Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in Commissies 8 Werkwijze en jaaractiviteiten 9 Nevenfuncties Raad van Toezicht Schoolorganisatie 13 Missie en visie 14 Organigram 15 Organisatie op hoofdlijnen 15 Verdeling taken en bevoegdheden 16 Medezeggenschap 16 Samenwerking 17 ICT 17 Huisvesting Christelijke identiteit 21 Identiteitsdag 22 Bijeenkomst pastores 22 De C van Liudger 22 Liudgertop 22 Lûdgerûs Kwaliteitszorg 35 Kwaliteitszorgkader 36 Organisatie van de kwaliteitszorg 36 Instrumenten 36 Locatiebezoeken Raad van Toezicht 37 Locatiebezoeken College van Bestuur 37 Kwaliteitsjaarplannen 37 Visitatie Fricolore 37 Tevredenheidsonderzoeken 37 Onderwijsinspectie 38 Klachten Personeel 41 Formatie en strategische personeelsplanning 42 Professionalisering personeel 42 Functiemix 43 Gesprekscylcus 43 Leraren in opleiding en nieuwe docenten 43 Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen 44 Arbeidsomstandigheden 44 Verzuim Stimuleren jonge docenten 44 Kerncijfers personeel Onderwijs en zorg 25 Aanbod van alle locaties 26 Leerlingenaantallen 27 Prognose leerlingenaanbod 27 Opbrengsten 28 Schoolontwikkeling 29 Beleidsplannen 29 Toelatingsbeleid 29 School aan Zet 30 Ouderbetrokkenheid 30 Leerlingenactiviteiten 31 Leerlingenbegeleiding 31 Burgerschap 31 Taal- en rekenbeleid 31 Passend Onderwijs In- en externe communicatie Huisstijl 48 Workshop 48 Ontwikkeling communicatiemiddelen 48 Voorlichtingsactiviteiten 48 Locaties in beeld Financiën 53 Colofon 57 Jaarverslag 2013 CSG Liudger 3

4

5 Voorwoord Elk jaar komt er een veelheid aan onderwerpen voorbij op de locaties van CSG Liudger. Naast vaste ritmes, zijn daar de laatste jaren ook veel nieuwe dingen bij gekomen. Het leven op een school kent onnoemelijk veel zaken waar aandacht aan wordt geschonken. Het kent zoveel elementen dat ze in dit jaarverslag onmogelijk allemaal opgeschreven kunnen worden. Voor leidinggevenden, docenten en onderwijs ondersteunend personeel draait het daarbij altijd om de leerling. Je kunt een waslijst vullen met dingen die gedaan worden om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. De voorbereidingen voor de introductie en begeleiding van (nieuwe) leerlingen, de lesprogramma s, de roosters, de vergaderingen, de afstemming, de ondersteuningsactiviteiten, het mentoraat, het uitzoeken van goede lesmaterialen, deskundigheidsontwikkeling, digitale ontwikkelingen, raportages, etc. Ik kan hier met gemak een aantal bladzijden mee vullen. Aan het begin van dit jaarverslag wil ik graag mijn grote waardering en respect betuigen voor allen die jaar in jaar uit hun beste krachten geven aan de ons toevertrouwde leerlingen. In een jaarverslag komt dat mijns inziens vaak onvoldoende tot zijn recht. Dat is de reden voor ons bestaan: goed onderwijs geven aan leerlingen die daarmee worden toegerust voor hun plekje in de samenleving, hun toekomstige vervolgopleiding en beroep en de ontwikkeling en groei die ze in hun jaren op school mogen doormaken. Het jaar 2013 heeft ook en vooral in het teken gestaan van de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, extra aandacht voor pesten op school, het Nationaal Onderwijsakkoord en de onderwijsopbrengsten op onze locaties. Ook is er geïnvesteerd in een nog betere relatie met het basisonderwijs in de omgeving van onze scholen, het MBO en HBO en de Rijksuniverstiteit van Groningen. Een belangrijk hoogtepunt vormde de oplevering en ingebruikname van het laatste nieuwe schoolgebouw van onze havo/ vwo-locatie Raai in Drachten. Constant wordt geïnvesteerd in de verbetering van de ict en andere hulpmiddelen. Dit jaar is de keuze gemaakt om op de Splitting in alle eerste klassen met ipads te gaan werken. Bijna al onze scholen zijn uitgerust met wifi. Het is de bedoeling dat in 2014 elke school zover is. In 2013 is er opnieuw een groot tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en personeel. De uitkomsten zullen in 2014 verwerkt worden tot (nieuwe) aandachtspunten in ons beleid. Als uitvoering van één van de onderwerpen uit de strategische personeelsplanning is er een integraal scholingsplan geschreven. Op het gebied van voorlichting aan potentiële ouders en leerlingen zijn we nieuwe wegen ingeslagen. Daardoor proberen we nog meer basisschoolleerlingen en hun ouders te bereiken. Bij het lezen van het jaarverslag over 2013 zult u merken dat we geen moment stil zitten. Telkens is er sprake van verandering en ontwikkeling. We verwachten dat u uit ons verslag zult lezen waarom we het allemaal doen. Joop Vogel, voorzitter College van Bestuur Jaarverslag 2013 CSG Liudger 5

6

7 1. Verslag Raad van Toezicht

8 Inleiding Het jaar 2013 kenmerkt zich door vele nieuwe gezichten binnen de Raad van Toezicht (RvT). In 2013 is afscheid genomen van dhr. J. Sijbesma, dhr. H. van der Veen en dhr. R. Looijen. De heren M. Apmerse, C. van Buiten en P. Fortuin zijn van harte welkom geheten. Er is aandacht besteed aan de verantwoordingen op tal van terreinen door het College van Bestuur (CvB). Ook is de vereniging gewijzigd in een stichting, om die reden is in december de laatste algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden. In het verslagjaar 2013 is nog sprake van een vereniging, daarom wordt die als zodanig in dit jaarverslag benoemd. In deze verantwoording wordt op hoofdlijnen melding gedaan van de activiteiten van de RvT. Samenstelling in 2013 Mevrouw S.E. Hoekstein - voorzitter RvT Mevrouw M.J. Lohmann - vice-voorzitter RvT De heer M. Amperse De heer C. van Buiten De heer P. Fortuin De heer J.G. Christiaanse De heer W. Brons De RvT zet er bij de samenstelling van de Raad op in om zoveel mogelijke relevante achtergronden vertegenwoordigd te hebben. Momenteel hebben de leden kennis van onderwijs, financiën, human resourcemanagement (HRM), jeugdzaken en ervaring met politiek of gemeentelijke overheden. Twee leden van de RvT hebben de masterclass over toezicht in het onderwijs met succes afgerond. Commissies De identiteitscommissie houdt zich bezig met de borging van de christelijke identiteit van de scholengemeenschap. De commissie is gesprekspartner en klankbord voor het CvB. De identiteitscommissie vanuit de RvT heeft op 6 februari en op 4 december een bijeenkomst gehad met beleidsmedewerkers identiteit van CSG Liudger. Het Plan van Aanpak Identiteit is in deze gesprekken aan de orde geweest. De RvT constateert dat de beleidsmedewerkers en de medewerkers van CSG Liudger zowel in de vieringen met Kerst en Pasen, als op de identiteitsdagen met docenten en ondersteunend personeel, op goede wijze vorm geven aan de christelijke identiteit. Ook is er vastgesteld dat in het aannamebeleid van nieuw personeel aandacht aan de christelijke identiteit wordt besteed, evenals aan speciale onderwerpen als rouwverwerking en het beleven van de christelijke identiteit in de openingen met lezing (en gebed). Het gesprek over de christelijke identiteit in de scholengemeenschap verdient continue aandacht. De auditcommissie controleert de financiële stukken die op de vergadering behandeld worden en geeft daarover adviezen. De geformuleerde adviezen gaan over de meerjarenbegroting ( ), de risico-inventarisatie en het -management, de jaarrekening 2012, de treasury (vermogensbeheer), de bestuurlijke en financiële kwartaalverslagen. Tevens dient de commissie als klankbord voor het CvB. De auditcommissie heeft overleg met de accountant voorafgaand aan de vergadering van de RvT waarin de jaarcijfers worden besproken. Tijdens de vergadering waar de jaarrekening ter vaststelling aan de RvT wordt voorgelegd, heeft de gehele raad overleg met de accountant. In het jaar 2013 is een nieuwe 8 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

9 accountant aangesteld. In goed overleg met het CvB heeft de RvT, na advies van de auditcommissie, besloten in zee te gaan met Ernst en Young (EY). De remuneratiecommissie wordt omschreven als de personeelscommissie. In 2013 heeft de commissie voor het eerst in deze hoedanigheid een functioneringsgesprek gevoerd met de leden van het CvB. De structuur van de gesprekkencyclus is vastgesteld en aan de RvT voorgelegd. Er is in overleg met het CvB besloten geen salarisverhogingen aan leden van het College van Bestuur toe te kennen, zolang er geen sprake is van een nieuwe cao voor het overige personeel. De renumeratiecommissie geeft invulling aan de verantwoordelijkheid van de gehele RvT om als werkgever voor het CvB op te treden. De commissie ziet toe op het functioneren en welbevinden van het CvB en vervult ook de rol van sparringpartner. Werkwijze en jaaractiviteiten De RvT werkt met een intern toezichtkader en een jaarkalender waarop alle structurele onderwerpen staan. Eénmaal per kwartaal ontvangt de RvT de rapportage waarin zij geïnformeerd wordt over de zes hoofddomeinen van CSG Liudger: christelijke identiteit, onderwijs, kwaliteitszorg, personeel, in- en externe communicatie en financiën. In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht zich voornamelijk beziggehouden met: - de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, onder andere de hoofdlijnennotitie voor Passend Onderwijs in het samenwerkingsverband Zuid-Oost Friesland (21.02); - de nieuwbouw van de havo/vwo-locatie Raai; - de Arbo jaarrapportage; - de visitatie door Fricolore van de locaties De Ring, Splitting, Waskemeer en Burgum - kwaliteit van het onderwijs (de opbrengsten en rendementen van de afzonderlijke locaties); - de jaarlijkse evaluatie strategie en beleid van het CvB; - het vastleggen van een aantal protocollen; - de locatiebezoeken door de RvT aan locatie Waskemeer en de centrale diensten; - de verminderde leerlingeninstroom in schooljaar en de gevolgen die die had voor de werkgelegenheid; - de bestendigheidsrapportages van de locatie De Ring; - de begroting 2014 en jaarrekening Tevens heeft de Raad van Toezicht zich nadrukkelijk gebogen over de veelheid aan rapporten en aanbevelingen inzake Goed onderwijs, goed bestuur en de wijze waarop het intern toezicht versterkt kan worden. De RvT heeft een eigen evaluatie uitgevoerd en dat heeft opgeleverd dat men meer aandacht wil besteden aan deskundigheidsbevordering, contacten met andere Raden van Toezicht, het bespreken van inhoudelijke thema s en meer tijd voor besloten vooroverleg. Bovendien wil de RvT investeren in het zijn van sparringpartner van het CvB. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad (MR) en de RvT elkaar. Dit jaar is gesproken over de rol die de RvT binnen CSG Liudger vervult. De gesprekken tussen RvT en MR worden door beide zeer op prijs gesteld. Jaarverslag 2013 CSG Liudger 9

10 Nevenfuncties Raad van Toezicht De heer M. Amperse Lid Raad van Toezicht CPO Tjongerwerven, Donkerbroek Eigenaar Amperse Finance & Management, Drachten (ZZP inzet) Mevrouw M.J. Lohmann Penningmeester/secretaris Windsurfvereniging Makkum 96 Penningmeester bloemschikstudieclub De Klimop Mentor van een verstandelijk beperkte mevrouw en mentor/bewindvoerder van een andere verstandelijk beperkte vrouw Lid van een verwantenraad van Talant Lid van diverse projectgroepen van Talant De heer P. Fortuin Lid gemeenteraad Smallingerland Lid algemeen bestuur bedrijvenpark Drachten De heer C. van Buiten Sponsorcommissie jeugdvoetbal van Bergum BCV combinatie Accountant van stichting de Noorderlingen Mevrouw S.E. Hoekstein Geen nevenfuncties De heer J.G. Christiaanse Geen nevenfuncties De heer W. Brons Bestuurslid Bijenvereniging Beetsterzwaag-Drachten e.o. 10 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

11

12 Zien dat je op je gemak bent.

13 2. Schoolorganisatie

14 Missie en visie CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missie vertaalt zich in de vier kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Iedere locatie heeft een eigen karakter met verschillende kenmerken en specialismen. De locaties hebben zelf een aantal kernbegrippen gekozen die het eigen karakter het beste weergeven. Daarmee wordt het eigene van iedere locatie benoemd en zichtbaar. CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat. Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten gaan. CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/ verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen. CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel, wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij. CSG Liudger Splitting richt zich op persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen. Geen wonder dat leerlingen én docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met één centraal doel: zorgen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten. 14 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

15 CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder te ontwikkelen. En we betrekken ouders actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. De missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht. Organigram CSG Liudger Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale diensten: - stafmedewerker FEZ - afdelingen: AO - FD - ICT Directiesecretariaat Regiocoördinator SWV Beleidsmedewerker PenO Beleidsmedewerkers Identiteit Beleidsmedewerker IEC Beleidsmedewerker OenK Schoolleiding CSG Liudger Locatiedirecteur SPLITTING Locatiedirecteur DE RING Locatiedirecteur WASKEMEER Locatiedirecteur BURGUM Locatiedirecteur RAAI Locatieleiding Teamleiders Teamleiders Teamleiders Docenten en OOP Organisatie op hoofdlijnen CSG Liudger kent een Raad van Toezicht met een College van Bestuur. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in de statuten en de reglementen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de locatiedirecteuren vormen de schoolleiding. In de schoolleiding vindt afstemming en overleg plaats over bovenschoolse en schoolse zaken. Het College van Bestuur heeft de rol, verantwoordelijkheid en taak van werkgever binnen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de Regio Oost Friesland. Jaarverslag 2013 CSG Liudger 15

16 De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen locatie voor wat betreft het borgen en versterken van de identiteit, de inhoud van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg, de in- en externe communicatie en de financiën. Dit alles binnen de kaders die daaraan gesteld zijn door het College van Bestuur. Het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad, die op het niveau van de scholengemeenschap functioneert. Locatiedirecteuren kunnen eigenstandig onderwerpen bij de Medezeggenschapsraad brengen die ter advisering en/of instemming moeten worden voorgelegd. Het College van Bestuur geeft vooraf akkoord op de inbreng van de locaties. De locatieleiding (locatiedirecteur en teamleiders - indien aanwezig) voeren het overleg met teams, de ouderraden (ook wel klankbordgroepen genoemd), de leerlingenraad en de vaksecties. Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CSG Liudger Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de onder de Vereniging ressorterende school of scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het College van Bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging en de door de Vereniging in stand gehouden school of scholen, conform de wet en de statuten. Het College van Bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden en het functioneren van de scholengemeenschap en de directeuren en de controller. De wijze waarop de directeuren bijdragen aan het beleid en de manier waarop de samenwerking met het College van Bestuur vorm krijgt zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het College van Bestuur voert ten minste zesmaal per jaar overleg met de directie. In het managementstatuut zijn voorts de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het College van Bestuur opdraagt aan directeuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut overeenkomstig artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De voorzitter van het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen. Het College van Bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de directeuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de overeenkomsten. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks in het kader van de horizontale verantwoording voor 1 juli een integraal jaarverslag over het vorige kalenderjaar wordt uitgebracht. Medezeggenschap CSG Liudger heeft een actieve Medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en personeel denken en praten mee over het beleid van onze scholengemeenschap. De verhoudingen tussen de Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur zijn goed. Het vergaderseizoen is dit jaar geopend met een bijeenkomst om te praten over de verwachtingen over en weer. Naast bovenstaande thematische openingsvergadering zijn er in 2013 diverse onderwerpen aan de orde geweest. Ieder jaar weer is er een belangrijke plaats ingeruimd voor overleg over het formatieplan, de begroting, de jaarrekening, de schoolgids, de vakantieregeling en andere terugkerende onderwerpen. Daarnaast is er aandacht geweest voor onderwerpen als taakbeleid, de functiemix, het entreerecht en onderwijskundig gerelateerde onderwerpen. 16 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

17 Het gaat hierbij om onderwerpen zoals aanpassing dyslexieprotocol, aanpak (on)gewenste omgangsvormen, het leermiddelenbeleidsplan, het ict-beleidsplan en wijzigingen in lessentabellen. Samenwerking CSG Liudger is een scholengemeenschap die verbinding zoekt met de samenleving. Vooral het afgelopen jaar is ingezet op goede contacten met de basisscholen in onze omgeving. Nadrukkelijk is samenwerking gezocht met de basisscholen van PCBO Smallingerland, PCBO Tytsjerksteradiel en de Tjongerwerven in de Stellingwerven. Het gaat daarbij om de doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij is aandacht besteed aan de plaatsingswijzer en de onderlinge contacten. Dit jaar is een andere aanpak gekozen voor de voorlichtingsbijeenkomsten. In Drachten zijn enkele centrale voorlichtingsavonden voor ouders van kinderen in groep 7/8 georganiseerd, waar veel ouders gebruik van hebben gemaakt. De samenwerking met de 14 christelijke vo-scholen, verenigd in Fricolore, is goed. Naast het Fricolore hoofdbestuur wordt er samengewerkt op vmbo-niveau en op het gebied van personeelsbeleid en scholing. In 2013 heeft weer een visitatiebezoek plaatsgevonden. De locaties De Ring, Splitting, Waskemeer en Burgum werden gevisiteerd. Het gaat bij de visitatie om de kwaliteit van het onderwijs op de locaties, het personeelsbeleid, de organisatie van de locatie en de gebouwensituatie. Van elke locatie wordt een visitatierapport gemaakt met aanbevelingen. Goede contacten zijn er ook met het vervolgonderwijs. Met de MBO-scholen worden meerdere projecten gedaan. Er is onderwijskundige samenwerking met de Friese Poort en het Friesland College voor de aka-opleiding en het meestergezelproject. Met het HBO participeren we in het aansluitnetwerk VO-HBO. Ook krijgen onze havoleerlingen de kans om een week kennis te maken met het studeren aan een HBO-school. Ze leren zo gericht te kiezen en weten wat er binnen het HBO van hen wordt verwacht. De voorzitter van het College van Bestuur heeft zitting in het bestuur van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een samenwerking is er ook met de gemeentebesturen in de omgeving. Als belangrijk punt gaat het daarbij om de huisvesting van de scholen. Na de locatie Splitting is er in 2013 hard gewerkt aan de locatie Raai, die in november 2013 opgeleverd is. Naast huisvesting is er overleg over zorg en begeleiding van leerlingen én over het voorkomen van schooluitval en verzuim. De contacten zijn bijzonder goed te noemen. ICT CSG Liudger gaat werken met SharePoint. SharePoint is een robuust Microsoft Platform, dat de samenwerking tussen personeelsleden, partners en klanten makkelijker maakt. Gebruikers van SharePoint krijgen één werkomgeving die toegang geeft tot informatie uit alle gekoppelde applicaties, webservices en andere informatiebronnen. Deze informatie kan eenvoudig bewerkt en gedeeld worden. SharePoint noemen wij Portalen CSG Liudger voor personeelsleden en ouders/leerlingen. Om CSG Liudger hierbij te begeleiden is DiVa als externe partij gekozen. In de zomervakantie 2013 ging dit bedrijf failliet. Na hernieuwd zoeken is ITON uit Enschede de nieuwe partner geworden. Het heeft de ontwikkeling naar Jaarverslag 2013 CSG Liudger 17

18 werken met SharePoint vertraagd. ITON heeft reeds een aantal workshops georganiseerd. Doel van de workshops is om een blauwdruk te maken van de ingeleverde wensen. In 2014 wordt hier verder aan gewerkt. Over de bestaande telefonieleverancier is CSG Liudger ontevreden. Daarom is besloten een nieuwe leverancier te zoeken. Hierbij is een geheel nieuw traject gestart. Er heeft een inventarisatie van wensen plaatsgevonden, waarbij collega s uit alle lagen van de organisatie betrokken zijn. Vanuit deze inventarisatie is een eisenlijst gemaakt. KPN is als beste naar voren gekomen. Doel is om in 2014 over te stappen. In 2013 moest er een Europese aanbesteding voor de koop van ict-hardware plaatsvinden. Hiervoor is Ingenion in de arm genomen. Het doel is om vóór de zomervakantie van 2014 een leverancier te kiezen die ons laptops en pc s kan leveren, nodig voor de vervanging van de afgeschreven apparatuur. In 2013 is gestart met het bestellen van de boeken via een nieuw softwarepakket Bookmaster dat de gegevens gedeeltelijk uit SOM haalt. Met ondersteuning van applicatiebeheer is gebleken dat dit goed werkt. CSG Liudger is OSO (Overstap Service Onderwijs) gecertificeerd. Dit wil zeggen dat wij digitale dossiers van leerlingen van basisscholen die ook OSO gecertificeerd zijn, kunnen inlezen in SOM. Dit systeem kan in de toekomst ook gebruikt worden voor zij-instromers: leerlingen die tussentijds instromen vanuit het voortgezet onderwijs. Locatiezaken In januari 2013 is op locatie Burgum een draadloos netwerk opgeleverd. De locaties Burgum, Raai, Splitting en Waskemeer zijn nu voorzien zijn van een draadloos netwerk. Locatie De Ring volgt later. Op locatie Splitting is een groot aantal pc s vervangen door laptops, verdeeld over drie laptopkarren. In de kerstvakantie zijn de tijdelijke locaties op de Burgemeester Wuiteweg, de Splitting-flat en De Zanding naar de Raai 200 verhuisd. Vanaf begin 2014 zit iedereen weer op zijn/haar plek. Huisvesting Locatie Splitting zat voor het eerst een heel jaar in het nieuwe gebouw aan de Splitting. Locatie Raai had het hele jaar nog te maken met tijdelijke huisvesting in oude gebouwen. De bovenbouw was gehuisvest aan de Burgemeester Wuiteweg, de onderbouw op de oude flat aan de Splitting. De centrale diensten zat het hele jaar tijdelijk gehuisvest op De Zanding in een oude basisschool. In de laatste week van 2013 heeft de verhuizing naar locatie Raai plaatsgevonden. Beide ingewikkelde trajecten zijn zeer positief verlopen. Bij dit hele project is de gemeente geldverstrekker en verantwoordelijk voor het uiteindelijke financiële resultaat. De bijdrage van CSG Liudger is gemaximaliseerd op 3,8 miljoen euro. De bijdrage in dit boekjaar is uitgekomen op een bijdrage van ,-. 18 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

19

20 Zien dat je mag geloven. 20 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

21 3. Christelijke identiteit

22 Identiteitsdag Dit jaar zijn er twee identiteitsdagen met het personeel geweest. Dat komt omdat de ene in januari plaatsvond (voor het schooljaar ) en de andere in november (voor ). De eerste identiteitsdag stond in het teken van Rouw en verlies. Theatergroep TRAXX was uitgenodigd om het theaterstuk Rouw op je dak te spelen voor alle collega s (in twee voorstellingen). Dit onderwerp werd het jaarthema voor Voortvloeiend uit deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan het thema bij de Liudgerlezing, de rouwprotocollen, hulpmiddelen voor personeel om rouw en verlies met leerlingen te bespreken, het overleg met de pastores en in een serie artikelen in Lûdgerûs. Op 19 november 2013 werd de tweede jaarlijkse Identiteitsmiddag voor alle personeelsleden van CSG Liudger gehouden. Deze middag werd door de beleidsmedewerkers samen met de Besturenraad (de heer T. Visser) ingevuld en had als thema meegekregen waarde(n)vol onderwijs hoop in een tijd waarin onderwijs onder druk staat. Het programma zag er als volgt uit: De opening werd door J. Vogel (voorzitter College van Bestuur) verzorgd. Hij ging in zijn inleiding in op de verbinding van zijn persoonlijke waarden met die van de scholengemeenschap. Daarna gingen de collega s in groepen van drie in gesprek over hun eigen waarden. In het nagesprek werd door de heer T. Visser getracht om de eigen waarden in relatie te brengen met de schoolwaarden. Daarnaast hield de heer T. Visser een inleiding over de positie van het huidige christelijk onderwijs in een krachtenveld van ontzuiling en krimp. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de vraag hoe je functioneert als medewerker op een christelijke school ondanks de economisering van de samenleving; wat willen we de kinderen meegeven?; synergie tussen identiteit en opbrengstgericht werken en de context van het onderwijs, is alleen het behalen van een diploma ons doel?; pedagogiek: waarom hebben we onderwijs gemaakt? We maken geen diploma s, maar mensen! De middag werd afgesloten met het concretiseren van de schoolwaarden in je dagelijkse werk en hoe accent op aandacht wordt ingevuld. Bijeenkomst pastores De jaarlijkse bijeenkomst met pastores werd bezocht door zeven vertegenwoordigers van de kerken in Smallingerland, Burgum, Waskemeer e.o. Dit jaar was er voor het eerst een rooms-katholieke pastoor aanwezig. Er werd gesproken over rouw en rouwverwerking en hoe de kerken een rol kunnen spelen binnen de school. De C van Liudger De bijeenkomst van dit jaar was zeer inspirerend en is goed bezocht. Van de 32 nieuwe collega s in de school waren er 7 niet aanwezig. Drie daarvan zijn teamleiders van de Raai, die een apart programma krijgen (nog dit jaar). De overige 4 collega s waren afgemeld in verband met andere verplichtingen. Uit navraag bleek dat bij alle nieuwe personeelsleden de identiteit tijdens de sollicitatieprocedure aan de orde is geweest. Inspirerend waren het enthousiasme en de betrokkenheid van de aanwezigen. Liudgertop Samen met de Raad van Toezicht, alle leidinggevenden van CSG Liudger en het College van Bestuur werd de Liudgertop in Nieuw Allardsoog (Bakkeveen) gehouden. Onder leiding van de heer C. Wigmans is gesproken over zijn boek Je kunt me nog meer vertellen. Kern van zijn betoog en de bespreking was de vraag of christelijk onderwijs nog wel een plek heeft 22 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

23 binnen onze samenleving en als je die vraag positief beantwoordt, welk (tegen-)geluid je dan laat horen. In een levendig gesprek werd de vraag of christelijk onderwijs vandaag de dag betekenis heeft positief beantwoord. Lûdgerûs Vanaf januari 2013 zijn we gestart met een artikelenserie over rouw en verlies. De artikelen in de verschenen uitgaven van Lûdgerûs hadden als onderwerp: De vier fasen van rouw en rouwverwerking en Aandacht en zorg voor jongeren in verliessituaties op CSG Liudger en Rouw is de achterkant van liefde. Ook is een aantal artikelen geschreven over praktijksituaties. Jaarverslag 2013 CSG Liudger 23

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte)

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Wij zoeken een creatieve, oplossingsgerichte collega met kennis en ervaring als roostermaker in het VO. Jij bent, met betrekking tot de

Nadere informatie

ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016 Pagina 2 VOORWOORD CSG Liudger is een christelijke

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 L Jaarverslag 2011 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 Voorwoord In het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt! Dat harde werken

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede Enschede Schitteren in Zijn licht! Greijdanus School voor vmbo, havo en vwo Het Greijdanus College in Enschede is een gereformeerde school voor vmbo en havo/vwo. We geloven in de God van de Bijbel. We

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag AMS: de basis voor succes! informatie dagen: HAVO HAVOplus VMBO. Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 23 maandag jan. 24 dinsdag jan. Let op! Start: 19.30 uur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 CBS MEESTER S WIJBRANDISCHOOL DE TJONGERWERVEN, CPO 1 Onderwijskundig jaarverslag 2013-2014 cbs De Adelaar, Wolvega Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KLEINE KAPITEIN School : basisschool De Kleine Kapitein Plaats : Bakel BRIN-nummer : 21DA Onderzoeksnummer : 83456 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B Plaats: Wageningen BRIN-nummer: 16YV Onderzoeksnummer: 157077 HB: 3183329 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school?

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? Koers Talent Ontwikkelen op het BRC Vraag 1 en 2: Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? De basis voor het schoolbeleid, ook op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie