Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in Rooster van aftreden 8 Commissies 9 Werkwijze en jaaractiviteiten 9 Nevenfuncties Raad van Toezicht Schoolorganisatie 13 Missie en visie 14 Organigram 15 Organisatie op hoofdlijnen 16 Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CSG Liudger 16 Medezeggenschap 16 Samenwerking 17 ICT 17 Huisvesting Christelijke identiteit 21 Jaarthema 22 Pesten en het opvoeddebat 22 Bijeenkomst pastores 22 Lesbrief 22 Rol van identiteitscommissie 23 De C van Liudger 23 Identiteitsmiddag 23 Liudgertop Onderwijs en zorg 25 Aanbod van alle locaties 26 Leerlingenaantallen LWOO 27 Prognose leerlingenaanbod 27 Opbrengsten Schoolontwikkeling 29 Beleidsplannen 29 Toelatingsbeleid 29 School aan Zet 30 Aandachtsgebieden 30 Ouderbetrokkenheid 30 Leerlingenactiviteiten 31 Leerlingenbegeleiding 31 Burgerschap 31 Taal- en rekenbeleid 31 Passend onderwijs Kwaliteitszorg 35 Kwaliteitszorgkader 36 Organisatie van de kwaliteitszorg 36 Instrumenten 36 Locatiebezoek Raad van Toezicht 37 Locatiebezoeken College van Bestuur 37 Visitatie Fricolore 37 Onderwijsinspectie 37 Klachten Personeel 41 Aannemen en behoud van jonge docenten 42 Dienstverband startende leraar 42 Afstand tot de arbeidsmarkt 42 Invoering nieuwe wet op de onderwijstijd 43 Levensfase bewust personeelsbeleid 43 Professionalisering 43 Entreerecht 44 Functiemix 44 Gesprekscylcus 45 Leraren in opleiding en nieuwe docenten 45 Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen 45 Arbo en veiligheid 46 Verzuim Kerncijfers personeel In- en externe communicatie 49 Huisstijl 50 Ontwikkeling communicatiemiddelen 50 Voorlichtingsactiviteiten Hoogtepunten per locatie 53 Locatie Burgum 54 Locatie Raai 55 Locatie De Ring 56 Locatie Splitting 57 Locatie De Ring Financiën 61 Colofon 67 Jaarverslag 2014 CSG Liudger 3

4

5 Voorwoord In ons jaarverslag willen we tot uitdrukking brengen waar we onze tijd, energie en geld voor inzetten. Ons werk gebeurt door bevlogen personeel. Het werken in het onderwijs is meer dan een baan van negen tot vijf. Je kunt niet zonder passie voor leerlingen en het vak dat je geeft. Ook de mensen die het onderwijs ondersteunen doen dat in het besef dat alles gaat om goed onderwijs aan onze leerlingen. Geloof je? Of geloof je het allemaal wel? We leven in een tijd van relativering en soms cynisme. Een tijd ook waarin we denken dat alles maakbaar is en we risico s zoveel mogelijk willen vermijden en indammen. Ook verjuridiseert de wereld om ons heen. Als we het ergens niet mee eens zijn, dienen we een klacht in en in het ergste geval zoeken we ons gelijk bij de rechter. In zo n wereld gaat de menselijke maat verloren. Als we in een wereld willen leven waar geen fouten gemaakt mogen worden, alle risico s zijn uitgebannen en waar we niet meer kunnen en mogen leren van onze fouten creëer je tegenstand, kom je tegenover elkaar te staan en leef je vanuit angst. Een dergelijke wereld kan een scholengemeenschap niet zijn. In een omgeving waarin geleerd wordt, zijn fouten juist nodig om je verder te brengen. Je mag nadenken en analyseren waar het niet goed ging. Je bedenkt hoe het de volgende keer beter, of juist wel goed kan gaan. In de gemeenschap die we vormen als leerlingen, ouders, personeel willen we een ander geluid laten horen. We willen van betekenis zijn voor elkaar, onze toeleverende basisscholen, het onderwijs waar onze leerlingen naar toe gaan als ze bij ons een diploma halen en andere belanghebbenden. Je mag groeien tot de mens zoals God je bedoeld heeft Deze mens is nooit af. Mensen zoeken naar de verbinding met anderen, naar samen, naar de vragen van de ander en jezelf. Deze mens heeft ook (het) geloof nodig. Namelijk dat je door inspanning een bijdrage kunt leveren aan een andere, betere wereld. Dan kun je niet onverschillig zijn of cynisch, dan heb je geloof, hoop en liefde nodig. In de gemeenschap waarin we staan, willen we daar samen over nadenken. Zo zoeken we elk jaar naar de beste opleiding, begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling voor onze leerlingen. Zo proberen we samen een scholengemeenschap te zijn waar iedereen zich gekend mag weten. Vanuit de overtuiging dat wij beelddrager van Christus zijn, die in Zijn leven heeft laten zien wat goed is voor de ander. Daarom staan wij voor dat er eerst gepraat wordt. Dat we proberen om elkaar te begrijpen, weten te vinden en bereiken. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe we ook dit jaar met z n allen weer bezig zijn geweest om goed onderwijs aan onze leerlingen in Drachten, Burgum en Waskemeer te geven. Hoe we proberen op een verantwoorde en zorgvuldige manier te werk gaan om de ons ter beschikking gestelde middelen te gebruiken, ten dienste van goed onderwijs aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Joop Vogel, voorzitter College van Bestuur Jaarverslag 2014 CSG Liudger 5

6

7 1. Verslag Raad van Toezicht

8 Inleiding De Raad van Toezicht (RvT) van CSG Liudger heeft dit jaar een verandering in de samenstelling ondergaan. De heer W. Brons is vervangen door de heer D.J. van der Zee. De huidige voorzitter heeft toegezegd aan te blijven tot juli De RvT heeft zich in 2014 onder andere bezig gehouden met Passend Onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs van CSG Liudger, het sectorakkoord VO en governance. Er is aandacht besteed aan de verantwoordingen op tal van terreinen door het College van Bestuur (CvB). Hieronder wordt verder ingegaan op de onderwerpen die op de agenda hebben gestaan. Samenstelling in 2014 Mevrouw S.E. Hoekstein - voorzitter RvT Mevrouw M.J. Lohmann - vicevoorzitter RvT De heer M. Amperse De heer C. van Buiten De heer P. Fortuin De heer J.G. Christiaanse De heer D.J. van der Zee Mevrouw A.J. Radersma - notulante RvT (in het jaar 2014 is afscheid genomen van de heer W. Brons) De RvT zet er bij de samenstelling van de Raad op in om zoveel mogelijke relevante achtergronden vertegenwoordigd te hebben. Momenteel hebben de leden kennis van onderwijs, financiën, HRM, facilitaire zaken, jeugdzaken en kennis van en ervaring met politiek of gemeentelijke overheden. Rooster van aftreden Naam Benoemd in Aftredend in S.E. Hoekstein 2005 J.C. Christiaanse 2008 M.J. Lohmann 2012 J.M. Amperse 2013 C. van Buiten 2013 P.S. Fortuin 2013 D.J. van der Zee e termijn 2e termijn Verlengde 2e termijn Vervroegd aftreden 8 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

9 Commissies De identiteitscommissie houdt zich bezig met de borging van de christelijke identiteit van de scholengemeenschap. Ze is de gesprekspartner en het klankbord van het CvB voor dit belangrijke beleidsterrein. De identiteitscommissie vanuit de RvT heeft in 2014 meerdere malen contact gehad met beleidsmedewerkers identiteit van CSG Liudger. De commissie rapporteert hierover aan de RvT. De auditcommissie controleert vooraf aan de vergaderingen van de RvT de financiële stukken die op de vergadering behandeld worden en geeft daarover adviezen. De geformuleerde adviezen gaan over de financiële kwartaalrapportages, de managementletter van de accountant, de risico-inventarisatie en het risicomanagement, de jaarrekening 2013 en het accountantsverslag, de begroting 2015 en de treasury (vermogensbeheer). Tijdens de vergadering waar de jaarrekening ter vaststelling aan de RvT wordt voorgelegd, heeft de gehele raad overleg met de accountant. Het jaar 2014 was het eerste jaar met de nieuwe accountant van Ernst en Young (EY). De remuneratiecommissie wordt omschreven als de personeelscommissie. Het jaar 2014 staat in het teken van continuering van het beleid dat in 2013 werd ingezet. In 2014 zijn twee functioneringsgesprekken met de leden van het CvB gevoerd. Ook heeft ze evenals vorig jaar in overleg met de RvT besloten om geen salarisverhogingen aan leden van het CvB toe te kennen. De renumeratiecommissie rapporteert over haar werk aan en in de RvT. Werkwijze en jaaractiviteiten De RvT ontvangt elk kwartaal een rapportage die is gebaseerd op het intern toezichtskader en het bestuurlijk toetsingskader van het CvB. De zes hoofddomeinen die in de kwartaalrapportage staan zijn; identiteit, onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en organisatie, in- en externe communicatie en financiën. In dit verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich onder andere beziggehouden met: - De ontwikkelingen en invoering van Passend Onderwijs. De RvT zoomt telkens in op de vraag of de scholengemeenschap voldoende voortgang boekt en klaar is voor invoering op 1 augustus In de RvT is ook nagedacht over de bestuurlijke ontwikkeling van het samenwerkingsverband en hoe het interne toezicht daarin is geregeld. Het CvB heeft de RvT geïnformeerd over het ondersteuninsplan van het samenwerkingsverband en de ondersteuningsprofielen van de locaties van CSG Liudger. - Op 22 januari van 2014 heeft de RvT zich met het CvB gebogen over de jaarlijks gemaakte risico-inventarisatie en de trends en ontwikkelingen in de omgeving van CSG Liudger. Op basis van het hierover gevoerde gesprek heeft de Raad een aantal belangrijke aandachtspunten benoemd: professioneel personeel; christelijk onderwijs als onderscheidend vermogen, waarbij het motto accent op aandacht waargemaakt moet worden; betrokken leerlingen en ouders als ambassadeurs van de scholen; zoeken naar samenwerkingspartners om het christelijk vo in de regio te waarborgen en te anticiperen op de krimp. - Jaarlijks worden ook de meerjarenopbrengsten vo van de locaties van CSG Liudger met de Raad gedeeld. Zo houdt de Raad een goed overzicht over de kwaliteit van het onderwijs en de manier waarop het CvB beleidsmatig omgaat met de Jaarverslag 2014 CSG Liudger 9

10 geboekte resultaten. Ook de instroomcijfers en examenresultaten komen voorbij. In 2014 is het inspectierapport van de vmbo/mavo-locatie Splitting, over de kb-afdeling veelvuldig aan bod geweest. De kwaliteit van de kb-afdeling is binnen één jaar van zwak weer voldoende beoordeeld. - In juni is het sectorakkoord vo in de Raad gepresenteerd. Dit akkoord is gesloten tussen het ministerie van OCW en de VO-raad. Het akkoord kent zeven ambities: uitdagend onderwijs voor elke leerling, eigentijdse voorzieningen, brede vorming voor alle leerlingen, partnerschap in de regio, scholen als lerende organisatie, toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling en nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht. In het nieuwe schoolplan wordt het sectorakkoord vertaald naar schoolbeleid. - De Raad van Toezicht is in 2014 met het eigen intern toezichtkader aan de slag gegaan en heeft het eigen functioneren geëvalueerd. Ook heeft de Raad van Toezicht afgesproken dat ze in 2014 en 2015 gesprekken wil met drie raden van toezicht/besturen van het christelijk basisonderwijs (de Tjongerwerven, PCBO Tytsjerksteradiel en PCBO Smallingerland). De Raad hecht eraan door middel van scholing de kennis en vaardigheden te vergroten en bij te blijven op het gebied van governance en toezicht. Ook het rapport De letter en de geest, adviezen over de versterking van bestuurskracht in het voortgezet onderwijs zijn met elkaar gedeeld. - De treasury en het statuut. - De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel die gehouden zijn in zijn gepresenteerd en besproken. - De visitatie door Fricolore van de locaties Raai en de HAVOtop zijn besproken. - De locatiebezoeken gebracht door het RvT aan locatie Burgum en de Centrale Diensten. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad (MR) en de Raad van Toezicht elkaar. Dit jaar is vooral gesproken over de rol van de RvT, de krimp en de kwaliteit van het onderwijs. Ook bezochten twee leden van de Raad van Toezicht een vergadering van de Medezeggenschapsraad. Nevenfuncties Raad van Toezicht Martin Amperse Lid Raad van Toezicht CPO Tjongerwerven, Donkerbroek Eigenaar Amperse Finance & Management, Drachten (ZZP inzet) Marjon Lohmann Penningmeester/secretaris Windsurfvereniging Makkum 96 Penningmeester bloemschikstudieclub De Klimop Mentor van een verstandelijk beperkte mevrouw en mentor/bewindvoerder van een andere verstandelijk beperkte vrouw Lid van een verwantenraad van Talant Lid van diverse projectgroepen van Talant 10 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

11 Piet Fortuin Vicevoorzitter CNV Vakmensen, Utrecht Lid gemeenteraad Smallingerland Lid algemeen bestuur bedrijvenpark Drachten Chrisstof van Buiten Sponsorcommissie jeugdvoetbal van Bergum BCV combinatie Accountant van stichting Noorderlingen Siebrith Hoekstein Geen nevenfuncties Hans Christiaanse Geen nevenfuncties Durk Jouke van der Zee Geen nevenfuncties Jaarverslag 2014 CSG Liudger 11

12 Zien dat je elkaar vertrouwt.

13 2. Schoolorganisatie

14 Missie en visie CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missie vertaalt zich in de vier kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Iedere locatie heeft een eigen karakter met verschillende kenmerken en specialismen. De locaties hebben zelf een aantal kernbegrippen gekozen die het eigen karakter het beste weergeven. Daarmee wordt het eigene van iedere locatie benoemd en zichtbaar. CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat. Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten gaan. CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen. CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel, wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij. 14 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

15 CSG Liudger Splitting richt zich op persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen. Geen wonder dat leerlingen én docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met één centraal doel: zorgen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten. CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder te ontwikkelen. En we betrekken ouders actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. De missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht. Organigram CSG Liudger Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale diensten: - stafmedewerker FEZ - afdelingen: AO - FD - ICT Directiesecretariaat Regiocoördinator SWV Beleidsmedewerker P&O Beleidsmedewerkers Identiteit Beleidsmedewerker IEC Beleidsmedewerker O&K Locatiedirecteur SPLITTING Locatiedirecteur DE RING Locatiedirecteur WASKEMEER Locatiedirecteur BURGUM Locatiedirecteur RAAI Teamleiders Teamleiders Teamleiders Docenten en OOP Docenten en OOP Docenten en OOP Docenten en OOP Docenten en OOP Jaarverslag 2014 CSG Liudger 15

16 Organisatie op hoofdlijnen CSG Liudger kent een Raad van Toezicht (RvT) met een College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in de statuten en de reglementen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de locatiedirecteuren vormen de schoolleiding. In de schoolleiding vindt afstemming en overleg plaats over bovenschoolse en schoolse zaken. Het College van Bestuur heeft de rol, verantwoordelijkheid en taak van werkgever binnen de Stichting voor Christelijke Voortgezet Onderwijs voor de Regio Oost Friesland. De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen locatie voor wat betreft het borgen en versterken van de identiteit, de inhoud van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid, uitvoering kwaliteitszorg, de in- en externe communicatie en de financiën. Dit alles binnen de kaders die daaraan gesteld zijn door het College van Bestuur. Het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad, die op het niveau van de scholengemeenschap functioneert. Locatiedirecteuren kunnen onderwerpen bij de Medezeggenschapsraad inbrengen die ter advisering en/of instemming moeten worden voorgelegd. Het College van Bestuur geeft vooraf akkoord op de inbreng van de locaties. De locatieleiding (locatiedirecteur en teamleiders - indien aanwezig) voeren het overleg met teams, de ouderraden (ook wel klankbordgroepen of ouderpanels genoemd), de leerlingenraden en de vaksecties. Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CSG Liudger - Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de onder de Stichting ressorterende school of scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. - Het College van Bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden school of scholen, conform de wet en de statuten. - Het College van Bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden en het functioneren van de school en de directeuren en de controller. - De wijze waarop de directeuren bijdragen aan het beleid en de manier waarop de samenwerking met het College van Bestuur vorm krijgt, zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het College van Bestuur voert ten minste zesmaal per jaar overleg met de locatiedirecteuren. In het managementstatuut zijn voorts de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het College van Bestuur opdraagt aan directeuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut overeenkomstig artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. - De voorzitter van het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen. - Het College van Bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de directeuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de overeenkomsten. - Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks in het kader van de horizontale verantwoording voor 1 juli een integraal jaarverslag over het vorige kalenderjaar wordt uitgebracht. Medezeggenschap CSG Liudger heeft een actieve Medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en personeel denken en praten mee over het beleid van onze scholengemeenschap. De verhoudingen tussen de Medezeggenschap en het College van Bestuur zijn goed. In 2014 zijn weer diverse onderwerpen aan de orde geweest. Ieder jaar is een belangrijke vaste plaats ingeruimd voor 16 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

17 overleg over het formatieplan, de begroting, de meerjarenbegroting, de jaarrekening, de schoolgids, de vakantieregeling en het arbobeleid. Daarnaast was er aandacht voor de functiemix, het entreerecht en onderwijskundig gerelateerde onderwerpen. Een belangrijke zaak was dit jaar ook het taakbeleid, waarbij gekozen is voor een locatiegerichte aanpak. Samenwerking CSG Liudger is een scholengemeenschap die verbinding zoekt met de samenleving. Het afgelopen jaar is ingezet op goede contacten met de basisscholen in onze omgeving. Nadrukkelijk is samenwerking gezocht met de basisscholen van PCBO Smallingerland, PCBO Tytsjerksteradiel en de Tjongerwerven in de Stellingwerven. Het gaat daarbij om de doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan de aanmeldingsprocedure en de onderlinge contacten. De samenwerking met de 14 christelijke vo-scholen, verenigd in Fricolore, is goed. Naast het Fricolore hoofdbestuur wordt er samengewerkt op vmbo-niveau en op het gebied van personeelsbeleid en scholing. Goede contacten zijn er ook met het vervolgonderwijs. Met de MBO-scholen worden meerdere projecten gedaan. Er is onderwijskundige samenwerking met de Friese Poort en het Friesland College. Met het HBO participeren we in het aansluitnetwerk VO-HBO. Ook krijgen onze havoleerlingen de kans om een week kennis te maken met het studeren aan een HBO-school. Ze leren zo gericht te kiezen en weten wat er binnen het HBO van hen wordt verwacht. De voorzitter van het College van Bestuur heeft zitting in het bestuur van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een samenwerking is er ook met de gemeentebesturen in de omgeving. Naast huisvesting is er overleg over zorg en begeleiding van leerlingen én over het voorkomen van schooluitval en verzuim. De contacten zijn bijzonder goed te noemen. ICT Aanschaf hardware Begin 2014 is samen met Ingenion, externe expert op het gebied van Europese aanbestedingen van ICT-middelen, gestart met het zoeken naar een nieuwe hardware leverancier. Met als doel in de zomervakantie van 2014 de afgeschreven computers van alle locaties te vervangen. Door een goede samenwerking tussen de nieuwe hardware leverancier SWITCH IT en de afdeling systeembeheer is de doelstelling met succes behaald. Verbinding Het netwerk van de praktijkonderwijs locatie De Ring is tijdens de zomervakantie gekoppeld aan het totale CSG Liudger netwerk via een directe glasvezelverbinding, die tussen de Splitting en De Ring ligt. Telefonie Na enkele malen uitstel is in de herfstvakantie de telefonie omgezet van het Shoretel platform naar het KPNéén platform. Hierbij is gestart met de vaste telefonie, de mobiele integratie volgt in Jaarverslag 2014 CSG Liudger 17

18 Shera Samen met afdeling In- en externe communicatie (iec) en ITON is een vervolg gekomen op het werken met SharePoint. SharePoint is een robuust Microsoft Platform, dat de samenwerking tussen personeelsleden, partners en klanten makkelijker maakt. Gebruikers van SharePoint krijgen één werkomgeving die toegang geeft tot informatie uit alle gekoppelde applicaties, webservices en andere informatiebronnen. Deze informatie kan eenvoudig bewerkt en gedeeld worden. SharePoint noemen wij Shera. De focus ligt eerst op de ontwikkeling van een digitale werkomgeving voor personeel, vervolgens volgt de leerling (en eventueel ouders). Voor de toekomst wordt gekeken hoe het personeel- en leerlingendeel geïntegreerd kan worden. Leerlingenadministratie Door de overgang van SIMAC naar SOMtoday BV heeft ons leerlingadministratiesysteem te maken gehad met verschillende fouten waardoor het programma niet op de juiste manier functioneerde. De afdeling applicatiebeheer is langs de locaties gegaan voor het geven van workshops aan het personeel om hen beter te scholen en voor te lichten over de mogelijkheden van het werken met SOMtoday. Samenwerking met andere scholen heeft een templaterapport opgeleverd waarin het ontwikkelingsperspectief van een leerling staat weergegeven. CSG Liudger is gekwalificeerd voor het uitwisselen van leerlinggegevens via OSO (= Overstapservice Onderwijs). Hierdoor kunnen in 2015 gegevens van nieuwe leerlingen digitaal geïmporteerd worden vanuit basisscholen die ook gekwalificeerd zijn. Huisvesting In 2014 kwam een einde aan een driejarige periode van (ver)nieuwbouw. In 2012 werd de nieuwe vmbo/mavo-locatie Splitting in gebruik genomen, na een tijdelijk verblijf van ruim anderhalf op de Burgemeester Wuiteweg. Begin 2014 werd de nieuwbouw van de havo/vwo-locatie Raai in gebruik genomen door leerlingen, docenten, leiding en OOP. Ook zij hadden anderhalf jaar op de Burgemeester Wuiteweg gewoond. De Centrale Diensten hebben begin 2014 hun intrek weer genomen op de locatie Raai, na een verblijf op de Zanding van bijna anderhalf jaar. Beide verhuisperioden zijn voorspoedig en zonder tegenslagen verlopen. Beide nieuwe scholen maken gebruik van een koude-warmte opslagsysteem voor verwarming en koeling. Voor een optimaal gebruik van dit systeem is een monitoring opgezet met ondersteuning van Royal Haskoning. CSG Liudger heeft in het kader van duurzaamheid zelf gefinancierd. Bij dit gehele project is de gemeente subsidieverstrekker en verantwoordelijk voor het uiteindelijke financiële resultaat. De bijdrage van CSG Liudger is gemaximaliseerd op 3,8 miljoen (inclusief bovengenoemde ). De slotbijdrage in 2014 is In 2014 zijn plannen ontwikkeld om zonnepanelen op de daken van locatie Splitting en locatie Raai te plaatsen. Hiervoor zijn subsidieaanvragen ingediend. De subsidie op dit project van is inmiddels verleend en we hopen in 2015 de werkzaamheden uit te voeren. In november is de gemeente gestart met de terreininrichting. Dit project loopt door tot 1 juni Er worden waterpartijen gegraven rondom de Splitting en de Raai. Het beoogde resultaat is een groene parkachtige omgeving, waar het voor veel mensen goed toeven is. De kosten voor de terreininrichting zijn voor de Gemeente Smallingerland. In het kader van een gezond schoolplein werd een subsidieaanvraag gedaan van , welke gehonoreerd is. Deze subsidie zal gebruikt worden voor vormgeving en inrichting van de nieuwe schoolpleinen: de uitvoering staat voor 2015 gepland. 18 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

19

20 20 Jaarverslag 2014 CSG Liudger Zien dat je samen de dag opent.

21 3. Christelijke identiteit

22 Jaarthema Het jaarthema van het schooljaar is: de betekenis van christelijk onderwijs in een ontkerstende samenleving. Hoe geef je vorm aan de christelijke identiteit van de scholengemeenschap als de wereld om je heen steeds minder verbonden is met je christelijke uitgangspunten en waarden en normen? Hoe geef je concreet handen en voeten aan je identiteit? Met deze en andere vragen zijn we dit jaar aan het werk gegaan. De christelijke identiteit laat zich niet alleen vangen in het vieren van christelijke feestdagen of bijeenkomsten waarin het onderwerp centraal staat. De school wil een gemeenschap zijn waarin Bijbelse waarden en normen het dagelijks handelen van leerlingen, ouders en personeel bepalen. Dat is de grootste opdracht die we zien. Hieronder wordt melding gemaakt van een aantal activiteiten die te relateren zijn aan onze identiteit. Daarin zijn we niet volledig. Wel geeft het een mooi overzicht van de zaken die we als scholengemeenschap van belang vinden. Pesten en het opvoeddebat Vorig jaar werd Nederland opgeschrikt door twee zelfdodingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De oorzaak lijkt systematisch pesten op school. In de samenleving is daardoor weer extra aandacht voor pesten op school gevraagd. Er was zelfs wetgeving op dit deelterrein in voorbereiding. Ook werden scholen verplicht om met erkende antipestprogramma s op school te gaan werken. De identiteitscommissie heeft om deze (en andere) reden(en) bedacht dat de Liudgerlezing/het opvoeddebat dit jaar in het teken kon staan van Pesten op school. Spreker op deze avond was mevr. C. Hamming, trainer bij de stichting Omgaan met pesten. Op een geanimeerde avond op 10 maart kwamen ongeveer 50 ouders en personeelsleden van CSG Liudger af. CSG Liudger had in de achterliggende periode het anti-pestbeleid al tegen het licht gehouden en het beleid nog eens op een rij gezet en verwoord in een beleidsnotitie van januari Dit beleid past in ons beleid om ongewenste omgangsvormen te bestrijden. Bijeenkomst pastores Dit jaar stond het overleg met de pastores nogmaals in het teken van rouw en rouwverwerking. Dit keer werd door één van de vertrouwenspersonen verteld hoe er met situaties van rouw (vooral door het overlijden van (ex-)leerlingen en ouders van leerlingen) wordt omgegaan. Naar aanleiding van een inleiding door G. van der Sluis (vertrouwenspersoon te Burgum) ontstond een levendig gesprek. Het tweede onderwerp dat aan de orde kwam was, de meerwaarde van christelijk onderwijs in een steeds seculierder wordende wereld. Lesbrief Twee docenten van de locatie Burgum hebben de opdracht gekregen om voor de eerste en tweede klassen van CSG Liudger, op twee niveaus (pro/vmbo en havo/vwo) een lessenserie te maken over de missie en kernwaarden van CSG Liudger. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de geschiedenis; Wie was Liudger? Waarom is voor deze schoolnaam gekozen? In september is een eerste proef van een aantal lessen gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de lessenserie uiteindelijk in druk of digitaal verschijnt en op de locaties van CSG Liudger wordt gegeven. 22 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo ZIEN EN GEZIEN WORDEN SCHOOLPLAN 2012 2016 Pagina 2 VOORWOORD CSG Liudger is een christelijke

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte)

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Wij zoeken een creatieve, oplossingsgerichte collega met kennis en ervaring als roostermaker in het VO. Jij bent, met betrekking tot de

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2015 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Missie en visie 5 Christelijke identiteit 7 Ontwikkelingen (nieuwe)

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 L Jaarverslag 2011 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 Voorwoord In het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt! Dat harde werken

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02LB-8 Registratienummer: 3416940 Onderzoek

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 23GF 00 VMBOGT BRIN nummer : 23GF 00 HAVO BRIN nummer : 23GF 00 VWO BRIN nummer : 23GF C1 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

LJaarverslag CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

LJaarverslag CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo LJaarverslag 2016 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Missie en Visie 5 Christelijke identiteit 7 Ontwikkelingen (nieuwe)

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Hans Petrischool PRO Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 27VF C1 BRIN nummer : 27VF 00 PRO Onderzoeksnummer : 288590 Datum onderzoek : 29 januari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG De Meergronden, Arte College HAVO VMBOGT VMBOK VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 17DN C2 BRIN nummer : 17DN 01 HAVO BRIN nummer : 17DN 01 VMBOGT BRIN nummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO SBO HET KOMPAS School : SBO Het Kompas Plaats : Middelharnis BRIN-nummer : 18KM Onderzoeksnummer : 101883 Datum schoolbezoek : 22 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie