Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en zorg 23 Kwaliteitszorg en verantwoording 31 Personeel 35 In- en externe communicatie 41 Financiën en beheer 43 Locaties CSG Liudger 47 Locatie Burgum 48 Locatie Raai 49 Locatie De Ring 50 Locatie Splitting 52 Locatie Waskemeer 53 Colofon 57 Jaarverslag 2012 CSG Liudger 3

4

5 Voorwoord Het jaarverslag biedt u een kijkje in onze scholengemeenschap. Op hoofdlijnen vertellen wij wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Het allerbelangrijkste vinden wij dat ons onderwijs op orde is. Het jaar 2012 stemt ons om die reden tot grote tevredenheid. Op al onze scholen is de onderwijskwaliteit voldoende. We hebben mooie eindexamenresultaten geboekt, veel leerlingen hebben met een einddiploma onze scholen verlaten. Op weg naar een vervolgopleiding in mbo, hbo of aan de universiteit. Daar doen we het allemaal voor. Dit jaar hebben we de volgende stap gezet in onze nieuwbouwprojecten. De collega s van de HAVOtop en de Splitting hebben hun nieuwe schoolgebouw feestelijk geopend. De locatie Raai is tijdelijk gehuisvest aan de Burgemeester Wuiteweg en aan de Splitting. Eind 2013 hopen we het vernieuwde schoolgebouw van onze havo/vwo-locatie in Drachten opnieuw te kunnen betrekken. Het is ook het eerste volledige jaar geweest, waarin er een Raad van Toezicht en College van Bestuur functioneerde. Nieuwe verhoudingen vragen om nieuwe werkwijzen. Daar is in het eerste jaar veel aandacht aan besteed. De onrust in het land over tekortschietend toezicht heeft ook de tongen in de Raad van Toezicht niet onberoerd gelaten. Door het eigen functioneren kritisch te evalueren, maar zich ook door externe deskundigen van goed advies te laten voorzien en het eigen werk goed te organiseren vult de Raad van Toezicht haar taken verantwoordelijk en gewetensvol in. Het College van Bestuur is in het verslagjaar nadrukkelijk bezig geweest met de nieuwe verhoudingen. Het nieuwe schoolplan ( ), interne kwaliteitszorg, verantwoording, goed personeelsbeleid en passend onderwijs, zijn enkele belangrijke thema s geweest in het afgelopen jaar. Constante aandacht voor goed onderwijs, is wat het College van Bestuur drijft. Dat doet ze in goed overleg met de medezeggenschapsraad van onze scholengemeenschap. Ouders, leerlingen en personeel zijn in deze raad vertegenwoordigd. Op belangrijke onderwerpen wordt van de medezeggenschapsraad advies dan wel instemming gevraagd. Aan het slot van ons jaarverslag geven onze scholen op hoofdlijnen weer wat zij dit jaar gedaan hebben. Wat goed ging en wat verbetering behoeft. Veel leesplezier bij dit jaarverslag Joop Vogel, voorzitter College van Bestuur Jaarverslag 2012 CSG Liudger 5

6

7 1. Verslag Raad van Toezicht

8 Inleiding 2012 was het eerste volledige kalenderjaar dat de Raad van Toezicht(RvT) in functie was. In augustus 2011 is het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost Friesland overgegaan naar een Raad van Toezicht. In 2012 is verder invulling gegeven aan de rol van de Raad van Toezicht. Ook is de Raad weer op sterkte gebracht met een aantal nieuwe leden. Samenstelling Mevrouw S.E. Hoekstein - voorzitter RvT Mevrouw M.J. Lohmann - vice-voorzitter RvT De heer H. van der Veen De heer J.G. Christiaanse De heer J. Sijbesma De heer R. Looijen De heer W. Brons Mevrouw A.J. Radersma - notulante RvT Bij de overgang van bestuur naar Raad van Toezicht heeft één van de bestuursleden besloten om zijn zittingstermijn niet te verlengen. In de loop van 2012 is mevrouw M. Lohmann in de ontstane vacature benoemd door de Algemene Ledenvergadering van juni. De Raad van Toezicht zet er bij de samenstelling van de Raad op in om zoveel mogelijke relevante achtergronden in de Raad vertegenwoordigd te hebben. Zo zitten er leden in met kennis van het onderwijs, financiën, HRM, Juridische- en Jeugdzaken en kennis van en ervaring met politiek of gemeentelijke overheden. Commissies De Raad kent drie commissies: - De identiteitscommissie, deze houdt zich bezig met de borging van de christelijke identiteit van en in de school. Dit jaar heeft de commissie een eigen reglement geschreven, dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht. - De auditcommissie, deze commissie controleert voor de vergaderingen de financiële stukken die op de vergadering van de Raad van Toezicht behandeld worden. Ze heeft een advies geschreven aan de Raad over de begroting, het meerjarig onderhoud, de risico inventarisatie en het risicomanagement, de jaarrekening, de treasury (vermogensbeheer) en de bestuurlijke en financiële kwartaalverslagen. Tevens dient de auditcommissie als klankbord voor het College van Bestuur. De auditcommissie heeft voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarcijfers worden besproken overleg met de accountant. Tijdens de vergadering waar de jaarrekening ter vaststelling aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd, heeft de gehele raad overleg met de accountant. - De remuneratiecommissie, anders gezegd de personeelscommissie van het College van Bestuur. Deze commissie heeft zich dit jaar vooral beziggehouden met de overgang van het College van Bestuur naar de cao voor bestuurders. Er zijn meerdere gesprekken met het College van Bestuur gevoerd over hun nieuwe rechtspositie. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er met ingang van 1 oktober 2012 een nieuwe rechtspositieregeling met de beide leden van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht is vastgesteld. De commissie voert ook de functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. De voorbereidingen voor gesprekken in 2013 zijn getroffen. 8 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

9 Werkwijze en jaaractiviteiten De Raad van Toezicht werkt met een jaarkalender (waarin alle belangrijke en vaste onderwerpen in de tijd zijn gezet) en een intern toezichtkader. In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht zich vooral beziggehouden met de nieuwbouw van de locaties Splitting, Raai en HAVOtop Burgum, de kwaliteit van het onderwijs, Passend Onderwijs, een aantal protocollen, de kwartaalrapportages, het schoolplan , de profielen van de leden van de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de locatiebezoeken. In de vergadering van maart is het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om aan de leden van de vereniging voor te stellen om van een vereniging naar een stichting over te gaan vastgesteld. Het College van Bestuur heeft in juni tijdens de Algemene Ledenvergadering een presentatie gehouden over de afwegingen en gevolgen van de overgang naar een stichting. Vanzelfsprekend is gesproken over de jaarrekening van 2011, de begroting 2013 en de meerjarenbegroting. Drie leden van de Raad van Toezicht gaan naar een masterclass over toezicht in het onderwijs. Ook zijn er twee locatiebezoeken gebracht. Eén aan de locatie Splitting (vmbo/mavo onderbouw) en één aan de locatie De Ring (praktijkonderwijs). Tijdens de locatiebezoeken wordt in ieder geval gesproken met een vertegenwoordiging van de leerlingen, ouders (van de klankbordgroepen), het personeel en de locatieleiding. Van de bezoeken zijn verslagen gemaakt en aanbevelingen aan het College van Bestuur gedaan. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht elkaar. Dit jaar is er met elkaar gesproken over de rollen die beide organen binnen CSG Liudger vervullen. Evaluatie In juni en september hebben de leden van de Raad van Toezicht hun eigen rol en functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie zal betrokken worden bij een speciale bijeenkomst in 2013 waarin de Raad van Toezicht nader zal bespreken wat de eigen rol en positie is. Daarbij worden betrokken de uitkomsten van de gehouden enquête, de kennis opgedaan tijdens de masterclass en de rapporten en documenten die zijn verschenen na het onderzoek over Amarantis. De Raad voelt een grote verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en goed bestuur van de CSG Liudger. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 9

10 Zien dat je de ruimte hebt.

11 2. Organisatie

12 Missie en visie CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missie vertaalt zich in de vier kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Iedere locatie heeft een eigen karakter met verschillende kenmerken en specialismen. De locaties hebben zelf een aantal kernbegrippen gekozen die het eigen karakter het beste weergeven. Daarmee wordt het eigene van iedere locatie benoemd en zichtbaar. CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat. Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten gaan. CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/ verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen. CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel, wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij. CSG Liudger Splitting richt zich op persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen. Geen wonder dat leerlingen én docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met één centraal doel: zorgen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten. 12 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

13 CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder te ontwikkelen. En we betrekken ouders actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. De missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht. Schoolplan De eerste maanden van 2012 is verder gewerkt aan het schoolplan Zien en gezien worden. In dit schoolplan is precies geschreven wat we als school willen zijn. Missie en visie vormen de rode draad door alle hoofdstukken heen. In een zestal domeinen is precies aangegeven op welke activiteiten en voornemens we ons de komende vier jaar op willen richten. Het geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de richtinggevende doelen en de ambities. In april was de eerste versie gereed. Deze is besproken in de Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad. Direct na de zomer is met het schoolplan ingestemd, waardoor het als input kon dienen voor de locatieplannen. Organigram CSG Liudger Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale diensten: - stafmedewerker FEZ - afdelingen: AO - FD - ICT Directiesecretariaat Regiocoördinator SWV Beleidsmedewerker PenO Beleidsmedewerkers Identiteit Beleidsmedewerker IEC Beleidsmedewerker OenK Schoolleiding CSG Liudger Locatiedirecteur SPLITTING Locatiedirecteur DE RING Locatiedirecteur WASKEMEER Locatiedirecteur BURGUM Locatiedirecteur RAAI Locatieleiding Teamleiders Teamleiders Teamleiders Docenten en OOP Jaarverslag 2012 CSG Liudger 13

14 Organisatie op hoofdlijnen Sinds 1 september 2011 heeft CSG Liudger een Raad van Toezicht met een College van Bestuur. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in de statuten en de reglementen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 1. Het College van Bestuur en de locatiedirecteuren vormen de schoolleiding. In de schoolleiding vindt afstemming en overleg plaats over bovenschoolse en schoolse zaken. Het College van Bestuur heeft op 1 september 2011 formeel de verantwoordelijkheid, rol en taak van werkgever overgenomen van het bestuur van de Vereniging voor Christelijke Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost-Friesland. De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen locatie voor wat betreft het borgen en versterken van de identiteit, de inhoud van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid, uitvoering kwaliteitszorg, de in- en externe communicatie en de financiën. Dit alles binnen de kaders die daaraan gesteld zijn door het College van Bestuur. Het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad, die op het niveau van de scholengemeenschap functioneert. Locatiedirecteuren kunnen eigenstandig onderwerpen bij de Medezeggenschapsraad brengen die ter advisering en/of instemming moeten worden voorgelegd. Het College van Bestuur geeft vooraf akkoord op de inbreng van de locaties. De locatieleiding (locatiedirecteur en teamleiders - indien aanwezig) voeren het overleg met de teams, de ouderraden (ook wel klankbordgroepen genoemd), de leerlingenraad en de vaksecties. Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de onder de vereniging ressorterende school of scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het College van Bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden school of scholen, conform de wet en de statuten. Het College van Bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden en het functioneren van de school en de directeuren en de controller. De wijze waarop de locatiedirecteuren bijdragen aan het beleid en de manier waarop de samenwerking met het College van Bestuur vorm krijgt zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het College van Bestuur voert ten minste zesmaal per jaar overleg met de locatieleiding. In het managementstatuut zijn voorts de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het College van Bestuur opdraagt aan locatiedirecteuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut overeenkomstig artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het College van Bestuur bestuurt de school of scholen onder meer met behulp van jaarlijkse (management) overeenkomsten met de locatiedirecteuren, waarin de te behalen resultaten alsmede de wijze waarop het College van Bestuur het werk daartoe faciliteert zijn opgenomen. De voorzitter van het College van Bestuur voert het overleg met de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen. Het College van Bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de locatiedirecteuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de overeenkomsten. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks in het kader van de horizontale verantwoording voor 1 juli een integraal jaarverslag over het vorige kalenderjaar wordt uitgebracht. 1) Het gaat hierbij om het managementstatuut, het intern toezichtskader, het bestuurlijk toezichtskader, alsmede enkele protocollen. 14 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

15 Medezeggenschapraad CSG Liudger heeft een actieve medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en personeel denken en praten mee over het beleid van onze scholengemeenschap. De verhoudingen tussen de medezeggenschapsraad en het college van bestuur zijn goed. Elk jaar wordt het vergaderseizoen begonnen met een presentatie door de vijf locaties, de medezeggenschapsraad en het college van bestuur. Zo wordt de raad geïnformeerd over hetgeen er op de locaties te gebeuren staat, wat het college van bestuur van plan is en waar advies en/of instemming op wordt gevraagd. Ook de medezeggenschapsraad vertelt tijdens deze startbijeenkomst waar ze zich mee bezig gaat houden. Het afgelopen jaar heeft de medezeggenschapsraad zich bezig gehouden met verschillende onderwerpen. Dit jaar was het nieuwe schoolplan een belangrijk onderdeel omdat daarin de koers voor de komende jaren wordt vastgelegd. Daarnaast waren er ook de terugkomende onderwerpen, zoals het formatieplan, de jaarrekening, de begroting, het taakbeleid, de ouderbijdragen, en andere zaken waarbij instemming dan wel advies noodzakelijk is. Samenwerking CSG Liudger is een school die verbinding zoekt met andere scholen en de samenleving. Dat doen we onder andere door contact met de (PC) basisscholen in onze omgeving. Steeds nadrukkelijker zoeken we de samenwerking om de overgang van leerlingen van het basis- naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, maar ook om van elkaar te leren en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Voorbeelden van goede samenwerking zijn de voorlichtingsbijeenkomsten op de basisscholen over de schoolkeuze, maar ook de kennismakingslessen (Open Lessen) op onze scholen of de plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die meer aankunnen van het basisonderwijs. De samenwerking met de 14 christelijke VO-scholen, verenigd in Fricolore. Samen doen we veel aan scholing van ons personeel, we bespreken ons personeelsbeleid en leren daar van elkaar. Ook komt het thema identiteit regelmatig aan de orde op onze bijeenkomsten. Gezamenlijke inkoop van boeken, energiecontracten zijn voorbeelden waarin we zoeken naar schaalvoordelen. Deze voordelen leiden ertoe dat we in staat zijn meer onderwijsgeld in onderwijs te steken. In het jaar 2011 zijn we met de tweede ronde van visitaties van de Fricolorescholen begonnen. De aangesloten scholen visiteren elkaar op de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid en de organisatie. Van elke visitatie wordt een rapport met aanbevelingen gemaakt. De scholen van CSG Liudger zijn in 2013 aan de beurt voor deze visitatieronde. Goede contacten zijn er voorts met het mbo, het hbo en de Rijksuniversiteit Groningen. Met het mbo worden meerdere projecten gedaan om de aansluiting tussen vmbo en mbo goed te laten verlopen. Met het hbo participeren wij in het aansluitnetwerk VO-HBO. Elk jaar krijgen onze leerlingen van de havo de kans om een week kennis te maken met studeren aan het hbo. Leerlingen leren zo gericht te kiezen en weten wat er op het hbo van hen wordt verwacht. De voorzitter van het College van Bestuur heeft zitting in het bestuur van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Onder dit kopje mag niet ontbreken de goede samenwerking die er (ook) dit jaar weer was met de gemeente Smallingerland en de gemeente Tytsjerksteradiel. Als belangrijkste punt gaat het daarbij om de nieuwbouw van twee scholen in Drachten en een gebouw voor de HAVOtop in Burgum. Daarnaast gaat het om onderwerpen als goede zorg en begeleiding voor onze leerlingen vanuit de gedachte om zorg op maat te bieden. Maar ook onderwerpen als voorkomen van schooluitval en verzuim worden in samenspraak met de gemeente aangepakt. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 15

16 Huisvesting De scholenbouw heeft ook dit jaar grote invloed gehad op het onderwijs. De locatie Splitting is net voor de zomervakantie verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Splitting. De oude, tijdelijke gebouwen, die ze achterlieten zijn direct erna bezet door leerlingen van de locatie Raai. De bovenbouw is gehuisvest aan de Burgemeester Wuiteweg, de onderbouw op de oude flat aan de Splitting. De centrale diensten zijn tijdelijk gehuisvest op De Zanding in een oude kleuterschool. Het schoolgebouw aan de Raai is direct erna voor een groot gedeelte gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. Bij beide schoolgebouwen zijn er in 2012 geen financiële tegenvallers geweest. De nieuwbouw van de locatie Splitting is binnen de begroting gebleven en ook voor de locatie Raai zien de cijfers er goed uit. Bij dit hele project is de gemeente geldverstrekker en verantwoordelijk voor het uiteindelijke financiële resultaat. De bijdrage van de CSG Liudger is gemaximaliseerd op 3,8 miljoen euro. De bijdrage in dit boekjaar is uitgekomen op een bijdrage van ,-. ICT Het jaar 2012 heeft bijna geheel in het teken gestaan van de verhuizingen. Voorafgaand zijn er veel voorbereidingen geweest om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. In mei zijn eerst de centrale diensten succesvol verhuisd van de Raai naar De Zanding. Dit was een voorproefje van wat er nog meer aan zat te komen, namelijk de verhuizing van locatie Splitting van hun tijdelijke onderkomen op de Burgemeester Wuiteweg en oude Splitting flat naar het nieuwe gebouw op de Splitting. Deze verhuizing werd direct gevolgd door de verhuizing van locatie Raai naar het tijdelijke onderkomen op de Burgemeester Wuiteweg en de flat op de Splitting. Ook werd de serverruimte verhuisd van de Raai naar de Splitting, waardoor het voor een periode van circa drie dagen niet mogelijk was gebruik te maken van het netwerk en andere ICT-middelen binnen CSG Liudger. Alle locaties hebben hier last van gehad, maar daar was gezien de tijdsplanning van alle werkzaamheden niet aan te ontkomen. Door het vollopen van de mailserver werd, min of meer gedwongen, versneld overgestapt naar een nieuwe mailserver, waarbij gekozen is voor Office 365. Het doel is om dit verder te ontwikkelen, zodat het straks mogelijk wordt dat iedereen zijn bestanden ook vanuit de Cloud kan benaderen en bewerken. De manier om binnen CSG Liudger centraal applicaties naar werkstations uit te kunnen rollen en werkstations te kunnen inrichten en beheren (nu met SCCM en App-V) in het netwerk, is helemaal anders geworden. De invoering van Equitrac, waarbij alle afdruk- en kopieeracties geregistreerd worden en er voor het personeel pas afgedrukt wordt op die printer waar op dat moment met een pasje ingelogd is. Voor leerlingen hangt de keuze van het hebben van een printpasje af van de keuze die op de locatie gemaakt is. In december is gekozen om een Liudgerbreed Wi-Fi netwerk te gaan invoeren (ook op de tijdelijke locaties). Daarvoor zijn voor de kerstvakantie metingen verricht, met als doel in en na de kerstvakantie het draadloos netwerk te kunnen aanleggen. De Wi-Fi zenders van de tijdelijke locaties kunnen later weer ingezet worden in het nieuwe gebouw op de Raai. Aan het eind van 2012 stond er nog een aardige verrassing te wachten, namelijk de boodschap dat WIS voor het leerlingen personeelsportaal vanaf SOM versie 3.5 geen ondersteuning meer bood met de huidige WISversie. Om dit probleem op te lossen is er voor gekozen niet verder te gaan met WIS, maar een oplossing te zoeken in een combinatie van SOMtoday (voorlopig tot het eind van dit schooljaar met het onderwijsportaal) en SharePoint. Hiervoor was vanuit ICT de nodige inzet vereist, waar we op dat moment geen rekening mee gehouden hadden. 16 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

17 Het contract met de huidige telefoniepartner is opgezegd. Reden waren diverse problemen, die niet structureel opgelost konden worden. Er wordt druk gezocht naar een andere partner. Wat betreft SOM is het eerste jaar goed verlopen. Bij Simac ontstaat ook meer lucht om het pakket verder goed te ontwikkelen. Ook wordt steeds meer tijd gestoken in het goed ondersteunen van de gebruikers en het pakket beter in de organisatie zetten, zodat er steeds beter gebruik van gemaakt gaat worden. Denk aan de invoering van aan- en afwezigheid, ter vervanging van de schrapkaarten. Noodgedwongen is gekeken naar een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO), vanwege het stoppen van Teletop eind van het schooljaar. Na onderzoek/vergelijken van diverse pakketten, is gekozen voor SOMtoday, wat past in het beeld om zoveel mogelijk functionaliteit binnen één pakket te houden. In 2013 wordt eerst gestart met een pilot. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 17

18 Zien dat je jezelf mag zijn. 18 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

19 3. Christelijke identiteit

20 CSG Liudger heeft een beleidsgroep identiteit, die jaarlijks Liudgerbrede activiteiten organiseert voor alle personeelsleden van de scholengemeenschap. Naast vaste onderdelen zijn er ook wisselende thema s. Opvoeddebat en de Liudgerlezing Dit schooljaar is gekozen voor een gezamenlijke aanpak van het Opvoeddebat en de Liudgerlezing. Het thema van beide bijeenkomsten op 12 maart media. Het ging over de opkomst van sociale media zoals Hyves, Facebook en Twitter. s Middags waren er ongeveer 25 collega s, de opkomst s avonds van de ouders was boven verwachting (rond de 80). Identiteitsmiddag personeel Jaarlijks organiseren we een identiteitsmiddag voor alle personeelsleden van CSG Liudger. Ook dit jaar is deze middag in maart gehouden. Aan collega s is de uitnodiging gedaan om aan de hand van de vier kernwaarden van de school (respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing) een bijdrage te leveren in de vorm van muziek, gedichten, verhalen o.i.d. De middag stond in het teken van het levend houden van de missie. Pastores Elk schooljaar vinden er één of twee bijeenkomsten met contactpersonen en pastores van de kerken in de omgeving van de scholen plaats. De bijeenkomst van de 25e april stond in het teken van het thema rouw en rouwverwerking. Een thema dat we in het jaar 2013 voor de gehele scholengemeenschap onder de aandacht willen brengen en bespreken. Ds. Wim Stougie hield een inleiding over dit onderwerp voor alle aanwezigen. Met de vertegenwoordigers van de kerken hebben we gesproken over de vraag hoe we in het komend jaar invulling kunnen geven aan dit thema voor leerlingen en personeel. Plan van aanpak De beleidsgroep identiteit was op 19 september voor het eerst in het nieuwe schooljaar weer bij elkaar. Belangrijk onderwerp was het schrijven van een nieuw tweejarig plan van aanpak dat gebaseerd is op het nieuwe schoolplan Op de bijeenkomst van oktober lag er een eerste proeve van het tweejarig plan van aanpak. De kern van het plan van aanpak is: zoeken naar nieuwe vormen om de identiteit vorm en inhoud te geven, iedereen binnen de school doet mee aan de uitingsvormen die wij hebben; leidinggevenden bezinnen zich de komende jaren op de rol die de christelijke identiteit speelt in leidinggeven binnen onze school; de missie en kernwaarden van de school krijgen een eigen plek in de lessen godsdienst van de school; er wordt naar wegen gezocht om meer personeel met een christelijke identiteit aan onze school te binden; de christelijke identiteit van de school en de wijze waarop een individueel personeelslid daaraan invulling geeft (waaronder dagopeningen en deelname aan vieringen) krijgt een plek in de sollicitatie, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 20 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

21 C van Liudger Jaarlijks wordt voor nieuw personeel de C van Liudger georganiseerd. Een verplicht onderdeel voor alle nieuwe personeelsleden. Ze maken kennis met de wijze waarop we omgaan met de christelijke identiteit van onze scholen, onze missie en visie en het doen van dagopeningen. Tevens is het bedoeld als kennismaking met de beleidsmedewerkers identiteit en de voorzitter van het College van Bestuur. Dit jaar zijn 18 nieuwe collega s uitgenodigd en gekomen. We kijken terug op een zinvolle en boeiende bijeenkomst. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 21

22

23 4. Onderwijs en zorg

24 Aanbod van alle locaties CSG Liudger is een christelijke brede scholengemeenschap en biedt alle vormen van voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs en vmbo tot havo en vwo (gymnasium). Er zijn vijf locaties: drie in Drachten (Raai, Splitting, De Ring), één in Burgum en één in Waskemeer. Iedere locatie heeft haar eigen profiel. Praktijkonderwijs wordt aangeboden op locatie De Ring. Door middel van avo-lessen, praktijklessen en stages leiden we de leerlingen toe naar de regionale arbeidsmarkt. Als het even kan met één of meer maatschappelijk erkende certificaten. Leerlingen kunnen op deze locatie ook een aka-traject volgen; een mbo-opleiding op niveau 1. Vmbo Voor vmbo kunnen leerlingen terecht in Waskemeer, Burgum en op de Splitting. In Burgum en Waskemeer kunnen leerlingen in de bovenbouw terecht voor de richting tl. In Burgum kan de leerling in de bovenbouw ook gl kiezen (sectoren economie, zorg & welzijn en techniek). Voor bb en kb is het vervolg op de Splitting. Door goede samenwerking tussen de locaties is de overgang naar de bovenbouw op de locatie Splitting drempelloos. Op de Splitting wordt het volledige vmbo aangeboden. Scholieren uit groep 8 kunnen een sterke voorkeur hebben voor een bepaalde opleiding. Wanneer de voorkeur uitgaat naar sport, techniek, cultuur, of welzijn, kan gekozen worden voor een accentprogramma. De vier genoemde accenten worden aangeboden op bb-, kb- en mavoniveau. Voor het accentprogramma kunnen leerlingen terecht op locatie Splitting. Havo en vwo Bij het havo en vwo worden leerlingen voorbereid op respectievelijk het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. In het eerste leerjaar worden havo en vwo gecombineerd. Op locatie Raai wordt het volledige havo/vwo aangeboden. Voor de eerstejaars die dit schooljaar ( ) instromen geldt dat zij na een gezamenlijk brugjaar in het tweede jaar verder gaan in havo 2, atheneum 2 of gymnasium 2. Burgum biedt de volledige havo-opleiding en de atheneumleerlingen kunnen er tot en met leerjaar 3 onderwijs volgen. In Waskemeer kunnen leerlingen terecht voor de onderbouw havo/vwo en leerjaar 3 van het havo. Tweetalig onderwijs Uitgesproken vwo-leerlingen kunnen direct vanaf de brugklas kiezen voor tweetalig onderwijs (tto) op locatie Raai. Op het vwo wordt tweetalig onderwijs (tto) aangeboden: de helft van de lessen is in het Engels. Een uitstekende voorbereiding op Engelstalige opleidingen aan universiteit of hbo. Het tweetalig onderwijs kan uitsluitend op locatie Raai worden gevolgd. De tto-stroom is officieel een gecertificeerd tto-juniorcollege volgens Europese maatstaven. Leerlingen kunnen in de bovenbouw op baccalaureaatsniveau hun Engels afsluiten en hebben daarmee een voorsprong op universiteiten in binnen- en buitenland. Meertalig onderwijs Leerlingen die instromen in havo/vwo kunnen in Burgum kiezen voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo). Sommige vakken worden in het Fries en het Engels aangeboden. 24 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016 Pagina 2 VOORWOORD CSG Liudger is een christelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 L Jaarverslag 2011 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 Voorwoord In het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt! Dat harde werken

Nadere informatie

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte)

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Wij zoeken een creatieve, oplossingsgerichte collega met kennis en ervaring als roostermaker in het VO. Jij bent, met betrekking tot de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

INLEIDING VERANTWOORDING 1

INLEIDING VERANTWOORDING 1 INLEIDING Het wil onderwijskwaliteit bieden waardoor leerlingen en ouders tevreden zijn, medewerkers met plezier en professioneel hun werk doen en andere belanghebbenden en toezichthouders het onderwijs

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Evaluatie Stimulans

Evaluatie Stimulans Evaluatie Stimulans 2011-2012 Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens Rotterdam, 9 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten enquête 5 2.1 Deelname 5 2.2 Kwaliteitszorg in 2011-2012 6 2.3 Tevredenheid

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CS VINCENT VAN GOGH

JAARVERSLAG 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CS VINCENT VAN GOGH JAARVERSLAG 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CS VINCENT VAN GOGH Jaarverslag MR 2014-2015 Inleiding Hierbij presenteren wij het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Christelijke Scholengemeenschap

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Op 11 januari 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs Bernard Nieuwentijt College ('t Hogeland) bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 11 januari 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs Bernard Nieuwentijt College ('t Hogeland) bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 11 januari 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs Bernard Nieuwentijt College ('t Hogeland) bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie