Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en zorg 23 Kwaliteitszorg en verantwoording 31 Personeel 35 In- en externe communicatie 41 Financiën en beheer 43 Locaties CSG Liudger 47 Locatie Burgum 48 Locatie Raai 49 Locatie De Ring 50 Locatie Splitting 52 Locatie Waskemeer 53 Colofon 57 Jaarverslag 2012 CSG Liudger 3

4

5 Voorwoord Het jaarverslag biedt u een kijkje in onze scholengemeenschap. Op hoofdlijnen vertellen wij wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Het allerbelangrijkste vinden wij dat ons onderwijs op orde is. Het jaar 2012 stemt ons om die reden tot grote tevredenheid. Op al onze scholen is de onderwijskwaliteit voldoende. We hebben mooie eindexamenresultaten geboekt, veel leerlingen hebben met een einddiploma onze scholen verlaten. Op weg naar een vervolgopleiding in mbo, hbo of aan de universiteit. Daar doen we het allemaal voor. Dit jaar hebben we de volgende stap gezet in onze nieuwbouwprojecten. De collega s van de HAVOtop en de Splitting hebben hun nieuwe schoolgebouw feestelijk geopend. De locatie Raai is tijdelijk gehuisvest aan de Burgemeester Wuiteweg en aan de Splitting. Eind 2013 hopen we het vernieuwde schoolgebouw van onze havo/vwo-locatie in Drachten opnieuw te kunnen betrekken. Het is ook het eerste volledige jaar geweest, waarin er een Raad van Toezicht en College van Bestuur functioneerde. Nieuwe verhoudingen vragen om nieuwe werkwijzen. Daar is in het eerste jaar veel aandacht aan besteed. De onrust in het land over tekortschietend toezicht heeft ook de tongen in de Raad van Toezicht niet onberoerd gelaten. Door het eigen functioneren kritisch te evalueren, maar zich ook door externe deskundigen van goed advies te laten voorzien en het eigen werk goed te organiseren vult de Raad van Toezicht haar taken verantwoordelijk en gewetensvol in. Het College van Bestuur is in het verslagjaar nadrukkelijk bezig geweest met de nieuwe verhoudingen. Het nieuwe schoolplan ( ), interne kwaliteitszorg, verantwoording, goed personeelsbeleid en passend onderwijs, zijn enkele belangrijke thema s geweest in het afgelopen jaar. Constante aandacht voor goed onderwijs, is wat het College van Bestuur drijft. Dat doet ze in goed overleg met de medezeggenschapsraad van onze scholengemeenschap. Ouders, leerlingen en personeel zijn in deze raad vertegenwoordigd. Op belangrijke onderwerpen wordt van de medezeggenschapsraad advies dan wel instemming gevraagd. Aan het slot van ons jaarverslag geven onze scholen op hoofdlijnen weer wat zij dit jaar gedaan hebben. Wat goed ging en wat verbetering behoeft. Veel leesplezier bij dit jaarverslag Joop Vogel, voorzitter College van Bestuur Jaarverslag 2012 CSG Liudger 5

6

7 1. Verslag Raad van Toezicht

8 Inleiding 2012 was het eerste volledige kalenderjaar dat de Raad van Toezicht(RvT) in functie was. In augustus 2011 is het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost Friesland overgegaan naar een Raad van Toezicht. In 2012 is verder invulling gegeven aan de rol van de Raad van Toezicht. Ook is de Raad weer op sterkte gebracht met een aantal nieuwe leden. Samenstelling Mevrouw S.E. Hoekstein - voorzitter RvT Mevrouw M.J. Lohmann - vice-voorzitter RvT De heer H. van der Veen De heer J.G. Christiaanse De heer J. Sijbesma De heer R. Looijen De heer W. Brons Mevrouw A.J. Radersma - notulante RvT Bij de overgang van bestuur naar Raad van Toezicht heeft één van de bestuursleden besloten om zijn zittingstermijn niet te verlengen. In de loop van 2012 is mevrouw M. Lohmann in de ontstane vacature benoemd door de Algemene Ledenvergadering van juni. De Raad van Toezicht zet er bij de samenstelling van de Raad op in om zoveel mogelijke relevante achtergronden in de Raad vertegenwoordigd te hebben. Zo zitten er leden in met kennis van het onderwijs, financiën, HRM, Juridische- en Jeugdzaken en kennis van en ervaring met politiek of gemeentelijke overheden. Commissies De Raad kent drie commissies: - De identiteitscommissie, deze houdt zich bezig met de borging van de christelijke identiteit van en in de school. Dit jaar heeft de commissie een eigen reglement geschreven, dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht. - De auditcommissie, deze commissie controleert voor de vergaderingen de financiële stukken die op de vergadering van de Raad van Toezicht behandeld worden. Ze heeft een advies geschreven aan de Raad over de begroting, het meerjarig onderhoud, de risico inventarisatie en het risicomanagement, de jaarrekening, de treasury (vermogensbeheer) en de bestuurlijke en financiële kwartaalverslagen. Tevens dient de auditcommissie als klankbord voor het College van Bestuur. De auditcommissie heeft voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarcijfers worden besproken overleg met de accountant. Tijdens de vergadering waar de jaarrekening ter vaststelling aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd, heeft de gehele raad overleg met de accountant. - De remuneratiecommissie, anders gezegd de personeelscommissie van het College van Bestuur. Deze commissie heeft zich dit jaar vooral beziggehouden met de overgang van het College van Bestuur naar de cao voor bestuurders. Er zijn meerdere gesprekken met het College van Bestuur gevoerd over hun nieuwe rechtspositie. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er met ingang van 1 oktober 2012 een nieuwe rechtspositieregeling met de beide leden van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht is vastgesteld. De commissie voert ook de functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. De voorbereidingen voor gesprekken in 2013 zijn getroffen. 8 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

9 Werkwijze en jaaractiviteiten De Raad van Toezicht werkt met een jaarkalender (waarin alle belangrijke en vaste onderwerpen in de tijd zijn gezet) en een intern toezichtkader. In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht zich vooral beziggehouden met de nieuwbouw van de locaties Splitting, Raai en HAVOtop Burgum, de kwaliteit van het onderwijs, Passend Onderwijs, een aantal protocollen, de kwartaalrapportages, het schoolplan , de profielen van de leden van de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de locatiebezoeken. In de vergadering van maart is het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om aan de leden van de vereniging voor te stellen om van een vereniging naar een stichting over te gaan vastgesteld. Het College van Bestuur heeft in juni tijdens de Algemene Ledenvergadering een presentatie gehouden over de afwegingen en gevolgen van de overgang naar een stichting. Vanzelfsprekend is gesproken over de jaarrekening van 2011, de begroting 2013 en de meerjarenbegroting. Drie leden van de Raad van Toezicht gaan naar een masterclass over toezicht in het onderwijs. Ook zijn er twee locatiebezoeken gebracht. Eén aan de locatie Splitting (vmbo/mavo onderbouw) en één aan de locatie De Ring (praktijkonderwijs). Tijdens de locatiebezoeken wordt in ieder geval gesproken met een vertegenwoordiging van de leerlingen, ouders (van de klankbordgroepen), het personeel en de locatieleiding. Van de bezoeken zijn verslagen gemaakt en aanbevelingen aan het College van Bestuur gedaan. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht elkaar. Dit jaar is er met elkaar gesproken over de rollen die beide organen binnen CSG Liudger vervullen. Evaluatie In juni en september hebben de leden van de Raad van Toezicht hun eigen rol en functioneren geëvalueerd. Deze evaluatie zal betrokken worden bij een speciale bijeenkomst in 2013 waarin de Raad van Toezicht nader zal bespreken wat de eigen rol en positie is. Daarbij worden betrokken de uitkomsten van de gehouden enquête, de kennis opgedaan tijdens de masterclass en de rapporten en documenten die zijn verschenen na het onderzoek over Amarantis. De Raad voelt een grote verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en goed bestuur van de CSG Liudger. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 9

10 Zien dat je de ruimte hebt.

11 2. Organisatie

12 Missie en visie CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missie vertaalt zich in de vier kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Iedere locatie heeft een eigen karakter met verschillende kenmerken en specialismen. De locaties hebben zelf een aantal kernbegrippen gekozen die het eigen karakter het beste weergeven. Daarmee wordt het eigene van iedere locatie benoemd en zichtbaar. CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat. Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten gaan. CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/ verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen. CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel, wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij. CSG Liudger Splitting richt zich op persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen. Geen wonder dat leerlingen én docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met één centraal doel: zorgen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten. 12 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

13 CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder te ontwikkelen. En we betrekken ouders actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. De missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht. Schoolplan De eerste maanden van 2012 is verder gewerkt aan het schoolplan Zien en gezien worden. In dit schoolplan is precies geschreven wat we als school willen zijn. Missie en visie vormen de rode draad door alle hoofdstukken heen. In een zestal domeinen is precies aangegeven op welke activiteiten en voornemens we ons de komende vier jaar op willen richten. Het geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de richtinggevende doelen en de ambities. In april was de eerste versie gereed. Deze is besproken in de Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad. Direct na de zomer is met het schoolplan ingestemd, waardoor het als input kon dienen voor de locatieplannen. Organigram CSG Liudger Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale diensten: - stafmedewerker FEZ - afdelingen: AO - FD - ICT Directiesecretariaat Regiocoördinator SWV Beleidsmedewerker PenO Beleidsmedewerkers Identiteit Beleidsmedewerker IEC Beleidsmedewerker OenK Schoolleiding CSG Liudger Locatiedirecteur SPLITTING Locatiedirecteur DE RING Locatiedirecteur WASKEMEER Locatiedirecteur BURGUM Locatiedirecteur RAAI Locatieleiding Teamleiders Teamleiders Teamleiders Docenten en OOP Jaarverslag 2012 CSG Liudger 13

14 Organisatie op hoofdlijnen Sinds 1 september 2011 heeft CSG Liudger een Raad van Toezicht met een College van Bestuur. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in de statuten en de reglementen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 1. Het College van Bestuur en de locatiedirecteuren vormen de schoolleiding. In de schoolleiding vindt afstemming en overleg plaats over bovenschoolse en schoolse zaken. Het College van Bestuur heeft op 1 september 2011 formeel de verantwoordelijkheid, rol en taak van werkgever overgenomen van het bestuur van de Vereniging voor Christelijke Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost-Friesland. De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen locatie voor wat betreft het borgen en versterken van de identiteit, de inhoud van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid, uitvoering kwaliteitszorg, de in- en externe communicatie en de financiën. Dit alles binnen de kaders die daaraan gesteld zijn door het College van Bestuur. Het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad, die op het niveau van de scholengemeenschap functioneert. Locatiedirecteuren kunnen eigenstandig onderwerpen bij de Medezeggenschapsraad brengen die ter advisering en/of instemming moeten worden voorgelegd. Het College van Bestuur geeft vooraf akkoord op de inbreng van de locaties. De locatieleiding (locatiedirecteur en teamleiders - indien aanwezig) voeren het overleg met de teams, de ouderraden (ook wel klankbordgroepen genoemd), de leerlingenraad en de vaksecties. Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de onder de vereniging ressorterende school of scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het College van Bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden school of scholen, conform de wet en de statuten. Het College van Bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden en het functioneren van de school en de directeuren en de controller. De wijze waarop de locatiedirecteuren bijdragen aan het beleid en de manier waarop de samenwerking met het College van Bestuur vorm krijgt zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het College van Bestuur voert ten minste zesmaal per jaar overleg met de locatieleiding. In het managementstatuut zijn voorts de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het College van Bestuur opdraagt aan locatiedirecteuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut overeenkomstig artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het College van Bestuur bestuurt de school of scholen onder meer met behulp van jaarlijkse (management) overeenkomsten met de locatiedirecteuren, waarin de te behalen resultaten alsmede de wijze waarop het College van Bestuur het werk daartoe faciliteert zijn opgenomen. De voorzitter van het College van Bestuur voert het overleg met de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen. Het College van Bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de locatiedirecteuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de overeenkomsten. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks in het kader van de horizontale verantwoording voor 1 juli een integraal jaarverslag over het vorige kalenderjaar wordt uitgebracht. 1) Het gaat hierbij om het managementstatuut, het intern toezichtskader, het bestuurlijk toezichtskader, alsmede enkele protocollen. 14 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

15 Medezeggenschapraad CSG Liudger heeft een actieve medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en personeel denken en praten mee over het beleid van onze scholengemeenschap. De verhoudingen tussen de medezeggenschapsraad en het college van bestuur zijn goed. Elk jaar wordt het vergaderseizoen begonnen met een presentatie door de vijf locaties, de medezeggenschapsraad en het college van bestuur. Zo wordt de raad geïnformeerd over hetgeen er op de locaties te gebeuren staat, wat het college van bestuur van plan is en waar advies en/of instemming op wordt gevraagd. Ook de medezeggenschapsraad vertelt tijdens deze startbijeenkomst waar ze zich mee bezig gaat houden. Het afgelopen jaar heeft de medezeggenschapsraad zich bezig gehouden met verschillende onderwerpen. Dit jaar was het nieuwe schoolplan een belangrijk onderdeel omdat daarin de koers voor de komende jaren wordt vastgelegd. Daarnaast waren er ook de terugkomende onderwerpen, zoals het formatieplan, de jaarrekening, de begroting, het taakbeleid, de ouderbijdragen, en andere zaken waarbij instemming dan wel advies noodzakelijk is. Samenwerking CSG Liudger is een school die verbinding zoekt met andere scholen en de samenleving. Dat doen we onder andere door contact met de (PC) basisscholen in onze omgeving. Steeds nadrukkelijker zoeken we de samenwerking om de overgang van leerlingen van het basis- naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, maar ook om van elkaar te leren en het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Voorbeelden van goede samenwerking zijn de voorlichtingsbijeenkomsten op de basisscholen over de schoolkeuze, maar ook de kennismakingslessen (Open Lessen) op onze scholen of de plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die meer aankunnen van het basisonderwijs. De samenwerking met de 14 christelijke VO-scholen, verenigd in Fricolore. Samen doen we veel aan scholing van ons personeel, we bespreken ons personeelsbeleid en leren daar van elkaar. Ook komt het thema identiteit regelmatig aan de orde op onze bijeenkomsten. Gezamenlijke inkoop van boeken, energiecontracten zijn voorbeelden waarin we zoeken naar schaalvoordelen. Deze voordelen leiden ertoe dat we in staat zijn meer onderwijsgeld in onderwijs te steken. In het jaar 2011 zijn we met de tweede ronde van visitaties van de Fricolorescholen begonnen. De aangesloten scholen visiteren elkaar op de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid en de organisatie. Van elke visitatie wordt een rapport met aanbevelingen gemaakt. De scholen van CSG Liudger zijn in 2013 aan de beurt voor deze visitatieronde. Goede contacten zijn er voorts met het mbo, het hbo en de Rijksuniversiteit Groningen. Met het mbo worden meerdere projecten gedaan om de aansluiting tussen vmbo en mbo goed te laten verlopen. Met het hbo participeren wij in het aansluitnetwerk VO-HBO. Elk jaar krijgen onze leerlingen van de havo de kans om een week kennis te maken met studeren aan het hbo. Leerlingen leren zo gericht te kiezen en weten wat er op het hbo van hen wordt verwacht. De voorzitter van het College van Bestuur heeft zitting in het bestuur van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Onder dit kopje mag niet ontbreken de goede samenwerking die er (ook) dit jaar weer was met de gemeente Smallingerland en de gemeente Tytsjerksteradiel. Als belangrijkste punt gaat het daarbij om de nieuwbouw van twee scholen in Drachten en een gebouw voor de HAVOtop in Burgum. Daarnaast gaat het om onderwerpen als goede zorg en begeleiding voor onze leerlingen vanuit de gedachte om zorg op maat te bieden. Maar ook onderwerpen als voorkomen van schooluitval en verzuim worden in samenspraak met de gemeente aangepakt. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 15

16 Huisvesting De scholenbouw heeft ook dit jaar grote invloed gehad op het onderwijs. De locatie Splitting is net voor de zomervakantie verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Splitting. De oude, tijdelijke gebouwen, die ze achterlieten zijn direct erna bezet door leerlingen van de locatie Raai. De bovenbouw is gehuisvest aan de Burgemeester Wuiteweg, de onderbouw op de oude flat aan de Splitting. De centrale diensten zijn tijdelijk gehuisvest op De Zanding in een oude kleuterschool. Het schoolgebouw aan de Raai is direct erna voor een groot gedeelte gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. Bij beide schoolgebouwen zijn er in 2012 geen financiële tegenvallers geweest. De nieuwbouw van de locatie Splitting is binnen de begroting gebleven en ook voor de locatie Raai zien de cijfers er goed uit. Bij dit hele project is de gemeente geldverstrekker en verantwoordelijk voor het uiteindelijke financiële resultaat. De bijdrage van de CSG Liudger is gemaximaliseerd op 3,8 miljoen euro. De bijdrage in dit boekjaar is uitgekomen op een bijdrage van ,-. ICT Het jaar 2012 heeft bijna geheel in het teken gestaan van de verhuizingen. Voorafgaand zijn er veel voorbereidingen geweest om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. In mei zijn eerst de centrale diensten succesvol verhuisd van de Raai naar De Zanding. Dit was een voorproefje van wat er nog meer aan zat te komen, namelijk de verhuizing van locatie Splitting van hun tijdelijke onderkomen op de Burgemeester Wuiteweg en oude Splitting flat naar het nieuwe gebouw op de Splitting. Deze verhuizing werd direct gevolgd door de verhuizing van locatie Raai naar het tijdelijke onderkomen op de Burgemeester Wuiteweg en de flat op de Splitting. Ook werd de serverruimte verhuisd van de Raai naar de Splitting, waardoor het voor een periode van circa drie dagen niet mogelijk was gebruik te maken van het netwerk en andere ICT-middelen binnen CSG Liudger. Alle locaties hebben hier last van gehad, maar daar was gezien de tijdsplanning van alle werkzaamheden niet aan te ontkomen. Door het vollopen van de mailserver werd, min of meer gedwongen, versneld overgestapt naar een nieuwe mailserver, waarbij gekozen is voor Office 365. Het doel is om dit verder te ontwikkelen, zodat het straks mogelijk wordt dat iedereen zijn bestanden ook vanuit de Cloud kan benaderen en bewerken. De manier om binnen CSG Liudger centraal applicaties naar werkstations uit te kunnen rollen en werkstations te kunnen inrichten en beheren (nu met SCCM en App-V) in het netwerk, is helemaal anders geworden. De invoering van Equitrac, waarbij alle afdruk- en kopieeracties geregistreerd worden en er voor het personeel pas afgedrukt wordt op die printer waar op dat moment met een pasje ingelogd is. Voor leerlingen hangt de keuze van het hebben van een printpasje af van de keuze die op de locatie gemaakt is. In december is gekozen om een Liudgerbreed Wi-Fi netwerk te gaan invoeren (ook op de tijdelijke locaties). Daarvoor zijn voor de kerstvakantie metingen verricht, met als doel in en na de kerstvakantie het draadloos netwerk te kunnen aanleggen. De Wi-Fi zenders van de tijdelijke locaties kunnen later weer ingezet worden in het nieuwe gebouw op de Raai. Aan het eind van 2012 stond er nog een aardige verrassing te wachten, namelijk de boodschap dat WIS voor het leerlingen personeelsportaal vanaf SOM versie 3.5 geen ondersteuning meer bood met de huidige WISversie. Om dit probleem op te lossen is er voor gekozen niet verder te gaan met WIS, maar een oplossing te zoeken in een combinatie van SOMtoday (voorlopig tot het eind van dit schooljaar met het onderwijsportaal) en SharePoint. Hiervoor was vanuit ICT de nodige inzet vereist, waar we op dat moment geen rekening mee gehouden hadden. 16 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

17 Het contract met de huidige telefoniepartner is opgezegd. Reden waren diverse problemen, die niet structureel opgelost konden worden. Er wordt druk gezocht naar een andere partner. Wat betreft SOM is het eerste jaar goed verlopen. Bij Simac ontstaat ook meer lucht om het pakket verder goed te ontwikkelen. Ook wordt steeds meer tijd gestoken in het goed ondersteunen van de gebruikers en het pakket beter in de organisatie zetten, zodat er steeds beter gebruik van gemaakt gaat worden. Denk aan de invoering van aan- en afwezigheid, ter vervanging van de schrapkaarten. Noodgedwongen is gekeken naar een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO), vanwege het stoppen van Teletop eind van het schooljaar. Na onderzoek/vergelijken van diverse pakketten, is gekozen voor SOMtoday, wat past in het beeld om zoveel mogelijk functionaliteit binnen één pakket te houden. In 2013 wordt eerst gestart met een pilot. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 17

18 Zien dat je jezelf mag zijn. 18 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

19 3. Christelijke identiteit

20 CSG Liudger heeft een beleidsgroep identiteit, die jaarlijks Liudgerbrede activiteiten organiseert voor alle personeelsleden van de scholengemeenschap. Naast vaste onderdelen zijn er ook wisselende thema s. Opvoeddebat en de Liudgerlezing Dit schooljaar is gekozen voor een gezamenlijke aanpak van het Opvoeddebat en de Liudgerlezing. Het thema van beide bijeenkomsten op 12 maart media. Het ging over de opkomst van sociale media zoals Hyves, Facebook en Twitter. s Middags waren er ongeveer 25 collega s, de opkomst s avonds van de ouders was boven verwachting (rond de 80). Identiteitsmiddag personeel Jaarlijks organiseren we een identiteitsmiddag voor alle personeelsleden van CSG Liudger. Ook dit jaar is deze middag in maart gehouden. Aan collega s is de uitnodiging gedaan om aan de hand van de vier kernwaarden van de school (respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing) een bijdrage te leveren in de vorm van muziek, gedichten, verhalen o.i.d. De middag stond in het teken van het levend houden van de missie. Pastores Elk schooljaar vinden er één of twee bijeenkomsten met contactpersonen en pastores van de kerken in de omgeving van de scholen plaats. De bijeenkomst van de 25e april stond in het teken van het thema rouw en rouwverwerking. Een thema dat we in het jaar 2013 voor de gehele scholengemeenschap onder de aandacht willen brengen en bespreken. Ds. Wim Stougie hield een inleiding over dit onderwerp voor alle aanwezigen. Met de vertegenwoordigers van de kerken hebben we gesproken over de vraag hoe we in het komend jaar invulling kunnen geven aan dit thema voor leerlingen en personeel. Plan van aanpak De beleidsgroep identiteit was op 19 september voor het eerst in het nieuwe schooljaar weer bij elkaar. Belangrijk onderwerp was het schrijven van een nieuw tweejarig plan van aanpak dat gebaseerd is op het nieuwe schoolplan Op de bijeenkomst van oktober lag er een eerste proeve van het tweejarig plan van aanpak. De kern van het plan van aanpak is: zoeken naar nieuwe vormen om de identiteit vorm en inhoud te geven, iedereen binnen de school doet mee aan de uitingsvormen die wij hebben; leidinggevenden bezinnen zich de komende jaren op de rol die de christelijke identiteit speelt in leidinggeven binnen onze school; de missie en kernwaarden van de school krijgen een eigen plek in de lessen godsdienst van de school; er wordt naar wegen gezocht om meer personeel met een christelijke identiteit aan onze school te binden; de christelijke identiteit van de school en de wijze waarop een individueel personeelslid daaraan invulling geeft (waaronder dagopeningen en deelname aan vieringen) krijgt een plek in de sollicitatie, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 20 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

21 C van Liudger Jaarlijks wordt voor nieuw personeel de C van Liudger georganiseerd. Een verplicht onderdeel voor alle nieuwe personeelsleden. Ze maken kennis met de wijze waarop we omgaan met de christelijke identiteit van onze scholen, onze missie en visie en het doen van dagopeningen. Tevens is het bedoeld als kennismaking met de beleidsmedewerkers identiteit en de voorzitter van het College van Bestuur. Dit jaar zijn 18 nieuwe collega s uitgenodigd en gekomen. We kijken terug op een zinvolle en boeiende bijeenkomst. Jaarverslag 2012 CSG Liudger 21

22

23 4. Onderwijs en zorg

24 Aanbod van alle locaties CSG Liudger is een christelijke brede scholengemeenschap en biedt alle vormen van voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs en vmbo tot havo en vwo (gymnasium). Er zijn vijf locaties: drie in Drachten (Raai, Splitting, De Ring), één in Burgum en één in Waskemeer. Iedere locatie heeft haar eigen profiel. Praktijkonderwijs wordt aangeboden op locatie De Ring. Door middel van avo-lessen, praktijklessen en stages leiden we de leerlingen toe naar de regionale arbeidsmarkt. Als het even kan met één of meer maatschappelijk erkende certificaten. Leerlingen kunnen op deze locatie ook een aka-traject volgen; een mbo-opleiding op niveau 1. Vmbo Voor vmbo kunnen leerlingen terecht in Waskemeer, Burgum en op de Splitting. In Burgum en Waskemeer kunnen leerlingen in de bovenbouw terecht voor de richting tl. In Burgum kan de leerling in de bovenbouw ook gl kiezen (sectoren economie, zorg & welzijn en techniek). Voor bb en kb is het vervolg op de Splitting. Door goede samenwerking tussen de locaties is de overgang naar de bovenbouw op de locatie Splitting drempelloos. Op de Splitting wordt het volledige vmbo aangeboden. Scholieren uit groep 8 kunnen een sterke voorkeur hebben voor een bepaalde opleiding. Wanneer de voorkeur uitgaat naar sport, techniek, cultuur, of welzijn, kan gekozen worden voor een accentprogramma. De vier genoemde accenten worden aangeboden op bb-, kb- en mavoniveau. Voor het accentprogramma kunnen leerlingen terecht op locatie Splitting. Havo en vwo Bij het havo en vwo worden leerlingen voorbereid op respectievelijk het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. In het eerste leerjaar worden havo en vwo gecombineerd. Op locatie Raai wordt het volledige havo/vwo aangeboden. Voor de eerstejaars die dit schooljaar ( ) instromen geldt dat zij na een gezamenlijk brugjaar in het tweede jaar verder gaan in havo 2, atheneum 2 of gymnasium 2. Burgum biedt de volledige havo-opleiding en de atheneumleerlingen kunnen er tot en met leerjaar 3 onderwijs volgen. In Waskemeer kunnen leerlingen terecht voor de onderbouw havo/vwo en leerjaar 3 van het havo. Tweetalig onderwijs Uitgesproken vwo-leerlingen kunnen direct vanaf de brugklas kiezen voor tweetalig onderwijs (tto) op locatie Raai. Op het vwo wordt tweetalig onderwijs (tto) aangeboden: de helft van de lessen is in het Engels. Een uitstekende voorbereiding op Engelstalige opleidingen aan universiteit of hbo. Het tweetalig onderwijs kan uitsluitend op locatie Raai worden gevolgd. De tto-stroom is officieel een gecertificeerd tto-juniorcollege volgens Europese maatstaven. Leerlingen kunnen in de bovenbouw op baccalaureaatsniveau hun Engels afsluiten en hebben daarmee een voorsprong op universiteiten in binnen- en buitenland. Meertalig onderwijs Leerlingen die instromen in havo/vwo kunnen in Burgum kiezen voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo). Sommige vakken worden in het Fries en het Engels aangeboden. 24 Jaarverslag 2012 CSG Liudger

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie