Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering"

Transcriptie

1 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. Bijlagen: inschrijvingsbiljet 1

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT OVER INBURGERING HET INBURGERINGSTRAJECT RECHT EN PLICHT ADMINISTRATIEVE GELDBOETE MEER INFORMATIE... 3 HOOFDSTUK 2. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT INHOUD VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT OPVOLGING OPDRACHT EN SAMENWERKING TIJDSTABEL VOOR DE PROCEDURE AFWIJKINGEN... 6 HOOFDSTUK 3. IN DE OFFERTE TE BEHANDELEN ELEMENTEN AANBOD PRIJS KWALITEIT... 7 HOOFDSTUK 4. CRITERIA WAAROP DE OFFERTES BEOORDEELD WORDEN DE KWALITEIT DE PRIJS AANBOD... 8 HOOFDSTUK 5. ALGEMENE BEPALINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR BIJKOMENDE INLICHTINGEN AARD EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT UITVOERINGSTERMIJN REGELGEVING DIE VAN TOEPASSING IS OP DEZE OPDRACHT GEEN VERGOEDING VOOR NIET-GESELECTEERDE KANDIDAAT-INSCHRIJVERS HOOFDSTUK 6. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN KWALITATIEVE SELECTIE (HOEDANIGHEID VAN DE INSCHRIJVER) ONVERENIGBAARHEDEN BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE INSCHRIJVER BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTNEMER ONDERAANNEMING TIJDELIJKE VERENIGINGEN PRIJS EN PRIJSBEPALING INHOUD EN VORM VAN DE OFFERTE AANTAL EXEMPLAREN INDIENEN VAN DE INSCHRIJVINGEN EN DE OPENINGSZITTING TAALGEBRUIK GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS BORGTOCHT BETALINGSWIJZE PRIJSHERZIENINGEN RAPPORTAGE CONTROLE EN TOEZICHT KEURING RECHTSVORDERINGEN OPLEVERING SANCTIES INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN KLACHTEN EN VERZOEKEN

3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT 1.1 Over Inburgering De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om nieuwe Vlamingen de kans te geven om dit actief, gedeeld burgerschap op te nemen. Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid. Deze inburgeraars hebben recht op een inburgeringstraject. Een deel van hen is ook verplicht een dergelijk traject te volgen. 1.2 Het inburgeringstraject Het inburgeringstraject bestaat uit een primair en een secundair gedeelte. Het primaire inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau en bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit lessen Nederlands, een kennismaking met de Vlaamse samenleving (maatschappelijke oriëntatie) en een onderdeel loopbaanoriëntatie dat naargelang het perspectief van de inburgeraar een begeleiding naar werk, naar onderwijs en /of naar vrijwilligerswerk en socioculturele participatie inhoudt. 1.3 Recht en plicht De inburgeringsplicht houdt in dat verplichte inburgeraars zich tijdig op het onthaalbureau moeten aanmelden en met regelmaat de lessen moeten volgen. Wanneer ze dat niet doen, kunnen ze beboet worden. Dat geldt ook wanneer ze niet meewerken aan het tot stand komen van hun inburgeringstraject of weigeren een inburgeringscontract te tekenen. Ook rechthebbende inburgeraars kunnen beboet worden wanneer ze hun inburgeringscontract niet naleven. 1.4 Administratieve geldboete Inbreuken op de inburgeringsplicht en op het inburgeringscontract kunnen leiden tot een administratieve geldboete. Vijf handhavingsambtenaren van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voeren het onderzoek naar inbreuken en leggen eventueel boetes op. 1.5 Meer informatie Meer informatie vindt u op Op die website vindt u o.a. de volgende relevante regelgeving: Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van en administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars 3

4 HOOFDSTUK 2. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 2.1 Inhoud van de opdracht De communicatie van de handhavingsambtenaren naar de inburgeraars gebeurt in het Nederlands met een vertaling naar de moedertaal of contacttaal van de betrokkenen. De handhavingsambtenaren beschikken hiervoor over standaardbrieven die vertaald zijn naar 15 talen (en zullen nog vertaald worden naar 3 bijkomende talen). De standaardbrieven dienen echter aangevuld te worden met informatie en feiten die specifiek zijn voor een bepaald dossier. M.a.w: de standaardbrieven bevatten standaardformuleringen over de procedure maar moeten aangevuld worden met een relaas van de feiten, overwegingen en besluiten die eigen zijn aan het dossier van de inburgeraar. Daarnaast moet ook de anderstalige communicatie van de betrokken inburgeraar vertaald worden naar het Nederlands. De handhavingsambtenaren zijn gebonden aan strikte termijnen voor hun communicatie met inburgeraars. Tot slot houdt de opdracht in om onder andere al bestaande of nieuw te ontwikkelen standaardbrieven, attesten, contracten, folders en andere standaardocumenten en (korte) teksten te vertalen De opdrachtgever stelt de Nederlandse en Engelse standaardbrieven ter beschikking. De opdrachtnemer moet minstens voor volgende talen kunnen instaan: het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks. Het ter beschikking kunnen stellen van deze talen geldt als een kwalitatief selectiecriterium (zie hoofdstuk IV van dit bestek). Het staat de opdrachtnemer vrij om rechtstreeks te vertalen van en naar het Nederlands of te werken met Engelse vertalingen. 2.2 Aard van de opdracht De opdracht houdt concreet in: de vertaling (met revisie) op aanvraag van de specifieke passages van brieven aan inburgeraars naar de moedertaal of contacttaal van de inburgeraar de vertaling (met revisie) op aanvraag naar het Nederlands van brieven van inburgeraars aan de handhavingsambtenaren de vertaling (met revisie) van o.a. attesten, contracten, standaardbrieven, folders en (korte) teksten. Deze opdracht beslaat een raamovereenkomst die op aanvraag wordt opgenomen. De opdracht start vermoedelijk in september 2009 en duurt maximaal 4 jaar. De individuele opdrachten worden toegekend op aanvraag en starten door toezenden van een bestelbon. De leveringstermijn voor de vertalingen op aanvraag bedraagt vijf werkdagen. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. Bij 4

5 dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. De leveringstermijn voor de vertaling en de revisie van o.a. de attesten, contracten, standaardbrieven, folders en teksten op aanvraag bedraagt 20 werkdagen De termijn gaat in vanaf de ontvangst van de Nederlandse en Engelse versies. Bij dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. Indien het geen dringende opdracht is, kan er vooraf een andere timing afgesproken worden. De vertalingen moeten correct zijn en volledig. De inschrijver verbindt zich ertoe al het nodige te doen om zelf het vereiste bronnenmateriaal en de nodige documentatie te verzamelen om een correcte en volledige vertaling te kunnen afleveren. De kosten die hieruit voort vloeien kunnen niet worden aangerekend. De lay-out van de vertaling moet conform zijn aan die van de brontekst tenzij anders door de opdrachtgever is bepaald. De brontekst kan opgemaakt zijn in Word maar ook in Powerpoint of Indesign. De vertalingen worden digitaal aangeleverd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever plaatst een bestelling voor het vertalen van teksten naargelang de vertaalbehoeften. De opdrachtgever kan geen gegarandeerd volume voor het aantal te vertalen teksten per jaar geven. De opdrachtnemer krijgt geen enkele vorm van exclusiviteit voor het uitvoeren van vertaalwerk voor het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Voor de volledige looptijd van dit raamovereenkomst, zal er voor minimum voor euro (excl. BTW) en voor maximum voor euro (excl. BTW) aan vertalingen besteld worden. Wanneer de opdrachtnemer een derde wil inschakelen is dit mogelijk na afspraak en mits goedkeuring van de aanbestedende overheid. De kwaliteit en prijs moeten dezelfde zijn als deze afgesproken in dit bestek. De overeenkomst die op basis van dit bestek wordt afgesloten, geldt als raamcontract waarbinnen door de opdrachtgever bepaalde teksten kunnen besteld worden 2.3 Opvolging opdracht en samenwerking De opdrachtgever vraagt voor de realisatie van deze opdracht een nauwe samenwerking met de opdrachtnemer. Dit betekent dat de opdrachtnemer een direct aanspreekpunt voorzien opdat regelmatig overleg vlot kan verlopen. De opdrachtgever treedt gedurende de volledige periode op als projectleider en beslist over alle afwijkingen in het verloop van deze opdracht. 2.4 Tijdstabel voor de procedure 05 juni 2009 Verzending bestek 27 juli 2009 Indienen offertes augustus 2009 Beoordeling van de offertes Eind augustus/begin Gunning van de opdracht september

6 2.5 Afwijkingen Artikel 81 bis van het KB van Het elektronisch indienen van offertes via het internet ( , ftp) of andere is niet toegestaan gezien momenteel niet kan voldaan worden aan de technische specificaties die vereist zijn. Artikel 5 van de A.A.V. van het KB van De opdrachtnemer moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij een borgtocht van 7,5% van euro (=het gegarandeerde minimumbedrag van bestellingen voor vertalingen voor de looptijd van dit raamovereenkomst), heeft gesteld, conform de modaliteiten bepaald in artikel 5 3 van de A.A.V. De borgtocht geldt voor de overeenkomst van 4 jaar en moet dus slechts 1 keer gestort worden. 6

7 HOOFDSTUK 3. IN DE OFFERTE TE BEHANDELEN ELEMENTEN 3.1 Aanbod Van de inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn offerte alle talen opgeeft die hij kan aanbieden voor vertalingen van en naar het Nederlands. Om deze opdracht te kunnen toegewezen krijgen, dient de opdrachtnemer minimaal volgende talen te kunnen aanbieden (zie 6.1): het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks. 3.2 Prijs Van de inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn offerte de prijs (in euro) opgeeft: per taal per regel (60 tekens inclusief spaties) het tarief voor dringende vertalingen binnen de 24u of in het weekend alle prijzen moeten exclusief en inclusief BTW gegeven worden Alle taksen (bv. zegeltaks) moeten in de prijs inbegrepen zijn. Ook de auteursrechten voor de vertaling moeten in de prijs inbegrepen zijn. De prijzen per dienst of per product zijn uiteindelijk indicatief, maar het totaal van de te leveren diensten of producten moet worden geleverd tegen de totaal overeengekomen prijs. 3.3 Kwaliteit Van de inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn offerte weergeeft: hoe hij de vertalingen zal aanpakken, hoe hij te werk zal gaan hoe hij zal verzekeren dat de vertalingen binnen het bijbestek tijdsbestek zullen gebeuren hoe de revisie van de vertalingen zal gebeuren. 7

8 HOOFDSTUK 4. CRITERIA WAAROP DE OFFERTES BEOORDEELD WORDEN De onderstaande gunningscriteria werden gerangschikt volgens belangrijkheid en op een totaal van 100 punten 4.1 De kwaliteit Dit criterium wordt getoetst aan de hand van: de aanpak het tijdspad Dit betreft een uitleg bij de aanpak van de vertalingen en de werkwijze van het vertaalbureau en het tijdspad waarbinnen gewerkt kan worden. Een goede omschrijving van de werkwijze en onze beoordeling naar hoe realistisch dit is, wordt meegenomen in de beoordeling. Alle extra s die in de dienstverlening vervat zitten kunnen hierin omschreven worden. Dit criterium wordt gequoteerd op 40 punten. 4.2 De prijs Dit criterium wordt getoetst aan de gemiddelde prijs per regel (60 tekens inclusief spaties) van de 18 talen die minimum vereist zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit criterium wordt gequoteerd op 40 punten. 4.3 Aanbod Dit criterium wordt beoordeeld op de talen in welke de inschrijver vertalingen van en naar het Nederlands kan aanbieden. Het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks (de gevraagde 18 talen) moeten hier minstens toe behoren. Dit criterium wordt gequoteerd op 20 punten. Verder is artikel 88 1 (het verstrekken van inlichtingen om het onderzoek van de offerte mogelijk te maken is verplicht) van toepassing. 8

9 HOOFDSTUK 5. ALGEMENE BEPALINGEN 5.1 Opdrachtgevend bestuur Deze opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Boudewijnlaan 30, bus Brussel T: De inschrijver moet alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht richten aan het volgende adres: Annelies Fouquaet Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: De leidende ambtenaar is de heer Piet Van der Plas, wnd. algemeen-directeur van de afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering. Zijn plaatsvervanger is mevrouw Annelies Fouquaet, adjunct van de directeur. U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. 5.2 Bijkomende inlichtingen Voor bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen over het bestek, kunt u terecht bij: Annelies Fouquaet Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B35a 1000 Brussel T: F: Karim Cherroud Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B35a 1000 Brussel T: F:

10 5.3 Aard en classificatie van de opdracht Voor de toepassing van de reglementering op overheidsopdrachten moet deze opdracht worden beschouwd als een dienstenopdracht (in de zin van art. 5 van de wet van ). De opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag op basis van artikel 14 van de wet van 24 december De opdracht heeft betrekking op de CPV-code (vertaaldiensten). 5.4 Uitvoeringstermijn De globale uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 4 jaar. De individuele opdrachten worden toegekend op aanvraag en starten door toezenden van een bestelbon. De leveringstermijn voor de vertalingen op aanvraag bedraagt vijf werkdagen. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. Bij dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. De leveringstermijn voor de vertaling en de revisie van onder andere de attesten, contracten, standaardbrieven, folders en teksten op aanvraag bedraagt 20 werkdagen De termijn gaat in vanaf de ontvangst van de Nederlandse en Engelse versies. Bij dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. Indien het geen dringende opdracht is, kan er vooraf een andere timing afgesproken worden. 5.5 Regelgeving die van toepassing is op deze opdracht In zover niet afgeweken wordt van de bepalingen van het bestek, dat deze opdracht regelt, zijn op deze opdracht ook van toepassing, de bepalingen en voorwaarden van: 1. de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; 3. het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen, opgenomen in de bovenstaande wettelijke en reglementaire teksten, en alle erop volgende wijzigingen, te kennen en te aanvaarden. Door in te schrijven verklaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk dat hij alle bepalingen van de Normen Vlaamse overheidscommunicatie zal naleven. U kunt deze normen raadplegen op ). 10

11 5.6 Geen vergoeding voor niet-geselecteerde kandidaat-inschrijvers De inschrijvers die een offerte hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet werd gegund, kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. 11

12 HOOFDSTUK 6. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 6.1 Kwalitatieve selectie (hoedanigheid van de inschrijver) Door in te schrijven voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art.69 van het KB van Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via de elektronische weg op conform art.72, 5 van het KB van De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art.69bis, 2 van het KB van Met toepassing van artikel 69 moeten volgende documenten bij de offerte toegevoegd worden: Een attest voor overheidsopdrachten van de directe belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen directe belastingen, nalatigheidsintresten en vervolgingskosten schuldig is aan de directe belastingen. Een attest voor overheidsopdrachten van de belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen BTW-schulden heeft. Een bewijs van een blanco strafregister; De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door het voorleggen van: Een passende bankverklaring te voegen, waarbij de bankier de financiële gezondheid van de inschrijver bevestigt, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdracht. Of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door de volgende punten: 1. De studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor opvolging de vertalingen en de opvolging revisies (in CV). 2. Een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. 3. Een bewijs dat hij kan instaan voor de vertaling van en naar het Nederlands van de volgende talen: het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks. 4. Flexibiliteit van het personeel (inzetbaarheid). 6.2 Onverenigbaarheden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden zoals bedoeld in artikel.78 van het KB van 08/01/

13 6.3 Bijzondere verbintenissen van de inschrijver De inschrijver zal geen informatie aan derden meedelen die hij vanwege de opdrachtgever ontvangt met het oog op het uitwerken van de offerte. De dienstverlener moet alle maatregelen treffen om het vertrouwelijke karakter van de verstrekte gegevens te doen bewaren door hemzelf en door iedereen die er toegang tot heeft. Vastgestelde inbreuken op deze verbintenis worden bestraft met een uitsluiting van deelname aan kandidaatstellingen voor overheidsopdrachten voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de inbreuk werd vastgesteld. 6.4 Bijzondere verbintenissen van de opdrachtnemer De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. Die informatie kan in geen enkel geval zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden meegedeeld aan derden. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de samenstelling van het team dat voor de uitvoering van de opdracht is opgegeven niet te wijzigen, tenzij in geval van overmacht. In dat geval doet hij hiervan onmiddellijk en gemotiveerd mededeling aan de opdrachtgever, die kan beslissen tot goedkeuring van deze wijziging of tot inperking of stopzetting van de opdracht. De opdrachtnemer duidt voor de uitvoering van de opdracht één medewerker aan als contactpersoon voor de opdrachtgever. Tenzij in geval van overmacht, kan geen andere medewerker als contactpersoon fungeren. Onderdelen van de opdracht kunnen slechts met het schriftelijk akkoord van de opdrachtgever worden uitbesteed aan niet in de offerte bij naam vernoemde derden. De opdrachtnemer blijft steeds aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever niet binden ten opzichte van derden. De opdrachtnemer mag deze opdracht wel gebruiken als referentie of case, maar enkel indien hij daarvoor onmiddellijk na de voltooiing schriftelijk de toestemming heeft gevraagd en gekregen van de opdrachtgever. Deze opdracht mag niet eerder als case worden voorgelegd aan derden en ook achteraf niet, in zoverre mocht blijken dat de opdracht niet werd uitgevoerd of indien ze volgens de opdrachtgever niet werd uitgevoerd. 6.5 Onderaanneming Onderaanneming wordt toegestaan, maar indien de inschrijver hiervan gebruik wil maken, dan dient hij: te melden voor welk deel hij de onderaannemer inschakelt; per onderaannemer de identiteit en de coördinaten van deze onderaannemer. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur behoudt zich het recht voor om gemotiveerd een onderaannemer te weigeren. 13

14 6.6 Tijdelijke verenigingen Tijdelijke verenigingen worden niet toegestaan. 6.7 Prijs en prijsbepaling De opdracht wordt uitgevoerd tegen een vaste eenheidsprijs, inclusief BTW. In de prijzen zijn dus onder meer inbegrepen: loon, auteursrechten, overhead. Alle prijzen moeten worden opgegeven in euro. De prijzen mogen tot vier cijfers na de komma worden gepreciseerd. De BTW moet apart worden vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Alle overige heffingen, retributies en accijnzen zijn begrepen in de prijs. Het is toegelaten alternatieve voorstellen in te dienen. 6.8 Inhoud en vorm van de offerte De inschrijving moet onder andere zeker de onderstaande documenten bevatten om te kunnen worden beoordeeld: 1. Het inschrijvingsbiljet, dat moet worden opgesteld volgens het model dat bij dit bestek is gevoegd (zie bijlage). Het inschrijvingsbiljet moet worden ingevuld, gedateerd, en ondertekend door de persoon die bevoegd is om de inschrijver te binden. Het inschrijvingsbiljet heeft betrekking op de totaliteit van de opdracht. Het inschrijvingsbiljet en elk van de bijlagen dienen op straffe van nietigheid door de inschrijver ondertekend te zijn. De inschrijver voegt hierbij een machtiging dat de perso(o)n(en) die de inschrijving onderteken(t)(en) geldig kan (kunnen) verbinden. Het inschrijvingsbiljet en alle aanvullende essentiële stukken dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde vertaling eisen. 2. De statuten van de onderneming. 3. Het ondernemingsnummer. 4. De documenten die gevraagd werden onder De antwoorden op alle vragen die in dit bestek worden gesteld. Alle correcties, schrappingen, doorhalingen, overschreven stukken of aanvullingen in de eigenlijke offerte, in de inventaris, of in de antwoorden, moeten van een handtekening door de bevoegde persoon voorzien zijn. Opgelet: een paraaf zetten, volstaat niet! Op elke offerte of inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende. verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en inventaris en neem daarvoor alle verantwoordelijkheid op. 14

15 Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgelegde model moet als niet geschreven worden beschouwd met uitzondering van de eventuele aangevulde leemten die op de laatste bladzijden van mijn document worden vermeld. De inschrijvers worden eveneens verzocht hun offerte te voorzien van paginanummers. 6.9 Aantal exemplaren De inschrijver dient zijn offerte in vijf exemplaren in (één origineel en vier kopieën) Indienen van de inschrijvingen en de openingszitting De inschrijvingen moeten per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 27 juli 2009, 15 u worden bezorgd aan: Annelies Fouquaet Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 Kamer 2B35a 1000 Brussel T: F: Bij persoonlijke afgifte gebeurt dit tegen ontvangstbewijs en in het bovenvermelde lokaal. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag gestoken. Deze omslag moet op een zodanige wijze worden gesloten, dat de opening ervan niet kan gebeuren zonder sporen na te laten. Op deze omslag wordt naast het adres vermeld: Drukwerk van de Nederlandse versie van de cursus maatschappelijke oriëntatie en NIET OPENEN. Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag gestoken, met dezelfde vermelding als hiervoor. De opening van de inschrijvingen heeft plaats op 27 juli 2009 om 15u15 in het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. Het juiste lokaal wordt meegedeeld door de centrale receptie van het Boudewijngebouw Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met het opdrachtgevende bestuur. De uitvoering van de opdracht gebeurt volledig in het Nederlands 6.12 Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtachtig. kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste datum voor de indiening van de offertes. 15

16 6.13 Borgtocht De opdrachtnemer moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij een borgtocht van 7,5% van euro (=het gegarandeerde minimumbedrag van bestellingen voor vertalingen voor de looptijd van dit raamovereenkomst), heeft gesteld, conform de modaliteiten bepaald in artikel 5 3 van de A.A.V. De borgtocht geldt voor de overeenkomst van 4 jaar en moet dus slechts 1 keer gestort worden Betalingswijze De betalingen worden uitgevoerd door de Managementondersteunende Dienst boekhouding. Schuldvorderingen en facturen worden overgemaakt en geadresseerd aan: Annelies Fouquaet Adjunct van de directeur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Boudewijnlaan 30 bus 70 Kamer 2B35a 1000 Brussel T: F: Per opdracht maakt de opdrachtnemer een kostenraming aan de hand van de gegeven briefing. Deze kostenraming wordt in bijlage met de factuur meegestuurd. Facturen kunnen pas worden betaald na verstrekte en aanvaarde diensten; tussentijdse facturatie kan alleen voor afgewerkte en aanvaarde deelprestaties en is om de drie maanden mogelijk. De opdracht zal worden gefactureerd na ondertekening van het PV van de oplevering van de opdracht. De opdrachtnemer voegt een gedetailleerde staat van de prestaties bij de factuur. De factuur moet een originele handtekening van de opdrachtnemer bevatten. De factuur moet verder volgende gegevens bevatten: post- of bankrekeningnummer; adres van de bank; factuurnummer; BTW-tarief; Proces-verbaal van oplevering De bestelbon- of vastleggingsnummer Alle facturatiebedragen moeten worden uitgedrukt in euro. Facturen worden uitbetaald binnen een periode van 50 kalenderdagen na indiening van de regelmatig opgemaakte factuur. 16

17 6.15 Prijsherzieningen Prijsherzieningen worden niet toegestaan Rapportage Alle op te maken documenten (o.a. teksten, plannen, tekeningen) worden zowel in rapportvorm als op elektronische drager aan de opdrachtgevende overheid bezorgd. Het formaat voor het aanleveren van de gegevens op elektronische drager wordt in onderling overleg bepaald en dient reeds verrekend te zijn in de posten voor de opmaak van de betreffende documenten. De opdrachtnemer garandeert dat alle elektronische informatie virusvrij is. De documenten kunnen vrij worden opgemaakt. Ze dienen echter minimaal volgende gegevens te bevatten: 1. op de voorpagina: besteknummer, omschrijving van de opdracht, aanbestedende overheid, titel document, versie document, datum, aantal pagina s document; 2. op de vervolgpagina s: <paginanummer> van <totaal aantal pagina s>, versie, titel document en omschrijving opdracht (incl. besteknummer). Er kan van bovenstaande modaliteiten afgeweken worden mits schriftelijke toestemming van de opdrachtgevende overheid 6.17 Controle en toezicht De heer Piet Van Der Plas wordt aangewezen als leidend ambtenaar. Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: 1. de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 2. keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 3. het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 4. het opstellen van de processen-verbaal; 5. de opleveringen; 6. het geven van toelichtingen telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. Zijn plaatsvervanger is Annelies Fouquaet, adjunct van de directeur Keuring De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken, worden aan controles onderworpen ten einde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. De dienstverlener deelt aan de leidende ambtenaar of zijn plaatsvervanger de datum mee waarop de diensten gecontroleerd kunnen worden. 17

18 Het ABB beschikt over een termijn van 20 werkdagen, te rekenen vanaf ontvangst van het door de dienstverlener aan haar gerichte bericht, om tot controles over te gaan en haar beslissing mee te delen Rechtsvorderingen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands. De opdrachtgever is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband Oplevering De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering uitvoert, blijven te zijner laste. De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. Na het beëindigen van de opdracht zal er een proces-verbaal van de oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht worden opgesteld Sancties Het louter verstrijken van de leveringstermijn stelt de opdrachtnemer in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in gebreke, zonder enige kennisgeving of bericht Intellectuele eigendomsrechten De indiening van de offerte geldt bij gunning als een belofte van overdracht aan de opdrachtgever van alle intellectuele vermogensrechten op alle grafische, audiovisuele of anderssoortige producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht, met inbegrip van de beeldtaal en/of de signatuur. De overdracht geldt zowel ten aanzien van de indiener van een offerte als ten aanzien van alle personen waarop de indiener een beroep doet of zal doen voor de uitvoering van de opdracht en heeft betrekking op alle mogelijke exploitatiewijzen die de opdrachtgever wenselijk acht. Alle producten of documenten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht en aan de opdrachtgever worden bezorgd, worden eigendom van de opdrachtgever van zodra ze zijn aangemaakt. De vergoeding voor de overdracht van deze intellectuele vermogensrechten is begrepen in het totaalbedrag van de offerte, ongeacht uitdrukkelijke vermelding. De opdrachtnemer moet er ook voor zorgen dat alle onderaannemers onder duidelijke voorwaarden afstand doen van hun rechten, en dat de opdrachtgever daarvan perfect op de hoogte is via schriftelijke bevestiging. 18

19 6.23Klachten en verzoeken De dienstverlener kan zich niet beroepen op volgende omstandigheden om de modaliteiten van de opdracht te herzien: de inzetbaarheid van personeel of materiaal; het ontbreken van gegevens voor zover hier geen melding van gemaakt werd voor de opening van de biedingen. 19

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie