Inkoopbeleid PGGM 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid PGGM 2014"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid PGGM 2014 Door Daadkrachtig Samen te Werken Sterker Auteur Annelies Niesert Versie 1.0 Status Definitief Release datum 24 oktober 2014 Vaststelling EC 18 november 2014 Geldigheid Goedgekeurd beleid blijft geldend tot dat nieuw Inkoopbeleid is goedgekeurd Delen met (potentiële) klant ja

2 Inhoudsopgave 1 MANAGEMENTSAMENVATTING UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID KADERS INKOOPBELEID UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID UITGANGSPUNTEN REALISATIE INKOOPRESULTATEN Rapportage inkoopresultaten BIJLAGEN BIJLAGE 1: OPERATIONELE UITWERKING VAN HET INKOOPBELEID INLEIDING STRUCTUUR, ORGANISATIE EN PERSONEELSBELEID VAN INKOOP Structuur en organisatie Personeelsbeleid STRATEGISCHE, TACTISCHE EN OPERATIONELE INKOOP CONTRACTMANAGEMENT EN LEVERANCIERSMANAGEMENT SAMENHANG TUSSEN INKOOP EN CONTRACTMANAGEMENT EN LEVERANCIERSMANAGEMENT BESTELLEN TOT BETALEN INKOOPRAPPORTAGES BIJLAGE 2: UITBESTEDINGSBELEID BIJLAGE 3: RACI INKOOPFUNCTIE BIJLAGE 4: KRALJIC MATRIX... 19

3 Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen januari 2014 Annelies Niesert Eerste tekstontwerp 0.2 Annelies Niesert Tweede tekstontwerp 0.3 Annelies Niesert Derde tekstontwerp 0.4 februari 2014 Annelies Niesert Opmerkingen Bart Seure (IB), Jan van Vulpen & Caroline Willemse (CRC) en Wendy Klein & Marja Hondebrink (Inkoop) verwerkt 0.5 maart 2014 Annelies Niesert Tweede ronde opmerkingen verwerkt 0.6 Annelies Niesert 0.7 Annelies Niesert 0.8 juli 2014 Annelies Niesert Lay Out aangepast 0.9 augustus 2014 Annelies Niesert Opmerkingen medewerkers Inkoop, CRC, CJFZ en F&C verwerkt oktober 2014 Annelies Niesert Opmerkingen MT IFC verwerkt oktober 2014 Annelies Niesert Opmerkingen Internal Audit, CRC en Hans van der Zwaag verwerkt oktober 2014 Mirjam Meenhorst Aanpassingen Annelies Niesert verwerkt oktober 2014 Annelies Niesert Opmerkingen CRC en IB verwerkt oktober 2014 Annelies Niesert goedgekeurd door CRC, CJFZ, F&C,IFS en IA Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 3

4 Definities Algemeen Inkoop: Het van externe partijen betrekken van alle goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsuitvoering. Dit tegen de voor de organisatie zo gunstig mogelijke voorwaarden. Oftewel alle handelingen van een organisatie die facturen van derden tot gevolg hebben en beïnvloedbaar zijn. Inkoopfunctie: Iedere medewerker die actief zorgt voor het inkopen van goederen en of diensten heeft een rol in de inkoopfunctie. Zie voor de rollen de RACI (Bijlage 3). Inkoopproces: Het proces dat wordt doorlopen vanaf het moment van constatering van een behoefte aan een bepaald product of dienst tot de beschikbaarstelling van het gevraagde aan de gebruiker binnen de organisatie. Inkoopresultaten: Inkoopresultaten zijn gecontracteerde besparingen en worden berekend op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Inkoopresultaten worden behaald door de inkoopteams, waarbij procesverbeteringen primair door de lijn worden bereikt. Bestelproces: Fase in het inkoopproces waarbij een organisatie aan een voorkeursleverancier door middel van een schriftelijke order opdracht geeft tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten. Onderliggend zijn de bestaande contracten die in het doorlopen inkoopproces zijn ingekocht. RACI: Rollen en verantwoordelijkheden die vanuit functionele rollen en te leveren resultaten, betrokken processen en/of activiteiten worden ingevuld. Functies Contractbeheerder: Functionaris die verantwoordelijk is voor het administreren van contracten in het contractsysteem. En het daarbij behorende signaleren aan contractmanager en contracteigenaar, over beëindiging contract, herziene prijsafspraken, looptijd contract, etc. Contract/leveranciersmanager: Functionaris die op basis van gegevens rapportages genereert over het gebruik van contracten, de juistheid van tarieven en de naleving van de Service Level Agreement (SLA). Leveranciersmanagement houdt zich bezig met de analyses, planningen implementatie en beheersing van activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen, uitbreiden en onderhouden van relaties met de gecontracteerde leveranciers. Contracteigenaar: Functionaris (bijrol) die als gebruiker eindverantwoordelijk is over het contract. Deze functionaris is beslissingsbevoegd over afsluiten, openbreken, beëindigen of verlengen van contracten die voor de uitvoering van de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Materiedeskundige: functionaris (bijrol) die door de contracteigenaar gemandateerd is om de functionele en technische specificaties voor het benodigde product en/of de dienst te beschrijven. Dit op een dusdanig niveau dat de juiste leverancier op de juiste wijze gecontracteerd kan worden/het juiste product kan worden ingekocht. Opdrachtgever: Eindverantwoordelijke functionaris die besluit de opdracht te verstrekken om in te kopen en te contracteren en ten behoeve van de uitvoering van de bedrijfsvoering contracten gebruikt. Dit kan dezelfde functionaris zijn als de contracteigenaar, echter de contracteigenaar kan de functie van opdrachtgever ook delegeren aan een medewerker binnen zijn discipline. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 4

5 1 Managementsamenvatting Aanleiding en doelstelling Inkoop is bij PGGM centraal belegd bij de afdeling Inkoop. Inkoop is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het inkoopproces, voortvloeiend uit het Inkoopbeleid. Dit beleid dient ertoe om PGGM te voorzien van de diensten en producten die nodig zijn om zowel de primaire taken als ondersteunende diensten van PGGM optimaal uit te voeren tegen zo laag mogelijke kosten en risico s. Dit vanuit het oogpunt dat Inkoop in het belang van onze klanten inkoopt. Het Inkoopbeleid is bestemd voor iedere medewerker binnen PGGM die inkopen doet voor de bedrijfsvoering van PGGM. In dit document wordt ingegaan op de organisatie van het inkoopproces binnen PGGM, op de processen, mandaten, wettelijke kaders, uitgangspunten etc. Het inkoopproces beslaat de volgende vier onderdelen: 1. Inkoopmanagement 2. Contractmanagement 3. Leveranciersmanagement 4. Bestellen tot Betalen Voor een nadere uitwerking van deze vier onderdelen wordt verwezen naar Bijlage 1 Operationele uitwerking van het Inkoopbeleid en Bijlage 3 RACI. Documentopbouw Dit document start in hoofdstuk 2 met de uitgangspunten van het Inkoopbeleid. In Bijlage 1 is de operationele uitwerking beschreven: de organisatiebeschrijving en de bijbehorende organisatie van Inkoop; de kritieke succesfactoren en rapportage en bij inkoop benodigde en beschikbare standaard documenten; een korte beschrijving van de inkoopprocessen; de richtlijnen voor de inkoopethiek en beveiliging van de informatievoorziening in de inkoopprocessen. Totstandkoming Dit beleidsdocument is voorbereid door Inkoop en is geaccordeerd door het EC. Het eigendom en beheer van het document ligt bij Inkoop. Om de twee jaar wordt dit beleidsdocument opnieuw beoordeeld volgens dezelfde procesgang. Eventuele tussentijdse belangrijke aanpassingen of uitbreidingen doorlopen hetzelfde proces. Inkoop voegt nieuwe beleidsbesluiten, die het EC tussentijds neemt en die van toepassing zijn op de inkoopfunctie, toe aan dit document. Interne toetsing van dit Inkoopbeleid is onderdeel van de tweejaarlijkse beoordeling van dit beleidsdocument. De afdelingen F&C, CJFZ, CRC, IA en de Business Units dragen hieraan bij. Separaat hiervan rapporteert de Manager Inkoop per kwartaal de naleving van het beleid en de opzet en uitvoering van de diverse inkoopprocessen aan de business units binnen PGGM. IA en CRC volgen en bewaken de acties die voortkomen uit de toetsing van het beleid, waarbij CRC zich beperkt tot de toetsing van de key controls. Tevens zijn bovengenoemde stafafdelingen altijd betrokken bij wijzigingen van het Inkoopbeleid. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 5

6 2 Uitgangspunten Inkoopbeleid Om inkoopsynergie voor alle units te bereiken en ten volle te benutten is het Inkoopbeleid geformuleerd. De uitgangspunten voor dit beleid zijn in dit hoofdstuk vastgelegd. Door de activiteiten van Inkoop centraal te organiseren is het mogelijk om scherper te sturen op inkoopsynergie. Daarnaast is Inkoop een professionele afdeling die continu stuurt op verbeteringen van de inkoopfunctie in de hele organisatie. Toezien op het naleven van het Inkoopbeleid en bijbehorende procedures draagt bij aan risicobeheersing voor PGGM, bijvoorbeeld door het sturen op het van toepassing verklaren van de inkoopvoorwaarden. PGGM legt met het vaststellen van het Inkoopbeleid, de kaders en spelregels op inkoopgebied vast. Hieraan moet door de gehele organisatie worden voldaan. De missie, visie en strategie van PGGM is doorvertaald naar een missie, visie en strategie voor Inkoop. Hiervan is het PGGM Inkoopbeleid afgeleid. Voor het bereiken van haar doelen is PGGM in belangrijke mate afhankelijk van extern ingekochte producten en diensten. Inkoop streeft ernaar om samen met de interne opdrachtgever(s) geld en of middelen op de juiste manier in te zetten. PGGM borgt dat er geen overeenkomsten met derde partijen afgesloten worden, waarmee kortingen of andere vormen van economische baten voor zichzelf of voor derden niet zijnde klanten worden genoten. Inkoop zorgt ervoor, in samenwerking met andere afdelingen, dat de richtlijnen vanuit wetgeving (geldend voor PGGM en haar klanten) worden nageleefd. PGGM hecht waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er worden specifieke eisen en wensen gesteld aan duurzaamheid en potentiele leveranciers wordt gevraagd de Maatschappelijk Verantwoord Inkoop verklaring (MVI verklaring) te ondertekenen. Op verzoek kunnen de verklaringen worden getoetst middels bewijzen en certificaten. Reikwijdte De in dit document gepresenteerde beleidsregels zijn van toepassing op alle inkopen vanaf inclusief BTW van goederen en diensten van PGGM op het gebied van de bedrijfsvoering. Voor inkopen met een strategisch belang (o.a. custody overeenkomsten t.b.v. Vermogensbeheer) kan een afwijkende organisatie-inrichting gelden. Deze is dan vastgelegd en formeel geaccordeerd door het EC. 2.1 Kaders Inkoopbeleid Het Inkoopbeleid is gericht op het aanschaffen van de juiste diensten en/of producten tegen de beste voorwaarden (inclusief prijs). De offertes worden vanuit economisch meest voordelige aanbieding beoordeeld en het realiseren van besparingen heeft daarbij de aandacht. Echter de prijs-kwaliteitverhouding speelt hierin een rol. Daarnaast wordt de focus gelegd op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (zie uitgangspunten Inkoopbeleid). Inkoop treedt op als proceseigenaar en ziet erop toe dat het belang van PGGM prevaleert boven het belang van één van de units. Hoewel de units budget- en risico-eigenaar zijn, zal er in geval er sprake is van afwijkingen op de regels, altijd in overleg tussen de betrokken bedrijfsonderdelen op basis van comply or explain bekeken moeten worden hoe hiermee om te gaan en welke belangen op dat moment kunnen prevaleren. Inkoop stuurt aan op een verantwoorde manier van het uitgeven van gelden, waarbij meer kwaliteit voor minder geld het uitgangspunt is. Dit houdt in dat er vanuit marktconforme prijsstelling wordt gehandeld. Inkoop benchmarkt om marktconform te kunnen handelen. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 6

7 Inkoop beweegt zich in het spanningsveld tussen enerzijds de groei van het takenpakket en leveren van adequaat kwaliteitsniveau van de organisatie en anderzijds beperkte budgetten. Bij de inkoop van producten en diensten houdt Inkoop rekening met beide aspecten. Het Inkoopbeleid richt zich verder op: contracteren van de juiste leveranciers vanuit een vroegtijdig gesignaleerde inkoopbehoefte; zekerstellen dat de meest recente inkoopvoorwaarden van PGGM in alle contracten worden gebruikt; aangaan van contracten met (grote) leveranciers vanuit het principe van de economisch meest voordelige aanbieding; realiseren van inkoopvoordelen op basis van schaalgrootte door bundeling van de vraag; behalen van synergievoordelen door bundeling en vergroting van aanwezige kennis en kunde; sturen op preferred suppliers; vergroten van de effectiviteit van het inkoopproces; reduceren van PGGM brede transactiekosten; het optimaliseren van de Contract- en Leveranciersmanagementfunctie binnen PGGM; het Uitbestedingsbeleid en de risico-inventarisatie voor (onder)uitbesteding van uitvoeringstaken ten behoeve van onze klanten aan derden; waar mogelijk op basis van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op basis van de PGGM Richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI); gezamenlijk met de Business op basis van make or buy beslissen of er ingekocht gaat worden. Synergie tussen materie- en inkoopdeskundigheid Inkoop is proceseigenaar en draagt de inkoopdeskundigheid bij in de inkoopprocessen. De materiedeskundigheid komt van de Opdrachtgever of de (voorgenomen) Contracteigenaar. Voor hoogwaardige of risicovolle bestedingen stellen Opdrachtgever en Proceseigenaar een inkoopteam samen om de synergie tussen beide verantwoordelijkheden te benutten. Samenwerking met Inkoop Om de schaalvoordelen van PGGM maximaal te benutten geldt voor alle inkoopprocessen dat een vroegtijdige samenwerking met Inkoop noodzakelijk is. Dit betekent dat iedere unit van PGGM in ieder geval Inkoop dient in te schakelen: voor het selecteren en contracteren van een leverancier; voor alle voorgenomen inkopen. PGGM hanteert daarbij onderstaande procedure: Inkoop wordt bij alle individuele inkoopvragen onder de inclusief BTW geraadpleegd; Inkoop controleert of de waarde van de losse opdracht door mogelijke samenvoeging met andere opdrachten een bedrag van inclusief BTW overstijgt; Procuratiehouders hebben bij losse opdrachten van minder dan inclusief BTW vrije leverancierskeuze, indien voor deze dienst/product nog geen afgesloten contract bestaat. Dat wil zeggen dat opdrachten rechtstreeks gegund kunnen worden op basis van (minimaal) één offerte, op voorwaarde dat altijd de inkoopvoorwaarden van PGGM van toepassing worden verklaard en Inkoop betrokken is bij het inkoopproces; Inkoop is bij meervoudige offertetrajecten voor losse of gecombineerde opdrachten met een gezamenlijke waarde van meer dan inclusief BTW, altijd betrokken. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 7

8 De Manager Inkoop rapporteert over de uitvoering van dit uitgangspunt aan de units. Indien een unit tekortschiet in de naleving van dit beleidsuitgangspunt, dient zij - na wederhoor van de verantwoordelijke manager - dit als incident te melden aan CRC (die dit middels de incidentrapportage kan melden bij het Unit Management en/of EC. Bij het consistent niet navolgen van het Inkoopbeleid, escaleert de Manager Inkoop in de lijn en uiteindelijk naar het EC. Inkoopvoorwaarden PGGM Voor alle leveranciers gelden de Inkoopvoorwaarden (IVW) van PGGM. Overeenkomsten met leveranciers zijn uitsluitend gebaseerd op de standaard overeenkomsten van PGGM en gelden voor de gehele PGGM organisatie, tenzij Inkoop, CJFZ en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg anders beslissen. Ondertekening van de contracten verloopt volgens de externe bevoegdheidsregeling van PGGM. Risicomanagement Betrokkenen in de inkoopprocessen vervullen een poortwachter functie voor het contact met en het contracteren van de leveranciers van PGGM en zijn daarom meer dan gemiddeld kwetsbaar voor risico s zoals fraude en/of fêteren. Dit stelt extra eisen aan (de opvolging van) de ethische regels en gedragscode voor de medewerkers van Inkoop en de lijnmedewerkers, die deelnemen in inkooptrajecten. Inkoop geeft invulling aan deze verantwoordelijkheid voor deze inherente risico s door extra eisen te stellen aan inkoopethiek en beveiliging en door de beleidsregels in de procesgang toe te passen. Uitbestedingsbeleid Klanten hebben (Onder)Uitbestedingsbeleid. PGGM ziet erop toe dat de kaders van (Onder)Uitbestedingsbeleid opgenomen zijn in het Uitbestedingsbeleid van PGGM. Om zorg te dragen dat naast het Inkoopbeleid ook expliciet aandacht is voor het Uitbestedingsbeleid is dit beleid een onderdeel van het Inkoopbeleid. In Bijlage 2 is het Uitbestedingsbeleid toegevoegd. Hierin is de risico-inventarisatie opgenomen. Ten behoeve van deze uitbestede uitvoeringstaken aan derden zal Inkoop een rapportage opstellen waarin de bewaking van de contracten en de daarbij samenhangende uitvoering wordt gemonitord door Inkoop met de Business Units en CRC. Kritische uitbestedingen worden gevolgd door Inkoop vanuit Vendor Performance Management (VPM) en worden jaarlijks getoetst. Contractmanagement en -beheer Naast de procesmatige verantwoordelijkheid voor het inkoopmanagementproces geldt dat Inkoop altijd wordt betrokken voor het contractbeheer van contracten die voor geheel PGGM en voor afzonderlijke groeps- of bedrijfsdelen zijn afgesloten. Het contractmanagement is belegd in de lijn en wordt door de Contracteigenaar en de -manager ingevuld. Om verkeerde of slechte leveringen te beperken wordt in risicovolle gevallen een Contractmanagementoverleg ingesteld met van PGGM-zijde de Contracteigenaar en -manager en op verzoek de contractbeheerder. Ook (de vertegenwoordiger van) de leverancier is deelnemer in dit overleg. 2.2 Uitgangspunten Inkoopbeleid Het leveranciersbeleid is erop gericht leveranciers te selecteren tegen de juiste prijs en kwaliteit. Hierdoor wordt een optimale dienstverlening voor PGGM gerealiseerd. Daarnaast is ook het voorkomen van risico s voor bijvoorbeeld continuïteit van bedrijfsprocessen, imagoschade en toelevering van belang. Uitgangspunten van het leveranciersbeleid van PGGM zijn: wet- en regelgeving: Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 8

9 Uitbestedingsbeleid; selectie- en gunningscriteria; contractuele voorwaarden waaronder de inkoopvoorwaarden PGGM; criteria voor prijsindexering en contractverlenging. Wet- en regelgeving PGGM doet uitsluitend zaken met leveranciers die voldoen aan de op dat moment geldende Nederlandse wet- en regelgeving. De leverancier moet nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving volgen en deze adequaat en tijdig integreren in haar bedrijfsvoering. De leverancier moet op verzoek bereid zijn om aan regelgevende en toezichthoudende instanties opening van, en toelichting op, zaken te geven in de relatie tussen haar en PGGM. Dit is opgenomen in de inkoopvoorwaarden. Tevens worden vanuit de regelgeving vanuit De Nederlandse Bank (DNB), de leveranciers die werkzaamheden uitvoeren, die van wezenlijke aard zijn voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. derden, nader getoetst op de borging van bedrijfsgevoelige- en privacy gevoelige gegevens. Selectiecriteria Inkoop en de business selecteren de leveranciers waarmee zij voor PGGM een (raam)overeenkomst aangaan. Uitgangspunt is dat de geselecteerde leveranciers t.b.v. specifieke uitvoering van taken door de gehele PGGM organisatie worden gebruikt (voorkeursleveranciers). Criteria bij die leveranciersselectie staan hierna opgesomd. Voor inkopen boven inclusief BTW mogen alleen leden van het EC besluiten tot afwijking hiervan op basis van zwaarwegende argumenten vanuit de units. Bedrijfsgrootte Om een gezonde afhankelijkheidsrelatie tussen leverancier en PGGM te waarborgen bedraagt het omzetaandeel van PGGM bij een leverancier bij voorkeur tussen de 5% en 20%. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld indien sprake is van een monopolie, kunnen Opdrachtgever en de Manager Inkoop in overleg besluiten hiervan af te wijken. Financiële positie PGGM doet uitsluitend zaken met financieel gezonde bedrijven. PGGM toetst hierop door gegevens op te vragen bij een onafhankelijk kredietbeoordelaar. Personeelsbeleid/screening Het Personeelsbeleid van geselecteerde leveranciers sluit aan bij de standaarden van PGGM voor onder andere veiligheid en beveiliging, privacy en verantwoord ondernemen. Ten behoeve van de inleen van externen maakt een Pre Employment Screening hier onderdeel vanuit. Inkoop toetst, al dan niet samen met CRC, uitvoering hiervan door de leverancier. Verantwoord ondernemen De leverancier, aan wie boven de inclusief BTW wordt uitgegeven, conformeert zich aan de bedrijfsprincipes van PGGM. De leverancier dient verklaringen op dit gebied te staven met schriftelijke bewijzen en certificaten. Indien de leverancier hier (nog) niet aan kan voldoen zal er vanuit engagementbeleid vervolg aan worden gegeven. De aan te schaffen producten moeten duurzaam zijn ontwikkeld en geproduceerd en moeten ook duurzaam in gebruik zijn. Voor te contracteren dienstverlening gelden eveneens criteria voor Verantwoord Ondernemen. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 9

10 Criteria voor prijsindexering en verlenging of vernieuwing De wijze waarop de leverancier de afspraken uit het contract uitvoert, is van invloed op de indexering en verlenging van een contract door PGGM. Tenminste eenmaal per vijf jaar wordt voor elk contract bekeken of er een nieuwe inkoopprocedure moet worden uitgeschreven. Dit wordt geïnitieerd door de inkoopmedewerker. Concreet betekent dit dat de huidige leverancier in concurrentie moet aantonen nog steeds de voor PGGM meest gunstige prijs/prestatie aan te bieden en te voldoen aan voornoemde selectiecriteria. Alleen vanuit het oogpunt van bedrijfsbelang kan hiervan op basis van argumenten (bijvoorbeeld desinvesteringen) worden afgeweken (bijvoorbeeld voor softwarelicenties). Voorkeursleveranciers Inkoop zorgt ervoor dat er voorkeursleveranciers geselecteerd worden. Dit wordt gedaan op basis van de volgende uitgangspunten: - reductie van het aantal leveranciers vanuit efficiency oogpunt voor de PGGM organisatie; - te realiseren inkoopvoordelen; - borging van de continuïteit van de eigen bedrijfsvoering; - selectie van voorkeursleveranciers gebeurt altijd op basis van hetgeen gesteld wordt in het Inkoopbeleid. De hierboven genoemde selectiecriteria spelen een belangrijke rol om de juiste leveranciers te binden aan PGGM. Bestelling en opdrachtverlening gebeuren door de lijn, op basis van de vooraf afgesproken bestelprocedure, bij geselecteerde voorkeursleveranciers. Inkoop is eigenaar van de bestelprocedures en de handhaving hiervan. 2.3 Uitgangspunten realisatie inkoopresultaten Alle units zijn, vanuit hun rol als budgethouder, verantwoordelijk een bijdrage te leveren aan de inkoopinspanningen en de verwerking van de te realiseren besparingen in de operationele plannen. Inkoop informeert F&C over de behaalde inkoopresultaten Rapportage inkoopresultaten Door de betrokken inkoper zal per inkoopproject een gunningsadvies worden opgesteld. Het in dit gunningsadvies opgenomen inkoopresultaat zal ter beoordeling worden aangeboden aan de contracteigenaar/opdrachtgever. De Manager Inkoop rapporteert per kwartaal aan de units en het EC over de inkoopresultaten. Om de inkoopresultaten op operationele uitgaven te kunnen monitoren in de realisatie, dienen de volgende zaken gerealiseerd te zijn: - het afgesloten contract moet worden geregistreerd in de contractmanagementapplicatie; - er dient altijd besteld te worden op basis van afgesloten contracten. Iedere factuur welke betaalbaar gesteld wordt, is dan te volgen in zowel de uitgaven als in de kosten. Alleen op deze manier kan bepaald worden of de gerapporteerde inkoopresultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden in de kosten en wordt hierdoor dus een gerealiseerde besparing. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 10

11 Bijlagen 1) Operationele uitwerking van het Inkoopbeleid 2) Uitbestedingsbeleid 3) RACI 4) Kraljic Matrix Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 11

12 Bijlage 1: Operationele uitwerking van het Inkoopbeleid 1. Inleiding Inkoop koppelt de inkoopbehoefte aan een optimale inkoopoplossing tegen minimale kosten en risico s. Inkoop voert het contractbeheer (administratieve functie) gedurende de looptijd van de contracten. Het gebruik van de afgesloten contracten is decentraal belegd. De (senior) Inkopers maken door middel van rapportages uitgaven inzichtelijk voor de interne opdrachtgever. 2. Structuur, organisatie en personeelsbeleid van Inkoop 2.1 Structuur en organisatie Inkoop is samengesteld uit vijf inkoopcategorieën (IT, Facilitair, HR, Inhuur Externen en Marketing & Communicatie), verdeeld over vijf inkopers, die elk een eigen aandachtsgebied kennen. Hiervoor is gekozen, omdat de verschillende aandachtsgebieden hun eigen dynamiek kennen en daarmee een eigen werkwijze. Dit houdt in dat de betrokken inkopers kennis van markten en leveranciers hebben. De takenpakketten binnen de categorieën zijn zodanig samengesteld, dat zij in omvang en verschillende werkwijzen goed op elkaar aansluiten en daardoor goed te sturen zijn. De interne opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor wát wordt ingekocht en Inkoop voor hóe het wordt ingekocht. Inkoop en interne opdrachtgevers zoeken daarom nadrukkelijk de samenwerking. Adviesgesprekken dienen als basis voor de te bepalen inkoopstrategieën. Dit is nodig om vroegtijdig helder te krijgen wat de opdrachtgever nodig heeft om zijn werk te kunnen doen en dit te kunnen vertalen naar de best mogelijke inkoopoplossing. Daarbij stuurt Inkoop op duurzaamheid, innovatie en het effectief en efficiënt besteden van de beschikbare middelen. Dit behoort tot de definitie van goed koopmanschap : attent zijn op en gebruik maken van de commerciële mogelijkheden die de markt biedt, met behoud van de gewenste kwaliteit. Inkoop koopt rechtmatig in op strategisch en tactisch niveau. Om dit te borgen werkt Inkoop nauw samen met de afdeling Corporate Juridische Fiscale Zaken (CJFZ). Een afweging van bedrijfseconomische belangen en bedrijfscontinuïteit kan aanleiding geven om binnen de grenzen op rationele gronden uitzonderingen te benoemen. Tot het inkoopproces, waarvoor Inkoop verantwoordelijk is, behoort ook de gehele levenscyclus van het contract. Contract- en Leveranciersmanagement is decentraal belegd als verantwoordelijkheid voor de betrokken bedrijfsonderdelen. Ten aanzien van Contract- en Leveranciersmanagement en Bestellen tot Betalen (operationeel inkopen) heeft de Manager Inkoop de verantwoordelijkheid om het Inkoop-, Contract-, Leveranciers- en Bestelproces (ICLB proces) voor de gehele organisatie af te stemmen, in te voeren en de opvolging te controleren. Inkoop streeft naar effectiviteit en efficiëntie in de hele inkoopketen. Het motto van Inkoop is: Met daadkracht, open en eerlijk en met respect voor mens en omgeving, baanbrekend ondersteunen en adviseren in de inkoopbehoefte van PGGM. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 12

13 2.2 Personeelsbeleid De definitie welke de afdeling gebruikt voor inkoop is: Het vertalen van de vraag van de opdrachtgever naar een optimale inkoopoplossing. Dit vergt adviesvaardigheden van de inkoper. Om die vertaling goed te kunnen maken beschikt de inkoper over gedegen inzichten van de betreffende marktsegmenten. Om professionaliteit te borgen bezoeken inkopers branchebijeenkomsten, beurzen, congressen en symposia en leveranciers. Van de medewerkers wordt ook verwacht dat zij presentaties geven tijdens relevante (vak)bijeenkomsten. De medewerker draagt de opgedane kennis over aan de collega s en rapporteert deze, zodat die voor iedereen binnen Inkoop toegankelijk is. Dagelijks vindt er collegiaal kennisoverdracht plaats. Tijdens de jaarlijkse Inkoopdag voor de afdeling Inkoop wordt een gezamenlijk inkoopitem, toegespitst op ontwikkelingen binnen het inkoopgebied, besproken. Voorts werken inkopers met gestandaardiseerde sjablonen, die zijn opgenomen in de e- sourcetool, teneinde standaardisatie en kwaliteit te bevorderen. 3. Strategische, tactische en operationele inkoop De hierna besproken inkooptaken zijn: a. strategische inkoop; b. tactische (of initiële) inkoop; c. operationele uitvoering. a. Strategische Inkoop De Inkoper stelt t.b.v. zijn/haar inkoopcategorie een categorieplan op. Deze vormt de basis van de te volgen inkoopstrategie. Deze plannen werken de inkopers vervolgens uit op subcategorieniveau in een Plan van Aanpak. Een onderdeel daarvan is de wijze van inkopen. De Manager Inkoop accordeert dit categorieplan. Vervolgens worden deze plannen besproken met de contracteigenaren binnen de Units. b. Tactische (of initiële) Inkoop De inkooptheorie van Kraljic (zie Bijlage 4 voor de z.g. Kraljic-matrix) deelt in te kopen producten, diensten of informatie ter bepaling van hun strategisch belang in naar routine, hefboom, knelpunt of strategische pakketten. De inkoper doet dit samen met de materiedeskundige ook voor de producten en diensten voor PGGM. Ook analyseren zij samen hoe een leverancier PGGM als (potentiële) opdrachtgever vermoedelijk indeelt naar de mate van strategisch belang voor zijn bedrijf. Afhankelijk van deze analyses kiezen zij een markt- c.q. leveranciersstrategie en legt de inkoper die vast in het categorieplan. Met de tactische werkzaamheden worden de inkoopactiviteiten bedoeld die nodig zijn om tot een contract te komen, inclusief het sluiten van het contract. Het begrip contract moet in de ruimste zin van het woord gezien worden. Hieronder vallen overeenkomsten, raamovereenkomsten, nadere overeenkomsten en opdrachten. Het aangaan van nadere overeenkomsten/opdrachten ligt bij de units die kennis van de Inkoper kunnen en mogen gebruiken bij het afsluiten van deze nadere overeenkomsten/orders. c. Operationele inkoopwerkzaamheden, locale bestelpunten Gebruikers bestellen -via een gemandateerde besteller c.q. bestelpunten- zelf decentraal bij door de Inkoopteams geselecteerde voorkeursleveranciers, die door middel van een inkoopprocedure zijn gecontracteerd. Op deze manier worden gebruikers zonder tussenkomst van Inkoop binnen de kaders van een contract snel, flexibel en adequaat van de gewenste goederen, diensten of informatie voorzien. De voortgang van primaire- en ondersteunende processen wordt hiermee optimaal ondersteund. Inkoop overlegt regelmatig met de vertegenwoordigers van de bestelpunten over het gebruik van de (raam)overeenkomsten. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 13

14 4. Contractmanagement en Leveranciersmanagement Rol van de Contractmanager Na het contracteren van een leverancier begint het leveren van diensten en producten conform de gemaakte afspraken. Om ervoor te zorgen dat de leveranciers de contractueel vastgelegde afspraken nakomen, volgt contractmanagement van de afdeling Inkoop het verloop van het contract. Het managen van contracten en leveranciers vergt specifieke kennis en vaardigheden. Daarvoor is er een speciale rol voor contractmanagement ingericht bij de opdrachtgever. Deze functionaris maakt de werkelijke uitgaven zichtbaar en toetst deze aan de gemaakte contractafspraken. Daarnaast wordt samen met Inkoop aan de hand van analysemodellen vastgesteld of de leverancier op het gebied van prijs en kwaliteit nog steeds concurrerend is en daarbij op het gebied van innovatie nog steeds toegevoegde waarde levert voor PGGM. Contractmanagers initiëren leveranciersgesprekken waaraan zowel de opdrachtgever alsmede een inkoper van Inkoop (indien noodzakelijk) deelnemen. Op de voortgang hiervan wordt door de Manager Inkoop toegezien. Tevens zorgen zij voor rapportages aan de contracteigenaren. Contractcompliancy (nakoming van de gemaakte contractvoorwaarden) en kostenbesparingen gedurende de looptijd van het contract zijn daarbij vaste agendapunten. 80% van de totale inkoop wordt uitgegeven aan preferred suppliers en wordt door Contractmanagement geanalyseerd. Rol van de Leveranciersmanager Wanneer er sprake is van meerdere contracten bij één leverancier zal een leveranciersmanager bij de Business worden ingezet die het geheel van alle contracten behartigt. De leveranciersmanager wordt door de contractmanagers gevoed met de benodigde informatie. De leveranciersmanager is verantwoordelijk voor het behartigen van de contactuele relaties tussen opdrachtgever en de leverancier, en voert leveranciersgesprekken. De leveranciersmanager legt deze vast in gespreksverslagen (tenminste vastlegging van besluiten en acties), waarna deze worden gedistribueerd aan belanghebbenden binnen PGGM. 5. Samenhang tussen Inkoop en Contractmanagement en Leveranciersmanagement Omdat de processen van inkopen en managen van leveranciers en contracten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is de samenwerking tussen inkopers en contractmanagers van essentieel belang. Inkoopproces Eigenaarschap in de verschillende processtappen: Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 14

15 6. Bestellen tot Betalen De inrichting van bestellen tot betalen voldoet aan de volgende eisen: de verplichtingen (op basis van de overeenkomsten) worden geregistreerd in één systeem; in de verplichtingenadministratie wordt de link tussen de individuele orders en de bovenliggende raamovereenkomsten c.q. nadere overeenkomsten zichtbaar gemaakt. Inkoop is verantwoordelijk voor de volledigheid van de contractadministratie. Uit deze administratie blijkt per contract hoe er besteld kan worden bij de gecontracteerde leverancier. FSSC matcht de ingelegde orders automatisch met de binnenkomende facturen en verzorgt de betaling. 7. Inkooprapportages Om de inkoopprojecten, de inkoopresultaten en de uitnutting van de contracten te volgen voorziet Inkoop de units van diverse rapportages: - inkoopresultaten, het aantal afgeronde inkoopprojecten versus de inkoopresultaten die deze opleveren; - bewakingsrapportages, hierin wordt op unitniveau en op overall niveau aan het EC gerapporteerd over de inkoopresultaten, de uitgaven per Business Unit, de contractcompliancy en het gebruik van orders versus de automatische factuurmatch. Tevens wordt gerapporteerd hoeveel nieuwe crediteuren (< EUR inclusief BTW) er zonder tussenkomst van Inkoop per kwartaal betaald worden. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 15

16 Bijlage 2: Uitbestedingsbeleid De definitie van uitbesteding luidt, conform wettelijke vereisten, als volgt: Het door een financiële onderneming verlenen van een opdracht aan een derde tot het ten behoeve van die financiële onderneming verrichten van werkzaamheden: a. die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van haar bedrijf of het verlenen van financiële diensten; of b. die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan. Voor het Uitbestedingsbeleid verwijzen wij u naar de PGGM Beleidssite: Daarin staan de volgende stappen en overwegingen beschreven. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 16

17 Schematisch kom je dan tot het volgende process: Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 17

18 Bijlage 3: RACI Inkoopfunctie Inkoopteams In onderstaande tabel staan op detail de verantwoordelijkheden binnen het inkoopproces per fase: E=Eindverantwoordelijk, V=Verantwoordelijk, R=Raadplegen, A=adviseren, I=Informeren, G=goedkeuren Output Inkoo p Opdracht gever IM/ PM Beheer der FA APC CRC CJFZ F&C Behoefte stellen PvE R/A E/G V/G R/A R/A R/A Specificeren RFI/RFP V/G E/G E/G R/A R/A R/A R/A Selecteren Gunning advies V/A E/G A A A I R/A R/A R/A/ I Contracteren Contract V/G E/G A A A I R/A R/A/ I Bestellen Order V/R E/G I I Bewaken Acceptatie A E/G V/G R Nazorg Factuur A E/G V/G R/A Betalen E/G Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 18

19 Financieel risico/belang Bijlage 4: Kraljic Matrix De Kraljic-matrix karakteriseert producten naar de mate van financieel risico/belang en toeleveringsrisico. Een maat voor het financieel risico/belang is het bedrag dat aan het betreffende inkoopsegment wordt uitgegeven per jaar. Een maat voor toeleveringsrisico is het aantal leveranciers voor dat inkoopsegment in de markt. De inspanning die wordt gestoken in het afsluiten en beheren van contracten wordt afgestemd op de positie van het betreffende product in de Kraljic-matrix. Naarmate het financieel risico/belang en het toeleveringsrisico toenemen, neemt de inspanning bij verwerving en contractmanagement eveneens toe. De producten die in de matrix worden onderscheiden zijn: 1. routineproducten; 2. hefboomproducten; 3. knelpuntproducten; 4. strategische producten. NB: De aangegeven contractduur in de Kraljic-matrix is indicatief en dient als richtlijn voor het afsluiten van een contract. Elk contract zal wat dat betreft apart moeten worden beoordeeld. Hoog HEFBOOMPRODUCTEN Alternatieve leveranciers beschikbaar Verwisseling mogelijk Strategie: Concurrentiestelling STRATEGISCHE PRODUCTEN Moeilijk om van leverancier te wisselen Kritisch voor kostprijs en levering Strategie: Samenwerking Laag ROUTINEPRODUCTEN Groot aanbod Grote diversiteit aan producten Bewerkelijk Strategie: Procesvereenvoudiging Reduceren aantal leveranciers KNELPUNTPRODUCTEN Monopolistische markt Hoge entreebarrières Strategie: Veiligstelling levering Ontwikkelen alternatieven Laag Toeleveringsrisico Hoog Ad. 1 Routineproducten Routineproducten leveren inkooptechnisch weinig problemen op. Ze hebben per eenheid een geringe waarde en er zijn over het algemeen vele alternatieven voorhanden (bijvoorbeeld drukwerk, kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen, abonnementen, etc.). De handling is vaak duurder dan de waarde van de producten. Efficiency is erg belangrijk. De strategie bij routineproducten is vereenvoudiging van het inkoopproces en reductie van de inkoopinspanningen. De tactiek is reduceren van leveranciersbestand en streven naar zoveel mogelijk concurrentie. De te ondernemen acties zijn: het reduceren van leveranciersbestand; de prijs is belangrijk; het benutten van marktwerking; het creëren van volume door bundeling; Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 19

20 het vereenvoudigen van de bestelprocedures, waaronder het inkopen/bestellen via internet (indien mogelijk); het uitbreiden/vergroten van de rol van de leverancier; het reduceren van aantal facturen; een contractduur van 2 tot 4 jaar. Ad. 2 Hefboomproducten Hefboomproducten zijn producten die door verschillende leveranciers kunnen worden geleverd en relatief duur zijn. De prijsontwikkeling werkt relatief sterk door in de kostprijs (bijvoorbeeld: kantoormeubilair, computers, leaseauto s, elektriciteit). Tussen de leveranciers bestaat veel concurrentie, het toeleveringsrisico is daarom laag. De leverancier levert standaard producten. De strategie is volledige benutting van het commerciële voordeel. De tactiek is de concentratie van inkoopomzet, volume bundeling en zo veel mogelijk concurrentie. De te ondernemen acties zijn: het optimaliseren van marktwerking; het creëren van volume door bundeling; het gebruiken van open standaards; het uitvoeren van inkoopmarktonderzoek; een contractduur van 3 tot 5 jaar. Ad. 3 Knelpuntproducten Knelpuntproducten vertegenwoordigen een relatief geringe waarde, maar kunnen slechts van één of enkele leveranciers worden betrokken (bijvoorbeeld: postbezorging, software). De leverancier is de dominante partij. Dit kan zich uiten in relatief hoge prijzen, lange levertijden en slechte service. De strategie is het verzekeren van de levering. De tactiek is reduceren en vermijden van unieke (lees monopolistische) leveranciers. De te ondernemen acties zijn: het verruimen van specificaties; het ontwikkelen van en/of aandacht voor alternatieven; het creëren van competitie, marktwerking; het standaardiseren. Ad. 4 Strategische producten Strategische producten hebben een relatief hoge waarde en worden geleverd door één of enkele leveranciers (bijvoorbeeld: water, gas, bepaalde software pakketten, architecten, kwaliteitsmodel opleidingen). De hoge waarde vraagt om aandacht voor de prijsontwikkelingen, oog voor onderhandelingen en een wederzijds vertrouwen. Het product is veelal maatwerk en wordt op basis van specificatie van de opdrachtgever gemaakt. De toelevering is op korte of lange termijn niet altijd gegarandeerd. De strategie is veel meer gericht op een vorm van samenwerking met betreffende leveranciers. De tactiek is de geselecteerde leveranciers zowel in de offertefase als de uitvoeringsfase zoveel mogelijk te betrekken. De te ondernemen acties zijn: het gebruiken van functionele specificaties; het analyseren van de marktmogelijkheden; het bestuderen van de activiteiten elders en van de resultaten daarvan; het vergroten van de betrokkenheid van de leverancier, eventueel in de vorm van samenwerking; het zorgen voor een solide en diepgaande afstemming en onderhandeling; een contractduur tot 5 jaar. Inkoopbeleid PGGM 2014 versie 1.0 definitief.docx 20/11/2014 Bladzijde 20

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Kantoorartikelen & Computersupplies. Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies??

Kantoorartikelen & Computersupplies. Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies?? Kantoorartikelen & Computersupplies Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies?? Agenda 1. Voorstellen 2. Categoriemanagement Rijksoverheid 3. Categoriemanagement

Nadere informatie

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid CS Vincent van Gogh Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid 2013 Bas Groenwold 15-4-2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stagiair Facility Management April 2013, Assen In opdracht van de CS Vincent van Gogh

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu Menu Menu VOORSTELLEN AANLEIDING & SCOPE KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP Inkoopprocedure in 4 stappen Stap 1 INKOOPBELEID A.d.h.v. de inkoopscan kan MVGM u adviseren om een inkoopbeleid

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID Professionaliseren facilitaire zaken Project Opdrachtgever Adviseur : Almeerse Scholen Groep (ASG) : de heer Hank de Jong : Martine de Kok Periode : juni 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Uitbestede inkoop Saxenburgh Groep

Uitbestede inkoop Saxenburgh Groep Uitbestede inkoop Saxenburgh Groep Nevi Zorgcongres, 2017 Bas Bouwman Februari 2017 Over Coppa > Coppa is een toonaangevend inkoopdienstverlener in Nederland sinds 1997, met kantoren in Arnhem en Amsterdam.

Nadere informatie

inkoopbeleid SCOPE scholengroep

inkoopbeleid SCOPE scholengroep inkoopbeleid SCOPE scholengroep versie 12 oktober 2015, door het CvB vastgesteld d.d. 17 november 2015 1 Voorwoord Het bestuur van de SCOPE is eindverantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering NEVI Al ruim 55 jaar hét netwerk van en voor inkoopprofessionals Netwerk van ruim 9.000 inkoopprofessionals: leden, cursisten en relaties Circa 6.000 leden

Nadere informatie

In vijf stappen naar contractmanagement

In vijf stappen naar contractmanagement In vijf stappen naar contractmanagement 5130-1 In vijf stappen naar contractmanagement Cécile M. van Velsen 1. Wat is contractmanagement? 1 2. Hoe is contractmanagement onderverdeeld? 3 2.1. Contractbeheer

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Inkoop & aanbestedingsbeleid VU

Inkoop & aanbestedingsbeleid VU Inkoop & aanbestedingsbeleid VU Afdeling Inkoopmanagement Dienst Financiën, Planning & Control Vrije Universiteit Amsterdam Status Definitief Versie 1.0 Auteur Opdrachtgever Ferrie van de Putte, inkoopmanager

Nadere informatie

Categoriemanagement voor inhuur van derden. PIANOo-Congres 4 juni 2009. Annemiek Jacobs: Projectmanager Bert Zwiep: Senior Interim inkoopadviseur

Categoriemanagement voor inhuur van derden. PIANOo-Congres 4 juni 2009. Annemiek Jacobs: Projectmanager Bert Zwiep: Senior Interim inkoopadviseur Categoriemanagement voor inhuur van derden PIANOo-Congres 4 juni 2009 Annemiek Jacobs: Projectmanager Bert Zwiep: Senior Interim inkoopadviseur 1 Agenda Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek Analyses Inkoopstrategieën

Nadere informatie

Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat

Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat Stappenplan Berekenen van Inkoopresultaat Ir. F. Schotanus Het behalen van inkoopresultaat is een veelgebruikte en duidelijke doelstelling voor inkoopafdelingen. Het berekenen van de hoogte van het inkoopresultaat

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (eerste wijziging)

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (eerste wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 53228 28 april 2016 Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (eerste wijziging) 1. Inleiding Het reglement inkoop- en

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM

Fundament CLM. november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI. Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Fundament CLM november 2009 UWV FB Inkoop- CLM102009 UWV FB Inkoop-CSI Paulien Bakker Manager Inkoop CLM Agenda Aanleiding en start contractmanagement Kijk op contractmanagement Aanpak inrichting bij UWV

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

Het programma wordt toegelicht en iedereen stelt zich voor en geeft aan waar inkoop in de organisatie zich bevindt.

Het programma wordt toegelicht en iedereen stelt zich voor en geeft aan waar inkoop in de organisatie zich bevindt. Onderwerp:Bijeenkomst IPK Datum: 09-02-2012 Auteur: Ellen Bots-Floors Deelnemerslijst Organisatie CompaNanny Nederland BV SWK Facet Stichting Kinderopvang Amersfoort Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden,

Nadere informatie

Inkoop: definitie en regelgeving

Inkoop: definitie en regelgeving Inkoop: definitie en regelgeving Handboek Financiën Universiteit Leiden (juni 2011) Beheer: Goovert Schipprheijn (UFB/UIL), G.M.Schipperheijngm@vuw.leidenuniv.nl, tsl. 3304 Inhoud 1. Inkoop: definitie

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (tweede wijziging)

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (tweede wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 120872 2 september 2016 Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (tweede wijziging) 1. Inleiding Het reglement inkoop-

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds

Inkoopbeleid. Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds Inkoopbeleid Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds Stichting Vervangingsfonds KvK 41157213 Stichting Participatiefonds KvK 41134697 Blaak 22 3011 TA Rotterdam Januari 2017 Versiebeheer

Nadere informatie

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Inkoop Kalender 2018 Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Het Shared Service Center Zuid-Limburg ontstaan Ontstaan Heerlen,

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA PIANOo-congres 2009 Utrecht, 4 juni 2009 Agenda Introductie Strategisch

Nadere informatie

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H o e k o m t h e t d a t g r o t e e n c o m p l e x e p r o j e c t e n v a a k u i t l o p e n e n budget t e n o v e r s c

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies 1 Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! Contractmanagement Kwaliteit van de relatie ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies Dennis Mostert - CV 2 Eigenaar DME Advies oktober 2013

Nadere informatie

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten?

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Ken de keten Ken jezelf Nikki Bruggeling & Remco Kramers Nevi Inkoopdag, 24 juni 2014 1 Ken jezelf Hoe volwassen is uw inkooporganisatie? Knowing yourself

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen. The Outsourcing Days, 31 oktober 2013

Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen. The Outsourcing Days, 31 oktober 2013 Mini-competities bij Outsourcing van ontwikkeling en beheer van Maatwerksoftware TReindienstInformatieSystemen The Outsourcing Days, 31 oktober 2013 Kees Bronner Agenda Waar komen we vandaan Waar willen

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie