Bedrij fsgezondheidsdienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrij fsgezondheidsdienst"

Transcriptie

1 Jaarverslag 1995 Bedrijfsgezondheidsdienst RBB Technische Universiteit Eindhoven. J.H. Schilpzand, bedrijfsarts Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, vestiging Technische Universiteit Eindhoven.

2 lnhoud Pagina Inleiding De Bedrijfsgezondheidsdienst RBB Verzuim begeleiding Informatie verzameling bij ziekteverzuim Spreekuur Keuringen voor invaliditeitspensioen Arbeidsgezondheidskundig spreekuur Bedrijfsgezondheidskundig onderzoek Aanstellingsonderzoeken Periodiek gezondheidskundig onderzoek Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO) Werkplekonderzoeken Algemeen Beeldschermbril advisering Vaccinaties EHBO EHBO instructie EHBO verrichtingen Overleg Het Sociaal Medisch Team (SMT) ABP Overleg met afzonderlijke functionarissen Commissies Ziekteverzuim Verzuimpercentage en verzuimfrequentie Ziekte en werk Arbozorg in Algemeen Aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst

3 Bedrij f sgezondheidsdienst Inleiding. Zoals ieder jaar ontvangt u een overzicht van de werkzaamheden, die door de bedrijfsgezondheidsdienst RBB voor de Technische Universiteit Eindhoven zijn verricht. In hoofdstuk 1 vindt u algemene informatie over de RBB en over het bedrijfsgezondheidszorg-team van de TUE. Hoofdstuk 2 tot en met 7 geven inzicht in de activiteiten van de bedrijfsgezondheidsdienst in Hoofdstuk 8 geeft een globaal overzicht over de hoogte van het ziekteverzuim op de Universiteit en over de samenhang met de arbeidsomstandigheden. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de nieuwe verplichtingen van de Arbowet, die voor de Universiteit van belang zijn. 1

4 Bedrijfsgezondheidsdienst 1. De Bedrijfsgezondheidsdienst RBB De RBB is een landelijk gespreide organisatie met zo'n 400 medewerkers. In 1995 is het hoofdkantoor verhuisd van Den Haag naar Zoetermeer. Er wordt gewerkt vanuit acht districten met ongeveer 60 vestigingen en spreekuurpunten. De TUE heeft een eigen RBB-vestiging. Deze valt onder het district Noord Brabant-Zeeland. Naast deze vestiging omvat het district nog 5 vestigingen in Den Bosch (districtskantoor), Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en Eindhoven (Keizersgracht). Vanuit de RBB-vestiging TUE wordt de dienstverlening verzorgd door bet BGZ(bedrijfsgezondheidszorg)-team, dat bestaat uit: H.D.B.M. van Asperen, medisch secretaresse; S.J. G.M. Gevers, bedrijfsverpleegkundige; J.H. Schilpzand, bedrijfsarts. Waar nodig wordt dit team bijgestaan door dhr. T.M.A. den Hollander en Mw.. J.M. Hofstee, senior arboadviseurs van bet district Noord Brabant-Zeeland. Daamaast kunnen de centrale afdelingen van de RBB, zoals het Arbo Advies Bureau en de afdeling Medisch Juridische Advisering in voorkomende gevallen extra ondersteuning geven. Naast de BGZ-teams zijn voor het district Den Bosch-Zeeland een districtsmanager en een officemanager werkzaam, respectievelijk. Mw. J.G.H. de Witte en Mw. S. Ooijen. 2

5 Bedrijfsgezondheidsdienst 2. Verzuim begeleiding. 2.1 lnformatie verzameling bij ziekteverzuim Indien een medewerker van de TUE Ianger dan 1 week ziek blijft krijgt deze een ziekte-informatieformulier thuisgestuurd. Hiermee wordt efficient en snel informatie verkregen over de aandoening van de medewerker. De verkregen informatie wordt gebruikt als leidraad voor het oproepbeleid. In 1995 zijn 1668 ziekte-informatieformulieren verzonden. Hiervan werden er 1181 terug gestuurd. De indruk bestaat dat met name de medewerkers, die reeds hervat hadden als zij een informatieformulier ontvingen, het formulier niet terug stuurden. 2.2 Spreekuur Tijdens het spreekuur van de bedrijfsarts wordt beoordeeld of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en zo ja in welke mate. Tevens wordt bekeken of er voor reyntegratie bijzondere maatregelen nodig zijn. Ook wordt gekeken naar aspecten van het werk die mogelijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ziekte of die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Van elk ziektegeval is door de bedrijfsarts geregistreerd of de arbeidsomstandigheden van de medewerker hadden bijgedragen aan het ontstaan van de aandoening. (Zie ook: 8.2 Ziekte en werk.) Het oproepbeleid wordt uitgevoerd conform de afspraken met de TUE. Dat wil zeggen dat een medewerker in principe na 3 weken verzuim wordt opgeroepen. Heeft een medewerker de afgelopen 12 maanden meer dan 5x verzuimd of de afgelopen 6 maanden meer dan 4x dan wordt hij bij het volgende verzuim direct opgeroepen. Daarnaast kan een leidinggevende een medewerker aanmelden voor een spoedspreekuur-contact. Hierbij roept de leidinggevende, na overleg met de bedrijfsarts, de medewerker op zeer korte termijn op. Het resultaat van het spreekuurcontact wordt direct telefonisch doorgegeven naar de leidinggevende. In bijzondere gevallen beslist de bedrijfsarts, op grond van informatie van het ziekte-informatieformulier (zie 2.1) dat een medewerker eerder of later opgeroepen. Iemand wordt bijvoorbeeld later worden opgeroepen als hij na 3 weken ziekte nog in hct ziekenhuis ligt. In 1995 hebben 1016 spreekuurcontacten plaatsgevonden waarvan 110 telefonische spreekuurcontacten. 3

6 2.3 Keuringen voor invaliditeitspensioen Medewerkers, die blijvend geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschikt waren, kwamen in aanmerking voor een keuring voor een invaliditeitspensioen. Hierbij is vooraf overleg geplecgd met de advisercnd geneeskundige van het ABP. Bij deze keuring wcrd geadviseerd over de mate van arbeidsongeschiktheid en de eventucle herplaatsbaarheid in een andere functie of in een dienstverband van mindere omvang. In oktober werd gestopt met het uitvoeren van deze keuringen in verband met de komende veranderingen in de arbeidsongeschiktheids-wetgeving per 1 januari In 1995 werden 9 keuringen voor invaliditeitspensioen verricht. In 5 gevallen werd een medewerker gedeeltelijk afgekeurd; in 4 gevallen was er sprake van een volledige afkeuring. Aandoening Volledige afkeuring Gedeeltelijke afkeuring Psychisch 2 1 Neurologisch 2 1 Ongevalsgevolg (prive) 1 Overige 2 Totaal Arbeidsgezondheidskundig spreekuur Het is voor de individuele medewerk(st)er ook mogelijk om op eigen initiatief de bedrijfsarts te consulteren in verband met (dreigende) gezondheids-, welzijns- of veiligheidsproblemen. De samenhang tussen de (mogelijke) problemen in het werk en de werkomstandigheden wordt dan beoordeeld. Daarnaast wordt met de medewerker besproken welke acties er ondernomen zullen worden. Van de mogelijkheid om op eigen initiatief de bedrijfsarts te consulteren werd 64 maal gebruik gemaakt. In de tabel op de volgende pagina worden onderwerpen en acties van het arbeidsgezondheidskundig spreekuur verder uitgesplitst. 4

7 Bedrijfsgezondheidsdienst Onderwerpen Aantallen ergonomic 13 veiligheid 4 klacbten gezicbtsvermogen 12 lawaai 3 problemen met leidinggevende 3 problemen met collega's 2 organisatie van bet werk 25 overig 2 Acties advisering over meubilair 8 advisering van beeldscbermbril 10 algemene gezondbeidsvoorlicbting 4 bespreking op bet SMT 10 bespreken met pers. adviseur 4 bespreking met leidinggevende 15 (gedeeltelijke) ziekmelding 4 verwijzing naar arts 4 verwijzing naar BMW 3 overig 2 Het belangrijkste probleem, dat bij bet arbeidsgezondbeidskundig spreekuur ter tafel kwam, was de organisatie van bet werk. Meestal uitte dit zicb in een te boge ( ervaren) werkdruk. Ook boog scoorden de problemen met de ergonomic. Meestal ging bet bier om klacbten over de bureaustoel, al dan niet gecombineerd met klachten over bet bureau of de opstelling van bet beeldscberrn. De klachten over bet gezicbtsvermogen werden grotendeels geuit door personen die met een beeldscherm werkten. De belangrijkste acties waren bet bespreken van de problematiek van de medewerker met zijn/baar leidinggevende of op het SMT (Sociaal Mediscb Team-overleg). Uiteraard was hiervoor van tevoren toestemming gevraagd aan de medewerker. 5

8 Bedrijfsgezondheidsdienst 3. Bedrijfsgezondheidskundig onderzoek. Bij bedrijfsgezondheidskundig onderzoek staat de relatie tussen gezondheid en arbeidsomstandigheden centraal. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de activiteiten die in dit kader zijn uitgevoerd. 3.1 Aanstellingsonderzoeken Het aanstellingsonderzoek is de start van de bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van een werknemer. Hierbij wordt de medische voorgeschiedenis van de kandidaat besproken. Zonodig krijgt de kandidaat adviezen hoe eventuele gezondheidsproblemen in de werksituatie zijn te voorkomen. In 1995 werden 765 aanstellingsonderzoeken uitgevoerd. 3.2 Periodiek gezondheidskundig onderzoek Op de TUE worden reeds lange tijd medewerkers uit risico-categorieen onderzocht. Sinds twee jaar bestaat hiervoor een wettelijke basis. De Arbowet geeft de werknemers bet recht om zich periodiek medisch te laten onderzoeken in verband met risico's op het werk. Bij deze onderzoeken gaat het erom in een zo vroeg mogelijk stadium gezondheidsproblemen op te sporen. Het is dan vaak nog mogelijk door therapie of aanpassing in het werk de problemen te verhelpen of verergering te voorkomen. Op de TUE worden de volgende categorieen onderzocht: Periodieke Onderzoeken Aantal - stralingswerkers, categorie A (wettelijk ver- 21 plicht) - persluchtmaskerdragers (wettelijk verplicht) 44 - personen die blootstaan aan hoge doses 14 lawaai - personen die in continudiensten werken 4 - personen die regelmatig werken met toxische stoffen 11 - bewakingspersoneel 3 Totaal 97 6

9 Bedrijfsgezondheidsdienst 3.3 Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO) In 1995 werd het eerste deel van het pilot-project Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO) bij de faculteit Scheikunde afgerond. Het PBGO bestond uit: Een biometrisch deel, dat bestond uit het bepalen van bloeddruk, lengte, gewicht, gezichtsvermogen, bloedonderzoek en ECG. - Een vragenlijstonderzoek naar gezondheidsklachten en werkbeleving. - Een werkplekonderzoek volgens de methode van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Van dit onderzoek werden de volgende rapportages gemaakt: - Elke deelnemer kreeg een persoonlijke uitslag van het biometrisch onder zoek. - Een groepsrapportage van de uitkomsten van het biometrisch onderzoek en het vragenlijst-onderzoek. Hierbij werd ervoor gewaakt dat de gegevens niet waren te herleiden tot individuele medewerkers. - Een verslag van de risico-inventarisatie en -evaluatie. De groepsrapportage en de risico-inventarisatie en -evaluatie werden besproken met de directeur beheer, de personeelsadviseurs, de locale veiligheidsen milieucoordinator en een lid van de dienstcommissie. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de vakgroepen TAK, TOC, TIA en TVM. De belangrijkste uitkomsten waren: - Bij het biometrisch onderzoek werd geconstateerd dat bij 9,5% van de deelnemers een te hoog cholesterolgehalte voorkwam. Ten aanzien van de gezondheid werden met name vermoeidheidsklachten, neus- en oogklachten en klachten van het bewegingsapparaat geuit. Ten aanzien van de werkbeleving werden met name klachten over bet binnen klimaat, kantoorstoelen, beeldschermergonomie en een gebrek aan goede directe Ieiding gesignaleerd. Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie kwamen met name problemen naar voren bij de kantoorstoelen, de opstelling van de beeldschermen, het binnenklimaat, de afzuiging van de zuurkasten en de opslag van chemicalien. Tevens werd begonnen aan het tweede deel van het PBGO voor het overige decl van de faculteit Scheikunde, te weten de vakgroepen TCP, TPK, TPO, TCf en het faculteitsbureau. Hieraan namen 122 medewerkers deel. De rapportage hiervan wordt begin 1996 verwacht 7

10 Bedrijfsgezondheidsdienst 4. Werkplekonderzoeken 4.1 Algemeen. Werkplekonderzoeken werden afgelegd door de bedrijfsverpleegkundige, meestal na klachten van medewerkers. Belangrijkste redenen van deze onderzoeken waren: - oogklachten bij beeldschermwerk (zie 4.2 Beeldschermbril advisering); - klachten over kantoormeubilair; - klimaatklachten. Van het onderzoek werd een rapport opgemaakt, waarbij aanbevelingen werden gedaan om de problemen te verhelpen. Het rapport werd opgestuurd naar de directeur beheer of het diensthoofd. Door de bedrijfsverpleegkundige werd in 1995 in totaal 36 maal een werkplekbezoek afgelegd. 4.2 Beeldschermbril advisering. Als een medewerker meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werkt heeft htj/zij recht op een vergoeding door de werkgever van een speciale beeldschermbril als de eigen correctie (teesbril) niet meer toereikend is om goed op het beeldscherm te kijken. De bedrijfsarts bepaalt of voor een medewerker een beeldschermbril gelndiceerd is. Vervolgens legt de bedrijfsverpleegkundige een werkplekbezoek af, waarbij de specifieke kenmerken van de werkplek worden vastgelegd op een aanmeetformulier voor de opticien. De TUB werkt samen met enkele vaste opticiens, waarmee tevens prijsafspraken zijn gemaakt. Door de bedrijfsverpleegkundige werd 13 maal een werkplekbezoek afgelegd in het kader van beeldschermbril advisering. 8

11 5. Vaccinaties In verband met de vele reizen naar tropische landen van medewerkers van de TUE heeft de BGD ruime mogelijkheden om te vaccineren. Medewerkers van de TUE worden op kosten van de TUE gevaccineerd. Studenten kunnen voor kostprijs bij de BGD gevaccineerd worden. In 1995 werden 184 personen gevaccineerd. Daarnaast kregen medewerkers, die uitgezonden werden door de TUE, op kosten van de TUE hun benodigde anti-malaria middelen. Voor studenten werden desgewenst recepten uitgeschreven voor de gelndiceerde middelen. In de loop van het jaar kwamen enkele berichten over ernstige bijwerkingen van het anti malaria-middel Lariam. Overeenkomstig de richtlijnen van de Geneeskundige Hoofdinspectie kregen alle personen, waarbij Lariam was gelndiceerd, voor de reis een proeftablet en een onderzoek door de bedrijfsarts om een verhoogde gevoeligheid voor bijwerkingen van dit middel uit te sluiten. 9

12 ' 6. EHBO. 6.1 EHBO instructie. Door de bedrijfsgezondheidsdienst werden in 1995 de herhalingslessen van de EHBO georganiseerd. Er waren 8 groepen, die elk 7 lessen van 2 uur kregen. De lessen werden gegeven door Mw. M. Van Lieshout. De bedrijfsarts gaf een les voor elke groep. Door dhr. H. Reedijk werd 21 maal een EHBO-les gegeven tijdens de inzetoefeningen van de HVO. Daamaast werd 22 maal door dhr. Reedijk een extra EHBO-les voor een HVO-ploeg gegeven. De administratie van alle EHBO-lessen werd gedaan door de bedrijfsverpleegkundige en de organisatie was in handen van het bureau Bedrijfshulpverlening van de RBB. 6.2 EHBO verrichtingen Aangezien de BGD op het TUE-terrein gehuisvest is wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van de EHBO faciliteiten. In 1995 werd 86 maal EHBO verricht door de bedrijfsverpleegkundige of de bedrijfsarts. Klacht I aard van het ongeval A an tal Oogklachten 9 Diverse wonden 13 Brandwonden 4 Kneuzingen 10 Chemicalien ingeademd 9 Chemicalien in het oog 2 Chemicalien op de huid 2 Insektebeten 5 Overige 32 Totaal 86 10

13 7. Overleg. Om de rei'ntegratie van verzuimende medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen werd op verschillende niveaus binnen en buiten de Universiteit overleg gepleegd. Het spreekt vanzelf dat bij het overleg over individuele medewerkers de informatie van de bedrijfsarts zodanig beperkt werd dat het beroepsgeheim niet geschonden werd. 7.1 Het Sociaal Medisch Team (SMT). Het SMT bestond uit de direct bij het ziekteverzuim betrokken functionarissen, te weten: de personeelsadviseur, de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker en de bedrijfsverpleegkundige. Deze kwamen om de 6 weken bijeen. Een maal per 12 weken was bierbij ook de directeur beheer aanwezig. Bij de SMT -overleggen van BTD en CfD was de directeur bij elke bijeenkomst aanwezig. Vaste bespreekpunten op de SMT -overleggen waren: - medewerkers, die langer dan 1 maand verzuimden. Hiervoor werd het wettelijk voorgescbreven "rei'ntegratieplan" opgesteld; - ontwikkelingen in bet werkveld, zoals bijzondere personeelsmutaties of reorganisatieplannen. Incidentele bespreekpunten waren: - frequent verzuimers; - problemen in de arbeidsomstandigheden, die gesignaleerd waren op het spreekuur van de bedrijfsarts of bij een werkplekbezoek van de bedrijfsverpleegkundige. In 1995 vond bet SMT -overleg 55 keer plaats. 7.2 ABP. Met de adviserend geneeskundige en de arbeidsdeskundige van bet ABP vond om de 6 weken overleg plaats over: - langdurig zieken die mogelijk in aanmerking kwamen voor een arbeidsongescbiktbeidskeuring (keuring ex art ARAR); - medewerkers, die langer dan 6 maanden ziek waren, in verband met de "melding relntegratie" na 6 maanden ziekte; - algemene ontwikkelingen bij bet ABP en in de wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongescbiktbeid. Dit overleg beeft in keer plaatsgevonden. 11

14 7.3 Overleg met afzonderlijke functionarissen. Met bet hoofd Dienst Personele Zaken, Mw. Vincent, werd tot september maal overlegd. Vanaf september 1995 werd zij opgevolgd door Mw. Wardenaar, waarmee 3 maal werd overlegd. Hicrbij werd voomamelijk gesproken over de dienstverlening door de RBB, ontwikkelingen op organisatorisch gebied op de TUE en arbo-zaken. Met vakgroepvoorzitters en diensthoofden werd op ad hoc basis gesproken over probleemsituaties rond (langdurig) verzuimende medewerkers. Deze gesprekken vondcn 17 maal plaats. 7.4 Commissies. De bedrijfsarts nam 8 maal deel aan de vergaderingen van de Arbo- en Milieuzorg Commissie (AMZC) van de TUE en 4 maal aan (landelijke) vergaderingen van hoofden van arbodiensten van Universiteiten en Academische Ziekenhuizen. De bcdrijfsverpleegkundigc nam 5 maal deel aan de LAMC (Lokale Arboen Milieu Coordinator)-vergaderingen. 12

15 Bedrijfsgezondheidsdienst 8. Ziekteverzuim Verzuimpercentage en verzuimfrequentie. Het ziekteverzuimpercentage. Het ziekteverzuimpercentage is de belangrijkste maat voor de hoogte van bet ziekteverzuim. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de gehele Nederlandse beroepsbevolking schommelt de laatste jaren rond de 6%. In wetenschappelijke instituten, zoals de TUE ligt bet ziekteverzuim tussen de 3 en 4%. Het verzuimpercentage. De verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak een medewerker zich gemiddeld ziek heeft gemeld, per jaar. De landelijke verzuimfrequentie ligt de laatste jaren rond de 1,8 verzuimen per jaar, per medewerker. De tabel op de volgende bladzij toont van 1993 naar 1994 een forse daling van het verzuim van 1%. Van 1994 naar 1995 steeg bet verzuim met 0,5%. Mogelijk wordt bet op- en neergaan van de percentages veroorzaakt door bet feit dat in 1994 de eerste berichten over een forse reorganisatie kwamen. Het is bekend dat dan tegelijkertijd de verzuimpercentages dalen. In 1995 was bet redelijk rustig rond de reorganisatie, waarbij bet percentage weer wat opliep. Het bleef echter beduidend onder bet niveau van De meeste beheerseenheden volgden deze schommeling. Beheerseenheden, die zowel in 1994 als in 1995 bleven dalen waren de Bouwtechnische Dienst, de Dienst bestuurlijke zaken en de faculteit Natuurkunde. Bij de Dienst interne zaken daalde de verzuimfrequentie van 1,6 naar 1,0 ziekmelding per jaar. 13

16 BIBL BKE BID crd DBZ DFA DIZ DPO DSZ* E IPO N RC SAI T TM* w W&I TUE totaal ~~~ 2,2 2,0 ~:~~ 1,9 :ij~~ 0,6 0,5 0,7 2,3 1,9 1,9 2,0 1,8 2,0 1,5 1,8 2,1 1,8 1,9 1,6 1,0 1,0 1,8,5 1,5 1,0 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,7 1,2 1,5 1,1 1,1 1,1 1,9 1,3 1,4 0,4 0,2 0,3 0,7 0,7 0,8 1,4 1,1 1,1 0,6 0,5 0,6 0,9 0,8 1,1 0,9 1,0 B.E. = Beheerseenheid. perc. = verzuimpercentage. freq.= verzuimfrequentie * De Dienst Studenten Zaken (DSZ) en de faculteit Technologic Management (TM) zijn pas in de loop van 1995 ontstaan. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de medewerkers, die in 1995 bij de DSZ en TM zijn gaan behoren in de voorgaande jaren ook bij deze cenheden ingedeeld. 14

17 8.2. Ziekte en werk. Naast de hoogte van bet ziekteverzuim is bet van belang om te weten of de arbeidsomstandigheden bijgedragen hebben aan de ziektegevallen van de medewerkers. Hiertoe is van de medewerkers, die op bet spreekuur van de bedrijfsarts zijn geweest, gelnventariseerd of de arbeidsomstandigheden invloed bebben gebad op bet ontstaan van bet ziekteverzuim. Gelnventariseerd werd: - de diagnose, onderverdeeld in de groepen: infecties, tumoren, psycbiscb, neurologisch, hart en bloedvaten, luchtwegen, maag/darm, nieren/urinewegen, bewegingsapparaat (exclusief de rug), rug, overige en ongevallen. - de relatie met bet werk, onderverdeeld in de groepen: geen (relatie met arbeidsomstandigheden); kwaliteit van bet werk (veiligheid, meubilair, werkhouding e.d.); kwantiteit van bet werk (overbelasting, onderbelasting, piekbelasting e.d.); werkomgeving (klimaat, geluid, cbemiscbe belasting e.d.); organisatie van bet werk ( ontslag, verandering van werk, niet pas send werk e.d.); werkrelaties (met chef, collega's, ondergescbikten). Van 132 ziektegevallen is gelnventariseerd of de ziekte met de arbeidsomstandigheden samenhing. Deze inventarisatie is in de tabel op de volgende pagina weergegeven. De grootste groep vormden de psychische ziektes (33). Hiervan bingen er 21 samen met de arbeidsomstandigheden. Elf gevallen bingen samen met relationele problemen in de werksfeer en 6 ziektegevallen bingen samen met de kwaliteit van bet werk. De diagnose rugklachten werd 25 maal gesteld, waarbij 10 ziektegevallen samenhingen met de arbeidsomstandigheden. Hiervan werden er 8 veroorzaakt door kwalitatieve aspecten van bet werk. Twee verzuimen werden veroorzaakt door een ongeval op bet werk. Deze zijn gemeld bij bet Bureau Veiligheid en Milieu. 15

18 Bedrijfsgezondheidsdienst Diagnose geen kwa- kwan- omge- orga- werk- totaal liteit titeit vmg nisatie relaties infecties 1 1 tum oren 5 5 psychisch neurologisch 4 4 hart/bloedvaten luchtwegen spijsvertering nieren/urinewegen 4 4 bewegingsapparaat rug ongevallen Totaal I 86 I 15 I 11 I 2 I 3 I 15 I 132 I 16

19 9. Arbozorg in Algemeen In 1996 zal de universiteit haar arbozorgsysteem verder in overeenstemming gaan brengen met de voorschriften van de nieuwe Arbowet. De belangrijkste voorschriften van deze wet zijn: - het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie; - het Iaten uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek; - het maken van een arbojaarplan en arbojaarverslag; - zich aansluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Deze verplichtingen bieden het management een zinvol beleidsinstrument waarmee de Arbozorg gestalte gegeven kan worden. Dit beleidsinstrument werkt als volgt: 1. Met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden knelpunten in de arbeidsomstandigheden ge'inventariseerd en wordt een prioriteitenlijst gemaakt in welke volgorde de knelpunten opgelost moeten worden. 2. Met het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) worden knelpunten in de gezondheidstoestand van de medewerkers ge'inventariseerd. 3. De gegevens van zowel de RI&E als van het PAGO worden gebruikt om een arbojaarplan samen te stellen. 4. Vervolgens wordt door middel van het Arbo-jaarverslag geevalueerd in hoeverre het arbojaarplan is verwezenlijkt. Met dit beleidsinstrument wordt dus inzichtelijk gemaakt waar de Arboknelpunten in de organisatie liggen. Tevens kan dit gebruikt worden voor de planning en voor de onderbouwing van de begroting voor arbozaken. Door de verplichtingen van de Arbowet op deze manier te gebruiken kunnen zij een waardevol hulpmiddel zijn bij het vormgeven van de Arbozorg van een organisatie. 17

20 9.2 Aansluiting bij een gecertiticeerde arbodienst. Volgens de Arbowet zal de werkgever zich, bij bet uitvoeren van een aantal arbo-verplicbtingen, zoals de RI&E, bet PAGO en de ziekteverzuimbegeleiding, moeten Iaten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst. Een arbodienst wordt gecertificeerd als: - de arbodienst deskundigen op bet gebied van bedrijfsgezondheidszorg, arbeidsbygiene, veiligheidskunde en arbeids- en organisatiekunde in dienst beeft; - de arbodienst gebruik maakt van een kwaliteitssysteem, afgeleid van bet ISO 9000-systeem. Sinds december 1995 is de RBB gecertificeerd, wat betekent dat de RBB een kwalitatief hoogwaardige partner kan zijn voor de ondersteuning van de arbozorg op de TUE. 18

Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) vestiging Technische Universiteit Eindhoven

Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) vestiging Technische Universiteit Eindhoven JAARVERSLAG 1993 Bedrijfsgezondheidsdienst Technische Universiteit Eindhoven Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) vestiging Technische Universiteit Eindhoven JAARVERSLAG BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie

Jaarverslag Vestiging Technische Universiteit Eindhoven, Arbodienst Arbo Management Groep.

Jaarverslag Vestiging Technische Universiteit Eindhoven, Arbodienst Arbo Management Groep. Jaarverslag 1996 Vestiging Technische Universiteit Eindhoven, Arbodienst Arbo Management Groep. I.H. Schilpzand, bedrijfsarts Arbo Management Groep (AMG) vestiging Technische Universiteit Eindhoven. Inhoud

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1994 Bedrijfsgezondheidsdienst Tecbnische Universiteit Eindhoven

JAARVERSLAG 1994 Bedrijfsgezondheidsdienst Tecbnische Universiteit Eindhoven JAARVERSLAG 1994 Bedrijfsgezondheidsdienst Tecbnische Universiteit Eindhoven Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) vestiging Technische Universiteit Eindhoven INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...........................................

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van auteurs. 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek

Inhoud. Lijst van auteurs. 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek Lijst van auteurs Inleiding xi xiii 1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 J.H.A.M. Verbeek 1 Gezondheidsrisico s in het werk 1 2 Gezondheidsrisico s en belastende factoren 3 3 Beroepsziekte 4 4 Gevolgen

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Checklist RSI-preventiebeleid

Checklist RSI-preventiebeleid Checklist RSI-preventiebeleid Onderwerp Informatie/ knelpunt? Prioriteit Inzicht 1. Verzuimgegevens Wat is het verzuimpercentage in uw organisatie? Hebt u inzicht in de verzuimoorzaken? Zo ja, is bekend

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Beleid beeldschermwerk

Beleid beeldschermwerk beeldschermwerk Oktober 2006 Maart 2006 Opgesteld door F. van de Ven, smedewerker Arbo & Milieu i.o. S. Mesu, apotheker Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 VOORLICHTING EN INSTRUCTIE... 3 3 INRICHTING WERKPLEKKEN...

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak Huisartsbeurs Peter Lijster Zorg van de Zaak Bent u geïnspireerd? Volg dan de gehele cursus bij u in de buurt. Voor meer informatie en data kunt u terecht bij de infobalie van de LHV Academie. Alleen vandaag

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventief beleid 2.1. Verzuimbeïnvloedende factoren 2.2. Voorlichting 2.3. Verzuimgesprek 3. Drempelverhogend beleid 4. Curatief beleid 4.1. Motivatie

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis

VGZ Bedrijfszorgpakket Basis VGZ Bedrijfszorgpakket Basis U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw Probleemanalyse WIA Onderdeel van het reïntegratieverslag Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de reïntegratie.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, september 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie