Schooljaar Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk"

Transcriptie

1 Schooljaar Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

2 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan voor het schooljaar Omdat het schoolplan met name de aandachtspunten geeft, hebben we deze in dit overzicht uitgewerkt en geconcretiseerd in verbeterpunten, zowel de schooldoelen (inclusief een of meer specifieke kwaliteitszorgonderwerpen) als de schooldoelen vanuit het strategische beleid geïnitieerd. Soms zijn er ook nieuwe punten aan toegevoegd. Dit overzicht is besproken met het team en de medezeggenschapsraad; voor de hierin uitgewerkte verbeterpunten is draagvlak bij het team. De verbeteronderwerpen ordenen wij volgens de speerpunten uit het strategisch beleidsplan Verbinding maken ( ) van de WSKO Schoolontwikkeling 2. 2 Passend onderwijs 3. 3 Brede school 4. 4 Werkgeverschap 5. 5 Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) 6. Overige verbeteronderwerpen Ten behoeve van de jaarlijkse concretisering van de speerpunten zijn mijlpalen opgesteld en voor de strategische doelen van het College van Bestuur zijn management-indicatoren opgesteld. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

3 2. en 1 Schoolontwikkeling en Kwazoactieplan Bron*** Aanwezig Ja* / nee** 1.1 Opbrengstgerichtheid Ja Plan kwaliteitszorg 1.2 Uitvoering sturend onderwijskundig kader Nee Sturend Onderwijskundig kader 1.3 Marketingplan / profilering Nee Schoolplan 1.4 Technieklokaal Nee Schoolplan 1.5 Katholieke identiteit Nee Mijlpalen 1.6 Komen tot keuze nieuwe methode voor Nee Schoolplan taal/spelling (incl. softwarelicenties 1.7 Digitale rapporten Nee Teamvergaderingen 1.8 Vergroening van het schoolplein + aanleg van schooltuinen Nee Teamvergaderingen 1.9 We stellen normen vast voor de resultaten die we met de leerlingen nastreven (op didactisch, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied) Nee Checklist basisondersteuning Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.1 Opbrengstgerichtheid Het team kan opbrengstgericht werken; teamleden kunnen scores van toetsen (Cito en andere methodegebonden toetsen) interpreteren en hier acties op zetten in de vorm van handelingsplannen op groeps -, subgroeps- en individueel niveau. Deze acties worden in lessen omgezet die voorbereid en geëvalueerd worden op hun effect cq. leerrendement van leerlingen. De leerkrachten voeren uit wat in het sturend onderwijskundig kader wordt aangegeven. In de groepsmappen is terug te zien wat in de klas gebeurt n.a.v. de gestelde doelen in de groepsplannen. Er wordt gewerkt met het D.I.-model. Alle groepen boeken vooruitgang en behalen op de vakken lezen, spelling en rekenen minimaal het gemiddelde dat van deze school verwacht mag worden. De Cito-eindtoets komt dit schooljaar uit op het landelijk gemiddelde. Zie verder de analyse van de schoolopbrengsten en van de Entreetoets. Intensieve aandacht voor het verhogen van de Citoopbrengsten, tijdens IB-overleg (ook met directie) en in teamvergadering. Tevens worden 2 studiemiddagen over dit onderwerp gehouden. Structureel volgen van de resultaten (lkr., Ib en directie) en daar gerichte acties op zetten De relatie leggen tussen de cito-uitslagen en het werken met de methode Het directe instructiemodel wordt bij alle lessen Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

4 zichtbaar toegepast in alle groepen IB e/o directie komt iedere 6 weken in alle groepen, geeft vooraf aan wat het aandachtspunt zal zijn en koppelt terug wat de bevindingen zijn Analyse tijdens vertelgesprekken, IB-beleid en in teamvergaderingen Terugkoppeling op team- en schoolniveau Interne begeleider als mede verantwoordelijke van dit proces en directeur als eindverantwoordelijke. Directie en interne begeleider Periode (tijd) Hele schooljaar, 2x expliciet in teamvergadering, 2x apart tijdens studiemiddag. Eigenaar (wie) Directie, ib en boco Evaluatie (wanneer) Mei 2015 Opnemen in jaarrooster en in de beschrijving van de zorg Periode (tijd) Eigenaar (wie) Kwaliteitszorg 1.2 Uitvoering sturend onderwijskundig kader Als leerkracht op deze school ben je kort en goed verantwoordelijk voor vier resultaatgebieden: 1. Hoge leeropbrengsten 2. Een positief werk- en leefklimaat. 3. Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag van leerlingen. 4. Prosociaal gedrag Dit vraagt een aantal zaken van de leerkracht, die beschreven zijn in het SOK, op blz. 3. Het vraagt ook support, gegeven door IB en directie, zie blz. 3. Bij de startvergadering de hoofdlijnen herhalen/opfrissen. Verder in vergaderplanning opnemen en steeds actueel houden. Team, directie, IB IB, directie en Hans van Rijn Hele schooljaar IB en directie Bovenschools w.b. de begeleiding van Hans van Rijn Evaluatie (wanneer) Juni 2015 Het SOK is de basis van ons handelen en zit in iedere groepsmap. Het wordt in juni geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

5 Periode (tijd) Eigenaar (wie) Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.3 Marketingplan en profilering De Verburch-hof heeft een PR-plan met daarin beschreven de doelen en acties om zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen. In het plan staat duidelijk aangegeven waar de school voor staat. Alle leerkrachten kunnen aangeven wat de visie van de VH is en wat dat betekent voor ons onderwijs. De school profileert zich uitdrukkelijk als brede school, waarbij we ondersteuning kunnen bieden aan vrijwel alle leerlingen (gedragskinderen uitgezonderd). Daarnaast zal het door de WSKO opgestelde format ingevuld en uitgevoerd gaan worden, zodra het Verburchhofplan klaar is (zie 1.2). Er zijn 3 niveaus waarop gehandeld wordt: 1. De reguliere PR-planning met activiteiten en data 2. Het plan met de visie en de 10 punten waarmee de VH zich profileert. Begeleiding door Fenom op 2 niveaus. 3. Het WSKO marketingplan PR-planning maken en format PR-plan invullen Begeleid door Fenom met team en klankbordgroep visie en profileringspunten formuleren. Er zijn 2 kwaliteitsbijeenkomsten gepland met het hele team. PR-Werkgroep, PR-klankbordgroep (ook met ouders) en directeur + team + MR + Fenom Fenom onderwijsdiensten, directie / interne begeleider Hele schooljaar 1. PR-plan maken in september 2. Visie en profileringsplan tot december WSKO marketingplan nadat duidelijk is hoe de profilering van de Verburch-hof in de toekomst zal zijn. Dat zal januari 2015 zijn. Directie 1000,00 (voor de peutervoorstellingen en de flyers) 3000,00 (begeleiding Fenom team + apart voor de PR met de klankbordgroep) Evaluatie (wanneer) Mei 2015 Het team meenemen in de visieontwikkeling en de bepaling van de profileringspunten. Hiervan een document maken. Evaluatie in de PR-werkgroep in januari en juni + een planning maken voor het schooljaar erna in september Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

6 Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.4 Technieklijn en technieklokaal Periode (tijd) Hele schooljaar Eigenaar (wie) Directie, ib en boco Elektra 1500,00 Evaluatie (wanneer) Mei 2015 We hebben een doorgaande technieklijn voor de hele school, met specifieke doelen voor de bouwen. Tegelijkertijd zijn we bezig met het binnenhalen van sponsorgelden om in het huidige handvaardigheidlokaal een technieklokaal te realiseren. De plannen voor het lokaal zijn al uitgewerkt en zullen stapsgewijs uitgevoerd worden (als er sponsorgeld is). Bij het opstellen van de technieklijn en de bijbehorende doelen zoeken we via het netwerkleren naar scholen die dit al gedaan hebben. Eén persoon is verantwoordelijk als voortrekker.. Vanuit de reguliere begroting is de aanleg van elektra aangevraagd. In het voorjaar plannen we een techniekweek. Directie, werkgroep techniek en het team Directie / interne begeleider/ In het schooljaar worden de gemaakte plannen uitgevoerd. Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.5 Katholieke identiteit Minimaal één teamvergadering besteden aan de katholieke identiteit. Op WSKO-niveau zullen de directeuren deelnemen aan een identiteitsdag. Eén teamvergadering besteden aan het op een zinvolle manier met elkaar bezig zijn met de katholieke identiteit van de school en hoe je daar zelf in staat. De directeur neemt deel aan een identiteitsdag met de andere directeuren. Het gehele team Directie, WSKO, identiteitsbegeleider, Irma Smits Periode (tijd) Tijdens een teamvergadering a.d.h.v. de Toolkit Eigenaar (wie) Directie Bovenschools Evaluatie (wanneer) Juni 2015 Evaluatie en het komende schooljaar weer opnemen in de planning. Volledig gerealiseerd Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

7 Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.6 Aanschaf methode taal/spelling (+software) Komen tot een keuze voor een nieuwe taalmethode (incl. spelling) Werkgroep maken en i.s.m. boco/directie een voorselectie maken op basis van een wensenlijst. Daarna draaien we proeflessen en wordt overgegaan tot aanschaf. Het gehele team Voorlichter schoolleverancier, boco en interne begeleider Periode (tijd) September 2014 december 2014 Eigenaar (wie) Directie, ib en boco Begroot op , software (afkopen voor 8 jaar) Evaluatie (wanneer) Hangt van aanschafmoment af. Keuze in het najaar. Vanaf januari 2015 of in het nieuwe schooljaar gaan we ermee werken. Monitoren tijdens teamvergaderingen. Schoolontwikkeling 1.7 Digitale rapporten Alle voorbereidingen in orde hebben (in Parnassys) om in het schooljaar 2015 te kunnen starten met digitale rapporten: 1. Alle methodetoetsen staan goed in ParnasSys 2. Rapporten worden door IB/werkgroep aangemaakt (naam geven, periodes aangeven) 3. Koppelingen (rapportdefinities) van rubrieken (vakgebieden) moeten gemaakt worden. 4. Welke rapportcijferschaal willen we? Standaard geeft ParnasSys er vier (g-v-m-o) maar daar kunnen we onze eigen schaal aan koppelen Er is een tijdlijn uitgezet tussen juli 2014 en mei Juli 2014: Toetsnormeringen zijn in orde, alle methode toetsen die we hebben, staan in ParnasSys Geschiedenis komt bijvoorbeeld pas bij de nieuwe methode (kan eerst handmatig) September-oktober 2014: In de rapportvergaderingen: wat willen we op het rapport per vakgebied (2 vergaderingen). Hoeveel rapporten willen we? Taal nog niet doen, pas bij de nieuwe methode, eerst handmatig. Welke indeling willen we? Welke kopjes? Welke onderdelen willen we per vakgebied? Afspreken: wie gaan de koppelingen in ParnasSys maken? Liefst meerdere personen. Hoe willen we dat de becijfering er uitziet? In de vergaderingen wordt overlegtijd gepland om over de koppelingen in kleine groepjes te praten. Maart 201: De koppelingen zijn gemaakt Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

8 3e rapport : Iedereen gebruikt nog het gewone rapport, maar een aantal mensen maakt ook voor (een deel) van zijn groep digitale rapporten. Zodat we goed kunnen vergelijken en met elkaar kunnen bespreken hoe het werkt en wat niet werkt in een vergadering in juni Schooljaar : We gebruiken het digitale rapport Werkgroep, team, IB en directie Van andere scholen (Pius X en Mariaschool) Periode (tijd) Juli 2014 mei 2015 Eigenaar (wie) Werkgroep (met IB) Geen Evaluatie (wanneer) Het schooljaar erna (als we daadwerkelijk met digitale rapporten gaan werken) Jaarlijkse evaluatie Volledig gerealiseerd Periode (tijd) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) Volledig gerealiseerd Schoolontwikkeling 1.8 Vergroening van het schoolplein + aanleg van schooltuinen. De schooltuinen in het voorjaar 2015 in gebruik nemen. Leren door doen! Dit gebruiken bij de PR van de school, dus ook opnemen in de visie op onderwijs. - Achter de speelplaats wordt een deel van de gemeentegrond geschikt gemaakt om met kinderen buiten te spelen of om buitenlessen te geven. - Daarnaast willen we naast de school schooltuinen realiseren. Dan moet een speeltoestel verplaatst en een hek geplaatst worden. Er moeten tegels verwijderd worden en grond gestort. Daarna gezaaid. Er moet een buitenkraan aangelegd worden (vanuit Catalpa). - De schooltuinen worden gebruikt door de school in het kader van lessen natuuronderwijs en door Catalpa. Leren door doen is het motto. De gemeente heeft al toestemming gegeven om de gemeentegrond deels te gebruiken. We moeten het zelf onderhouden. Dat moet geregeld worden, door iemand te zoeken die het wil maaien. Bij de gemeente aanvragen van boomstammen en boomschors. Een plan maken met de leerlingenraad, Catalpa en het team + met enthousiaste ouders. Sponsors zoeken voor de schooltuinen (wie kan de tegels eruit halen + grond storten + zaden sponsoren + een buitenkraan maken + een hek plaatsen). Het speeltoestel moet verplaatst of verkocht worden. Alle geledingen + de gemeente Hele schooljaar Werkgroep (met directie Catalpa en WH) Sponsoring zoeken Bij iedere vergadering met de werkgroep bepalen wat de acties zijn en hoe we verder gaan. Over het werken met de schooltuinen wordt een plan geschreven. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

9 Schoolontwikkeling 1.9 We stellen normen vast voor de resultaten die we met de leerlingen nastreven (op didactisch, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied) De bovengenoemde normen zijn beschreven en meetbaar. We analyseren ten minste 2 maal per jaar de resultaten van de leerlingen op school-, groeps- en individueel niveau. Zie ook 1.1. en 1.2. Normen vaststellen. Met de leerkrachten worden vertelgepsrekken gevoerd en worden de cito-resultaten en analyses besproken. Dat doen we ook op teamniveau, 2x per jaar, in een kwaliteitsvergadering. Alle geledingen van de school Parnassys Periode (tijd) Hele schooljaar Eigenaar (wie) IB en directie Evaluatie (wanneer) Maart 2015 Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan en in de planning en realisatie Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

10 2 Passend onderwijs en Kwazoactieplan Bron*** Aanwezig Ja* / nee** 2.1 Aanpassing systeem kwaliteitszorg Nee Inspectierapport 2.2 Leerkrachtgedrag beter afstemmen op Nee Inspectierapport verschillen tussen leerlingen 2.3 Begeleiding van beter begaafde leerlingen Nee Schoolplan 2.4 Opfrissen en borging van de Vreedzame Nee Schoolplan school en coöperatief leren 2.5 Herschrijven protocol zorgstructuur Nee Checklist basisondersteuning Periode (tijd) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) Volledig gerealiseerd Passend onderwijs 2.1 Aanpassing systeem van kwaliteitszorg De losse onderdelen vanuit Parnassys en Integraal (de Cockpit) gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs op de Verburch-hof cyclisch en systematisch te evalueren en te borgen. Het gaat om het jaarlijks evalueren van de resultaten van de leerlingen en over het evalueren en borgen van het onderwijsleerprces. Het begeleidingsplan van Hans van Rijn en de daarbij behorende scholings- en coachingsactiviteiten (op WSKOniveau) zullen ons de tools geven om het doel te bereiken. Jaarlijks in april-mei vullen de leerkrachten de basisvragenlijst in, waarna we de actiepunten opnemen in het volgende jaarplan. Na de toetsweken evalueren we met alle leerkrachten a.d.h.v. de toetskaarten de toetsresultaten, ook in samenhang met de methodegebonden toetsen. IB en directie Hans van Rijn Hele schooljaar Bestuur en directie Bovenschools Einde schooljaar De cyclische evaluatie zal terug te vinden zijn in de Cockpit van Integraal (Pasnassys). Wordt gedaan, mee bezig. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

11 Periode (tijd) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) Volledig gerealiseerd Passend onderwijs 2.2 Leerkrachtgedrag beter afstemmen op verschillen tussen leerlingen Het is zichtbaar in de klas dat de leerkrachten de leerinhouden, de instructie, de verwerkingsopdrachten en de onderwijstijd afstemmen op de verschillen tussen leerlingen. De leerkrachten zijn geïnformeerd over wat van hen verwacht wordt (Sturend onderwijskundig kader); Tussen iedere vakantie een kort groepsbezoek van de IBer of de directeur met korte terugkoppeling (persoonlijk en algemeen (tijdens vergadering)); Het in gebruik nemen van een formulier voor in de klassenmap, waarbij duidelijk wordt hoe de plannen in de klas uitgevoerd/aangepast/overgedragen worden. Leerkrachten, IB en directie Elkaar Hele schooljaar IB en directie Tussentijds bij de opbrengstenvergaderingen en aan het eind van het schooljaar. Evaluatiepunten opnemen in het jaarplan van het jaar erna. Er heeft verbetering plaatsgevonden. Dit blijft een actiepunt in Passend onderwijs 2.3 Begeleiding van beter begaafde leerlingen In hebben we ons protocol aangepast. Schooljaar : De kinderen worden door de leerkracht gescreend volgens de afspraken met behulp van ons instrument SiDi (bijna jaarlijks). De leerkrachten kennen en gebruiken de vervolgstappen die hierbij horen De intern begeleider maakt daarvan een uitgebreid verslag met een advies. We compacten om te voldoen aan de grotere leerstappen van deze kinderen Er wordt door enkele kinderen (5 à 10%) gewerkt met Levelwerk als uitdagend materiaal volgens de afspraken In de kleutergroepen is een levelhoek ingericht waarin de materialen staan van levelspel (ter voorbereiding op Levelwerk) De leerkrachten kennen de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen en screenen met deze eigenschappen in het achterhoofd Afspraken: We compacten leerstof met behulp van routeboekjes, door het verkorten of weglaten van instructie. We doen dit volgens de routeboekjes van Rekenrijk en Taaljournaal en hebben voor Zon zelf Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

12 compact richtlijnen opgesteld. Voor het volgen van de lessen spelling en begrijpend lezen zijn richtlijnen opgesteld. We bieden verrijkingswerk volgens de methode Levelwerk. Hierbij leren de kinderen plannen en krijgen ze verdiepende stof aangeboden De leerkracht heeft wekelijks contact met deze leerlingen over het werk. De leerkracht en de leerling vullen het evaluatieblad van Levelwerk per blok in. Leerkrachten differentiëren in hun instructie om aan alle kinderen tegemoet te kunnen komen. Leerkrachten kennen en nemen de stappen in SiDi De leerkracht begeleidt het uitdagende werk van het kind Alle kleuters mogen op eigen initiatief gebruik maken van de Levelhoek, sommige kleuters krijgen hiervoor opdrachten van de leerkracht. De intakelijst voor kleuters uit SiDi is opgenomen in ons aanmeldingsformulier en wordt met ouders besproken. De leerling wordt de eerste vier tot zes weken goed geobserveerd om te kijken wat het aankan en om waar mogelijk aanpassen van de leerling te voorkomen. Leerkrachten vertellen over de leerlingen die meer aankunnen in hun vertelgesprek We doen jaarlijks mee aan de kangoeroetest en lego league. Er zijn nog meer mogelijkheden: het volgen van lessen op het Rijswijks Lyceum, het volgen van Wiskunde en Science in het Engels via werken met levelbox 7 Leerkrachten en interne begeleiding. Specialist begaafdheid binnen ons team. Periode (tijd) Eigenaar (wie) Directie en IB Geen (alleen bijhouden aanschaf materialen) Tijdens een teamvergadering met elkaar: loopt het nog, Evaluatie (wanneer) doen we het goed, moet er iets aangepast Het hernieuwde protocol is vastgelegd. Samenvatting in Actie kaart. Beide zijn in bezit van de leerkrachten en te vinden bij de intern begeleiders. Volledig gerealiseerd Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

13 Passend onderwijs 2.4 Opfrissen en borging van de Vreedzame school en coöperatief leren Alle leerkrachten maken gebruik van de lessen van de Vreedzame school en hanteren de aangeleerde strategieën van coöperatief leren. Ze houden zich daarbij aan de gemaakte afspraken. Opfriscursus van de Vreedzame school voor nieuwe leerkrachten en leerkrachten die daar behoefte aan hebben. In de weekplanning aangeven welke strategieën van coöp in die periode in ieder geval aan bod moeten komen. In de teamvergaderingen de strategieën ook toepassen. Eén teamlid verantwoordelijk maken voor e uitvoering en borging. Team Fenom Onderwijsdiensten (opfriscursus Vreedzame school) Periode (tijd) Hele schooljaar Eigenaar (wie) Directie + boco 350,00 Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Opnemen in vergaderplanning Volledig gerealiseerd Passend onderwijs 2.5 Herschrijven protocol zorgstructuur Het protocol zorgstructuur krijgt een andere naam (Kwaliteitsdocument) en we beschrijven exact hoe we onze leerlingondersteuning vorm geven, met alle procedures en afspraken, ook m.b.t. de inzet van ondersteuningsmidddelen. We beschrijven wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie staan beschreven en worden zo uitgevoerd. Directie en IB herschrijven het huidige plan en maken daartoe 2x een afspraak. De directeur werkt het plan uit. Directie en IB - Periode (tijd) September-oktober 2014 Eigenaar (wie) Directie - Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Opnemen in cyclus evaluatie kwaliteitszorg Volledig gerealiseerd Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

14 3 Brede school en 3.1 Samenwerking met alle partijen benutten voor de profilering Kwazoactieplan Aanwezig Ja* / nee** Nee Bron*** Schoolplan Brede school 3.1 Samenwerking met alle partijen benutten voor de profilering De Westhof neerzetten als een brede school, waarin goed onderwijs gegeven wordt en waar we kindnabij veel ondersteuning kunnen bieden (fysiotherapie, logopedie, kindertherapie, dyslexiebehandelingen, enz). Intern goed samenwerken en beleid waar mogelijk afstemmen. Alert blijven op nieuwe bij de school passende partners. Het Ambulatorium laten groeien (overleg met OA en WSKO). Overleg met locatiemanager van Catalpa (iedere maand). Overleg met WSKO en OA m.b.t. Ambulatorium. Daarnaast: regelmatig (2x per jaar) evalueren met logopedie, fysiotherapie en ambulatorium. Directie / ib Directie / ib Periode (tijd) Eigenaar (wie) Directie Geen Evaluatie (wanneer) Mei 2015 Afspraken met betrokkenen zijn vastgelegd. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

15 4 Werkgeverschap en Kwazoactieplan Bron*** Aanwezig Ja* / nee** 4.1 Het opstellen van een PR-plan Nee WSKO 4.2 Netwerkleren Nee WSKO Werkgeverschap / marketing 4.1 Het opstellen van een PR-plan Voor iedere school wordt een PR-plan geschreven, op basis van het in schooljaar vastgestelde WSKOformat. Invullen en uitvoeren van het PR-plan Directeuren en teams scholen WSKO PR-werkgroep + Irene van Deursen Periode (tijd) Jan.-feb Eigenaar (wie) Directeur Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Activiteiten worden opgenomen in het volgende jaarplan. Volledig gerealiseerd Werkgeverschap/ marketing 4.2 Netwerkleren De bestaande netwerken in Naaldwijk worden verbreed naar andere WSKO-scholen. Er is een evaluatie waaruit blijkt hoe a) de bestaande en nieuwe leernetwerken zich ontwikkelen b) leerkrachten netwerkleren waarderen. Op basis hiervan wordt een nieuwe strategie ontwikkeld. De kennisproducten zijn praktisch toepasbaar omschreven en toegankelijk via het WSKO portaal. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de vastgestelde competenties voor netwerkleren. Data verzamelen voor de eindrapportage waaruit blijkt hoe: a) de bestaande en nieuwe leernetwerken zich ontwikkelen, b) leerkrachten netwerkleren waarderen en c) ambassadeurs de netwerken kunnen ondersteunen. Op basis hiervan wordt een strategie voor schooljaar ontwikkeld. Deze wordt in de eerste week van het schooljaar gecommuniceerd. Verder aanmoedigen gebruik te maken van het WSKO- portaal voor netwerkleren. Leerkrachten vinden hier een overzicht van alle netwerken, de deelnemers van elk netwerk, een agenda, kennisproducten en nieuwsbrieven. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

16 Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de vastgestelde competenties voor netwerkleren. Zes keer per jaar een nieuwsbrief versturen aan alle personeelsleden. Ondersteuning geven aan leernetwerken tijdens de witte weken i.s.m. de ambassadeurs. Directeuren ondersteunen in het scheppen van een leeromgeving waarin netwerkleren tot zijn recht komt. Directeuren, ambassadeurs en teams Werkgroep netwerkleren en ambassadeurs Periode (tijd) Schooljaar Eigenaar (wie) WSKO en directeuren Bovenschools Evaluatie (wanneer) In directeurenvergaderingen, met de teams en met de ambassadeurs Opgenomen in de planning (WSKO-breed), tevens in School- en Jaarplannen. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

17 5 Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) en Kwazoactieplan Aanwezig Ja* / nee** Nee Bron*** 5.1 Resultaten tevredenheidsonderzoeken analyseren en verwerken in de planning 5.2 Cyclisch evalueren van het Nee onderwijsleerproces. 5.3 Warme overdracht PO en VO Nee Checklist basisondersteuning Tevredenheidsonderzoeken 2014 Checklist basisondersteuning Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) 5.1 Resultaten n.a.v. tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen en personeel verwerken in de planning Alle ouders, het personeel en de leerlingen (groepen 6 t/m 8) hebben vlak voor de zomervakantie 2014 deelgenomen aan het oudertevredenheids, leerling- en personeelstevredenheidsonderzoek van Parnassys. De actiepunten nemen we op in een actieplan, waarmee we aan de slag gaan. Dit wordt besproken met de MR en opgenomen in het schoolplan en in de jaarplanningen. Analyseren van de gegevens en terugkoppelen naar het team (in teamvergaderingen), de ouders (in de MR en middels de nieuwsbrieven) en de leerlingen (via de leerlingenraad en de leerkrachten). Met elkaar komen tot verbeterpunten en hierbij prioriteiten aangeven. Alle geledingen van de school Parnassys Periode (tijd) September-oktober 2014 Eigenaar (wie) Directie Evaluatie (wanneer) Maart 2015 Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan en in het jaarplan / Periode (tijd) Meervoudig publieke verantwoording 5.2 Cyclisch evalueren van het onderwijsleerproces We beschrijven (in het kwaliteitsdocument) wat, hoe, wanneer en met wie we evalueren en nemen dat op in onze planning. We evalueren jaarlijks aan het einde van het schooljaar. De resultaten zijn terug te vinden in het kwaliteitsdocument, in Parnassys en in de Planning en realisatie van het jaar daarna. IB en directie beschrijven. We evalueren met het hele team. Alle geledingen van de school Parnassys Beschrijving in september-oktober Uitvoering gedurende het schooljaar. Eigenaar (wie) Directie Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

18 en in de planning realisatie Meervoudig publieke verantwoording 5.3 Warme overdracht PO en VO. Periode (tijd) Januari-februari 2015 Eigenaar (wie) IB Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar We benaderen halverwege het 1 e jaar de PO- of VO-school van onze leerlingen met extra onderwijsbehoeften en leggen vast hoe het met deze leerlingen gaat + geven aan wat wij (en zij) hiervan kunnen leren. IB heeft een lijst van de leerlingen met extra onderwijsbehoeften en zoekt in januari-februari contact met de VO-school. We koppelen terug naar het hele team. Alle geledingen van de school Parnassys Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan en in de planning realisatie Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie