Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering"

Transcriptie

1 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. Bijlagen: inschrijvingsbiljet 1

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT OVER INBURGERING HET INBURGERINGSTRAJECT RECHT EN PLICHT ADMINISTRATIEVE GELDBOETE MEER INFORMATIE... 3 HOOFDSTUK 2. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT INHOUD VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT OPVOLGING OPDRACHT EN SAMENWERKING TIJDSTABEL VOOR DE PROCEDURE AFWIJKINGEN... 6 HOOFDSTUK 3. IN DE OFFERTE TE BEHANDELEN ELEMENTEN AANBOD PRIJS KWALITEIT... 7 HOOFDSTUK 4. CRITERIA WAAROP DE OFFERTES BEOORDEELD WORDEN DE KWALITEIT DE PRIJS AANBOD... 8 HOOFDSTUK 5. ALGEMENE BEPALINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR BIJKOMENDE INLICHTINGEN AARD EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT UITVOERINGSTERMIJN REGELGEVING DIE VAN TOEPASSING IS OP DEZE OPDRACHT GEEN VERGOEDING VOOR NIET-GESELECTEERDE KANDIDAAT-INSCHRIJVERS HOOFDSTUK 6. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN KWALITATIEVE SELECTIE (HOEDANIGHEID VAN DE INSCHRIJVER) ONVERENIGBAARHEDEN BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE INSCHRIJVER BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTNEMER ONDERAANNEMING TIJDELIJKE VERENIGINGEN PRIJS EN PRIJSBEPALING INHOUD EN VORM VAN DE OFFERTE AANTAL EXEMPLAREN INDIENEN VAN DE INSCHRIJVINGEN EN DE OPENINGSZITTING TAALGEBRUIK GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS BORGTOCHT BETALINGSWIJZE PRIJSHERZIENINGEN RAPPORTAGE CONTROLE EN TOEZICHT KEURING RECHTSVORDERINGEN OPLEVERING SANCTIES INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN KLACHTEN EN VERZOEKEN

3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT 1.1 Over Inburgering De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om nieuwe Vlamingen de kans te geven om dit actief, gedeeld burgerschap op te nemen. Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid. Deze inburgeraars hebben recht op een inburgeringstraject. Een deel van hen is ook verplicht een dergelijk traject te volgen. 1.2 Het inburgeringstraject Het inburgeringstraject bestaat uit een primair en een secundair gedeelte. Het primaire inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau en bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit lessen Nederlands, een kennismaking met de Vlaamse samenleving (maatschappelijke oriëntatie) en een onderdeel loopbaanoriëntatie dat naargelang het perspectief van de inburgeraar een begeleiding naar werk, naar onderwijs en /of naar vrijwilligerswerk en socioculturele participatie inhoudt. 1.3 Recht en plicht De inburgeringsplicht houdt in dat verplichte inburgeraars zich tijdig op het onthaalbureau moeten aanmelden en met regelmaat de lessen moeten volgen. Wanneer ze dat niet doen, kunnen ze beboet worden. Dat geldt ook wanneer ze niet meewerken aan het tot stand komen van hun inburgeringstraject of weigeren een inburgeringscontract te tekenen. Ook rechthebbende inburgeraars kunnen beboet worden wanneer ze hun inburgeringscontract niet naleven. 1.4 Administratieve geldboete Inbreuken op de inburgeringsplicht en op het inburgeringscontract kunnen leiden tot een administratieve geldboete. Vijf handhavingsambtenaren van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voeren het onderzoek naar inbreuken en leggen eventueel boetes op. 1.5 Meer informatie Meer informatie vindt u op Op die website vindt u o.a. de volgende relevante regelgeving: Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van en administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars 3

4 HOOFDSTUK 2. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 2.1 Inhoud van de opdracht De communicatie van de handhavingsambtenaren naar de inburgeraars gebeurt in het Nederlands met een vertaling naar de moedertaal of contacttaal van de betrokkenen. De handhavingsambtenaren beschikken hiervoor over standaardbrieven die vertaald zijn naar 15 talen (en zullen nog vertaald worden naar 3 bijkomende talen). De standaardbrieven dienen echter aangevuld te worden met informatie en feiten die specifiek zijn voor een bepaald dossier. M.a.w: de standaardbrieven bevatten standaardformuleringen over de procedure maar moeten aangevuld worden met een relaas van de feiten, overwegingen en besluiten die eigen zijn aan het dossier van de inburgeraar. Daarnaast moet ook de anderstalige communicatie van de betrokken inburgeraar vertaald worden naar het Nederlands. De handhavingsambtenaren zijn gebonden aan strikte termijnen voor hun communicatie met inburgeraars. Tot slot houdt de opdracht in om onder andere al bestaande of nieuw te ontwikkelen standaardbrieven, attesten, contracten, folders en andere standaardocumenten en (korte) teksten te vertalen De opdrachtgever stelt de Nederlandse en Engelse standaardbrieven ter beschikking. De opdrachtnemer moet minstens voor volgende talen kunnen instaan: het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks. Het ter beschikking kunnen stellen van deze talen geldt als een kwalitatief selectiecriterium (zie hoofdstuk IV van dit bestek). Het staat de opdrachtnemer vrij om rechtstreeks te vertalen van en naar het Nederlands of te werken met Engelse vertalingen. 2.2 Aard van de opdracht De opdracht houdt concreet in: de vertaling (met revisie) op aanvraag van de specifieke passages van brieven aan inburgeraars naar de moedertaal of contacttaal van de inburgeraar de vertaling (met revisie) op aanvraag naar het Nederlands van brieven van inburgeraars aan de handhavingsambtenaren de vertaling (met revisie) van o.a. attesten, contracten, standaardbrieven, folders en (korte) teksten. Deze opdracht beslaat een raamovereenkomst die op aanvraag wordt opgenomen. De opdracht start vermoedelijk in september 2009 en duurt maximaal 4 jaar. De individuele opdrachten worden toegekend op aanvraag en starten door toezenden van een bestelbon. De leveringstermijn voor de vertalingen op aanvraag bedraagt vijf werkdagen. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. Bij 4

5 dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. De leveringstermijn voor de vertaling en de revisie van o.a. de attesten, contracten, standaardbrieven, folders en teksten op aanvraag bedraagt 20 werkdagen De termijn gaat in vanaf de ontvangst van de Nederlandse en Engelse versies. Bij dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. Indien het geen dringende opdracht is, kan er vooraf een andere timing afgesproken worden. De vertalingen moeten correct zijn en volledig. De inschrijver verbindt zich ertoe al het nodige te doen om zelf het vereiste bronnenmateriaal en de nodige documentatie te verzamelen om een correcte en volledige vertaling te kunnen afleveren. De kosten die hieruit voort vloeien kunnen niet worden aangerekend. De lay-out van de vertaling moet conform zijn aan die van de brontekst tenzij anders door de opdrachtgever is bepaald. De brontekst kan opgemaakt zijn in Word maar ook in Powerpoint of Indesign. De vertalingen worden digitaal aangeleverd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever plaatst een bestelling voor het vertalen van teksten naargelang de vertaalbehoeften. De opdrachtgever kan geen gegarandeerd volume voor het aantal te vertalen teksten per jaar geven. De opdrachtnemer krijgt geen enkele vorm van exclusiviteit voor het uitvoeren van vertaalwerk voor het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Voor de volledige looptijd van dit raamovereenkomst, zal er voor minimum voor euro (excl. BTW) en voor maximum voor euro (excl. BTW) aan vertalingen besteld worden. Wanneer de opdrachtnemer een derde wil inschakelen is dit mogelijk na afspraak en mits goedkeuring van de aanbestedende overheid. De kwaliteit en prijs moeten dezelfde zijn als deze afgesproken in dit bestek. De overeenkomst die op basis van dit bestek wordt afgesloten, geldt als raamcontract waarbinnen door de opdrachtgever bepaalde teksten kunnen besteld worden 2.3 Opvolging opdracht en samenwerking De opdrachtgever vraagt voor de realisatie van deze opdracht een nauwe samenwerking met de opdrachtnemer. Dit betekent dat de opdrachtnemer een direct aanspreekpunt voorzien opdat regelmatig overleg vlot kan verlopen. De opdrachtgever treedt gedurende de volledige periode op als projectleider en beslist over alle afwijkingen in het verloop van deze opdracht. 2.4 Tijdstabel voor de procedure 05 juni 2009 Verzending bestek 27 juli 2009 Indienen offertes augustus 2009 Beoordeling van de offertes Eind augustus/begin Gunning van de opdracht september

6 2.5 Afwijkingen Artikel 81 bis van het KB van Het elektronisch indienen van offertes via het internet ( , ftp) of andere is niet toegestaan gezien momenteel niet kan voldaan worden aan de technische specificaties die vereist zijn. Artikel 5 van de A.A.V. van het KB van De opdrachtnemer moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij een borgtocht van 7,5% van euro (=het gegarandeerde minimumbedrag van bestellingen voor vertalingen voor de looptijd van dit raamovereenkomst), heeft gesteld, conform de modaliteiten bepaald in artikel 5 3 van de A.A.V. De borgtocht geldt voor de overeenkomst van 4 jaar en moet dus slechts 1 keer gestort worden. 6

7 HOOFDSTUK 3. IN DE OFFERTE TE BEHANDELEN ELEMENTEN 3.1 Aanbod Van de inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn offerte alle talen opgeeft die hij kan aanbieden voor vertalingen van en naar het Nederlands. Om deze opdracht te kunnen toegewezen krijgen, dient de opdrachtnemer minimaal volgende talen te kunnen aanbieden (zie 6.1): het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks. 3.2 Prijs Van de inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn offerte de prijs (in euro) opgeeft: per taal per regel (60 tekens inclusief spaties) het tarief voor dringende vertalingen binnen de 24u of in het weekend alle prijzen moeten exclusief en inclusief BTW gegeven worden Alle taksen (bv. zegeltaks) moeten in de prijs inbegrepen zijn. Ook de auteursrechten voor de vertaling moeten in de prijs inbegrepen zijn. De prijzen per dienst of per product zijn uiteindelijk indicatief, maar het totaal van de te leveren diensten of producten moet worden geleverd tegen de totaal overeengekomen prijs. 3.3 Kwaliteit Van de inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn offerte weergeeft: hoe hij de vertalingen zal aanpakken, hoe hij te werk zal gaan hoe hij zal verzekeren dat de vertalingen binnen het bijbestek tijdsbestek zullen gebeuren hoe de revisie van de vertalingen zal gebeuren. 7

8 HOOFDSTUK 4. CRITERIA WAAROP DE OFFERTES BEOORDEELD WORDEN De onderstaande gunningscriteria werden gerangschikt volgens belangrijkheid en op een totaal van 100 punten 4.1 De kwaliteit Dit criterium wordt getoetst aan de hand van: de aanpak het tijdspad Dit betreft een uitleg bij de aanpak van de vertalingen en de werkwijze van het vertaalbureau en het tijdspad waarbinnen gewerkt kan worden. Een goede omschrijving van de werkwijze en onze beoordeling naar hoe realistisch dit is, wordt meegenomen in de beoordeling. Alle extra s die in de dienstverlening vervat zitten kunnen hierin omschreven worden. Dit criterium wordt gequoteerd op 40 punten. 4.2 De prijs Dit criterium wordt getoetst aan de gemiddelde prijs per regel (60 tekens inclusief spaties) van de 18 talen die minimum vereist zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit criterium wordt gequoteerd op 40 punten. 4.3 Aanbod Dit criterium wordt beoordeeld op de talen in welke de inschrijver vertalingen van en naar het Nederlands kan aanbieden. Het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks (de gevraagde 18 talen) moeten hier minstens toe behoren. Dit criterium wordt gequoteerd op 20 punten. Verder is artikel 88 1 (het verstrekken van inlichtingen om het onderzoek van de offerte mogelijk te maken is verplicht) van toepassing. 8

9 HOOFDSTUK 5. ALGEMENE BEPALINGEN 5.1 Opdrachtgevend bestuur Deze opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Boudewijnlaan 30, bus Brussel T: De inschrijver moet alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht richten aan het volgende adres: Annelies Fouquaet Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: De leidende ambtenaar is de heer Piet Van der Plas, wnd. algemeen-directeur van de afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering. Zijn plaatsvervanger is mevrouw Annelies Fouquaet, adjunct van de directeur. U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. 5.2 Bijkomende inlichtingen Voor bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen over het bestek, kunt u terecht bij: Annelies Fouquaet Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B35a 1000 Brussel T: F: Karim Cherroud Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B35a 1000 Brussel T: F:

10 5.3 Aard en classificatie van de opdracht Voor de toepassing van de reglementering op overheidsopdrachten moet deze opdracht worden beschouwd als een dienstenopdracht (in de zin van art. 5 van de wet van ). De opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag op basis van artikel 14 van de wet van 24 december De opdracht heeft betrekking op de CPV-code (vertaaldiensten). 5.4 Uitvoeringstermijn De globale uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 4 jaar. De individuele opdrachten worden toegekend op aanvraag en starten door toezenden van een bestelbon. De leveringstermijn voor de vertalingen op aanvraag bedraagt vijf werkdagen. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. Bij dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. De termijn gaat in op het moment van de ontvangst van het document dat vertaald moet worden. De leveringstermijn voor de vertaling en de revisie van onder andere de attesten, contracten, standaardbrieven, folders en teksten op aanvraag bedraagt 20 werkdagen De termijn gaat in vanaf de ontvangst van de Nederlandse en Engelse versies. Bij dringendheid bedraagt de leveringstermijn 24u. Indien het geen dringende opdracht is, kan er vooraf een andere timing afgesproken worden. 5.5 Regelgeving die van toepassing is op deze opdracht In zover niet afgeweken wordt van de bepalingen van het bestek, dat deze opdracht regelt, zijn op deze opdracht ook van toepassing, de bepalingen en voorwaarden van: 1. de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; 3. het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen, opgenomen in de bovenstaande wettelijke en reglementaire teksten, en alle erop volgende wijzigingen, te kennen en te aanvaarden. Door in te schrijven verklaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk dat hij alle bepalingen van de Normen Vlaamse overheidscommunicatie zal naleven. U kunt deze normen raadplegen op ). 10

11 5.6 Geen vergoeding voor niet-geselecteerde kandidaat-inschrijvers De inschrijvers die een offerte hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet werd gegund, kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. 11

12 HOOFDSTUK 6. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 6.1 Kwalitatieve selectie (hoedanigheid van de inschrijver) Door in te schrijven voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art.69 van het KB van Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via de elektronische weg op conform art.72, 5 van het KB van De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art.69bis, 2 van het KB van Met toepassing van artikel 69 moeten volgende documenten bij de offerte toegevoegd worden: Een attest voor overheidsopdrachten van de directe belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen directe belastingen, nalatigheidsintresten en vervolgingskosten schuldig is aan de directe belastingen. Een attest voor overheidsopdrachten van de belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen BTW-schulden heeft. Een bewijs van een blanco strafregister; De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door het voorleggen van: Een passende bankverklaring te voegen, waarbij de bankier de financiële gezondheid van de inschrijver bevestigt, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdracht. Of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door de volgende punten: 1. De studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor opvolging de vertalingen en de opvolging revisies (in CV). 2. Een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. 3. Een bewijs dat hij kan instaan voor de vertaling van en naar het Nederlands van de volgende talen: het Albanees, Arabisch, Armeens, Bulgaars, modern Chinees, Engels, Frans, Farsi, Hindi, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Thai en Turks. 4. Flexibiliteit van het personeel (inzetbaarheid). 6.2 Onverenigbaarheden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden zoals bedoeld in artikel.78 van het KB van 08/01/

13 6.3 Bijzondere verbintenissen van de inschrijver De inschrijver zal geen informatie aan derden meedelen die hij vanwege de opdrachtgever ontvangt met het oog op het uitwerken van de offerte. De dienstverlener moet alle maatregelen treffen om het vertrouwelijke karakter van de verstrekte gegevens te doen bewaren door hemzelf en door iedereen die er toegang tot heeft. Vastgestelde inbreuken op deze verbintenis worden bestraft met een uitsluiting van deelname aan kandidaatstellingen voor overheidsopdrachten voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de inbreuk werd vastgesteld. 6.4 Bijzondere verbintenissen van de opdrachtnemer De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. Die informatie kan in geen enkel geval zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden meegedeeld aan derden. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de samenstelling van het team dat voor de uitvoering van de opdracht is opgegeven niet te wijzigen, tenzij in geval van overmacht. In dat geval doet hij hiervan onmiddellijk en gemotiveerd mededeling aan de opdrachtgever, die kan beslissen tot goedkeuring van deze wijziging of tot inperking of stopzetting van de opdracht. De opdrachtnemer duidt voor de uitvoering van de opdracht één medewerker aan als contactpersoon voor de opdrachtgever. Tenzij in geval van overmacht, kan geen andere medewerker als contactpersoon fungeren. Onderdelen van de opdracht kunnen slechts met het schriftelijk akkoord van de opdrachtgever worden uitbesteed aan niet in de offerte bij naam vernoemde derden. De opdrachtnemer blijft steeds aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever niet binden ten opzichte van derden. De opdrachtnemer mag deze opdracht wel gebruiken als referentie of case, maar enkel indien hij daarvoor onmiddellijk na de voltooiing schriftelijk de toestemming heeft gevraagd en gekregen van de opdrachtgever. Deze opdracht mag niet eerder als case worden voorgelegd aan derden en ook achteraf niet, in zoverre mocht blijken dat de opdracht niet werd uitgevoerd of indien ze volgens de opdrachtgever niet werd uitgevoerd. 6.5 Onderaanneming Onderaanneming wordt toegestaan, maar indien de inschrijver hiervan gebruik wil maken, dan dient hij: te melden voor welk deel hij de onderaannemer inschakelt; per onderaannemer de identiteit en de coördinaten van deze onderaannemer. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur behoudt zich het recht voor om gemotiveerd een onderaannemer te weigeren. 13

14 6.6 Tijdelijke verenigingen Tijdelijke verenigingen worden niet toegestaan. 6.7 Prijs en prijsbepaling De opdracht wordt uitgevoerd tegen een vaste eenheidsprijs, inclusief BTW. In de prijzen zijn dus onder meer inbegrepen: loon, auteursrechten, overhead. Alle prijzen moeten worden opgegeven in euro. De prijzen mogen tot vier cijfers na de komma worden gepreciseerd. De BTW moet apart worden vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Alle overige heffingen, retributies en accijnzen zijn begrepen in de prijs. Het is toegelaten alternatieve voorstellen in te dienen. 6.8 Inhoud en vorm van de offerte De inschrijving moet onder andere zeker de onderstaande documenten bevatten om te kunnen worden beoordeeld: 1. Het inschrijvingsbiljet, dat moet worden opgesteld volgens het model dat bij dit bestek is gevoegd (zie bijlage). Het inschrijvingsbiljet moet worden ingevuld, gedateerd, en ondertekend door de persoon die bevoegd is om de inschrijver te binden. Het inschrijvingsbiljet heeft betrekking op de totaliteit van de opdracht. Het inschrijvingsbiljet en elk van de bijlagen dienen op straffe van nietigheid door de inschrijver ondertekend te zijn. De inschrijver voegt hierbij een machtiging dat de perso(o)n(en) die de inschrijving onderteken(t)(en) geldig kan (kunnen) verbinden. Het inschrijvingsbiljet en alle aanvullende essentiële stukken dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde vertaling eisen. 2. De statuten van de onderneming. 3. Het ondernemingsnummer. 4. De documenten die gevraagd werden onder De antwoorden op alle vragen die in dit bestek worden gesteld. Alle correcties, schrappingen, doorhalingen, overschreven stukken of aanvullingen in de eigenlijke offerte, in de inventaris, of in de antwoorden, moeten van een handtekening door de bevoegde persoon voorzien zijn. Opgelet: een paraaf zetten, volstaat niet! Op elke offerte of inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende. verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en inventaris en neem daarvoor alle verantwoordelijkheid op. 14

15 Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgelegde model moet als niet geschreven worden beschouwd met uitzondering van de eventuele aangevulde leemten die op de laatste bladzijden van mijn document worden vermeld. De inschrijvers worden eveneens verzocht hun offerte te voorzien van paginanummers. 6.9 Aantal exemplaren De inschrijver dient zijn offerte in vijf exemplaren in (één origineel en vier kopieën) Indienen van de inschrijvingen en de openingszitting De inschrijvingen moeten per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 27 juli 2009, 15 u worden bezorgd aan: Annelies Fouquaet Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 Kamer 2B35a 1000 Brussel T: F: Bij persoonlijke afgifte gebeurt dit tegen ontvangstbewijs en in het bovenvermelde lokaal. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag gestoken. Deze omslag moet op een zodanige wijze worden gesloten, dat de opening ervan niet kan gebeuren zonder sporen na te laten. Op deze omslag wordt naast het adres vermeld: Drukwerk van de Nederlandse versie van de cursus maatschappelijke oriëntatie en NIET OPENEN. Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag gestoken, met dezelfde vermelding als hiervoor. De opening van de inschrijvingen heeft plaats op 27 juli 2009 om 15u15 in het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. Het juiste lokaal wordt meegedeeld door de centrale receptie van het Boudewijngebouw Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met het opdrachtgevende bestuur. De uitvoering van de opdracht gebeurt volledig in het Nederlands 6.12 Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtachtig. kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste datum voor de indiening van de offertes. 15

16 6.13 Borgtocht De opdrachtnemer moet binnen de dertig kalenderdagen volgend op de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij een borgtocht van 7,5% van euro (=het gegarandeerde minimumbedrag van bestellingen voor vertalingen voor de looptijd van dit raamovereenkomst), heeft gesteld, conform de modaliteiten bepaald in artikel 5 3 van de A.A.V. De borgtocht geldt voor de overeenkomst van 4 jaar en moet dus slechts 1 keer gestort worden Betalingswijze De betalingen worden uitgevoerd door de Managementondersteunende Dienst boekhouding. Schuldvorderingen en facturen worden overgemaakt en geadresseerd aan: Annelies Fouquaet Adjunct van de directeur Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Boudewijnlaan 30 bus 70 Kamer 2B35a 1000 Brussel T: F: Per opdracht maakt de opdrachtnemer een kostenraming aan de hand van de gegeven briefing. Deze kostenraming wordt in bijlage met de factuur meegestuurd. Facturen kunnen pas worden betaald na verstrekte en aanvaarde diensten; tussentijdse facturatie kan alleen voor afgewerkte en aanvaarde deelprestaties en is om de drie maanden mogelijk. De opdracht zal worden gefactureerd na ondertekening van het PV van de oplevering van de opdracht. De opdrachtnemer voegt een gedetailleerde staat van de prestaties bij de factuur. De factuur moet een originele handtekening van de opdrachtnemer bevatten. De factuur moet verder volgende gegevens bevatten: post- of bankrekeningnummer; adres van de bank; factuurnummer; BTW-tarief; Proces-verbaal van oplevering De bestelbon- of vastleggingsnummer Alle facturatiebedragen moeten worden uitgedrukt in euro. Facturen worden uitbetaald binnen een periode van 50 kalenderdagen na indiening van de regelmatig opgemaakte factuur. 16

17 6.15 Prijsherzieningen Prijsherzieningen worden niet toegestaan Rapportage Alle op te maken documenten (o.a. teksten, plannen, tekeningen) worden zowel in rapportvorm als op elektronische drager aan de opdrachtgevende overheid bezorgd. Het formaat voor het aanleveren van de gegevens op elektronische drager wordt in onderling overleg bepaald en dient reeds verrekend te zijn in de posten voor de opmaak van de betreffende documenten. De opdrachtnemer garandeert dat alle elektronische informatie virusvrij is. De documenten kunnen vrij worden opgemaakt. Ze dienen echter minimaal volgende gegevens te bevatten: 1. op de voorpagina: besteknummer, omschrijving van de opdracht, aanbestedende overheid, titel document, versie document, datum, aantal pagina s document; 2. op de vervolgpagina s: <paginanummer> van <totaal aantal pagina s>, versie, titel document en omschrijving opdracht (incl. besteknummer). Er kan van bovenstaande modaliteiten afgeweken worden mits schriftelijke toestemming van de opdrachtgevende overheid 6.17 Controle en toezicht De heer Piet Van Der Plas wordt aangewezen als leidend ambtenaar. Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: 1. de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 2. keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 3. het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 4. het opstellen van de processen-verbaal; 5. de opleveringen; 6. het geven van toelichtingen telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. Zijn plaatsvervanger is Annelies Fouquaet, adjunct van de directeur Keuring De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken, worden aan controles onderworpen ten einde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. De dienstverlener deelt aan de leidende ambtenaar of zijn plaatsvervanger de datum mee waarop de diensten gecontroleerd kunnen worden. 17

18 Het ABB beschikt over een termijn van 20 werkdagen, te rekenen vanaf ontvangst van het door de dienstverlener aan haar gerichte bericht, om tot controles over te gaan en haar beslissing mee te delen Rechtsvorderingen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands. De opdrachtgever is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband Oplevering De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering uitvoert, blijven te zijner laste. De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. Na het beëindigen van de opdracht zal er een proces-verbaal van de oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht worden opgesteld Sancties Het louter verstrijken van de leveringstermijn stelt de opdrachtnemer in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in gebreke, zonder enige kennisgeving of bericht Intellectuele eigendomsrechten De indiening van de offerte geldt bij gunning als een belofte van overdracht aan de opdrachtgever van alle intellectuele vermogensrechten op alle grafische, audiovisuele of anderssoortige producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht, met inbegrip van de beeldtaal en/of de signatuur. De overdracht geldt zowel ten aanzien van de indiener van een offerte als ten aanzien van alle personen waarop de indiener een beroep doet of zal doen voor de uitvoering van de opdracht en heeft betrekking op alle mogelijke exploitatiewijzen die de opdrachtgever wenselijk acht. Alle producten of documenten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht en aan de opdrachtgever worden bezorgd, worden eigendom van de opdrachtgever van zodra ze zijn aangemaakt. De vergoeding voor de overdracht van deze intellectuele vermogensrechten is begrepen in het totaalbedrag van de offerte, ongeacht uitdrukkelijke vermelding. De opdrachtnemer moet er ook voor zorgen dat alle onderaannemers onder duidelijke voorwaarden afstand doen van hun rechten, en dat de opdrachtgever daarvan perfect op de hoogte is via schriftelijke bevestiging. 18

19 6.23Klachten en verzoeken De dienstverlener kan zich niet beroepen op volgende omstandigheden om de modaliteiten van de opdracht te herzien: de inzetbaarheid van personeel of materiaal; het ontbreken van gegevens voor zover hier geen melding van gemaakt werd voor de opening van de biedingen. 19

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Vlaams ministerie van Bestuurszaken Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Openbare aanbesteding Bestek nr. 2007/013 Ontwerp en druk van een informatiefolder over het inburgeringsbeleid Uiterste

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2008/IB/002 Het maken van een DVD met filmpjes ter begeleiding van het Handboek Maatschappelijke Oriëntatie Uiterste

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 2012/tids/006 Introductie publieke fijnmazige fietsdeelsystemen in de Vlaamse centrumsteden

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders

Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders Auteur: Els Gommeren OO-D Bestek: Besteknummer: 3866 Afdeling: Dienst: Project insourcing voor de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd

Nadere informatie

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Bestek Evaluatie Youth in Action Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd t.a.v. Johan van

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Onderzoek naar samenwerkingsmodellen voor een afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid Uiterste

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Open Offerteaanvraag Bestek nr. 2013/IB/002 Raamovereenkomst: vertalingen in het kader van het Inburgerings- en Integratiebeleid Uiterste datum voor

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0

Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Auteur: Versie:11 Bestek: Onderhoud en SLA SAP ECC 6.0 Besteknummer: IC-2010-02 Afdeling: Algemene Diensten Dienst: Informatie en Communicatie Inhoudstafel 1 Administratief

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 2012/SB/003 Onderzoeksopdracht De effecten van de vervennootschappelijking op de fiscale capaciteit

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid.

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Algemene offerteaanvraag Bestek nr.: AD/LOG/MVD/2012.02 Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Indiening van de inschrijving: ten laatste

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Vormings- en sensibiliseringsopdracht Stadsatelier: nieuwe stedelijke opgaven, een uitdaging voor stadsregio

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

LASTENBOEK VERZEKERINGEN

LASTENBOEK VERZEKERINGEN LASTENBOEK VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Europese Bekendmaking VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Voorbereid door Aon Belgium Public Sector juni 2012 Sub-Title of Report Document BERICHT AAN DE

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen 6 maart 2017 Tussen de volgende partijen, zijnde Naam:. Adres:. Tel.nr.:. GSMnr:. E-mail:. BTW-nr (optioneel):. hierna

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht VGC/DFB/Aankoop/ML/86 10/09/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

SIRET: 804 100 154 00017 ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAALWERKZAAMHEDEN QUODIXIT

SIRET: 804 100 154 00017 ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAALWERKZAAMHEDEN QUODIXIT Quodixit Vertalingen Taaltrainingen www.quodixit.com SIRET: 804 100 154 00017 ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAALWERKZAAMHEDEN QUODIXIT 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen

Algemene Voorwaarden. tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen 1 Algemene Voorwaarden tekst- en vertaalbureau Talen & Vertalen Inhoudsopgave Definities... 1 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 Geldigheid... 2 Artikel 3 Offertes... 2 Artikel 4 - Totstandkoming van

Nadere informatie

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 Onderwerp : Promotiecampagne Word

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie