Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden"

Transcriptie

1 Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1. Inleiding 1.1 De aanleiding Zoals in Begroting 2015 is toegezegd wordt in 2015 een herziene kostentoedelingsverordening ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Hierbij treft u een uitgangspuntennotitie voor het opstellen van de nieuwe kostentoedelingsverordening aan. Conform de u in december 2014 toegezonden tijdtabel (DM ) wordt dit in uitgewerkte vorm in mei 2015 aangeboden. Onderdeel hiervan is een korte terugblik op de huidige kostentoedelingsverordening. Daarbij treft u tevens de hoofdlijnen van enkele bijgesloten relevante documenten die door u, bij het opstellen van uw advies over de kostentoedeling, kunnen worden betrokken. Dit zijn: Het onderzoeksrapport Kosten watersysteem Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, onderzoek naar opbouw en redenen kosten (bijlage 1); Unie van Waterschappen: stand van zaken Modernisering Zuiveringsheffing, Verkenning van de mogelijkheden voor een duurzame en doelmatige zuiveringsheffing (bijlage 2); Conclusies en aanbevelingen OESO-rapport: Waterbeheer in Nederland. Klaar voor de toekomst? en de Beleidsreactie hierop van de minister (bijlage 3). 1.2 Het doel Het doel van deze notitie is om de uitgangspunten vast te stellen waarop de kostentoedelingsverordening wordt uitgewerkt. 1.3 De opzet van deze notitie De notitie begint in hoofdstuk 2 met een korte terugblik op de invoering van het huidige belastingstelsel. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de werkwijze en de uitgangspunten van de huidige kostentoedeling. In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij ontwikkelingen die van invloed zijn op de kostentoedeling en nadere informatie die betrokken kan worden bij uw advies. Ten slotte eindigt deze notitie in hoofdstuk 5 met de mogelijke uitgangspunten voor de nieuwe kostentoedeling en de argumenten daarvoor. 2. Een korte terugblik Met ingang van 2009 is het huidige waterschapsbelastingstelsel in werking getreden. Voor de inwoners en eigenaren in ons beheersgebied waren er een aantal gevolgen. De belangrijkste waren: Eigenaren van onroerende zaken in het gebied rond Rhenen en Amerongen moesten voor het eerst meebetalen aan het watersysteembeheer; Tariefverschillen (omslagklassen) tussen gebieden werden afgeschaft. Hierdoor gingen eigenaren op de Utrechtse Heuvelrug meer betalen; 1

2 Eigenaren van buitendijkse eigendommen moesten voor het eerst meebetalen; Het kostendekkend tarief ongebouwd ging omhoog. Deze stijging werd opgevangen door inzet van reserves. Bovenstaande veranderingen zijn in de Kostentoedelingsverordening 2009 verwerkt. In 2011 en in 2013 is de Kostentoedelingsverordening 2009 aangepast: in 2011 vanwege wijziging van waardeverhoudingen en in 2013 vanwege de invoering van wegendifferentiatie (met ingang van belastingjaar 2014). Door de invoering van de wegendifferentiatie is het kostendekkende tarief ongebouwd verlaagd maar wordt dit verlaagde tarief aan eigenaren van openbare en verharde wegen met 100% verhoogd. 3. De huidige systematiek kostentoedeling 3.1 Werkwijze In de huidige kostentoedelingssytematiek is er een heffing ter dekking van de kosten van het watersysteembeheer (watersysteemheffing ingezetenen, watersysteemheffing gebouwd, watersysteemheffing natuur, watersysteemheffing overig ongebouwd en de verontreinigingsheffing) en een heffing ter dekking van de kosten van het zuiveringsbeheer (zuiveringsheffing). Het tarief zuiveringsheffing wordt bepaald door de kosten van het zuiveringsbeheer te delen door het verwachte netto belastingdraagvlak, uitgedrukt in vervuilingseenheden. Het tarief verontreinigingsheffing wordt daar gelijk aan gesteld. De kosten van het watersysteembeheer worden verdeeld over de ingezetenen (gebruikers van woonruimten) en eigenaren van onroerende zaken in het gebied. Daartoe wordt eerst bepaald welk gedeelte van de kosten door de ingezetenen moeten worden opgebracht. Het resterende deel wordt over de eigenaren gebouwd, natuur en overig ongebouwd verdeeld op basis van de waardeverhoudingen tussen deze categorieën als geheel. De opdracht voor het bepalen van de actuele waardeverhoudingen wordt op korte termijn aan het onderzoeksbureau Tauw uitbesteed. De wijze waarop deze waardeverhoudingen worden bepaald zijn in regelgeving streng genormeerd. Als de kostendelen zijn bepaald via deze kostentoedeling, kunnen deze binnen de verschillende categorieën tarieven nog beïnvloed worden door middel van tariefdifferentiaties. Deze tariefdifferentiaties hebben geen gevolgen meer voor de vastgestelde kostendelen. 3.2 Uitgangspunten huidige kostentoedeling De huidige kostentoedelingsverordening heeft, na wijziging in 2013, de volgende uitgangspunten: Gebruikmaking van tariefdifferentiatie binnen de categorie ongebouwd (voor openbare en verharde wegen geldt een opslag van 100%); Het kostenaandeel voor de ingezetenen is bepaald naar rato van de inwonerdichtheid (31%-40% bij een inwonerdichtheid van inwoners/km2) en voor ons beheersgebied op dit moment vastgesteld op 39%; Geen gebruikmaking van de mogelijkheid het kostenaandeel voor ingezetenen met maximaal 10% extra te verhogen. 2

3 3.3 Invloed op uitgangspunten Wat gebeurt er als we aan de knoppen draaien? Om inzicht te geven in de beïnvloedingsmogelijkheden op de uitgangspunten van de kostentoedeling wordt hier kort uitgelegd hoe de kostentoedelingsprocedure verloopt: A. Op basis van de inwonerdichtheid wordt het kostentoedelingspercentage voor de ingezetenen (gebruikers) bepaald. Op basis van de inwonerdichtheid varieert dit percentage tussen de 31% en 40% 1. Het bestuur kan dit percentage nog met maximaal 10% verhogen indien sprake is van een zeer hoge bevolkingsdichtheid of van zeer veel natuur in het beheersgebied; B. Binnen de categorieën is het mogelijk via differentiatie onderscheid aan te brengen in het op te leggen tarief voor groepen belanghebbenden in bepaalde situaties. Dit betreffen bemalen gebieden, glasopstanden, wegen, buitendijkse gebieden en waterbergingsgebieden (zie bijlage 4 voor een nadere toelichting). In bijlage 4 is aanvullende informatie over bovengenoemde beïnvloedingsmogelijkheden opgenomen. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat het na afsplitsing van het aandeel van ingezetenen resterende percentage op basis van de onderlinge waardeverhoudingen wordt verdeeld over de categorieën gebouwd, overig ongebouwd en natuur (eigenaren). Die waardeverhoudingen waren bij het vaststellen van de vorige verordening ongeveer 86:14:0 (het waardeaandeel van natuur is zo gering dat het geen rol van betekenis speelt). De bepaling van de waardeverhoudingen is streng genormeerd en een resultante van een rekenexercitie met standgegevens waarop geen bestuurlijke invloed mogelijk is. 4. Ontwikkelingen, analyse en kerninformatie documenten 4.1 Ontwikkelingen en analyse Er zijn enkele ontwikkelingen die, zonder (bestuurlijke) bijsturing, van invloed zullen zijn op de uitkomst van de kostentoedelingssystematiek. Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad wordt een deel van het draagvlak ongebouwd als natuurterreinen gekwalificeerd. De totale waarde van ongebouwd neemt daardoor af. Omdat de waarde van natuur per hectare lager is werkt deze waardedaling in de kostentoedeling niet alleen door in een stijging van het aandeel van natuur maar grotendeels door in een stijging van het aandeel gebouwd en neemt het aandeel ongebouwd niet evenredig af. Aan de categorie Natuur worden op basis van het grotere aantal hectaren (en daarmee de hogere waarde) meer kosten toegerekend. Door de evenredige stijging van het belastingdraagvlak (het aantal hectaren) leidt deze ontwikkeling alleen niet tot een stijging van het tarief; De waarde van gebouwde onroerende zaken is de laatste jaren fors gedaald en de waarde van ongebouwd is gestaag doorgestegen. Dit heeft een verlagend effect op de uitkomst van het kostenaandeel gebouwd en een verhogend effect op de kostenaandelen voor ongebouwd en natuur; De aangekondigde noodzakelijke correctie van de belastingopbrengsten van 2009 tot en met 2014, die op basis van de uitspraak van de Hoge Raad wordt doorgevoerd, leidt in 2015 tot een herstel van de reservepositie van de categorie Natuur. Strikt 1 Volgens art. 120 van de Waterschapswet bedraagt het te bepalen kostenaandeel ingezetenen bij een inwonerdichtheid van 500 tot minimaal 31% en maximaal 40%. 3

4 genomen heeft deze inhaalslag geen invloed op de kostenverdeling maar is daarbij wel relevant. Door bovengenoemde ontwikkelingen komt het tarief van de categorie Watersysteemheffing overig ongebouwd verder onder druk te staan. Door de overheveling van terreinen naar de categorie natuur daalt de totale waarde van ongebouwd en daardoor wordt een kleiner deel van de kosten aan deze categorie toebedeeld, echter niet evenredig. Daartegenover staat dat de kosten over minder hectares worden verdeeld. Doordat de daling van het toegerekende kostenaandeel niet evenredig is zal het tarief ongebouwd door de eerste ontwikkeling niet dalen maar stijgen. De tweede ontwikkeling zorgt ervoor dat er meer kosten aan de categorie ongebouwd worden toegerekend en dat heeft een verhogend effect op het tarief ongebouwd. Deze heeft daarmee een corrigerende werking op de onbalans die in het rapport van Tauw wordt beschreven (een te kleine toerekening aan ongebouwd en een te grote toerekening aan gebouwd), Beide ontwikkelingen leiden naar verwachting (de definitieve waardeontwikkelingen moeten nog worden bepaald) tot een verhoging van het tarief ongebouwd. 4.2 Kerninformatie relevante documenten Onderstaand treft u de hoofdlijnen van enkele bijgesloten relevante documenten die door u, bij het opstellen van uw advies over de kostentoedeling, kunnen worden betrokken. Kosten watersysteem (Tauw) Doorvertaling van redenen naar kostenaandeel Doorvertaling van de redenen die tot de kosten leiden naar een verdeling over de belangcategorieën levert vooral een verschuiving op van Gebouwd naar Ongebouwd. Het percentage ingezetenen blijft met 34,5% qua orde van grootte gelijk 2. In de huidige kostenverdeling bedraagt het percentage ingezetenen 39%. Ongebouwd gaat van 8,8% in de huidige kostentoedeling naar 32,2%. Gebouwd gaat van 52,1% in de huidige kostentoedeling naar 33,3%. Beschouwing wegendifferentiatie HDSR heeft tariefdifferentiatie wegen ingevoerd wat leidt tot een verdeling binnen de categorie Ongebouwd van 80,6% Ongebouwd en 19,4% Wegen. Vanuit de redenen zou er een verschuiving plaats vinden naar een verdeling binnen de categorie Ongebouwd van 91,5% en Wegen 8,5%. Modernisering Zuiveringsheffing (Unie van Waterschappen) Van de vervuiler betaalt naar de kostenveroorzaker betaalt Het principe van een heffing op basis van kostenveroorzaking past in het streven naar meer doelmatigheid. Het zal leiden tot een andere verdeling van de kosten tussen lozers, waarbij de werkelijke kosten van zuivering leidend worden. Als de hoeveelheid of samenstelling van een lozing leidt tot hoge(re) zuiveringskosten op de rwzi, dan betaalt de lozer meer dan wanneer de lozing een goed verwerkbare afvalwaterstroom betreft. Een heffing gebaseerd op het kostenveroorzakerprincipe kan door het reguleren van afvalwaterstromen bijdragen aan een doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie van het waterschap 2 In het rapport van Tauw wordt het verschil tussen de uitkomst van 34,5% en de huidige 39% geduid als binnen de marges van de onderzoeksonzekerheid. 4

5 Hoe kan het duurzamer? Duurzaamheid is een lastiger te operationaliseren begrip en kan bovendien vanuit het perspectief van een bedrijf leiden tot andere keuzes dan voor een waterschap. Ook hiervoor geldt dat in deze studie in eerste instantie is geredeneerd vanuit het perspectief van het waterschap. De volgende onderwerpen verdienen hierbij aandacht: voorkom of beperk de vorming van afvalwater, waardeer een gunstige samenstelling van afvalwater, waardeer grondstoffen in afvalwater en beschouw de hele keten. Waterbeheer in Nederland. Klaar voor de toekomst? (OESO, Beleidsreactie Ministerie IenM) Toekomstbestendige en duurzame financiering Het OESO-rapport constateert dat het Nederlandse waterbeheer een stabiele financiële structuur kent. Voor de lange termijn zijn er echter een aantal uitdagingen om ons bekostigingssysteem duurzaam en toekomstbestendig te maken. De economische prikkels om efficiënt om te gaan met te veel, te weinig en te vervuild water zouden in Nederland volgens de OESO versterkt kunnen worden. Met name de economische prikkels om vervuiling van water te verminderen worden als zwak bestempeld ook al zijn er tal van maatregelen getroffen om vervuiling door diffuse bronnen waaronder de landbouw aan te pakken. Gebruiker/ vervuiler betaalt principe Als algemene richting voor de discussie ondersteunt het ministerie het principe dat degenen die profijt hebben of ingrepen doen die effect hebben op het waterbeheer (zoals bijvoorbeeld de landbouw) ook de daarbij horende kosten dragen (gebruiker/ vervuiler betaalt principe) en daaruit voortvloeiend om de bekostiging zoveel mogelijk decentraal te beleggen. 5. Mogelijke uitgangspunten en argumenten nieuwe kostentoedeling 5.1 Knoppen kostentoedeling voor HDSR Op basis van de kenmerken van ons beheersgebied (inwonerdichtheid, aandeel natuur) zijn er op hoofdlijnen twee realistische bestuurlijke knoppen in de toedeling van de kosten van de watersysteemheffing. Dit zijn: Het ingezetenenaandeel kan volgens de waterschapswet op minimaal 31% en maximaal 40% worden bepaald; Differentiatie: wegendifferentiatie wel of niet voortzetten. Bij de keuze om wegendifferentiatie voort te zetten kan het opslagpercentage worden bepaald tussen de 0% en 400%. Het huidige opslagpercentage is 100%. 5.2 Uitgangspunten nieuwe kostentoedeling Voor de nieuwe kostentoedelingsverordening zijn dan uitgangspunten waarvoor gekozen kan worden: De tariefdifferentiatie met een opslag van 100% binnen de categorie ongebouwd voor openbare en verharde wegen te handhaven; Het ongedaan maken van de in 2014 ingestelde tariefdifferentiatie wegen van 100%; Het verhogen van de tariefdifferentiatie wegen (mogelijk tot 400%); Geen andere vormen van tariefdifferentiatie (buitendijks, waterberging, bemalen en glasopstanden) in te voeren; Het kostenaandeel voor de ingezetenen te bepalen naar rato van de bevolkingsdichtheid. Dit is voor ons beheersgebied in de huidige kostentoedeling vastgesteld op 39%. Op basis van de bevolkingsdichtheid kan dit percentage binnen de bandbreedte van 31% tot 40% worden bepaald; 5

6 Geen gebruik te maken van de mogelijkheid het kostenaandeel voor ingezetenen (met maximaal 10%) extra te verhogen. 5.3 Argumenten Argumenten voor deze uitgangspunten voor de nieuw op te stellen kostentoedelingsverordening zijn: De pas onlangs in 2013 ingevoerde wegendifferentiatie wordt in stand gehouden op basis van een consistente beleidslijn en daarmee wordt aangesloten bij vrijwel alle andere waterschappen en eventuele partners voor toekomstige samenwerking; Het opslagpercentage van 100% voor wegendifferentiatie wordt niet verhoogd omdat volgens het rapport van Tauw vanuit de redenen niet meer kosten aan wegen zijn toe te rekenen; De overige mogelijkheden van tariefdifferentiatie worden afgewezen vanwege de zeer beperkte effecten en het ontbreken van causaal verband tussen de bijzondere omstandigheid en de gerelateerde kosten (nadere argumentatie treft u in bijlage 4); Er wordt vastgehouden aan de uitgangspunten van de huidige methodiek, de methode Delfland. Deze houdt een verdeling naar waarden in nadat een aandeel op basis van bevolkingsdichtheid aan ingezetenen is toegerekend. Dit betekent dat de huidige waardeontwikkelingen worden doorvertaald naar aanpassingen in de kostentoedelingspercentages. De waardeontwikkelingen van gebouwd en ongebouwd hebben een corrigerende werking die de onbalans, die in het rapport van Tauw wordt beschreven, deels wegneemt; De conclusies en aanbevelingen van zowel het OESO-rapport als de Modernisering Zuiveringsheffing kunnen praktisch gezien nog niet goed worden ingepast in de op dit moment voorgeschreven methodiek. Het is daardoor nog niet mogelijk om al bij deze aanpassing van de kostentoedelingsverordening binnen de zuiveringsheffing het accent te verleggen van het de vervuiler betaalt -principe naar het de veroorzaker betaalt -principe. Tevens ontbreken in de systematiek de mogelijkheden om economische prikkels in te bouwen die er binnen de watersysteemheffing voor moeten zorgen dat de gebruiker en de vervuiler meer gaan betalen. De bevolkingsdichtheid en het aandeel natuur zijn in ons beheersgebied niet dermate groot dat dit een extra toerekening van kosten aan ingezetenen rechtvaardigt. Dit is kortom geen argument om gebruik te maken van de mogelijkheid om maximaal 10% extra aan ingezetenen toe te rekenen. Bijlagen: 1. Het onderzoeksrapport Kosten watersysteem Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, onderzoek naar opbouw en redenen kosten (DM ) en Nadere toelichting onderdelen onderzoeksrapport Kosten watersysteem (DM ); 2. Rapportage Modernisering Zuiveringsheffing, Verkenning van de mogelijkheden voor een duurzame en doelmatige zuiveringsheffing (DM ); 3. Conclusies en aanbevelingen OESO-rapport: Waterbeheer in Nederland. Klaar voor de toekomst? (DM ) en Beleidsreactie OESO-rapport Nederlands Waterbeleid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DM ); 4. Aanvullende informatie beïnvloedingsmogelijkheden. 6

7 Bijlage 4 Aanvullende informatie beinvloedingsmogelijkheden Wat gebeurt er als we aan de knoppen draaien? Om inzicht te geven in de beïnvloedingsmogelijkheden op de uitgangspunten van de kostentoedeling wordt hier kort uitgelegd hoe de kostentoedelingsprocedure verloopt: A. Op basis van de bevolkingsdichtheid wordt het kostentoedelingspercentage voor de ingezetenen (gebruikers) bepaald. Het bestuur kan dit percentage nog met maximaal 10% verhogen; B. Binnen de categorieën is het mogelijk via differentiatie onderscheid aan te brengen in het op te leggen tarief voor groepen belanghebbenden in bijzondere situaties. A) Kostentoedelingspercentage ingezetenen Om de verdeling van lasten tussen gebruikers en eigenaren te beïnvloeden kan het kostentoedelingspercentage voor de ingezetenen (op dit moment 39%) worden aangepast. Het bestuur heeft daarvoor 2 mogelijkheden: Een keuze maken voor een percentage in de van toepassing zijnde bandbreedte (voor ons waterschap tussen de 31% en de 40%) De keuze voor een percentage dient natuurlijk onderbouwd te worden, maar het gaat hier om een bestuurlijke keuze; Het percentage extra verhogen met maximaal 10% Hier moeten in beginsel bijzondere omstandigheden voor zijn, maar ook hier gaat het om een bestuurlijke keuze. In de toelichting op de modelkostentoedelingsverordening worden de aanwezigheid van bijzonder veel natuur (meer dan 25%) en een zeer hoge bevolkingsdichtheid (meer dan inwoners per km 2 ) genoemd. Dit is binnen ons beheersgebied beide niet van toepassing. Een verhoging van het percentage voor de ingezetenen werkt direct door naar het tarief ingezetenen en heeft indirect invloed op de tarieven gebouwd, overig ongebouwd en natuur. In onderstaande tabel zijn de consequenties van de uitersten (31%, 40% en 50%) van deze bewegingsruimte weergegeven. Daarnaast is een middenvariant van 35% opgenomen die aansluit op de uitkomst van het rapport van Tauw (op basis van redenen is 34,5% van de kosten aan de categorie Ingezetenen toe te rekenen). Effect op de huidige verdeling met bestaande waardeverhoudingen Categorie Huidige verdeling Minimum bandbreedte ingezetenen Effect in %* Midden bandbreedte ingezetenen Effect in %* Maximum bandbreedte ingezetenen Effect in %* Maximale verhoging ingezetenen Effect in %* Ingezetenen 39,0% 31,0% -21% 35,0% -10% 40,0% 3% 50,0% 28% Gebouwd 52,1% 58,9% 13% 55,5% 7% 51,2% -2% 42,7% -18% Ongebouwd 8,8% 10,0% 13% 9,4% 7% 8,7% -2% 7,2% -18% Natuur 0,1% 0,1% 13% 0,1% 7% 0,1% -2% 0,1% -18% * Het Effect in % geeft de procentuele ontwikkeling van aandeel van de categorie ten opzichte van het huidige aandeel Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de ondergrens van de bandbreedte van 31% leidt tot een verlaging van de toedeling aan ingezetenen met 21% en een verhoging voor de andere categorieën van 13%. De bovengrens van de bandbreedte van 40% geeft een verhoging van de toedeling aan ingezetenen met 2,6% en een verlaging van 1,6% voor de overige categorieën. De middenvariant (35%) leidt tot een verlaging van 10% voor ingezetenen en een verhoging van 7% voor de overige categorieën. Met de maximale extra 7

8 10% wordt 50% aan ingezetenen toebedeeld. Dat geeft een verhoging met 28% voor ingezetenen en een verlaging voor de andere categorieën met 18%. Er zijn enkele waterschappen die het extra percentage bovenop de bandbreedte in de huidige kostentoedeling toepassen. Waterschap Ingezetenen% Extra % Amstel, Gooi en Vecht 60% 10% Delfland 57% 7% Hollandse Delta 45% 5% Reest en W ieden 35% 5% Rivierenland 35% 5% Vallei & Veluwe 40% 10% B) Tariefdifferentiatie Daarnaast is het mogelijk te besluiten tot tariefdifferentiatie. Dit instrument werkt alleen door naar de tarieven binnen een bepaalde categorie. Tariefdifferentiatie heeft dus géén invloed op de kostentoedelingspercentages. Onderstaande tariefdifferentiaties zijn mogelijk. Hiervan wordt wegendifferentiatie sinds het belastingjaar 2014 ook daadwerkelijk toegepast: a) Bemalen gebieden toeslag tussen 0% en 100% b) Glasopstanden toeslag tussen 0% en 100% c) Wegen - toeslag tussen 0% en 400% (wordt sinds 2014 toegepast) d) Buitendijkse gebieden korting tussen 0% en 75% e) Waterbergingsgebieden korting tussen 0% en 75% In onderstaande tabel treft u een overzicht van de verschillende mogelijkheden om tarieven te differentiëren. Hierin is opgenomen door hoeveel waterschappen deze mogelijkheden wel en niet worden toegepast en, als ze worden toegepast, welk percentage HDSR dan hanteert en er gemiddeld wordt gehanteerd. Toepassing tariefdifferentiatie door andere waterschappen wegen buitendijks waterberging bemalen glasopstand aantal waterschappen met differentiatie aantal waterschappen zonder differentiatie door HDSR toegepast percentage 100% n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t gemiddeld toegepast percentage 163% 73% 43% 50% n.v.t. Onderstaand wordt per mogelijkheid om tariefdifferentiatie toe te passen kort toegelicht waarom hoe dit in de uitgangspunten (paragraaf 5.2) is verwerkt. Vervolgens wordt met aanvullende informatie en rekenvoorbeelden nader ingegaan op deze mogelijkheden: a) Tariefdifferentiatie bemalen gebieden Niet toepassen omdat ook in onbemalen gebied inspanningen door het waterschap worden geleverd. Zo is in sommige gebieden waar water onder vrij verval afstroomt een uitgebreide infrastructuur van stuwen aanwezig. b) Tariefdifferentiatie glasopstanden Niet toepassen omdat in ons waterschapsgebied slecht 82 hectare aan glasopstanden aanwezig is en van een dermate klein oppervlak niet gezegd kan worden dat er sprake is van een duidelijk afwijkend belang. 8

9 c) Tariefdifferentiatie wegen Wegendifferentiatie is pas met ingang van het belastingjaar 2014 ingevoerd. Met het blijven toepassen ervan houdt het waterschap vast aan een consistente beleidslijn. Daarmee wordt dan tevens aangesloten bij vrijwel alle andere waterschappen en eventuele partners voor toekomstige samenwerking. Het is echter ook mogelijk het opslagpercentage te verhogen (tot maximaal 400%), te verlagen of de tariefdifferentiatie op wegen volledig af te schaffen. d) Tariefdifferentiatie buitendijkse gebieden Niet toepassen omdat ook in de buitendijkse gebieden het waterschap inspanningen verricht. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het onderhoud van zomerdijken, coupures en het in stand houden van een infrastructuur van gemaaltjes en stuwen. e) Tariefdifferentiatie waterbergingsgebieden Niet toepassen omdat waterbergingsgebieden op dit moment nog niet aanwezig zijn binnen ons waterschap. Onderstaand treft u per differentiatiemogelijkheid aanvullende informatie met daarbij grove berekeningen van eventuele effecten: a) Tariefdifferentiatie bemalen gebieden Onder bemalen gebied verstaan wij: "delen van het waterschapsgebied die niet vrij afwateren en delen van het waterschapsgebied waarin uit lager gelegen gebieden water wordt opgemalen". Op basis van deze definitie moet hectare van het totale waterschapsgebied ( hectare) beschouwd worden als bemalen gebied. Het lijkt evident dat in bemalen gebieden sprake is van een afwijkend belang in vergelijking met onbemalen gebied. Maar ook in onbemalen gebied worden inspanningen door het waterschap geleverd. Zo is in sommige gebieden waar water onder vrij verval afstroomt een uitgebreide infrastructuur van stuwen aanwezig. Een maximale tariefdifferentiatie voor bemalen gebied (+100%) heeft de volgende effecten (ten opzichte van geen tariefdifferentiatie en zonder inzet van reserves): Omslagheffing Effect bemalen gebied Effect onbemalen gebied Overig ongebouwd +4,8% -47,6% Gebouwd +11,3% -45,3% Het opwaartse effect (ten opzichte van geen differentiatie) in bemalen gebied is relatief gering, omdat de verschuiving van de belastingdruk door een groter belastingdraagvlak wordt opgevangen. Het verschil in effect tussen overig ongebouwd en gebouwd wordt ook veroorzaakt door de omvang van het belastingdraagvlak in de verschillende gebieden. Het gaat hier om globale berekeningen. b) Tariefdifferentiatie glasopstanden Een tariefdifferentiatie voor glasopstanden heeft alleen effect voor het tarief gebouwd. Blijkens informatie van de afdeling vergunningverlening en handhaving van ons waterschap is in ons waterschapsgebied zo n 82 hectare aan glasopstanden aanwezig. Dit is zo n klein oppervlak dat niet gezegd kan worden dat er sprake is van een duidelijk afwijkend belang. Bedacht moet worden dat de mogelijkheid van tariefdifferentiatie voor glasopstanden gecreëerd is voor waterschappen waar de aanwezigheid van glasopstanden 9

10 een negatieve invloed heeft op de waterbergingscapaciteit. Deze situatie doet zich in ons waterschap niet voor. Een tariefdifferentiatie voor glasopstanden heeft een verwaarloosbaar effect op het tarief voor niet-glasopstanden. Anders gezegd: deze tariefdifferentiatie zou in ons waterschap leiden tot een hoger tarief voor glastuinbouwers, maar niet tot een lager tarief voor de overige eigenaren. c) Tariefdifferentiatie wegen Een tariefdifferentiatie voor wegen wordt door HDSR sinds 2014 toegepast. Deze vorm heeft alleen invloed op de verdeling van lasten binnen de categorie ongebouwd. Wegeigenaren betalen bij wegendifferentiatie fors meer en overige eigenaren ongebouwd iets minder. Het tarief ongebouwd is door de invoering van wegendifferentiatie met ongeveer 9,7% gedaald en zijn de lasten voor wegeigenaren met ongeveer 81% gestegen (zij betalen het lagere tarief dubbel). Wegendifferentiatie raakt voornamelijk andere overheden die wegbeheerder zijn. Daarnaast heeft wegendifferentiatie ook gevolgen voor enige particuliere wegeigenaren. d) Tariefdifferentiatie buitendijkse gebieden Buitendijkse gebieden zijn gebieden gelegen buiten de primaire waterkeringen aan de Nederrijn en Lek. Het gaat om hectare van ons beheersgebied. Dit zijn gebieden waar meestal geen sprake is van enig peilbeheer en die niet beschermd worden tegen overstromingen. Ook hier verricht het waterschap inspanningen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het onderhoud van zomerdijken, coupures en het in stand houden van een infrastructuur van gemaaltjes en stuwen. Indien ons waterschap kiest voor tariefdifferentiatie, dan ligt die het meest voor de hand voor buitendijkse gebieden. Tariefdifferentiatie voor buitendijkse gebieden heeft gevolgen voor het tarief ongebouwd en geen gevolgen voor het tarief gebouwd. Een maximale tariefdifferentiatie voor buitendijks gebied (-75%) heeft de volgende effecten (ten opzichte van geen tariefdifferentiatie en zonder inzet van reserves): Omslagheffing Effect buitendijks gebied Effect overig gebied Overig ongebouwd -74,4% +2,3% Gebouwd -75% 0% Het relatief geringe effect van tariefdifferentiatie op het tarief binnen het overig gebied wordt verklaard, doordat het bij buitendijks gebied om een relatief klein gebied gaat. Begunstiging van dit gebied levert daarom maar een realitief geringe lastenstijging in het overig gebied op. Dat geldt nog sterker voor het gebouwd, omdat het aantal buitendijkse gebouwde objecten verwaarloosbaar klein is. Het gaat hier om globale berekeningen. e) Tariefdifferentiatie waterbergingsgebieden Waterbergingsgebieden zijn op dit moment nog niet aanwezig binnen ons waterschap. Zij spelen op dit moment dus geen rol in de discussie over tariefdifferentiatie. Indien in de komende periode (particuliere) gronden aangewezen worden als waterbergingsgebieden dan zal daar op eventueel een andere wijze (financiële) compensatie voor plaatsvinden. 10

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.3 1199528 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING 2016 Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 1. Inleiding Als gevolg van de Wet modernisering waterschapsbestel gelden vanaf 1 januari 2009 nieuwe regels voor de wijze van vaststelling van de bijdragen

Nadere informatie

Reparatie Waterschapswet

Reparatie Waterschapswet 347 Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens Mevr. Dr. C. Hoeben 1 In tegenstelling tot gemeenten en provincies bekostigen waterschappen hun taken voornamelijk door zelf belasting te heffen.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014.

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet (Stb. 2007,

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 Staf / CCBO STUKDATUM NAAM STELLER 15 april 2013 J. Van As / B. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Actualisatie kostentoedelingsverordening PROGRAMMA

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer alsvolgt:

Besluit: Vast te stellen de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer alsvolgt: Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; Gelet op de artikelen 120 en 122 van de Waterschapswet (Stb 2007, nr 208), hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit en het provinciale reglement voor het waterschap;

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor systeem. belastingheffing AGV. Onderzoek rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuwe kansen voor systeem. belastingheffing AGV. Onderzoek rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Nieuwe kansen voor systeem belastingheffing AGV Onderzoek rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013]

Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013] Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september ] Nr. Indiener Datum Zienswijze Reactie waterschap 1. Provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC Assen (uitstel) 19 juli Post in 1216 29 augustus

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk

Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk 58 Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk C. Hoeben* Samenvatting Waterschappen zijn decentrale overheden die van oudsher de regionale wateren beheren en de werkzaamheden bekostigen uit belastingopbrengsten.

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe Het Waterschapsblad is een officiële uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe 18 januari 2013 Uitgave nummer 1 Waterschap Vallei en Veluwe publiceert officiële bekendmakingen digitaal via dit Waterschapsblad.

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen. De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen. De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie Paulus Jansen, SP-Tweede Kamerlid Den Haag, decmber 2008 Waterschapslasten: met recht

Nadere informatie

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 september 2009 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Evaluatie effecten nieuw belastingstelsel

Nadere informatie

Schriftelijke consultatie DB 07-08-2009 Agendapunt 2

Schriftelijke consultatie DB 07-08-2009 Agendapunt 2 Schriftelijke consultatie DB 07-08-2009 Agendapunt 2 Onderwerp Evaluatie effecten nieuw belastingstelsel Portefeuillehouder(s) H.M.G. Hartmann Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma / Waterbeheersplan

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta"

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta" Samenvatting Met dit statenvoorstel stellen Provinciale Staten voor om de

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 329600. Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing. Voorstel VOORSTEL N HET LGEMEEN ESTUUR GENDPUNT 4 Onderwerp: Wijziging verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing Nummer: 329600 In D&H: 12-10-2010 Steller: P. E. oersma In ie: MZ 16-11-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN

ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN 764 Weekblad fiscaal recht. 6909. 3 juni 2011 ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN MEVR. DR. C.HOEBEN 1 1 Inleiding Waterschappen vormen een afzonderlijke overheidslaag

Nadere informatie

NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013. 0 Samenvatting

NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013. 0 Samenvatting NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013 0 Samenvatting De kostentoedelingsverordening van het waterschap moet tenminste eens in de vijf jaar worden herzien. Dat houdt in dat dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie:

Nadere informatie

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC.

Voorstel - Kennis nemen van de managementsamenvatting van de businesscase van PwC. Gezamenlijk bestuursvoorstel/oplegnotitie Overdracht van de muskus- en beverrattenbestrijding van de waterschappen in Noorden Zuid-Holland naar de bestaande bestrijdingsorganisaties van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 8 februari 2011

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 8 februari 2011 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: de heer M.J. Glastra (Bos- en Natuureigenaren) de heren H. Schalkwijk en G. van den Hoeven (Agrariërs) mevrouw E. van der Vorm en de heer G.J.P. Jansen

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland; op voordracht van het dagelijks bestuur van 11 oktober 2011; gelet op de artikelen 110,

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015 ONDERWERP 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus BESLUIT Opening De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der Kruk en Scherrenberg. Vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reglement Waterschap Zuiderzeeland: methode van kostentoedeling Registratienummer: CRU03.006 Samenvatting 1. Inleiding Op 15 juli 2003 heeft het college van gedeputeerde staten aan uw commissie

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

Kwijtschelding waterschappen

Kwijtschelding waterschappen Kwijtschelding waterschappen Kwijtschelding waterschappen Pagina 2 van 45 Kwijtschelding waterschappen Pagina 3 van 45 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Wet- en regelgeving en huidig kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer

In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit BMZ (tkn) Telefoonnummer: 030 634 57 24 SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt Onderwerp: Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 (BMZ) Nummer: 787874 In D&H: 04-02-2014 Steller: J.C.P. de Wit In

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast

Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast drs. E.Gerritsen dr. C. Hoeben drs. J.Th. van der Veer COELO COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken.

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. Aan: Van: Betreft: A.J. Flach B. Starink Heffingsgrondslagen rioolheffing Datum: 23-11-2012 Memo heffingsgrondslagen Inleiding In deze memo wordt ingegaan op de uitwerking van de mogelijke heffingsgrondslagen

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland

Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Corine Hoeben Centrum

Nadere informatie

Waterschap Roer en Overmaas, WAT NO. Algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO - 26 APR 2013. Sittard, 25 april 2013

Waterschap Roer en Overmaas, WAT NO. Algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO - 26 APR 2013. Sittard, 25 april 2013 Roer en Overmaas, WAT NO..LEI Algemeen bestuur Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO INGEK - 26 APR 2013 Sittard, 25 april 2013 uw kenmerk : - uw brief van : - ons kenmerk : 201304385

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Modernisering Zuiveringsheffing

Modernisering Zuiveringsheffing Modernisering Zuiveringsheffing Verkenning van de mogelijkheden voor een duurzame en doelmatige zuiveringsheffing Rapportage Ministerie van Infrastructuur en Milieu april 2014 Modernisering Zuiveringsheffing

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

ADVIES. AcW-2015/132924 ADVIES. 3 juli 2015

ADVIES. AcW-2015/132924 ADVIES. 3 juli 2015 ADVIES ADVIES 3 juli 2015 ADVIES WATERSCHAPSBESTUUR 1. Inleiding Aanleiding en doel advies De samenstelling van het bestuur van het waterschap en de wijze van verkiezen van de leden van het bestuur is

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Handboek heffingen. Lozing huishouding op riolering. Oorspronkelijke uitgave: Werkgroep Waterheffingen Bewerking: Ir. H.B. Pols

Handboek heffingen. Lozing huishouding op riolering. Oorspronkelijke uitgave: Werkgroep Waterheffingen Bewerking: Ir. H.B. Pols Handboek heffingen Lozing huishouding op riolering Oorspronkelijke uitgave: Werkgroep Waterheffingen Bewerking: Ir. H.B. Pols Datum: april 2015 Lozing huishoudens op de riolering. U betaalt zuiveringsheffing

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel

Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel; op voordracht van het dagelijks bestuur van 23 juni 2015, gelet op

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer fase 1a: Huidige financiering fase 1b: Trends en ontwikkelingen

Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer fase 1a: Huidige financiering fase 1b: Trends en ontwikkelingen Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer fase 1a: Huidige financiering fase 1b: Trends en ontwikkelingen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rapport 14 april 2015

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Tariefdifferentiëring

Tariefdifferentiëring Notitie inzake de berekening van de graf- en urnenrechten en de kostendekkendheid hiervan in de gemeente Heusden. Inleiding Zoals u duidelijk zal worden in deze notitie, is een verschillend aantal methoden

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e)

Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e) Vragen AB-lid J. van der Aa inzake Waterbeheerplan (agendapunt 3 h) en Managementletter 3 agendapunt 4 e) Vraag: AP 3.h. Waterbeheerplan Op blz. 33 staat nu (gewijzigde versie zie brief aan AB van 18 november)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie