Schooljaarverslag (SJV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag (SJV) Naam school Obs de Waterlelie Adres Albert Verweijstraat 1 Postcode 9673 BL Winschoten Telefoon Brinnummer 13HB Website Directeur Mevr. P.Jansen Bevoegd gezag Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Datum vaststelling 1

2 Handtekening dir. Handtekening MR 2

3 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Leeftijdsopbouw Scholing Ziekteverzuim 1.3 Opbrengsten Eindtoets LOVS-toetsen - Door- en Uitstroom Resultaten VO 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie Schooljaarplan Domein 1: Zorg voor Kwaliteit Domein 2: Onderwijs & Leren Domein 3: Zorg & Begeleiding Domein 4: Management & Organisatie Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Themaonderzoek etc. 3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ri&e/etc. 3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc. 3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc. 3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. Kwaliteitscriteria 3

4 1 Verantwoording Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 2 Evaluatie Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 3 Analyse en actiepunten In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 4 Kwaliteitscyclus Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. 4

5 Hoofdstuk 1: Kengetallen 1.1 Kengetallen leerlingen In plaats van onderstaande tabellen kunt u gebruik maken van of verwijzen naar beschikbare gegevens vanuit het schooladministratiesysteem of andere digitale gegevens (BRON). Jaar Aantal 0, ,2 % weging Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar Leerjaar Totaal Aantal ll. start Prognose leerlingaantal Jaar Aantal *Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) Aantal leerlingen met een eigen leerlijn Leerjaar Totaal Rekenen 2 Spelling 1 Technisch lezen 1 Begrijpend lezen 1 Aantal leerlingen met een LGF (Rugzak) Categorie Totaal RENN 4 1 REC 2 REC 3 1 5

6 Aantal leerlingen met verklaring Aspect Totaal Dyslexie Dyscalculie ADHD/PDDNOS 1 Analyse / trends Relevante ontwikkelingen zijn dat er in de wijk Zuid nog steeds nieuwbouw gerealiseerd wordt, waardoor er zeker geen daling van het aantal leerlingen zal plaats vinden. 14% gewichtsleerlingen; dus weer een stijging t.o.v. voorafgaande jaren. Conclusies en consequenties voor ons beleid We hebben het aankomende schooljaar weer allemaal enkele groepen; we hebben er niet voor gekozen om de bovenbouwgroepen te combineren, dit om ons volledig te focussen op de eindresultaten en de tussenopbrengsten. 6

7 1.2 Kengetallen personeel In plaats van onderstaande tabellen kunt u gebruik maken van of verwijzen naar beschikbare gegevens vanuit het schooladministratiesysteem of andere digitale gegevens (BRON). Functie M V < Totaal Directie IB / zorg Leerkr OOP Totaal Onderwerp / thema teamscholing Ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid teamscholing begrijpend lezen Organisatie Cedin Cedin Onderwerp/thema individuele scholing Naam Organisatie Spelend automatiseren Ettie WSNS Zorg voor ( hoog) begaafdheid in het onderwijs Bianca WSNS MEL Ina Lumius Post HBO IB Crista NHL Vroegtijdige signalering en preventie van rekenproblemen Ineke WSNS Meten en meetkunde in groep 1 t/m 4 Ineke WSNS Coöperatief leren nieuwe stijl Annelot WSNS Post HBO rekencoördinator Ineke Hanze Vroegtijdige signalering en preventie van rekenproblemen Ettie WSNS Overzicht relevante personele ontwikkelingen Afgelopen jaar was één leerkracht langdurig ziek; we hebben voor een invaller gekozen die bekend was met de manier van werken van de Waterlelie. Voor de zwangerschapsvervanging hebben we bewust een man genomen, opdat de verdeling tussen mannen en vrouwen iets evenwichtiger zou worden. Onderstaande tabel is bedoeld om de vaardigheden van het team in kaart te brengen op basis van klassenconsultaties. Vaardigheden leerkrachten 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zorgt voor veilig pedagogisch klimaat. Geeft blijk van hoge verwachtingen. Maakt effectief gebruik van de tijd (klassenmanagement). 7

8 Geeft duidelijke uitleg (DIM). Zorgt voor taakgerichte houding van de leerlingen. Zorgt voor actieve betrokkenheid vd leerlingen. Stemt de instructie af op onderwijsbehoeften. Stemt aanbod, verwerking en de tijd af. Schenkt expliciet aandacht aan leerstrategieën. Geeft effectieve feedback. Volgt en analyseert systematisch de vorderingen. Zorgt voor planmatige uitvoering van de zorg. Voert inzichtelijke groepsadministratie. Breng de ontwikkeling van het team in kaart door het kleuren van de rij t/m het behaalde percentage. Conclusies en consequenties voor ons beleid We willen proberen de verdeling mannen en vrouwen in de toekomst wat evenwichtiger te krijgen. De komende jaren is ons beleid erop gericht modeling verder uit te breiden en leesstrategieën toe te passen bij alle vakken, opdat de opbrengsten omhoog gaan. Verder zullen we verder gaan met het beleid rond ouderbetrokkenheid. 1.3 Totaaloverzicht analyses opbrengsten (op basis van de trendanalyses) Hieronder geven we een samenvatting van onze analyses en conclusies op basis van de opbrengstanalyses. Voor de uitgebreide analyses verwijzen we naar trendanalyses van de afzonderlijke onderdelen. Hieronder geven we een samenvatting van onze analyses en conclusies op basis van de opbrengstanalyses. Voor de uitgebreide analyses verwijzen we naar trendanalyses van de afzonderlijke onderdelen in de bijlage. CITO Eindtoets Schoolresultaten 8

9 Gegevens CITO Eindtoets Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen 12* 14** 19 Ongecorrigeerde standaardscore* 532,2 534,0 531,6 Percentage leerling-gewicht van de school** Ondergrens bij juiste percentage leerlinggewicht 533,4 533,5 533,2 *)één leerling instroom in groep 8, niet meegeteld **) 2 leerlingen beschikking PrO niet meegeteld in resultaat Roodgekleurde resultaten liggen onder de ondergrenzen inspectie. Oranjegekleurde resultaten liggen onder het landelijk gemiddelde. Groengekleurde resultaten liggen boven de bovengrens van de inspectie. Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten Eind- en tussenresultaten en overige kengetallen. De eindopbrengsten van het schooljaar waren onvoldoende. De tussenopbrengsten ( voor inspectie)waren allemaal voldoende. We verwachten in het schooljaar niet voldoende te scoren op de Eindtoets. N.a.v. de Entreetoets van groep 7 wordt er een actieplan opgesteld: de Entreetoets wordt geanalyseerd, per leerling worden de hiaten in beeld gebracht, hier wordt extra oefenstof voor ingezet. We hebben gebruik gemaakt van modeling/interactief voorlezen om de leerlingen meer bij de les te betrekken. Ook is er gekozen voor één strategie die bij alle vakken wordt toegepast. Dit werpt zijn vruchten af. Ook bij spelling is de aanpak geïntensiveerd. Uit de methode worden de lessen waarin de woordpakketten worden aangeboden in de hele groep intensief behandeld. De overige lessen worden gevuld met opdrachten die individueel, in tweetallen of in groepjes uitgevoerd worden. De herhalingsweek wordt gebruikt om alle aangeboden pakketten nogmaals te behandelen. Ook hier is een stijgende lijn zichtbaar. 9

10 Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar Evaluatie Schooljaarplan( zie bijlage evaluatie schooljaarplan) 2.2 Evaluatie Financiën Zie: - Exploitatie overzicht Baten en Lasten, stand van zaken; - Overzicht Investeringen; 2.3 Relevante ontwikkelingen Zijn er relevante ontwikkelingen die niet staan vermeld in het schooljaarplan? nee Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Waardering Inspectie De inspectie heeft op 13 december 2011 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd op de Waterlelie. Op basis van dit onderzoek stelt de inspectie vast dat de kwaliteit van het onderwijs van voldoende niveau is. De school keert weer terug in het basisarrangement. 10

11 1 =slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = niet te beoordelen Inspectierapport datum 13 december 2011 nr. Normindicatoren inspectie De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden verwacht. 1.2 De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de leerlingkenmerken mag worden verwacht. 2.1 Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 2.2 De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen. 8.3 De school voert de zorg planmatig uit. x x x x x x x x x x 11

12 Conclusies en consequenties voor ons beleid Alhoewel de kwaliteit van het onderwijs zich gunstig ontwikkelt, vragen de volgende onderdelen nog om aandacht: Risicovolle scorepatroon van zowel de eindopbrengsten als de tussenopbrengsten Didactisch handelen: kwaliteit van uitleg is leerkrachtafhankelijk Analyse en evaluatie van zorgleerlingen vraagt om een verdere kwaliteitsslag De leerkrachten ( van groep 7 en 8) stemmen hun onderwijs af op specifieke behoeften en individuele verschillen tussen leerlingen n.a.v. de entreetoets met behulp van de analyse. Er is een herkenbare, eenduidige route in de zorgstructuur binnen school. De onderwijsbehoeften van alle leerlingen worden in kaart gebracht. We werken met groepsoverzichten, groepsplannen en het DIM model voor rekenen, taal/lezen en begrijpend lezen. Deze voldoen aan de eisen van uniformiteit en smart geformuleerde aanbod. 12

13 3.2 Waardering personeel Datum peiling December 2011 Instrument (en) Personeelstevredenheidsonderzoek School &Innovatiegroep Percentage respons 88% Relevante uitkomsten Scheppen van een stimulerend en motiverend klimaat ( directie) Werksfeer goed Beleidsmatig werken aan ontwikkeling gebeurt goed Communicatie onderling en elkaar aanspreken kan beter Begeleiding van nieuwe collega s kan intensiever Samenstelling team ( alleen vrouwen) Conclusies en consequenties voor ons beleid Begeleiding nieuwe collega s taakbeleid Actief mobiliteitsbeleid ( mannen erbij) 3.3 Waardering ouders Datum peiling December 2012 Instrument (en) Oudertevredenheidsonderzoek School & Innovatiegroep Percentage respons 54% Relevante uitkomsten Leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften Er is goede aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind De school is er op gericht om het beste uit het kind te halen 100% van de kinderen gaat met plezier naar school De resultaten van de school zijn volgens verwachting Er is weinig bekendheid met de functie/inhoud van de MR Hygiëne van de toiletgroepen moeten verbeterd worden De kwaliteit van begeleiding w.b. tussen schoolse opvang verbeteren Conclusies en consequenties voor ons beleid 13

14 Doorgaan op de ingeslagen weg. De MR zal in ieder geval één keer per jaar een infoavond of een avond met workshops organiseren, waardoor de mensen de MR leden beter leren kennen en meer op de inhoud ingegaan kan worden. De toiletgroepen zijn inmiddels vervangen De overblijfkrachten zijn inmiddels gecertificeerd en er vindt elke 6 weken een evaluatie plaats met de directie 3.4 Waardering leerlingen Datum peiling Januari 2012 Instrument (en) Leerlingtevredenheidsonderzoek School & Innovatiegroep Percentage respons 98% Relevante uitkomsten De leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school Er wordt weinig gepest De leerlingen gaan over het algemeen graag naar school en willen niet naar een andere basisschool Er wordt naar de kinderen geluisterd Begrijpend lezen wordt over het algemeen als niet leuk ervaren Wc s worden als niet schoon ervaren Conclusies en consequenties voor ons beleid Doorgaan op de ingeslagen weg Voor begrijpend lezen gaan we een nieuwe aanpak ( modeling) toepassen De wc s zijn inmiddels vervangen en het ziet er nu prima uit Datum peiling 22 april 2013 Instrument (en) SAZ 3.5 Waardering externe visitatie / audit Relevante uitkomsten School is ambitieus; wil meer aandacht voor leerlingen aan de bovenkant 14

15 Alle leerkrachten voelen zich verantwoordelijk om de resultaten te verbeteren De resultaten op technisch leesgebied zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar Ambitie moet specifieker gedefinieerd worden: uitgedrukt in vaardigheidsscores/ % A en B De resultaten van begrijpend lezen zijn in alle groepen onvoldoende; taal voor kleuters is voldoende Nog onvoldoende transfer woordenschatonderwijs naar andere vakken Betere resultaten van spellingsonderwijs: wat is hier voor nodig? Conclusies en consequenties voor ons beleid visie OGW ontwikkelen met team visie OGW afstemmen op schoolvisie We hebben een teamscholing begrijpend lezen gevolgd, waar modeling / interactief voorlezen aan de orde kwam, om de leerlingen meer bij de les te betrekken. Ook is er gekozen voor één strategie die bij alle vakken wordt toegepast. Dit beleid wordt gecontinueerd. Ook bij spelling is de aanpak geïntensiveerd. Uit de methode worden de lessen waarin de woordpakketten worden aangeboden in de hele groep intensief behandeld. De overige lessen worden gevuld met opdrachten die individueel, in tweetallen of in groepjes uitgevoerd worden. De herhalingsweek wordt gebruikt om alle aangeboden pakketten nogmaals te behandelen. Ook dit beleid wordt verder geïmplementeerd. 15

16 Evaluatie Schooljaarplan (SJP) Naam school Obs de Waterlelie Adres Postbus 32 ( bezoekersadres : Albert Verweijstraat 1) Postcode 9670 AA Winschoten ( 9673 BL Winschoten) Telefoon Brinnummer Website Directeur Bevoegd Gezag 13HB P. Jansen (RDO) Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Datum vaststelling 16

17 Handtekening Directeur Handtekening MR 17

18 18

19 Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg Toetsing Opbrengsten) Nr. Actiepunt (kernbegrip) Resultaat (wat willen we concreet tot stand gebracht hebben) Stappen / acties (in volgorde van uitvoering) Borging (vindplaats & bewaking) Coördinatie Data (wanneer gereed) Tussenevaluatie (jan. 2014) Eindevaluatie (eind schooljaar) 1 Visie op ouders De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid: samenwerkingsgericht - adequate informatie, heldere procedures, investeren in formele en informele oudercontacten, plus proactief in betrekken bij activiteiten. Directie en leerkrachten zien ouders als contextdeskundigen van hun kind en achten daarom veelzijdige informatie van ouders van belang voor het didactisch proces. Directie en leerkrachten hebben hoge verwachtingen van ouders. De directie heeft in het beleidsplan en de schoolgids de visie van de school op de positie en de rol van de ouders in de school helder beschreven. Onderzoek naar verwachtingen van ouders en teamleden. Aanbod en werkwijze van Drieslag ouderbetrokkenheid volgen. Beleidsplan ouderbetrokken heid/ schoolgids Directie Juni 2014 Nul meting en team Bijeen komst zijn geweest De ouderbijeen komst is nog niet geweest dus het beleidsplan volgt nog volgend schooljaar 19

20 2 Visie op opbrengstgericht werken (OGW) Aan het eind van het schooljaar hebben we een visie op OGW ontwikkeld dat in concrete doelen is gedefinieerd op leerkracht- en leerling niveau. visie OGW ontwikkelen met team visie OGW afstemmen op schoolvisie taalbeleidsplan Visie OGW taalbeleidsplan Directie directie Schooljaar Beide plannen zijn in concept af en worden volgend schooljaar geïmple menteerd 3 Kwaliteitszorg Aan het eind van het schooljaar is Integraal geïmplementeerd. Deelnemen aan activiteiten SOOOG i.k.v. Integraal. Beleid SOOOG Directie Schooljaar Moet nog verder geïmple menteerd worden 20

21 Domein 2: Onderwijs & Leren (Leerstof Tijd Onderwijsleerproces Schoolklimaat) Nr. Actiepunt (kernbegrip) Resultaat (wat willen we concreet tot stand gebracht hebben) Stappen / acties (in volgorde van uitvoering) Borging (vindplaats & bewaking) Coördinatie Data (wanneer gereed) Tussen evaluatie (jan. 2014) Eindevaluatie 1 Voortgezet technisch lezen Aan het einde van het schooljaar is Estafette (nieuwe methode voortgezet technisch lezen) in de groepen 7 en 8 geïmplementeerd. De handleiding volgen en bijhouden wat goed/niet goed gaat. Handleiding methode logboek Schoolcoördinator Tijdens bouwvergaderingen verspreid over het schooljaar is ruimte ingeroosterd voor het leesonderwijs. Is gerealiseerd 2 Begrijpend lezen Aan het eind van het schooljaar maken alle leerkrachten gebruik van modeling en coöperatieve werkvormen. Er wordt één manier van leesstrategieën (van de begrijpend leesmethode) gebruikt, die ook bij andere vakken wordt toegepast. De leerlingen krijgen (verlengde) instructie op de juiste manier. De leerlingen gebruiken de nodige leerstrategieën, ook bij andere vakken. Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De leerkracht maakt gebruik van modeling. Afspraken in klassenmap en borgingsmap Schoolcoördinator Schooljaar cursus één leekracht coöperatieve werkvor men afgerond Teamcursus BL is geweest: modeling aan de orde gekomen Leerkracht gaat coöperatieve werkvormen verder impementeren binnen het team 21

22 3 Werk bekijken Onderwijsondersteunend gedrag De leraren stimuleren de ouders om regelmatig te komen kijken naar het werk van hun kind(eren). Directie en leraren voeren jaarlijks structureel beleid om onderwijsondersteunend gedrag door ouders te stimuleren en te bevorderen (bijv. hulp bij huiswerk, leesstimulering, etc.) ouders informeren ouders uitnodigen actief op zoek gaan naar suggesties voor activiteiten thuis afstemming tussen school en thuis deze afspraken borgen Beleidsplan ouderbetrokkenheid directie Schooljaar Wordt volgend jaar gecontinueerd 5 Aan het eind van het schooljaar zijn de bestaande afspraken geevalueerd en aangescherpt. Afspraken en gebruikte vormen van klassenmanagement worden zichtbaar gemaakt in de klas, zodat deze ook voor leerlingen duidelijk zijn. Aan het eind van het schooljaar is er een duidelijke doorgaande lijn. Instructie en didactiek zijn op elkaar afgestemd. De resultaten zijn waarneembaar verbeterd, maximaal 25% D/E-scores. evalueren en aanscherpen bestaande afspraken nieuwe afspraken maken gebruikte werkvormen zichtbaar in de klas (leerrijke omgeving) Eenduidige didactiek en eenduidige instructie afspreken en toepassen (doorgaande lijn). Collegiale consultatie. Klassenbezoeken Borgingsmap Toetsanalyses directie IB directie Schooljaar Schooljaar Effectief klassenmanagement Spellingsonderwijs Spellingsregels hangen zichtbaar in de klas gerealiseerd gerealiseerd 22

23 Domein 3: Zorg & Begeleiding Nr. Actiepunt (kernbegrip) Resultaat (wat willen we concreet tot stand gebracht hebben) Stappen / acties (in volgorde van uitvoering) Borging (vindplaats & bewaking) Coördinatie Data (wanneer gereed) Tussen evaluatie (jan. 2014) Eind evaluatie (eind schooljaar) 1 1-zorgroute Aan het eind van het schooljaar wordt er voor alle vakken (rekenen, spelling, lezen, taal) met groepsoverzichten en groepsplannen gewerkt. In de groepsplannen worden doelen gesteld voor alle vakgebieden. invoeren groepsplannen gezamenlijke werkbijeenkomsten Plan van aanpak 1- zorgroute POP gesprek (competenties waarop 1- zorgroute beroep doet) IB-er IB-er en directie Schooljaar Kijken of het aantal keren verminderd kan worden Crista ( IBer) gaat voor haar opleiding volgend schooljaar een onderzoek doen naar groepsplannen en werkdruk. 23

24 2 Meerbegaafde leerlingen Het protocol wordt verder geïmplementeerd. De kennis van de leerkrachten wordt verder uitgebreid, zodat iedere leerkracht het leerstofpakket voor de meerbegaafde leerling kan aanpassen. Het aanbod van materialen wordt uitgebreid: nieuwe materialen aangeschaft en kennis en gebruik van aanwezige materialen stimuleren. kennis leerkrachten verbreden /verdiepen aanpassen leerstof / instructie (compacten) implementeren/evalueren protocol Protocol meerbegaafde leerlingen IB-er leerkracht Schooljaar Leerlijn voor de pluskinderen opgezet door Crista De leerlijn verder implementeren 3 Ontwikkelingsperspectieven Aan het eind van het schooljaar is van alle leerlingen met een eigen leerlijn een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Deze wordt toegevoegd in ParnasSys. opstellen ontwikkelingsperspectieven en toevoegen aan ParnasSys. Leerlijn met ontwikkelingsperspectief ParnasSys IB-er Schooljaar gerealiseerd 4 Leerlingvolgsysteem sociaal emotioneel Aan het eind van het schooljaar wordt er gewerkt met Zien, onderdeel van ParnasSys. Dit is opgenomen in de toetskalender. scholingsbijeenkomst cluster breed invoeren en implementeren opnemen in toetskalender ParnasSys toetskalender IB-er Schooljaar Verder implementeren 24

25 Domein 4: Management & Organisatie Nr. Actiepunt (kernbegrip) Resultaat (wat willen we concreet tot stand gebracht hebben) Stappen / acties (in volgorde van uitvoering) Borging (vindplaats & bewaking) Coördinatie Data (wanneer gereed) Tussenevaluatie (jan. 2014) Eindevaluatie (eind schooljaar) 1 Collegiale consultaties Aan het eind van het schooljaar heeft elke leerkracht twee bezoeken aan andere klassen gebracht, waarbij met behulp van een kijkwijzer gekeken is naar klassenmanagement en spelling. De resultaten zijn met elkaar en in het team besproken om te komen tot betere doorgaande lijnen. Collegiale consultaties om doorgaande lijnen, wat betreft klassenmanagement en spelling, duidelijker zichtbaar te maken. Kijkwijzers borgingsmap Leerkrachten en directie directeur stelt lijst op met data voor collegiale consultaties Niet structureel gerealiseerd Data aan het begin van het schooljaar inplannen 25

26 Domein 5: Teamontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling (Scholing & Begeleiding) Nr. Actiepunt (kernbegrip) Resultaat (wat willen we concreet tot stand gebracht hebben) Stappen / acties (in volgorde van uitvoering) Coördinatie Data (wanneer gereed) Evaluatie (t.b.v. SJV) Aan het eind van cursus heeft de leerkracht ervaring opgedaan over effectief, kwalitatief, functioneel en met rendement kunt rekenen. bestaande spelvormen die je in kunt zetten bij het automatiseren handreikingen en ervaringen op te doen met praktische dingen die je kunt gebruiken in je groep Ettie 18 september 1 Spelend automatiseren Gerealiseerd 2 Zorg voor (hoog) begaafdheid in het basisonderwijs Na de cursus heeft de leerkracht: kennis van zaken rond hoogbegaafdheid kennis van een structurele signaleringswerkwijze met SiDi 3 handvaten voor een aangepast aanbod theorie rond ( hoog) begaafdheid SiDi: de vervolgstappen gestructureerde leerlijnen voor slimme leerlingen; Levelwerk onderpresteren beleid in praktijk Bianca 2013: 16 okt. 27 nov. 2014: 15 jan. 26 febr. 26 maart Gerealiseerd 26

27 3 Master Educational Leadership De Master Educational Leadership (MEL) is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen. Deze master biedt naast theoretische kennis ook onderzoeksvaardigheden om u op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider. U leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten. In de opleiding staat de onderzoekende schoolleider die vorm kan geven aan opbrengstgericht werken centraal. De masteropleiding is een duaal professionaliseringstraject en werkt vanuit de leerlijnen Persoonlijk leiderschap, Organisatieontwikkeling en Onderzoek. Essentieel is de samenhang binnen het programma: geïntegreerde verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden, steeds in interactie met de belangrijkste sturingsdomeinen in uw functie. Ina Januari 2013 t/m februari 2014 Maart 2014 Diploma behaald 4 Post HBO IBer De resultaten van het onderzoek van de leerkracht worden middels een meesterstuk gepresenteerd, dat is gekoppeld aan educational research. De opleiding is opgebouwd rondom de 7 competenties ( zie in kolom stappen/acties). Er wordt uitgegaan van de volgende competenties: Andragogisch competent Methodologische competent Beheersmatig competent Organisatorisch competent Innovatief competent Competent in het samenwerken met externen Competent in zelfreflectie en ontwikkeling Crista Schooljaar Juni 2014 Studie afgebroken om privé redenen Wordt volgend schooljaar gecontinueerd 27

28 5 Jonge kinderen leren begrijpend luisteren, begrijpend lezen Aan het eind van de cursus heeft de leerkracht kennis gemaakt met het aanbod van begrijpend luisteren en lezen in groep 1 t/m 4. verschil tussen interactief voorlezen en begrijpend luisteren het aanbieden van lees- en luisterstrategieën Modeling doorgaande lijn begrijpend leesstrategieën Ettie 21 mei 2014 Niet gedaan; had veel overlap met teamscholing BL Aan het einde van de cursus heeft de leerkracht handvaten voor de praktijk opgedaan op de gebieden die in de kolom stappen staan vermeld. de rekenkundige ontwikkeling van peuter tot kleuter op weg naar groep 3 de leerstofdoelen rekenen voor groep 1 en 2 de koppeling van doelen naar inhouden naar activiteiten signaleren van opvallendheden in de rekenwiskundige ontwikkeling begeleiden van ( mogelijke) rekenwiswiskunde problemen Ettie 20 nov febr Vroegtijdige signalering en preventie van rekenproblemen Gerealiseerd 7 Meten en meetkunde in groep 1 t/m 4 Aan het einde van de cursus heeft de leerkracht inzicht in de leerlijnen en cruciale leermomenten van meten en meetkunde en heeft praktische tips voor activiteiten en materialen aangeboden gekregen. meetkunde: bouwen, spiegelen, perspectief en standpunten, werken met routes, plattegronden, vormen/figuren meten en de daarbij passende meetactiviteiten Ineke febr. 26 maart 16 april Gerealiseerd 28

29 8 Coöperatief leren nieuwe stijl Aan het einde van de cursus heeft de leerkracht kennis van verschillende coöperatieve werkvormen en de toepassingen hiervan binnen het IGDI model en hoe in te zetten voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften aanbieden van 15 coöperatieve werkvormen en toepassingen hiervan toepassingen voor de werkvormen binnen de fasen van IGDI koppelen van principes van breinleren aan coöperatief leren inzetten van coöperatief leren in combinatiegroepen inzetten van coöperatief leren voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Annelot 2013: 11 sept. 13 nov. 2014: 22 jan 12 maart Gerealiseerd 9 Post HBO rekencoördinator Deze post hbo-opleiding heeft tot doel leerkrachten te scholen voor de taak van coördinator rekenen in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Een coördinator bewaakt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs in rekenenwiskunde. Door een van de teamleden deze taak te laten vervullen- en de opleiding te laten volgen- komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel aandacht voor taken als: -ondersteunen van collega s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs -het informeren van collega s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen -het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van onderwijs in rekenen-wiskunde -het enthousiasmeren van collega s voor het vak rekenen-wiskunde -het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs Ineke sept. 16 okt. 13 nov. 11 dec jan 5 febr. 5 maart 2 april Diploma behaald 10 Conferentie begrijpend lezen wat werkt echt? Aan het einde van deze conferentie dag heeft het managementteam concrete adviezen voor de praktijk, middels hand-outs. Diverse deskundigen reiken in masterclasses en workshops werkbare, realistische oplossingen aan op het gebied van omgaan met verschillen in het taal/leesonderwijs. Onderwerpen zijn o.a.: GRRIM model PALS aanpak toetsen van begrijpend lezen gebruik methodes Marina en Pieky 7 nov Niet doorgegaan 29

30 30

31 Schooldoelen Citotoetsen Het team heeft de volgende schooldoelen vastgesteld, weergegeven in vaardigheidsscores. De schooldoelen zijn afgeleid van inspectie en Cito-normen. Per jaar wordt bekeken of de doelen nog reëel zijn en worden ze evt. bijgesteld. We stellen de normen niet naar beneden bij! Begrijpend lezen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 Doel -2,5 8,5 13, Behaald 1,2 17, ,0 35, , ,0 Niveau I I+ I+ I+ II I V V- III ParnasSys Rekenen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 Doel 26, Behaald 31,1 41,1 56,2 71,0 67,6 78,7 87,3 91,3 91,8 97,0 108,3 Niveau II I I+ I+ IV II I I IV IV III ParnasSys Spelling M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 Doel 106,5 111,5 118,5 120,5 127,5 130,5 133,5 137,0 138,5 139,5 142,5 Behaald 108,9 111,3 126,4 126,1 126,9 134,6 131,3 134,8 139,3 139,6 142,4 Niveau I+ III I+ I+ II I+ V V II III III ParnasSys Technisch lezen M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 Doel Techn Tempo ,5 97, Behaald 171,5 185,5 75,6 76,2 84,5 87,5 125,5 138,2 142, ,3 Niveau I II I II IV IV I I II III I 36,8 III Parnas Woordenschat M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 31

32 Doel ,5 89,5 97 Behaald 36,6 55,5 59,0 66,0 62,3 66,6 74,8 79,6 82,7 83,6 96,8 Niveau IV I I I+ III III II II IV IV III ParnasSys Rekenen voor kleuters M1 E1 M2 E2 Doel 65,5 69,5 80,5 87,5 Behaald 73,8 76,0 81,0 88,8 Niveau I+ I III III ParnasSys Taal voor kleuters M1 E1 M2 E2 Doel 48,5 54,5 61,5 66,5 Behaald 60,1 63,6 68,2 73,4 Niveau I+ I+ I I ParnasSys 32

33 Overzicht toetsscores inspectie 2014 Waterlelie Eindtoetsen toets Alle lln -PrO e.d. LG school ondergrens +/ Eind 531,6 14% 533, Eind 531,6 534,0 11% 533,5 + 2 PrO 2012 Eind 531,1 532,2 13% 533,4-1 instr. 8 Tussentoetsen toets Vs groep Norm +/- inspectie 2014 BL M6 35, RW E4 71, RW E6 87, TL E3 185, TL E4 76, BL M6 28, RW E4 59, RW E6 84, TL E3 37, TL E4 72, BL M6 30, RW E4 61, RW E6 90, TL E3 74, TL E4 72,

34 34

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-1 Naam school RKBS Willibrord Brinnummer RX Adres Esperantolaan E-mail rkbs-willibrord@fidardanl Postcode 91 CZ Website wwwrkbs-willibrordnl Plaats Stadskanaal Directeur M Berendsen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school o.b.s. De Beelen Adres Beelen 3 Postcode 9356 CZ Tolbert Telefoon 0594 513923 E-mail directie.beelen@westerwijs.nl Website www.beelen-tolbert.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 plan (SJP) 2014 2015 Naam school o.b.s. Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres: Meidoornstraat 20) Postcode 9670 AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596 541265 Brinnummer 00BB E-mail info@obsletterwies.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE RIJNSCHANS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE RIJNSCHANS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE RIJNSCHANS Plaats : Koudekerk aan den Rijn BRIN-nummer : 03ES-1 Registratienr. : 2945884 Onderzoek uitgevoerd op : 14 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Jacobusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Jacobusschool Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 16KS Onderzoeksnummer : 120979 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport is vastgesteld in kantoor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Naam School Obs de Viersprong Adres Derksweg 22 Postcode 7891 PK Klazienaveen Telefoon 0591 390170 0642616834 E-mail Website Directeur directie@obs-viersprong.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Zeester Plaats : Vlieland BRIN-nummer : 03DJ Onderzoeksnummer : 127105 Datum schoolbezoek : 13 september 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Zwaluw Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17OZ Onderzoeksnummer : 120362 Datum schoolbezoek : 12 oktober 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. r.k.b.s. H. Gerardus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. r.k.b.s. H. Gerardus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING r.k.b.s. H. Gerardus Plaats : Ter Apel BRIN nummer : 06LH C1 Onderzoeksnummer : 286375 Datum onderzoek : 19 november 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. CBS De Saad

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. CBS De Saad RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING CBS De Saad Plaats : Augustinusga BRIN nummer : 07XB C1 Onderzoeksnummer : 278397 Datum onderzoek : 11 december 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij de Wethouder Brederode School Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 13HM Onderzoeksnummer : 122615 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL DE REGENBOOG Plaats : Schijndel BRIN-nummer : 12PC Arrangementsnummer : 80652 Onderzoek uitgevoerd op : 22 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. OBS Tellegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. OBS Tellegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij OBS Tellegen Plaats : Wijhe BRIN-nummer : 18NQ Onderzoeksnummer : 127796 Datum schoolbezoek : 15 november 2012 Rapport vastgesteld op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ OBS De VEENVLINDER

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ OBS De VEENVLINDER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ OBS De VEENVLINDER Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 14LB Onderzoek uitgevoerd op : 30 september 2010 Conceptrapport verzonden : 6 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN-nummer : 07ZO Onderzoeksnummer : 120502 Datum schoolbezoek : 4 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 0 Naam school Obs De Linde Adres Verlengde Berkenlaan Postcode 966 GC Telefoon 09 646004 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag 0BG info@basisschool-delinde.nl www.basisschool-delinde.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran Plaats : Groningen BRIN-nummer : 17EW Onderzoek uitgevoerd op : 24 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 29 januari 2010 HB

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Westerschool Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 15AS C2 Onderzoeksnummer : 291122 Datum onderzoek : 17 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Plaats : Vaassen BRIN-nummer : 03JI Onderzoek uitgevoerd op : 22 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ K.J.S. Sint Paulus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ K.J.S. Sint Paulus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ K.J.S. Sint Paulus Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 10FJ Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart 2010 Rapport vastgesteld te Groningen op: 27

Nadere informatie

VRAGENLIJST SCHOOLLEIDER TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST SCHOOLLEIDER TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST SCHOOLLEIDER TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Schoolpopulatie blz. 3 Onderwijsachterstandenbeleid blz. 3 Taalbeleid blz. 3 Leerkrachtvaardigheden blz. 4 Inspectieonderzoek blz. 4 Leerlingresultaten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS De Eendragt Plaats : Zevenhuizen Zh BRIN nummer : 04RV C1 Onderzoeksnummer : 196490 Datum onderzoek : 15 juli 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Over de Brug, Rosmolenstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Over de Brug, Rosmolenstraat Plaats : Zaandam BRIN-nummer : 18ZV Onderzoeksnummer : 121909 Datum schoolbezoek : 7 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs De Koolvlet Plaats : Broek op Langedijk BRIN-nummer : 27JV Onderzoeksnummer : 126205 Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Martin Luther King

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Martin Luther King RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Martin Luther King Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16KG Onderzoeksnummer : 123224 Datum schoolbezoek : 27 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Laarakker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Laarakker RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Laarakker Plaats : Arnhem BRIN nummer : 15JW C1 Onderzoeksnummer : 278122 Datum onderzoek : 25 september 2014 en 2 maart 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Weidevogels Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23EA Onderzoeksnummer : 122588 Datum schoolbezoek : 27 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Dubbelburg, locatie Rijnsburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Dubbelburg, locatie Rijnsburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Dubbelburg, locatie Rijnsburg Plaats : Rijnsburg BRIN nummer : 06CA C2 Onderzoeksnummer : 274291 Datum onderzoek : 10 april 2014 Datum

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. cbs Het Kompas

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. cbs Het Kompas RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij cbs Het Kompas Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 12QI Onderzoeksnummer : 125787 Datum schoolbezoek : 20 maart 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. PCBS Willem van Oranje RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij PCBS Willem van Oranje Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YU Onderzoeksnummer : 124238 Datum schoolbezoek : 28 november 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Basisschool De Paradijsvogel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Basisschool De Paradijsvogel RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Basisschool De Paradijsvogel Plaats : Vogelenzang BRIN nummer : 03TO C1 Onderzoeksnummer : 283466 Datum onderzoek : 9 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Zevensprong

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Zevensprong RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Zevensprong Plaats : Best BRIN-nummer : 06FM Onderzoeksnummer : 124290 Datum schoolbezoek : 13 december 2011 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie