ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei het college van Dijkgraaf en Heemraden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,"

Transcriptie

1 VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 Staf / CCBO STUKDATUM NAAM STELLER 15 april 2013 J. Van As / B. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Actualisatie kostentoedelingsverordening PROGRAMMA Bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER Maenhout, C.A.A.A. PARAAF HOOFD AFDELING CCBO drs. E. Borsboom Voorstel 1. Kennisnemen van de effecten die de nieuwe waarden hebben op de kostentoedelingsverordening; 2. kennisnemen van het voornemen van het college van DenH om de AV voor te stellen de Kostentoedelingsverordening 2012 te wijzigen, inclusief 50% tariefdifferentiatie voor wegen; 3. kennisnemen van het voornemen van het college van DenH om de concept-kostentoedelingsverordening 2014 ter inzage te leggen; 4. kennisnemen van de in deze nota geschetste uitgangspunten en de voorgestelde wijzigingsprocedure. Samenvatting De Unie van Waterschappen heeft aan het ingenieursbureau Tauw de opdracht verstrekt om de waarden van de infrastructuur te actualiseren met als waardepeildatum 1 januari De laatste keer dat Tauw deze actualisatie had uitgevoerd was in het jaar 2008 met waardepeildatum Met name de waarde van infrastructuur blijkt in de afgelopen jaren toegenomen. Uit gegevens van de Dienst Landelijk Gebied blijkt dat de agrarische grondprijzen op de waardepeildatum niet zijn gestegen ten opzichte van de prijzen waar in de KTD 2012 vanuit wordt gegaan. Tevens heeft de Unie van Waterschappen recent een onderzoek gedaan naar de waarde van bouwterreinen. Het onderzoek geeft aan dat de waarde hiervan met gemiddeld 10% is afgenomen ten opzichte van de KTD Het college van DenH is daarom voornemens de Kostentoedelingsverordening 2012 aan te passen met een tariefdifferentiatie van 50% op de verharde openbare wegen. In deze variant worden zowel de oppervlaktes als de waarden geactualiseerd. De Algemene Vergadering zal, met inachtneming van eventueel ingebrachte zienswijzen tijdens de periode van inzage, de definitieve Kostentoedelingsverordening vaststellen. Relevante kaders - Waterschapswet - Waterschapsbesluit Lelystad, 7 mei 2013 het college van Dijkgraaf en Heemraden, de secretaris-directeur, de dijkgraaf, ir. J.B. van der Veen. mr. ir. H.L. Tiesinga. 1 / 12

2 Toelichting Waterschap Zuiderzeeland voert binnen zijn beheergebied de wettelijk vastgelegde taken uit. Deze taken zijn de watersysteemtaak en de zuiveringstaak. De watersysteemtaak omvat de taken van het waterschap op het gebied van het waterkeringsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer en het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren, voor zover die activiteiten niet vallen onder het transporteren en/of behandelen van afvalwater. De zorg voor het watersysteem is één samenhangende taak die het waterschap in het gehele waterschapsgebied uitoefent. Onder het waterschapsgebied moet het reglementaire gebied worden verstaan, de buitengrenzen van het waterschap derhalve, inclusief eventuele buitendijkse gebieden. Omdat de watersysteemtaak in het gehele waterschapsgebied wordt uitgeoefend, komen gebieden zonder enig belang in de nieuwe situatie niet meer voor. Het waterschap heft voor de bekostiging van de watersysteemtaak belastingen. De belastingen voor de watersysteemtaak worden opgebracht door de categorieën ingezeten, eigenaren van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn, eigenaren van natuurterreinen en eigenaren van gebouwde onroerende zaken. De mate waarin de diverse categorieën bijdragen aan de watersysteemtaak wordt bepaald door de Kostentoedelingsverordening. Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet (Stb. 2007, 208) moet het algemeen bestuur van een waterschap ten behoeve van de watersysteemheffing een verordening vaststellen, waarin voor elk van de categorieën van heffingsplichtigen de toedeling van het kostendeel is opgenomen. Kostentoedelingsmethode De wijze waarop de kosten van de taakuitoefening aan de categorieën van heffingsplichtigen worden toegedeeld, is wettelijk vastgelegd. De eerste stap bestaat uit het toedelen van de op te brengen kosten aan de categorie ingezetenen. Vanuit het oogpunt van belang betaling wordt dit kostenaandeel gekoppeld aan de inwonerdichtheid van het betreffende waterschapsgebied. De toedeling van kosten aan de overige drie heffingsplichtige categorieën (ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn, natuurterreinen en gebouwde onroerende zaken) vindt ingevolge het vierde lid van deze bepaling plaats aan de hand van de waarde van de onroerende zaken in het economische verkeer. De wetgever geeft hierbij een aantal richtlijnen. Zo wordt bij de bepaling van de waarde van ongebouwde onroerende zaken, die geen natuurterreinen zijn, ook de infrastructuur tot deze categorie gerekend. Voor wat betreft de waarde van natuurterreinen wordt uitgegaan van 20% van de gemiddelde waarde per hectare van de agrarische gronden in het gebied van het waterschap. Voor wat betreft de gebouwde onroerende zaken wordt uitgegaan van de door de gemeenten vastgestelde WOZ-waarde. Wijziging waarden Het Waterschapsbesluit bepaalt in artikel 6.11 lid 2 dat de waardebepaling plaatsvindt naar de hoedanigheid en de staat van deze onroerende zaken op de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt ingevolge het eerste lid van deze bepaling maximaal twee jaren voor het begin van het eerste belastingjaar waarop de kostentoedeling betrekking heeft. Bij een Kostentoedelingsverordening die van kracht wordt vanaf het belastingjaar 2014, wordt de waardepeildatum dus op 1 januari 2012 vastgesteld. Het is wettelijk verplicht (artikel 120 lid 6 Waterschapswet) dat de Kostentoedelingsverordening (KTD) ten minste eenmaal in de vijf jaren wordt herzien. De Kostentoedelingsverordening zou in principe ieder jaar kunnen worden aangepast aan de gewijzigde oppervlaktes en waarden, maar het wijzigingsproces brengt de nodige kosten en tijdsbeslag met zich mee, waardoor waterschappen in de praktijk eens in de vier/vijf jaar tot aanpassing overgaan. De huidige KTD 2012 gaat voor de categorie Ongebouwd agrarische en overige gronden uit van de waarde met peildatum van de Kostentoedelingsverordening 2011 (1 januari 2009), maar voor de infrastructuur wordt nog uitgegaan van de waardepeildatum 1 januari / 12

3 De Unie van Waterschappen heeft aan het ingenieursbureau Tauw de opdracht verstrekt om de waarden van de infrastructuur te actualiseren met als waardepeildatum 1 januari De laatste keer dat Tauw deze actualisatie had uitgevoerd was in het jaar 2008 met waardepeildatum 1 januari De waarde van infrastructuur is in de afgelopen jaren met gemiddeld 10 procent toegenomen: Categorie Oude waarde Nieuwe waarde Stijgings-% Autosnelwegen ,7% Hoofdwegen en regionale wegen ,3% Lokale wegen ,9% Overige verharde wegen ,0% Spoorwegen ,2% Uit gegevens van de Dienst Landelijk Gebied blijkt dat de agrarische grondprijzen op de waardepeildatum niet zijn gestegen ten opzichte van de prijzen waar in de KTD 2012 vanuit wordt gegaan. Tevens heeft de Unie van Waterschappen recent een onderzoek gedaan naar de waarde van bouwterreinen. Het onderzoek geeft aan dat de waarde hiervan met gemiddeld 10% is afgenomen ten opzichte van de KTD Volgens de Waarderingskamer is in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland de gemiddelde waardedaling van woningen voor ,0%. Historisch perspectief Vanaf de wijziging van de Waterschapswet in 2009 heeft de AV de KTD driemaal aangepast. Categorie KTD 2009 KTD 2011 KTD 2012 Ongebouwd 23,6% 21,1% 20,9% Natuur 0,4% 0,5% 2,2% Gebouwd 51,0% 53,4% 51,9% Ingezetenen 25,0% 25,0% 25,0% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% KTD 2009 Eerste berekening kostentoedeling op basis van methode Delfland aan de hand van eerste modellen van de Taxatiewijzer. Geldig voor het belastingjaar 2009 en KTD 2011 Berekening aan de hand van het dan laatste model van de Taxatiewijzer. Er vindt een correctie plaats op de waarden agrarische gronden, de waarde van de infrastructuur wordt aangepast aan de laatste modellen van de Taxatiewijzer (waardepeildatum 1 januari 2007) en de laatst bekende WOZwaarden worden meegenomen. Geldig voor het belastingjaar KTD 2012 Geldig voor de belastingjaren vanaf Uitgangspunt is de KTD van Hierop is een correctie toegepast, omdat in de KTD 2011 en bijbehorende kostentoedelingskaart niets was geregeld over het aanslaan van buitendijks gebied. Uit de Sociaal Economische Verkenning was gebleken dat de (agrarische) grondprijzen in 2010 geen aanleiding hebben gegeven om de kostentoedeling aan te passen. Volledige herwaardering zou een beperkt effect hebben en het proces vertragen, zodat de wijziging van de KTD per 1 januari 2012 niet haalbaar zou zijn geweest. Ongebouwd agrarische en overige gronden wordt daarom gewaardeerd tegen de waarde met peildatum van de 3 / 12

4 KTD 2011 (1 januari 2009), maar voor de infrastructuur blijft de waardepeildatum 1 januari Argumenten voor actualisatie KTD Een aantal argumenten pleit voor het actualiseren van de huidige KTD. 1. Het getuigt van zorgvuldig bestuur om jaarlijks een bestuurlijke afweging te maken of ontwikkelingen in de waarden aanleiding geven tot actualisatie van de KTD. De Unie van Waterschappen heeft aan het ingenieursbureau Tauw de opdracht verstrekt om de waarden van de infrastructuur te actualiseren met als waardepeildatum 1 januari Uit deze recente rapportage blijkt dat de waarde van infrastructuur in de afgelopen jaren is toegenomen; 2. De laatste keer dat Tauw een waardebepaling had uitgevoerd was in het jaar 2008 met waardepeildatum 1 januari Het ligt daarom in de lijn van artikel 120 lid 6 Waterschapswet dat de waardepeildatum voor infrastructuur, tezamen met alle overige categorieën, geactualiseerd wordt tot 1 januari 2012 volgens de gegevens van Tauw; 3. alle categorieën zullen bij een actualisatie weer dezelfde en meest actuele waardepeildatum hebben. Aspecten bij actualisatie KTD Bij het actualiseren dienen de volgende onderdelen te worden meegewogen. 1. Ingezetenenpercentage Hoe hoger de inwonerdichtheid, hoe meer belang deze categorie als totaal heeft bij het waterbeheer. Hierdoor is het redelijk dat deze categorie als totaal ook een hoger aandeel in de kosten draagt. Deze redenatie kan andersom ook worden toegepast: Hoe lager de inwonerdichtheid, hoe minder belang deze categorie als totaal heeft bij het waterbeheer. Hierdoor is het redelijk dat deze categorie als totaal ook een lager aandeel in de kosten draagt. Ingevolge het tweede lid van artikel 120 Waterschapswet wordt de toedeling van het kostendeel aan de categorie ingezetenen bepaald aan de hand van de gemiddelde inwonerdichtheid per vierkante kilometer in het gebied van het waterschap. Deze is als volgt: Inwonerdichtheid Ingezetenenaandeel (%) Max. 500 inw/km > inw/km > inw/km Bij Zuiderzeeland is door het betrekken van buitendijks water in het aantal inwoners per vierkante kilometer gedaald van 257 naar 157. Zoals hierboven weergegeven bedraagt het toedelingspercentage, bij een gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer van 500 of minder, minimaal 20% en maximaal 30%. Het algemeen bestuur van een waterschap kan dit maximale kostentoedelingspercentage verhogen tot 40%. Dit is in het derde lid van artikel 120 geregeld. Blijkens de wetsgeschiedenis kan verhoging in bijzondere omstandigheden plaatsvinden. Als voorbeeld wordt een situatie genoemd waarin in het gebied van het waterschap een relatief groot aantal natuurterreinen voorkomt. De wet zegt echter niet wat hieronder moet worden verstaan. De Unie van Waterschappen relateert deze begrippen in de modelverordening omwille van de eenduidigheid aan het objectief fiscaal criterium in betekenende mate'. Dit staat voor 25% of meer. In Zuiderzeeland bestaat, dankzij het buitendijks water, bijna 50% van de oppervlakte van het beheergebied uit natuur. Uit bovenstaande volgt dat Waterschap Zuiderzeeland wat inwonerdichtheid zeer laag in de onderste categorie zit. Dit zou een reden kunnen zijn om lager dan het thans geldende ingezetenenpercentage van 25% te gaan zitten. Aan de andere kant biedt de Waterschapswet de mogelijkheid om het maximale kostentoedelingspercentage te verhogen tot 40%. Dit zou een argument kunnen zijn om juist boven het thans geldende ingezetenenpercentage van 4 / 12

5 25% te gaan zitten. Het college is voornemens om het ingezetenenpercentage te houden op 25%. 2. Tariefsdifferentiatie De AV kan besluiten de belastingtarieven, zoals die voor de categorieën Ongebouwd, Natuur en Gebouwd in de verordening op de watersysteemheffing zijn vastgesteld, te differentiëren. Het gaat hier om een facultatieve bevoegdheid van het waterschapsbestuur en niet om een verplichting. Uit een oogpunt van uniformiteit en vereenvoudiging zijn de situaties waarin tariefdifferentiatie mogelijk is, limitatief opgesomd in artikel 122 Waterschapswet. Om dezelfde reden is de bandbreedte van de tariefdifferentiatie wettelijk begrensd. Afwijkende tarieven kunnen alleen worden vastgesteld voor: buitendijks gelegen onroerende zaken, onroerende zaken gelegen in bemalen gebieden, onroerende zaken die in hoofdzaak bestaan uit glasopstanden en verharde openbare wegen. Differentiatie kan worden toegepast voor elk van de categorieën als genoemd in artikel 117, onderdelen b, c en d, (Ongebouwd, Natuur en Gebouwd) maar hoeft niet voor elke categorie gelijk te zijn. A. Buitendijks gelegen onroerende zaken Voor buitendijkse gebieden mag de heffing met maximaal 75% worden verlaagd. Het waterschapsbestuur kan per categorie een keus maken om wel of niet te differentiëren. Per subcategorie wordt daarom stilgestaan bij de vraag of er tariefdifferentiatie buitendijks moet worden toegepast. Voor buitendijkse gebieden in de categorie Natuur is het voorstel om in Zuiderzeeland niet over te gaan tot tariefsdifferentiatie, omdat de gevolgen voor eigenaren van binnendijkse natuurterreinen onaanvaardbaar groot zullen zijn. Dit komt omdat tariefsdifferentiatie pas wordt toegepast nadat de categorieën zijn toegewezen. Dit zal ertoe leiden dat met name de eigenaren van binnendijkse natuurterreinen een veel hoger bedrag per hectare moeten gaan betalen. Stel dat eigenaren van buitendijkse natuurterreinen een korting van 50% zouden krijgen op het door hen te betalen tarief, dan zouden eigenaren van binnendijkse natuurterreinen ineens te maken krijgen met een tariefstijging van meer dan 60%. Voor buitendijks gebouwde zaken heeft Waterschap Zuiderzeeland wel degelijk een zorgtaak. Het waterschap heeft voor deze categorie juist diverse voorzieningen moeten treffen, waarmee aanzienlijke kosten zijn gemoeid. Verlaging van het tarief voor de categorie buitendijks Onroerend gebouwd leidt tot een stijging voor binnendijks gebouwd met 0,6%. Op dit moment is de provincie bezig met het herijken van het provinciaal beleid voor buitendijkse gebieden. Provinciale Staten zullen hier naar verwachting in september 2013 een besluit over nemen. Er zijn scenario s denkbaar waarbij kosten voor gebouwd buitendijks zelfs hoger kunnen worden. Een verlaging van het tarief voor buitendijks gebouwd ligt daarom op dit moment niet voor de hand. Onroerend ongebouwd zijn de vaarwegen. De vaarwegen in rijkswater zijn ingedeeld in twee categorieën: als eerste vaarwegen in de randmeren, die groter zijn dan 50 en kleiner dan 100 meter breed. Deze worden aangeslagen alsof ze 50 meter breed zijn. Daarnaast vaarwegen in het Markermeer en IJsselmeer. Deze zijn groter of gelijk aan 100 meter, maar worden allen aangeslagen alsof ze 100 meter breed zijn. Deze rekenmethode zorgt er al voor dat de eigenaar niet het maximale bedrag betaalt en er is geen argument waarom het nog goedkoper zou moeten worden. Differentiatie van vaarwegen met 75% zorgt bovendien voor hogere kosten (+0,1%) voor ongebouwd binnendijks. Collegestandpunt De Unie van Waterschappen adviseert om voor alle overige categorieën (categorie Gebouwd en Ongebouwd) gelijke tariefdifferentiatiepercentages te hanteren. Dit met het oog op de eenvoud en transparantie van het belastingstelsel. Afgaand op hierboven genoemde argumenten is het college voornemens niet over te gaan tot tariefdifferentiatie voor buitendijks gelegen onroerende zaken. 5 / 12

6 B. Waterberging Het waterschapsbestuur mag de heffing maximaal 75% lager vaststellen voor onroerende zaken die blijkens de legger als waterberging worden gebruikt. In het gebied van Waterschap Zuiderzeeland zijn dergelijke gebieden niet expliciet aangewezen in de legger, waardoor deze mogelijkheid voor dit waterschap niet van toepassing is. C. Onroerende zaken gelegen in bemalen gebieden Aangezien het volledige binnendijkse land van Zuiderzeeland wordt bemalen is de wettelijk toegestane tariefsverhoging van 100% voor onroerende zaken gelegen in bemalen gebieden geen reële optie voor ons waterschap. D. Onroerende zaken die in hoofdzaak bestaan uit glasopstanden Bedacht moet worden dat de mogelijkheid van tariefdifferentiatie (max. 100%) voor glasopstanden gecreëerd is voor waterschappen waar de aanwezigheid van glasopstanden een negatieve invloed heeft op de waterbergingscapaciteit. Deze situatie doet zich in ons waterschap niet voor. Een tariefdifferentiatie voor glasopstanden heeft een verwaarloosbaar effect op het tarief voor nietglasopstanden. Anders gezegd: deze tariefdifferentiatie zou in ons waterschap leiden tot een hoger tarief voor glastuinbouwers, maar niet tot een lager tarief voor de overige eigenaren in de categorie Gebouwd. Het college is daarom voornemens geen tariefdifferentiatie toe te passen voor de glasopstanden. E. Verharde openbare wegen Met de invoering van de nieuwe waterschapswet in 2009 zijn ook een aantal aanpassingen doorgevoerd in het kader van de waterschapsbelastingen. Daarbij is een zogeheten weeffout ontstaan, die door de Tweede Kamer is gedefinieerd als de 'onevenredige waterschapsheffingen voor agrarische grondeigenaren als gevolg van het feit dat ook infrastructuur in de categorie ongebouwd valt'. De waarde van ongebouwd wordt namelijk sterk beïnvloed door de waarde van de aanwezige infrastructuur zoals wegen en spoorlijnen. Conform artikel 122 lid 3 sub b Waterschapswet is het daarom mogelijk om de tarieven van de verharde openbare wegen (dus geen spoorwegen) te verhogen met maximaal 100%. Dit heeft de wetgever zo bepaald om waterschappen de mogelijkheid te geven om de ongewenste gevolgen van deze weeffout zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kunnen het hoge beschermd economisch belang van wegen, en het feit dat wegen als verhard oppervlak meer waterbezwaar maken dan overig ongebouwd (zowel vanwege de verhoogde piekafvoer als vanwege de belangrijke bron van diffuse verontreiniging), een tariefsverhoging rechtvaardigen. Dit betekent een stijging van de heffing voor de eigenaren van wegen en daarnaast een verlaging van de waterschapsheffing 1 voor agrarische grondeigenaren. Varianten Hieronder worden drie varianten uitgewerkt: één variant waarbij geen tariefdifferentiatie op wegen is toegepast en twee varianten waarbij respectievelijk 50% en 100% tariefsdifferentiatie op wegen wordt toegepast. Er wordt afgesloten met een overzicht een collegestandpunt. 1 Op dit moment maken 11 van de 24 waterschappen gebruik van tariefsdifferentiatie voor wegen. Zuiderzeeland zou het twaalfde waterschap worden. 6 / 12

7 Kostentoedeling 2014 variant 0% tariefdifferentiatie In deze variant worden zowel de oppervlaktes als de waarden aangepast: wijziging waarden infrastructuur (peiljaar 2012) wijziging waarden agrarische gronden (peiljaar 2012) wijziging waarden gebouwd (peiljaar 2012) wijziging oppervlakte infrastructuur (peiljaar 2012) wijziging oppervlakte agrarische gronden (peiljaar 2012) De oppervlaktes wijzigen licht door de actualisatie. Er wordt geen rekening gehouden met eventueel niet door GBLT aangeslagen hectares. Er wordt geen tariefdifferentiatie op wegen toegepast. NB. De dijken zijn in eigendom bij het waterschap en worden daarom niet meegenomen in de berekening. categorie oppervlakte in ha. waarde per ha. vervangings waarde waarde in miljoenen percentage kostentoedeling Ongebouwd Autosnelwegen % 973 Hoofd- en regionale wegen % Lokale wegen % Overige verharde wegen % Agrarische en overige gronden Openbare spoorwegen % Bouwpercelen Totaal ongebouwd ,4% Natuur ,2% Gebouwd ,4% Subtotaal ,0% Ingezetenen 25,0% Totaal 100,0% 7 / 12

8 Kostentoedeling 2014 mét tariefdifferentiatie wegen De waarde van ongebouwd wordt sterk beïnvloed door de waarde van de aanwezige infrastructuur zoals wegen en spoorlijnen. Dit blijkt ook uit de berekening die voor ons waterschap worden gemaakt. De KTD 2014 stijgt voor ongebouwd met 2,4%. Dit wordt volledig veroorzaakt door de stijging van de waarde van de infrastructuur. Daarnaast neemt het areaal ongebouwd met ruim 2% af. Hierdoor stijgt het tarief van ongebouwd, zonder rekening te houden met een stijgende begrotingsomvang, al met bijna 5%. Conform artikel 122 lid 3 sub b Waterschapswet is het mogelijk om de tarieven van de verharde openbare wegen (dus geen spoorwegen) te verhogen met maximaal 100%. Dit heeft de wetgever zo bepaald om waterschappen de mogelijkheid te geven om de ongewenste gevolgen van de weeffout zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast spelen factoren als het hoge beschermd economisch belang van wegen, en het feit dat wegen als verhard oppervlak meer waterbezwaar maken dan overig ongebouwd een rol, waardoor een tariefsverhoging voor verharde openbare wegen kan worden gerechtvaardigd. Toepassing van tariefdifferentiatie op wegen leidt tot verlaging van de waterschapsheffing voor agrarische grondeigenaren en tot een verhoging van de heffing voor de eigenaren van wegen. Heldere communicatie met gemeenten en provincie is daarom noodzakelijk. Onderstaand zijn twee varianten weergegeven waarbij respectievelijk 50% en 100% tariefsdifferentiatie op wegen wordt toegepast. Variant 50% tariefdifferentiatie op wegen De stijging van het tarief ongebouwd (niet zijnde wegen) komt bij toepassing van een tariefsdifferentiatie van 50% uit op ongeveer 3%, waar dit zonder tariefdifferentiatie zo n 6% zou zijn. Het tarief voor de eigenaren van wegen stijgt met 55%. Deze berekening is gebaseerd op de voorlopige cijfers uit de Voorjaarsnota (VJN) Variant 100% differentiatie op wegen Wanneer er wordt uitgegaan van een differentiatie van wegen van 100%, dan wordt de verwachte tariefsmutatie bij ongebouwd (niet zijnde wegen) -0,1% (in plaats van +3,0% bij 50% differentiatie). Het tarief voor de eigenaren van wegen stijgt met bijna 100%. Deze berekening is gebaseerd op de voorlopige cijfers uit de Voorjaarsnota (VJN) Overzicht tariefmutaties bij nieuwe KTD (indicatief) Verwachte tariefmutaties (indicatief) Belastingtarieven VJN VJN + KTD 0% VJN + KTD 50% VJN + KTD 100% Watersysteemheffing Ingezetenenomslag 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Omslag gebouwd 9,6% 8,5% 8,5% 8,5% Omslag ongebouwd (overig) Omslag ongebouwd (wegen) 4,1% 6,4% 3,0% -0,1% 4,1% 6,4% 55% 99,8% Omslag natuur 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% Zuiveringheffing Tarief per vervuilingseenheid 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 8 / 12

9 Overwegingen college DenH Het college is van mening dat de huidige KTD moet worden aangepast op basis van de volgende argumenten: 1. Het getuigt van zorgvuldig bestuur om jaarlijks een bestuurlijke afweging te maken of ontwikkelingen in de waarden aanleiding geven tot actualisatie van de KTD. De Unie van Waterschappen heeft aan het ingenieursbureau Tauw de opdracht verstrekt om de waarden van de infrastructuur te actualiseren met als waardepeildatum 1 januari Uit deze recente rapportage blijkt dat de waarde van infrastructuur in de afgelopen jaren is toegenomen; 2. De laatste keer dat Tauw een waardebepaling had uitgevoerd was in het jaar 2008 met waardepeildatum 1 januari Het ligt daarom in de lijn van art. 120 lid 6 Waterschapswet dat de waardepeildatum voor infrastructuur, tezamen met alle overige categorieën, geactualiseerd wordt tot 1 januari 2012 volgens de gegevens van Tauw; 3. alle categorieën zullen bij een actualisatie weer dezelfde en meest actuele waardepeildatum hebben. Het college is daarom voornemens de AV voor te stellen de Kostentoedelingsverordening vanaf het jaar 2014 aan te passen. De KTD 2014 stijgt voor de categorie ongebouwd met 2,4%. Dit wordt volledig veroorzaakt door de stijging van de waarde van de infrastructuur. Conform artikel 122 lid 3 sub b Waterschapswet heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat tarieven van de verharde openbare wegen (dus geen spoorwegen) kunnen worden verhoogd met maximaal 100%. Dit heeft de wetgever zo bepaald om waterschappen de mogelijkheid te geven om de ongewenste gevolgen van de weeffout zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kunnen het hoge beschermd economisch belang van wegen, en het feit dat wegen als verhard oppervlak meer waterbezwaar maken dan overig ongebouwd (zowel vanwege de verhoogde piekafvoer als vanwege de belangrijke bron van diffuse verontreiniging), een tariefsverhoging rechtvaardigen. Dit betekent een stijging van de heffing voor de eigenaren van wegen en daarnaast een verlaging van de waterschapsheffing voor agrarische grondeigenaren. Gezien de argumenten van de wetgever om de ongewenste gevolgen van de weeffout zoveel mogelijk tegen te gaan wil het college een tariefdifferentiatie van 50% op de verharde openbare wegen toepassen. Wellicht dat de omstandigheden voor het jaar 2015 (Hanzelijn, N23) aanleiding geven om dit percentage te verhogen tot 100%, maar daar zal in de loop van 2014 een afweging over worden gemaakt. NB: GBLT geeft in haar jaarrekening 2012 lagere eenheden aan voor ongebouwde hectares. GBLT gaat uit van hectare, terwijl Zuiderzeeland er van uitgaat dat hectare een meer realistische inschatting is. Hierover vindt een gesprek plaats met GBLT. Als GBLT echter niet meer dan hectare aanslaat, dan leidt dit weliswaar niet tot een daling van het toedelingspercentage, maar wel tot een stijging van het tarief. GBLT heeft aangegeven dat men een eigen onderzoek instelt en Zuiderzeeland hierover begin mei informeert. Doorkijk naar KTD 2015 (inschatting) Er is een doorrekening gemaakt van de Kostentoedeling Om de onderlinge waardes te bepalen, zal worden uitgegaan van één waardepeildatum. Van alle waardegegevens komen de gegevens over de WOZ het laatst beschikbaar, te weten begin Dit betekent dat de waardebepaling waarin de grote infrastructurele veranderingen zijn doorgevoerd pas in de kostentoedelingsverordening 2015 kunnen worden meegenomen. Hierbij zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd op de Kostentoedeling 2014: De waarde gebouwd is aangepast aan de verwachte WOZ waarde op peildatum 1 januari Hiervoor is de waarde zoals opgenomen in 9 / 12

10 de Voorjaarsnota gebruikt. Het uitgangspunt bij de bepaling van deze waarde is een afname van de WOZ-waarde volgens opgave van het Kadaster met gemiddeld 7%; De oppervlakte van de infrastructuur is aangepast door de aanleg van de Hanzelijn en de N23; De oppervlakte van het totaal aan ongebouwde gronden is gecorrigeerd met 300 hectares, conform de Voorjaarsnota Een aantal zaken zijn niet in deze doorrekening meegenomen. Dit zijn: Een mogelijke verandering van de waarde van de infrastructuur per hectare. Op het ogenblik is hier nog onvoldoende inzicht in. Wel is bekend dat het BTW percentage is toegenomen van 19% naar 21%; Een mogelijke verandering van de waarde van de agrarische gronden per hectare. Op het ogenblik is hier nog onvoldoende inzicht in; Een mogelijke verandering van de waarde van de bouwterreinen gronden per hectare. Op het ogenblik is hier nog onvoldoende inzicht in; Een mogelijke verandering van de waarde van de gebouwd door de bouw van een aantal windmolens. Op het ogenblik is hier nog onvoldoende inzicht in. Inzicht in bovenstaande zaken zal moeten verkregen door de uitvoering van een onderzoek door een extern bureau. De kosten hiervan worden thans geschat op minimaal Op basis van een rekenkundige exercitie kan worden gesteld dat, gezien het bovenstaande, het aandeel in de kostentoedeling van de categorie ongebouwd stijgt van 21,4% in 2014 naar 23,1% in 2015, het aandeel van de categorie natuur stijgt van 2,2% naar 2,3% en het aandeel van de categorie gebouwd daalt van 51,4% naar 49,6%. Overleg met provincie en tijdsplanning Onderstaand de planning voor het wijzigen van de KTD, waarbij intern en extern van het meest gunstige scenario wordt uitgegaan. De terinzagelegging van de concept-kostentoedelingsverordening is een formele bevoegdheid van DenH. Het is vervolgens de bevoegdheid van de AV om, met inachtneming van eventueel ingebrachte zienswijzen tijdens de periode van inzage, de definitieve Kostentoedelingsverordening vast te stellen. Dit staat gepland voor de AV-vergadering van 24 september Vervolgens dient het college van Gedeputeerde Staten ook nog zijn goedkeuring te verlenen, waarbij is uitgegaan van een reactietermijn van de provincie van zes tot acht weken. Ten slotte dient de nieuwe Kostentoedelingsverordening tijdig (acht dagen voor inwerkingtreding) te worden gepubliceerd. Bovenstaande procedure is ook in 2011 gevolgd bij het vaststellen van de KTD / 12

11 Om de nieuwe Kostentoedelingsverordening op 1 januari 2014 van kracht te laten zijn, is het volgende tijdschema opgesteld: Periode Actie 28 mei 2013 Bespreken met AV van het voornemen terinzagelegging concept-ktd mei advertentie aan krant doorgeven 5 juni Bekendmaking in krant 6 juni 4 juli 4 weken terinzagelegging concept-ktd na 4 juli beoordelen eventuele zienswijzen DenH 22 augustus vaststellen reactie op zienswijzen AV 24 september vaststellen reactie op zienswijzen + vaststellen KTD september toezenden besluit AV aan GS 5 november t/m 19 november goedkeuring GS op 5, 12 of uiterlijk 19 november AV 26 november vaststellen tarieven op basis van KTDpercentages december publicatie goedgekeurde KTD e week december toezenden aan Lococensus-Tricijn 1 januari 2014 inwerkingtreding KTD 2014 De provincie kan ingevolge artikel 10:27 Awb slechts haar goedkeuring onthouden aan het besluit tot vaststelling van de Kostentoedelingsverordening wegens strijd met het recht of een bepaling uit de Waterschapswet. De laatste procedurestap betreft het verkrijgen van een goedkeuringsbesluit van GS vóór 31 december Derhalve zal in een vroegtijdig stadium reeds met Gedeputeerde Staten overlegd moeten worden om de planning mogelijk te maken. Daarom zal de provincie Flevoland nauw betrokken moeten worden bij de hele procedure. Dit betekent dat een reguliere procedure voor wijziging van de Kostentoedelingsverordening zes maanden tot een jaar in beslag kan nemen. Personele consequenties Geen Financiële consequenties Indien de AV besluit de Kostentoedelingsverordening te wijzigen, zal bij de berekening van de tarieven voor 2014 de nieuwe Kostentoedelingsverordening worden toegepast. Juridische consequenties Een normale procedure voor de aanpassing van de kostentoedeling bestaat uit de volgende stappen: 1. Het college van DenH bespreekt het voorstel om de kostentoedeling aan te passen met de Algemene Vergadering. 2. Op basis van deze bespreking wordt de conceptverordening gedurende vier weken ter inzage gelegd. 3. Op basis van de ingebrachte zienswijzen wordt een nota van reactie opgesteld en legt het college van DenH deze nota, samen met de definitieve Kostentoedelingsverordening, ter besluitvorming voor aan de Algemene Vergadering. 4. De Algemene Vergadering stelt zowel de nota van reactie als de definitieve Kostentoedelingsverordening vast. 5. Het AV-besluit wordt gepubliceerd en wordt zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. 6. Binnen 13 weken na toezending van het vaststellingsbesluit moet GS van de provincie Flevoland het besluit goedkeuren. GS kan dit besluit met eenmaal 13 weken verdagen. 11/ 12

12 Consequenties voor Communicatie De concept-kostentoedelingsverordening 2014 en de kostentoedelingskaart zullen uiterlijk 6 juni 2013 gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Daarnaast zullen belanghebbende organisaties als gemeenten, provincie, LTO, het Rijk, Flevolandschap en Natuurmonumenten op de hoogte worden gesteld van deze terinzagelegging. Bijlagen - ontwerp Kostentoedelingsverordening / 12

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 september 2013 Stafafdeling STUKDATUM NAAM STELLER 5 september 2013 J. Van As / B. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Kostentoedelingsverordening 2014 PROGRAMMA

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 27 oktober 2011 CCBO

ALGEMENE VERGADERING. 27 oktober 2011 CCBO VERGADERDATUM 27 oktober 2011 CCBO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 13 oktober 2011 J. Van As ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6 Kostentoedelingsverordening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 1. Inleiding Als gevolg van de Wet modernisering waterschapsbestel gelden vanaf 1 januari 2009 nieuwe regels voor de wijze van vaststelling van de bijdragen

Nadere informatie

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014.

Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. Toelichting op de Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Noorderzijlvest 2014. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet (Stb. 2007,

Nadere informatie

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014 Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Groot Salland 2014 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet moet het algemeen bestuur

Nadere informatie

Concept kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2014

Concept kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2014 Zaaknr. : 13.B0244/13.ZK00510 Kenmerk : 13IT015912 Barcode : *13IT015912* Concept kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2014 Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta; gelezen het voorstel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 19 augustus 2011, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 8 september 2011 SMO / Financiën. 23 augustus 2011 J.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 19 augustus 2011, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 8 september 2011 SMO / Financiën. 23 augustus 2011 J. V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 8 september 2011 SMO / Financiën S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 23 augustus 2011 J. Klein ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP Aanpassing

Nadere informatie

Kostentoedelingsonderzoek Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Kostentoedelingsonderzoek Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Kostentoedelingsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 15 mei 2013 Verantwoording Titel Kostentoedelingsonderzoek 2014 Opdrachtgever Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Reparatie Waterschapswet

Reparatie Waterschapswet 347 Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens Mevr. Dr. C. Hoeben 1 In tegenstelling tot gemeenten en provincies bekostigen waterschappen hun taken voornamelijk door zelf belasting te heffen.

Nadere informatie

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening. Algemeen Bestuur

Onderwerp: Kostentoedelingsverordening. Algemeen Bestuur Onderwerp: Kostentoedelingsverordening Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Joop de Hoon Datum: 20-11-2013 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 6 Registratienummer: 2013.19219 Voorstel 1. Constateren dat de

Nadere informatie

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet (Stb. 2007, 208) moet

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ami 08-06-2015 Conform Geparafeerd door: Boeren, M.M.L. D&H 23-06-2015 Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.3 1199528 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KOSTENTOEDELINGSVERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING 2016 Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer alsvolgt:

Besluit: Vast te stellen de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer alsvolgt: Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; Gelet op de artikelen 120 en 122 van de Waterschapswet (Stb 2007, nr 208), hoofdstuk 6 van het Waterschapsbesluit en het provinciale reglement voor het waterschap;

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 23 september 2010 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Herijking kostentoedeling agendapunt

Nadere informatie

De leden-waterschappen. belastingstelsel waterschappen. Geachte leden,

De leden-waterschappen. belastingstelsel waterschappen. Geachte leden, De leden-waterschappen datum ons kenmerk contactpersoon 11 juli 2011 60071/EV mw. V.M. Anches betreft uw kenmerk e-mail Bestuursstandpunt aanpassing - vanches@uvw.nl belastingstelsel waterschappen bijlage(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Kostentoedelingsonderzoek 2017 Waterschap Vechtstromen 17 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Kostentoedelingsonderzoek... 3 1.3 Huidige kostentoedeling Vechtstromen... 4 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Ontwerp kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017

Ontwerp kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017 Ontwerp kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017 Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 19 juli 2016 besloten om aan het algemeen bestuur van het waterschap

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe Het Waterschapsblad is een officiële uitgave van Waterschap Vallei en Veluwe 18 januari 2013 Uitgave nummer 1 Waterschap Vallei en Veluwe publiceert officiële bekendmakingen digitaal via dit Waterschapsblad.

Nadere informatie

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014

Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 Toelichting op de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet ( moet het algemeen

Nadere informatie

Toelichting Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2014

Toelichting Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2014 Ontwerp Toelichting Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2014 Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet moet het

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014

Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014 Toelichting op de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer Schieland en de Krimpenerwaard 2014 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 120, eerste lid, en artikel 122b, eerste

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 21 april 2017 Verantwoording Titel Kostentoedelingsonderzoek 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Opdrachtgever Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Uitgangspuntennotitie Kostentoedelingsverordening 2016-2019 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1. Inleiding 1.1 De aanleiding Zoals in Begroting 2015 is toegezegd wordt in 2015 een herziene kostentoedelingsverordening

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009

Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 4 mei 2011 Herziening kostentoedelingsverordening HDSR 2009 Onderzoek actualisatie kostentoedeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Verantwoording

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009

Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 Registratienummer 08. 14180 1 van 16 Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap Begripsbepalingen Artikel 1 Deze verordening

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Toelichting Kostentoedelingsverordening wegenbeheer Waterschap Rivierenland 2014

Toelichting Kostentoedelingsverordening wegenbeheer Waterschap Rivierenland 2014 Toelichting Kostentoedelingsverordening wegenbeheer Waterschap Rivierenland 2014 Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Wettelijke basis Ingevolge artikel 122b, eerste lid, van de Waterschapswet moet het algemeen bestuur

Nadere informatie

Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013]

Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september 2013] Zienswijzen Kostentoedelingsverordening 2014 [Versie 12 september ] Nr. Indiener Datum Zienswijze Reactie waterschap 1. Provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC Assen (uitstel) 19 juli Post in 1216 29 augustus

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Vragen en antwoorden aanpassing belastingstelsel waterschappen

Vragen en antwoorden aanpassing belastingstelsel waterschappen Bijlage 1 Bijlage Vragen en antwoorden aanpassing belastingstelsel waterschappen Algemeen 1. Waarom denken de waterschappen na over een nieuw belastingstelsel? Hiervoor zijn twee concrete aanleidingen:

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-11 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij IV 12 februari 2008 dhr. E.W. de Jonge, telefoon 038 499 79 02 Wijziging Reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland, onderdeel kostentoedeling

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

1) van Wim Zwanenburg op 10 februari 2014 aan mevrouw Corine Hoeben van COELO.

1)  van Wim Zwanenburg op 10 februari 2014 aan mevrouw Corine Hoeben van COELO. Diverse email uitwisselingen van Wim Zwanenburg 1) Email van Wim Zwanenburg op 10 februari 2014 aan mevrouw Corine Hoeben van COELO. Geachte mevrouw Hoeben, Ik zag uw bijdrage, vanuit COELO, in Nieuwsuur

Nadere informatie

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt Ter kennisname voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 30 maart 2016 Onderwerp Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013. 0 Samenvatting

NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013. 0 Samenvatting NOTA KOSTENTOEDELING 2014 Decos Post 2013-4515 Versie 31 mei 2013 0 Samenvatting De kostentoedelingsverordening van het waterschap moet tenminste eens in de vijf jaar worden herzien. Dat houdt in dat dit

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak Toelichting op de Verordening watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2012 Toelichting Algemeen 1. Wettelijke basis De verordening op de watersysteemheffing is gebaseerd op de tekst van de Waterschapswet,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Wetterskip Fryslân.

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Wetterskip Fryslân. WATERSCHAPSBLAD 22 Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Wetterskip Fryslân. Nr. 10285 december 2016 Bekendmaking vaststelling verordening op de watersysteemheffing Wetterskip

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht Provincie Noord-Brabant Wijzigingsbesluiten van de Reglementen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel Nota van Zienswijzen Artikel 4 Waterschapswet juncto afdeling 3.4 Algemene wet

Nadere informatie

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012

Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2012 Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland; op voordracht van het dagelijks bestuur van 11 oktober 2011; gelet op de artikelen 110,

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

*468686* Onderwerp Kostentoedeling Waterschap Zuiderzeeland

*468686* Onderwerp Kostentoedeling Waterschap Zuiderzeeland Nota Discussie P r o v i n c i e F l e v o l a n d ** Onderwerp Kostentoedeling Waterschap Zuiderzeeland Samenvatting: 1. Inleiding Op 10 oktober 2006 heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de resultaten van het deze zomer gehouden imagoonderzoek.

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de resultaten van het deze zomer gehouden imagoonderzoek. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 januari 2013 Communicatie STUKDATUM NAAM STELLER 9 oktober 2012 C.J. de Jager ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 11 Voorstel Kennisnemen van de resultaten van het deze zomer

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 agendapunt H.06 1158247 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Verordening op de watersysteemheffing Wetterskip Fryslân 2016

Verordening op de watersysteemheffing Wetterskip Fryslân 2016 Verordening op de watersysteemheffing Wetterskip Fryslân 2016 Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 10 november 2015; Gelet op de artikelen 110,113 en

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014 1 Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2014 A. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis De Verordening wegenheffing is gebaseerd op de tekst van de Waterschapswet zoals

Nadere informatie

Verordening op de watersysteemheffing waterschap Hunze & Aa s 2017

Verordening op de watersysteemheffing waterschap Hunze & Aa s 2017 Verordening op de watersysteemheffing waterschap Hunze & Aa s 2017 Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa s; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 10 oktober 2016; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015

Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015 1 Toelichting op de Verordening wegenheffing Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015 A. ALGEMEEN 1. Wettelijke basis De Verordening wegenheffing is gebaseerd op de Waterschapswet. Hoofdstuk XVI

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.3 1180591 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BASISGEGEVENS WATERSCHAPSBIJDRAGE 'DIJKREKENING' Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen.

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 januari 2013 SWS/ PWB STUKDATUM NAAM STELLER 29 november 2012 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 10 Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014

Toelichting op de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014 Toelichting op de Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014 ALGEMEEN 1. Wettelijke basis Deze verordening op de wegenheffing is gebaseerd op de tekst van de Waterschapswet, zoals die

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008

Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 Bijlage 4 Ontwerpbesluit 45/14 BIII Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 31 oktober 2014 Onderwerp Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008 Provinciale Staten van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN

ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN 764 Weekblad fiscaal recht. 6909. 3 juni 2011 ACHTERGROND WATERSCHAPSBESTUURDERS EN VERDELING BELASTINGOPBRENGSTEN MEVR. DR. C.HOEBEN 1 1 Inleiding Waterschappen vormen een afzonderlijke overheidslaag

Nadere informatie

Memorie van Toelichting

Memorie van Toelichting > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP BIJLAGEN

Nadere informatie

GEWIJZIGD EXEMPLAAR. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 3 05/109

GEWIJZIGD EXEMPLAAR. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 3 05/109 GEWIJZIGD EXEMPLAAR o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2005 RA05.0002 B 3 05/109 låçéêïéêéw Vaststelling tarieven OZB Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst: PCFO Afdeling:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Datum : 14 september 2004 Nummer PS : PS2004WEM07 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM Registratienummer : 2004WEM003832i

Datum : 14 september 2004 Nummer PS : PS2004WEM07 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM Registratienummer : 2004WEM003832i S T A T E N V O O R S T E L Datum : 14 september 2004 Nummer PS : PS2004WEM07 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM Registratienummer : 2004WEM003832i Portefeuillehouder : J. Binnekamp Titel : wijziging

Nadere informatie

provinciaal blad BESLUITEN, IEDER VOOR ZOVER HET HUN BEVOEGDHEID BETREFT:

provinciaal blad BESLUITEN, IEDER VOOR ZOVER HET HUN BEVOEGDHEID BETREFT: provinciaal blad nr. 12 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 10 juli 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 6 mei 2008, nr. 2008-99931, afd. LGW, tot

Nadere informatie

In stappen afbouwen De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag.

In stappen afbouwen De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag. Geactualiseerde woordvoeringslijn gedeeltelijk afschaffen kwijtschelding Versie 8 oktober 2015 Inleiding Vragen van media, inwoners en andere partijen worden beantwoord conform de woordvoeringslijn. De

Nadere informatie

Verordening Watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht 2017

Verordening Watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht 2017 Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; op voordracht van het dagelijks bestuur van 8 november 2016; gelet op de artikelen 110, 113 en 117 van de Waterschapswet; B E S L U I T :

Nadere informatie

De nieuwe Waterschapswet: watersysteemheffing en wegen

De nieuwe Waterschapswet: watersysteemheffing en wegen De nieuwe Waterschapswet: watersysteemheffing en wegen ERASMUS STUDIECENTRUM VOOR BELASTINGEN VAN LOKALE OVERHEDEN Rotterdam, juni 2009 mr. A.P. Monsma ESBL Postbus 1738 Burg. Oudlaan 50 Kamer L4-012 3000

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december 2011. Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB. ---------------------------------------------- Samenvatting A. Op basis van de door u vastgestelde begroting

Nadere informatie

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag.

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003 Registratienummer : 2003WEM005053i Portefeuillehouder:Binnekamp 7LWHO Aanpassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie