Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering"

Transcriptie

1 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 10 november 2011, 15 uur U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. 1

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 HOOFDSTUK 1. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN EN BIJZONDERHEDEN GEEN KOSTENVERGOEDING VOOR DE NIET GESELECTEERDE KANDIDAAT-INSCHRIJVERS BELANGRIJKE NOTA IN VERBAND MET HET BESTEK... 4 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT DOEL VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID DOELGROEP VAN HET INBURGERINGSBELEID HET INBURGERINGSTRAJECT DE CURSUS MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE (MO) DE VRIJSTELLINGSTOETS MO EVALUATIE-INSTRUMENT MO VRIJSTELLINGSTOETS VERSUS EINDEVALUATIE MEER INFORMATIE... 7 HOOFDSTUK 3. TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT... 9 HOOFDSTUK 4. TIMING HOOFDSTUK 5. AANBESTEDENDE OVERHEID, LEIDENDE DIENST EN LEIDEND AMBTENAAR AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST BIJKOMENDE INLICHTINGEN LEIDEND AMBTENAAR TOEZICHT OP DE GOEDE UITVOERING VAN DE DIENSTEN HOOFDSTUK 6. OVEREENKOMST EN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OVEREENKOMST UITVOERINGSTERMIJN AARD EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT PROCEDURE DOCUMENTEN EN REGELGEVING VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMST BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE INSCHRIJVER BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTNEMER TAALGEBRUIK HERHALINGEN KLACHTEN EN VERZOEKEN HOOFDSTUK 7. KWALITATIEVE SELECTIE KWALITATIEVE SELECTIE (HOEDANIGHEID VAN DE INSCHRIJVER) ONVERENIGBAARHEDEN HOOFDSTUK 8. OFFERTES INHOUD EN VORM VAN DE OFFERTES AANTAL EXEMPLAREN EN FORMAAT TAAL ONDERAANNEMING TIJDELIJKE VERENIGINGEN INDIENEN VAN DE OFFERTES GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS RAPPORTAGE CONTACTGEGEVENS IN DE OFFERTE TE BEHANDELEN ELEMENTEN HOOFDSTUK 9. CRITERIA WAAROP DE OFFERTES BEOORDEELD WORDEN

3 9.1 METHODOLOGIE EN STAPPENPLAN (30 PUNTEN) DE PRIJS (30 PUNTEN) VISIE OP DE OPDRACHT EN STRATEGIE (20 PUNTEN) DE KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN HET PROJECT (15 PUNTEN) DE OPLEVERINGSDATUM (5 PUNTEN) HOOFDSTUK 10. PRIJS, BORGTOCHT EN VERZEKERING PRIJS EN PRIJSBEPALING MUNT WISSELKOERS PRIJSHERZIENING PRIJSONDERZOEK BORGTOCHT HOOFDSTUK 11. BETALINGSMODALITEITEN HOOFDSTUK 12. DEFINITIEVE OPLEVERING HOOFDSTUK 13. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT HOOFDSTUK 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN BIJLAGEN

4 HOOFDSTUK 1. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN EN BIJZONDERHEDEN AAV = Bijlage bij het KB van 26/09/1996, het zijn de Algemene Aannemingsvoorwaarden en haar wijzigingen. 1.1 Geen kostenvergoeding voor de niet geselecteerde kandidaat-inschrijvers Het vervaardigen van en het uitbrengen van een offerte geeft de kandidaat-inschrijver geen recht op vergoeding van de kosten van de offerte, ook niet indien aanbestedende overheid de gehele procedure of een deel ervan stopzet en niet overgaat tot gunning van de opdracht. De inschrijvers die een offerte hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet werd gegund, kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. 1.2 Belangrijke nota in verband met het bestek Het bestek met bijbehorende documenten is met grote zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u deze ons apart schriftelijk kenbaar te maken met opgave van de prijsconsequenties en gelijktijdig met de offerte aan te bieden. Indien naderhand blijkt dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in het bestek voorkomen die niet door de aanbieder zijn opgemerkt, komen deze voor rekening van de inschrijver. 4

5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT 2.1 Doel van het Vlaamse inburgeringsbeleid De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om nieuwe Vlamingen de kans te geven om dit actief en gedeeld burgerschap op te nemen. 2.2 Doelgroep van het inburgeringsbeleid Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid. Deze inburgeraars hebben recht op een inburgeringstraject. Een deel van hen is ook verplicht een dergelijk traject te volgen. 2.3 Het inburgeringstraject Het inburgeringstraject bestaat uit een primair en een secundair gedeelte. Het primaire inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau en bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit een basiscursus Nederlands als tweede taal, een kennismaking met de Vlaamse samenleving (maatschappelijke oriëntatie) en een onderdeel loopbaanoriëntatie dat naargelang het perspectief van de inburgeraar een begeleiding naar werk, naar onderwijs en/of naar vrijwilligerswerk en socioculturele participatie inhoudt. 2.4 De cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) Maatschappelijke oriëntatie (MO) is een kennismaking met de Vlaamse samenleving. In een gemeenschappelijke (contact)taal of moedertaal krijgen inburgeraars de kans een basiscursus te volgen die een brede waaier van thema s omvat die rechtstreeks met hun inburgeringsproces te maken hebben waaronder werk, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, selecteren van huisafval en allerhande rechten en plichten en waarden en normen in Vlaanderen. Om problemen zelfstandig op te kunnen lossen en daarmee samenhangende keuzes te kunnen maken, wordt er van uit gegaan dat men over informatieverwervende en verwerkende vaardigheden moet beschikken. In de cursus MO oefenen de cursisten deze elementaire vaardigheden. De doelen van de cursus MO zijn ontwikkelingsdoelen. Deze zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de doelen voor het vormingspakket Maatschappelijk oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject (27 juni 2008). De onthaalbureaus richten de cursus MO zelf in. De cursus duurt gemiddeld 60 uur en wordt zoveel mogelijk in de moedertaal van de inburgeraars of in een contacttaal georganiseerd. Hierbij hanteren de onthaalbureaus het handboek Maatschappelijke oriëntatie dat door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter beschikking wordt gesteld. Het handboek maakt deel uit van een totaalmethode en omvat enerzijds een leerwerkschrift voor de cursisten ondersteund door een website en een DVD en anderzijds een docentenhandleiding. 5

6 2.5 De vrijstellingstoets MO Eind 2009 werd een vrijstellingstoets MO opgeleverd door Universiteit Antwerpen. Deze toets is ontwikkeld om na te gaan of de inburgeraar reeds over voldoende competenties beschikt om de eigen (leef)situatie te verkennen, te beoordelen en eventueel te verbeteren en bijgevolg in aanmerking komt voor een vrijstelling voor het vormingsonderdeel Maatschappelijke Oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject (bijlage 1). De opgeleverde toets is een schriftelijke gesloten toets met meerkeuzevragen. De toets maakt gebruik van verschillende casussen waarbij de inburgeraar het probleem moet definiëren, analyseren en zoeken naar een oplossing. Hierbij kan de inburgeraar gebruik maken van schriftelijk of elektronisch documentatiemateriaal. Er werd voor dit format gekozen omdat de vrijstellingstoets dient als screeningsinstrument, die door de trajectbegeleiders makkelijk moet kunnen ingezet worden en snel een zicht moet geven op de vraag of de inburgeraar al dan niet MO moet volgen. De vrijstellingstoets werd via een pilootproject in januari 2011 geïmplementeerd. De pilootfase loopt eind december 2011 af. Tijdens de pilootfase zijn er 3 toetsafnemers, namelijk de onthaalbureaus Gent, stad Antwerpen en Brussel. Zij nemen de toets van hun eigen cliënten en ook van de cliënten van de niet-organiserende onthaalbureaus af in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans en Duits) of het Engels. In juni 2011 werd er een tussentijdse evaluatie gehouden van deze vrijstellingstoets (cf. bijlage 2). Daaruit is gebleken dat de format van de toets geschikt is om als screeningsinstrument voor MO ingezet te worden. Er werden echter een aantal knelpunten gedetecteerd, die een grondige evaluatie vergen van deze vrijstellingstoets. Deze evaluatie maakt voorwerp uit van deze opdracht. (cf. Hoofdstuk 3) 2.6 Evaluatie-instrument MO Wie een inburgeringscontract ondertekent, gaat het engagement aan om regelmatig het vormingsprogramma te volgen. Dat wil zeggen dat de inburgeraar tijdens elk onderdeel van het vormingsprogramma minstens 80% van alle lessen moet bijwonen. Wanneer de inburgeraar regelmatig heeft deelgenomen aan alle onderdelen van het vormingsprogramma, wordt een attest afgeleverd. Dit attest bewijst dat de inburgeraar aanwezig was tijdens de lessen maar geen blijk geeft van de opgedane kennis. Hierdoor is de waarde en het civiel effect van dit attest beperkt. Dit is gebleken uit het evaluatieonderzoek Inburgering in Vlaanderen. 1 Om dit probleem te kenteren, engageert de Vlaamse regering zich om nieuwe Vlamingen, die inspanningen leveren om zich in te burgeren, de nodige waardering te geven. 2 Dit door middel van een inburgeringscertificaat dat aan de inburgeraar wordt uitgereikt. Verwijzend naar de beleidsnota Inburgering en Integratie , zal dit certificaat uitgereikt worden aan die inburgeraars die slagen voor de evaluatietests van alle onderdelen van het inburgeringsprogramma en minstens een attest Nederlands niveau A2 kunnen voorleggen. Vooraleer inburgeringscertificaten te kunnen uitreiken, moet er eerst een evaluatieinstrument ontwikkeld worden voor MO waarmee kan nagegaan worden of de inburgeraar geslaagd is voor dit onderdeel. Op dit ogenblik zijn er binnen het vormingspakket MO evaluatie-instrumenten aanwezig die voornamelijk nagaan hoe de cursist geëvolueerd is in het leerproces. Echter wordt er geen oordeel geveld over de ontwikkelde vaardigheden. Er is dus nood aan een gevalideerd evaluatie-instrument voor MO, waarmee de onthaalbureaus kunnen oordelen of een 1 De Cuyper (P.), Lamberts (M.) en Pauwels (F.), Inburgering in Vlaanderen De effectiviteit, efficiëntie en impact van het beleid (Synthese), Leuven, HIVA-KU, Beleidsbrief Inburgering en Integratie Beleidsprioriteiten Vlaamse Regering 6

7 inburgeraar al dan niet geslaagd is voor het onderdeel MO. Het ontwikkelen van dit evaluatie-instrument maakt voorwerp uit van deze opdracht (cf. Hoofdstuk 3). Het Kruispunt Migratie-Integratie (vzw) is in het najaar 2010 gestart met een traject Evalueren om te integreren, waarbij er gereflecteerd is over evalueren binnen de cursus Maatschappelijke oriëntatie en van waaruit enkele aanbevelingen voor een evaluatietest geformuleerd werden. De neerslag hiervan is bij dit bestek als bijlage toegevoegd (cf. bijlage 3 en 4). 2.7 Vrijstellingstoets versus eindevaluatie De reeds ontwikkelde vrijstellingstoets kan niet als eindtoets dienen. De ontwikkelaars van de vrijstellingstoets (Universiteit Antwerpen) motiveerden dit in hun eindrapportage als volgt: Het lijkt ons niet aangewezen om de ontwikkelde instaptoets te gebruiken als eindtoets van het traject Maatschappelijke Oriëntatie, en dit om verschillende redenen. Vooreerst heeft de cursus Maatschappelijke Oriëntatie geen einddoelen, maar is er sprake van ontwikkelingsdoelen. De cursus Maatschappelijke Oriëntatie streeft doorheen het traject een persoonlijke ontwikkeling van de inburgeraar na. Dit houdt in dat men het startpunt van het traject ook in min of meerdere mate afstemt op het individu. Doorheen de cursus Maatschappelijke Oriëntatie krijgt de inburgeraar de nodige handvaten, ondersteuning en het materiaal om verder op te klimmen op de zelfredzaamheidsschaal. Hierbij wordt niet gestreefd naar een eindpunt dat voor iedereen hetzelfde is, maar wel naar een eindpunt dat voor de individuele inburgeraar een persoonlijke evolutie weergeeft. Bij de ontwikkeling van de instaptoets met het oog op het bekomen van een vrijstelling, gaan we er van uit dat een inburgeraar die de vrijstelling kan behalen, weinig ontwikkelingsmarge meer overheeft. Voor deze inburgeraar heeft een traject Maatschappelijke Oriëntatie minder te bieden. Wil men toch een toets conform aan de huidige ontwikkelingsdoelen uitzetten om de resultaatverbintenis te onderbouwen, dan zal deze toets voornamelijk het groeiproces van de inburgeraars moeten in kaart brengen, eerder dan een bepaald eindniveau. Anders gesteld, een eindtoets mag bijgevolg niet louter een produkttoets worden, maar moet voornamelijk ook gericht zijn op het in kaart brengen en evalueren van het individuele groei van de inburgeraar doorheen de cursus. Een bijkomende reden om de voorliggende instaptoets niet als eindtoets in te zetten is de wijze waarop nu de cesuur of slaaggrens bepaald is. Deze werd vastgelegd met het oog op het al dan niet behalen van een vrijstelling. Het proces van de cesuurbepaling zou helemaal anders verlopen zijn wanneer men deze moeten vastleggen voor een eindtoets. Immers, dan zou bij de cesuurbepaling moeten vertrokken worden van de vraag, welk niveau dient een inburgeraar minimum te behalen aan het einde van het traject. Dit hoeft niet per definitie (ook al kan het wel in de feiten zo zijn) hetzelfde niveau te zijn als datgene wat men hanteert om inburgeraars vrij te stellen van het traject. De vraag die moet beantwoord worden, is of het ontwikkeld evaluatie-instrument wel als vrijstellingstoets kan dienen. 2.8 Meer informatie Meer informatie kan u vinden op: Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid ( regelgeving en beleidsdocumenten) - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid. ( - regelgeving en beleidsdocumenten). - Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot bepaling van de doelen van het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject. ( - regelgeving en beleidsdocumenten). 7

8 - Beleidsnota Inburgering en Integratie ( regelegeving en beleidsdocumenten) - Het eindrapport van de Commissie ter invulling van de hoofdlijnen van de cursus maatschappelijke oriëntatie van mei ( en beleidsdocumenten). - De Cuyper (P.), Lamberts (M.) en Pauwels (F.), Inburgering in Vlaanderen De effectiviteit, efficiëntie en impact van het beleid (Synthese), Leuven, HIVA-KU, 2010,18p. - Beleidsnota Inburgering en Integratie Vlaamse Regering ( - regelgeving en beleidsdocumenten). - Beleidsbrief Inburgering en Integratie Vlaamse Regering ( - regelgeving en beleidsdocumenten). Meer info over het inburgeringsbeleid, de regelgeving, de 8 onthaalbureaus, de einddoelen, maatschappelijke oriëntatie, de vorige evaluatiestudie enz. vindt u op 8

9 HOOFDSTUK 3. TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 3.1 Aard van de opdracht De opdracht bestaat uit drie luiken. Ten eerste wordt de ontwikkeling en validering van een eindevaluatie-instrument gevraagd voor de cursus MO, vervolgens moet de huidige vrijstellingstoets geëvalueerd worden en ten derde moet er vorming worden voorzien m.b.t. het toepassen van het eindevaluatie-instrument Ontwikkeling en validering van een evaluatie-instrument MO I. Vooreerst moet er voor alle doelgroepen (van alfaklanten tot hooggeschoolden) een evaluatie-instrument ontwikkeld en gevalideerd worden dat docenten maatschappelijke oriëntatie toelaat om aan het einde van de cursus MO de verworven competenties van de inburgeraar te meten en te beoordelen of de inburgeraar geslaagd is. Dit instrument moet in de eerste plaats vertrekken van de doelen van het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 (cf. Hoofdstuk 2). Dit instrument moet tevens nauw aansluiten bij de ontwikkelde totaalmethode MO (cf. supra, 2.4) waarin de CLIM-werkvorm wordt toegepast. CLIM staat voor Coöperatief Leren in Multiculturele groepen waarbij coöperatief leren beschouwd wordt als een vorm van leren waarbij leerders dienen samen te werken om tot een goed of gepast resultaat te komen. Nadere informatie over deze methode is te vinden in het document CLIM-methodiek (zie bijlage 5). Een eerste verkenning en verdieping van een evaluatie-instrument/uitstaptoets werd uitgevoerd door het Kruispunt Migratie-Integratie en vertaalde zich in het traject: Evalueren om te integreren (cf. 2.6). Hierbij werden een aantal mogelijkheden geformuleerd over hoe een evaluatietest er zou moeten uitzien. De inschrijver dient deze mogelijkheden als exemplarisch te beschouwen. Het te ontwikkelen instrument moet in alle opzichten aan alle kwaliteitseisen voldoen waaraan een evaluatie met zo n doel en voor een dergelijk doelpubliek - met name inburgeraars - moet voldoen. II. Vervolgens moet onderzocht worden of dit evaluatie-instrument als screeningsinstrument kan dienen om inburgeraars te kunnen vrijstellen voor het onderdeel MO. Met andere woorden, kan dit instrument gebruikt worden als vrijstellingstoets. Zo ja, dan moet er nagegaan worden voor welke doelgroepen en onder welke voorwaarden dit evaluatieinstrument kan aangewend worden als vrijstellingstoets Evalueren van de huidige vrijstellingstoets De inschrijver moet in functie van de conclusies die voortvloeien uit het eerste luik van de opdracht (cf ) de huidige vrijstellingstoets grondig evalueren en concrete voorstellen formuleren om deze vrijstellingstoets bij te sturen. 9

10 3.1.3 Voorzien van opleiding(en) Eenmaal het evaluatie-instrument is ontwikkeld, moet de inschrijver in overleg met de opdrachtgever, de nodige vorming voorzien voor de onthaalbureaus m.b.t. het toepassen van dit instrument Algemeen De inschrijver verplicht er zich toe deel te nemen aan een door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur samengestelde stuur- en resonansgroep, die de uitvoering van de opdracht zal opvolgen. 10

11 HOOFDSTUK 4. TIMING 10 november 2011 om 15 uur Indienen offertes + openingszitting 21 november 2011 Voorstelling offertes door de inschrijvers november 2011 Beoordeling offertes november 2011 Advies Inspectie Financiën december 2011 Gunning opdracht 11

12 HOOFDSTUK 5. AANBESTEDENDE OVERHEID, LEIDENDE DIENST EN LEIDEND AMBTENAAR 5.1 Aanbestedende overheid Deze opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Boudewijnlaan 30, bus Brussel T: Leidende dienst Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: De inschrijver moet alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht richten aan het volgende adres: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie t.a.v. Frederik Vranken Boudewijnlaan 30, bus 70, kamer 2B 35a, 1000 Brussel T: F: U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven. 12

13 5.3 Bijkomende inlichtingen Voor bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen over het bestek, kunt u terecht bij: Frederik Vranken Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: Joke Vispoel Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70, kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: Leidend ambtenaar De leidende ambtenaar is de heer Guido Decoster, Administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Zijn plaatsvervanger is Frederik Vranken adjunct van de directeur. De leidende ambtenaar is gemachtigd alle schikkingen te treffen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, teneinde de goede uitvoering van de hieronder toevertrouwde taken toe te laten. Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat uit: 1. de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 2. keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 3. het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 4. het opstellen van de processen-verbaal; 5. de opleveringen; 6. het geven van toelichtingen telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. De leidende ambtenaar kan zich laten bijstaan door plaatsvervangers. 5.5 Toezicht op de goede uitvoering van de diensten De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken, kunnen aan controles onderworpen worden, ten einde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. De opdrachtgever heeft het recht om permanent toezicht te houden op de diensten welke uitgevoerd worden door de ploeg die met de uitvoering van de opdracht is belast. De opdrachtnemer moet aan de vertegenwoordigers van de opdrachtgever alle inlichtingen en faciliteiten verstrekken om deze taak te vervullen. De dienstverlener deelt aan de leidende ambtenaar of zijn plaatsvervanger de datum mee waarop de diensten gecontroleerd kunnen worden. 13

14 Het ABB beschikt over een termijn van 20 werkdagen, te rekenen vanaf ontvangst van het door de dienstverlener aan haar gerichte bericht, om tot controles over te gaan en haar beslissing mee te delen. Indien er opmerkingen zijn, moeten de betrokken diensten voldoende verbeterd worden vóór de (verdere) uitvoering, zonder dat deze verbeteringen een herziening van de geplande uitvoeringstermijn tot gevolg hebben, tenzij de opmerking het gevolg is van een nieuwe eis vanwege de opdrachtgever. Elke overschrijding van de voor de aanvaarding van een dienst geplande termijn leidt, op verzoek van de betrokken opdrachtnemer, tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Het feit dat een vertraging aan de opdrachtgever toegeschreven kan worden, ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichting om ervoor te zorgen dat de gevolgen ervan beperkt worden. De opdrachtnemer kan geen beroep doen op het feit dat dit toezicht werd uitgevoerd, om zich te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid wanneer de opgeleverde diensten worden geweigerd wegens tekortkomingen van welke aard ook, en er dientengevolge langere uitvoeringstermijnen uit voortvloeien. 14

15 HOOFDSTUK 6. OVEREENKOMST EN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OVEREENKOMST 6.1 Uitvoeringstermijn De termijn voor de uitvoering van de volledige opdracht (ontwikkeling en validering van een evaluatie-instrument MO, evalueren van de huidige vrijstellingstoets, voorzien van opleidingen) bedraagt maximum 18 maanden. De termijn gaat in op de dag, volgend op het verzenden van de kennisgevingsbrief per aangetekend schrijven. 6.2 Aard en classificatie van de opdracht Voor de toepassing van de reglementering op overheidsopdrachten moet deze opdracht worden beschouwd als een dienstenopdracht (in de zin van art. 14 van de wet van ). De opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag op basis van artikel 14 van de wet van 24 december De diensten behoren tot de CPC indeling 92 en de CPV klasse Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs. 6.3 Procedure De opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag op basis van artikel 13 en 14 van de wet van 24 december Documenten en regelgeving van toepassing op de overeenkomst In zover niet afgeweken wordt van de bepalingen van het bestek, dat deze opdracht regelt, zijn op deze opdracht ook van toepassing, de bepalingen en voorwaarden van: 1. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; 3. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlagen, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen, opgenomen in de bovenstaande wettelijke en reglementaire teksten, en alle erop volgende wijzigingen, te kennen en te aanvaarden. Onderhavige overeenkomst valt eveneens onder de toepassing van: 1. Dit bestek en zijn bijlagen en alle nota s, normen of documenten waarnaar verwezen wordt. 2. De in het Bulletin der Aanbestedingen gepubliceerde rechtzettingen, desgevallend de informatie vervat in het proces-verbaal van de informatiezittingen, net als de berichten en rechtzettingen die onder individuele aangetekende omslag worden toegezonden. 15

16 6.5 Bijzondere verbintenissen van de inschrijver De inschrijver zal geen informatie aan derden meedelen die hij vanwege de opdrachtgever ontvangt met het oog op het uitwerken van de offerte. De dienstverlener moet alle maatregelen treffen om het vertrouwelijke karakter van de verstrekte gegevens te doen bewaren door hemzelf en door iedereen die er toegang tot heeft. Vastgestelde inbreuken op deze verbintenis kunnen worden bestraft met een uitsluiting van deelname aan kandidaatstellingen voor overheidsopdrachten voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de inbreuk werd vastgesteld. 6.6 Bijzondere verbintenissen van de opdrachtnemer De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. Die informatie kan in geen enkel geval zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden meegedeeld aan derden. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de samenstelling van het team dat voor de uitvoering van de opdracht is opgegeven niet te wijzigen, tenzij in geval van overmacht. In dat geval doet hij hiervan onmiddellijk en gemotiveerd mededeling aan de opdrachtgever, die kan beslissen tot goedkeuring van deze wijziging of tot inperking of stopzetting van de opdracht. De opdrachtnemer duidt voor de uitvoering van de opdracht één medewerker aan als contactpersoon voor de opdrachtgever. Tenzij in geval van overmacht, kan geen andere medewerker als contactpersoon fungeren. De opdrachtnemer mag deze opdracht wel gebruiken als referentie of case, maar enkel indien hij daarvoor onmiddellijk na de voltooiing schriftelijk de toestemming heeft gevraagd en gekregen van de opdrachtgever. Deze opdracht mag niet eerder als case worden voorgelegd aan derden en ook achteraf niet, in zoverre mocht blijken dat de opdracht niet werd uitgevoerd of indien ze volgens de opdrachtgever niet werd uitgevoerd. 6.7 Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met het opdrachtgevende bestuur. De uitvoering van de opdracht gebeurt volledig in het Nederlands 6.8 Herhalingen De opdrachtgever kan overeenkomstig artikel 17, 2, 2, b van de wet van 24 december 1993 herhalingen van de opdracht bestellen. Dit kan binnen een periode van drie jaar na toewijzing van de opdracht. 6.9 Klachten en verzoeken De dienstverlener kan zich niet beroepen op volgende omstandigheden om de modaliteiten van de opdracht te herzien: de inzetbaarheid van personeel of materiaal; 16

17 het ontbreken van gegevens voor zover hier geen melding van gemaakt werd voor de opening van de biedingen; Voor al de andere mogelijke aanpassingen van de contractuele bepalingen is art.16 AAV van het KB van 26/09/1996 van toepassing. 17

18 HOOFDSTUK 7. KWALITATIEVE SELECTIE 7.1 Kwalitatieve selectie (hoedanigheid van de inschrijver) Door in te schrijven voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art.69 van het KB van Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via de elektronische weg op conform art.72, 5 van het KB van De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art.69bis, 2 van het KB van Met toepassing van artikel 69 moeten volgende documenten bij de offerte toegevoegd worden: Een attest voor overheidsopdrachten van de directe belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen directe belastingen, nalatigheidsintresten en vervolgingskosten schuldig is aan de directe belastingen. Een attest voor overheidsopdrachten van de belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen BTW-schulden heeft. Een bewijs van een blanco strafregister van de onderneming die zich inschrijft; (Hiervoor dient u contact op te nemen met het Centraal Strafregister. Tel.nr.02/ of Fax nr.02/ ) De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door het voorleggen van: Een passende bankverklaring te voegen, waarbij de bankier de financiële gezondheid van de inschrijver bevestigt, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdracht. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door de volgende punten: 1. De inschrijver geeft minimaal een relevante en recente case (maximaal drie jaar oud) waaruit blijkt dat hij ervaring en de nodige knowhow heeft met het ontwikkelen en valideren van evaluatie-instrumenten. Voor elk van deze cases vragen wij een omschrijving van de opdracht, de strategie en aanpak, het budget en de resultaten op maximaal 2 pagina s in DINA4-formaat. 2. De studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de beschreven diensten. 3. De kandidaat toont aan dat hij over afdoende technische kennis beschikt voor de uitvoering van de opdracht. 4. Aantonen dat men ervaring heeft in het werken met overheidsinstanties. 18

19 7.2 Onverenigbaarheden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden zoals bedoeld in artikel.78 van het KB van 08/01/

20 HOOFDSTUK 8. OFFERTES 8.1 Inhoud en vorm van de offertes De inschrijving moet onder andere zeker de onderstaande documenten bevatten om te kunnen worden beoordeeld: 1. Het inschrijvingsbiljet, dat moet worden opgesteld volgens het model dat bij dit bestek is gevoegd (zie bijlage 6). Het inschrijvingsbiljet moet worden ingevuld, gedateerd, en ondertekend door de persoon die bevoegd is om de inschrijver te binden. Het inschrijvingsbiljet heeft betrekking op de totaliteit van de opdracht. Het inschrijvingsbiljet en elk van de bijlagen dienen door de inschrijver ondertekend te zijn. De inschrijver voegt hierbij een machtiging dat de perso(o)n(en) die de inschrijving onderteken(t)(en) de onderneming geldig kan (kunnen) verbinden. Het inschrijvingsbiljet en alle aanvullende essentiële stukken dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde vertaling eisen. 2. Het ondernemingsnummer. Alle correcties, schrappingen, doorhalingen, overschreven stukken of aanvullingen in de eigenlijke offerte, in de inventaris, of in de antwoorden, moeten van een handtekening door de bevoegde persoon voorzien zijn. Opgelet: een paraaf zetten, volstaat niet! Op elke offerte of inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende.,verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en inventaris en neem daarvoor alle verantwoordelijkheid op. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgelegde model moet als niet geschreven worden beschouwd met uitzondering van de eventuele aangevulde leemten die op de laatste bladzijden van mijn document worden vermeld. De inschrijvers worden eveneens verzocht hun offerte te voorzien van paginanummers. 8.2 Aantal exemplaren en formaat Iedere inschrijver mag slechts één (1) offerte indienen voor deze opdracht - de verplichte/toegestane vrije variant niet meegerekend De inschrijver dient zijn offerte in vijf exemplaren in (één origineel en vier kopieën). Daarnaast dient de inschrijver zijn offerte in op een DVD in PDF-formaat. 8.3 Taal De offerte moet volledig in het Nederlands opgesteld worden, met uitsluiting van elke andere taal. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met het opdrachtgevende bestuur. 20

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2008/IB/002 Het maken van een DVD met filmpjes ter begeleiding van het Handboek Maatschappelijke Oriëntatie Uiterste

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 2012/tids/006 Introductie publieke fijnmazige fietsdeelsystemen in de Vlaamse centrumsteden

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Onderzoek naar samenwerkingsmodellen voor een afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid Uiterste

Nadere informatie

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Vlaams ministerie van Bestuurszaken Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Openbare aanbesteding Bestek nr. 2007/013 Ontwerp en druk van een informatiefolder over het inburgeringsbeleid Uiterste

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Vormings- en sensibiliseringsopdracht Stadsatelier: nieuwe stedelijke opgaven, een uitdaging voor stadsregio

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 2012/SB/003 Onderzoeksopdracht De effecten van de vervennootschappelijking op de fiscale capaciteit

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Bestek Evaluatie Youth in Action Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd t.a.v. Johan van

Nadere informatie

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Onderzoeksopdracht Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden, uitdagingen

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders

Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders Project insourcing voor de uitvoering van administratieve en telefonische assistentie van dossierhouders Auteur: Els Gommeren OO-D Bestek: Besteknummer: 3866 Afdeling: Dienst: Project insourcing voor de

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid.

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Algemene offerteaanvraag Bestek nr.: AD/LOG/MVD/2012.02 Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Indiening van de inschrijving: ten laatste

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen 6 maart 2017 Tussen de volgende partijen, zijnde Naam:. Adres:. Tel.nr.:. GSMnr:. E-mail:. BTW-nr (optioneel):. hierna

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos. Bestek voor een overheidsopdracht van diensten volgens de procedure van de Algemene offertevraag

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos. Bestek voor een overheidsopdracht van diensten volgens de procedure van de Algemene offertevraag Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Bestek voor een overheidsopdracht van diensten volgens de procedure van de Algemene offertevraag Bestek nummer: ANB/COMM/ADAGIO2 Aanleveren van teksten en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie