Programmabegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2012 2015"

Transcriptie

1 Programmabegroting oktober 2011

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING FINANCIËLE POSITIE PROGRAMMAPLAN Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Participatie, zorg en inkomen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering IMPULSEN PARAGRAFEN Grondbeleid Bedrijfsvoering Verbonden partijen Financiering Lokale heffingen Weerstandsvermogen Subsidiebeleid Onderhoud kapitaalgoederen INVESTERINGSAGENDA Bevolkingsvolgende voorzieningen Actualisatie beschikbare ruimte GIP...126

4

5 1 Inleiding

6

7 Deze programmabegroting lig in lijn met de voorstellen en afspraken die het college van B&W heeft gemaakt met de Raad bij de bespreking van de Voorjaarsnota. Toen zijn enkele ingrijpende beslissingen genomen die hun weerslag hebben op de jaren Bij deze begroting presenteren wij nu ook een MPGA op hoofdlijnen. Dit document omvat een samenhangend pakket aan maatregelen om te komen tot een actuele bijstelling van de grondexploitaties. Op basis van discussie hierover kan een weloverwogen besluit worden genomen. U ontvangt dan bij de Jaarrekening 2011 een geactualiseerd MPGA. Zwaar economisch tij Dit is een begroting in onzekere tijden, die op diverse beleidsterreinen grote veranderingen inzet. Het versomberde meerjarenperspectief maakt ons nog meer bewust van de context waarin wij opereren; de consequenties van de mondiale financieel economische crisis zijn op gemeentelijk niveau zichtbaar en tastbaar. Dachten we in 2009 nog dat in 2012 de crisis op z n hoogtepunt zou zijn, vandaag de dag concluderen we dat de scenario s weer kunnen veranderen. De programmabegroting brengt dus op diverse terreinen de noodzaak van bezuinigen nog scherper in beeld. De economische omstandigheden zijn sinds de bespreking van de Voorjaarsnota niet verbeterd. Dat merken we aan het grotere beroep dat op sociale vangnetten wordt gedaan; de instroom in de bijstand en het beroep op de bijzondere bijstand zijn groter dan geraamd. Ook de teruglopende bouwactiviteiten, hoewel minder sterk dan in vele andere gemeenten in Nederland, zorgt voor minder opbrengsten uit bouwleges en legt een grotere druk op de grondexploitaties. Daarentegen zijn de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds bij de start van dit college realistisch ingeschat. De tegenvallers kunnen we gelukkig nog steeds opvangen in onze begroting. Blijven investeren We zijn nog steeds in staat te investeren in onze stad. We zien dat als bewijs van een gezond begrotingsbeleid. De impulsen op de vitale terreinen van veiligheid, economie en onderwijs blijven overeind. Dit betreft de aanpak van zwakke scholen, het economisch offensief om meer werkgelegenheid te creëren en de impuls om met beter toezicht en handhaving de veiligheid te verbeteren. Daarnaast maken we de keuze om structureel geld te reserveren voor veiligheid in verband met het wegvallen van de zogenaamde Van Montfrans middelen. Mede dankzij Rijk en provincie kunnen we de komende jaren veel investeren in onze binnenstedelijke bereikbaarheid. Er is de komende jaren meer dan 120 miljoen beschikbaar om wegeninfrastructuur voor fietsers, automobilisten en het openbaar vervoer te verbeteren: de Hogering, de Waterlandseweg, een nieuwe verbinding tussen Nobelhorst en Almere Haven alsmede verbeteringen aan diverse busbanen zijn onderdeel van het VSBA. Lagere lokale lasten De lokale lasten gaan omlaag. Door de bereidheid van Almeerders het afval goed te scheiden, is het project Mijn afval maakt winst in de letterlijke betekenis van het woord zeer succesvol. Dat is niet alleen een verbetering voor het milieu. Dit resulteert ook in een fikse, reële verlaging van de afvalstoffenheffing. Inspelen op nieuwe uitdagingen Om de grondexploitaties gezond te maken en te houden ontvangt u een samenhangend pakket aan structurele maatregelen. Mede hierdoor kan een eerder ingestelde risicobuffer deels vrijvallen ten behoeve van de meerjarenbegroting. Dat maakt ons minder afhankelijk van de marktrentes en tegelijkertijd worden deze gelden gereserveerd voor de toekomst. Maar door de veranderende woningmarktomstandigheden is het ook noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan kavelverkopen voor huizen en ondernemingen. We kunnen middelen aanwenden om deze voor Almere essentiële overheidstaak te borgen en zelfs door te ontwikkelen. Programmabegroting pag. 3

8 Van woord naar daad Stond 2011 in het teken van voorbereiding en besluitvorming over de bezuinigingen, in 2012 komen wij van voornemens naar uitvoering. Van woord naar daad. De daadwerkelijke realisatie is een belangrijk moment in onze opgave; elke niet gehaalde bezuiniging, resulteert immers in een nieuwe tegenvaller die vervolgens moet worden opgevangen. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Het monitoren van de ombuigingen en daarmee het voorkomen van die situatie is een belangrijk speerpunt voor 2012 en de volgende jaren. Vanaf 2012 wordt de Gemeenteraad daar systematisch van op de hoogte gesteld wordt een belangrijk overgangsjaar. Dat geldt zeker ook voor de gemeentelijke organisatie. Aan de ene kant is er minder werk als gevolg van bezuinigingen, maar aan de andere kant komt er, bijvoorbeeld met de decentralisatie van rijkstaken, werk naar ons toe. Vanuit goed werkgeverschap ligt de komende jaren de focus om mensen van werk naar werk te begeleiden. Het college vindt het belangrijk om waar mogelijk nieuwe kansen en nieuw perspectief te bieden aan eigen medewerkers. Het college heeft er vertrouwen in dat door de combinatie van de gemaakte keuzes, de inzet van de medewerkers, de samenwerking met maatschappelijke partners en de steun van de Gemeenteraad, Almere goed door deze zware economische tijden heen komt. Koers bepalen en koers houden is het devies. pag. 4 Programmabegroting

9 2 Financiële positie

10

11 Begroting dicht bij actualiteit Zoals afgesproken bij de start van dit college verschijnt de begroting weer als gebruikelijk na de zomer en niet meer in het voorjaar. In dit document bieden wij u een zo actueel mogelijk beeld van de financiële positie van de Gemeente Almere. Dat is van groot belang waar het de ontvangsten van het Rijk betreft. De uitkomsten van de Septembercirculaire zijn vertaald naar de ramingen van het gemeentefonds. Eenzelfde actualiteit geldt voor de ramingen met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 september de budgetten voor 2011 en 2012 gepubliceerd. Ondanks dat kunnen we u niet garanderen dat komend jaar alles volgens deze inzichten verloopt. Daarvoor zijn de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente te onvoorspelbaar. Financiële positie De financiële positie van onze gemeente wordt overschaduwd door gevolgen van de economische crisis. De huizen en kantorenmarkt zit op slot. Dit zien we niet alleen terug bij onze grondexploitaties, maar bijvoorbeeld ook bij de opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen (bouwleges). Deze opbrengst is in twee jaar tijd meer dan gehalveerd: van 10 miljoen naar ongeveer 4 miljoen. De economische crisis werkt ook door in het sociaal domein. De uitgaven voor bijstandsverlening zijn enorm opgelopen. In 2011 verwachten wij een tekort van bijna 25% van de gebundelde doeluitkering. Het tekort bedraagt 15 miljoen. Het kabinet heeft een vangnet gecreëerd, waardoor het eigen risico van gemeenten beperkt wordt tot 10% van de gebundelde uitkering (circa 6 miljoen). Dat beperkt het financiële probleem. Maar ook de lasten van de bijzondere bijstand en de uitvoering van de bijstand nemen sterk toe. Dat vindt zijn weerslag in deze begroting. We hebben vanuit de algemene middelen veel moeten inzetten om grondexploitatie en bouwgerelateerde aspecten op te vangen. Daarnaast zijn ook de tekorten op het sociaal domein toegenomen. We zijn er ondanks deze moeilijke omstandigheden in geslaagd om met een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dit laat echter onverlet dat de marges de komende jaren smal zijn. Nieuwe tegenvallers zullen leiden tot additionele bezuinigingen. Voor de komende jaren is het belangrijk dat de voorgenomen bezuinigingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Om dit continu te bewaken en inzichtelijk te maken hebben we een speciale monitor opgezet. Bij de Voorjaarsnota zullen wij hierover voor het eerst rapporteren. Decentralisatie Naast de economische situatie wordt ons financieel perspectief ook sterk bepaald door een aantal omvangrijke decentralisatie operaties. Het rijk gaat de komende jaren taken overhevelen van jeugdzorg en dagbesteding en begeleiding van de AWBZ. Hiermee zijn landelijk honderden miljoenen gemoeid. Het biedt gemeenten kansen voor meer integratie van beleid; maar er kleven ook risico s aan. De decentralisaties worden immers gecombineerd met bezuinigingen op de beschikbare budgetten. Hoe de decentralisaties werkelijk gaan uitpakken, zal in de aanloop naar de volgende begroting duidelijker worden. Het college formeert een bestuurlijke stuurgroep om dit proces te begeleiden. Belangrijkste thema s Hieronder gaan wij nader in op de belangrijkste thema s van deze begroting: meerjarenperspectief grondexploitaties; perspectief ; lokale heffingen. Programmabegroting pag. 7

12 Meerjarenperspectief grondexploitaties Almere In de Jaarrekening hebben wij u toegezegd dat er deze zomer een integrale herziening zou worden opgesteld van ons meerjarenperspectief Grondexploitatie (MPGA). Gaandeweg dat proces hebben wij geconstateerd dat het beter is uw raad eerst de beleidsbijstellingen expliciet ter besluitvorming voor te leggen. Daarom hebben we nu vooruitlopend op het MPGA een Meerjarenperspectief Grondexploitatie Almere 2011; MPGA op hoofdlijnen opgesteld. Hierin zijn de gewijzigde inzichten ten aanzien van afzet, fasering etc. doorgerekend en worden maatregelen voorgesteld om het grondbedrijf gezond te houden. Op basis van dit document kan besluitvorming plaatsvinden en vervolgens worden vertaald naar een nieuw MPGA. In dit hoofdlijnendocument worden zowel de gevolgen van marktontwikkelingen in beeld gebracht als de bijbehorende oplossingsrichtingen inclusief financiële consequenties. Het bevat dus inhoudelijk alle ingrediënten die nodig zijn voor adequate besluitvorming. Hieronder gaan wij in op de belangrijkste onderdelen. Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid van deze begroting en het MPGA 2011 op hoofdlijnen. In onze ramingen gaan we opnieuw uit van een basisscenario (verwerken we in onze grondexploitatie) en een 0 scenario (de meest sombere verwachting; hierop baseren we onze buffers). Wij gaan nu cumulatief voor de periode 2011 t/m 2016 uit van de volgende afzet: Tabel 2 1 aantal eenheden woningen kantoren (m²) bedrijven (ha) was wordt afname Uit deze tabel blijkt dat wij onze verwachtingen ten aanzien van afzet en grondverkoop sterk hebben verlaagd. Dit leidt tot een langere doorlooptijd van de grondexploitatie, hogere rentekosten en hogere plankosten. Daarnaast hebben wij ook de waardering van onze gronden bijgesteld. Maatregelen Bovenstaande bijstelling leidt tot een forse verslechtering van de resultaten van onze grondexploitatie. De negatieve grondexploitaties nemen toe van 42 miljoen naar 141 miljoen. Om dat alleen al op te vangen zouden wij de financiële buffer in het grondbedrijf moeten verhogen met 62 miljoen. Om te voorkomen dat hiermee een onbeheersbare situatie ontstaat stellen wij de volgende maatregelen voor: Het verlagen van de rekenrente van 6% naar 5%. Het stopzetten van BTW afdracht vanuit de grondexploitatie aan het GIP. Strategische kostenbeheersing (geen rente bijschrijven op gronden die pas op lange termijn tot ontwikkeling zullen komen. Het gaat hier om een boekwaarde van ongeveer 100 miljoen, waarop geen rente meer wordt bijgeschreven). Beheersing van plankosten en cashflow management. Vervallen taakstelling van 30 miljoen voor bevolkingsvolgende voorzieningen in Poort. Stimuleringsmaatregelen om grondverkoop te bevorderen. Hierdoor wordt de financiële positie van de grondexploitaties structureel gezonder en robuuster. pag. 8 Programmabegroting

13 Gevolgen voor de algemene middelen Na het doorvoeren van bovenstaande maatregelen is onze grondexploitatie gezond en crisisbestendig. Uiteraard hebben de maatregelen ter versterking van de grondexploitatie nadelige gevolgen voor de structurele ruimte binnen de algemene middelen. Ook in de gemeentebegroting geldt het principe dat een euro maar één keer kan worden uitgegeven. De eerste drie maatregelen leiden tot een afname van deze ruimte met circa 13 miljoen per jaar. Omdat deze middelen elk jaar incidenteel zijn ingezet (voor éénmalig nieuw beleid, GIP, impulsen of het incidenteel sluitend maken van de begroting), is er geen sprake van een nadeel in het perspectief. Wel neemt de ruimte om in de komende jaren nieuw beleid door te voeren of om tegenvallers in de algemene middelen op te vangen af. De financiële marges worden smaller als gevolg van de financieel economische crisis. Tegelijkertijd kan door dit robuuste pakket van maatregelen 41 miljoen van de eerder gevormde buffer voor risico s binnen grondexploitatie vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Bovendien zal op de langere termijn de winstgevendheid van het grondbedrijf weer gaan toenemen. We menen dat met de inzet van het totale pakket niet alleen de grondexploitaties gezond zijn, maar, zoals hieronder verder wordt toegelicht, ook de begroting. Programmabegroting pag. 9

14 Perspectief Actualisatie De afgelopen jaren actualiseerden we bij de najaarsnota zowel de begroting over het lopende jaar, als het perspectief voor het komende begrotingsjaar. Ditzelfde vindt nu ook plaats in deze begroting. De ramingen voor 2011 zijn, op basis van de tweede bedrijfsvoeringrapportage, geactualiseerd. Conform de verordening op de bedrijfsvoering zou u hierover via een aparte raadsbrief moeten worden geïnformeerd. Door dit nu op te nemen in de begroting wordt aan deze informatiebehoefte voldaan. De actualisatie van de begroting 2011, wordt vervolgens doorgetrokken naar de begroting Onderstaande tabel geeft een beeld van zowel de actualisatie van de lopende begroting als het meerjarenperspectief. Tabel 2 2 Bedragen x 1 miljoen actualisatie begroting vertrekpunt Voorjaarsnota 0,1 0,0 1,1 1,0 2,1 restant bestuursopdrachten 0,5 0,1 0,2 1,1 2,3 perspectief na rest bestuursopdrachten 0,5 0,1 0,9 2,1 0,2 bijstandverlening 2,8 4,1 5,0 3,7 3,4 omgevingsvergunningen (bouwleges) 1,5 1,7 0,6 0,2 actieplan veiligheid & cameratoezicht 0 0,4 1,2 1,2 1,2 Mijn afval maakt winst 2,6 gemeentefonds 0,8 1,2 1,4 0,3 1,3 overig mutaties 1,4 1,3 0,7 0,5 0,9 perspectief na actualisatie 1,0 3,7 5,6 2,1 2,1 Zoals hiervoor reeds aangegeven wordt het perspectief in belangrijke mate beïnvloed door de bijstand en de omgevingsvergunningen. Daarnaast leidt ook het wegvallen van de zogenaamde Van Montfrans middelen tot een aanzienlijk nadeel. De positieve ontwikkelingen komen in de eerste plaats vanuit het project Mijn afval maakt winst. Het project blijkt zeer succesvol en leidt in 2011 tot een meeropbrengst van 2,6 miljoen. Zoals uit de paragraaf lokale heffingen blijkt, willen wij dit voordeel vanaf 2012 teruggeven aan onze inwoners. Daarnaast leidt ook de actualisatie van het gemeentefonds tot een beperkte positieve bijstelling van het perspectief. In het programmaplan worden alle mutaties afzonderlijk toegelicht. Oplossingen In het verleden werkten wij met een Almeerse begrotingsnorm. Dit komt erop neer dat de lopende begroting (2011) alsmede de begroting voor het eerstkomende jaar (2012) sluitend moet zijn. Voor de jaren daarna vonden wij een tekort oplopend tot 2 miljoen (in 2015) acceptabel. Dit werd mede ingegeven door het feit dat Almere niet speculeerde op verhoging van het acres in het Gemeentefonds; prudent begrotingsbeleid. Door de bezuinigingen van het Rijk zullen de accressen de komende jaren echter beperkt blijven. Bovendien zijn de marges om binnen de algemene middelen problemen op te vangen met incidenteel geld uit rente, BTW of grondexploitatie veel kleiner. Daarom vinden wij op dit moment niet verstandig uit te gaan van een tekort in het perspectief. Derhalve hebben wij maatregelen genomen om te komen met een structureel sluitende begroting. Daarbij wordt de buffer van 41 miljoen die kan vrijvallen binnen de grondexploitatie duurzaam aangewend. pag. 10 Programmabegroting

15 We zetten deze middelen opzij om jaarlijks 5% rente toe te voegen aan onze begroting. Positief neveneffect is dat de begroting hiermee ook minder gevoelig wordt voor renteschommelingen. Een deel van de oplossing zit in het heroverwegen van enkele reserves en voorzieningen. Dit is mede ingegeven doordat de raadsleden bij de behandeling van de Voorjaarsnota aandacht hebben gevraagd voor een nadere doorlichting van de reserves en voorzieningen. Daarnaast wordt het overschot van 2011 ingezet als incidenteel dekkingsmiddel voor de begroting Verder worden de incidentele tekorten over de jaren 2012 en 2013 afgedekt uit de saldireserve. Hiermee ontstaat het volgende perspectief: Tabel 2 3 Bedragen x 1 miljoen perspectief na actualisatie 1,0 3,7 5,6 2,1 2,1 oplossingen rente buffer 40 miljoen 2,0 2,0 2,0 2,0 saldireserve: egaliseren perspectief 1,0 1,7 3,6 perspectief 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Begroting 2012 per programma De begroting 2012 geeft hiermee het volgende beeld: Tabel 2 4 Bedragen x 1 miljoen programma Lasten Baten saldo Bestuur 12,2 0,3 11,8 Openbare orde en veiligheid 19,0 2,1 16,9 Beheer en leefomgeving 126,9 79,3 47,6 Cultuur 19,3 2,6 16,8 Jeugd 6,2 0,7 5,5 Onderwijs 42,4 13,6 28,8 Sport 12,3 1,9 10,4 Participatie, zorg en inkomen 174,2 99,7 74,5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 192,0 187,5 4,5 Economische ontwikkeling 9,5 5,8 3,7 Dienstverlening 8,5 4,4 4,1 Financiën en bedrijfsvoering 34,6 259,3 224,8 657,1 657,1 0,0 Lokale heffingen In het coalitieakkoord is aangegeven dat het college kiest voor kostendekkende tarieven en een trendmatige belastingverhoging. Daarnaast wordt vastgehouden aan de afspraken vanuit de vorige raadsperiode ten aanzien van het jaarlijks verhogen van de OZB met 1% ter dekking van de kosten voor het beheer en onderhoud en het vormen van een adequate reserve voor onderhoud van ons rioolstelsel. Voor 2012 gaan wij uit van een verhoging van onze belastingen en tarieven van 2% in verband met inflatiecorrectie. Daarnaast is, in het kader van de bezuinigingen, bij de Voorjaarsnota besloten om dat deel van de kosten van het beheer en onderhoud dat verband houdt met herstraten als gevolg van rioolonderhoud, in het tarief te verdisconteren. Programmabegroting pag. 11

16 Bij de afvalstoffenheffing wordt de opbrengst van Mijn afval maakt winst geheel terug gegeven aan onze inwoners. Zonder inflatiecorrectie leidt dit tot een verlaging van de heffing met 30, per huishouden, een spectaculair resultaat. Dit leidt tot de volgende aanpassing van onze belangrijkste belastingen en heffingen: Tabel 2 5 OZB afvalstoffenheffing rioolheffing totaal procentuele aanpassing +4,63% 7,07% +11,79% effect op het tarief bij een woning van eigenaar /bewoner 7,15 23,62 12,40 4,07 huurder 23,62 23,62 Dit betekent dat voor huurders de lokale lasten fors gaan afnemen. Voor de eigenaren/bewoners van de woningen is er een gematigde daling of geringe stijging (afhankelijk van de waarde van de woning). De tariefontwikkeling is fors lager dan de inflatie, dat is dus een reële lastenverlichting. Dit is goed nieuws voor de inwoners van Almere, zeker in deze tijd nu de koopkracht onder druk staat. pag. 12 Programmabegroting

17 3 Programmaplan

18

19 3.1 Bestuur grafiek 1 aandeel van dit programma in de totale omzet van de gemeente (bedragen x 1 miljoen) 12,2 Ambitie 632,1 Een goed functionerend bestuur Met het coalitieakkoord hebben wij voor een duidelijk andere opstelling in de stad gekozen. In voorgaande decennia groeide Almere explosief. Dit bracht met zich mee: een continue toename van financiële middelen, een op productiegerichte gemeentelijke organisatie en veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Met de huidige omvang van Almere in het huidig economisch tijdsgewricht past louter focus op groei niet, gaat het vooral om het zorgvuldig begeleiden van de doorontwikkeling. Dit betekent dat méér partijen dan voorheen ook financieel gaan bijdragen. Door te zoeken naar bundeling van krachten, kan de inzet voor de stad mogelijk gelijk blijven ondanks de vanwege het economische klimaat dalende budgetten per partij. De doorontwikkeling van de stad vertaalt zich vooral in doorontwikkeling van de aandacht van het bestuur voor de inwoners en bedrijven in de diverse stadsdelen. Via een permanente, inhoudelijke dialoog zoeken wij naar het beste voor de stad en gedeelde belangen daarin. Wij zetten maximaal in op participatie en betrokkenheid aan de voorkant van processen, zonder langdurige heroverwegingen achteraf. Transparantie en gerichte communicatie staan centraal. Daarom geven wij uitvoering aan het contactwethouderschap. Zo willen wij de eigen kracht van de samenleving benadrukken en versterken in overleg met bewoners, bedrijven en organisaties in de wijken. Speerpunten Van woord naar daad In het komende begrotingsjaar staat de uitvoering van de besluiten uit de Voorjaarsnota centraal. Deze overgang van voornemens naar uitvoering, van woord naar daad, is een belangrijk moment in onze opgave; elke niet gehaalde bezuiniging, resulteert immers in een tegenvaller die vervolgens moet worden opgevangen. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Het monitoren van de daadwerkelijke realisatie van de ombuigingen en daarmee het voorkomen van die situatie is een belangrijk speerpunt voor 2012 en de volgende jaren. Inhoudelijke realisatie van ombuigingsvoorstellen is verwoord in alle programma's van deze programmabegroting. Het monitoren verloopt via de portefeuilles, de overkoepelende bestuurlijke verantwoordelijkheid volgen wij via de bezuinigingsmonitor. Programmabegroting pag. 15

20 Wij realiseren ons dat de beoogde ombuigingen impact hebben op de samenleving en in belangrijke mate alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met de verschillende maatschappelijke partners. Dit willen wij bereiken door verder te gaan op de reeds ingeslagen weg van permanente inhoudelijke dialoog, participatie, betrokkenheid en transparantie. Tegelijkertijd nemen wij onze verantwoordelijkheid in de realisatie van de gemaakte keuzes. Wij hebben voor de realisatie van de ombuigingen een overkoepelende bestuurlijke verantwoordelijkheid over alle portefeuilles heen. Daar staan wij voor, daar zijn wij op aanspreekbaar. 'Moderne samenleving' In de gemaakte keuzes vanuit de ombuigingsopgave en een veranderende samenleving is een herijking en verandering van onze rol opgenomen. De principes als eigen kracht en actief burgerschap zijn onderdeel van de rolverandering van de moderne lokale overheid. De praktijk in Almere leert dat deze verandering ook nieuwe inzichten en opbrengsten leveren. Er bestaan waardevolle initiatieven, zoals de Vereniging Almere Buiten met een nieuwsbrief voor alle buitenaren en het platform Filmwijk dat met regelmaat activiteiten organiseert voor de wijkbewoners. Dit laat zien dat daar waar de overheid ruimte geeft en politici de neiging onderdrukken de overheid in te zetten voor ieder maatschappelijk vraagstuk, onze inwoners en partners het initiatief pakken. Mensen maken immers de stad zelf! In 2012 wordt deze stijl van besturen verder verfijnd en aangemoedigd. Permanente dialoog Dit geldt ook voor de invulling permanente inhoudelijke dialoog. Wij organiseren blijvend de themagerichte 'contactavonden' in alle stadsdelen en geven invulling aan het contactwethouderschap per stadsdeel. Stond 2011 in het teken van een introductie van het contactwethouderschap, in 2012 sluiten wij meer aan op de agenda's van de actieve partners en inwoners van het stadsdeel. Wat mag het kosten? Tabel 3 1 Bedragen x lasten baten saldo Er zijn geen mutaties binnen dit programma. Inzet op de speerpunten vindt plaats binnen de reguliere begrotingsbudgetten voor dit programma en de daarop toegepaste bezuinigingsopgave. pag. 16 Programmabegroting

21 3.2 Openbare orde en veiligheid grafiek 2 aandeel van dit programma in de totale omzet van de gemeente (bedragen x 1 miljoen) 18,0 Ambitie Een veilig Almere Onze ambitie is een veilig Almere. Om dit te bereiken hebben wij speerpunten geformuleerd die vastgelegd zijn in ons integraal veiligheidsbeleid, het Actieprogramma Veiligheid Wij willen dat inwoners in Almere veilig kunnen wonen, werken en leven. Verder dient het gevoel van veiligheid verbeterd te worden. Dit kan alleen door aanhoudende gezamenlijke inspanningen van alle partners in de stad. De gemeente voert de regie op veiligheid. Doel van de inspanningen is dat aan het eind van de periode geweld, criminaliteit en overlast met 15% is gedaald en de inwoners het rapportcijfer voor veiligheid verhogen van een 6,6 naar een 7,0. De inzet van instanties zoals politie en OM, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en niet in de laatste plaats onze inwoners is essentieel om deze doelen te bereiken. Speerpunten Binnen het Actieprogramma Veiligheid is een vijftal thema's opgenomen. Binnen die thema's spelen partnership en actief burgerschap een belangrijke rol. Veilige woon, werk en leefomgeving De focus ligt op het terugdringen van overlast en vandalisme in de openbare ruimte, meer veiligheid in het openbaar vervoer, minder fietsendiefstal en minder overlast van alcohol en drugs. Door extra toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zichtbaar en probleemgericht in te zetten vergroten wij de objectieve en de subjectieve veiligheid. Ondermeer met behulp van de bestuurlijke strafbeschikking kunnen deze functionarissen optreden tegen overlast en verloedering. Door inzet van de keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen zetten wij in op het verlagen van de woning en bedrijfsinbraken. 'Hotspots' worden integraal aangepakt, waarbij vanuit leefbaarheid aansluiting wordt gezocht bij de integrale wijkaanpak en de 'agenda voor de stad'. Geweld De aanpak van de problematiek rond geweld concentreert zich rond huiselijk geweld, overval en straatroof en uitgaansgeweld. Bij het terugdringen van huiselijk geweld wordt gebruik gemaakt van het instrument 'tijdelijk huisverbod'. Wij zetten cameratoezicht in voor een veilige openbare ruimte. Samen met horeca en politie werken wij verder aan het keurmerk Veilig Uitgaan en via voorlichting en preventie gaan wij de toegenomen straatroven tegen. Programmabegroting pag. 17

22 Jeugd en veiligheid De aanpak van jeugdoverlast concentreert zich op jongeren die overlast op straat of in de buurt veroorzaken, op jeugdigen die dreigen af te glijden naar criminaliteit, jongeren die al meerdere malen crimineel gedrag hebben vertoond en ook op jongeren die zelf regelmatig slachtoffer zijn van overlast en/of geweld. Er vindt synergie plaats met het gemeentelijk jeugdbeleid. Het Veiligheidshuis, de Jeugd Interventie Team's, straatcoaches en gezinsmanagers vervullen hierbij een belangrijke rol. Bestuurlijke aanpak en overige aandachtsvelden De bestuurlijke aanpak richt zich in brede zin op de effectieve bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit, zowel lokaal als regionaal, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen. Het terugdringen van recidive door 24+ is hiervan een voorbeeld. Ook zetten wij onze succesvolle hennepaanpak voort, wordt herijking van het prostitutiebeleid voorbereid en worden bestuurlijke instrumenten als de wet BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur), het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en gebieds en alcoholverboden ingezet. Crisisbeheersing en rampenbestrijding Via een gemeenschappelijke regeling hebben wij de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding en de brandweerzorg bij de Veiligheidsregio Flevoland ondergebracht. Door middel van ondermeer opleiden, trainen en oefenen bereiden wij ons voor op een onverhoopte ramp of crisis. Binnen de lokale brandweerzorg staat het verder verbeteren van de opkomsttijden centraal. In dat kader wordt, mede in relatie tot de groei van de stad, de brandweerpost Haven in 2014 verplaatst naar een nieuw te bouwen kazerne aan de Veluwsekant. Samenvattend Wij communiceren structureel en genuanceerd over onze maatregelen en resultaten. In het kader van burgerparticipatie wordt Burgernet geïntroduceerd en een pilot 'signal crime aanpak' gestart. Een vroegtijdige aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, overlast en vormen van asociaal gedrag kan een effectieve bijdrage leveren aan het veilig en leefbaar houden of te maken van wijken. Politie en gemeente moeten daarin nauw samenwerken met bewoners van die buurten. De pilot wordt gehouden in het Europakwartier in Poort. In het bewaken van deze thema's is een belangrijke rol weggelegd voor de Stuurgroep Veiligheid, de driehoek en de vijfhoek. De Raad wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het actieprogramma en jaarlijks over het herijken van de acties op stadsbreed of gebiedsniveau. Verder vindt dit najaar een nieuwe veiligheidsmonitor plaats, op gebiedsniveau. pag. 18 Programmabegroting

23 Wat mag het kosten? Tabel 3 2 Bedragen x lasten baten saldo mutaties actieprogramma veiligheid en cameratoezicht impuls veiligheid 600 dekking impuls 600 terugdraaien inkomsten cameratoezicht saldo Actieprogramma veiligheid en cameratoezicht Veiligheid is een speerpunt voor deze collegeperiode. In het Actieprogramma Veiligheid hebben we onze ambitie uitgesproken: het verbeteren van de veiligheidsbeleving door herkenbaar en snel op te treden tegen criminaliteit en overlast. Tot nu toe werden onze maatregelen gefinancierd vanuit incidentele rijksmiddelen. Deze Van Montfransmiddelen ( 2,1 miljoen per jaar) vallen vanaf 2012 weg. Onze ambitie verdient een structurele financiering. Daarom hebben we de benodigde middelen binnen onze eigen begroting voor de langere termijn vastgelegd. Zeker in een tijd van bezuiniging geven we daarmee een duidelijk signaal af aan de bewoners en onze partners. Voor 2012 stellen wij extra beschikbaar. Het restant wordt afgedekt uit de reserve Veiligheid. Structureel wordt 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij gaan we er vanuit dat de aanbesteding van het cameratoezicht een besparing van zal opleveren. De beschikbare middelen worden als volgt ingezet: Tabel 3 3 Bedragen x straatcoaches en gezinsmanagers 600 veiligheidshuis 200 vandalisme bestrijding 150 cameratoezicht Buiten en Stadscentrum 800 totale uitgaven af: structurele dekking cameratoezicht 550 totaal Impuls veiligheid In 2012 bestaat het voornemen, vooruitlopend op de vorming van het toezichtsbedrijf, 0,5 miljoen in te zetten voor extra toezicht in de wijken en buurten. Mede ter ondersteuning van de uitvoering van de doelen uit het Actieprogramma Veiligheid willen wij de extra toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zichtbaar en probleemgericht inzetten met als doel het vergroten van de objectieve en de subjectieve veiligheid. Ondermeer met behulp van de bestuurlijke strafbeschikking kunnen deze functionarissen optreden tegen overlast en verloedering. Voorts is het de bedoeling 0,1 miljoen in te zetten voor de pilot signal crime aanpak. Een vroegtijdige aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, overlast en vormen van asociaal gedrag kan een effectieve bijdrage leveren aan het veilig en leefbaar houden of te maken van wijken. Politie en gemeente moeten daarin nauw samenwerken met bewoners van die buurten. De pilot wordt gehouden in het Europakwartier in Poort. Programmabegroting pag. 19

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor september 2015 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INGESCHATTE AFWIJKINGEN 2015 (MET BANDBREEDTES)... 4 2.1 INTEGRATIE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014 2017

Voorjaarsnota 2014 2017 Voorjaarsnota 2014 2017 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 LEESWIJZER... 5 3 FINANCIËLE POSITIE... 9 3.1 Grondexploitatie...11 3.2 Perspectief...12 3.3 Weerstandscapaciteit...15 4 BEZUINIGINGEN...

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. (Meerjaren)begroting

MEMORIE VAN TOELICHTING. (Meerjaren)begroting MEMORIE VAN TOELICHTING College van B&W van BEEK 2 november 2012 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 29, 30 en 31 oktober jl. gaan wij in deze in op een aantal

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie