Schooljaar Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk"

Transcriptie

1 Schooljaar Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

2 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan voor het schooljaar Omdat het schoolplan met name de aandachtspunten geeft, hebben we deze in dit overzicht uitgewerkt en geconcretiseerd in verbeterpunten, zowel de schooldoelen (inclusief een of meer specifieke kwaliteitszorgonderwerpen) als de schooldoelen vanuit het strategische beleid geïnitieerd. Soms zijn er ook nieuwe punten aan toegevoegd. Dit overzicht is besproken met het team en de medezeggenschapsraad; voor de hierin uitgewerkte verbeterpunten is draagvlak bij het team. De verbeteronderwerpen ordenen wij volgens de speerpunten uit het strategisch beleidsplan Verbinding maken ( ) van de WSKO Schoolontwikkeling 2. 2 Passend onderwijs 3. 3 Brede school 4. 4 Werkgeverschap 5. 5 Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) 6. Overige verbeteronderwerpen Ten behoeve van de jaarlijkse concretisering van de speerpunten zijn mijlpalen opgesteld en voor de strategische doelen van het College van Bestuur zijn management-indicatoren opgesteld. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

3 2. en 1 Schoolontwikkeling en Kwazoactieplan Bron*** Aanwezig Ja* / nee** 1.1 Opbrengstgerichtheid Ja Plan kwaliteitszorg 1.2 Uitvoering sturend onderwijskundig kader Nee Sturend Onderwijskundig kader 1.3 Marketingplan / profilering Nee Schoolplan 1.4 Technieklokaal Nee Schoolplan 1.5 Katholieke identiteit Nee Mijlpalen 1.6 Komen tot keuze nieuwe methode voor Nee Schoolplan taal/spelling (incl. softwarelicenties 1.7 Digitale rapporten Nee Teamvergaderingen 1.8 Vergroening van het schoolplein + aanleg van schooltuinen Nee Teamvergaderingen 1.9 We stellen normen vast voor de resultaten die we met de leerlingen nastreven (op didactisch, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied) Nee Checklist basisondersteuning Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.1 Opbrengstgerichtheid Het team kan opbrengstgericht werken; teamleden kunnen scores van toetsen (Cito en andere methodegebonden toetsen) interpreteren en hier acties op zetten in de vorm van handelingsplannen op groeps -, subgroeps- en individueel niveau. Deze acties worden in lessen omgezet die voorbereid en geëvalueerd worden op hun effect cq. leerrendement van leerlingen. De leerkrachten voeren uit wat in het sturend onderwijskundig kader wordt aangegeven. In de groepsmappen is terug te zien wat in de klas gebeurt n.a.v. de gestelde doelen in de groepsplannen. Er wordt gewerkt met het D.I.-model. Alle groepen boeken vooruitgang en behalen op de vakken lezen, spelling en rekenen minimaal het gemiddelde dat van deze school verwacht mag worden. De Cito-eindtoets komt dit schooljaar uit op het landelijk gemiddelde. Zie verder de analyse van de schoolopbrengsten en van de Entreetoets. Intensieve aandacht voor het verhogen van de Citoopbrengsten, tijdens IB-overleg (ook met directie) en in teamvergadering. Tevens worden 2 studiemiddagen over dit onderwerp gehouden. Structureel volgen van de resultaten (lkr., Ib en directie) en daar gerichte acties op zetten De relatie leggen tussen de cito-uitslagen en het werken met de methode Het directe instructiemodel wordt bij alle lessen Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

4 zichtbaar toegepast in alle groepen IB e/o directie komt iedere 6 weken in alle groepen, geeft vooraf aan wat het aandachtspunt zal zijn en koppelt terug wat de bevindingen zijn Analyse tijdens vertelgesprekken, IB-beleid en in teamvergaderingen Terugkoppeling op team- en schoolniveau Interne begeleider als mede verantwoordelijke van dit proces en directeur als eindverantwoordelijke. Directie en interne begeleider Periode (tijd) Hele schooljaar, 2x expliciet in teamvergadering, 2x apart tijdens studiemiddag. Eigenaar (wie) Directie, ib en boco Evaluatie (wanneer) Mei 2015 Opnemen in jaarrooster en in de beschrijving van de zorg Periode (tijd) Eigenaar (wie) Kwaliteitszorg 1.2 Uitvoering sturend onderwijskundig kader Als leerkracht op deze school ben je kort en goed verantwoordelijk voor vier resultaatgebieden: 1. Hoge leeropbrengsten 2. Een positief werk- en leefklimaat. 3. Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag van leerlingen. 4. Prosociaal gedrag Dit vraagt een aantal zaken van de leerkracht, die beschreven zijn in het SOK, op blz. 3. Het vraagt ook support, gegeven door IB en directie, zie blz. 3. Bij de startvergadering de hoofdlijnen herhalen/opfrissen. Verder in vergaderplanning opnemen en steeds actueel houden. Team, directie, IB IB, directie en Hans van Rijn Hele schooljaar IB en directie Bovenschools w.b. de begeleiding van Hans van Rijn Evaluatie (wanneer) Juni 2015 Het SOK is de basis van ons handelen en zit in iedere groepsmap. Het wordt in juni geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

5 Periode (tijd) Eigenaar (wie) Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.3 Marketingplan en profilering De Verburch-hof heeft een PR-plan met daarin beschreven de doelen en acties om zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen. In het plan staat duidelijk aangegeven waar de school voor staat. Alle leerkrachten kunnen aangeven wat de visie van de VH is en wat dat betekent voor ons onderwijs. De school profileert zich uitdrukkelijk als brede school, waarbij we ondersteuning kunnen bieden aan vrijwel alle leerlingen (gedragskinderen uitgezonderd). Daarnaast zal het door de WSKO opgestelde format ingevuld en uitgevoerd gaan worden, zodra het Verburchhofplan klaar is (zie 1.2). Er zijn 3 niveaus waarop gehandeld wordt: 1. De reguliere PR-planning met activiteiten en data 2. Het plan met de visie en de 10 punten waarmee de VH zich profileert. Begeleiding door Fenom op 2 niveaus. 3. Het WSKO marketingplan PR-planning maken en format PR-plan invullen Begeleid door Fenom met team en klankbordgroep visie en profileringspunten formuleren. Er zijn 2 kwaliteitsbijeenkomsten gepland met het hele team. PR-Werkgroep, PR-klankbordgroep (ook met ouders) en directeur + team + MR + Fenom Fenom onderwijsdiensten, directie / interne begeleider Hele schooljaar 1. PR-plan maken in september 2. Visie en profileringsplan tot december WSKO marketingplan nadat duidelijk is hoe de profilering van de Verburch-hof in de toekomst zal zijn. Dat zal januari 2015 zijn. Directie 1000,00 (voor de peutervoorstellingen en de flyers) 3000,00 (begeleiding Fenom team + apart voor de PR met de klankbordgroep) Evaluatie (wanneer) Mei 2015 Het team meenemen in de visieontwikkeling en de bepaling van de profileringspunten. Hiervan een document maken. Evaluatie in de PR-werkgroep in januari en juni + een planning maken voor het schooljaar erna in september Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

6 Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.4 Technieklijn en technieklokaal Periode (tijd) Hele schooljaar Eigenaar (wie) Directie, ib en boco Elektra 1500,00 Evaluatie (wanneer) Mei 2015 We hebben een doorgaande technieklijn voor de hele school, met specifieke doelen voor de bouwen. Tegelijkertijd zijn we bezig met het binnenhalen van sponsorgelden om in het huidige handvaardigheidlokaal een technieklokaal te realiseren. De plannen voor het lokaal zijn al uitgewerkt en zullen stapsgewijs uitgevoerd worden (als er sponsorgeld is). Bij het opstellen van de technieklijn en de bijbehorende doelen zoeken we via het netwerkleren naar scholen die dit al gedaan hebben. Eén persoon is verantwoordelijk als voortrekker.. Vanuit de reguliere begroting is de aanleg van elektra aangevraagd. In het voorjaar plannen we een techniekweek. Directie, werkgroep techniek en het team Directie / interne begeleider/ In het schooljaar worden de gemaakte plannen uitgevoerd. Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.5 Katholieke identiteit Minimaal één teamvergadering besteden aan de katholieke identiteit. Op WSKO-niveau zullen de directeuren deelnemen aan een identiteitsdag. Eén teamvergadering besteden aan het op een zinvolle manier met elkaar bezig zijn met de katholieke identiteit van de school en hoe je daar zelf in staat. De directeur neemt deel aan een identiteitsdag met de andere directeuren. Het gehele team Directie, WSKO, identiteitsbegeleider, Irma Smits Periode (tijd) Tijdens een teamvergadering a.d.h.v. de Toolkit Eigenaar (wie) Directie Bovenschools Evaluatie (wanneer) Juni 2015 Evaluatie en het komende schooljaar weer opnemen in de planning. Volledig gerealiseerd Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

7 Schoolontwikkeling / kwaliteitszorg 1.6 Aanschaf methode taal/spelling (+software) Komen tot een keuze voor een nieuwe taalmethode (incl. spelling) Werkgroep maken en i.s.m. boco/directie een voorselectie maken op basis van een wensenlijst. Daarna draaien we proeflessen en wordt overgegaan tot aanschaf. Het gehele team Voorlichter schoolleverancier, boco en interne begeleider Periode (tijd) September 2014 december 2014 Eigenaar (wie) Directie, ib en boco Begroot op , software (afkopen voor 8 jaar) Evaluatie (wanneer) Hangt van aanschafmoment af. Keuze in het najaar. Vanaf januari 2015 of in het nieuwe schooljaar gaan we ermee werken. Monitoren tijdens teamvergaderingen. Schoolontwikkeling 1.7 Digitale rapporten Alle voorbereidingen in orde hebben (in Parnassys) om in het schooljaar 2015 te kunnen starten met digitale rapporten: 1. Alle methodetoetsen staan goed in ParnasSys 2. Rapporten worden door IB/werkgroep aangemaakt (naam geven, periodes aangeven) 3. Koppelingen (rapportdefinities) van rubrieken (vakgebieden) moeten gemaakt worden. 4. Welke rapportcijferschaal willen we? Standaard geeft ParnasSys er vier (g-v-m-o) maar daar kunnen we onze eigen schaal aan koppelen Er is een tijdlijn uitgezet tussen juli 2014 en mei Juli 2014: Toetsnormeringen zijn in orde, alle methode toetsen die we hebben, staan in ParnasSys Geschiedenis komt bijvoorbeeld pas bij de nieuwe methode (kan eerst handmatig) September-oktober 2014: In de rapportvergaderingen: wat willen we op het rapport per vakgebied (2 vergaderingen). Hoeveel rapporten willen we? Taal nog niet doen, pas bij de nieuwe methode, eerst handmatig. Welke indeling willen we? Welke kopjes? Welke onderdelen willen we per vakgebied? Afspreken: wie gaan de koppelingen in ParnasSys maken? Liefst meerdere personen. Hoe willen we dat de becijfering er uitziet? In de vergaderingen wordt overlegtijd gepland om over de koppelingen in kleine groepjes te praten. Maart 201: De koppelingen zijn gemaakt Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

8 3e rapport : Iedereen gebruikt nog het gewone rapport, maar een aantal mensen maakt ook voor (een deel) van zijn groep digitale rapporten. Zodat we goed kunnen vergelijken en met elkaar kunnen bespreken hoe het werkt en wat niet werkt in een vergadering in juni Schooljaar : We gebruiken het digitale rapport Werkgroep, team, IB en directie Van andere scholen (Pius X en Mariaschool) Periode (tijd) Juli 2014 mei 2015 Eigenaar (wie) Werkgroep (met IB) Geen Evaluatie (wanneer) Het schooljaar erna (als we daadwerkelijk met digitale rapporten gaan werken) Jaarlijkse evaluatie Volledig gerealiseerd Periode (tijd) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) Volledig gerealiseerd Schoolontwikkeling 1.8 Vergroening van het schoolplein + aanleg van schooltuinen. De schooltuinen in het voorjaar 2015 in gebruik nemen. Leren door doen! Dit gebruiken bij de PR van de school, dus ook opnemen in de visie op onderwijs. - Achter de speelplaats wordt een deel van de gemeentegrond geschikt gemaakt om met kinderen buiten te spelen of om buitenlessen te geven. - Daarnaast willen we naast de school schooltuinen realiseren. Dan moet een speeltoestel verplaatst en een hek geplaatst worden. Er moeten tegels verwijderd worden en grond gestort. Daarna gezaaid. Er moet een buitenkraan aangelegd worden (vanuit Catalpa). - De schooltuinen worden gebruikt door de school in het kader van lessen natuuronderwijs en door Catalpa. Leren door doen is het motto. De gemeente heeft al toestemming gegeven om de gemeentegrond deels te gebruiken. We moeten het zelf onderhouden. Dat moet geregeld worden, door iemand te zoeken die het wil maaien. Bij de gemeente aanvragen van boomstammen en boomschors. Een plan maken met de leerlingenraad, Catalpa en het team + met enthousiaste ouders. Sponsors zoeken voor de schooltuinen (wie kan de tegels eruit halen + grond storten + zaden sponsoren + een buitenkraan maken + een hek plaatsen). Het speeltoestel moet verplaatst of verkocht worden. Alle geledingen + de gemeente Hele schooljaar Werkgroep (met directie Catalpa en WH) Sponsoring zoeken Bij iedere vergadering met de werkgroep bepalen wat de acties zijn en hoe we verder gaan. Over het werken met de schooltuinen wordt een plan geschreven. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

9 Schoolontwikkeling 1.9 We stellen normen vast voor de resultaten die we met de leerlingen nastreven (op didactisch, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied) De bovengenoemde normen zijn beschreven en meetbaar. We analyseren ten minste 2 maal per jaar de resultaten van de leerlingen op school-, groeps- en individueel niveau. Zie ook 1.1. en 1.2. Normen vaststellen. Met de leerkrachten worden vertelgepsrekken gevoerd en worden de cito-resultaten en analyses besproken. Dat doen we ook op teamniveau, 2x per jaar, in een kwaliteitsvergadering. Alle geledingen van de school Parnassys Periode (tijd) Hele schooljaar Eigenaar (wie) IB en directie Evaluatie (wanneer) Maart 2015 Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan en in de planning en realisatie Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

10 2 Passend onderwijs en Kwazoactieplan Bron*** Aanwezig Ja* / nee** 2.1 Aanpassing systeem kwaliteitszorg Nee Inspectierapport 2.2 Leerkrachtgedrag beter afstemmen op Nee Inspectierapport verschillen tussen leerlingen 2.3 Begeleiding van beter begaafde leerlingen Nee Schoolplan 2.4 Opfrissen en borging van de Vreedzame Nee Schoolplan school en coöperatief leren 2.5 Herschrijven protocol zorgstructuur Nee Checklist basisondersteuning Periode (tijd) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) Volledig gerealiseerd Passend onderwijs 2.1 Aanpassing systeem van kwaliteitszorg De losse onderdelen vanuit Parnassys en Integraal (de Cockpit) gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs op de Verburch-hof cyclisch en systematisch te evalueren en te borgen. Het gaat om het jaarlijks evalueren van de resultaten van de leerlingen en over het evalueren en borgen van het onderwijsleerprces. Het begeleidingsplan van Hans van Rijn en de daarbij behorende scholings- en coachingsactiviteiten (op WSKOniveau) zullen ons de tools geven om het doel te bereiken. Jaarlijks in april-mei vullen de leerkrachten de basisvragenlijst in, waarna we de actiepunten opnemen in het volgende jaarplan. Na de toetsweken evalueren we met alle leerkrachten a.d.h.v. de toetskaarten de toetsresultaten, ook in samenhang met de methodegebonden toetsen. IB en directie Hans van Rijn Hele schooljaar Bestuur en directie Bovenschools Einde schooljaar De cyclische evaluatie zal terug te vinden zijn in de Cockpit van Integraal (Pasnassys). Wordt gedaan, mee bezig. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

11 Periode (tijd) Eigenaar (wie) Evaluatie (wanneer) Volledig gerealiseerd Passend onderwijs 2.2 Leerkrachtgedrag beter afstemmen op verschillen tussen leerlingen Het is zichtbaar in de klas dat de leerkrachten de leerinhouden, de instructie, de verwerkingsopdrachten en de onderwijstijd afstemmen op de verschillen tussen leerlingen. De leerkrachten zijn geïnformeerd over wat van hen verwacht wordt (Sturend onderwijskundig kader); Tussen iedere vakantie een kort groepsbezoek van de IBer of de directeur met korte terugkoppeling (persoonlijk en algemeen (tijdens vergadering)); Het in gebruik nemen van een formulier voor in de klassenmap, waarbij duidelijk wordt hoe de plannen in de klas uitgevoerd/aangepast/overgedragen worden. Leerkrachten, IB en directie Elkaar Hele schooljaar IB en directie Tussentijds bij de opbrengstenvergaderingen en aan het eind van het schooljaar. Evaluatiepunten opnemen in het jaarplan van het jaar erna. Er heeft verbetering plaatsgevonden. Dit blijft een actiepunt in Passend onderwijs 2.3 Begeleiding van beter begaafde leerlingen In hebben we ons protocol aangepast. Schooljaar : De kinderen worden door de leerkracht gescreend volgens de afspraken met behulp van ons instrument SiDi (bijna jaarlijks). De leerkrachten kennen en gebruiken de vervolgstappen die hierbij horen De intern begeleider maakt daarvan een uitgebreid verslag met een advies. We compacten om te voldoen aan de grotere leerstappen van deze kinderen Er wordt door enkele kinderen (5 à 10%) gewerkt met Levelwerk als uitdagend materiaal volgens de afspraken In de kleutergroepen is een levelhoek ingericht waarin de materialen staan van levelspel (ter voorbereiding op Levelwerk) De leerkrachten kennen de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen en screenen met deze eigenschappen in het achterhoofd Afspraken: We compacten leerstof met behulp van routeboekjes, door het verkorten of weglaten van instructie. We doen dit volgens de routeboekjes van Rekenrijk en Taaljournaal en hebben voor Zon zelf Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

12 compact richtlijnen opgesteld. Voor het volgen van de lessen spelling en begrijpend lezen zijn richtlijnen opgesteld. We bieden verrijkingswerk volgens de methode Levelwerk. Hierbij leren de kinderen plannen en krijgen ze verdiepende stof aangeboden De leerkracht heeft wekelijks contact met deze leerlingen over het werk. De leerkracht en de leerling vullen het evaluatieblad van Levelwerk per blok in. Leerkrachten differentiëren in hun instructie om aan alle kinderen tegemoet te kunnen komen. Leerkrachten kennen en nemen de stappen in SiDi De leerkracht begeleidt het uitdagende werk van het kind Alle kleuters mogen op eigen initiatief gebruik maken van de Levelhoek, sommige kleuters krijgen hiervoor opdrachten van de leerkracht. De intakelijst voor kleuters uit SiDi is opgenomen in ons aanmeldingsformulier en wordt met ouders besproken. De leerling wordt de eerste vier tot zes weken goed geobserveerd om te kijken wat het aankan en om waar mogelijk aanpassen van de leerling te voorkomen. Leerkrachten vertellen over de leerlingen die meer aankunnen in hun vertelgesprek We doen jaarlijks mee aan de kangoeroetest en lego league. Er zijn nog meer mogelijkheden: het volgen van lessen op het Rijswijks Lyceum, het volgen van Wiskunde en Science in het Engels via werken met levelbox 7 Leerkrachten en interne begeleiding. Specialist begaafdheid binnen ons team. Periode (tijd) Eigenaar (wie) Directie en IB Geen (alleen bijhouden aanschaf materialen) Tijdens een teamvergadering met elkaar: loopt het nog, Evaluatie (wanneer) doen we het goed, moet er iets aangepast Het hernieuwde protocol is vastgelegd. Samenvatting in Actie kaart. Beide zijn in bezit van de leerkrachten en te vinden bij de intern begeleiders. Volledig gerealiseerd Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

13 Passend onderwijs 2.4 Opfrissen en borging van de Vreedzame school en coöperatief leren Alle leerkrachten maken gebruik van de lessen van de Vreedzame school en hanteren de aangeleerde strategieën van coöperatief leren. Ze houden zich daarbij aan de gemaakte afspraken. Opfriscursus van de Vreedzame school voor nieuwe leerkrachten en leerkrachten die daar behoefte aan hebben. In de weekplanning aangeven welke strategieën van coöp in die periode in ieder geval aan bod moeten komen. In de teamvergaderingen de strategieën ook toepassen. Eén teamlid verantwoordelijk maken voor e uitvoering en borging. Team Fenom Onderwijsdiensten (opfriscursus Vreedzame school) Periode (tijd) Hele schooljaar Eigenaar (wie) Directie + boco 350,00 Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Opnemen in vergaderplanning Volledig gerealiseerd Passend onderwijs 2.5 Herschrijven protocol zorgstructuur Het protocol zorgstructuur krijgt een andere naam (Kwaliteitsdocument) en we beschrijven exact hoe we onze leerlingondersteuning vorm geven, met alle procedures en afspraken, ook m.b.t. de inzet van ondersteuningsmidddelen. We beschrijven wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie staan beschreven en worden zo uitgevoerd. Directie en IB herschrijven het huidige plan en maken daartoe 2x een afspraak. De directeur werkt het plan uit. Directie en IB - Periode (tijd) September-oktober 2014 Eigenaar (wie) Directie - Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Opnemen in cyclus evaluatie kwaliteitszorg Volledig gerealiseerd Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

14 3 Brede school en 3.1 Samenwerking met alle partijen benutten voor de profilering Kwazoactieplan Aanwezig Ja* / nee** Nee Bron*** Schoolplan Brede school 3.1 Samenwerking met alle partijen benutten voor de profilering De Westhof neerzetten als een brede school, waarin goed onderwijs gegeven wordt en waar we kindnabij veel ondersteuning kunnen bieden (fysiotherapie, logopedie, kindertherapie, dyslexiebehandelingen, enz). Intern goed samenwerken en beleid waar mogelijk afstemmen. Alert blijven op nieuwe bij de school passende partners. Het Ambulatorium laten groeien (overleg met OA en WSKO). Overleg met locatiemanager van Catalpa (iedere maand). Overleg met WSKO en OA m.b.t. Ambulatorium. Daarnaast: regelmatig (2x per jaar) evalueren met logopedie, fysiotherapie en ambulatorium. Directie / ib Directie / ib Periode (tijd) Eigenaar (wie) Directie Geen Evaluatie (wanneer) Mei 2015 Afspraken met betrokkenen zijn vastgelegd. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

15 4 Werkgeverschap en Kwazoactieplan Bron*** Aanwezig Ja* / nee** 4.1 Het opstellen van een PR-plan Nee WSKO 4.2 Netwerkleren Nee WSKO Werkgeverschap / marketing 4.1 Het opstellen van een PR-plan Voor iedere school wordt een PR-plan geschreven, op basis van het in schooljaar vastgestelde WSKOformat. Invullen en uitvoeren van het PR-plan Directeuren en teams scholen WSKO PR-werkgroep + Irene van Deursen Periode (tijd) Jan.-feb Eigenaar (wie) Directeur Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Activiteiten worden opgenomen in het volgende jaarplan. Volledig gerealiseerd Werkgeverschap/ marketing 4.2 Netwerkleren De bestaande netwerken in Naaldwijk worden verbreed naar andere WSKO-scholen. Er is een evaluatie waaruit blijkt hoe a) de bestaande en nieuwe leernetwerken zich ontwikkelen b) leerkrachten netwerkleren waarderen. Op basis hiervan wordt een nieuwe strategie ontwikkeld. De kennisproducten zijn praktisch toepasbaar omschreven en toegankelijk via het WSKO portaal. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de vastgestelde competenties voor netwerkleren. Data verzamelen voor de eindrapportage waaruit blijkt hoe: a) de bestaande en nieuwe leernetwerken zich ontwikkelen, b) leerkrachten netwerkleren waarderen en c) ambassadeurs de netwerken kunnen ondersteunen. Op basis hiervan wordt een strategie voor schooljaar ontwikkeld. Deze wordt in de eerste week van het schooljaar gecommuniceerd. Verder aanmoedigen gebruik te maken van het WSKO- portaal voor netwerkleren. Leerkrachten vinden hier een overzicht van alle netwerken, de deelnemers van elk netwerk, een agenda, kennisproducten en nieuwsbrieven. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

16 Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de vastgestelde competenties voor netwerkleren. Zes keer per jaar een nieuwsbrief versturen aan alle personeelsleden. Ondersteuning geven aan leernetwerken tijdens de witte weken i.s.m. de ambassadeurs. Directeuren ondersteunen in het scheppen van een leeromgeving waarin netwerkleren tot zijn recht komt. Directeuren, ambassadeurs en teams Werkgroep netwerkleren en ambassadeurs Periode (tijd) Schooljaar Eigenaar (wie) WSKO en directeuren Bovenschools Evaluatie (wanneer) In directeurenvergaderingen, met de teams en met de ambassadeurs Opgenomen in de planning (WSKO-breed), tevens in School- en Jaarplannen. Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

17 5 Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) en Kwazoactieplan Aanwezig Ja* / nee** Nee Bron*** 5.1 Resultaten tevredenheidsonderzoeken analyseren en verwerken in de planning 5.2 Cyclisch evalueren van het Nee onderwijsleerproces. 5.3 Warme overdracht PO en VO Nee Checklist basisondersteuning Tevredenheidsonderzoeken 2014 Checklist basisondersteuning Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) 5.1 Resultaten n.a.v. tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen en personeel verwerken in de planning Alle ouders, het personeel en de leerlingen (groepen 6 t/m 8) hebben vlak voor de zomervakantie 2014 deelgenomen aan het oudertevredenheids, leerling- en personeelstevredenheidsonderzoek van Parnassys. De actiepunten nemen we op in een actieplan, waarmee we aan de slag gaan. Dit wordt besproken met de MR en opgenomen in het schoolplan en in de jaarplanningen. Analyseren van de gegevens en terugkoppelen naar het team (in teamvergaderingen), de ouders (in de MR en middels de nieuwsbrieven) en de leerlingen (via de leerlingenraad en de leerkrachten). Met elkaar komen tot verbeterpunten en hierbij prioriteiten aangeven. Alle geledingen van de school Parnassys Periode (tijd) September-oktober 2014 Eigenaar (wie) Directie Evaluatie (wanneer) Maart 2015 Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan en in het jaarplan / Periode (tijd) Meervoudig publieke verantwoording 5.2 Cyclisch evalueren van het onderwijsleerproces We beschrijven (in het kwaliteitsdocument) wat, hoe, wanneer en met wie we evalueren en nemen dat op in onze planning. We evalueren jaarlijks aan het einde van het schooljaar. De resultaten zijn terug te vinden in het kwaliteitsdocument, in Parnassys en in de Planning en realisatie van het jaar daarna. IB en directie beschrijven. We evalueren met het hele team. Alle geledingen van de school Parnassys Beschrijving in september-oktober Uitvoering gedurende het schooljaar. Eigenaar (wie) Directie Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

18 en in de planning realisatie Meervoudig publieke verantwoording 5.3 Warme overdracht PO en VO. Periode (tijd) Januari-februari 2015 Eigenaar (wie) IB Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar We benaderen halverwege het 1 e jaar de PO- of VO-school van onze leerlingen met extra onderwijsbehoeften en leggen vast hoe het met deze leerlingen gaat + geven aan wat wij (en zij) hiervan kunnen leren. IB heeft een lijst van de leerlingen met extra onderwijsbehoeften en zoekt in januari-februari contact met de VO-school. We koppelen terug naar het hele team. Alle geledingen van de school Parnassys Verbeterpunten worden opgenomen in het Schoolplan en in de planning realisatie Planning - realisatie WSKO Verburch-hof

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Verbeterplan cbs De Höchte. Plan van aanpak Begrijpend Lezen. Met de Höchte op de hoogte! Alteveer, augustus 2015

Verbeterplan cbs De Höchte. Plan van aanpak Begrijpend Lezen. Met de Höchte op de hoogte! Alteveer, augustus 2015 Verbeterplan cbs De Höchte Plan van aanpak Begrijpend Lezen Met de Höchte op de hoogte! Alteveer, augustus 2015 Miriam Stuut (dir.) Nineke Kupers (IB) Janneke Smit (IB) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE School : basisschool De Linde Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 18JB Onderzoeksnummer : 113589 Datum schoolbezoek : 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 5 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. cbs Het Kompas

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. cbs Het Kompas RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij cbs Het Kompas Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 12QI Onderzoeksnummer : 125787 Datum schoolbezoek : 20 maart 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 16

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Zwaluw Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17OZ Onderzoeksnummer : 120362 Datum schoolbezoek : 12 oktober 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie