is bepaald welk aandeel in de kosten van het watersysteembeheer aan de ingezetenen wordt toegedeeld, vindt in stap 2 de toedeling van de resterende kosten van het watersysteembeheer aan de categorieën ongebouwd niet zijnde natuur, natuurterreinen en gebouwd plaats. Dit gebeurt op basis van hun onderlinge waardeverhoudingen. Achterliggende gedachte bij deze methodiek is dat het bij deze categorieën gaat om het waarborgen van de bescherming en de bruikbaarheid van de onroerende zaken. In feite wordt de waarde van deze onroerende zaken beschermd. De verhoudingen tussen de waarden geeft daarmee het belang weer. In verband hiermee moet de waarde in het economische verkeer van het totaal van de onroerende zaken in elk van deze categorieën worden bepaald. In het Waterschapsbesluit is aangegeven hoe de waardebepaling dient te geschieden en welke regels daarbij gelden. De toedeling aan gebouwd, ongebouwd en natuur is daarmee in feite een rekenkundige exercitie waarbij de bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken ontbreekt. 2 Bron: Waterschapsspiegel, oppervlakte ha en inwoners /500 x 10% 4 Uitspraak van 28 juli 2010 (nr /1/H2) inzake de kostentoedelingsverordening van Waterschap Hollandse Delta. 3

4 4.2 Waardebepaling Waardepeildatum De kostentoedeling voor 2014 is op grond van artikel 6.11 Waterschapsbesluit gebaseerd op gegevens van peildatum 1 januari. Waarde (spoor)wegen Voor de waarde van de (spoor)wegen zijn de waarden per ha bepaald op basis van de naar de waardepeildatum 1 januari geactualiseerde Taxatiewijzer wegen en spoorwegen van de Unie van Waterschappen. De waarde van wegen is tussen 2007 en in het gebied van Brabantse Delta gestegen met gemiddeld 10%. Die van spoorwegen eveneens met ongeveer 10%. Waarde agrarische en overige grond Voor de waarde van agrarische grond is gebruik gemaakt van de gegevens van DLG zoals die op 28 maart 2013 zijn verspreid door de Unie van Waterschappen. De waarde van de agrarische grond is in het gebied van Brabantse Delta tussen 2007 en gestegen met 80%. Waarde natuur De waarde voor natuur is wettelijk vastgesteld op 20% van de waarde van agrarisch en stijgt hiermee evenredig met de waarde van agrarische grond mee. Waarde bouwpercelen De beschikbare bronnen zijn schaars en laten bovendien een zeer wisselend beeld zien. Landelijk verwachten wij een daling van de waarde van bouwpercelen met circa 10%. Gezien de tegenstrijdige en grillige beelden van de verschillende bronnen is de waarde gelijk gesteld aan die van Waarde gebouwd De waarde gebouwd is gebaseerd op de opgave van het waterschap en betreft de waardepeildatum 1 januari. Tabel 4.1 Waarde per belangencategorie (EUR per ha) Categorie 2007 A1.1 Autosnelwegen A1.2 Hoofd- en regionale wegen A1.3 Lokale wegen + bebouwde kom A1.4 Overige verharde wegen A2 Agrarische en overige gronden A3 Openbare spoorwegen A4 Bouwpercelen B Natuur C Gebouwd* * Totale waarde (dus niet per ha) 4.3 Oppervlaktebepaling Voor de categorieën wegen, agrarische en overige gronden, openbare spoorwegen, bouwpercelen, natuur en gebouwd is het areaal naar de peildatum 1 januari bepaald. De arealen zijn aangeleverd door het waterschap. 4

5 Bij de oppervlakteanalyse is uitgegaan van de beheergrens van het waterschap. Net als bij de kostentoedeling 2009 zijn de binnen het beheergebied van het waterschap gelegen delen van het Hollands Diep en het Volkerak niet in de oppervlakteanalyse betrokken. Ze worden op dit moment ook niet in de watersysteemheffing aangeslagen. Volgens de kaart bij het provinciaal reglement liggen het Hollands Diep en het Volkerak wel (deels) binnen het beheergebied van Brabantse Delta maar de tekst van het provinciaal reglement beperkt de taken van Brabantse Delta tot die waarvan de waterstaatkundige verzorging niet aan een ander publiekrechtelijk lichaam is opgedragen (het Rijk). Momenteel is landelijk een discussie gaande omtrent het landsdekkend maken van de waterschapsreglementen waarbij ook de consequenties daarvan voor de reikwijdte van de watersysteemheffing worden bekeken. Suggestie is deze landelijke discussie eerst af te wachten en op dit punt geen wijzigingen ten opzichte van de kostentoedeling 2009 aan te brengen. In Bijlage 1 bij deze notitie zijn de effecten inzichtelijk gemaakt indien het Hollands Diep en het Volkerak wel in de oppervlakteanalyse worden betrokken en voor de watersysteemheffing worden aangeslagen. Oppervlakte wegen Het areaal is tussen 2007 en gering gestegen. 5 Oppervlakte bouwpercelen Het areaal is tussen 2007 en gestegen. Oppervlakte spoorwegen Het areaal is tussen 2007 en gelijk gebleven. Oppervlakte natuur Het areaal is tussen 2007 en licht gedaald. Dit is vooral het gevolg van het nauwkeuriger classificeren van de percelen. Oppervlakte agrarisch en overige categorieën De oppervlakte van de overige categorieën in de waardeverhouding is bepaald als restcategorie door het totaal van de categorieën af te trekken van het totale oppervlak. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen agrarische- en overige gronden. Oppervlakte gebouwd Het areaal is tussen 2007 en gestegen. Dit vindt onder andere zijn oorzaak in het feit dat objecten zoals sportcomplexen en vliegvelden vanaf 2009 door wetswijziging volledig als gebouwde onroerende zaken zijn aan te merken die naar de WOZ-waarde worden aangeslagen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van ongebouwd naar gebouwd. 5 Per 2010 is de kostentoedelingsverordening gewijzigd waarbij het areaal wegen is gecorrigeerd ten opzichte van Bij de vergelijking tussen 2007 en wordt voor 2007 het per 2010 gecorrigeerde areaal als uitgangspunt genomen. 5

6 Tabel 4.2 Oppervlakte per belangencategorie, basisberekening (in ha) Categorie A1.1 Autosnelwegen A1.2 Hoofd- en regionale wegen A1.3 Lokale wegen + bebouwde kom A1.4 Overige verharde wegen A2 Agrarische en overige gronden A3 Openbare spoorwegen A4 Bouwpercelen B Natuur C1 Glasopstanden C2 Overig gebouwd Totaal Waardeverhouding Op basis van de hiervoor geschetste waarde- en oppervlaktebepaling ontstaat de totale waarde per belangencategorie. Tabel 4.3 Totale waarde per belangencategorie, basisberekening (in k ) 8 Categorie A1.1 Autosnelwegen A1.2 Hoofd- en regionale wegen A1.3 Lokale wegen + bebouwde kom A1.4 Overige verharde wegen A1 Totaal wegen A2 Agrarische en overige gronden A3 Openbare spoorwegen A4 Bouwpercelen A Totaal ongebouwd B Natuur C Gebouwd Totaal De kostentoedeling is gebaseerd op de waardeverhouding tussen ongebouwd (agrarisch, bouwpercelen en (spoor)wegen), natuur en gebouwd. De resultaten van de waarde- en oppervlaktebepaling zijn samen met de waarde gebouwd ingevoerd in het Unie-model (zie tabel 4.4). Hieruit volgt een waardeverhouding van ongebouwd 15,3%, natuur 0,2%, gebouwd 84,5%. 6 Per 2010 is de kostentoedelingsverordening gewijzigd waarbij het areaal wegen is gecorrigeerd ten opzichte van Het per 2010 gecorrigeerde areaal is in deze tabel opgenomen. 7 De oppervlakte van glasopstanden is in deze tabel afgetrokken van de door het waterschap opgegeven oppervlakte gebouwd. 8 Op de waarde van (spoor)wegen is de wettelijke voorgeschreven aftrek van 25% toegepast in verband met technische en functionele veroudering. De aantallen hectares in tabel 4.2 zijn afgerond op hele hectares. In tabel 4.3 zijn de doorrekeningen echter uitgevoerd zonder afronding van de hectares. 9 Per 2010 is de kostentoedelingsverordening gewijzigd waarbij het areaal wegen is gecorrigeerd ten opzichte van Het per 2010 gecorrigeerde areaal is in deze tabel als uitgangspunt genomen. 6

7 Tabel 4.4 Berekening waardeverhouding met Unie-model 10 In tabel 4.5 is de procentuele waardeverhouding van vergeleken met de waardeverhouding van 2007 waarbij de categorie ongebouwd is opgesplitst in (spoor)wegen, agrarisch en bouwpercelen. Tabel 4.5 Vergelijking waardeverhouding in % (basisberekening) Categorie 2007 % % Ongebouwd 13,6 % 15,3 % (spoor)wegen 9,8 % 9,8 % agrarisch/ov 3,1 % 4,7 % bouwpercelen 0,7 % 0,8 % Natuur 0,2 % 0,2 % Gebouwd 86,2 % 84,5 % 5. Categorale kostentoedeling De hiervoor bepaalde waardeverhouding en een gelijkblijvend ingezetenenpercentage van 30% resulteren in de volgende kostentoedelingspercentages waarbij een vergelijking is gemaakt met de 10 In de kolom waardeverhouding vindt afronding plaats op 1 decimaal. Daardoor sluit het geheel niet op 100%. In Tabel 4.5 sluit het wel op 100%. 7

8 huidige kostentoedelingspercentages. Hierbij zijn tevens de effecten van scenario s met ingezetenenpercentages van 25%, 29,4%, 35% en 40% inzichtelijk gemaakt. Tabel 5.1 Berekening kostentoedelingspercentages in % bij verschillende ingezetenenpercentages (basisberekening) Categorie % 29,4 % 30,0% 35,0 % 40,0 % Ingezetenen 30,0 % 30,0 % 25,0 % 29,4 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % Ongebouwd 10,8 % 9,5 % 11,5 % 10,8 % 10,7 % 10,0 % 9,2 % Natuur 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 13 0,1 % 0,1 % Gebouwd 59,1 % 60,4 % 63,3 % 59,6 % 59,1 % 54,9 % 50,7 % Hierna zijn tevens weergegeven de effecten voor de tarieven voor belastingjaar Uitgangspunt vormt de kostentoedeling 2014 (prijspeil ), de begroting 2013 en een tariefdifferentiatie wegen van 100%. Het gaat hier om de tarieven exclusief de inzet van egalisatiereserves 14. Tabel 5.2 Verkenning tarieven 2014 bij nieuwe waardeverhouding en alternatief ingezetenenpercentage Categorie Heffingsmaatstaf Begroting % 29,4% Ingezetenen 30% 35% 40% Ingezetenen ing. 47,36 39,47 46,41 47,36 55,25 63,15 Gebouwd mln. 0,74 0,75 0,71 0,70 0,65 0,60 EUR 0,02955% 0,03018% 0,02841% 0,02818% 0,02617% 0,02417% Overig ha 41,10 49,76 46,73 46,30 43,27 39,81 ongebouwd Verharde ha 82,21 99,51 93,46 92,59 86,53 79,61 openbare wegen (+100 %) Natuur ha 2,00 3,99 3,99 3,99 2,00 2,00 6. Categoriegebonden kosten 6.1 Wettelijk systeem Waterschappen kunnen ervoor kiezen om kosten van heffing en invordering van de watersysteemheffing en kosten van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur rechtstreeks aan de betrokken categorieën toe te rekenen. Dat is echter niet verplicht en een bestuurlijke keuze van het algemeen bestuur van het waterschap. Indien ervoor wordt gekozen de categoriegebonden kosten rechtstreeks toe te rekenen aan de categorieën leidt dit tot een correctie van de uitkomsten van de kostentoedeling, zoals hiervoor geschetst. De effecten van de rechtstreekse toedeling van categoriegebonden kosten zijn over het algemeen vrij klein. 11 Dit betreffen de percentages zoals die in 2009 golden. 12 Dit betreffende de huidige percentages zoals die vanaf 2010 gelden. 13 Percentage natuur was in ,11% en in 0,17%. Door afronding ontstaat een verhoging van 0,1% naar 0,2%. De waarde van natuur stijgt door de wettelijke koppeling aan de waarde van agrarische grond, die sterk in waarde is gestegen. 14 De tarieven in de kolom Begroting 2013 zijn dus niet gelijk aan de werkelijke tarieven 2013, waarbij namelijk wel sprake is van inzet van egalisatiereserves. 8

9 6.2 Kostentoedeling 2009 Bij de kostentoedeling 2009 was het aanvankelijk de bedoeling de categoriegebonden kosten rechtstreeks toe te rekenen aan de categorieën. Uiteindelijk is bestuurlijk besloten hiervan af te zien. 6.3 Kostentoedeling 2014 Het is een bestuurlijke keuze om de categoriegebonden kosten al dan niet rechtstreeks aan de categorieën toe te rekenen. In deze notitie zijn in de doorrekeningen, conform de bestuurlijke keuze die ten behoeve van de kostentoedeling 2009 is gemaakt, de categoriegebonden kosten niet rechtstreeks aan de categorieën toegerekend. In de navolgende tabellen zijn de effecten van het rechtstreeks toerekenen van de categoriegebonden kosten inzichtelijk gemaakt. Hieraan liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: - de perceptiekosten zijn per jaar (op basis Begroting 2013); - de verkiezingskosten zijn per jaar (op basis meerjarenraming 2014); - de verdeling van de kosten over de categorieën is gebaseerd op dezelfde verdeling die in het kader van de kostentoedeling 2009 is doorgerekend (zie onderstaande tabel). Tabel 6.1 Verdeling perceptiekosten en verkiezingen Categorie Perceptiekosten Verkiezingen Ingezetenen 14,0% 73,0% Gebouwd 66,0% 25,4% Ongebouwd 16,4% 1,3% Natuur 3,6% 0,3% Rechtstreekse toerekening van categoriegebonden kosten leidt tot de volgende effecten op de kostentoedelingspercentages. Tabel 6.2 Kostentoedelingspercentages na rechtstreekse toerekening Categorie Zonder rechtstreekse toerekening Met rechtstreekse toerekening Ingezetenen 30,0 % 29,1 % Gebouwd 59,1 % 59,4 % Ongebouwd 10,7 % 11,1 % Natuur 0,2 % 0,5 % Rechtstreekse toerekening van categoriegebonden kosten leidt tot de volgende effecten op de tarieven. 9

10 Tabel 6.3 Verkenning tarieven 2014 bij nieuwe waardeverhouding na rechtstreekse toerekening Categorie Zonder rechtstreekse toerekening Met rechtstreekse toerekening Ingezetenen 47,36 45,89 Gebouwd 0,70 0,02818% 0,71 0,02833% Overig 46,30 47,86 ongebouwd Verharde 92,59 95,71 openbare wegen (+100 %) Natuur 3,99 8,99 7. Tariefdifferentiaties 7.1 Wettelijk systeem Tariefdifferentiatie is een mogelijkheid voor waterschappen om rekening te houden met het feit dat het belang bij het watersysteembeheer voor bepaalde onroerende zaken duidelijk afwijkt van dat van andere onroerende zaken. In die gevallen heeft het algemeen bestuur van het waterschap de mogelijkheid, maar niet de verplichting, de tarieven te differentiëren. Dat wil zeggen dat voor bepaalde onroerende zaken de tarieven hoger of lager gesteld kunnen worden om het extra of verminderde belang bij het watersysteembeheer tot uitdrukking te brengen. Tariefdifferentiatie maakt dus een inbreuk op het uitgangspunt dat het tarief van de belasting op een gelijk bedrag per hectare of een vast percentage van de WOZ-waarde wordt gesteld. Uit een oogpunt van uniformiteit en vereenvoudiging zijn de gevallen waarin tariefdifferentiatie mogelijk is, limitatief in de wet opgesomd. Andere tariefdifferentiaties dan in de wet genoemd, zijn dus niet mogelijk. Om dezelfde reden is de bandbreedte van de differentiatie wettelijk begrensd. Tariefdifferentiaties zijn uitsluitend toegestaan voor: - buitendijks gelegen onroerende zaken (maximaal 75% lager tarief); - onroerende zaken die blijkens de legger van het waterschap als waterberging worden gebruikt (maximaal 75% lager tarief); - onroerende zaken gelegen in bemalen gebieden (maximaal 100% hoger tarief); - onroerende zaken die in hoofdzaak uit glasopstanden bestaan (maximaal 100% hoger tarief); - verharde openbare wegen (maximaal 100% of 400% hoger tarief). Sinds de inwerkintreding van de Wet van 13 september tot wijziging van de Waterschapswet hebben waterschappen de mogelijkheid om de tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen te verruimen tot maximaal 400% (was maximaal 100%). Deze wettelijke verruimingsmogelijkheid heeft als doel ruimte te geven om onevenredige tarieven voor agrariërs te verlagen. Deze verruimingsmogelijkheid bestaat uitsluitend voor waterschappen die reeds op 1 juli een tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen toepasten. Waterschap Brabantse Delta paste op 1 juli deze tariefdifferentiatie toe, en kan dus van de wettelijke verruimingsmogelijkheid gebruik maken. Tariefdifferentiaties kunnen worden toegepast bij de watersysteemheffing van gebouwde onroerende zaken, ongebouwde onroerende zaken en natuurterreinen. Tariefdifferentiatie bij de watersysteemheffing van ingezetenen is niet mogelijk. 10

11 Het algemeen bestuur van waterschappen heeft de vrijheid om voor de ene watersysteemheffing wel en voor een andere watersysteemheffing geen tariefdifferentiatie in te stellen. Bij de watersysteemheffing van natuurterreinen komen tariefdifferentiaties weinig voor omdat het tarief van die watersysteemheffing toch al erg laag is. De Unie aan Waterschappen heeft in 2008 geadviseerd: 1. terughoudend gebruik maken van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie. De tariefdifferentiatie is bedoeld voor uitzonderingssituaties waarbij de wetgever spaarzaam gebruik heeft beoogd. Toepassing slechts in die situatie waarbij gelijke heffing evident onredelijk is; 2. bij het instellen van differentiaties de cumulatie van differentiaties beperken; 3. voor natuur geen differentiatie in te stellen. Het bijzondere karakter van deze terreinen is reeds tot uiting gebracht door het onderbrengen in een aparte categorie. Het kostenaandeel van deze categorie is zeer beperkt; 4. bij het instellen van differentiaties gelijke verlagingen en verhogingen te hanteren voor gebouwd en ongebouwd. De wetgever heeft eenvoud en transparantie beoogd. Een fijnmazige differentiatie past niet in de gekozen verdelingssystematiek. 7.2 Kostentoedeling 2009 Bij de kostentoedeling 2009 is ervoor gekozen uitsluitend een tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen (100%) toe te passen. Hierna geven we de bestuurlijke overwegingen weer die indertijd zijn gehanteerd voor het invoeren van deze tariefdifferentiatie en het afzien van het toepassen van andere tariefdifferentiaties. Buitendijkse gebieden Een verlaagd tarief voor buitendijks gelegen onroerende zaken kan zijn ingegeven door het ontbreken van bescherming door de primaire waterkeringen. Brabantse Delta heeft enkele buitendijks gelegen gebieden (deel Havenschap en enkele natuurterreinen). Deze gebieden hebben echter wel belang bij de rest van het watersysteembeheer. De kosten van de waterkeringen zijn ten opzichte van de totale watersysteemkosten te gering om een tariefdifferentiatie te rechtvaardigen. Waterbergingsgebieden Voor de gebieden welke als waterberging in de zin van de wet worden gebruikt geldt dat er schaderegelingen zijn vastgesteld om de gevolgen van waterberging te compenseren. Dergelijke schadevergoedingen worden reeds bekostigd door de watersysteemheffing conform de daarvoor vastgestelde schaderegelingen zodat een gelijk tarief niet evident onredelijk is. Bemalen gebieden De kosten van bemaling zijn ten opzichte van de totale watersysteemkosten te gering om een tariefdifferentiatie te rechtvaardigen. Het kostenaandeel van de gemalen in de totale kosten van het watersysteembeheer is 11,9% (2009) dalend tot 9,8% (2013). Er kan niet van een evidente onredelijkheid worden gesproken. Ook vóór 2009 was er om die reden geen aparte omslagklassen voor bemalen gebieden. Glasopstanden Brabantse Delta kent 840 ha glasopstanden. Voor de glastuinbouw zijn geen extra voorzieningen of kosten door het waterschap te onderkennen. De glastuinbouw dient veelal zelf voorzieningen te treffen voor bijvoorbeeld piekafvoeren. Verharde openbare wegen Voor openbare verharde wegen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie en wel om de volgende redenen. De openbare verharde wegen hebben een relatief hoge totale waarde in het economisch verkeer in vergelijking met het overig ongebouwd zoals agrarische gronden. Openbare verharde wegen hebben een nutsfunctie voor iedereen, hetgeen tot uitdrukking komt in de hoge waarde in het economisch verkeer. Deze hoge waarde (vervangingswaarde) stemt 11

12 overeen met de maatschappelijke waarde oftewel het maatschappelijk nut. Beslissingen over nieuwbouw of vervanging van deze infrastructuur worden immers op maatschappelijk rendement gebaseerd. De waarde van de wegen vormen een substantieel onderdeel van de totale waarde ongebouwd. Toepassing van een gelijk tarief over alle hectares binnen ongebouwd exclusief natuur leidt dan tot een belasting van agrarische ongebouwd die als evident onredelijk kan worden beschouwd. Het toepassen van een tariefdifferentiatie van 100% ten laste van de openbare verharde wegen is dan ook redelijk. Consequentie van deze 100% verhoging is dat er doorbelasting aan rijk, provincie en gemeenten plaatsvindt. Deze extra lasten worden vervolgens bij burgers en bedrijven neergelegd. Gezien het reeds genoemde maatschappelijk nut kan deze verdere doorbelasting niet als onredelijk worden beschouwd. De tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen is in 2008 bij amendement in de kostentoedelingsverordening opgenomen. Aanvankelijk hadden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant het voornemen om ook op dit punt goedkeuring te onthouden, maar uiteindelijk is toch goedkeuring verleend. 7.3 Kostentoedeling 2014 De bestuurlijke overwegingen bij de kostentoedeling 2009 lijken nog steeds te gelden. In de doorrekeningen in deze notitie is afgezien van invoering van tariefdifferentiaties voor buitendijkse gebieden, waterbergingsgebieden, bemalen gebieden en glasopstanden. De tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen is gehandhaafd. Ter illustratie zijn weergegeven de effecten van tariefdifferentiaties voor verharde openbare wegen van 100%, 200%, 300% en 400% voor de tarieven ongebouwd voor belastingjaar Uitgangspunt vormt de kostentoedeling 2014 (prijspeil ) en een ingezetenenaandeel van 30%. Het gaat hier om de tarieven exclusief de inzet van egalisatiereserves 15. Tariefdifferentiatie voor openbare verharde wegen heeft uitsluitend consequenties binnen de categorie ongebouwd en heeft geen effecten op de tarieven van andere categorieën. Tabel 7.1 Verkenning tarieven 2014 bij nieuwe waardeverhouding en alternatieve toeslag voor wegen Categorie Begroting % 200 % 300 % 400 % Overig ongebouwd 41,10 46,30 42,75 39,72 37,08 Verharde openbare wegen 82,21 92,59 128,26 158,87 185,41 15 De tarieven in de kolom Begroting 2013 zijn dus niet gelijk aan de werkelijke tarieven 2013, waarbij namelijk wel sprake is van inzet van egalisatiereserves. 12

13 Bijlage 1 Effecten belasten van Hollands Diep en Volkerak Gehanteerde uitgangspunten: - huidige oppervlakte watersysteemheffing: ha; - nieuwe oppervlakte watersysteemheffing: ha; - toevoeging aan overig ongebouwd (vaarwegen): 652 ha; - toevoeging aan natuur (weids water): 5239 ha. Hierna zijn de tabellen uit deze notitie opgenomen waarin het meenemen van het belasten van Hollands Diep en het Volkerak (Rijkswater) is verwerkt. Tabel 4.2 Oppervlakte per belangencategorie, scenario Rijkswater (in ha) Categorie Basis Rijkswateren A1.1 Autosnelwegen A1.2 Hoofd- en regionale wegen A1.3 Lokale wegen + bebouwde kom A1.4 Overige verharde wegen A2 Agrarische en overige gronden A3 Openbare spoorwegen A4 Bouwpercelen B Natuur C1 Glasopstanden C2 Overig gebouwd Totaal Tabel 4.3 Totale waarde per belangencategorie, scenario Rijkswater (in k ) 18 Categorie Basis Rijkswateren A1.1 Autosnelwegen A1.2 Hoofd- en regionale wegen A1.3 Lokale wegen + bebouwde kom A1.4 Overige verharde wegen A1 Totaal wegen A2 Agrarische en overige gronden A3 Openbare spoorwegen A4 Bouwpercelen A Totaal ongebouwd B Natuur C Gebouwd Totaal Per 2010 is de kostentoedelingsverordening gewijzigd waarbij het areaal wegen is gecorrigeerd ten opzichte van Het per 2010 gecorrigeerde areaal is in deze tabel opgenomen. 17 De oppervlakte van glasopstanden is in deze tabel afgetrokken van de door het waterschap opgegeven oppervlakte gebouwd. 18 Op de waarde van (spoor)wegen is de wettelijke voorgeschreven aftrek van 25% toegepast in verband met technische en functionele veroudering. De aantallen hectares in tabel 4.2 zijn afgerond op hele hectares. In tabel 4.3 zijn de doorrekeningen echter uitgevoerd zonder afronding van de hectares. 19 Per 2010 is de kostentoedelingsverordening gewijzigd waarbij het areaal wegen is gecorrigeerd ten opzichte van Het per 2010 gecorrigeerde areaal is in deze tabel als uitgangspunt genomen. 13

14 Tabel 4.4 Berekening waardeverhouding met Unie-model Tabel 4.5 Vergelijking waardeverhouding in % Categorie 2007 % % Basis % Rijkswater Ongebouwd 13,6 % 15,3 % 15,3% (spoor)wegen 9,8 % 9,8 % 9,8% agrarisch/ov 3,1 % 4,7 % 4,7% bouwpercelen 0,7 % 0,8 % 0,8% Natuur 0,2 % 0,2 % 0,3% Gebouwd 86,2 % 84,5 % 84,4% Tabel 5.1 Berekening kostentoedelingspercentages in % bij verschillende ingezetenenpercentages (scenario Rijkswater) Categorie % 29,4 % 30,0% 35,0 % 40,0 % Ingezetenen 30,0 % 30,0 % 25,0% 29,4% 30,0% 35,0% 40,0% Ongebouwd 10,8 % 9,5 % 11,5% 10,8% 10,7% 10,0% 9,2% Natuur 0,1 % 0,1 % 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Gebouwd 59,1 % 60,4 % 63,3% 59,6% 59,1% 54,8% 50,6% 20 Dit betreffen de percentages zoals die in 2009 golden. 21 Dit betreffende de huidige percentages zoals die vanaf 2010 gelden. 14

15 Tabel 5.2 Verkenning tarieven 2014 bij nieuwe waardeverhouding en alternatief ingezetenenpercentage (scenario Rijkswater) Categorie Heffingsmaatstaf 22 Begroting % 29,4% Ingezetenen 30% 35% 40% Ingezetenen ing. 47,36 39,47 46,41 47,36 55,25 63,15 Gebouwd mln. 0,74 0,75 0,71 0,70 0,65 0,60 EUR 0,02955% 0,03018% 0,02841% 0,02818% 0,02613% 0,02412% Overig ha 41,10 49,48 46,47 46,04 43,02 39,58 ongebouwd Verharde ha 82,21 98,95 92,93 92,07 86,05 79,16 openbare wegen (+100 %) Natuur ha 2,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 Tabel 7.1 Verkenning tarieven 2014 bij nieuwe waardeverhouding en alternatieve toeslag voor wegen (scenario Rijkswater) Categorie Begroting % 200 % 300 % 400 % Overig ongebouwd 41,10 46,04 42,53 39,52 36,91 Verharde openbare wegen 82,21 92,07 127,60 158,10 184,57 22 Heffingsmaatstaf na aanpassing in het kader van het scenario. Niet toegepast op de tarieven uit de Begroting van

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014.

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet (Stb. 2007,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 Staf / CCBO STUKDATUM NAAM STELLER 15 april 2013 J. Van As / B. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Actualisatie kostentoedelingsverordening PROGRAMMA

Nadere informatie

Reparatie Waterschapswet

Reparatie Waterschapswet 347 Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens Mevr. Dr. C. Hoeben 1 In tegenstelling tot gemeenten en provincies bekostigen waterschappen hun taken voornamelijk door zelf belasting te heffen.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.3 1199528 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING 2016 Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer alsvolgt:

Besluit: Vast te stellen de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer alsvolgt: Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; Gelet op de artikelen 120 en 122 van de Waterschapswet (Stb 2007, nr 208), hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit en het provinciale reglement voor het waterschap;

Nadere informatie

Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009

Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 4 mei 2011 Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 Onderzoek actualisatie kostentoedeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Verantwoording

Nadere informatie

NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013. 0 Samenvatting

NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013. 0 Samenvatting NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013 0 Samenvatting De kostentoedelingsverordening van het waterschap moet tenminste eens in de vijf jaar worden herzien. Dat houdt in dat dit

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe Het Waterschapsblad is een officiële uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe 18 januari 2013 Uitgave nummer 1 Waterschap Vallei en Veluwe publiceert officiële bekendmakingen digitaal via dit Waterschapsblad.

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013]

Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013] Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september ] Nr. Indiener Datum Zienswijze Reactie waterschap 1. Provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC Assen (uitstel) 19 juli Post in 1216 29 augustus

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak Toelichting op de Verordening watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2012 Toelichting Algemeen 1. Wettelijke basis De verordening op de watersysteemheffing is gebaseerd op de tekst van de Waterschapswet,

Nadere informatie

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland; op voordracht van het dagelijks bestuur van 11 oktober 2011; gelet op de artikelen 110,

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor systeem. belastingheffing AGV. Onderzoek rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuwe kansen voor systeem. belastingheffing AGV. Onderzoek rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Nieuwe kansen voor systeem belastingheffing AGV Onderzoek rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta"

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta" Samenvatting Met dit statenvoorstel stellen Provinciale Staten voor om de

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 20 november 2012 Agendanummer: 11 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 24-08-2010 Onderwerp: Methodiek rioolheffingen Conceptbesluit: - Kennis te nemen van de discussienotitie methodiek rioolheffingen.

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN

ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN 764 Weekblad fiscaal recht. 6909. 3 juni 2011 ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN MEVR. DR. C.HOEBEN 1 1 Inleiding Waterschappen vormen een afzonderlijke overheidslaag

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

(Dossiernummer: 2004-0153) 9 december 2004 CGB-advies/2004/09. op het verzoek schrift van 27 mei 2004 van. gevestigd en kantoorhoudend te

(Dossiernummer: 2004-0153) 9 december 2004 CGB-advies/2004/09. op het verzoek schrift van 27 mei 2004 van. gevestigd en kantoorhoudend te Advies inzake de berekening van de omvang van pensioenen onder artikel 12c Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) (Dossiernummer: 2004-0153) 9 december 2004 CGB-advies/2004/09 op het verzoek

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad.

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2009 Nummer : 16 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : IV- Financiën en Facilitaire zaken / Belastingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 september 2009 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Evaluatie effecten nieuw belastingstelsel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 19 december 2007 Ons kenmerk DGW/BOI 2007/1822 Onderwerp Internetstemmen bij de waterschappen

Nadere informatie

Schriftelijke consultatie DB 07-08-2009 Agendapunt 2

Schriftelijke consultatie DB 07-08-2009 Agendapunt 2 Schriftelijke consultatie DB 07-08-2009 Agendapunt 2 Onderwerp Evaluatie effecten nieuw belastingstelsel Portefeuillehouder(s) H.M.G. Hartmann Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma / Waterbeheersplan

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

Vaststelling van en betaling van kosten van juridische bijstand in NAI bindend adviezen

Vaststelling van en betaling van kosten van juridische bijstand in NAI bindend adviezen Vaststelling van en betaling van kosten van juridische bijstand in NAI bindend adviezen Handreiking voor bindend adviseurs. 1. Deze handreiking beoogt niet meer te zijn dan een notitie die bindend adviseurs

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit

1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Wintelre-Oerle Behorende bij besluit d.d.10 februari

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen'. BELEIDSREGEL I-618 / II-608 / III-771 Bijlage 1 bij circulaire GA/yb/III/03/GGZ/05c Instandhoudingsinvesteringen 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e)

Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e) Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e) Vraag: AP 3.h. Waterbeheerplan Op blz. 33 staat nu (gewijzigde versie zie brief aan AB van 18 november)

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN 2015D22099 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel

Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel Onderwerp: evaluatie legesverordening; wijziging legesverordening en tarieventabel Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Joop de Hoon Datum: 21 november 2012 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 7 Registratienummer:

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Beste collega s, De Wet bodembescherming is per 1 februari ondermeer gewijzigd om belemmeringen voor

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Gehoord ter zitting van 12 april 1983 belanghebbende, vergezeld van voornoemde gemachtigde, alsmede de inspecteur;

Gehoord ter zitting van 12 april 1983 belanghebbende, vergezeld van voornoemde gemachtigde, alsmede de inspecteur; Belastingkamer nr. 3840/82. UITSPRAAK HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM, Tweede Meervoudige Belastingkamer; Gezien het op 6 augustus 1982 ter griffie ingekomen beroepschrift van X te Z, belanghebbende, ingediend

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de heffingsambtenaar van de gemeente Elburg. Datum: 16 maart 2012. Rapportnummer: 2012/038

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de heffingsambtenaar van de gemeente Elburg. Datum: 16 maart 2012. Rapportnummer: 2012/038 Rapport Rapport over een klacht betreffende de heffingsambtenaar van de gemeente Elburg Datum: 16 maart 2012 Rapportnummer: 2012/038 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Elburg is voorbijgegaan

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 Besluit van... betreffende de proceskostenvergoeding in bestuursrechtelijke zaken op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken (Besluit proceskosten WOZ-zaken) Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reglement Waterschap Zuiderzeeland: methode van kostentoedeling Registratienummer: CRU03.006 Samenvatting 1. Inleiding Op 15 juli 2003 heeft het college van gedeputeerde staten aan uw commissie

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie