Schoolplan o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal"

Transcriptie

1 Schoolplan o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1

2 Schoolplan Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon Website Bevoegd gezag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Datum vaststelling Formulier Vaststelling Schoolplan Naam school: o.b.s. Bornwaterschool Pagina 2

3 Adres: Ignatius Bispincklaan 1 Plaats: 2061EM Bloemendaal Brinnummer: 18 KK Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van bovengenoemde school voor de planperiode vastgesteld overeenkomstig art. 16 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs voor de periode van 4 jaar. Namens het bevoegd gezag, (datum) (naam) (functie) (handt.) Pagina 3

4 Formulier Instemming Schoolplan Naam school: o.b.s. Bornwaterschool Adres: Ignatius Bispincklaan 1 Plaats: 2061EM Bloemendaal Brinnummer: 18 KK De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het schoolplan zoals dat door het bevoegd aan haar is voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS) Namens de medezeggenschapsraad, (datum) (naam) (functie) (handt.) Pagina 4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 0: Voorwoord 0.1 Voorwoord Pag. 7 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Context en aanleiding Pag Doel en functie Pag Bestuursbeleid Pag Totstandkoming en tijdpad Pag Vaststelling en instemming Pag Positionering schoolplan Pag Integraliteit en Samenhang Pag Op hoofdlijnen Pag Verwijzing Pag Beleidsconsequenties Pag. 11 Hoofdstuk 2: Identiteit 2.1 Onze levensbeschouwelijke identiteit Pag Onze missie Pag Onze visie / ons onderwijsconcept Pag. 13 Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 3.1 Typering school Pag Typering onderwijsteam Pag Typering leerlingenpopulatie Pag Context landelijke trends en ontwikkelingen Pag. 17 Pagina 5

6 Hoofdstuk 4: Inrichting van ons onderwijs 4.1 Zorg voor kwaliteit Pag Onderwijs & leren Pag Zorg & begeleiding Pag Ouders Pag Leiderschap en professionele cultuur Pag Personeelsbeleid Pag Sociale veiligheid Pag. 28 Hoofdstuk 5: Kwaliteitsanalyse 5.1 Inleiding Pag Schoolplan Pag Conclusies school-zelfevaluatie Pag Conclusies externe beoordelingen Pag Overzicht beleidsconsequenties schoolplanperiode Pag. 31 Hoofdstuk 6: Meerjarenplanning 6.1 Meerjarenplanning Pag. 32 Hoofdstuk 7: Overzicht verwijzingen 7.1 Overzicht verwijzingen Pag. 34 Pagina 6

7 Hoofdstuk 0: Voorwoord 0.1 Voorwoord Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode Het geeft op hoofdlijnen weer Waarvoor onze school en ons onderwijs staat; Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen; Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen. We hebben het opnieuw samenstellen van ons nieuwe schoolplan benut om als team en directie onze visie opnieuw te doordenken en te herformuleren. Team gerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team besproken en vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld worden. Dit schoolplan moet ons bij de les houden en het moet de richting aangeven van onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering. Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de samenstelling van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest. Directie Bornwaterschool Pagina 7

8 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Context en aanleiding Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. In de vierjarige schoolplancyclus die gestart is in 1999 vormt de periode de vierde planperiode in successie. Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 1.2 Doel en functie Het schoolplan is ons beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 2 belangrijke vragen: 1 Positiebepaling Waar staan we momenteel als school? 2 Schoolontwikkeling Waar willen we naar toe met onze school? Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze schoolontwikkeling op de middellange termijn. De functie van ons schoolplan is meerledig: 1 Intern sturingsdocument Geeft richting, biedt houvast tegen de waan van de dag, kompasfunctie 2 Verantwoordingsdocument Intern: directie, team, MR, bestuur Extern: inspectie, stakeholders 3 Ondernemingsplan Sturing op doelen, mensen en middelen voor de middellange termijn 4 Kwaliteitsdocument Toepassing PDAC-cyclus op beleidsvoornemens schoolplan 1.3 Bestuursbeleid Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is geeft ons schoolplan op schoolspecifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau op de beleidsterreinen: Onderwijs; Organisatie; Identiteit; Kwaliteitsbewaking; Veiligheidsbeleid; Personeel; Huisvesting/materiële zaken; Financiën. 1.4 Totstandkoming en tijdpad De procedure met tijdpad voor de totstandkoming van dit plan geven we hier op hoofdlijnen weer: Wat Wie Wanneer 1 Algemene oriëntatie directie sept maart Bespreking directieoverleg (o.a. over format en studiebijeenkomst voor directies) directie sept.2011 dec Overleg directie-team inzake format, opzet, inhoud directie dec Pagina 8

9 4 Team gerelateerde onderdelen Visie/missie/onderwijsconcept (Hst.2) Inrichting onderwijs (Hst. 4) Kwaliteitsanalyse (Hst.5), met name - SchoolZelfEvaluatie - onderwijsprofiel beleidsvoornemens directie en team dec april Schrijven conceptversie directie april Bespreking dir., alg.dir, mei 2012 team, MR 7 Definitieve versie directeur mei Instemming MR dir., MR mei - juni Vaststelling bevoegd gezag juni Verzending/verspreiding directie vanaf juni 2012 Pagina 9

10 1.5 Vaststelling en instemming Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 16 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad, conform art. 10b van de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De formulieren Vaststelling Schoolplan en Instemming Schoolplan zijn als bijlage toegevoegd. 1.6 Positionering schoolplan t.o.v. Kwaliteitszorg / PDAC-cyclus Systematisch en planmatig werken aan kwaliteitszorg betekent voor ons dat we cyclisch te werk gaan in een voortdurende opeenvolging van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen op basis van de Deming-cirkel. Onze doelstellingen en beleidsvoornemens zoals verwoord in dit schoolplan zullen we in de komende jaren voortdurend volgens de PDAC-systematiek gevolgd worden, waarbij we reflecteren op de relevante vragen: Fase Omschrijving Vragen 1 Plan We zeggen wat we doen. Hebben we adequaat geborgd wat we doen? 2 Do We doen wat we zeggen. Handelen we conform wat we hebben afgesproken? 3 Act We verbeteren ons voortdurend. Wat gaan we verbeteren? Waarom? Hoe doen we dat? 4 Check We evalueren onze doelen, processen en opbrengsten. Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? 1.7 Integraliteit en samenhang Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de verschillende beleidsvoornemens. Inzetten op rendementsverbetering van bijvoorbeeld spellingvaardigheid betekent innerveren aan verschillende kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid (primaire proces): leerstofaanbod, leertijd, leerkrachtvaardigheden. Maar het kan ook invloed hebben op aspecten van het personeelsbeleid (aanstellen en scholing taalcoördinator), het financiële beleid (inkoop expertise, aanschaf lesmateriaal) en het kwaliteitsbeleid (borging, systematisch evaluatie van processen en leerling-resultaten). In hoofdstuk 6 geven we de samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. Het gaat ons daarbij met name om de samenhang tussen de 3 beleidsaspecten die de wetgever (artikel 12 WPO) beschreven wil zien in het schoolplan: A. Onderwijskundig beleid B. Personeelsbeleid C. Kwaliteitsbeleid 1.8 Op hoofdlijnen Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven: Waar onze school voor staat (schoolprofilering); Waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie); Hoe onze school dat wil bereiken (beleidsvoornemens); Welke middelen onze school daarvoor wil inzetten (facilitering). Het schoolplan als richtinggevend document leent zich niet voor een vertaling in operationele doelen, het verwoord geen gedetailleerde uitwerking van activiteiten en geen minutieuze planning. Daarvoor stellen we aan het begin van ieder cursusjaar een schooljaarplan op. Daarin vindt de vertaalslag plaats van de beleidsvoornemens uit ons schoolplan. 1.9 Verwijzing Onze school beschikt over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd beleid in bestaande documenten zullen we in dit schoolplan volstaan met verwijzing naar deze documenten. Voor een overzicht van deze documenten: zie hoofdstuk 7: Verwijzingen. Deze documenten zijn een nadere uitwerking van onderdelen van dit schoolplan. Pagina 10

11 Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar door bevoegde instanties als bestuur en inspectie Beleidsconsequenties Per hoofdstuk noteren we (indien van toepassing) beleidsconsequenties. Het kan hier gaan om nieuw beleid of om voortzetting van ingezet beleid. De verzamelde beleidsconsequenties worden in hoofdstuk 5 verzameld in een groslijst en in hoofdstuk 6 ondergebracht in de meerjarenplanning. Pagina 11

12 Hoofdstuk 2: Identiteit Onze identiteit, d.w.z. alles wat onze school maakt tot de school die we zijn / willen worden, ontlenen wij aan een drietal uitgangspunten, in deze volgorde: 1 Onze levensbeschouwelijke identiteit 2 Onze missie 3 Onze visie / ons onderwijsconcept 2.1. Onze levensbeschouwelijke identiteit identiteit openbare school: De Bornwaterschool is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten: Algemene toegankelijkheid Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen. Actieve pluriformiteit In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Non-discriminatie Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur, wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders. 2.2 Onze missie Kinderen optimaal ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk zijn toegerust voor deelname aan de samenleving is de missie waarvoor de school zich gesteld ziet. Bovendien komt de Bornwaterschool tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. We willen dat álle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling volgen. Wij zien het als onze taak om de kinderen een ontwikkeling te laten volgen naar ieders mogelijkheden. Pagina 12

13 2.3 Onze visie / ons onderwijsconcept We krijgen steeds meer te maken met grotere verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs en de onderwijsorganisatie worden hierdoor complexer. We willen tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen, maar om dit 'onderwijs op maat' mogelijk te maken zijn aanpassingen in de organisatie gewenst. Onze schoolorganisatie wordt bij het tot stand komen van dit plan gekenmerkt door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij ondersteunende functies incidenteel worden ingezet. Vanuit onze visie op personeel willen wij de competenties van de leerkrachten zo optimaal mogelijk benutten bij de organisatie van het onderwijs. Dat betekent dat binnen onze school de competenties van de diverse teamleden uitgewisseld kunnen worden (voorbeelden zijn in dit verband Franse taal in de bovenbouw, incidenteel lessen van elkaar vervangen en lessen bij elkaar verzorgen) Daarbij hanteren we de volgende stelling: Samen voor allen We maken hierbij gebruik van tien belangrijke middelen: Voldoende effectieve (gedifferentieerde) instructie. Voldoende geschikte materialen. Effectieve wijze van groeperen, werken op drie niveaus. Collegiale ondersteuning. Aansluiting bij de belevingswereld van het kind. Een goed leerstofaanbod. Een vertrouwde en veilige leeromgeving. Effectief ingerichte lokalen en andere ruimtes. Voldoende uitdaging. ICT voorzieningen. Opbrengstgericht denken vormt de basis van ons lesgeven; We kijken op een proactieve manier naar kinderen; We kijken vooral naar de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen i.p.v. wat onze kinderen zouden missen of welke achterstanden ze hebben; We gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied van het welbevinden van onze kinderen en in het realiseren van een opbrengstgerichte cultuur; Het Directe Instructiemodel biedt de basis voor ons dagelijks lesgeven; We laten ons na/bijscholen en ondersteunen door externe deskundigen; We hebben hoge verwachtingen t.a.v. het bereiken van ons doel (onze ambitie) en vieren onze successen. Pagina 13

14 Definitie Onderwijsconcept Functie Inhoud We willen onze missie bereiken zoals verwoord in ons onderwijsprofiel en daar verwijzen wij ook naar. Om het profiel te completeren is van belang dat de Bornwaterschool een school is met een talig profiel. Wij kiezen ervoor om in de onderbouw de sociaal emotionele ontwikkeling veel ruimte te geven. Door de hele school is sport en bewegen van belang. Voorts besteden wij veel aandacht aan cultuur in de ruimste zin van het woord. Het leerstofjaarklassensysteem hanteren wij als onderwijsconcept. We willen streven naar een school waarin cultuur hoog in het vaandel staat gekoppeld aan talige activiteiten. Waarin sport en bewegen wekelijks royaal aan bod komt, met jaarlijkse clinics van de diverse stakeholders. We streven naar een school waarin de opbrengsten boven het landelijke gemiddelde van ons schooltype ligt. We streven naar een school waar leerlingen en leerkrachten zich veilig weten en voelen. We streven naar een school waarin ouders zich gezien weten en gelijkwaardige partners zijn. Belangrijke aspecten: 1. Onderwijs en leren; 2. Zorg en begeleiding; 3. Schoolklimaat; 4. Opbrengsten; 5. Kwaliteitszorg; 6. Leiderschap; 7. Contacten met ouders; 8. Beroepsbekwaamheden; Draagvlak Breed draagvlak bij alle betrokkenen Realistisch en ambitieus Herkenbaar Totstandkoming In samenwerking met team en ouders (MR-geleding) Toetsing Bestuur Bovenschoolse directie, Algemeen Directeur MR Wettelijke opdracht Artikel 8 WPO; Uitgangspunten en doelstellingen onderwijs: 1. Ononderbroken ontwikkelingsproces / doorgaande lijn; 2. Brede ontwikkeling (emotioneel, cognitief, creatief, sociaal, cultureel en lichamelijke vaardigheden); 3. Multiculturele samenleving; 4. Leerlingen die extra zorg behoeven; afstemming op de behoeften van een leerling; 5. Voortgangsregistratie; 6. Kerndoelen; 7. Bestrijding van achterstanden; Pagina 14

15 Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 3.1 Typering school Bevoegd gezag De Bornwaterschool maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, kortweg STOPOZ genaamd. Deze stichting bestaat uit 9 scholen voor primair onderwijs die in de provincie Noord- Holland gevestigd zijn. Zij werken samen aan eigentijds, innovatief en dynamisch onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. Voor de missie en visie van ons bestuur verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan Van naar 2016, excellent presteren door met elkaar te leren. Sociale context Onze leerlingen zijn afkomstig uit de directe schoolomgeving van zowel de gemeente Bloemendaal alsmede Haarlem; Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit/het onderwijsconcept en de enkelvoudige klassen/groepen; Het opleidingsniveau van de ouders is voor 90% boven MBO-niveau; Ouders, ouderbetrokkenheid De ouderbetrokkenheid is hoog; Opkomst informatieavonden hoog; Ouderbetrokkenheid vindt vooral plaats in de vorm van hand en spandiensten Historie school De school is opgericht in1935 door wethouder en tevens arts dhr. Dr. Bornwater; De school is gehuisvest in een oud gebouw met hedendaagse aanpassingen; De school vervult sinds de oprichting een school in de buurt functie; De leerlingenaantallen zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven of gestegen. Schoolomgeving De school is gelegen nabij de dorpskern van Bloemendaal. De school staat in een sociaal sterke buurt De school werkt nauw samen met de peuterspeelzaal Bornwater op Stoom (onderdeel van de Stichting Op Stoom), die tevens in het gebouw gehuisvest is. De Tussen Schoolse Opvang wordt eveneens gerund door de Stichting Op Stoom. Vanaf de eerste zomervakantiedag gaat Op Stoom ook de Buiten Schoolse Opvang verzorgen voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voorts liggen er plannen voor Voor Schoolse Opvang. Wij stellen ruimtes ter beschikking aan derden w.o. een dansschool, een Pilatus club, een badmintonvereniging. Dat houdt dus in dat wij structureel onze gymzaal en speellokaal na schooltijd en in het weekend verhuren. Overdag delen wij onze gymzaal met de Hartenlust, school voor VMBO-t en de R.K.b.s. Josephschool. En we delen ons speellokaal met de Peuterspeelzaal. Pagina 15

16 3.2 Typering onderwijsteam Karakteristiek Stabiele samenstelling van het team ; nauwelijks wisselingen van leerkrachten, wel van directieleden Vaardig in het werken met alle groepen / breed inzetbaar. Kengetallen De gemiddelde leeftijd is > 44 jaar; We kennen drie manlijke teamleden t.w. de directeur (fulltime), de vakleerkracht gymnastiek (twee ochtenden) en de conciërge (twee ochtenden) LB-functies: we kennen op de Bornwaterschool vanaf 1 augustus 2012 de volgende LB-functionarissen: coördinator andere talen, coördinator sport en twee coördinatoren cultuur. 3.3 Typering leerlingenpopulatie Kengetallen Het percentage gewogen leerlingen bedraagt 0. Het wegingspercentage is stabiel. Het percentage leerlingen van allochtone afkomst bedraagt +/- 2% Het leerlingaantal is stabiel of stijgend. Het percentage tweetalige gezinnen is +/- 10 %. Karakteristiek Onze leerlingen hebben - indien daar deelgenomen - op de peuterspeelzaal de voorloper van de methode Schatkist gevolgd. Leerlingen komen verbaal sterk binnen; We hebben een relatief groot percentage begaafde leerlingen; We hebben veel leerlingen met een sociaal emotionele problematiek; Dyslectische leerlingen hebben we in alle groepen. Onderwijsbehoeften Onze leerlingen hebben behoefte aan: - Gedegen spelling onderwijs; - Gestructureerde duidelijke pedagogische sfeer; - Een omgeving waar kinderen worden gezien ; - Rijk en uitdagend aanbod om talenten te benutten; - Tegemoet komen aan de verschillen tussen de leerlingen; - Uitdagend, prikkelend onderwijs dat leerlingen stimuleert tot onderzoekend en creatief gedrag Pagina 16

17 3.4 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen Trend Relevante Items 1 Opbrengstgericht werken Stellen van doelen; Registreren van resultaten van methode afhankelijke en onafhankelijke toetsen; Interpreteren en analyseren van vorderingen; Nemen van beslissingen en uitvoeren van geplande interventies; Evalueren van de effecten van de interventies; Bovenstaande vier maal per jaar. Focus op aanpakstrategieën die evidence-based wérken, vooral m.b.t. spelling. 2 Opbrengstgericht leiderschap Gemeenschappelijke missie/visie die actief wordt uitgedragen; Visie en doelstellingen gericht op hoge leerlingprestaties; Hoge verwachtingen qua leerresultaten, verwoord in onze doelstellingen; Zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen; Onderwijskundig leiderschap; Bescherming onderwijstijd; Monitoren vorderingen leerlingen en resultaten delen, m.b.v. en in overleg met de IB-er; Leerling-vorderingen gebruiken voor verbetering lesprogramma; Erkenning van kwaliteiten van leerlingen en personeel; Professionele ontwikkelingskansen en voorwaarden. 3 Goed Bestuur Goed Toezicht Educational Governance: een goede inrichting van de onderlinge relatiepatronen: schoolleider, eindverantwoordelijk management, bestuur, (intern) toezichthoudend orgaan; Transparantie; Toezicht; Integriteit (Code Goed bestuur); Horizontale verantwoording. 4 Passend Onderwijs Bundeling van zorg binnen het bestaande samenwerkingsverband W.S.N.S. Zuid- Kennemerland; Samenwerking met (jeugd)zorg en Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Bloemendaal; Handelingsgericht en planmatig werken: Streven naar invoeren zorgplicht voor schoolbesturen per 1 augustus 2012; Onderwijszorgprofiel Passend Onderwijs door W.S.N.S.; Het samenwerkingsverband legt een dekkend aanbod vast in een zorgplan; Pagina 17

18 Leraren worden beter toegerust om met diversiteit in de klas om te kunnen gaan; De Medezeggenschapsraad krijgt instemmingbevoegdheid op de inrichting van de onderwijszorg. 5 Referentieniveaus Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden; De referentietoets is een middel om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen te verhogen; Helpen duidelijke onderwijsdoelen te stellen; Een instrument om de aansluiting met het Voortgezet Onderwijs te waarborgen; Mogelijkheid om de aansluiting tussen het Primair en Voortgezet Onderwijs te verbeteren; De kerndoelen beschrijven vooral de inhoud van het onderwijsaanbod, Referentieniveaus geven het beheersingsniveau aan 6 Burgerschap Actief Burgerschap en Sociale Integratie met als leerdomeinen identiteit, democratie, participatie; Basiswaarden van de democratische rechtsstaat; Toezichtkader: de school heeft een aanbod, de school waarborgt de kwaliteit van het onderwijs gericht op burgerschap; Visie op Burgerschap, beschreven in Beleid op Burgerschap; Vaststellen van doelen m.b.t. kennis en overdracht, houding/attitude, reflectie en meningsvorming, sociale vaardigheden, de school als oefenplaats. 7 Krimp In Bloemendaal is er sprake van krimp door de vergrijzing van de bevolking. Echter is het aantal leerlingen op de Bornwaterschool redelijk stabiel. Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en dit uitdragen; Het kenmerk respectievelijk visie van de school duidelijk uitdragen; Mond op mond reclame in gang zetten; Samen met de lokale overheid, ouders en buurtorganisaties een planning maken. 8 Brede School Samenwerkingsverband tussen Stichting Op Stoom, die zich bezighoudt met opgroeiende kinderen; Diverse participanten: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzaal; bibliotheek, sportschool, muziekschool, Centrum voor Jeugd en Gezin en andere instellingen; Richt zich op het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen. Pagina 18

19 9 Andere Schooltijden Afstemmen onderwijs, voor-, tussen-, naschoolse opvang (met de Stichting Op Stoom) en Vrijetijdsactiviteiten; Het vijf gelijke dagen model: maandag-vrijdag van uur onderzoeken Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode Onderzoeken haalbaarheid andere schooltijden 2 Stake-holders zoeken / benaderen 3 Onderwijsprofiel borgen volgens PDAC-model Pagina 19

20 Hoofdstuk 4: Inrichting Onderwijs 4.1 Zorg voor kwaliteit Definitie kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is voor ons 1. Zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen. 2. Doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien. 3. Systematisch evalueren van onze kwaliteit. 4. Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. Kwaliteitszorg: onze uitgangspunten 1 Wettelijk kader Artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs (beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) vormt voor ons het uitgangspunt voor onze zorg voor kwaliteit. 2 Collectief proces Bij kwaliteitszorg zijn alle professionals op de werkvloer betrokken (directie, IB-er en teamleden). 3 Rol directie De directeur heeft de regierol - in nauwe samenwerking met de I.B.-er - bij de uitvoering van de kwaliteitszorg. 4 Schoolverbetering Kwaliteitszorg is bij ons steeds een combinatie van positiebepaling (waar staan we, zelfevaluatie, nulmeting, zo zijn onze manieren) en schoolverbetering (waar willen we naar toe, ambitieniveau, planmatig uitvoering). 5 Cyclische Wij werken cyclisch aan kwaliteitszorg op basis van de PDAC-cirkel. werkwijze 6 Systematische Wij evalueren jaarlijks systematisch : evaluatie onze opbrengsten ; het leren en onderwijzen op onze school. Deze evaluaties vormen de input voor schoolverbetering. 7 Toezichtkader inspectie Wij betrekken de kwaliteitsaspecten en indicatoren van het onderwijstoezicht nadrukkelijk bij de inrichting van onze kwaliteitszorg. 8 Professioneel handelen Bij de kwaliteitsborging en -verbetering is het professioneel gedrag / handelen van en op de werkvloer het uitgangspunt. Daarmee koppelen wij kwaliteitszorg aan professioneel gedrag middels functionerings- en p.o.p.-gesprekken. 9 Visie als ijkpunt De kwaliteitszorg spiegelen wij structureel aan onze missie/visie zoals geformuleerd in het schoolplan Systematische kwaliteitszorg: onze inrichting Instrument / systeem Betrokkenen Frequentie / systematiek 1 Schooljaarverslag Directie en team Jaarlijks 2 Schooljaarplan Directie en team Jaarlijks 3 Schoolzelfevaluatie Directie IB-er - team jaarlijks 4 Quick-scan Directie IB-er - team Twee maal per jaar 5 Protocollenmap Directie en team Jaarlijkse evaluatie 6 Onderzoek sociale veiligheid d.m.v. functioneringsgesprek Personeel Jaarlijks meerdere malen 7 Onderzoek sociale veiligheid d.m.v. Pravoo sociale veiligheid en signalen vanuit de school Leerlingen, ouders en personeel Jaarlijks op vaste basis en indien nodig 8 Klassenbezoeken directeur Leerkrachten Jaarlijks 9 Tevredenheidsonderzoek Ouders Een keer per vier jaar Pagina 20

21 Kwaliteitsbewaking Bestuur Ons bestuur voert een actief kwaliteitsbeleid door zorgvuldige bewaking van de gewenste kwaliteit op de scholen met behulp van jaarlijkse monitoring van: Algemene gegevens (leerling-populatie, personeelsgegevens); Opbrengstgegevens (eind- en tussenopbrengsten, vervolg loopbaan VO, doorstroom); Gegevens zorg & begeleiding (alle leerlingen, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften); Kwaliteit van het onderwijs en leerlingenzorg (onderwijsleerproces, zorg & begeleiding, aanbod). Voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school stelt het bestuur verschillende zaken vast zoals: Strategisch beleidsplan; Jaarverslag; Managementcontract/-managementrapportage; PB gesprekken cyclus; Vroegsignaleringssysteem; Schoolbezoek; Personeelsenquêtes; Risico Inventarisatie & Evaluatie; Budgetbewaking; Participatie in het samenwerkingsverband; Scholingsbeleid en uitwisseling expertise. Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode Spelling opbrengsten verhogen 2 Methode voor sociale redzaamheid kiezen en implementeren 3 Professionalisering van het team d.m.v. teamcursussen, met name op het gebied van leerlingen die een sociaal emotionele stoornis hebben 4 Cursus implementeren nieuwe rekenmethode 4.2 Onderwijs & leren Leerstofaanbod Leerstofaanbod: onze uitgangspunten Wij hebben een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 1. dat in overeenstemming is met de referentieniveaus; 2. dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (artikel 8 WPO); 3. dat we in een doorgaande lijn aanbieden t/m groep 8; 4. dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen, waarbij de mogelijkheid tot zelfstandig werken aanwezig is; 5. dat er I.C.T.-mogelijkheden aanwezig zijn. Pagina 21

22 Ons leerstofaanbod Een compleet overzicht van ons leerstofaanbod treft u aan in onderstaand overzicht. Vak-/vormingsgebied Aanbod/methode Aangeboden in groep Ja Nee 1. Aanbod jonge kind - Beg. geletterdheid Schatkist x x x Beg. gecijferdheid Schatkist x x x 2018 Beg. gecijferdheid Pluspunt x x x Spel/soc.em.vorming Schatkist x x x Motorische ontw. x x x 2. Nederlands - Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen x x Voortg. techn. lezen Estafette Lezen x x x x x x Begrijpend lezen Goed Gelezen x x x x x x Taalmethode Taal in Beeld x x x x x x Schrijfmethode Schrijftaal x x x x x x 2013 Pennenstreken x x Woordenschat Taal in Beeld x x x x x x 2017 Woordenschat Goed Gelezen x x x x x x Spelling Spelling in Beeld x x x x x x Engels Bubbles x x x Frans Le Petit Jour x x x Rekenen/Wiskunde Pluspunt x x x x x x x x x Kennisgebieden - Aardrijkskunde De Blauwe Planeet x x x x x Geschiedenis Speurtocht x x x x x Biologie/Natuur Natuniek x x x x x 2015 Huisje Boompje Beestje x x - Verkeer Wijzer door het Verkeer x x x x x x x x x Techniek Techniek Torens x x x x x x x 2019 Natuniek x x x x x Expressieactiviteiten - Handvaardigheid Moet je doen x x x x x x x Tekenen Moet je doen x x x x x x x Muziek Moet je doen x x x x x x x Dans/Drama Moet je doen x x x x x x x Lichamelijke oefening Methode van Gelder en Soest x x x x x x x x x Soc. em. vorming Keuze nieuwe methode x x x x x x x x x Plus- en zorgmateriaal Apart aanbod (zie onderwijsprofiel) x x x x x x x x x 11. Studievaardigheden Blits x x x I.C.T. Veilig Internetten x Word x Kerndoelen & Referentieniveaus Vervangingsjaar Onderwijsleerproces Onderwijsleerproces: onze uitgangspunten Wij hebben het onderwijsleerproces op onze school ingericht op basis van onderstaande uitgangspunten: Pagina 22

Schoolplan 2015-2019. Adres Wolfsdonk 6. Telefoon 0161-491693. info@bs-driesprong.nl. www.bs-driesprong.nl. dhr. A.C.M.

Schoolplan 2015-2019. Adres Wolfsdonk 6. Telefoon 0161-491693. info@bs-driesprong.nl. www.bs-driesprong.nl. dhr. A.C.M. Schoolplan 2015-2019 1 Schoolplan 2015 2019 Naam school b.s. De Driesprong Brinnummer 0NN Adres Wolfsdonk 6 Postcode Plaats 4861 BB Chaam Telefoon 0161-49169 E-mail info@bs-driesprong.nl Website www.bs-driesprong.nl

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 1

SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 Schoolplan 2011 2015 Naam school o.b.s. de Esdoorn Brinnummer 16DJ Adres Buiskoolstraat 1 Postcode 7814 RC Telefoon 0591-659848 E-mail directie@obs-esdoorn.nl Website www.obs-esdoorn.nl

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94592 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER School : o.b.s. Ruitenvelder Plaats : Froombosch BRIN-nummer : 12XX Onderzoeksnummer : 95417 Datum schoolbezoek : 20 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Broekhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Broekhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 124143 Datum schoolbezoek : 10 november 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Plaats : Vaassen BRIN-nummer : 03JI Onderzoek uitgevoerd op : 22 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015

Schoolplan 2011 2015 Schoolplan 2011 2015 Naam school obs de Lisdodde Daltonschool Brinnummer 23RM Adres Ganzenveld 85 Postcode 7827 SE Telefoon 0591-677908 E-mail directie@obs-lisdodde.nl Website www.obs-lisdodde.nl Directeur

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BORNE Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 09UO Onderzoeksnummer : 119414 Conceptrapport verzonden op : 8 september 2010 Datum schoolbezoek

Nadere informatie