Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in Rooster van aftreden 8 Commissies 9 Werkwijze en jaaractiviteiten 9 Nevenfuncties Raad van Toezicht Schoolorganisatie 13 Missie en visie 14 Organigram 15 Organisatie op hoofdlijnen 16 Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CSG Liudger 16 Medezeggenschap 16 Samenwerking 17 ICT 17 Huisvesting Christelijke identiteit 21 Jaarthema 22 Pesten en het opvoeddebat 22 Bijeenkomst pastores 22 Lesbrief 22 Rol van identiteitscommissie 23 De C van Liudger 23 Identiteitsmiddag 23 Liudgertop Onderwijs en zorg 25 Aanbod van alle locaties 26 Leerlingenaantallen LWOO 27 Prognose leerlingenaanbod 27 Opbrengsten Schoolontwikkeling 29 Beleidsplannen 29 Toelatingsbeleid 29 School aan Zet 30 Aandachtsgebieden 30 Ouderbetrokkenheid 30 Leerlingenactiviteiten 31 Leerlingenbegeleiding 31 Burgerschap 31 Taal- en rekenbeleid 31 Passend onderwijs Kwaliteitszorg 35 Kwaliteitszorgkader 36 Organisatie van de kwaliteitszorg 36 Instrumenten 36 Locatiebezoek Raad van Toezicht 37 Locatiebezoeken College van Bestuur 37 Visitatie Fricolore 37 Onderwijsinspectie 37 Klachten Personeel 41 Aannemen en behoud van jonge docenten 42 Dienstverband startende leraar 42 Afstand tot de arbeidsmarkt 42 Invoering nieuwe wet op de onderwijstijd 43 Levensfase bewust personeelsbeleid 43 Professionalisering 43 Entreerecht 44 Functiemix 44 Gesprekscylcus 45 Leraren in opleiding en nieuwe docenten 45 Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen 45 Arbo en veiligheid 46 Verzuim Kerncijfers personeel In- en externe communicatie 49 Huisstijl 50 Ontwikkeling communicatiemiddelen 50 Voorlichtingsactiviteiten Hoogtepunten per locatie 53 Locatie Burgum 54 Locatie Raai 55 Locatie De Ring 56 Locatie Splitting 57 Locatie De Ring Financiën 61 Colofon 67 Jaarverslag 2014 CSG Liudger 3

4

5 Voorwoord In ons jaarverslag willen we tot uitdrukking brengen waar we onze tijd, energie en geld voor inzetten. Ons werk gebeurt door bevlogen personeel. Het werken in het onderwijs is meer dan een baan van negen tot vijf. Je kunt niet zonder passie voor leerlingen en het vak dat je geeft. Ook de mensen die het onderwijs ondersteunen doen dat in het besef dat alles gaat om goed onderwijs aan onze leerlingen. Geloof je? Of geloof je het allemaal wel? We leven in een tijd van relativering en soms cynisme. Een tijd ook waarin we denken dat alles maakbaar is en we risico s zoveel mogelijk willen vermijden en indammen. Ook verjuridiseert de wereld om ons heen. Als we het ergens niet mee eens zijn, dienen we een klacht in en in het ergste geval zoeken we ons gelijk bij de rechter. In zo n wereld gaat de menselijke maat verloren. Als we in een wereld willen leven waar geen fouten gemaakt mogen worden, alle risico s zijn uitgebannen en waar we niet meer kunnen en mogen leren van onze fouten creëer je tegenstand, kom je tegenover elkaar te staan en leef je vanuit angst. Een dergelijke wereld kan een scholengemeenschap niet zijn. In een omgeving waarin geleerd wordt, zijn fouten juist nodig om je verder te brengen. Je mag nadenken en analyseren waar het niet goed ging. Je bedenkt hoe het de volgende keer beter, of juist wel goed kan gaan. In de gemeenschap die we vormen als leerlingen, ouders, personeel willen we een ander geluid laten horen. We willen van betekenis zijn voor elkaar, onze toeleverende basisscholen, het onderwijs waar onze leerlingen naar toe gaan als ze bij ons een diploma halen en andere belanghebbenden. Je mag groeien tot de mens zoals God je bedoeld heeft Deze mens is nooit af. Mensen zoeken naar de verbinding met anderen, naar samen, naar de vragen van de ander en jezelf. Deze mens heeft ook (het) geloof nodig. Namelijk dat je door inspanning een bijdrage kunt leveren aan een andere, betere wereld. Dan kun je niet onverschillig zijn of cynisch, dan heb je geloof, hoop en liefde nodig. In de gemeenschap waarin we staan, willen we daar samen over nadenken. Zo zoeken we elk jaar naar de beste opleiding, begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling voor onze leerlingen. Zo proberen we samen een scholengemeenschap te zijn waar iedereen zich gekend mag weten. Vanuit de overtuiging dat wij beelddrager van Christus zijn, die in Zijn leven heeft laten zien wat goed is voor de ander. Daarom staan wij voor dat er eerst gepraat wordt. Dat we proberen om elkaar te begrijpen, weten te vinden en bereiken. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe we ook dit jaar met z n allen weer bezig zijn geweest om goed onderwijs aan onze leerlingen in Drachten, Burgum en Waskemeer te geven. Hoe we proberen op een verantwoorde en zorgvuldige manier te werk gaan om de ons ter beschikking gestelde middelen te gebruiken, ten dienste van goed onderwijs aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Joop Vogel, voorzitter College van Bestuur Jaarverslag 2014 CSG Liudger 5

6

7 1. Verslag Raad van Toezicht

8 Inleiding De Raad van Toezicht (RvT) van CSG Liudger heeft dit jaar een verandering in de samenstelling ondergaan. De heer W. Brons is vervangen door de heer D.J. van der Zee. De huidige voorzitter heeft toegezegd aan te blijven tot juli De RvT heeft zich in 2014 onder andere bezig gehouden met Passend Onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs van CSG Liudger, het sectorakkoord VO en governance. Er is aandacht besteed aan de verantwoordingen op tal van terreinen door het College van Bestuur (CvB). Hieronder wordt verder ingegaan op de onderwerpen die op de agenda hebben gestaan. Samenstelling in 2014 Mevrouw S.E. Hoekstein - voorzitter RvT Mevrouw M.J. Lohmann - vicevoorzitter RvT De heer M. Amperse De heer C. van Buiten De heer P. Fortuin De heer J.G. Christiaanse De heer D.J. van der Zee Mevrouw A.J. Radersma - notulante RvT (in het jaar 2014 is afscheid genomen van de heer W. Brons) De RvT zet er bij de samenstelling van de Raad op in om zoveel mogelijke relevante achtergronden vertegenwoordigd te hebben. Momenteel hebben de leden kennis van onderwijs, financiën, HRM, facilitaire zaken, jeugdzaken en kennis van en ervaring met politiek of gemeentelijke overheden. Rooster van aftreden Naam Benoemd in Aftredend in S.E. Hoekstein 2005 J.C. Christiaanse 2008 M.J. Lohmann 2012 J.M. Amperse 2013 C. van Buiten 2013 P.S. Fortuin 2013 D.J. van der Zee e termijn 2e termijn Verlengde 2e termijn Vervroegd aftreden 8 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

9 Commissies De identiteitscommissie houdt zich bezig met de borging van de christelijke identiteit van de scholengemeenschap. Ze is de gesprekspartner en het klankbord van het CvB voor dit belangrijke beleidsterrein. De identiteitscommissie vanuit de RvT heeft in 2014 meerdere malen contact gehad met beleidsmedewerkers identiteit van CSG Liudger. De commissie rapporteert hierover aan de RvT. De auditcommissie controleert vooraf aan de vergaderingen van de RvT de financiële stukken die op de vergadering behandeld worden en geeft daarover adviezen. De geformuleerde adviezen gaan over de financiële kwartaalrapportages, de managementletter van de accountant, de risico-inventarisatie en het risicomanagement, de jaarrekening 2013 en het accountantsverslag, de begroting 2015 en de treasury (vermogensbeheer). Tijdens de vergadering waar de jaarrekening ter vaststelling aan de RvT wordt voorgelegd, heeft de gehele raad overleg met de accountant. Het jaar 2014 was het eerste jaar met de nieuwe accountant van Ernst en Young (EY). De remuneratiecommissie wordt omschreven als de personeelscommissie. Het jaar 2014 staat in het teken van continuering van het beleid dat in 2013 werd ingezet. In 2014 zijn twee functioneringsgesprekken met de leden van het CvB gevoerd. Ook heeft ze evenals vorig jaar in overleg met de RvT besloten om geen salarisverhogingen aan leden van het CvB toe te kennen. De renumeratiecommissie rapporteert over haar werk aan en in de RvT. Werkwijze en jaaractiviteiten De RvT ontvangt elk kwartaal een rapportage die is gebaseerd op het intern toezichtskader en het bestuurlijk toetsingskader van het CvB. De zes hoofddomeinen die in de kwartaalrapportage staan zijn; identiteit, onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en organisatie, in- en externe communicatie en financiën. In dit verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich onder andere beziggehouden met: - De ontwikkelingen en invoering van Passend Onderwijs. De RvT zoomt telkens in op de vraag of de scholengemeenschap voldoende voortgang boekt en klaar is voor invoering op 1 augustus In de RvT is ook nagedacht over de bestuurlijke ontwikkeling van het samenwerkingsverband en hoe het interne toezicht daarin is geregeld. Het CvB heeft de RvT geïnformeerd over het ondersteuninsplan van het samenwerkingsverband en de ondersteuningsprofielen van de locaties van CSG Liudger. - Op 22 januari van 2014 heeft de RvT zich met het CvB gebogen over de jaarlijks gemaakte risico-inventarisatie en de trends en ontwikkelingen in de omgeving van CSG Liudger. Op basis van het hierover gevoerde gesprek heeft de Raad een aantal belangrijke aandachtspunten benoemd: professioneel personeel; christelijk onderwijs als onderscheidend vermogen, waarbij het motto accent op aandacht waargemaakt moet worden; betrokken leerlingen en ouders als ambassadeurs van de scholen; zoeken naar samenwerkingspartners om het christelijk vo in de regio te waarborgen en te anticiperen op de krimp. - Jaarlijks worden ook de meerjarenopbrengsten vo van de locaties van CSG Liudger met de Raad gedeeld. Zo houdt de Raad een goed overzicht over de kwaliteit van het onderwijs en de manier waarop het CvB beleidsmatig omgaat met de Jaarverslag 2014 CSG Liudger 9

10 geboekte resultaten. Ook de instroomcijfers en examenresultaten komen voorbij. In 2014 is het inspectierapport van de vmbo/mavo-locatie Splitting, over de kb-afdeling veelvuldig aan bod geweest. De kwaliteit van de kb-afdeling is binnen één jaar van zwak weer voldoende beoordeeld. - In juni is het sectorakkoord vo in de Raad gepresenteerd. Dit akkoord is gesloten tussen het ministerie van OCW en de VO-raad. Het akkoord kent zeven ambities: uitdagend onderwijs voor elke leerling, eigentijdse voorzieningen, brede vorming voor alle leerlingen, partnerschap in de regio, scholen als lerende organisatie, toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling en nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht. In het nieuwe schoolplan wordt het sectorakkoord vertaald naar schoolbeleid. - De Raad van Toezicht is in 2014 met het eigen intern toezichtkader aan de slag gegaan en heeft het eigen functioneren geëvalueerd. Ook heeft de Raad van Toezicht afgesproken dat ze in 2014 en 2015 gesprekken wil met drie raden van toezicht/besturen van het christelijk basisonderwijs (de Tjongerwerven, PCBO Tytsjerksteradiel en PCBO Smallingerland). De Raad hecht eraan door middel van scholing de kennis en vaardigheden te vergroten en bij te blijven op het gebied van governance en toezicht. Ook het rapport De letter en de geest, adviezen over de versterking van bestuurskracht in het voortgezet onderwijs zijn met elkaar gedeeld. - De treasury en het statuut. - De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel die gehouden zijn in zijn gepresenteerd en besproken. - De visitatie door Fricolore van de locaties Raai en de HAVOtop zijn besproken. - De locatiebezoeken gebracht door het RvT aan locatie Burgum en de Centrale Diensten. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad (MR) en de Raad van Toezicht elkaar. Dit jaar is vooral gesproken over de rol van de RvT, de krimp en de kwaliteit van het onderwijs. Ook bezochten twee leden van de Raad van Toezicht een vergadering van de Medezeggenschapsraad. Nevenfuncties Raad van Toezicht Martin Amperse Lid Raad van Toezicht CPO Tjongerwerven, Donkerbroek Eigenaar Amperse Finance & Management, Drachten (ZZP inzet) Marjon Lohmann Penningmeester/secretaris Windsurfvereniging Makkum 96 Penningmeester bloemschikstudieclub De Klimop Mentor van een verstandelijk beperkte mevrouw en mentor/bewindvoerder van een andere verstandelijk beperkte vrouw Lid van een verwantenraad van Talant Lid van diverse projectgroepen van Talant 10 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

11 Piet Fortuin Vicevoorzitter CNV Vakmensen, Utrecht Lid gemeenteraad Smallingerland Lid algemeen bestuur bedrijvenpark Drachten Chrisstof van Buiten Sponsorcommissie jeugdvoetbal van Bergum BCV combinatie Accountant van stichting Noorderlingen Siebrith Hoekstein Geen nevenfuncties Hans Christiaanse Geen nevenfuncties Durk Jouke van der Zee Geen nevenfuncties Jaarverslag 2014 CSG Liudger 11

12 Zien dat je elkaar vertrouwt.

13 2. Schoolorganisatie

14 Missie en visie CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missie vertaalt zich in de vier kernwaarden respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Iedere locatie heeft een eigen karakter met verschillende kenmerken en specialismen. De locaties hebben zelf een aantal kernbegrippen gekozen die het eigen karakter het beste weergeven. Daarmee wordt het eigene van iedere locatie benoemd en zichtbaar. CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat. Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten gaan. CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan. Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en gewaardeerd voelen. CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen. In wederzijds respect willen we de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel, wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij. 14 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

15 CSG Liudger Splitting richt zich op persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen. Geen wonder dat leerlingen én docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met één centraal doel: zorgen dat onze leerlingen met een diploma onze school verlaten. CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder te ontwikkelen. En we betrekken ouders actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving. De missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht. Organigram CSG Liudger Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale diensten: - stafmedewerker FEZ - afdelingen: AO - FD - ICT Directiesecretariaat Regiocoördinator SWV Beleidsmedewerker P&O Beleidsmedewerkers Identiteit Beleidsmedewerker IEC Beleidsmedewerker O&K Locatiedirecteur SPLITTING Locatiedirecteur DE RING Locatiedirecteur WASKEMEER Locatiedirecteur BURGUM Locatiedirecteur RAAI Teamleiders Teamleiders Teamleiders Docenten en OOP Docenten en OOP Docenten en OOP Docenten en OOP Docenten en OOP Jaarverslag 2014 CSG Liudger 15

16 Organisatie op hoofdlijnen CSG Liudger kent een Raad van Toezicht (RvT) met een College van Bestuur (CvB). Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in de statuten en de reglementen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de locatiedirecteuren vormen de schoolleiding. In de schoolleiding vindt afstemming en overleg plaats over bovenschoolse en schoolse zaken. Het College van Bestuur heeft de rol, verantwoordelijkheid en taak van werkgever binnen de Stichting voor Christelijke Voortgezet Onderwijs voor de Regio Oost Friesland. De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen locatie voor wat betreft het borgen en versterken van de identiteit, de inhoud van het onderwijs, de uitvoering van het personeelsbeleid, uitvoering kwaliteitszorg, de in- en externe communicatie en de financiën. Dit alles binnen de kaders die daaraan gesteld zijn door het College van Bestuur. Het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad, die op het niveau van de scholengemeenschap functioneert. Locatiedirecteuren kunnen onderwerpen bij de Medezeggenschapsraad inbrengen die ter advisering en/of instemming moeten worden voorgelegd. Het College van Bestuur geeft vooraf akkoord op de inbreng van de locaties. De locatieleiding (locatiedirecteur en teamleiders - indien aanwezig) voeren het overleg met teams, de ouderraden (ook wel klankbordgroepen of ouderpanels genoemd), de leerlingenraden en de vaksecties. Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CSG Liudger - Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de onder de Stichting ressorterende school of scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. - Het College van Bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden school of scholen, conform de wet en de statuten. - Het College van Bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden en het functioneren van de school en de directeuren en de controller. - De wijze waarop de directeuren bijdragen aan het beleid en de manier waarop de samenwerking met het College van Bestuur vorm krijgt, zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het College van Bestuur voert ten minste zesmaal per jaar overleg met de locatiedirecteuren. In het managementstatuut zijn voorts de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het College van Bestuur opdraagt aan directeuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut overeenkomstig artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. - De voorzitter van het College van Bestuur voert het overleg met de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen. - Het College van Bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de directeuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de overeenkomsten. - Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks in het kader van de horizontale verantwoording voor 1 juli een integraal jaarverslag over het vorige kalenderjaar wordt uitgebracht. Medezeggenschap CSG Liudger heeft een actieve Medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en personeel denken en praten mee over het beleid van onze scholengemeenschap. De verhoudingen tussen de Medezeggenschap en het College van Bestuur zijn goed. In 2014 zijn weer diverse onderwerpen aan de orde geweest. Ieder jaar is een belangrijke vaste plaats ingeruimd voor 16 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

17 overleg over het formatieplan, de begroting, de meerjarenbegroting, de jaarrekening, de schoolgids, de vakantieregeling en het arbobeleid. Daarnaast was er aandacht voor de functiemix, het entreerecht en onderwijskundig gerelateerde onderwerpen. Een belangrijke zaak was dit jaar ook het taakbeleid, waarbij gekozen is voor een locatiegerichte aanpak. Samenwerking CSG Liudger is een scholengemeenschap die verbinding zoekt met de samenleving. Het afgelopen jaar is ingezet op goede contacten met de basisscholen in onze omgeving. Nadrukkelijk is samenwerking gezocht met de basisscholen van PCBO Smallingerland, PCBO Tytsjerksteradiel en de Tjongerwerven in de Stellingwerven. Het gaat daarbij om de doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan de aanmeldingsprocedure en de onderlinge contacten. De samenwerking met de 14 christelijke vo-scholen, verenigd in Fricolore, is goed. Naast het Fricolore hoofdbestuur wordt er samengewerkt op vmbo-niveau en op het gebied van personeelsbeleid en scholing. Goede contacten zijn er ook met het vervolgonderwijs. Met de MBO-scholen worden meerdere projecten gedaan. Er is onderwijskundige samenwerking met de Friese Poort en het Friesland College. Met het HBO participeren we in het aansluitnetwerk VO-HBO. Ook krijgen onze havoleerlingen de kans om een week kennis te maken met het studeren aan een HBO-school. Ze leren zo gericht te kiezen en weten wat er binnen het HBO van hen wordt verwacht. De voorzitter van het College van Bestuur heeft zitting in het bestuur van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een samenwerking is er ook met de gemeentebesturen in de omgeving. Naast huisvesting is er overleg over zorg en begeleiding van leerlingen én over het voorkomen van schooluitval en verzuim. De contacten zijn bijzonder goed te noemen. ICT Aanschaf hardware Begin 2014 is samen met Ingenion, externe expert op het gebied van Europese aanbestedingen van ICT-middelen, gestart met het zoeken naar een nieuwe hardware leverancier. Met als doel in de zomervakantie van 2014 de afgeschreven computers van alle locaties te vervangen. Door een goede samenwerking tussen de nieuwe hardware leverancier SWITCH IT en de afdeling systeembeheer is de doelstelling met succes behaald. Verbinding Het netwerk van de praktijkonderwijs locatie De Ring is tijdens de zomervakantie gekoppeld aan het totale CSG Liudger netwerk via een directe glasvezelverbinding, die tussen de Splitting en De Ring ligt. Telefonie Na enkele malen uitstel is in de herfstvakantie de telefonie omgezet van het Shoretel platform naar het KPNéén platform. Hierbij is gestart met de vaste telefonie, de mobiele integratie volgt in Jaarverslag 2014 CSG Liudger 17

18 Shera Samen met afdeling In- en externe communicatie (iec) en ITON is een vervolg gekomen op het werken met SharePoint. SharePoint is een robuust Microsoft Platform, dat de samenwerking tussen personeelsleden, partners en klanten makkelijker maakt. Gebruikers van SharePoint krijgen één werkomgeving die toegang geeft tot informatie uit alle gekoppelde applicaties, webservices en andere informatiebronnen. Deze informatie kan eenvoudig bewerkt en gedeeld worden. SharePoint noemen wij Shera. De focus ligt eerst op de ontwikkeling van een digitale werkomgeving voor personeel, vervolgens volgt de leerling (en eventueel ouders). Voor de toekomst wordt gekeken hoe het personeel- en leerlingendeel geïntegreerd kan worden. Leerlingenadministratie Door de overgang van SIMAC naar SOMtoday BV heeft ons leerlingadministratiesysteem te maken gehad met verschillende fouten waardoor het programma niet op de juiste manier functioneerde. De afdeling applicatiebeheer is langs de locaties gegaan voor het geven van workshops aan het personeel om hen beter te scholen en voor te lichten over de mogelijkheden van het werken met SOMtoday. Samenwerking met andere scholen heeft een templaterapport opgeleverd waarin het ontwikkelingsperspectief van een leerling staat weergegeven. CSG Liudger is gekwalificeerd voor het uitwisselen van leerlinggegevens via OSO (= Overstapservice Onderwijs). Hierdoor kunnen in 2015 gegevens van nieuwe leerlingen digitaal geïmporteerd worden vanuit basisscholen die ook gekwalificeerd zijn. Huisvesting In 2014 kwam een einde aan een driejarige periode van (ver)nieuwbouw. In 2012 werd de nieuwe vmbo/mavo-locatie Splitting in gebruik genomen, na een tijdelijk verblijf van ruim anderhalf op de Burgemeester Wuiteweg. Begin 2014 werd de nieuwbouw van de havo/vwo-locatie Raai in gebruik genomen door leerlingen, docenten, leiding en OOP. Ook zij hadden anderhalf jaar op de Burgemeester Wuiteweg gewoond. De Centrale Diensten hebben begin 2014 hun intrek weer genomen op de locatie Raai, na een verblijf op de Zanding van bijna anderhalf jaar. Beide verhuisperioden zijn voorspoedig en zonder tegenslagen verlopen. Beide nieuwe scholen maken gebruik van een koude-warmte opslagsysteem voor verwarming en koeling. Voor een optimaal gebruik van dit systeem is een monitoring opgezet met ondersteuning van Royal Haskoning. CSG Liudger heeft in het kader van duurzaamheid zelf gefinancierd. Bij dit gehele project is de gemeente subsidieverstrekker en verantwoordelijk voor het uiteindelijke financiële resultaat. De bijdrage van CSG Liudger is gemaximaliseerd op 3,8 miljoen (inclusief bovengenoemde ). De slotbijdrage in 2014 is In 2014 zijn plannen ontwikkeld om zonnepanelen op de daken van locatie Splitting en locatie Raai te plaatsen. Hiervoor zijn subsidieaanvragen ingediend. De subsidie op dit project van is inmiddels verleend en we hopen in 2015 de werkzaamheden uit te voeren. In november is de gemeente gestart met de terreininrichting. Dit project loopt door tot 1 juni Er worden waterpartijen gegraven rondom de Splitting en de Raai. Het beoogde resultaat is een groene parkachtige omgeving, waar het voor veel mensen goed toeven is. De kosten voor de terreininrichting zijn voor de Gemeente Smallingerland. In het kader van een gezond schoolplein werd een subsidieaanvraag gedaan van , welke gehonoreerd is. Deze subsidie zal gebruikt worden voor vormgeving en inrichting van de nieuwe schoolpleinen: de uitvoering staat voor 2015 gepland. 18 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

19

20 20 Jaarverslag 2014 CSG Liudger Zien dat je samen de dag opent.

21 3. Christelijke identiteit

22 Jaarthema Het jaarthema van het schooljaar is: de betekenis van christelijk onderwijs in een ontkerstende samenleving. Hoe geef je vorm aan de christelijke identiteit van de scholengemeenschap als de wereld om je heen steeds minder verbonden is met je christelijke uitgangspunten en waarden en normen? Hoe geef je concreet handen en voeten aan je identiteit? Met deze en andere vragen zijn we dit jaar aan het werk gegaan. De christelijke identiteit laat zich niet alleen vangen in het vieren van christelijke feestdagen of bijeenkomsten waarin het onderwerp centraal staat. De school wil een gemeenschap zijn waarin Bijbelse waarden en normen het dagelijks handelen van leerlingen, ouders en personeel bepalen. Dat is de grootste opdracht die we zien. Hieronder wordt melding gemaakt van een aantal activiteiten die te relateren zijn aan onze identiteit. Daarin zijn we niet volledig. Wel geeft het een mooi overzicht van de zaken die we als scholengemeenschap van belang vinden. Pesten en het opvoeddebat Vorig jaar werd Nederland opgeschrikt door twee zelfdodingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De oorzaak lijkt systematisch pesten op school. In de samenleving is daardoor weer extra aandacht voor pesten op school gevraagd. Er was zelfs wetgeving op dit deelterrein in voorbereiding. Ook werden scholen verplicht om met erkende antipestprogramma s op school te gaan werken. De identiteitscommissie heeft om deze (en andere) reden(en) bedacht dat de Liudgerlezing/het opvoeddebat dit jaar in het teken kon staan van Pesten op school. Spreker op deze avond was mevr. C. Hamming, trainer bij de stichting Omgaan met pesten. Op een geanimeerde avond op 10 maart kwamen ongeveer 50 ouders en personeelsleden van CSG Liudger af. CSG Liudger had in de achterliggende periode het anti-pestbeleid al tegen het licht gehouden en het beleid nog eens op een rij gezet en verwoord in een beleidsnotitie van januari Dit beleid past in ons beleid om ongewenste omgangsvormen te bestrijden. Bijeenkomst pastores Dit jaar stond het overleg met de pastores nogmaals in het teken van rouw en rouwverwerking. Dit keer werd door één van de vertrouwenspersonen verteld hoe er met situaties van rouw (vooral door het overlijden van (ex-)leerlingen en ouders van leerlingen) wordt omgegaan. Naar aanleiding van een inleiding door G. van der Sluis (vertrouwenspersoon te Burgum) ontstond een levendig gesprek. Het tweede onderwerp dat aan de orde kwam was, de meerwaarde van christelijk onderwijs in een steeds seculierder wordende wereld. Lesbrief Twee docenten van de locatie Burgum hebben de opdracht gekregen om voor de eerste en tweede klassen van CSG Liudger, op twee niveaus (pro/vmbo en havo/vwo) een lessenserie te maken over de missie en kernwaarden van CSG Liudger. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de geschiedenis; Wie was Liudger? Waarom is voor deze schoolnaam gekozen? In september is een eerste proef van een aantal lessen gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de lessenserie uiteindelijk in druk of digitaal verschijnt en op de locaties van CSG Liudger wordt gegeven. 22 Jaarverslag 2014 CSG Liudger

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie