ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2 ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN Pagina 2

3 VOORWOORD CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs die volop in ontwikkeling is. Op onze school is iedereen, ongeacht kerkelijke gezindte, welkom. Wij accepteren ieder kind van ouder(s)/verzorger(s) die de grondslag van de school respecteren. Ons motto is accent op aandacht, waarmee we onze aandacht voor iedere leerling - zijn/ haar ontwikkeling en welbevinden - willen uitdrukken. Het houdt ook de aandacht in die we hebben voor elkaar binnen de scholengemeenschap en voor de mensen in onze omgeving. De tijd dat scholen in zichzelf gekeerd hun werk deden is voorbij. Wij zien de noodzaak om goed om ons heen te kijken. We maken verbinding met onze omgeving: leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), primair en vervolgonderwijs, collega-scholen, gemeenten, maar ook met het bedrijfsleven, en we hebben oog voor de digitale ontwikkelingen en de techniek die nodig zijn om een moderne school te zijn. We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onze ambitie is om onze leerlingen goed onderwijs te bieden, waardoor ze naadloos kunnen overstappen naar het vervolgonderwijs en een zinvolle,waardevolle plek in de maatschappij kunnen innemen. In 2010 hebben we onze vernieuwde visie en missie in woorden gevat en vastgesteld. Deze visie en missie zijn het uitgangspunt voor dit nieuwe schoolplan. Een schoolplan is een momentopname. Een moment van bezinning en van opnieuw uitzetten van de lijnen naar de toekomst. Deze bezinning hebben we niet alleen gedaan. We hebben daar ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, het personeel, partnerscholen, maar ook tal van andere stakeholders bij betrokken. Ik bedank hen voor hun inbreng. Ik hoop en verwacht dat wij allen op een geïnspireerde manier mogen werken aan onze grote opdracht: goed onderwijs geven aan onze leerlingen, een goede plek bieden om te leren en te werken. Een plek ook waar we onze leerlingen het leven leren, vanuit onze christelijke waarden en normen. En het beste uit onze leerlingen halen in een inspirerende leeromgeving, met gemotiveerde personeelsleden. In dit schoolplan spreken we de ambities uit van onze scholengemeenschap voor de komende vier jaren. We schetsen de omgeving waarin we opereren. Bieden kaders en stellen doelen voor de komende jaren. De uitwerking van dit schoolplan vindt per locatie in apart geformuleerde tweejarenplannen plaats. drs. J. Vogel, voorzitter College van Bestuur Pagina 3

4 INLEIDING Dit schoolplan begint met de vraag wie we als scholengemeenschap willen zijn. We beginnen met onze missie en visie die de leidraad en rode draad vormt in alle hoofdstukken. Ons onderwijsaanbod staat beschreven, gevolgd door de omgevingsfactoren waarmee wij te maken hebben. Daarna leggen we uit op welke domeinen we de komende jaren onze activiteiten en voornemens zullen richten. Deze domeinen kun je ook omschrijven als de werkvelden van CSG Liudger. Naast dit schoolplan kent CSG Liudger een Bestuurlijk Toetsingskader. In dat kader worden per domein concrete doelen geformuleerd, waaraan de scholengemeenschap moet voldoen. Ook staan daar doelen in per locatie. In dit schoolplan vindt u dus alleen een beschrijving op hoofdlijnen. In het hoofdstuk over de organisatie leest u dat we daar de komende jaren niet veel veranderingen meer in verwachten. We sluiten af met een hoofdstuk over de verbindingen die we met onze omgeving hebben en waar we de komende jaren nog verder aan willen werken. Dat hoofdstuk heet niet voor niets Partnerschap. We zien de organisaties, groepen en instellingen die we daar noemen als belangrijke partners bij het verwezenlijken van onze doelen. Tegelijkertijd willen wij een partner zijn om de doelen van hen te verwezenlijken. Het schoolplan sluit af met een korte samenvatting van de ambities die wij op hoofdlijnen hebben. Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING 1. WIE ZIJN WIJ ALS CSG LIUDGER? 1.1 Missie en visie Onderwijsaanbod Locaties 8 2. OMGEVING 2.1 Het bestuursakkoord voortgezet onderwijs Demografie uitgelicht DOMEINEN 3.1 Christelijke identiteit Onderwijs en zorg Personeel Kwaliteitszorg en verantwoording In- en externe communicatie Financiën en beheer ORGANISATIE 4.1 Organisatieontwikkeling Medezeggenschap Huisvesting PARTNERSHIP 5.1 Primair onderwijs Vervolgonderwijs Gemeenten Scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Fricolore Bedrijfsleven en instellingen Ouder(s)/verzorger(s) 32 SAMENVATTING 33 LITERATUUR BIJLAGEN Pagina 5

6 1. WIE ZIJN WIJ ALS CSG LIUDGER? CSG Liudger is een brede christelijke scholengemeenschap. Daardoor kennen wij binnen onze scholen een grote diversiteit. Die diversiteit blijkt in de manier waarop leerlingen en personeel hun geloof of levensovertuiging beleven en uiten. Dat blijkt ook uit de verschillen die er zijn in de eigenheid van onze scholen. Elke school heeft zijn eigen kleur, zijn eigen speerpunten. Waar we elkaar in vinden en wat ons bindt, is in de in 2010 vastgestelde missie en visie. 1.1 Missie en visie CSG Liudger wil een christelijke scholengemeenschap zijn waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missietekst laat zich vertalen in de volgende kernwaarden: Respect, dat betekent dat je er mag zijn als schepsel van God. Je bent van waarde. Je wordt aangesproken op je gedrag, waarbij je als mens gerespecteerd wordt. Respecteer jezelf, de ander, de afspraken en de (leer-) omgeving zijn leidraad voor ons handelen. Luisteren, vragen en begrijpen komen voor spreken, antwoorden en duiden. Betrokkenheid, dat betekent dat liefde en echte aandacht de boventoon voeren. Er is aandacht voor de mens die je bent, de groei en ontwikkeling die je doormaakt en voor de prestaties die je moet leveren. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Veiligheid, dat betekent dat je leert en leeft in een veilige (leer-)omgeving, waar je je gekend mag weten. We willen een gemeenschap zijn waar mensen tot hun recht komen en zich tegelijkertijd geborgen weten. Ontplooiing, dat betekent dat je mag groeien en ontwikkelen. Met vallen en opstaan. De school is een plek waar je wordt gecoacht en begeleid op weg naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat je kunt en de mogelijkheden die je hebt. Iedereen wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling. We vinden vernieuwen en verbeteren van belang en doen dat samen. De scholengemeenschap Liudger verstaat haar opdracht en de waarden die zij hierbij nastreeft in het licht van de Bijbel en de joodschristelijke traditie. Als hart hiervan wijst ze de twee geboden aan: Gij zult de Heer Uw God liefhebben met geheel uw hart, uw ziel en uw kracht (Deut. 6: 4 en 5) en daaruit voortvloeiend: Gij zult de naaste liefhebben als u zelf. Deze missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht Pagina 6

7 1.2 Onderwijsaanbod CSG Liudger biedt alle vormen van voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs en vmbo tot havo en vwo (gymnasium). Er zijn vijf locaties: drie in Drachten (Raai, Splitting, De Ring), één in Burgum en één in Waskemeer. In onderstaand schema staat het voortgezet onderwijs weergegeven. In de tekst die daarop volgt, worden de verschillende mogelijkheden op CSG Liudger kort toegelicht. praktijkonderwijs fase 1 (2 jaar) fase 2 (2 jaar) fase 3 (2 jaar) werk of vervolgopl. (incl. nazorg) 1 vmbo bb 2 vmbo bb 3 vmbo bb 4 vmbo bb niveau 1+2 vmbo 1 vmbo kb 2 vmbo kb 3 vmbo kb 4 vmbo kb 1 vmbo tl * 2 vmbo tl * 3 vmbo gl * 4 vmbo gl * 3 vmbo tl * 4 vmbo tl * lwoo niveau 3+4 mbo 2 havo 3 havo 4 havo 5 havo hbo havo/vwo 1 havo/vwo 2 ath 2 gym 3 ath 3 gym 4 vwo 5 vwo 6 vwo wo N.B. In alle leerwegen vmbo kan lwoo (=leerwegondersteunend onderwijs) gegeven worden. *Op locatie Splitting wordt gl/tl, mavo genoemd Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs is bedoeld voor diegenen die het beste leren op een praktische manier. Eventueel is er een mogelijkheid tot verdere scholing op mbo-niveau. Praktijkonderwijs wordt aangeboden op locatie De Ring. Door middel van praktijklessen en stages leiden we de leerlingen toe naar de regionale arbeidsmarkt. Als het even kan met één of meer maatschappelijk erkende certificaten. Vmbo In het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) zijn vier verschillende leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb), de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl)/mavo. Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen binnen hun leerweg voor een sector, namelijk techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw/ groen. Voor vmbo kunnen leerlingen terecht in Waskemeer, Burgum en op de Splitting. In Burgum en Waskemeer kunnen leerlingen in de bovenbouw terecht voor de richting tl. In Burgum kan de leerling in de bovenbouw ook gl kiezen (sectoren economie, zorg & welzijn en techniek). Voor bb en kb is het vervolg op de Splitting. Locatie Splitting biedt alle leerwegen van het vmbo. Op deze locatie wordt het tl-niveau mavo genoemd. Accenten Scholieren uit groep 8 kunnen een sterke voorkeur hebben voor een bepaalde opleiding. Wanneer de voorkeur uitgaat naar sport, techniek, cultuur, of welzijn, kan gekozen worden voor een accentprogramma. De vier genoemde accenten worden aangeboden op bb-, kb- en mavoniveau. Voor het accentprogramma kunnen leerlingen terecht op locatie Splitting. Pagina 7

8 Havo/vwo In het eerste leerjaar worden havo en vwo gecombineerd. Vwo-leerlingen kunnen op de locatie Raai in de brugklassen kiezen voor tweetalig onderwijs (tto) en technasium. In het tweede leerjaar gaan leerlingen verder in havo, atheneum of gymnasium. Op locatie Raai wordt het volledige havo/vwo aangeboden. Op locatie Burgum kunnen havoleerlingen starten met mvo (meertalig voortgezet onderwijs). Tevens kan het havo in Burgum worden afgerond. In Waskemeer kunnen leerlingen terecht voor de eerste twee leerjaren van havo/vwo en leerjaar 3 van het havo. Gymnasium Op het gymnasium krijgen leerlingen ook de klassieke talen en klassieke culturele vorming. Het gymnasium kan uitsluitend gevolgd worden op locatie Raai. Tweetalig onderwijs Op het vwo wordt tweetalig onderwijs (tto) aangeboden: de helft van de lessen is in het Engels. Een uitstekende voorbereiding op Engelstalige opleidingen aan universiteit of hbo. Het tweetalig onderwijs kan uitsluitend op locatie Raai worden gevolgd. De tto-stroom is officieel een gecertificeerd tto-juniorcollege volgens Europese maatstaven. Leerlingen kunnen in de bovenbouw op baccalaureaatsniveau hun Engels afsluiten en hebben daarmee een voorsprong op universiteiten in binnen- en buitenland. Meertalig onderwijs Leerlingen die instromen in havo/vwo kunnen in Burgum kiezen voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo). Sommige vakken worden in het Fries en het Engels aangeboden. Technasium Technasium is een vorm van onderwijs voor leerlingen met interesse in bèta en techniek op havo/vwo-niveau. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt gewerkt aan realistische vraagstukken/opdrachten. In leerjaar vier kan de leerling kiezen voor technasium als examenonderdeel. Voor het technasium kunnen leerlingen terecht op locatie Raai. 1.3 Locaties Naast onze christelijke identiteit, die zich vertaalt in de vier kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing, heeft iedere locatie haar eigen identiteit. Of anders gezegd een eigen karakter met verschillende kenmerken en specialismen. De locaties hebben zelf een aantal kernbegrippen gekozen die het eigen karakter het beste weergeven. Deze refereren aan de vier kernwaarden van CSG Liudger, of voegen daaraan nog iets toe. Daarmee wordt het eigene van iedere locatie benoemd en zichtbaar. Burgum CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat. Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten gaan. Raai CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen. Pagina 8

9 Ring CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij. Splitting Persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen staat bij CSG Liudger Splitting voorop. Geen wonder dat leerlingen én docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met één centraal doel: zorgen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten. Waskemeer CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder te ontwikkelen. En we betrekken ouders actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. Pagina 9

10 2. OMGEVING Het onderwijs in Nederland zal de komende jaren in de schijnwerpers blijven staan. Er is een duidelijke teneur in de (politieke) samenleving te bespeuren: het moet anders in het onderwijs en het moet beter. Daarbij komt dat er een nadrukkelijk appèl op de scholen in Friesland wordt gedaan. Kwaliteit van onderwijs aan leerlingen staat voorop en er moet beter gepresteerd worden. Steeds vaker worden scholen bevraagd op de opbrengsten en leerwinst. De kwaliteit van ons onderwijs is een constante zorg van externe en interne toezichthouders. Denk daarbij aan de onderwijsinspectie en de Raad van Toezicht. CSG Liudger heeft oog voor die werkelijkheid. Om die reden willen we uitvoering geven aan de afspraken vastgelegd in het bestuursakkoord. Wij zijn er trots op dat dag in dag uit het personeel aan onze school klaarstaat voor onze leerlingen en werkt vanuit de intentie om het beste voor hen te willen en uit hen te halen. Dat willen we naar diezelfde omgeving toe benadrukken. Wij willen ons niet laten leiden door de waan van de dag, maar kiezen voor een bestendige koers, waar kwaliteit van onderwijs en het toeleiden naar een betekenisvol en zinvol bestaan de boventoon voeren. De demografische ontwikkelingen wijzen op kansen voor de komende jaren. Er is nog een lichte leerlingengroei mogelijk. In de periode die komt, zullen we ons wel moeten beraden op de vraag hoe we inspelen op de te verwachten bevolkingskrimp en de daarmee gepaard gaande leerlingendaling. 2.1 Het bestuursakkoord voortgezet onderwijs Eind 2011 hebben de VO-raad en het ministerie van OCW een bestuursakkoord gesloten voor de periode Daarin hebben ze de gezamenlijke ambitie uitgesproken om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen. Een citaat uit het bestuursakkoord: In de Investeringsagenda en de Professionaliseringsagenda van de VO-raad, de Actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020 een krachtig beroep! van het ministerie van OCW en de beleidsbrief Op weg naar een toekomstbestendig vmbo wordt een analyse gegeven van de huidige situatie in het voortgezet onderwijs en van wat er nodig is om de kwaliteit te versterken. Deze sectorbrede plannen zijn gericht op een ambitieuze, opbrengstgerichte leercultuur voor alle leerlingen in vmbo, havo en vwo. Deze gezamenlijke ambitie laat zich als volgt samenvatten: 1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd. 2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen ze werken opbrengstgericht. 3. Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen niet alleen de gemiddelde leerlingen, maar ook de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen en gaan hier op een adequate wijze mee om. 4. Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. 5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Goed HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde. De ambities in dit bestuursakkoord sluiten aan bij de inspanningen van scholen en leraren: scholen zijn al opbrengstgericht bezig, leraren willen het beste uit leerlingen halen, het besef is aanwezig dat de basis (beheersing van de kernvakken) op orde moet zijn. Dat goede leraren dé kwaliteitsbepalers zijn voor goed onderwijs, en dat goede schoolleiders en goed HRM-beleid essentieel zijn om die leraren adequaat toe te rusten en in te zetten, is onomstreden. 1 CSG Liudger heeft de ambities van het bestuursakkoord onderschreven en zal in het voorliggende schoolplan tot een verdere uitwerking van de geformuleerde ambities komen. 1) Uit: het bestuursakkoord Voortgezet Onderwijs , blz. 3 Pagina 10

11 2.2 Demografie uitgelicht Prognose totale schoolbevolking CSG Liudger: Schooljaar 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Burgum Raai Waskemeer Splitting De Ring Totaal (Bron: Besturenraad voorjaar 2012) Op basis van prognoses is te zien dat op de korte termijn er nog geen bevolkingskrimp te verwachten is in Drachten. Wel in de dorpen rondom Drachten, die samen de gemeente Smallingerland vormen. De komende jaren is er zelfs sprake van lichte stijging van het aantal leerlingen dat vanuit de basisscholen een plek in het voortgezet onderwijs zoekt. De omgeving van Waskemeer krijgt te maken met bevolkingskrimp en vergrijzing. Daardoor worden minder leerlingen vanuit de huidige toeleverende basisscholen naar CSG Liudger verwacht. In de gemeente Tytsjerksteradiel, waar de vestigingen van CSG Liudger te Burgum onder vallen, is tot en met 2016 nog een bevolkingsgroei te zien, wat kan leiden tot leerlingengroei. Daarna zal er geleidelijk sprake zijn van een daling van de instroom van leerlingen. Op basis van de recente prognoses kunnen we als scholengemeenschap nog licht groeien tot Daarna is een daling van de leerlingpopulatie te verwachten. Zoals hierboven aangegeven zullen we ons in de looptijd van dit schoolplan gaan beraden op krimpscenario s. Het College van Bestuur zal daartoe een plan opstellen. Pagina 11

12 3. DOMEINEN We onderscheiden zes domeinen: de christelijke identiteit, onderwijs en zorg, personeel, kwaliteitszorg, interne en externe communicatie en financiën en beheer. Je kunt ook zeggen dat dit de werkvelden zijn waar we ons als CSG Liudger mee bezighouden. In essentie gaat het hierom. Als we een invulling aan deze domeinen geven, verbinden we ons telkens aan de missie en visie van onze school. Daarom verwijzen we daar telkens als eerste naar. 3.1 Christelijke identiteit De CSG Liudger wil een christelijke scholengemeenschap zijn waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Christelijke scholen staan onder druk. Door demografische ontwikkelingen, maar ook omdat de samenleving seculariseert en er minder snel automatisch voor christelijk onderwijs wordt gekozen. In onze missie en visie hebben we duidelijk vastgelegd waar we als scholengemeenschap voor staan. Waar we op aanspreekbaar zijn. Onze missie is leidraad voor ons dagelijks handelen. Daarbij willen we bij vragen als: hoe nu verder?, welke stap zetten we bij dit vraagstuk, dit dilemma of deze impasse?, te rade gaan bij de Bron, verwoord in onze missie. Dat is voor ons de kern van onze identiteit. Het gaat hierbij niet alleen over de manier waarop aan identiteitsgebonden zaken (dagopeningen, vieringen en godsdienstlessen) inhoud wordt gegeven, maar vooral over zaken die in de relatie van personeel met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel onderling gestalte krijgen. Onze identiteit zie je terug in het waardengerichte onderwijs dat wij willen geven. CSG Liudger is daarbij een gemeenschap van mensen die elkaar accepteren, ongeacht afkomst, sekse, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid. Daarbij kiezen wij voor de dialoog, niet voor de confrontatie. Het respecteren van de christelijke identiteit betekent dat je positief staat ten opzichte van de activiteiten die wij doen rond de christelijke identiteit (dagopeningen, vieringen, waardeoriëntaties en dergelijke). Bezinning op onze identiteit vinden wij van groot belang. Beleidsmedewerkers identiteit De beleidsmedewerkers hebben voor het onderwerp vormgeven van de christelijke identiteit hun waarde de afgelopen jaren nadrukkelijk bewezen. Ook de komende beleidsperiode zullen ze een belangrijke rol vervullen in het adviseren, bedenken en uitvoeren van het identiteitsbeleid van de scholengemeenschap. De komende tijd zal gebruikt worden voor het schrijven van een nieuw beleidsplan voor het onderwerp Identiteit. Ook zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan de missie en visie in lesverband. Het onderwerp rouw en rouwverwerking zal de komende jaren opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Voor leidinggevenden wordt de komende periode een C van Liudger georganiseerd. Dit ter inspiratie bij het leidinggeven aan onze scholen De rol van de missie in de school De school straalt iets uit. De identiteit is vastgelegd in een heldere missie, gekoppeld aan kernwaarden die overal zijn opgehangen in de school. Het gaat om twee à drie zinnen die helder aangeven wie en wat de school wil zijn. De elementen zijn telkens: de (christelijke) identiteit; wat betekenen we voor onze leerlingen, wat voor school zijn we voor het personeel en hoe is de relatie met de gemeenschap of samenleving? Pagina 12

13 Het Mission Statement wordt samen met management, personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) inhoud gegeven. Bij beleidsbeslissingen, vraagpunten, moeilijke besluiten wordt het Mission Statement gebruikt als referentie voor besluitvorming. Het is een levend document waar management, personeel en leerlingen mee werken. Leerlingen zijn er op aanspreekbaar (velen kennen de missie), personeel werkt ermee en wordt er op aangesproken, het management laat ook bij de interne communicatie telkens horen wat de relatie is met de missie. Als we spreken over identiteit en in het bijzonder de christelijke identiteit, dan hebben we het over het eigen karakter, het specifiek eigene, het onderscheidende, het kenmerkende van een organisatie, dat hetzelfde blijft, ook als deze in een veranderingsproces zit. Omdat bij een organisatie de identiteit niet in een ding kan zitten, is deze te herkennen aan de mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de scholengemeenschap en de mensen die er werken. Maar ook aan wat op papier over de school is vastgelegd, de symbolen en rituelen die we hebben en door de wijze waarop de school zich naar buiten presenteert en profileert. Ambities voor de komende jaren CSG Liudger is voluit een open christelijke school. Het bestuur ziet het als haar opdracht inspiratie te bieden aan haar medewerkers, zodat de school hen inspireert en stimuleert in hun persoonlijke (geloofs-)ontwikkeling. Medewerkers aan onze christelijke scholengemeenschap dragen door hun levenshouding bij aan de opvoeding van jonge mensen vanuit een christelijke levensvisie. De doelen: a. Naast de bestaande vormen zoals dagopeningen, vieringen, de C van Liudger en identiteitsmiddagen, die versterkt zullen worden, zoeken we naar nieuwe vormen om de identiteit nadrukkelijker vorm en inhoud te geven; iedereen binnen de school doet mee aan de uitingsvormen die wij hebben. b. Leidinggevenden bezinnen zich de komende jaren op de rol die de christelijke identiteit speelt in leidinggeven binnen onze school en komen met een concrete invulling daarvan. c. De missie en kernwaarden van de school krijgen, naast de dagelijkse schoolpraktijk, een eigen plek in de lessen Godsdienst van de school. d. Er wordt naar nieuwe wegen gezocht om personeel met een christelijke identiteit voor onze school te vinden en aan ons te binden. e. De christelijke identiteit van de school en de wijze waarop een individueel personeelslid daaraan invulling geeft (waaronder dagopeningen en deelname aan vieringen) heeft een plek in de sollicitatie, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 3.2 Onderwijs en zorg CSG Liudger wil een christelijke scholengemeenschap zijn waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Onderwijs is het kerndomein van onze scholengemeenschap. Daar draait het allemaal om! Om het onderwijs zit een sterke schil van zorg. Leerlingen zitten in een belangrijke fase van hun leven als ze bij ons op school zijn. Sommigen hebben een extra steuntje in de rug nodig, anderen hebben dat langer of misschien wel altijd nodig. Daarom willen we onze zorg ook goed geregeld hebben. Pagina 13

14 In dit hoofdstuk besteden we ook aandacht aan Passend Onderwijs. Een ontwikkeling die op al onze scholen afkomt. Het is een stelselwijziging die scholen een zorgplicht geeft. Meer kinderen moeten in het reguliere onderwijs een plek krijgen, minder kinderen naar speciaal onderwijs. Deze ontwikkeling, die gepaard gaat met een grote bezuiniging, gaat veel vragen van besturen en personeel van onze scholengemeenschap. ONDERWIJS De veranderende maatschappij vraagt dat we ons binnen het onderwijs richten op leren op maat, talentontwikkeling en internationalisering. Leerlingen groeien op in een maatschappij die snel verandert en een beroep doet op verschillende competenties en vaardigheden. Flexibel zijn, zelfstandig functioneren en het kunnen reflecteren, zijn in de huidige tijd net zo belangrijk als het opdoen en kunnen toepassen van kennis. Hier wordt beschreven hoe wij leerlingen zien en op welke aspecten van leren wij de nadruk leggen. Daarnaast geven we aan hoe het onderwijs eruitziet en binnen welke context we onderwijs geven. Het leerproces Binnen het leerproces houden we rekening met verschillen in tempo, niveau, leerstijl, mate van zelfstandigheid, achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling, motivatie en interesses van leerlingen. Daarbij geldt dat we maatwerk leveren voor iedere leerling. We streven naar een optimale ontwikkeling op het gebied van persoonlijkheidsvorming, talenten, sociaal-emotionele ontwikkeling en kennis en vaardigheden. Het is van belang dat we het leerproces dusdanig faciliteren dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen, met oog voor de ander en hun omgeving (ook internationaal). Didactiek Ons onderwijs kenmerkt zich door gebruik te maken van activerende didactiek. Dit betekent variatie in instructies en werkvormen, wat actief, zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maakt. Dat alles binnen een passend onderwijsaanbod dat zich kenmerkt door uitdagend, betekenisvol, relevant, actueel en samenhangend te zijn. Daarbij hoort een rijke leeromgeving met keuzemogelijkheden uit verschillende leerbronnen en leermiddelen (waaronder ICT-gebruik). De voorwaarde is effectieve begeleiding en waar nodig een ondersteunend aanbod. De speerpunten van het onderwijsbeleid 1. Het onderwijs is van bovengemiddelde kwaliteit. 2. We geven onderwijs dat onderscheidend is en bieden daarbij maatwerk. 3. De school staat midden in de (internationale) samenleving. Per onderdeel worden de ambities weergegeven en de bijbehorende richtinggevende doelstellingen voor de komende vier jaren. 1. Onderwijs van bovengemiddelde kwaliteit Ambitie A De school heeft een opbrengstgerichte cultuur: van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. Richtinggevende doelen: Leerlingen halen goede prestaties op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde én worden breed gevormd, zodat de leerprestaties op alle vakken zichtbaar verbeteren. Docenten weten wat de leerdoelen van de leerlingen zijn. Daartoe dienen onder andere de referentieniveaus voor taal en rekenen. De school werkt systematisch aan het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen door opbrengstgericht te werken. Voor opbrengstgericht werken hanteren we de elementen afkomstig van de definitie van de onderwijsinspectie: 1. duidelijke doelen stellen voor de onderwijsopbrengsten 2. het jaarlijks evalueren van doelen op schoolniveau 3. cyclisch en planmatig werken 4. het regelmatig evalueren van het onderwijsleerproces 5. het systematisch volgen van vorderingen door leraren Pagina 14

15 6. de kwaliteit van het toetssysteem 7. het nagaan van de effecten van de leerlingenzorg Het gaat er dus om dat leraren de leervorderingen van leerlingen systematisch volgen en zo nodig bijsturen, zodat maatwerk geboden kan worden. Alle docenten werken opbrengstgericht en stemmen het onderwijs af op verschillen binnen de klas. Excellentie wordt gestimuleerd. De prestaties van de 20% best presterende leerlingen in het vwo moeten omhoog. Hoogbegaafdheid wordt ondersteund met een adequaat onderwijsaanbod en waar nodig wordt individuele ondersteuning geboden. Ambitie B De school heeft een lerende cultuur. Richtinggevende doelen: Alle medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen, het draait niet alleen om het leren van de leerlingen. Alle docenten en schoolleiders voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen. Voorwaarde hiervoor is goed HRM-beleid. We pakken dit aan door docenten te scholen op: uitbreiden van de vakbekwaamheid om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven. Uitbreiden van de didactische en pedagogische bekwaamheid om op verschillen tussen leerlingen in te spelen. Vergroten van kennis en vaardigheden die nodig zijn om inhoud te kunnen geven aan het ondersteuningsprofiel van de locatie. Vergroten van de coachingsvaardigheid van alle docenten, dit met het oog op de studieloopbaanbegeleiding. Meer kennis van en contact met het bedrijfsleven, instellingen en vervolgopleidingen. Uitbreiden van kennis, toepassing en vaardigheid op het gebied van ICT. Samenwerking in teams. Verantwoordelijkheid voor resultaten en het afleggen van verantwoording daarover. 2. We bieden onderwijs dat onderscheidend is en bieden daarbij maatwerk Ambitie C De school onderscheidt zich met een herkenbaar inhoudelijk en onderwijskundig profiel per locatie. Richtinggevende doel: Iedere locatie onderscheidt zich met een duidelijk inhoudelijk en onderwijskundig profiel. Ambitie D De school houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en heeft een breed onderwijsaanbod, dat iedere leerling de mogelijkheid biedt zijn talenten te ontplooien en het diploma te halen dat bij hem past. Richtinggevende doelen: De school heeft continue aandacht voor de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van docenten. Docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen en hanteren een activerende didactiek met verschillende werkvormen die passen bij de leeractiviteiten van de leerlingen. De school heeft voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod dat uitdagend, betekenisvol, relevant, actueel en samenhangend is. Het onderwijsaanbod kenmerkt zich door een doorlopende leerlijn binnen vakken/leergebieden en op vaardigheidsniveau. Leerlingen werken aan leerdoelen in een rijke leeromgeving waarin verschillende leerbronnen en leermiddelen kunnen worden ingezet. Het gebruik van digitale middelen dient hierbij als speerpunt voor de komende jaren. De school versterkt de loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) om leerlingen beter voor te bereiden op de keuze voor een vervolgopleiding. Pagina 15

16 Iedere locatie werkt vanuit haar ondersteuningsprofiel: de leerlingbegeleiding is effectief met oog voor de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. 3. De school staat midden in de (internationale) samenleving De ontwikkelingen op het gebied van internationalisering en de concurrentiepositie waarin we ons bevinden, maken dat strategische allianties met partnerscholen en bedrijven en instellingen in de regio en ook daarbuiten steeds belangrijker worden. Dit vraagt om een voortdurende focus op boeien en binden. Bestaande samenwerkingsverbanden zullen we verder moeten uitbreiden en daarnaast zullen we alert moeten zijn op kansen voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Ambitie E De school heeft goede contacten met haar directe omgeving: ouder(s)/verzorger(s), buurt, scholen voor voortgezet en primair onderwijs, vervolgonderwijs, instellingen en bedrijven. Richtinggevende doelen: De school onderzoekt regelmatig de tevredenheid over de samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), (stage)bedrijven, instellingen en toeleverende en afnemende scholen en verantwoordt zich over de resultaten van deze onderzoeken. Wij voldoen aan de wettelijke eis dat iedere leerling aan het eind van zijn schoolloopbaan een maatschappelijke stage heeft doorlopen (van minimaal 30 uren). De school bouwt de regionale samenwerking met PO-VO-HO en bedrijven en instellingen verder uit (bijvoorbeeld op het gebied van aanmelding/plaatsing, stages, profielwerkstukken, projecten, doorgaande lijnen, zorg en leren en voorbereiding op vervolgonderwijs). Iedere leerling gaat minstens een keer tijdens zijn/haar schooltijd naar het buitenland, om kennis te maken met een andere cultuur, taal en sociale omgeving. In hoofdstuk 5 Partnership wordt de samenwerking met verschillende relaties toegelicht. Ambities per onderwijsvorm Praktijkonderwijs We gaan binnen het praktijkonderwijs voor een individueel ontwikkelingsperspectief voor elke leerling. Daarbij is coaching van leerlingen van essentieel belang: door gerichte aandacht voor de sociale en leermogelijkheden van leerlingen ondersteunen we ze in hun groei. We bieden de aangeboden leerstof in samenhang aan. Elke leerling wordt voorbereid op arbeid. Daartoe leren we ze competenties aan die nodig zijn om binnen een arbeidsorganisatie te kunnen functioneren. We werken zoveel als mogelijk aan branchecertificaten en zoeken wegen om het aanbod hiervan voor leerlingen te vergroten. In samenwerking tussen school, bedrijven, gemeenten en sociale instellingen (o.a. jeugdzorg) willen we leerlingen laten meedoen in stages, projecten om hun arbeidskwalificaties en hun burgerschapscompetenties te vergroten. Leerlingen met hoger dan gemiddelde cognitieve capaciteiten wordt de mogelijkheid geboden zich voor te bereiden op een aansluitende studie in het mbo. Vmbo/mavo We gaan voor excellentie op alle niveaus, dus ook op het vmbo en de mavo. Intern is de koude en warme overdracht binnen en tussen de scholen van CSG Liudger op orde. We doen meer dan het reguliere onderwijs aanbieden. Accenten en doorlopende leerlijnen zorgen voor een goede doorstroom binnen het vmbo, de mavo en zo mogelijk naar de havo. We werken met profielgerichte modules. De beroepsgerichte richtingen werken allen met een portfolio. De aansluiting naar het vervolgonderwijs (mbo en havo) is naadloos en voor alle leerlingen duidelijk. De basisvakken Nederlands, wiskunde en Engels zijn op orde. Binnen alle vakken wordt voor zover mogelijk aandacht besteed aan taal en rekenen. Er vindt intensieve samenwerking plaats met het bedrijfsleven. Voorbeelden van samenwerking zijn projecten, sponsoring, stages voor leerlingen en docenten, bedrijfsbezoeken en gastlessen. Pagina 16

17 Havo/vwo Onze havo- en vwo-afdelingen zijn onderscheidend. We bouwen het technasium, tweetalig onderwijs, meertalig onderwijs en het gymnasium verder uit. We maken meer gebruik van ICT en leerpleinen. Zo mogelijk wordt er meer met simulaties gewerkt om andere vormen van leren te stimuleren. We vinden een goede balans in zelfstandig en samenwerkend leren. Er komt nadrukkelijk meer aandacht voor een samenhangend pakket van kennis- en studievaardigheden. We stimuleren een onderzoekende houding en sturen daarbij op het proces. Kennis blijft daarbij onmisbaar. We zorgen voor een goede voorbereiding en aansluiting op het hoger onderwijs. Er worden in samenspraak met hbo en universiteit programma s ontwikkeld om de leerlingen van het havo en vwo nog beter voor te bereiden op de overgang naar het hoger onderwijs. De vaardigheden van docenten zijn op peil (academisch niveau). Er komt meer nog dan nu aandacht voor excellentie, (hoog-)begaafden en kwetsbare leerlingen. ZORG Zat s De zorg van onze scholen is georganiseerd in zogenaamde zorg en adviesteams (zat s). In deze zat s wordt op grond van de zorgvraag van een leerling of locatie een passend aanbod voor zorg en begeleiding gedaan. Dat kan zowel intern als extern worden belegd. Basiszorgstructuur Iedere school van CSG Liudger heeft een basiszorgstructuur waarin is vastgelegd welke zorg de school biedt, welk ondersteuningsprofiel de school heeft, de aanwezige expertise binnen en buiten de school. Tevens is vastgelegd welke ondersteuning geboden wordt bij dyslexie, dyscalculie, ondersteuning bij het leren leren en huiswerkbegeleiding. Elke school heeft een zorgcoördinator. Leerlingbegeleiding Op elke school van CSG Liudger is de leerlingbegeleiding op een hoog niveau. Dat houdt in dat de mentor van elke leerling de leerresultaten kent en in staat is daarover adequaat aan leerling, ouder(s)/verzorger(s) en collega s kan adviseren. Elke leerling wordt gekend en gevolgd. De begeleiding van de leerling vindt vooral plaats rond het leren. Sociale problematiek van leerlingen is bekend en leidt tot begeleiding binnen of buiten de school. Rapportvergaderingen gaan verder dan het bespreken van cijfers. Aan de orde komen ook leerstrategieën, vragen over wat de leerling nodig heeft om goed of nog beter te kunnen presteren, het welbevinden van leerlingen en studievorderingen. Op deze vergaderingen wordt de samenhang in de aanpak van (groepen) leerlingen afgesproken. De mentor meldt een leerling zo nodig aan bij het zat. Passend onderwijs De komende jaren zullen vooral in het teken staan van passend onderwijs. Met passend onderwijs willen we alle kinderen in onze regio het best mogelijke onderwijs bieden. Voor meer kinderen dan tot nu toe zal dat een plek zijn in het reguliere onderwijs. Voor kinderen die meer aandacht nodig hebben is dat het speciaal onderwijs. De scholen worden er verantwoordelijk voor dat elk kind op een goede plek wordt geplaatst en gaan daarvoor in regionaal verband samenwerken. Iedere school dient daarbij aan te geven in een ondersteuningsprofiel wat de school aan kan op het gebied van de leerlingenzorg. Fusie De besturen van de samenwerkingsverbanden in onze regio (de Friese Wouden) hebben besloten om het komen tot een fusie te verkennen. Dat betekent voor onze regio dat de samenwerkingsverbanden 3.01 (o.a. OSG Singelland), 3.02 (regio Zuidoost-Friesland, waar Bornego College en CSG Liudger bij zijn aangesloten) en 3.04 (o.a. Lindecollege) gaan fuseren tot één samenwerkingsverband in de Friese Wouden. Ieder samenwerkingsverband heeft ca. 9 locaties en ongeveer 5000 leerlingen. In onze regio komen er dan nog bij: het Gomarus College in Drachten, het Lauwers College en AOC Friesland uit Buitenpost. Er is een voorbereidingsgroep van zeven mensen aangesteld die de fusie gaat voorbereiden. Deze moet in 2012 zijn beslag krijgen. Pagina 17

18 De ondersteuningsprofielen Van iedere school wordt gevraagd om in een ondersteuningsprofiel aan te geven wat de school aankan op het gebied van de leerlingenzorg, wat ze kan en wat ze eventueel zou willen en kunnen ontwikkelen. Deze profielen moeten in de loop van het schooljaar 2012/2013 worden vastgesteld. De uitdaging voor het nieuwe samenwerkingsverband zal bestaan uit het zoeken naar een haalbare balans tussen deze twee uitersten, waarbij misschien wel nieuwe tussenvoorzieningen gecreëerd zullen moeten worden en we de expertise op het gebied van handelingsgericht werken, begeleiding en differentiatie in de klas zullen moeten verhogen. Scholing Voor alle personeel zal er een adequaat scholingsprogramma worden ontwikkeld. Daarbij wordt ingegaan op de ontwikkelingen rond passend onderwijs en hoe er omgegaan kan worden met leerlingen die extra zorg en begeleiding in de klas nodig hebben. 3.3 Personeel CSG Liudger wil een christelijke scholengemeenschap zijn waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. De samenleving en de eigen sector voortgezet onderwijs stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het personeel binnen scholen en dus ook aan CSG Liudger. Naast vakkennis, wordt kennis gevraagd van de zorg voor leerlingen, leer- en gedragspsychologie, didactiek en pedagogiek. Deze ontwikkeling vraagt veel van het personeel, vooral van het onderwijzend personeel. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat het personeel meegenomen en begeleid wordt. De organisatie zal moeten aansluiten bij de mogelijkheden en (zo mogelijk) bij de wensen van de individuele werknemer. Bij nieuwe vraagstukken en ambities van de school houden we oog voor de mensen: veiligheid en geborgenheid op school, aandacht voor gezondheid en arbeidsomstandigheden. De medewerker zal door deze lijn met meer plezier aan het werk zijn en blijven. Hij wordt versterkt in de dingen die hij goed doet en er wordt naar hem geluisterd. De werkdruk blijft beperkt wanneer rekening wordt gehouden met zaken die stress opleveren. Dit zal leiden tot een meer tevreden en energiekere medewerker, die dat vervolgens zal uitstralen naar de klas, ouder(s)/verzorger(s), collega s en anderen buiten de school. Dit alles zal de kwaliteit van het onderwijs beter maken. De volgende voorbeelden illustreren hoe hier rekening mee gehouden kan worden: we willen tot een goed vitaliteitsbeleid komen (rekening houden met de fase, leeftijd en de persoon in wat hij/zij nodig heeft); we sluiten bij verdere ontwikkeling aan bij wat de kwaliteiten zijn van de personeelsleden (deze versterken, dan versterken mensen); scholing en opleiding zijn niet meer weg te denken bij professionaliseren van medewerkers; we blijven ons buigen over de vraag wat de medewerkers werkdruk oplevert en wat we daar aan kunnen doen; we richten ons opnieuw op de teams: hoe evenwichtig zitten ze in elkaar? hoe veilig zijn ze?; de maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op het personeel. Het bovenstaande moet in evenwicht zijn met de professionaliseringsslag die van ons als organisatie wordt verwacht. Naast rechten staan plichten. Kernwoord voor personeelsbeleid is het woord verantwoordelijkheid. De werkgever is verantwoordelijk voor een goed en zorgvuldig personeelsbeleid. Hij dient ervoor te zorgen dat de medewerkers hun werk goed kunnen doen. De medewerker is verantwoordelijk voor de eigen professionaliteit en ontwikkeling, aanspreken en aangesproken worden is daarbij een Pagina 18

19 belangrijk motto. Geen eenvoudige opgave. In het woord verantwoordelijkheid zitten begrippen opgeslagen als antwoorden en verantwoorden. Dat is de medewerker die we binnen CSG Liudger willen. Een dergelijke medewerker kan en mag van de werkgever hetzelfde verwachten. Wat komt er de komende jaren af op de organisatie CSG Liudger? Ingezet beleid rond de ontwikkeling van medewerkers wordt gecontinueerd. Denk bijvoorbeeld aan het beleid rond de functiemix, het voeren van jaar- en beoordelingsgesprekken en hoe we omgaan met nieuw personeel en opleiden in de school. De volgende vier (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ons hoe dan ook bereiken en hebben invloed op ons personeelsbeleid: 1. bevolkingskrimp en daarmee de concurrentie om de leerlingen; 2. de afname van het aanbod gekwalificeerde (christelijke) docenten in combinatie met de vergrijzing; 3. minder geld voor het onderwijs, onder andere door de crisis; 4. uitvoering geven aan het bestuursakkoord VO, waarbij we zullen uitgaan van ons bestaande beleid. Wat betekenen deze uitdagingen nu eigenlijk voor de werkvloer en hoe combineren we dat met de wens van uitgaan van en aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de individuele werknemer? a. Door mensen gemotiveerd te houden en rekening te houden met behoeften, verwachten we dat de kwaliteit van de docent zal toenemen. Hij staat gemotiveerder voor de klas, levert betere kwaliteit, wat vervolgens goed is voor het onderwijs dat we geven. Betere resultaten en kwalitatief onderwijs kunnen ons helpen om leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) aan ons te (ver)binden om zo meer leerlingen te winnen en de toekomstige krimp en concurrentie voor te blijven. b. We willen goede, gekwalificeerde docenten boeien en binden aan onze organisatie. Oudere docenten (vergrijzing) hebben behoefte aan andere zaken dan jongere collega s. We kunnen hierop inspelen door een goed vitaliteitsbeleid op te zetten. Oftewel: kijken naar de wensen en ambities van de medewerkers en hen op maat bedienen. Dan houden we iedereen gemotiveerd en zorgen we ervoor dat er kwaliteit geleverd kan worden. Kijk daarbij ook naar de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. We zullen hier ook rekening mee moeten houden in de werving en selectie. Daarnaast willen we goed gekwalificeerd onderwijspersoneel binnenhalen. Dit kan door te kijken naar de manier van werven. Doen we dat nu goed of moeten we andere middelen gebruiken, andere vormen van selectie hanteren (proefles, klein assessment)? Ook kunnen we andere doelgroepen benaderen om te komen solliciteren. c. We krijgen ook te maken met minder geld de komende jaren. Het is dus van belang om de juiste prioriteiten in het personeelsbeleid aan te geven. Er zal beter afgestemd worden met de locaties of er bepaalde onderdelen van personeelsbeleid centraal kunnen worden opgezet, zodat we er minder geld aan kwijt zijn. Ook kunnen we kijken of er expertise is om bepaalde interne trainingsprogramma s voor personeel op te zetten. Wat vragen we van ons personeel? Docenten moeten voldoende kwaliteiten hebben om (naast de al bestaande profielen en beschrijvingen): aandacht kunnen besteden aan de (christelijke) menswording van de leerling; goede loopbaanoriëntatie en begeleiding bieden aan leerlingen (LOB); gedifferentieerd werken, oftewel verschillen in de klas herkennen en daar het onderwijs op afstemmen; deskundigheid op het gebied van opbrengstgericht werken en verschillen signaleren en ermee omgaan. Dat wordt bereikt door zelfbeoordeling, beoordeling door peers en beoordeling van leidinggevenden; deskundigheid op het gebied van en het herkennen van excellentie en hoogbegaafdheid; verder zullen docenten te maken krijgen met verplichte registratie in het beroepsregister; ook moeten ze beginnende leraren begeleiden en ondersteunen, bijvoorbeeld de meester-gezel-opzet; Pagina 19

20 onbevoegde en onderbevoegde leraren moeten een bevoegdheid halen en iedereen die dat nog niet heeft moet een masterdiploma halen. d. Hierboven staan alle kwaliteiten genoemd die in het bestuursakkoord naar voren komen. Dat komt bij de al bestaande instrumenten, zoals de functiemix, de functieprofielen, het jaargesprek en een portfolio, beoordeling en verzuimbeleid. Verder verwachten we van docenten dat ze op een goede, hulpvaardige en klantgerichte manier met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen omgaan. Dat ze goed kunnen samenwerken, goed les kunnen geven en kennis overbrengen, een flexibele opstelling hebben in het werk, goed kunnen organiseren, goed kunnen plannen en zelfstandig kunnen werken. Kortom, we vragen veel van een docent. De uitdaging is om dit te doen door de kern van ons beleid niet uit het oog te verliezen, dus door aan te sluiten bij de ambities en mogelijkheden van de medewerkers, aan wie we tevens professionalisering vragen. Die professionaliteit ziet er voor alle medewerkers als volgt uit: zij dragen de waarden van CSG Liudger uit; zij komen gemaakte afspraken na; zij gaan van inspannings- naar resultaatverplichting; zij zijn verantwoordelijk en leggen verantwoording af; zij praten met elkaar, niet over elkaar; spreken elkaar aan op effecten van gedrag en werk; zij erkennen ongelijkheid: professionals zijn als mens gelijkwaardig, maar als professionals ongelijk; zij stellen leerdoelen voor leerlingen en zichzelf omdat ze telkens beter willen worden. Leidinggevenden Ook voor leidinggevenden betekenen de aangekondigde veranderingen in het bestuursakkoord veel. Een aantal voorbeelden: Er worden instrumenten ontwikkeld ten behoeve van de bekwaamheidsontwikkeling van schoolleiders (profielen), inclusief een opleidingsaanbod. Deze zijn gericht op onderwijskundig leiderschap, een professionele leercultuur, schoolbeleid vaststellen en uitvoeren en integraal HRM-beleid. Er komt een verplichte opleiding voor beginnende schoolleiders en een zelf-assessment voor zittende schoolleiders, inclusief een POP (2012/2013). De rol van de leiding is essentieel in het goed kunnen aansluiten bij de behoefte van de medewerkers. De medewerkers moeten door de teamleiders gevoed worden, zij hebben een spilfunctie. Voor het onderwijsondersteunend personeel (oop) geldt dat de nieuwe situatie met zich meebrengt dat ze zich net als de docenten doorontwikkelen. We zullen ons de komende jaren richten op de vormen van ontwikkeling (bijvoorbeeld door Keiwijzer), speciale manieren van beoordeling, het jaargesprek en mogelijkheden van promotie. De beschreven ontwikkelingen op personeelsgebied leiden tot de volgende drie ambities in het beleid voor de komende jaren: 1. Professionalisering docenten en leidinggevenden (o.a. door scholing) Nieuw beleid rond professionalisering inpassen in het beleid rondom de functiemix. Profielen aanvullen, deze zijn de kern voor wat van de medewerkers wordt gevraagd. Leidinggevenden krijgen eigen profielen en moeten eigen scholingsprogramma s volgen. Een belangrijke vraag voor de komende jaren wordt: hoe kunnen we regelzaken bij teamleiders weghalen en hen meer toe laten komen aan onderwijsondersteuning en professionalisering? De professionalisering van een ieder krijgt vorm door scholing. Daarom zijn een centraal scholingsplan en daarvan afgeleide scholingsplannen op locatie belangrijk. De oop ers worden hierin ook meegenomen. Pagina 20

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte)

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Wij zoeken een creatieve, oplossingsgerichte collega met kennis en ervaring als roostermaker in het VO. Jij bent, met betrekking tot de

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag AMS: de basis voor succes! informatie dagen: HAVO HAVOplus VMBO. Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 23 maandag jan. 24 dinsdag jan. Let op! Start: 19.30 uur

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Hoe zo: opbrengstgericht werken? data driven teaching Minister van OCW stuurt het Aktieplan Beter

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Koersdocument OSG Sevenwolden 0

Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Dit Koersdocument schetst de toekomst van OSG Sevenwolden. Het geeft een globaal beeld waar de scholengroep in 2016 wil staan. We realiseren ons dat de werkelijkheid van

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1 Meer over de GSR ALgemene informatie - 2014 2015 Informatiebrochure 2014-2015 1 De GSR, de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, is een middelbare school voor betrokken christenen in de regio met

Nadere informatie

Parallelle (wetgevings)trajecten

Parallelle (wetgevings)trajecten Parallelle (wetgevings)trajecten 1.1 Wet kwaliteit (V)SO Hoofdlijnen Wet kwaliteit (V)SO Het doel van Wet kwaliteit (V)SO is om de kansen van leerlingen met een beperking op effectieve participatie in

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan Kenmerk: CvB/MH/130710 Datum: 10 juli 2013 Betreft: Strategisch beleidsplan Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan 2013-2017 Waarom? Eens in de vier jaar stellen

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Welkom bij Dockinga College Ferwert Welkom bij Dockinga College Ferwert Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

Nadere informatie

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier?

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Inleiding Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Het zijn legitieme vragen die ouders, docenten en ook leerlingen regelmatig stellen. Het zijn vragen

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

samen het verschil maken

samen het verschil maken Koersplan 2016-2020 samen het verschil maken Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie 8 Onze scholen 8 Kernwaarden 9 Externe ontwikkelingen 12 Visie op onderwijs 13 Strategische ambities 14 4 Koersplan Markland

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

VERSTERKEN, VERNIEUWEN EN VERBINDEN STRATEGISCH PERSPECTIEF

VERSTERKEN, VERNIEUWEN EN VERBINDEN STRATEGISCH PERSPECTIEF L VERSTERKEN, VERNIEUWEN EN VERBINDEN STRATEGISCH PERSPECTIEF 2016-2020 VERSTERKEN, VERNIEUWEN EN VERBINDEN STRATEGISCH PERSPECTIEF 2016-2020 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wie we zijn: onze missie, visie en

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Markland College Eindhoven, 5 februari 2012 Drs. M.J. (Rien) Fait Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR opgesteld

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Voorwoord Dit is de overkoepelende tekst van het schoolplan van OSG Willem Blaeu voor de periode 2015 2018. Het plan is gerelateerd

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron:

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: www.infinitebv.nl/.../achtergrondinformatie%20prestatiebox%20vo... Het kabinet heeft voor het voortgezet onderwijs beleidsprioriteiten uitgewerkt in de

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Op de vmbo-afdeling van het Bouwens van der Boijecollege in de gemeente Peel en Maas zijn ouders actief betrokken bij

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Bijlage 2: voorstellen van de locatiedirecteuren

Bijlage 2: voorstellen van de locatiedirecteuren Bijlage 2: voorstellen van de locatiedirecteuren Johan Moes, locatiedirecteur vmbo VMBO Maastricht is de school waarin de (gemengd) theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Professionele leeromgeving. Inleiding

Professionele leeromgeving. Inleiding Professionele leeromgeving Het onderwijs aan studenten is gebaat bij betrokken en professionele onderwijsteams. Het bieden van professionele ruimte geeft teams de gelegenheid om het onderwijs op een optimale

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar Welkom! Naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er? Een grotere school Niet meer de oudste, maar de jongste op school Onder één dak met kinderen van 12 tot 16-18 jaar meer veranderingen: Meestal:

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie