Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering"

Transcriptie

1 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 10 november 2011, 15 uur U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. 1

2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 HOOFDSTUK 1. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN EN BIJZONDERHEDEN GEEN KOSTENVERGOEDING VOOR DE NIET GESELECTEERDE KANDIDAAT-INSCHRIJVERS BELANGRIJKE NOTA IN VERBAND MET HET BESTEK... 4 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT DOEL VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID DOELGROEP VAN HET INBURGERINGSBELEID HET INBURGERINGSTRAJECT DE CURSUS MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE (MO) DE VRIJSTELLINGSTOETS MO EVALUATIE-INSTRUMENT MO VRIJSTELLINGSTOETS VERSUS EINDEVALUATIE MEER INFORMATIE... 7 HOOFDSTUK 3. TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT... 9 HOOFDSTUK 4. TIMING HOOFDSTUK 5. AANBESTEDENDE OVERHEID, LEIDENDE DIENST EN LEIDEND AMBTENAAR AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST BIJKOMENDE INLICHTINGEN LEIDEND AMBTENAAR TOEZICHT OP DE GOEDE UITVOERING VAN DE DIENSTEN HOOFDSTUK 6. OVEREENKOMST EN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OVEREENKOMST UITVOERINGSTERMIJN AARD EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT PROCEDURE DOCUMENTEN EN REGELGEVING VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMST BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE INSCHRIJVER BIJZONDERE VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTNEMER TAALGEBRUIK HERHALINGEN KLACHTEN EN VERZOEKEN HOOFDSTUK 7. KWALITATIEVE SELECTIE KWALITATIEVE SELECTIE (HOEDANIGHEID VAN DE INSCHRIJVER) ONVERENIGBAARHEDEN HOOFDSTUK 8. OFFERTES INHOUD EN VORM VAN DE OFFERTES AANTAL EXEMPLAREN EN FORMAAT TAAL ONDERAANNEMING TIJDELIJKE VERENIGINGEN INDIENEN VAN DE OFFERTES GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS RAPPORTAGE CONTACTGEGEVENS IN DE OFFERTE TE BEHANDELEN ELEMENTEN HOOFDSTUK 9. CRITERIA WAAROP DE OFFERTES BEOORDEELD WORDEN

3 9.1 METHODOLOGIE EN STAPPENPLAN (30 PUNTEN) DE PRIJS (30 PUNTEN) VISIE OP DE OPDRACHT EN STRATEGIE (20 PUNTEN) DE KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN HET PROJECT (15 PUNTEN) DE OPLEVERINGSDATUM (5 PUNTEN) HOOFDSTUK 10. PRIJS, BORGTOCHT EN VERZEKERING PRIJS EN PRIJSBEPALING MUNT WISSELKOERS PRIJSHERZIENING PRIJSONDERZOEK BORGTOCHT HOOFDSTUK 11. BETALINGSMODALITEITEN HOOFDSTUK 12. DEFINITIEVE OPLEVERING HOOFDSTUK 13. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT HOOFDSTUK 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN BIJLAGEN

4 HOOFDSTUK 1. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN EN BIJZONDERHEDEN AAV = Bijlage bij het KB van 26/09/1996, het zijn de Algemene Aannemingsvoorwaarden en haar wijzigingen. 1.1 Geen kostenvergoeding voor de niet geselecteerde kandidaat-inschrijvers Het vervaardigen van en het uitbrengen van een offerte geeft de kandidaat-inschrijver geen recht op vergoeding van de kosten van de offerte, ook niet indien aanbestedende overheid de gehele procedure of een deel ervan stopzet en niet overgaat tot gunning van de opdracht. De inschrijvers die een offerte hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet werd gegund, kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding. 1.2 Belangrijke nota in verband met het bestek Het bestek met bijbehorende documenten is met grote zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u deze ons apart schriftelijk kenbaar te maken met opgave van de prijsconsequenties en gelijktijdig met de offerte aan te bieden. Indien naderhand blijkt dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in het bestek voorkomen die niet door de aanbieder zijn opgemerkt, komen deze voor rekening van de inschrijver. 4

5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE CONTEXT VAN DE OPDRACHT 2.1 Doel van het Vlaamse inburgeringsbeleid De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om nieuwe Vlamingen de kans te geven om dit actief en gedeeld burgerschap op te nemen. 2.2 Doelgroep van het inburgeringsbeleid Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor vreemdelingen die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid. Deze inburgeraars hebben recht op een inburgeringstraject. Een deel van hen is ook verplicht een dergelijk traject te volgen. 2.3 Het inburgeringstraject Het inburgeringstraject bestaat uit een primair en een secundair gedeelte. Het primaire inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau en bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengesteld uit een basiscursus Nederlands als tweede taal, een kennismaking met de Vlaamse samenleving (maatschappelijke oriëntatie) en een onderdeel loopbaanoriëntatie dat naargelang het perspectief van de inburgeraar een begeleiding naar werk, naar onderwijs en/of naar vrijwilligerswerk en socioculturele participatie inhoudt. 2.4 De cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) Maatschappelijke oriëntatie (MO) is een kennismaking met de Vlaamse samenleving. In een gemeenschappelijke (contact)taal of moedertaal krijgen inburgeraars de kans een basiscursus te volgen die een brede waaier van thema s omvat die rechtstreeks met hun inburgeringsproces te maken hebben waaronder werk, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, selecteren van huisafval en allerhande rechten en plichten en waarden en normen in Vlaanderen. Om problemen zelfstandig op te kunnen lossen en daarmee samenhangende keuzes te kunnen maken, wordt er van uit gegaan dat men over informatieverwervende en verwerkende vaardigheden moet beschikken. In de cursus MO oefenen de cursisten deze elementaire vaardigheden. De doelen van de cursus MO zijn ontwikkelingsdoelen. Deze zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de doelen voor het vormingspakket Maatschappelijk oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject (27 juni 2008). De onthaalbureaus richten de cursus MO zelf in. De cursus duurt gemiddeld 60 uur en wordt zoveel mogelijk in de moedertaal van de inburgeraars of in een contacttaal georganiseerd. Hierbij hanteren de onthaalbureaus het handboek Maatschappelijke oriëntatie dat door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter beschikking wordt gesteld. Het handboek maakt deel uit van een totaalmethode en omvat enerzijds een leerwerkschrift voor de cursisten ondersteund door een website en een DVD en anderzijds een docentenhandleiding. 5

6 2.5 De vrijstellingstoets MO Eind 2009 werd een vrijstellingstoets MO opgeleverd door Universiteit Antwerpen. Deze toets is ontwikkeld om na te gaan of de inburgeraar reeds over voldoende competenties beschikt om de eigen (leef)situatie te verkennen, te beoordelen en eventueel te verbeteren en bijgevolg in aanmerking komt voor een vrijstelling voor het vormingsonderdeel Maatschappelijke Oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject (bijlage 1). De opgeleverde toets is een schriftelijke gesloten toets met meerkeuzevragen. De toets maakt gebruik van verschillende casussen waarbij de inburgeraar het probleem moet definiëren, analyseren en zoeken naar een oplossing. Hierbij kan de inburgeraar gebruik maken van schriftelijk of elektronisch documentatiemateriaal. Er werd voor dit format gekozen omdat de vrijstellingstoets dient als screeningsinstrument, die door de trajectbegeleiders makkelijk moet kunnen ingezet worden en snel een zicht moet geven op de vraag of de inburgeraar al dan niet MO moet volgen. De vrijstellingstoets werd via een pilootproject in januari 2011 geïmplementeerd. De pilootfase loopt eind december 2011 af. Tijdens de pilootfase zijn er 3 toetsafnemers, namelijk de onthaalbureaus Gent, stad Antwerpen en Brussel. Zij nemen de toets van hun eigen cliënten en ook van de cliënten van de niet-organiserende onthaalbureaus af in een van de drie landstalen (Nederlands, Frans en Duits) of het Engels. In juni 2011 werd er een tussentijdse evaluatie gehouden van deze vrijstellingstoets (cf. bijlage 2). Daaruit is gebleken dat de format van de toets geschikt is om als screeningsinstrument voor MO ingezet te worden. Er werden echter een aantal knelpunten gedetecteerd, die een grondige evaluatie vergen van deze vrijstellingstoets. Deze evaluatie maakt voorwerp uit van deze opdracht. (cf. Hoofdstuk 3) 2.6 Evaluatie-instrument MO Wie een inburgeringscontract ondertekent, gaat het engagement aan om regelmatig het vormingsprogramma te volgen. Dat wil zeggen dat de inburgeraar tijdens elk onderdeel van het vormingsprogramma minstens 80% van alle lessen moet bijwonen. Wanneer de inburgeraar regelmatig heeft deelgenomen aan alle onderdelen van het vormingsprogramma, wordt een attest afgeleverd. Dit attest bewijst dat de inburgeraar aanwezig was tijdens de lessen maar geen blijk geeft van de opgedane kennis. Hierdoor is de waarde en het civiel effect van dit attest beperkt. Dit is gebleken uit het evaluatieonderzoek Inburgering in Vlaanderen. 1 Om dit probleem te kenteren, engageert de Vlaamse regering zich om nieuwe Vlamingen, die inspanningen leveren om zich in te burgeren, de nodige waardering te geven. 2 Dit door middel van een inburgeringscertificaat dat aan de inburgeraar wordt uitgereikt. Verwijzend naar de beleidsnota Inburgering en Integratie , zal dit certificaat uitgereikt worden aan die inburgeraars die slagen voor de evaluatietests van alle onderdelen van het inburgeringsprogramma en minstens een attest Nederlands niveau A2 kunnen voorleggen. Vooraleer inburgeringscertificaten te kunnen uitreiken, moet er eerst een evaluatieinstrument ontwikkeld worden voor MO waarmee kan nagegaan worden of de inburgeraar geslaagd is voor dit onderdeel. Op dit ogenblik zijn er binnen het vormingspakket MO evaluatie-instrumenten aanwezig die voornamelijk nagaan hoe de cursist geëvolueerd is in het leerproces. Echter wordt er geen oordeel geveld over de ontwikkelde vaardigheden. Er is dus nood aan een gevalideerd evaluatie-instrument voor MO, waarmee de onthaalbureaus kunnen oordelen of een 1 De Cuyper (P.), Lamberts (M.) en Pauwels (F.), Inburgering in Vlaanderen De effectiviteit, efficiëntie en impact van het beleid (Synthese), Leuven, HIVA-KU, Beleidsbrief Inburgering en Integratie Beleidsprioriteiten Vlaamse Regering 6

7 inburgeraar al dan niet geslaagd is voor het onderdeel MO. Het ontwikkelen van dit evaluatie-instrument maakt voorwerp uit van deze opdracht (cf. Hoofdstuk 3). Het Kruispunt Migratie-Integratie (vzw) is in het najaar 2010 gestart met een traject Evalueren om te integreren, waarbij er gereflecteerd is over evalueren binnen de cursus Maatschappelijke oriëntatie en van waaruit enkele aanbevelingen voor een evaluatietest geformuleerd werden. De neerslag hiervan is bij dit bestek als bijlage toegevoegd (cf. bijlage 3 en 4). 2.7 Vrijstellingstoets versus eindevaluatie De reeds ontwikkelde vrijstellingstoets kan niet als eindtoets dienen. De ontwikkelaars van de vrijstellingstoets (Universiteit Antwerpen) motiveerden dit in hun eindrapportage als volgt: Het lijkt ons niet aangewezen om de ontwikkelde instaptoets te gebruiken als eindtoets van het traject Maatschappelijke Oriëntatie, en dit om verschillende redenen. Vooreerst heeft de cursus Maatschappelijke Oriëntatie geen einddoelen, maar is er sprake van ontwikkelingsdoelen. De cursus Maatschappelijke Oriëntatie streeft doorheen het traject een persoonlijke ontwikkeling van de inburgeraar na. Dit houdt in dat men het startpunt van het traject ook in min of meerdere mate afstemt op het individu. Doorheen de cursus Maatschappelijke Oriëntatie krijgt de inburgeraar de nodige handvaten, ondersteuning en het materiaal om verder op te klimmen op de zelfredzaamheidsschaal. Hierbij wordt niet gestreefd naar een eindpunt dat voor iedereen hetzelfde is, maar wel naar een eindpunt dat voor de individuele inburgeraar een persoonlijke evolutie weergeeft. Bij de ontwikkeling van de instaptoets met het oog op het bekomen van een vrijstelling, gaan we er van uit dat een inburgeraar die de vrijstelling kan behalen, weinig ontwikkelingsmarge meer overheeft. Voor deze inburgeraar heeft een traject Maatschappelijke Oriëntatie minder te bieden. Wil men toch een toets conform aan de huidige ontwikkelingsdoelen uitzetten om de resultaatverbintenis te onderbouwen, dan zal deze toets voornamelijk het groeiproces van de inburgeraars moeten in kaart brengen, eerder dan een bepaald eindniveau. Anders gesteld, een eindtoets mag bijgevolg niet louter een produkttoets worden, maar moet voornamelijk ook gericht zijn op het in kaart brengen en evalueren van het individuele groei van de inburgeraar doorheen de cursus. Een bijkomende reden om de voorliggende instaptoets niet als eindtoets in te zetten is de wijze waarop nu de cesuur of slaaggrens bepaald is. Deze werd vastgelegd met het oog op het al dan niet behalen van een vrijstelling. Het proces van de cesuurbepaling zou helemaal anders verlopen zijn wanneer men deze moeten vastleggen voor een eindtoets. Immers, dan zou bij de cesuurbepaling moeten vertrokken worden van de vraag, welk niveau dient een inburgeraar minimum te behalen aan het einde van het traject. Dit hoeft niet per definitie (ook al kan het wel in de feiten zo zijn) hetzelfde niveau te zijn als datgene wat men hanteert om inburgeraars vrij te stellen van het traject. De vraag die moet beantwoord worden, is of het ontwikkeld evaluatie-instrument wel als vrijstellingstoets kan dienen. 2.8 Meer informatie Meer informatie kan u vinden op: - - Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (www.inburgering.be regelgeving en beleidsdocumenten) - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid. (www.inburgering.be - regelgeving en beleidsdocumenten). - Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot bepaling van de doelen van het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject. (www.inburgering.be - regelgeving en beleidsdocumenten). 7

8 - Beleidsnota Inburgering en Integratie ( regelegeving en beleidsdocumenten) - Het eindrapport van de Commissie ter invulling van de hoofdlijnen van de cursus maatschappelijke oriëntatie van mei (www.inburgering.be en beleidsdocumenten). - De Cuyper (P.), Lamberts (M.) en Pauwels (F.), Inburgering in Vlaanderen De effectiviteit, efficiëntie en impact van het beleid (Synthese), Leuven, HIVA-KU, 2010,18p. - Beleidsnota Inburgering en Integratie Vlaamse Regering (www.inburgering.be - regelgeving en beleidsdocumenten). - Beleidsbrief Inburgering en Integratie Vlaamse Regering (www.inburgering.be - regelgeving en beleidsdocumenten). Meer info over het inburgeringsbeleid, de regelgeving, de 8 onthaalbureaus, de einddoelen, maatschappelijke oriëntatie, de vorige evaluatiestudie enz. vindt u op 8

9 HOOFDSTUK 3. TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 3.1 Aard van de opdracht De opdracht bestaat uit drie luiken. Ten eerste wordt de ontwikkeling en validering van een eindevaluatie-instrument gevraagd voor de cursus MO, vervolgens moet de huidige vrijstellingstoets geëvalueerd worden en ten derde moet er vorming worden voorzien m.b.t. het toepassen van het eindevaluatie-instrument Ontwikkeling en validering van een evaluatie-instrument MO I. Vooreerst moet er voor alle doelgroepen (van alfaklanten tot hooggeschoolden) een evaluatie-instrument ontwikkeld en gevalideerd worden dat docenten maatschappelijke oriëntatie toelaat om aan het einde van de cursus MO de verworven competenties van de inburgeraar te meten en te beoordelen of de inburgeraar geslaagd is. Dit instrument moet in de eerste plaats vertrekken van de doelen van het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 (cf. Hoofdstuk 2). Dit instrument moet tevens nauw aansluiten bij de ontwikkelde totaalmethode MO (cf. supra, 2.4) waarin de CLIM-werkvorm wordt toegepast. CLIM staat voor Coöperatief Leren in Multiculturele groepen waarbij coöperatief leren beschouwd wordt als een vorm van leren waarbij leerders dienen samen te werken om tot een goed of gepast resultaat te komen. Nadere informatie over deze methode is te vinden in het document CLIM-methodiek (zie bijlage 5). Een eerste verkenning en verdieping van een evaluatie-instrument/uitstaptoets werd uitgevoerd door het Kruispunt Migratie-Integratie en vertaalde zich in het traject: Evalueren om te integreren (cf. 2.6). Hierbij werden een aantal mogelijkheden geformuleerd over hoe een evaluatietest er zou moeten uitzien. De inschrijver dient deze mogelijkheden als exemplarisch te beschouwen. Het te ontwikkelen instrument moet in alle opzichten aan alle kwaliteitseisen voldoen waaraan een evaluatie met zo n doel en voor een dergelijk doelpubliek - met name inburgeraars - moet voldoen. II. Vervolgens moet onderzocht worden of dit evaluatie-instrument als screeningsinstrument kan dienen om inburgeraars te kunnen vrijstellen voor het onderdeel MO. Met andere woorden, kan dit instrument gebruikt worden als vrijstellingstoets. Zo ja, dan moet er nagegaan worden voor welke doelgroepen en onder welke voorwaarden dit evaluatieinstrument kan aangewend worden als vrijstellingstoets Evalueren van de huidige vrijstellingstoets De inschrijver moet in functie van de conclusies die voortvloeien uit het eerste luik van de opdracht (cf ) de huidige vrijstellingstoets grondig evalueren en concrete voorstellen formuleren om deze vrijstellingstoets bij te sturen. 9

10 3.1.3 Voorzien van opleiding(en) Eenmaal het evaluatie-instrument is ontwikkeld, moet de inschrijver in overleg met de opdrachtgever, de nodige vorming voorzien voor de onthaalbureaus m.b.t. het toepassen van dit instrument Algemeen De inschrijver verplicht er zich toe deel te nemen aan een door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur samengestelde stuur- en resonansgroep, die de uitvoering van de opdracht zal opvolgen. 10

11 HOOFDSTUK 4. TIMING 10 november 2011 om 15 uur Indienen offertes + openingszitting 21 november 2011 Voorstelling offertes door de inschrijvers november 2011 Beoordeling offertes november 2011 Advies Inspectie Financiën december 2011 Gunning opdracht 11

12 HOOFDSTUK 5. AANBESTEDENDE OVERHEID, LEIDENDE DIENST EN LEIDEND AMBTENAAR 5.1 Aanbestedende overheid Deze opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Boudewijnlaan 30, bus Brussel T: Leidende dienst Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: De inschrijver moet alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht richten aan het volgende adres: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie t.a.v. Frederik Vranken Boudewijnlaan 30, bus 70, kamer 2B 35a, 1000 Brussel T: F: U kunt zowel de papieren als de digitale versie van dit bestek gratis op dit adres verkrijgen, doch enkel de papieren versie zal als referentie en bewijs gelden. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven. 12

13 5.3 Bijkomende inlichtingen Voor bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen over het bestek, kunt u terecht bij: Frederik Vranken Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70 kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: Joke Vispoel Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams ministerie van Bestuurszaken Boudewijnlaan 30, bus 70, kamer 2B 35a 1000 Brussel T: F: Leidend ambtenaar De leidende ambtenaar is de heer Guido Decoster, Administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Zijn plaatsvervanger is Frederik Vranken adjunct van de directeur. De leidende ambtenaar is gemachtigd alle schikkingen te treffen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, teneinde de goede uitvoering van de hieronder toevertrouwde taken toe te laten. Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat uit: 1. de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 2. keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 3. het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 4. het opstellen van de processen-verbaal; 5. de opleveringen; 6. het geven van toelichtingen telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. De leidende ambtenaar kan zich laten bijstaan door plaatsvervangers. 5.5 Toezicht op de goede uitvoering van de diensten De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken, kunnen aan controles onderworpen worden, ten einde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. De opdrachtgever heeft het recht om permanent toezicht te houden op de diensten welke uitgevoerd worden door de ploeg die met de uitvoering van de opdracht is belast. De opdrachtnemer moet aan de vertegenwoordigers van de opdrachtgever alle inlichtingen en faciliteiten verstrekken om deze taak te vervullen. De dienstverlener deelt aan de leidende ambtenaar of zijn plaatsvervanger de datum mee waarop de diensten gecontroleerd kunnen worden. 13

14 Het ABB beschikt over een termijn van 20 werkdagen, te rekenen vanaf ontvangst van het door de dienstverlener aan haar gerichte bericht, om tot controles over te gaan en haar beslissing mee te delen. Indien er opmerkingen zijn, moeten de betrokken diensten voldoende verbeterd worden vóór de (verdere) uitvoering, zonder dat deze verbeteringen een herziening van de geplande uitvoeringstermijn tot gevolg hebben, tenzij de opmerking het gevolg is van een nieuwe eis vanwege de opdrachtgever. Elke overschrijding van de voor de aanvaarding van een dienst geplande termijn leidt, op verzoek van de betrokken opdrachtnemer, tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Het feit dat een vertraging aan de opdrachtgever toegeschreven kan worden, ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichting om ervoor te zorgen dat de gevolgen ervan beperkt worden. De opdrachtnemer kan geen beroep doen op het feit dat dit toezicht werd uitgevoerd, om zich te onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid wanneer de opgeleverde diensten worden geweigerd wegens tekortkomingen van welke aard ook, en er dientengevolge langere uitvoeringstermijnen uit voortvloeien. 14

15 HOOFDSTUK 6. OVEREENKOMST EN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OVEREENKOMST 6.1 Uitvoeringstermijn De termijn voor de uitvoering van de volledige opdracht (ontwikkeling en validering van een evaluatie-instrument MO, evalueren van de huidige vrijstellingstoets, voorzien van opleidingen) bedraagt maximum 18 maanden. De termijn gaat in op de dag, volgend op het verzenden van de kennisgevingsbrief per aangetekend schrijven. 6.2 Aard en classificatie van de opdracht Voor de toepassing van de reglementering op overheidsopdrachten moet deze opdracht worden beschouwd als een dienstenopdracht (in de zin van art. 14 van de wet van ). De opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag op basis van artikel 14 van de wet van 24 december De diensten behoren tot de CPC indeling 92 en de CPV klasse Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs. 6.3 Procedure De opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag op basis van artikel 13 en 14 van de wet van 24 december Documenten en regelgeving van toepassing op de overeenkomst In zover niet afgeweken wordt van de bepalingen van het bestek, dat deze opdracht regelt, zijn op deze opdracht ook van toepassing, de bepalingen en voorwaarden van: 1. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; 3. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlagen, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken. Elke inschrijver wordt geacht de bepalingen, opgenomen in de bovenstaande wettelijke en reglementaire teksten, en alle erop volgende wijzigingen, te kennen en te aanvaarden. Onderhavige overeenkomst valt eveneens onder de toepassing van: 1. Dit bestek en zijn bijlagen en alle nota s, normen of documenten waarnaar verwezen wordt. 2. De in het Bulletin der Aanbestedingen gepubliceerde rechtzettingen, desgevallend de informatie vervat in het proces-verbaal van de informatiezittingen, net als de berichten en rechtzettingen die onder individuele aangetekende omslag worden toegezonden. 15

16 6.5 Bijzondere verbintenissen van de inschrijver De inschrijver zal geen informatie aan derden meedelen die hij vanwege de opdrachtgever ontvangt met het oog op het uitwerken van de offerte. De dienstverlener moet alle maatregelen treffen om het vertrouwelijke karakter van de verstrekte gegevens te doen bewaren door hemzelf en door iedereen die er toegang tot heeft. Vastgestelde inbreuken op deze verbintenis kunnen worden bestraft met een uitsluiting van deelname aan kandidaatstellingen voor overheidsopdrachten voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de inbreuk werd vastgesteld. 6.6 Bijzondere verbintenissen van de opdrachtnemer De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. Die informatie kan in geen enkel geval zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden meegedeeld aan derden. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de samenstelling van het team dat voor de uitvoering van de opdracht is opgegeven niet te wijzigen, tenzij in geval van overmacht. In dat geval doet hij hiervan onmiddellijk en gemotiveerd mededeling aan de opdrachtgever, die kan beslissen tot goedkeuring van deze wijziging of tot inperking of stopzetting van de opdracht. De opdrachtnemer duidt voor de uitvoering van de opdracht één medewerker aan als contactpersoon voor de opdrachtgever. Tenzij in geval van overmacht, kan geen andere medewerker als contactpersoon fungeren. De opdrachtnemer mag deze opdracht wel gebruiken als referentie of case, maar enkel indien hij daarvoor onmiddellijk na de voltooiing schriftelijk de toestemming heeft gevraagd en gekregen van de opdrachtgever. Deze opdracht mag niet eerder als case worden voorgelegd aan derden en ook achteraf niet, in zoverre mocht blijken dat de opdracht niet werd uitgevoerd of indien ze volgens de opdrachtgever niet werd uitgevoerd. 6.7 Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met het opdrachtgevende bestuur. De uitvoering van de opdracht gebeurt volledig in het Nederlands 6.8 Herhalingen De opdrachtgever kan overeenkomstig artikel 17, 2, 2, b van de wet van 24 december 1993 herhalingen van de opdracht bestellen. Dit kan binnen een periode van drie jaar na toewijzing van de opdracht. 6.9 Klachten en verzoeken De dienstverlener kan zich niet beroepen op volgende omstandigheden om de modaliteiten van de opdracht te herzien: de inzetbaarheid van personeel of materiaal; 16

17 het ontbreken van gegevens voor zover hier geen melding van gemaakt werd voor de opening van de biedingen; Voor al de andere mogelijke aanpassingen van de contractuele bepalingen is art.16 AAV van het KB van 26/09/1996 van toepassing. 17

18 HOOFDSTUK 7. KWALITATIEVE SELECTIE 7.1 Kwalitatieve selectie (hoedanigheid van de inschrijver) Door in te schrijven voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art.69 van het KB van Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via de elektronische weg op conform art.72, 5 van het KB van De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art.69bis, 2 van het KB van Met toepassing van artikel 69 moeten volgende documenten bij de offerte toegevoegd worden: Een attest voor overheidsopdrachten van de directe belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen directe belastingen, nalatigheidsintresten en vervolgingskosten schuldig is aan de directe belastingen. Een attest voor overheidsopdrachten van de belastingen dat aantoont dat de inschrijver geen BTW-schulden heeft. Een bewijs van een blanco strafregister van de onderneming die zich inschrijft; (Hiervoor dient u contact op te nemen met het Centraal Strafregister. Tel.nr.02/ of Fax nr.02/ ) De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door het voorleggen van: Een passende bankverklaring te voegen, waarbij de bankier de financiële gezondheid van de inschrijver bevestigt, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdracht. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door de volgende punten: 1. De inschrijver geeft minimaal een relevante en recente case (maximaal drie jaar oud) waaruit blijkt dat hij ervaring en de nodige knowhow heeft met het ontwikkelen en valideren van evaluatie-instrumenten. Voor elk van deze cases vragen wij een omschrijving van de opdracht, de strategie en aanpak, het budget en de resultaten op maximaal 2 pagina s in DINA4-formaat. 2. De studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de beschreven diensten. 3. De kandidaat toont aan dat hij over afdoende technische kennis beschikt voor de uitvoering van de opdracht. 4. Aantonen dat men ervaring heeft in het werken met overheidsinstanties. 18

19 7.2 Onverenigbaarheden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden zoals bedoeld in artikel.78 van het KB van 08/01/

20 HOOFDSTUK 8. OFFERTES 8.1 Inhoud en vorm van de offertes De inschrijving moet onder andere zeker de onderstaande documenten bevatten om te kunnen worden beoordeeld: 1. Het inschrijvingsbiljet, dat moet worden opgesteld volgens het model dat bij dit bestek is gevoegd (zie bijlage 6). Het inschrijvingsbiljet moet worden ingevuld, gedateerd, en ondertekend door de persoon die bevoegd is om de inschrijver te binden. Het inschrijvingsbiljet heeft betrekking op de totaliteit van de opdracht. Het inschrijvingsbiljet en elk van de bijlagen dienen door de inschrijver ondertekend te zijn. De inschrijver voegt hierbij een machtiging dat de perso(o)n(en) die de inschrijving onderteken(t)(en) de onderneming geldig kan (kunnen) verbinden. Het inschrijvingsbiljet en alle aanvullende essentiële stukken dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde vertaling eisen. 2. Het ondernemingsnummer. Alle correcties, schrappingen, doorhalingen, overschreven stukken of aanvullingen in de eigenlijke offerte, in de inventaris, of in de antwoorden, moeten van een handtekening door de bevoegde persoon voorzien zijn. Opgelet: een paraaf zetten, volstaat niet! Op elke offerte of inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende.,verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en inventaris en neem daarvoor alle verantwoordelijkheid op. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgelegde model moet als niet geschreven worden beschouwd met uitzondering van de eventuele aangevulde leemten die op de laatste bladzijden van mijn document worden vermeld. De inschrijvers worden eveneens verzocht hun offerte te voorzien van paginanummers. 8.2 Aantal exemplaren en formaat Iedere inschrijver mag slechts één (1) offerte indienen voor deze opdracht - de verplichte/toegestane vrije variant niet meegerekend De inschrijver dient zijn offerte in vijf exemplaren in (één origineel en vier kopieën). Daarnaast dient de inschrijver zijn offerte in op een DVD in PDF-formaat. 8.3 Taal De offerte moet volledig in het Nederlands opgesteld worden, met uitsluiting van elke andere taal. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met het opdrachtgevende bestuur. 20

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie