Ubbergen Welstandscommissie. Ubbergen! Jaarverslag Voor een mooi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ubbergen Welstandscommissie. Ubbergen! Jaarverslag 2013. Voor een mooi"

Transcriptie

1 Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon Website Dit is een uitgave van het

2 Adviseren over ruimtelijke kwaliteit Met dit biedt de welstandscommissie inzicht in haar werkwijze en plannen waarover in is geadviseerd. Dat is niet uitputtend, maar toont wel de breedte van de advisering: kwaliteit van bouwplannen, grote ruimtelijke ontwikkelingen en gemeentelijk beleid. Advisering vindt In lijn met voorafgaande jaren liepen de ontwikkelingen in de gemeente ook afgelopen jaar terug. Dat doet echter niets af aan het plezier om middels advisering een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van plannen op welke schaal dan ook. Integendeel, juist in deze tijd is het belangrijk dat de aandacht voor kwaliteit overeind vooral plaats door de adviseur ruimtelijke kwaliteit. De commissie komt alleen in beeld bij complexe plannen. Het biedt raadsleden ook een nadere blijft. Mensen nemen nu alleen een beslissing om te bouwen of verbouwen als het een meerwaarde geeft voor de toekomst. Met de crisis is het besef toegenomen dat de economische waarde van een pand afhangt van een zekere basiskwaliteit. Daarbij speelt ook de behoefte aan een goede omgeving, een omgeving die het waard is om te werken en te wonen. Ik probeer daarom altijd met de aanvrager mee te denken, rekening te houden met het programma maar ook met de omgeving. Regelmatig worden plannen namelijk vanuit de eigen wensen ontwikkeld met minder aandacht voor de invloed is op kennismaking met de commissie. Wij tonen hoe we de omgeving. Onmisbaar waren daarbij de toelichtingen en de betrokken houding van de meewerkende ambtenaren. de gemeente helpen bij het regisseren van ruimtelijke kwaliteit. Het gemeentelijk Stef de Wit beleid is daarbij uiteraard de leidraad. Als vaste adviseur kijken we hoe je evenwicht bewaart tussen vrijheid voor burgers en ontwerpers en heldere regie door de gemeente. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat als gevolg van een wisselwerking tussen betrokkenheid, deskundigheid én regelgeving. Daarom wordt ingezet op een koers die aansluit bij de maatschappelijke tendens van minder regels en meer ruimte voor eigen initiatief, maar wél met behoud van de karakteristieken die de ge meente kwaliteit en identiteit geven. Dit hoopt een impuls te geven om ruimtelijke kwaliteit tot een terugkerend onderwerp van debat in uw gemeente te maken. Wij nodigen de raadsleden daarom uit om de mandaat- of commissievergadering te bezoeken, of om met ons ter plekke te gaan kijken hoe de borging van ruimtelijke kwaliteit gestalte krijgt.

3 Nieuwe Holleweg Metamorfose Woning Bij het verbouw- en uitbreidingsplan van een woning aan de Nieuwe Holleweg werd ingezet op een nieuw bijvolume achter het bestaande hoofdvolume. Bij het architectonische concept is goed rekening gehouden met het hoofdvolume door middel van een lagere nokhoogte en een ondergeschikte uitstraling. Door de kleinere massa, positionering aan de achterzijde en afwijkende materialen toont de uitbreiding ondergeschikt in relatie tot het hoofdvolume, in lijn met het beleid. Bij de terreininrichting is rekening gehouden met de gewenste landschappelijke waarde van het zeer geaccidenteerde terrein. Ontwerp: Ton Hubbers Geveltekeningen van de uitbreiding

4 Terugblik In lijn met voorafgaande jaren liepen de ontwikkelingen in de gemeente ook afgelopen jaar terug. Dat doet echter niets af aan het plezier om met de advisering een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van plannen op welke schaal dan ook. Integendeel, juist in deze tijd is het belangrijk dat de aandacht voor kwaliteit overeind blijft. Mensen nemen nu alleen een beslissing om te bouwen of verbouwen als het een meerwaarde geeft voor de toekomst. Met de crisis is het besef toegenomen dat de economische waarde van een pand afhangt van een zekere basiskwaliteit. Daarbij speelt ook de behoefte keld waarbij vaak beperkt rekening wordt gehouden met de invloed op de omgeving. Onmisbaar waren daarbij de toelichtingen en de betrokken aan een goede omgeving, een omgeving die het houding van de meewerkende ambtenaren. waard is om in te werken en te wonen. Stef de Wit Ik probeer daarom altijd met de aanvrager mee te denken, rekening te houden met het programma maar ook met de omgeving. Regelmatig worden plannen namelijk vanuit de eigen wensen ontwik-

5 Publieksprijs 2014 Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit De gemeente mag trots zijn op de nieuwbouw van het schoolgebouw Notre Dame des Anges. Het ontwerp door Spring Architecten en Rinus Roovers Architect heeft zojuist de Gelderse Publieks Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit gewonnen. De provincie reikte begin maart 2014 voor de vijfde maal de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit (GPRK) uit aan dit project dat een opvallende, positieve bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de Gelderse leefomgeving. De CRK heeft het plan diverse keren met de ontwerpers besproken en geoptimaliseerd. Een Gelderse stemmer motiveerde zijn keuze als volgt: Zo kan het ook, moderne architectuur en behoud van natuur gaan hand in hand, met als resultaat een prachtige leeromgeving in de breedste zin van het woord. Ontwerp: Spring Architecten & Rinus Roovers Architect

6 Draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit De tijd dat de inrichting van onze leefomgeving grotendeels in plannen en regels was vastgelegd, ligt achter ons. Deregulering, decentralisatie, eigen verantwoordelijkheid: het zijn begrippen die al vele jaren de toon zetten, ook in het ruimtelijk domein. Tegenwoordig is het een andere overheid die de kwaliteit van de leefomgeving regisseert. Dit gebeurt steeds meer samen met burgers. Het besef is doorgedrongen dat ruimtelijke kwaliteit niet louter met regels valt te sturen en dat beleid meer effect heeft als dit gepaard gaat met input vanuit de samenleving. Door burgers meer ruimte te geven voor eigen initiatieven voelen deze zich meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun leefomgeving. De overheid kan de aandacht hierdoor verleggen van regels en normen naar regie en stimulering. Zie bijvoorbeeld innovatieve instrumenten als de kookboeken voor de leefomgeving (www.omgevingswet.pleio.nl). Aanbeveling: - De gemeente werkt nog met een welstandsnota van de eerste generatie, met veel regels en een weinig stimulerende opzet. Daarnaast gaat de gemeente samenwerken met de buurgemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn. Het is te overwegen om gezamenlijk een meer inspirerende en gebruiksvriendelijke nota op te stellen, die tevens als digitale webapplicatie kan worden gebruikt.

7 Werkwijze Afstemming Monumenten en Cultuurhistorie Op het gebied van cultuurhistorie en landschap is een rijke gemeente. De gemeente telt vele rijks- en gemeentelijke monumenten, waaronder een groot aantal landgoederen en buitenplaatsen. Afgelopen jaar zijn verschillende plannen voorgelegd. In eerste instantie worden de plannen besproken met de gemeentelijke monumentencommissie. Daarna worden de plannen teruggekoppeld en besproken met de rayonarchitect tijdens de welstandvergadering. Dit leidt tot een advies, waarin zowel de welstands- als monumentenaspecten van een plan worden afgewogen. Steeds werd daarbij gezocht naar een goede balans tussen de bescherming van de monumentale waarden en een passend gebruik voor de toekomst. Het oude materiaal en de karakteristieke verschijningsvorm van het gebouw zelf en de relatie met de (historische) omgeving vormen daarbij het uitgangspunt. Daarbij wordt naar een zo hoog mogelijk haalbare kwaliteit gezocht. Ook bij kleinere plannen bij monumenten wordt gestreefd naar ontwerpen die passen bij de uitstraling van het monument. Voormalig klooster De Refter : in goed overleg met beide commissies is met de toevoeging van een loopbrug een aantal problemen opgelost

8 De Omgevingswet komt eraan Naar verwachting treedt in 2018 de Omgevingswet in werking: een integrale wet voor de fysieke leefomgeving. Doel hiervan is onder meer dat gemeentelijke bestuurders een bredere afweging kunnen maken bij het realiseren van ruimtelijke projecten. Niet de regels staan voorop, maar de vraag of een project een bijdrage levert aan een goede ruimtelijke kwaliteit en hierdoor meerwaarde oplevert. De gemeente is hierbij vooral een uitnodigende regisseur. Voorwaarde om als gemeente regie te voeren op ruimtelijke kwaliteit is dat er een heldere visie met doelstellingen ligt en waarin de kernkwaliteiten van de gemeente zijn verwoord. Dat gebeurt uiteraard in de welstandsnota maar met de komst van de Omgevingswet wordt een aantal nieuwe instrumenten geïntroduceerd, namelijk het omgevingsplan (verplicht) en de omgevingsvisie (facultatief). In een omgevingsplan worden vooral concrete richtlijnen opgenomen, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een omgevingsvisie is bedoeld als integrale, strategische visie waarin keuzes worden gemaakt voor de inrichting van de leefomgeving. Aspecten als architectuur, cultuurhistorie, welstand, stedenbouw, landschap, milieu en economie worden in onderlinge samenhang bekeken. Daarmee is dit instrument straks hét middel om de ruimtelijke ambities van een gemeente aan te geven en burgers en bestuurders hiermee houvast te geven. Aanbevelingen: - Het lijkt nog ver weg, maar wij vragen nu alvast aandacht voor het opstellen van een omgevingsvisie. Dit is weliswaar niet verplicht, maar het is onmisbaar als de gemeente ruimte wil laten voor initiatieven en niet alles in regels wil vatten. Ook anticipeert u met een omgevingsvisie op een effectief ruimtelijk kwaliteitsbeleid als straks de Omgevingswet een feit is. - De procedures voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen (op termijn omgevingsplannen ) en beeldkwaliteitplannen gelijk laten oplopen. Dit biedt een sterkere basis voor ruimtelijke kwaliteit. - (Nieuwe) raadsleden kunnen voor een nadere oriëntatie terecht bij de adviseur ruimtelijke kwaliteit om te kijken hoe de advisering functioneert. Desgewenst kunnen hier via het ook cursussen voor worden georganiseerd.

9 Thornsche molen Cultuurhistorie Bij de gewone aanvragen bevinden zich soms bijzondere plannen zoals bij de herbouw van de Thornsche molen. Zes eeuwen lang heeft de molen gestaan in het landschap van de Ooijpolder bij Nijmegen. In de Tweede Wereldoorlog is hij volledig vernield. Met veel inzet van de Stichting Thornsche Molen is het benodigde geld binnengehaald om de molen eind 2015 volledig in oude glorie te herstellen. In het najaar is tijdens een eerste overleg kritisch gekeken naar het concept. Bij de nieuwbouw was er namelijk geen duidelijk onderscheid tussen de historische herbouw en de afwijkende nieuwbouw (t.b.v. de horecafunctie onder maaiveld). In een collegiaal overleg is gesproken over een mogelijke oplossing, waarbij de horecafunctie wordt voorzien van een glazen gevel onder het maaiveld. Er is eveneens de nodige aandacht gevraagd voor de landschappelijke inpassing van de grote terrasfunctie en de geparkeerde auto s. Architect Koen van de Braak van ISO3 heeft het plan binnen twee weken aangepast waarna positief kon worden geadviseerd. Artist impression Historische foto Artist impression Ontwerp: Bovenbouw maaiveld: molendeskundige en architect ir. Jan Heijdra uit Barneveld Onderbouw maaiveld: architect ir. Koen van de Braak van ISO3 bouwkundig ingenieursbureau BV uit Ooij

10 Werkwijze bij de advisering De adviseur ruimtelijke kwaliteit van het is vanuit zijn adviesrol het eerste aanspreekpunt voor gemeente en initiatiefnemers. Hij adviseert het college van B&W over het brede spectrum van ruimtelijke kwaliteit, zowel plannen, beleid als grote ruimtelijke ontwikkelingen. Het merendeel van de plannen wordt wekelijks ter plekke bij de gemeente door de adviseur ruimtelijke kwaliteit behandeld. Dit gebeurt onder mandaat van de commissie. Voortraject én oplossingsgericht Bij de advisering legt de adviseur ruimtelijke kwaliteit de nadruk op het begeleiden van plannen en initiatieven, liefst door vooroverleg in een vroeg stadium van planontwikkeling. Dan bestaat nog volop ruimte voor de initiatiefnemer. Bij voorkeur betrekt de gemeente de adviseur ruimtelijke kwaliteit al in de RO-fase van beleidsen planvorming. Ruimtelijke kwaliteit maakt dan vanaf het begin deel uit van het planologisch en stedenbouwkundig traject. Door lokaal en digitaal te werken is deze werkwijze efficiënt en kostenbesparend voor de gemeente. Bovendien is dit klantvriendelijk richting burgers. Integratie met cultuurhistorie Wijzigingsplannen voor monumenten worden ook door de adviseur ruimtelijke kwaliteit (wat betreft de welstandstoets) beoordeeld. Afstemming wordt gedaan via de schriftelijke adviezen. Dit maakt een frequente en snelle behandeling van dit soort plannen mogelijk. Overige advisering over cultuurhistorie vindt plaats door de gemeentelijke monumentencommissie. Landgoed Löthe en Nieuw Elzenhof

11 Rol van de commissie De commissie vergadert driewekelijks en concentreert zich vooral op complexe projecten, waarin naast welstand ook aspecten als stedenbouw, landschap, cultuurhistorie of openbare ruimte meespelen. Hiertoe is de commissie samengesteld uit meerdere disciplines. Aanbeveling: - Het is aan te raden om een integrale commissie te benoemen voor zowel welstand als monumenten. Hiermee kunnen plannen worden besproken tijdens de zogenaamde mandaatzitting. Met een kleine gemandateerde commissie (die bijvoorbeeld bestaat uit een lid welstand en een lid monumenten) kunnen de plannen nog sneller worden afgehandeld. Voor de burger wordt het eenvoudiger om een plan toe te lichten in een vergadering.

12 Kasteelselaan 2 te Loods Met de bouw van een loods is soms ook de creativiteit goed zichtbaar, zoals bij de loods aan de Kasteelselaan 2 te. In het kader van vooroverleg werd een bijzonder vormgegeven loods voorgesteld. Hoewel een loods best wel mag spreken, is vanuit welstandsoogpunt de nodige aandacht gevraagd voor de ondergeschikte uitstraling in relatie tot de landschappelijke omgeving. Reden waarom extra aandacht is gevraagd bij het materiaal- en kleurgebruik. Het resultaat is door de massavorm bijzonder te noemen. Gerealiseerde situatie Ontwerp: Bernbroek architectonische vormgeving

13 Samenstelling commissie Voorzitter H. Vreeswijk wethouder gemeente Scherpenzeel Adviseur ruimtelijke kwaliteit/ rayonarchitect ir. S. de Wit Architect/Stedenbouwkundige ir. P. Thole Architect A. de Vries Landschapsarchitect mevr. ir. A. Kho Monumentendeskundige drs. R. Crols Ambtelijke ondersteuning A. Cornelissen Het afgelopen jaar is dhr. ir. S. de Wit een aantal maanden vervangen door mevr. ir. W. Broer, eveneens adviseur ruimtelijke kwaliteit bij het. Commissie vlnr: Henk Vreeswijk, Peter Thole, Stef de Wit en Abel de Vries De cijfers Afgelopen jaar werden 124 plannen voorgelegd aan de adviseur ruimtelijke kwaliteit, deels in aanwezigheid van de aanvrager of ontwerper. Van deze plannen werd 88% ter plekke door de adviseur ruimtelijke kwaliteit van een positief advies voorzien. Voor 12% was een wijziging nodig. Tevens werd voor 3 plannen een gecombineerd welstandsen monumentenadvies uitgebracht. In werden er geen plannen aan de grote commissie voorgelegd.

14 Elzenweg nieuwbouw Villa Gevelbeelden Artist impressions Aan de Elzenweg is het concept voor het nieuwbouwplan voor een villa met een aantal bijgebouwen afgerond. Vooraf waren de nodige wijzingen van het bestemmingsplan gemaakt waarbij extra eisen zijn opgesteld wat betreft de bescherming van de beek met hoge ecologische waarde. De bijbehorende beeldkwaliteit dient als vertrekpunt bij de welstandsbeoordeling. In het plan zijn bestaande waterelementen opgenomen in het plan. Bij de nieuwbouw van de villa komt een groen dak dat mee glooit met de bestaande hellingen. Verder worden stenen en veldkeien toegepast om de indruk te wekken dat het er al eeuwen staat. In het eindconcept meanderen de bestaande forellenvijvers om de woning en geven deze villa zijn bijzondere uitstraling. Ontwerp: te Kiefte architecten

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

OLDEBROEK OLDEBROEK! Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor een mooi OLDEBROEK

OLDEBROEK OLDEBROEK! Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor een mooi OLDEBROEK Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Voor een mooi

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie gemeentearchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl Website www.geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

heumen Welstandscommissie heumen! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Heumen

heumen Welstandscommissie heumen! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Heumen Jaarverslag heumen Welstandscommissie Voor een mooi heumen! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag 2014/2015 Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag Voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Doetinchem! Jaarverslag Welstandscommissie. Voor een mooi. doetinchem

Doetinchem! Jaarverslag Welstandscommissie. Voor een mooi. doetinchem Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi Doetinchem! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

lingewaard! Lingewaard Jaarverslag 2013 Welstandscommissie Voor een mooi

lingewaard! Lingewaard Jaarverslag 2013 Welstandscommissie Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi lingewaard! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email gj.jonkhout@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email t.stahlie@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Harderwijk Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Harderwijk! Jaarverslag Voor een mooi

Harderwijk Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Harderwijk! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email gj.jonkhout@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

mook & middelaar Mook & Middelaar! Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi

mook & middelaar Mook & Middelaar! Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Jaarverslag Mook & middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Mook & Middelaar! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon

Nadere informatie

Zaltbommel Welstandscommissie. Zaltbommel! Jaarverslag Voor een mooi. Zaltbommel

Zaltbommel Welstandscommissie. Zaltbommel! Jaarverslag Voor een mooi. Zaltbommel Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email t.stahlie@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

neder-betuwe Welstandscommissie neder -betuwe! Jaarverslag 2013 Voor een mooi

neder-betuwe Welstandscommissie neder -betuwe! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi neder -betuwe! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17

Nadere informatie

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Culemborg

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Culemborg Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email t.stahlie@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Putten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Putten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Putten

Putten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Putten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Putten Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email L.Van.Grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Aalten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Aalten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

nunspeet Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Nunspeet

nunspeet Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Nunspeet Jaarverslag Nunspeet Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Wijchen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wijchen! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Wijchen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wijchen! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit/Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17

Nadere informatie

Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Gennep! Jaarverslag Voor een mooi. Gennep

Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Gennep! Jaarverslag Voor een mooi. Gennep Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Berkelland Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Berkelland! Jaarverslag 2014. Zorg voor een mooi

Berkelland Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Berkelland! Jaarverslag 2014. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

geldermalsen Geldermalsen Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi

geldermalsen Geldermalsen Jaarverslag 2013 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi Jaarverslag Geldermalsen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon

Nadere informatie

Beuningen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Beuningen! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Beuningen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Beuningen! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Buren Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Buren! Jaarverslag Voor een mooi

Buren Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Buren! Jaarverslag Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17

Nadere informatie

Doetinchem Welstandscommissie. Doetinchem! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Doetinchem

Doetinchem Welstandscommissie. Doetinchem! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Doetinchem Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl Website

Nadere informatie

Rijnwaarden Welstandscommissie

Rijnwaarden Welstandscommissie Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl Website

Nadere informatie

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG Gemeente Brielle 2 JAARVERSLAG 2013 DORP, STAD & LAND INHOUD Voorwoord Verslag van de Welstands-

Nadere informatie

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik 1 Inhoudsopgave van het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit 1. Benoeming en samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email

Nadere informatie

Mook & Middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Mook & Middelaar! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Mook & Middelaar

Mook & Middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Mook & Middelaar! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Mook & Middelaar Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Janos Boros Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email j.boros@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Mook & middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Mook & middelaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit / ir. J.Boros Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42

Nadere informatie

Winterswijk Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Winterswijk Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

groesbeek Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groesbeek Jaarverslag 2014 Zorg voor een mooi

groesbeek Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groesbeek Jaarverslag 2014 Zorg voor een mooi Jaarverslag groesbeek Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit / Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zorg voor een mooi

Jaarverslag 2014. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie

Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie 1. Benoeming en samenstelling van de welstandscommissie 1.1 Benoemingsprocedure De gemeenteraad wijst op voordracht van het college de vereniging

Nadere informatie

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS *U14.13024* *U14.13024* De leden van de gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Datum 23 september 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE 1 Inleiding Op de Welstandsnota is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. De nota lag met ingang van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 26

Nadere informatie

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Reglement op de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Mook en Middelaar 1. Benoeming en samenstelling

Nadere informatie

oude ijsselstreek Welstandscommissie OUde Ijsselstreek! Jaarverslag 2013 Voor een mooi

oude ijsselstreek Welstandscommissie OUde Ijsselstreek! Jaarverslag 2013 Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi OUde Ijsselstreek! Wilt u meer weten? Contactpersoon J.N. (Hans) Pietersma Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email

Nadere informatie

bergen Bergen! Jaarverslag 2014 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi

bergen Bergen! Jaarverslag 2014 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi Jaarverslag Bergen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi Bergen! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit / ir. J.Boros Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en B&W Jaar 2012

Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en B&W Jaar 2012 13int03358 Jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en B&W Jaar 2012 Pagina 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en B&W Overbetuwe 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Maasdriel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Maasdriel! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Maasdriel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Maasdriel! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009 Doetinchem, 3 juni 2009 Actualisering welstandsbeleid Voorstel: Als kader voor de actualisering van het welstandsbeleid vaststellen: 1. Er moet één

Nadere informatie

Bijlage 9 Reglement van orde welstand

Bijlage 9 Reglement van orde welstand Bijlage 9 Reglement van orde welstand [In de praktijk blijken er grote verschillen in werkwijze tussen de (provinciale) welstandsorganisaties, waardoor het vrijwel onmogelijk is om een universeel toepasbare

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Inleiding Conform de Woningwet ligt voor u het jaarverslag Welstand 2013 van de Gemeente Schinnen. Teneinde het welstandstoezicht binnen de gemeente inzichtelijk

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

Beeldvormende avond. Herziening welstandsbeleid Geldermalsen. Plaats hier een foto

Beeldvormende avond. Herziening welstandsbeleid Geldermalsen. Plaats hier een foto Beeldvormende avond Herziening welstandsbeleid Geldermalsen Plaats hier een foto Aanleiding De huidige welstandsnota is.. -Niet meer in overeenstemming met actuele wetgeving (Wabo, Bor) Klik om tekst in

Nadere informatie

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16 Bouwvergunning - bijlagen Bijlagen 1 tot en met 6, bijlage 8 en bijlagen 10 tot en met 12 (vervallen) Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen Bijlage

Nadere informatie

Integrale tekst Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 inclusief toelichting

Integrale tekst Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 inclusief toelichting Integrale tekst Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 inclusief toelichting Artikel 1 Advisering 1. Er is een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, verder te noemen: de commissie. 2. De commissie

Nadere informatie

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Duiven

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Duiven Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Doetinchem Welstandscommissie. Doetinchem! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Doetinchem

Doetinchem Welstandscommissie. Doetinchem! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Doetinchem Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

De Omgevingswet en MRE:

De Omgevingswet en MRE: De Omgevingswet en MRE: van particularisme naar partnerschap door Frans Tonnaer Sheet 1 Omgevingswet: hoge ambitie Ambitieus wetgevingsproject, ook voor decentraal bestuur '4 e decentralisatie'; nu in

Nadere informatie

Zevenaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zevenaar! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Zevenaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zevenaar! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017 Aan de slag met de Omgevingswet Hart van Brabant 28 juni 2017 Waar gaan wij het over hebben? Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor raad en samenleving Ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategieën

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN 2.2 Welstandsniveaus Aan elk gebied in de gemeente Bernheze is een welstandsniveau toegekend. De basis voor het welstandsniveau is gelegen

Nadere informatie

Omgevingsplan volgens Chw: gemeenten Almere en Bussum

Omgevingsplan volgens Chw: gemeenten Almere en Bussum Omgevingsplan volgens Chw: gemeenten Almere en Bussum Spiegel workshop 2 gemeenten, 2 omgevingsplannen Ieder zijn eigen aanpak Ieder zijn eigen verhaal Met behulp van gerichte vragen maken deelnemers en

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Wijzigingen hoofdstuk 2. Inleiding: - Bouwvergunning wijzigen in: omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. - In de praktijk zal de welstandsnota waarschijnlijk nauwelijks

Nadere informatie

3 Reglement van orde van de welstandscommissie

3 Reglement van orde van de welstandscommissie 3 Reglement van orde van de welstandscommissie Artikel 3.1 Aanwijzing van de commissie De welstandscommissie is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK)

Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK) Memo Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK) Inleiding In het kader van nieuw welstandsbeleid is onderzocht welke mogelijkheden

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.043.217 Zaaknummer: 2015-05-00265 Onderwerp: Welstandsnota 2015 Aan de gemeenteraad. Arnhem. 12 mei 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 1 Gemeente Noordwijkerhout B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Doel van dit verlag 3 3. Feiten en cijfers 5 4. Contacten 6 5. Conclusies en acties 6 6. Aanbevelingen

Nadere informatie

De Omgevingswet in zicht

De Omgevingswet in zicht De Omgevingswet in zicht door Prof. dr. 1 Programma 20:00 20:15 uur: ontvangst en uitleg opzet avond 20:15 21:00 uur: presentatie door - achtergronden Omgevingswet - kerninstrumenten / transitie / raadswerk

Nadere informatie

Presentatie. Plan van aanpak Omgevingsplan Leudal 20 april Frans Tonnaer/Hans van Zitteren

Presentatie. Plan van aanpak Omgevingsplan Leudal 20 april Frans Tonnaer/Hans van Zitteren Presentatie Plan van aanpak Omgevingsplan Leudal 20 april 2015 Frans Tonnaer/Hans van Zitteren Spoorboekje Vertrek : offerte PvA 1. Wat willen we doel? 2. Hoe vorm te geven inhoud? 3. Hoe te bereiken proces?

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING project Oprichten bijgebouw, zwembad en hellingbaan aan de Egyptischedijk 16 te Bladel opdrachtgever Fam. Box-Schepens Egyptischedijk 22 5531 NE Bladel werknummer datum 01414 7

Nadere informatie

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Duiven

Duiven Welstandscommissie. Duiven! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Duiven Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Wilma Broer Functie gemeentearchitect Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl Website www.geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving Gemeente Deurne Verslag nr. : 2016.02 Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 Afdeling : Ruimte en Samenleving Team : Leefomgeving Verslaglegger : Nicole Scharp-Hendriks Verslag

Nadere informatie

Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Gennep! Jaarverslag Zorg voor een mooi. gennep

Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Gennep! Jaarverslag Zorg voor een mooi. gennep Jaarverslag Gennep Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi Gennep! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit/ir. J. Boros Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de gemeenteraad

Voorstel van het college aan de gemeenteraad Ons kenmerk G.12.00597 G.12.00597 Voorstel van het college aan de gemeenteraad Raadsnummer: PD/041 Datum collegebehandeling: 27 maart 2012 Steller: J. Ossewaarde Portefeuillehouder: de heer J. Bormans

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Erfgoedinspectie De heerj.r.m. Magdelijns Postbus BL DEN HAAG

Erfgoedinspectie De heerj.r.m. Magdelijns Postbus BL DEN HAAG GEMEENTE behandeld door: J.J.M. van Oers t: 0181-471174 e: grondgebled.vrom@brlelle.nl bijlage(n): Erfgoedinspectie De heerj.r.m. Magdelijns Postbus 16478 2500 BL DEN HAAG Uw brief van 27-10-2011 uw kenmerk

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Jaarverslag welstandsverantwoording 201 0 Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 10 mei 2011 Inlichtingen mw. mr. J.M. Metselaar (023-567 3528)

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet De Omgevingswet is nog in de maak en treedt januari 2021 in werking. Dit betekent dat nog niet alles bekend is over de bevoegdheden en de taken

Nadere informatie

hûs en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT > AMELAND

hûs en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT > AMELAND welstandsadvisering en monumentenzorg ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT > AMELAND JAARVERSLAG LOKALE COMMISSIE VOORWOORD / LOKALE ADVIESCOMMISSIE DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VOORWOORD

Nadere informatie

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten 16 januari 2017 Joske Poelstra Inhoud presentatie Omgevingswet Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten Traject na

Nadere informatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal. 1. Beschrijving bestaande situatie GELDERS GENOOTSCHAP Welstandsnota Heerde Deelgebied 5, bruggen Apeldoorns Kanaal 1. Beschrijving bestaande situatie In dit deelgebied komen zeven bruggen over het Apeldoorns Kanaal aan de orde. Bruggen

Nadere informatie

RV/13/ Voorstelnummer

RV/13/ Voorstelnummer Datum vergadering Gemeenteraad 1 1 oktober2013 Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad 24 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp M. Honcoop / P. Spee Wonen G.J.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Welstands- en Monumentencommissie district MERGELLAND

JAARVERSLAG Welstands- en Monumentencommissie district MERGELLAND JAARVERSLAG 2008 Welstands- en Monumentencommissie district MERGELLAND INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Commissie a. Opbouw district b. Samenstelling commissie c. Taakomschrijving d. Advisering e. Mandaat

Nadere informatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie MEMO Project: 200608 De Coronel ROC-locatie Hatertseweg Nijmegen Opdrachtgever: Opdrachtgeverscombinatie De Coronel vof Onderdeel: Beeldkwaliteitplan Datum: 30 oktober 2007 Door: Vera Yanovshtchinsky architecten

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 Voorwoord Naast een zelfstandig jaarverslag van de onafhankelijke welstandscommissie verlangt de Woningwet (Ww) ook van het College van B&W om eenmaal per jaar aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling Welstandsnota 2013

Onderwerp : Vaststelling Welstandsnota 2013 Zaaknummer Documentnummer Z-13-7466 INT/004012 Raadsvergadering : 23 september 2013 Agendapunt : 13 Onderwerp : Vaststelling Welstandsnota 2013 Samenvatting voorstel Door de inwerkingtreding van de Wet

Nadere informatie

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen 12 12 12 Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Paulien van der Lely Dienst Visie & Regie afd. Ruimtelijke Ontwikkeling beleidsadviseur stedenbouw o.a. cultuurhistorisch

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Welstands- en Monumentencommissie Den Haag. Jaarverslag 2010

Welstands- en Monumentencommissie Den Haag. Jaarverslag 2010 Welstands- en Monumentencommissie Den Haag Jaarverslag 2010 20 mei 2011 De Monarch architect: KCAP Architects&Planners Herbestemming huishoudschool Laan Van Meerdervoort architect: architektenkombinatie

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in de artikelen en 3.1

Bijlage als bedoeld in de artikelen en 3.1 BIJLAGEN BIJ DE BOUWVERGUNNING GEMEENTE GELDERMALSEN 2010 Behorende bij het besluit van gemeenteraad van 28-9-2010, nr. 15 Bijlage als bedoeld in de artikelen 2.1.1 en 3.1 Bijlage 1 Gegevens en bescheiden

Nadere informatie