Schoolplan o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal"

Transcriptie

1 Schoolplan o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1

2 Schoolplan Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon Website Bevoegd gezag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Datum vaststelling Formulier Vaststelling Schoolplan Naam school: o.b.s. Bornwaterschool Pagina 2

3 Adres: Ignatius Bispincklaan 1 Plaats: 2061EM Bloemendaal Brinnummer: 18 KK Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van bovengenoemde school voor de planperiode vastgesteld overeenkomstig art. 16 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs voor de periode van 4 jaar. Namens het bevoegd gezag, (datum) (naam) (functie) (handt.) Pagina 3

4 Formulier Instemming Schoolplan Naam school: o.b.s. Bornwaterschool Adres: Ignatius Bispincklaan 1 Plaats: 2061EM Bloemendaal Brinnummer: 18 KK De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het schoolplan zoals dat door het bevoegd aan haar is voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS) Namens de medezeggenschapsraad, (datum) (naam) (functie) (handt.) Pagina 4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 0: Voorwoord 0.1 Voorwoord Pag. 7 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Context en aanleiding Pag Doel en functie Pag Bestuursbeleid Pag Totstandkoming en tijdpad Pag Vaststelling en instemming Pag Positionering schoolplan Pag Integraliteit en Samenhang Pag Op hoofdlijnen Pag Verwijzing Pag Beleidsconsequenties Pag. 11 Hoofdstuk 2: Identiteit 2.1 Onze levensbeschouwelijke identiteit Pag Onze missie Pag Onze visie / ons onderwijsconcept Pag. 13 Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 3.1 Typering school Pag Typering onderwijsteam Pag Typering leerlingenpopulatie Pag Context landelijke trends en ontwikkelingen Pag. 17 Pagina 5

6 Hoofdstuk 4: Inrichting van ons onderwijs 4.1 Zorg voor kwaliteit Pag Onderwijs & leren Pag Zorg & begeleiding Pag Ouders Pag Leiderschap en professionele cultuur Pag Personeelsbeleid Pag Sociale veiligheid Pag. 28 Hoofdstuk 5: Kwaliteitsanalyse 5.1 Inleiding Pag Schoolplan Pag Conclusies school-zelfevaluatie Pag Conclusies externe beoordelingen Pag Overzicht beleidsconsequenties schoolplanperiode Pag. 31 Hoofdstuk 6: Meerjarenplanning 6.1 Meerjarenplanning Pag. 32 Hoofdstuk 7: Overzicht verwijzingen 7.1 Overzicht verwijzingen Pag. 34 Pagina 6

7 Hoofdstuk 0: Voorwoord 0.1 Voorwoord Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode Het geeft op hoofdlijnen weer Waarvoor onze school en ons onderwijs staat; Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen; Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen. We hebben het opnieuw samenstellen van ons nieuwe schoolplan benut om als team en directie onze visie opnieuw te doordenken en te herformuleren. Team gerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team besproken en vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld worden. Dit schoolplan moet ons bij de les houden en het moet de richting aangeven van onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering. Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de samenstelling van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest. Directie Bornwaterschool Pagina 7

8 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Context en aanleiding Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. In de vierjarige schoolplancyclus die gestart is in 1999 vormt de periode de vierde planperiode in successie. Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 1.2 Doel en functie Het schoolplan is ons beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 2 belangrijke vragen: 1 Positiebepaling Waar staan we momenteel als school? 2 Schoolontwikkeling Waar willen we naar toe met onze school? Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze schoolontwikkeling op de middellange termijn. De functie van ons schoolplan is meerledig: 1 Intern sturingsdocument Geeft richting, biedt houvast tegen de waan van de dag, kompasfunctie 2 Verantwoordingsdocument Intern: directie, team, MR, bestuur Extern: inspectie, stakeholders 3 Ondernemingsplan Sturing op doelen, mensen en middelen voor de middellange termijn 4 Kwaliteitsdocument Toepassing PDAC-cyclus op beleidsvoornemens schoolplan 1.3 Bestuursbeleid Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is geeft ons schoolplan op schoolspecifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau op de beleidsterreinen: Onderwijs; Organisatie; Identiteit; Kwaliteitsbewaking; Veiligheidsbeleid; Personeel; Huisvesting/materiële zaken; Financiën. 1.4 Totstandkoming en tijdpad De procedure met tijdpad voor de totstandkoming van dit plan geven we hier op hoofdlijnen weer: Wat Wie Wanneer 1 Algemene oriëntatie directie sept maart Bespreking directieoverleg (o.a. over format en studiebijeenkomst voor directies) directie sept.2011 dec Overleg directie-team inzake format, opzet, inhoud directie dec Pagina 8

9 4 Team gerelateerde onderdelen Visie/missie/onderwijsconcept (Hst.2) Inrichting onderwijs (Hst. 4) Kwaliteitsanalyse (Hst.5), met name - SchoolZelfEvaluatie - onderwijsprofiel beleidsvoornemens directie en team dec april Schrijven conceptversie directie april Bespreking dir., alg.dir, mei 2012 team, MR 7 Definitieve versie directeur mei Instemming MR dir., MR mei - juni Vaststelling bevoegd gezag juni Verzending/verspreiding directie vanaf juni 2012 Pagina 9

10 1.5 Vaststelling en instemming Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 16 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad, conform art. 10b van de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De formulieren Vaststelling Schoolplan en Instemming Schoolplan zijn als bijlage toegevoegd. 1.6 Positionering schoolplan t.o.v. Kwaliteitszorg / PDAC-cyclus Systematisch en planmatig werken aan kwaliteitszorg betekent voor ons dat we cyclisch te werk gaan in een voortdurende opeenvolging van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen op basis van de Deming-cirkel. Onze doelstellingen en beleidsvoornemens zoals verwoord in dit schoolplan zullen we in de komende jaren voortdurend volgens de PDAC-systematiek gevolgd worden, waarbij we reflecteren op de relevante vragen: Fase Omschrijving Vragen 1 Plan We zeggen wat we doen. Hebben we adequaat geborgd wat we doen? 2 Do We doen wat we zeggen. Handelen we conform wat we hebben afgesproken? 3 Act We verbeteren ons voortdurend. Wat gaan we verbeteren? Waarom? Hoe doen we dat? 4 Check We evalueren onze doelen, processen en opbrengsten. Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? 1.7 Integraliteit en samenhang Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de verschillende beleidsvoornemens. Inzetten op rendementsverbetering van bijvoorbeeld spellingvaardigheid betekent innerveren aan verschillende kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid (primaire proces): leerstofaanbod, leertijd, leerkrachtvaardigheden. Maar het kan ook invloed hebben op aspecten van het personeelsbeleid (aanstellen en scholing taalcoördinator), het financiële beleid (inkoop expertise, aanschaf lesmateriaal) en het kwaliteitsbeleid (borging, systematisch evaluatie van processen en leerling-resultaten). In hoofdstuk 6 geven we de samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. Het gaat ons daarbij met name om de samenhang tussen de 3 beleidsaspecten die de wetgever (artikel 12 WPO) beschreven wil zien in het schoolplan: A. Onderwijskundig beleid B. Personeelsbeleid C. Kwaliteitsbeleid 1.8 Op hoofdlijnen Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven: Waar onze school voor staat (schoolprofilering); Waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie); Hoe onze school dat wil bereiken (beleidsvoornemens); Welke middelen onze school daarvoor wil inzetten (facilitering). Het schoolplan als richtinggevend document leent zich niet voor een vertaling in operationele doelen, het verwoord geen gedetailleerde uitwerking van activiteiten en geen minutieuze planning. Daarvoor stellen we aan het begin van ieder cursusjaar een schooljaarplan op. Daarin vindt de vertaalslag plaats van de beleidsvoornemens uit ons schoolplan. 1.9 Verwijzing Onze school beschikt over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd beleid in bestaande documenten zullen we in dit schoolplan volstaan met verwijzing naar deze documenten. Voor een overzicht van deze documenten: zie hoofdstuk 7: Verwijzingen. Deze documenten zijn een nadere uitwerking van onderdelen van dit schoolplan. Pagina 10

11 Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar door bevoegde instanties als bestuur en inspectie Beleidsconsequenties Per hoofdstuk noteren we (indien van toepassing) beleidsconsequenties. Het kan hier gaan om nieuw beleid of om voortzetting van ingezet beleid. De verzamelde beleidsconsequenties worden in hoofdstuk 5 verzameld in een groslijst en in hoofdstuk 6 ondergebracht in de meerjarenplanning. Pagina 11

12 Hoofdstuk 2: Identiteit Onze identiteit, d.w.z. alles wat onze school maakt tot de school die we zijn / willen worden, ontlenen wij aan een drietal uitgangspunten, in deze volgorde: 1 Onze levensbeschouwelijke identiteit 2 Onze missie 3 Onze visie / ons onderwijsconcept 2.1. Onze levensbeschouwelijke identiteit identiteit openbare school: De Bornwaterschool is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten: Algemene toegankelijkheid Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen. Actieve pluriformiteit In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Non-discriminatie Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur, wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders. 2.2 Onze missie Kinderen optimaal ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk zijn toegerust voor deelname aan de samenleving is de missie waarvoor de school zich gesteld ziet. Bovendien komt de Bornwaterschool tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. We willen dat álle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling volgen. Wij zien het als onze taak om de kinderen een ontwikkeling te laten volgen naar ieders mogelijkheden. Pagina 12

13 2.3 Onze visie / ons onderwijsconcept We krijgen steeds meer te maken met grotere verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs en de onderwijsorganisatie worden hierdoor complexer. We willen tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen, maar om dit 'onderwijs op maat' mogelijk te maken zijn aanpassingen in de organisatie gewenst. Onze schoolorganisatie wordt bij het tot stand komen van dit plan gekenmerkt door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij ondersteunende functies incidenteel worden ingezet. Vanuit onze visie op personeel willen wij de competenties van de leerkrachten zo optimaal mogelijk benutten bij de organisatie van het onderwijs. Dat betekent dat binnen onze school de competenties van de diverse teamleden uitgewisseld kunnen worden (voorbeelden zijn in dit verband Franse taal in de bovenbouw, incidenteel lessen van elkaar vervangen en lessen bij elkaar verzorgen) Daarbij hanteren we de volgende stelling: Samen voor allen We maken hierbij gebruik van tien belangrijke middelen: Voldoende effectieve (gedifferentieerde) instructie. Voldoende geschikte materialen. Effectieve wijze van groeperen, werken op drie niveaus. Collegiale ondersteuning. Aansluiting bij de belevingswereld van het kind. Een goed leerstofaanbod. Een vertrouwde en veilige leeromgeving. Effectief ingerichte lokalen en andere ruimtes. Voldoende uitdaging. ICT voorzieningen. Opbrengstgericht denken vormt de basis van ons lesgeven; We kijken op een proactieve manier naar kinderen; We kijken vooral naar de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen i.p.v. wat onze kinderen zouden missen of welke achterstanden ze hebben; We gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied van het welbevinden van onze kinderen en in het realiseren van een opbrengstgerichte cultuur; Het Directe Instructiemodel biedt de basis voor ons dagelijks lesgeven; We laten ons na/bijscholen en ondersteunen door externe deskundigen; We hebben hoge verwachtingen t.a.v. het bereiken van ons doel (onze ambitie) en vieren onze successen. Pagina 13

14 Definitie Onderwijsconcept Functie Inhoud We willen onze missie bereiken zoals verwoord in ons onderwijsprofiel en daar verwijzen wij ook naar. Om het profiel te completeren is van belang dat de Bornwaterschool een school is met een talig profiel. Wij kiezen ervoor om in de onderbouw de sociaal emotionele ontwikkeling veel ruimte te geven. Door de hele school is sport en bewegen van belang. Voorts besteden wij veel aandacht aan cultuur in de ruimste zin van het woord. Het leerstofjaarklassensysteem hanteren wij als onderwijsconcept. We willen streven naar een school waarin cultuur hoog in het vaandel staat gekoppeld aan talige activiteiten. Waarin sport en bewegen wekelijks royaal aan bod komt, met jaarlijkse clinics van de diverse stakeholders. We streven naar een school waarin de opbrengsten boven het landelijke gemiddelde van ons schooltype ligt. We streven naar een school waar leerlingen en leerkrachten zich veilig weten en voelen. We streven naar een school waarin ouders zich gezien weten en gelijkwaardige partners zijn. Belangrijke aspecten: 1. Onderwijs en leren; 2. Zorg en begeleiding; 3. Schoolklimaat; 4. Opbrengsten; 5. Kwaliteitszorg; 6. Leiderschap; 7. Contacten met ouders; 8. Beroepsbekwaamheden; Draagvlak Breed draagvlak bij alle betrokkenen Realistisch en ambitieus Herkenbaar Totstandkoming In samenwerking met team en ouders (MR-geleding) Toetsing Bestuur Bovenschoolse directie, Algemeen Directeur MR Wettelijke opdracht Artikel 8 WPO; Uitgangspunten en doelstellingen onderwijs: 1. Ononderbroken ontwikkelingsproces / doorgaande lijn; 2. Brede ontwikkeling (emotioneel, cognitief, creatief, sociaal, cultureel en lichamelijke vaardigheden); 3. Multiculturele samenleving; 4. Leerlingen die extra zorg behoeven; afstemming op de behoeften van een leerling; 5. Voortgangsregistratie; 6. Kerndoelen; 7. Bestrijding van achterstanden; Pagina 14

15 Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 3.1 Typering school Bevoegd gezag De Bornwaterschool maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, kortweg STOPOZ genaamd. Deze stichting bestaat uit 9 scholen voor primair onderwijs die in de provincie Noord- Holland gevestigd zijn. Zij werken samen aan eigentijds, innovatief en dynamisch onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. Voor de missie en visie van ons bestuur verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan Van naar 2016, excellent presteren door met elkaar te leren. Sociale context Onze leerlingen zijn afkomstig uit de directe schoolomgeving van zowel de gemeente Bloemendaal alsmede Haarlem; Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit/het onderwijsconcept en de enkelvoudige klassen/groepen; Het opleidingsniveau van de ouders is voor 90% boven MBO-niveau; Ouders, ouderbetrokkenheid De ouderbetrokkenheid is hoog; Opkomst informatieavonden hoog; Ouderbetrokkenheid vindt vooral plaats in de vorm van hand en spandiensten Historie school De school is opgericht in1935 door wethouder en tevens arts dhr. Dr. Bornwater; De school is gehuisvest in een oud gebouw met hedendaagse aanpassingen; De school vervult sinds de oprichting een school in de buurt functie; De leerlingenaantallen zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven of gestegen. Schoolomgeving De school is gelegen nabij de dorpskern van Bloemendaal. De school staat in een sociaal sterke buurt De school werkt nauw samen met de peuterspeelzaal Bornwater op Stoom (onderdeel van de Stichting Op Stoom), die tevens in het gebouw gehuisvest is. De Tussen Schoolse Opvang wordt eveneens gerund door de Stichting Op Stoom. Vanaf de eerste zomervakantiedag gaat Op Stoom ook de Buiten Schoolse Opvang verzorgen voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voorts liggen er plannen voor Voor Schoolse Opvang. Wij stellen ruimtes ter beschikking aan derden w.o. een dansschool, een Pilatus club, een badmintonvereniging. Dat houdt dus in dat wij structureel onze gymzaal en speellokaal na schooltijd en in het weekend verhuren. Overdag delen wij onze gymzaal met de Hartenlust, school voor VMBO-t en de R.K.b.s. Josephschool. En we delen ons speellokaal met de Peuterspeelzaal. Pagina 15

16 3.2 Typering onderwijsteam Karakteristiek Stabiele samenstelling van het team ; nauwelijks wisselingen van leerkrachten, wel van directieleden Vaardig in het werken met alle groepen / breed inzetbaar. Kengetallen De gemiddelde leeftijd is > 44 jaar; We kennen drie manlijke teamleden t.w. de directeur (fulltime), de vakleerkracht gymnastiek (twee ochtenden) en de conciërge (twee ochtenden) LB-functies: we kennen op de Bornwaterschool vanaf 1 augustus 2012 de volgende LB-functionarissen: coördinator andere talen, coördinator sport en twee coördinatoren cultuur. 3.3 Typering leerlingenpopulatie Kengetallen Het percentage gewogen leerlingen bedraagt 0. Het wegingspercentage is stabiel. Het percentage leerlingen van allochtone afkomst bedraagt +/- 2% Het leerlingaantal is stabiel of stijgend. Het percentage tweetalige gezinnen is +/- 10 %. Karakteristiek Onze leerlingen hebben - indien daar deelgenomen - op de peuterspeelzaal de voorloper van de methode Schatkist gevolgd. Leerlingen komen verbaal sterk binnen; We hebben een relatief groot percentage begaafde leerlingen; We hebben veel leerlingen met een sociaal emotionele problematiek; Dyslectische leerlingen hebben we in alle groepen. Onderwijsbehoeften Onze leerlingen hebben behoefte aan: - Gedegen spelling onderwijs; - Gestructureerde duidelijke pedagogische sfeer; - Een omgeving waar kinderen worden gezien ; - Rijk en uitdagend aanbod om talenten te benutten; - Tegemoet komen aan de verschillen tussen de leerlingen; - Uitdagend, prikkelend onderwijs dat leerlingen stimuleert tot onderzoekend en creatief gedrag Pagina 16

17 3.4 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen Trend Relevante Items 1 Opbrengstgericht werken Stellen van doelen; Registreren van resultaten van methode afhankelijke en onafhankelijke toetsen; Interpreteren en analyseren van vorderingen; Nemen van beslissingen en uitvoeren van geplande interventies; Evalueren van de effecten van de interventies; Bovenstaande vier maal per jaar. Focus op aanpakstrategieën die evidence-based wérken, vooral m.b.t. spelling. 2 Opbrengstgericht leiderschap Gemeenschappelijke missie/visie die actief wordt uitgedragen; Visie en doelstellingen gericht op hoge leerlingprestaties; Hoge verwachtingen qua leerresultaten, verwoord in onze doelstellingen; Zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen; Onderwijskundig leiderschap; Bescherming onderwijstijd; Monitoren vorderingen leerlingen en resultaten delen, m.b.v. en in overleg met de IB-er; Leerling-vorderingen gebruiken voor verbetering lesprogramma; Erkenning van kwaliteiten van leerlingen en personeel; Professionele ontwikkelingskansen en voorwaarden. 3 Goed Bestuur Goed Toezicht Educational Governance: een goede inrichting van de onderlinge relatiepatronen: schoolleider, eindverantwoordelijk management, bestuur, (intern) toezichthoudend orgaan; Transparantie; Toezicht; Integriteit (Code Goed bestuur); Horizontale verantwoording. 4 Passend Onderwijs Bundeling van zorg binnen het bestaande samenwerkingsverband W.S.N.S. Zuid- Kennemerland; Samenwerking met (jeugd)zorg en Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Bloemendaal; Handelingsgericht en planmatig werken: Streven naar invoeren zorgplicht voor schoolbesturen per 1 augustus 2012; Onderwijszorgprofiel Passend Onderwijs door W.S.N.S.; Het samenwerkingsverband legt een dekkend aanbod vast in een zorgplan; Pagina 17

18 Leraren worden beter toegerust om met diversiteit in de klas om te kunnen gaan; De Medezeggenschapsraad krijgt instemmingbevoegdheid op de inrichting van de onderwijszorg. 5 Referentieniveaus Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden; De referentietoets is een middel om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen te verhogen; Helpen duidelijke onderwijsdoelen te stellen; Een instrument om de aansluiting met het Voortgezet Onderwijs te waarborgen; Mogelijkheid om de aansluiting tussen het Primair en Voortgezet Onderwijs te verbeteren; De kerndoelen beschrijven vooral de inhoud van het onderwijsaanbod, Referentieniveaus geven het beheersingsniveau aan 6 Burgerschap Actief Burgerschap en Sociale Integratie met als leerdomeinen identiteit, democratie, participatie; Basiswaarden van de democratische rechtsstaat; Toezichtkader: de school heeft een aanbod, de school waarborgt de kwaliteit van het onderwijs gericht op burgerschap; Visie op Burgerschap, beschreven in Beleid op Burgerschap; Vaststellen van doelen m.b.t. kennis en overdracht, houding/attitude, reflectie en meningsvorming, sociale vaardigheden, de school als oefenplaats. 7 Krimp In Bloemendaal is er sprake van krimp door de vergrijzing van de bevolking. Echter is het aantal leerlingen op de Bornwaterschool redelijk stabiel. Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en dit uitdragen; Het kenmerk respectievelijk visie van de school duidelijk uitdragen; Mond op mond reclame in gang zetten; Samen met de lokale overheid, ouders en buurtorganisaties een planning maken. 8 Brede School Samenwerkingsverband tussen Stichting Op Stoom, die zich bezighoudt met opgroeiende kinderen; Diverse participanten: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzaal; bibliotheek, sportschool, muziekschool, Centrum voor Jeugd en Gezin en andere instellingen; Richt zich op het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen. Pagina 18

19 9 Andere Schooltijden Afstemmen onderwijs, voor-, tussen-, naschoolse opvang (met de Stichting Op Stoom) en Vrijetijdsactiviteiten; Het vijf gelijke dagen model: maandag-vrijdag van uur onderzoeken Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode Onderzoeken haalbaarheid andere schooltijden 2 Stake-holders zoeken / benaderen 3 Onderwijsprofiel borgen volgens PDAC-model Pagina 19

20 Hoofdstuk 4: Inrichting Onderwijs 4.1 Zorg voor kwaliteit Definitie kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is voor ons 1. Zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen. 2. Doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien. 3. Systematisch evalueren van onze kwaliteit. 4. Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. Kwaliteitszorg: onze uitgangspunten 1 Wettelijk kader Artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs (beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) vormt voor ons het uitgangspunt voor onze zorg voor kwaliteit. 2 Collectief proces Bij kwaliteitszorg zijn alle professionals op de werkvloer betrokken (directie, IB-er en teamleden). 3 Rol directie De directeur heeft de regierol - in nauwe samenwerking met de I.B.-er - bij de uitvoering van de kwaliteitszorg. 4 Schoolverbetering Kwaliteitszorg is bij ons steeds een combinatie van positiebepaling (waar staan we, zelfevaluatie, nulmeting, zo zijn onze manieren) en schoolverbetering (waar willen we naar toe, ambitieniveau, planmatig uitvoering). 5 Cyclische Wij werken cyclisch aan kwaliteitszorg op basis van de PDAC-cirkel. werkwijze 6 Systematische Wij evalueren jaarlijks systematisch : evaluatie onze opbrengsten ; het leren en onderwijzen op onze school. Deze evaluaties vormen de input voor schoolverbetering. 7 Toezichtkader inspectie Wij betrekken de kwaliteitsaspecten en indicatoren van het onderwijstoezicht nadrukkelijk bij de inrichting van onze kwaliteitszorg. 8 Professioneel handelen Bij de kwaliteitsborging en -verbetering is het professioneel gedrag / handelen van en op de werkvloer het uitgangspunt. Daarmee koppelen wij kwaliteitszorg aan professioneel gedrag middels functionerings- en p.o.p.-gesprekken. 9 Visie als ijkpunt De kwaliteitszorg spiegelen wij structureel aan onze missie/visie zoals geformuleerd in het schoolplan Systematische kwaliteitszorg: onze inrichting Instrument / systeem Betrokkenen Frequentie / systematiek 1 Schooljaarverslag Directie en team Jaarlijks 2 Schooljaarplan Directie en team Jaarlijks 3 Schoolzelfevaluatie Directie IB-er - team jaarlijks 4 Quick-scan Directie IB-er - team Twee maal per jaar 5 Protocollenmap Directie en team Jaarlijkse evaluatie 6 Onderzoek sociale veiligheid d.m.v. functioneringsgesprek Personeel Jaarlijks meerdere malen 7 Onderzoek sociale veiligheid d.m.v. Pravoo sociale veiligheid en signalen vanuit de school Leerlingen, ouders en personeel Jaarlijks op vaste basis en indien nodig 8 Klassenbezoeken directeur Leerkrachten Jaarlijks 9 Tevredenheidsonderzoek Ouders Een keer per vier jaar Pagina 20

21 Kwaliteitsbewaking Bestuur Ons bestuur voert een actief kwaliteitsbeleid door zorgvuldige bewaking van de gewenste kwaliteit op de scholen met behulp van jaarlijkse monitoring van: Algemene gegevens (leerling-populatie, personeelsgegevens); Opbrengstgegevens (eind- en tussenopbrengsten, vervolg loopbaan VO, doorstroom); Gegevens zorg & begeleiding (alle leerlingen, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften); Kwaliteit van het onderwijs en leerlingenzorg (onderwijsleerproces, zorg & begeleiding, aanbod). Voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school stelt het bestuur verschillende zaken vast zoals: Strategisch beleidsplan; Jaarverslag; Managementcontract/-managementrapportage; PB gesprekken cyclus; Vroegsignaleringssysteem; Schoolbezoek; Personeelsenquêtes; Risico Inventarisatie & Evaluatie; Budgetbewaking; Participatie in het samenwerkingsverband; Scholingsbeleid en uitwisseling expertise. Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode Spelling opbrengsten verhogen 2 Methode voor sociale redzaamheid kiezen en implementeren 3 Professionalisering van het team d.m.v. teamcursussen, met name op het gebied van leerlingen die een sociaal emotionele stoornis hebben 4 Cursus implementeren nieuwe rekenmethode 4.2 Onderwijs & leren Leerstofaanbod Leerstofaanbod: onze uitgangspunten Wij hebben een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 1. dat in overeenstemming is met de referentieniveaus; 2. dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (artikel 8 WPO); 3. dat we in een doorgaande lijn aanbieden t/m groep 8; 4. dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen, waarbij de mogelijkheid tot zelfstandig werken aanwezig is; 5. dat er I.C.T.-mogelijkheden aanwezig zijn. Pagina 21

22 Ons leerstofaanbod Een compleet overzicht van ons leerstofaanbod treft u aan in onderstaand overzicht. Vak-/vormingsgebied Aanbod/methode Aangeboden in groep Ja Nee 1. Aanbod jonge kind - Beg. geletterdheid Schatkist x x x Beg. gecijferdheid Schatkist x x x 2018 Beg. gecijferdheid Pluspunt x x x Spel/soc.em.vorming Schatkist x x x Motorische ontw. x x x 2. Nederlands - Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen x x Voortg. techn. lezen Estafette Lezen x x x x x x Begrijpend lezen Goed Gelezen x x x x x x Taalmethode Taal in Beeld x x x x x x Schrijfmethode Schrijftaal x x x x x x 2013 Pennenstreken x x Woordenschat Taal in Beeld x x x x x x 2017 Woordenschat Goed Gelezen x x x x x x Spelling Spelling in Beeld x x x x x x Engels Bubbles x x x Frans Le Petit Jour x x x Rekenen/Wiskunde Pluspunt x x x x x x x x x Kennisgebieden - Aardrijkskunde De Blauwe Planeet x x x x x Geschiedenis Speurtocht x x x x x Biologie/Natuur Natuniek x x x x x 2015 Huisje Boompje Beestje x x - Verkeer Wijzer door het Verkeer x x x x x x x x x Techniek Techniek Torens x x x x x x x 2019 Natuniek x x x x x Expressieactiviteiten - Handvaardigheid Moet je doen x x x x x x x Tekenen Moet je doen x x x x x x x Muziek Moet je doen x x x x x x x Dans/Drama Moet je doen x x x x x x x Lichamelijke oefening Methode van Gelder en Soest x x x x x x x x x Soc. em. vorming Keuze nieuwe methode x x x x x x x x x Plus- en zorgmateriaal Apart aanbod (zie onderwijsprofiel) x x x x x x x x x 11. Studievaardigheden Blits x x x I.C.T. Veilig Internetten x Word x Kerndoelen & Referentieniveaus Vervangingsjaar Onderwijsleerproces Onderwijsleerproces: onze uitgangspunten Wij hebben het onderwijsleerproces op onze school ingericht op basis van onderstaande uitgangspunten: Pagina 22

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie