Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in Commissies 8 Werkwijze en jaaractiviteiten 9 Nevenfuncties Raad van Toezicht Schoolorganisatie 13 Missie en visie 14 Organigram 15 Organisatie op hoofdlijnen 15 Verdeling taken en bevoegdheden 16 Medezeggenschap 16 Samenwerking 17 ICT 17 Huisvesting Christelijke identiteit 21 Identiteitsdag 22 Bijeenkomst pastores 22 De C van Liudger 22 Liudgertop 22 Lûdgerûs Kwaliteitszorg 35 Kwaliteitszorgkader 36 Organisatie van de kwaliteitszorg 36 Instrumenten 36 Locatiebezoeken Raad van Toezicht 37 Locatiebezoeken College van Bestuur 37 Kwaliteitsjaarplannen 37 Visitatie Fricolore 37 Tevredenheidsonderzoeken 37 Onderwijsinspectie 38 Klachten Personeel 41 Formatie en strategische personeelsplanning 42 Professionalisering personeel 42 Functiemix 43 Gesprekscylcus 43 Leraren in opleiding en nieuwe docenten 43 Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen 44 Arbeidsomstandigheden 44 Verzuim Stimuleren jonge docenten 44 Kerncijfers personeel Onderwijs en zorg 25 Aanbod van alle locaties 26 Leerlingenaantallen 27 Prognose leerlingenaanbod 27 Opbrengsten 28 Schoolontwikkeling 29 Beleidsplannen 29 Toelatingsbeleid 29 School aan Zet 30 Ouderbetrokkenheid 30 Leerlingenactiviteiten 31 Leerlingenbegeleiding 31 Burgerschap 31 Taal- en rekenbeleid 31 Passend Onderwijs In- en externe communicatie Huisstijl 48 Workshop 48 Ontwikkeling communicatiemiddelen 48 Voorlichtingsactiviteiten 48 Locaties in beeld Financiën 53 Colofon 57 Jaarverslag 2013 CSG Liudger 3

4

5 Voorwoord Elk jaar komt er een veelheid aan onderwerpen voorbij op de locaties van CSG Liudger. Naast vaste ritmes, zijn daar de laatste jaren ook veel nieuwe dingen bij gekomen. Het leven op een school kent onnoemelijk veel zaken waar aandacht aan wordt geschonken. Het kent zoveel elementen dat ze in dit jaarverslag onmogelijk allemaal opgeschreven kunnen worden. Voor leidinggevenden, docenten en onderwijs ondersteunend personeel draait het daarbij altijd om de leerling. Je kunt een waslijst vullen met dingen die gedaan worden om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. De voorbereidingen voor de introductie en begeleiding van (nieuwe) leerlingen, de lesprogramma s, de roosters, de vergaderingen, de afstemming, de ondersteuningsactiviteiten, het mentoraat, het uitzoeken van goede lesmaterialen, deskundigheidsontwikkeling, digitale ontwikkelingen, raportages, etc. Ik kan hier met gemak een aantal bladzijden mee vullen. Aan het begin van dit jaarverslag wil ik graag mijn grote waardering en respect betuigen voor allen die jaar in jaar uit hun beste krachten geven aan de ons toevertrouwde leerlingen. In een jaarverslag komt dat mijns inziens vaak onvoldoende tot zijn recht. Dat is de reden voor ons bestaan: goed onderwijs geven aan leerlingen die daarmee worden toegerust voor hun plekje in de samenleving, hun toekomstige vervolgopleiding en beroep en de ontwikkeling en groei die ze in hun jaren op school mogen doormaken. Het jaar 2013 heeft ook en vooral in het teken gestaan van de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, extra aandacht voor pesten op school, het Nationaal Onderwijsakkoord en de onderwijsopbrengsten op onze locaties. Ook is er geïnvesteerd in een nog betere relatie met het basisonderwijs in de omgeving van onze scholen, het MBO en HBO en de Rijksuniverstiteit van Groningen. Een belangrijk hoogtepunt vormde de oplevering en ingebruikname van het laatste nieuwe schoolgebouw van onze havo/ vwo-locatie Raai in Drachten. Constant wordt geïnvesteerd in de verbetering van de ict en andere hulpmiddelen. Dit jaar is de keuze gemaakt om op de Splitting in alle eerste klassen met ipads te gaan werken. Bijna al onze scholen zijn uitgerust met wifi. Het is de bedoeling dat in 2014 elke school zover is. In 2013 is er opnieuw een groot tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en personeel. De uitkomsten zullen in 2014 verwerkt worden tot (nieuwe) aandachtspunten in ons beleid. Als uitvoering van één van de onderwerpen uit de strategische personeelsplanning is er een integraal scholingsplan geschreven. Op het gebied van voorlichting aan potentiële ouders en leerlingen zijn we nieuwe wegen ingeslagen. Daardoor proberen we nog meer basisschoolleerlingen en hun ouders te bereiken. Bij het lezen van het jaarverslag over 2013 zult u merken dat we geen moment stil zitten. Telkens is er sprake van verandering en ontwikkeling. We verwachten dat u uit ons verslag zult lezen waarom we het allemaal doen. Joop Vogel, voorzitter College van Bestuur Jaarverslag 2013 CSG Liudger 5

6

7 1. Verslag Raad van Toezicht

8 Inleiding Het jaar 2013 kenmerkt zich door vele nieuwe gezichten binnen de Raad van Toezicht (RvT). In 2013 is afscheid genomen van dhr. J. Sijbesma, dhr. H. van der Veen en dhr. R. Looijen. De heren M. Apmerse, C. van Buiten en P. Fortuin zijn van harte welkom geheten. Er is aandacht besteed aan de verantwoordingen op tal van terreinen door het College van Bestuur (CvB). Ook is de vereniging gewijzigd in een stichting, om die reden is in december de laatste algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden. In het verslagjaar 2013 is nog sprake van een vereniging, daarom wordt die als zodanig in dit jaarverslag benoemd. In deze verantwoording wordt op hoofdlijnen melding gedaan van de activiteiten van de RvT. Samenstelling in 2013 Mevrouw S.E. Hoekstein - voorzitter RvT Mevrouw M.J. Lohmann - vice-voorzitter RvT De heer M. Amperse De heer C. van Buiten De heer P. Fortuin De heer J.G. Christiaanse De heer W. Brons De RvT zet er bij de samenstelling van de Raad op in om zoveel mogelijke relevante achtergronden vertegenwoordigd te hebben. Momenteel hebben de leden kennis van onderwijs, financiën, human resourcemanagement (HRM), jeugdzaken en ervaring met politiek of gemeentelijke overheden. Twee leden van de RvT hebben de masterclass over toezicht in het onderwijs met succes afgerond. Commissies De identiteitscommissie houdt zich bezig met de borging van de christelijke identiteit van de scholengemeenschap. De commissie is gesprekspartner en klankbord voor het CvB. De identiteitscommissie vanuit de RvT heeft op 6 februari en op 4 december een bijeenkomst gehad met beleidsmedewerkers identiteit van CSG Liudger. Het Plan van Aanpak Identiteit is in deze gesprekken aan de orde geweest. De RvT constateert dat de beleidsmedewerkers en de medewerkers van CSG Liudger zowel in de vieringen met Kerst en Pasen, als op de identiteitsdagen met docenten en ondersteunend personeel, op goede wijze vorm geven aan de christelijke identiteit. Ook is er vastgesteld dat in het aannamebeleid van nieuw personeel aandacht aan de christelijke identiteit wordt besteed, evenals aan speciale onderwerpen als rouwverwerking en het beleven van de christelijke identiteit in de openingen met lezing (en gebed). Het gesprek over de christelijke identiteit in de scholengemeenschap verdient continue aandacht. De auditcommissie controleert de financiële stukken die op de vergadering behandeld worden en geeft daarover adviezen. De geformuleerde adviezen gaan over de meerjarenbegroting ( ), de risico-inventarisatie en het -management, de jaarrekening 2012, de treasury (vermogensbeheer), de bestuurlijke en financiële kwartaalverslagen. Tevens dient de commissie als klankbord voor het CvB. De auditcommissie heeft overleg met de accountant voorafgaand aan de vergadering van de RvT waarin de jaarcijfers worden besproken. Tijdens de vergadering waar de jaarrekening ter vaststelling aan de RvT wordt voorgelegd, heeft de gehele raad overleg met de accountant. In het jaar 2013 is een nieuwe 8 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

9 accountant aangesteld. In goed overleg met het CvB heeft de RvT, na advies van de auditcommissie, besloten in zee te gaan met Ernst en Young (EY). De remuneratiecommissie wordt omschreven als de personeelscommissie. In 2013 heeft de commissie voor het eerst in deze hoedanigheid een functioneringsgesprek gevoerd met de leden van het CvB. De structuur van de gesprekkencyclus is vastgesteld en aan de RvT voorgelegd. Er is in overleg met het CvB besloten geen salarisverhogingen aan leden van het College van Bestuur toe te kennen, zolang er geen sprake is van een nieuwe cao voor het overige personeel. De renumeratiecommissie geeft invulling aan de verantwoordelijkheid van de gehele RvT om als werkgever voor het CvB op te treden. De commissie ziet toe op het functioneren en welbevinden van het CvB en vervult ook de rol van sparringpartner. Werkwijze en jaaractiviteiten De RvT werkt met een intern toezichtkader en een jaarkalender waarop alle structurele onderwerpen staan. Eénmaal per kwartaal ontvangt de RvT de rapportage waarin zij geïnformeerd wordt over de zes hoofddomeinen van CSG Liudger: christelijke identiteit, onderwijs, kwaliteitszorg, personeel, in- en externe communicatie en financiën. In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht zich voornamelijk beziggehouden met: - de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, onder andere de hoofdlijnennotitie voor Passend Onderwijs in het samenwerkingsverband Zuid-Oost Friesland (21.02); - de nieuwbouw van de havo/vwo-locatie Raai; - de Arbo jaarrapportage; - de visitatie door Fricolore van de locaties De Ring, Splitting, Waskemeer en Burgum - kwaliteit van het onderwijs (de opbrengsten en rendementen van de afzonderlijke locaties); - de jaarlijkse evaluatie strategie en beleid van het CvB; - het vastleggen van een aantal protocollen; - de locatiebezoeken door de RvT aan locatie Waskemeer en de centrale diensten; - de verminderde leerlingeninstroom in schooljaar en de gevolgen die die had voor de werkgelegenheid; - de bestendigheidsrapportages van de locatie De Ring; - de begroting 2014 en jaarrekening Tevens heeft de Raad van Toezicht zich nadrukkelijk gebogen over de veelheid aan rapporten en aanbevelingen inzake Goed onderwijs, goed bestuur en de wijze waarop het intern toezicht versterkt kan worden. De RvT heeft een eigen evaluatie uitgevoerd en dat heeft opgeleverd dat men meer aandacht wil besteden aan deskundigheidsbevordering, contacten met andere Raden van Toezicht, het bespreken van inhoudelijke thema s en meer tijd voor besloten vooroverleg. Bovendien wil de RvT investeren in het zijn van sparringpartner van het CvB. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad (MR) en de RvT elkaar. Dit jaar is gesproken over de rol die de RvT binnen CSG Liudger vervult. De gesprekken tussen RvT en MR worden door beide zeer op prijs gesteld. Jaarverslag 2013 CSG Liudger 9

10 Nevenfuncties Raad van Toezicht De heer M. Amperse Lid Raad van Toezicht CPO Tjongerwerven, Donkerbroek Eigenaar Amperse Finance & Management, Drachten (ZZP inzet) Mevrouw M.J. Lohmann Penningmeester/secretaris Windsurfvereniging Makkum 96 Penningmeester bloemschikstudieclub De Klimop Mentor van een verstandelijk beperkte mevrouw en mentor/bewindvoerder van een andere verstandelijk beperkte vrouw Lid van een verwantenraad van Talant Lid van diverse projectgroepen van Talant De heer P. Fortuin Lid gemeenteraad Smallingerland Lid algemeen bestuur bedrijvenpark Drachten De heer C. van Buiten Sponsorcommissie jeugdvoetbal van Bergum BCV combinatie Accountant van stichting de Noorderlingen Mevrouw S.E. Hoekstein Geen nevenfuncties De heer J.G. Christiaanse Geen nevenfuncties De heer W. Brons Bestuurslid Bijenvereniging Beetsterzwaag-Drachten e.o. 10 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

11

12 Zien dat je op je gemak bent.

13 2. Schoolorganisatie

14 Missie en visie CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missie vertaalt zich in de vier kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Iedere locatie heeft een eigen karakter met verschillende kenmerken en specialismen. De locaties hebben zelf een aantal kernbegrippen gekozen die het eigen karakter het beste weergeven. Daarmee wordt het eigene van iedere locatie benoemd en zichtbaar. CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat. Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten gaan. CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/ verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen. CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel, wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij. CSG Liudger Splitting richt zich op persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen. Geen wonder dat leerlingen én docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met één centraal doel: zorgen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten. 14 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

15 CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder te ontwikkelen. En we betrekken ouders actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. De missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht. Organigram CSG Liudger Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale diensten: - stafmedewerker FEZ - afdelingen: AO - FD - ICT Directiesecretariaat Regiocoördinator SWV Beleidsmedewerker PenO Beleidsmedewerkers Identiteit Beleidsmedewerker IEC Beleidsmedewerker OenK Schoolleiding CSG Liudger Locatiedirecteur SPLITTING Locatiedirecteur DE RING Locatiedirecteur WASKEMEER Locatiedirecteur BURGUM Locatiedirecteur RAAI Locatieleiding Teamleiders Teamleiders Teamleiders Docenten en OOP Organisatie op hoofdlijnen CSG Liudger kent een Raad van Toezicht met een College van Bestuur. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in de statuten en de reglementen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de locatiedirecteuren vormen de schoolleiding. In de schoolleiding vindt afstemming en overleg plaats over bovenschoolse en schoolse zaken. Het College van Bestuur heeft de rol, verantwoordelijkheid en taak van werkgever binnen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de Regio Oost Friesland. Jaarverslag 2013 CSG Liudger 15

16 De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen locatie voor wat betreft het borgen en versterken van de identiteit, de inhoud van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg, de in- en externe communicatie en de financiën. Dit alles binnen de kaders die daaraan gesteld zijn door het College van Bestuur. Het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad, die op het niveau van de scholengemeenschap functioneert. Locatiedirecteuren kunnen eigenstandig onderwerpen bij de Medezeggenschapsraad brengen die ter advisering en/of instemming moeten worden voorgelegd. Het College van Bestuur geeft vooraf akkoord op de inbreng van de locaties. De locatieleiding (locatiedirecteur en teamleiders - indien aanwezig) voeren het overleg met teams, de ouderraden (ook wel klankbordgroepen genoemd), de leerlingenraad en de vaksecties. Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CSG Liudger Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de onder de Vereniging ressorterende school of scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het College van Bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging en de door de Vereniging in stand gehouden school of scholen, conform de wet en de statuten. Het College van Bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden en het functioneren van de scholengemeenschap en de directeuren en de controller. De wijze waarop de directeuren bijdragen aan het beleid en de manier waarop de samenwerking met het College van Bestuur vorm krijgt zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het College van Bestuur voert ten minste zesmaal per jaar overleg met de directie. In het managementstatuut zijn voorts de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het College van Bestuur opdraagt aan directeuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut overeenkomstig artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De voorzitter van het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen. Het College van Bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de directeuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de overeenkomsten. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks in het kader van de horizontale verantwoording voor 1 juli een integraal jaarverslag over het vorige kalenderjaar wordt uitgebracht. Medezeggenschap CSG Liudger heeft een actieve Medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en personeel denken en praten mee over het beleid van onze scholengemeenschap. De verhoudingen tussen de Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur zijn goed. Het vergaderseizoen is dit jaar geopend met een bijeenkomst om te praten over de verwachtingen over en weer. Naast bovenstaande thematische openingsvergadering zijn er in 2013 diverse onderwerpen aan de orde geweest. Ieder jaar weer is er een belangrijke plaats ingeruimd voor overleg over het formatieplan, de begroting, de jaarrekening, de schoolgids, de vakantieregeling en andere terugkerende onderwerpen. Daarnaast is er aandacht geweest voor onderwerpen als taakbeleid, de functiemix, het entreerecht en onderwijskundig gerelateerde onderwerpen. 16 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

17 Het gaat hierbij om onderwerpen zoals aanpassing dyslexieprotocol, aanpak (on)gewenste omgangsvormen, het leermiddelenbeleidsplan, het ict-beleidsplan en wijzigingen in lessentabellen. Samenwerking CSG Liudger is een scholengemeenschap die verbinding zoekt met de samenleving. Vooral het afgelopen jaar is ingezet op goede contacten met de basisscholen in onze omgeving. Nadrukkelijk is samenwerking gezocht met de basisscholen van PCBO Smallingerland, PCBO Tytsjerksteradiel en de Tjongerwerven in de Stellingwerven. Het gaat daarbij om de doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij is aandacht besteed aan de plaatsingswijzer en de onderlinge contacten. Dit jaar is een andere aanpak gekozen voor de voorlichtingsbijeenkomsten. In Drachten zijn enkele centrale voorlichtingsavonden voor ouders van kinderen in groep 7/8 georganiseerd, waar veel ouders gebruik van hebben gemaakt. De samenwerking met de 14 christelijke vo-scholen, verenigd in Fricolore, is goed. Naast het Fricolore hoofdbestuur wordt er samengewerkt op vmbo-niveau en op het gebied van personeelsbeleid en scholing. In 2013 heeft weer een visitatiebezoek plaatsgevonden. De locaties De Ring, Splitting, Waskemeer en Burgum werden gevisiteerd. Het gaat bij de visitatie om de kwaliteit van het onderwijs op de locaties, het personeelsbeleid, de organisatie van de locatie en de gebouwensituatie. Van elke locatie wordt een visitatierapport gemaakt met aanbevelingen. Goede contacten zijn er ook met het vervolgonderwijs. Met de MBO-scholen worden meerdere projecten gedaan. Er is onderwijskundige samenwerking met de Friese Poort en het Friesland College voor de aka-opleiding en het meestergezelproject. Met het HBO participeren we in het aansluitnetwerk VO-HBO. Ook krijgen onze havoleerlingen de kans om een week kennis te maken met het studeren aan een HBO-school. Ze leren zo gericht te kiezen en weten wat er binnen het HBO van hen wordt verwacht. De voorzitter van het College van Bestuur heeft zitting in het bestuur van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een samenwerking is er ook met de gemeentebesturen in de omgeving. Als belangrijk punt gaat het daarbij om de huisvesting van de scholen. Na de locatie Splitting is er in 2013 hard gewerkt aan de locatie Raai, die in november 2013 opgeleverd is. Naast huisvesting is er overleg over zorg en begeleiding van leerlingen én over het voorkomen van schooluitval en verzuim. De contacten zijn bijzonder goed te noemen. ICT CSG Liudger gaat werken met SharePoint. SharePoint is een robuust Microsoft Platform, dat de samenwerking tussen personeelsleden, partners en klanten makkelijker maakt. Gebruikers van SharePoint krijgen één werkomgeving die toegang geeft tot informatie uit alle gekoppelde applicaties, webservices en andere informatiebronnen. Deze informatie kan eenvoudig bewerkt en gedeeld worden. SharePoint noemen wij Portalen CSG Liudger voor personeelsleden en ouders/leerlingen. Om CSG Liudger hierbij te begeleiden is DiVa als externe partij gekozen. In de zomervakantie 2013 ging dit bedrijf failliet. Na hernieuwd zoeken is ITON uit Enschede de nieuwe partner geworden. Het heeft de ontwikkeling naar Jaarverslag 2013 CSG Liudger 17

18 werken met SharePoint vertraagd. ITON heeft reeds een aantal workshops georganiseerd. Doel van de workshops is om een blauwdruk te maken van de ingeleverde wensen. In 2014 wordt hier verder aan gewerkt. Over de bestaande telefonieleverancier is CSG Liudger ontevreden. Daarom is besloten een nieuwe leverancier te zoeken. Hierbij is een geheel nieuw traject gestart. Er heeft een inventarisatie van wensen plaatsgevonden, waarbij collega s uit alle lagen van de organisatie betrokken zijn. Vanuit deze inventarisatie is een eisenlijst gemaakt. KPN is als beste naar voren gekomen. Doel is om in 2014 over te stappen. In 2013 moest er een Europese aanbesteding voor de koop van ict-hardware plaatsvinden. Hiervoor is Ingenion in de arm genomen. Het doel is om vóór de zomervakantie van 2014 een leverancier te kiezen die ons laptops en pc s kan leveren, nodig voor de vervanging van de afgeschreven apparatuur. In 2013 is gestart met het bestellen van de boeken via een nieuw softwarepakket Bookmaster dat de gegevens gedeeltelijk uit SOM haalt. Met ondersteuning van applicatiebeheer is gebleken dat dit goed werkt. CSG Liudger is OSO (Overstap Service Onderwijs) gecertificeerd. Dit wil zeggen dat wij digitale dossiers van leerlingen van basisscholen die ook OSO gecertificeerd zijn, kunnen inlezen in SOM. Dit systeem kan in de toekomst ook gebruikt worden voor zij-instromers: leerlingen die tussentijds instromen vanuit het voortgezet onderwijs. Locatiezaken In januari 2013 is op locatie Burgum een draadloos netwerk opgeleverd. De locaties Burgum, Raai, Splitting en Waskemeer zijn nu voorzien zijn van een draadloos netwerk. Locatie De Ring volgt later. Op locatie Splitting is een groot aantal pc s vervangen door laptops, verdeeld over drie laptopkarren. In de kerstvakantie zijn de tijdelijke locaties op de Burgemeester Wuiteweg, de Splitting-flat en De Zanding naar de Raai 200 verhuisd. Vanaf begin 2014 zit iedereen weer op zijn/haar plek. Huisvesting Locatie Splitting zat voor het eerst een heel jaar in het nieuwe gebouw aan de Splitting. Locatie Raai had het hele jaar nog te maken met tijdelijke huisvesting in oude gebouwen. De bovenbouw was gehuisvest aan de Burgemeester Wuiteweg, de onderbouw op de oude flat aan de Splitting. De centrale diensten zat het hele jaar tijdelijk gehuisvest op De Zanding in een oude basisschool. In de laatste week van 2013 heeft de verhuizing naar locatie Raai plaatsgevonden. Beide ingewikkelde trajecten zijn zeer positief verlopen. Bij dit hele project is de gemeente geldverstrekker en verantwoordelijk voor het uiteindelijke financiële resultaat. De bijdrage van CSG Liudger is gemaximaliseerd op 3,8 miljoen euro. De bijdrage in dit boekjaar is uitgekomen op een bijdrage van ,-. 18 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

19

20 Zien dat je mag geloven. 20 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

21 3. Christelijke identiteit

22 Identiteitsdag Dit jaar zijn er twee identiteitsdagen met het personeel geweest. Dat komt omdat de ene in januari plaatsvond (voor het schooljaar ) en de andere in november (voor ). De eerste identiteitsdag stond in het teken van Rouw en verlies. Theatergroep TRAXX was uitgenodigd om het theaterstuk Rouw op je dak te spelen voor alle collega s (in twee voorstellingen). Dit onderwerp werd het jaarthema voor Voortvloeiend uit deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan het thema bij de Liudgerlezing, de rouwprotocollen, hulpmiddelen voor personeel om rouw en verlies met leerlingen te bespreken, het overleg met de pastores en in een serie artikelen in Lûdgerûs. Op 19 november 2013 werd de tweede jaarlijkse Identiteitsmiddag voor alle personeelsleden van CSG Liudger gehouden. Deze middag werd door de beleidsmedewerkers samen met de Besturenraad (de heer T. Visser) ingevuld en had als thema meegekregen waarde(n)vol onderwijs hoop in een tijd waarin onderwijs onder druk staat. Het programma zag er als volgt uit: De opening werd door J. Vogel (voorzitter College van Bestuur) verzorgd. Hij ging in zijn inleiding in op de verbinding van zijn persoonlijke waarden met die van de scholengemeenschap. Daarna gingen de collega s in groepen van drie in gesprek over hun eigen waarden. In het nagesprek werd door de heer T. Visser getracht om de eigen waarden in relatie te brengen met de schoolwaarden. Daarnaast hield de heer T. Visser een inleiding over de positie van het huidige christelijk onderwijs in een krachtenveld van ontzuiling en krimp. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de vraag hoe je functioneert als medewerker op een christelijke school ondanks de economisering van de samenleving; wat willen we de kinderen meegeven?; synergie tussen identiteit en opbrengstgericht werken en de context van het onderwijs, is alleen het behalen van een diploma ons doel?; pedagogiek: waarom hebben we onderwijs gemaakt? We maken geen diploma s, maar mensen! De middag werd afgesloten met het concretiseren van de schoolwaarden in je dagelijkse werk en hoe accent op aandacht wordt ingevuld. Bijeenkomst pastores De jaarlijkse bijeenkomst met pastores werd bezocht door zeven vertegenwoordigers van de kerken in Smallingerland, Burgum, Waskemeer e.o. Dit jaar was er voor het eerst een rooms-katholieke pastoor aanwezig. Er werd gesproken over rouw en rouwverwerking en hoe de kerken een rol kunnen spelen binnen de school. De C van Liudger De bijeenkomst van dit jaar was zeer inspirerend en is goed bezocht. Van de 32 nieuwe collega s in de school waren er 7 niet aanwezig. Drie daarvan zijn teamleiders van de Raai, die een apart programma krijgen (nog dit jaar). De overige 4 collega s waren afgemeld in verband met andere verplichtingen. Uit navraag bleek dat bij alle nieuwe personeelsleden de identiteit tijdens de sollicitatieprocedure aan de orde is geweest. Inspirerend waren het enthousiasme en de betrokkenheid van de aanwezigen. Liudgertop Samen met de Raad van Toezicht, alle leidinggevenden van CSG Liudger en het College van Bestuur werd de Liudgertop in Nieuw Allardsoog (Bakkeveen) gehouden. Onder leiding van de heer C. Wigmans is gesproken over zijn boek Je kunt me nog meer vertellen. Kern van zijn betoog en de bespreking was de vraag of christelijk onderwijs nog wel een plek heeft 22 Jaarverslag 2013 CSG Liudger

23 binnen onze samenleving en als je die vraag positief beantwoordt, welk (tegen-)geluid je dan laat horen. In een levendig gesprek werd de vraag of christelijk onderwijs vandaag de dag betekenis heeft positief beantwoord. Lûdgerûs Vanaf januari 2013 zijn we gestart met een artikelenserie over rouw en verlies. De artikelen in de verschenen uitgaven van Lûdgerûs hadden als onderwerp: De vier fasen van rouw en rouwverwerking en Aandacht en zorg voor jongeren in verliessituaties op CSG Liudger en Rouw is de achterkant van liefde. Ook is een aantal artikelen geschreven over praktijksituaties. Jaarverslag 2013 CSG Liudger 23

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie