Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg"

Transcriptie

1 Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders uit alle sectoren van de zorg zijn lid van de VBZ, In 2014 telde de vereniging 33 leden. De VBZ maakt zich samen met haar leden sterk voor goede zorg in de KAM-regio. De VBZ komt op voor de belangen van haar leden. De vereniging streeft naar goede condities en randvoorwaarden voor het functioneren van de aangesloten zorgaanbieders binnen de regio. De Vereniging Missie statement In 2014 hebben de leden van de Vereniging een statement gemaakt: we vinden elkaar in een gedeeld streven naar het leveren van zorg die optimaal aansluit bij de zorgvraag. Het belang hiervan overstijgt het individuele belang van de leden. In verenigingsverband staan zorgkwaliteit, goed werkgeverschap en het delen van informatie centraal. Het statement is leidend voor het beleid van de komende jaren. Samenstelling bestuur: In 2014 zag het VBZ-bestuur er als volgt uit: J.E. Bauer (Hartekamp Groep) Voorzitter L.E.F. van Ruth (ViVa! Zorggroep) portefeuillehouder Programma Arbeidsmarkt HRM en Scholing A. Schouten (Zorgbalans), portefeuillehouder Wonen Welzijn Zorg P. van Barneveld (KG) portefeuillehouder Programma Basiszorg en Specialistische Zorg P. Kühn (Nieuw Unicum) penningmeester E. de Ruijter (GGZ ingeest) portefeuillehouder Onderzoek Team Bureau VBZ: V.l.n.r. zittend: Marion, Joane, Marie-Susan, Antje, Liesbeth,Monique V.l.n.r. staand: Riska, Astrid, Karin, Sophie, Robert, André, Tanja (niet op de foto: Gert Jan, Jos, Margriet) 1

2 Directeur: Tanja Ineke heeft met ingang van 13 oktober 2014 Marten Ebbenhorst opgevolgd Programma Basiszorg Specialistische Zorg: Gert-Jan de Haas Programma Wonen, Welzijn, Zorg: André de Jong Programma Arbeidsmarkt: Margriet Bink, Marie-Susan van der Munnik, Liesbeth van Hellemondt, Marion Fisser, Karin Velda, Joane Hasken Ketens en netwerken: Antje Kleef en Monique Panneman Secretariaat: Riska van Wijgerden, Astrid van Rooden, Sophie Financiën: Jos Wagenaar, Karin Velda Communicatie Interne Berichten zijn gestuurd naar de communicatie-afdelingen van VBZ-lidinstellingen. De leden kunnen deze berichten via hun interne communicatiemiddelen verspreiden. Uit het lezersonderzoek onder de abonnees van de papieren VBZ-Nieuwsbrief in 2013 kwam naar voren dat driekwart van de respondenten de voorkeur geeft aan een digitale nieuwsbrief. In juli 2014 is de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd aan 800 adressen (bestuurders en diverse functionarissen binnen de VBZ, stakeholders en andere geïnteresseerden). De digitale nieuwsbrief informeert de lezer over standpunten, activiteiten en ontwikkelingen van en in de VBZ. In 2014 zijn xx nieuwsbrieven verschenen. De website is in 2014 vernieuwd. De VBZ is steeds meer een actieve partij geworden in de regio in samenwerking en overleg met anderen. De VBZ wil ook standpunten en visies uitdragen. Meer nog dan voorheen is het van belang is dat de sector zich profileert en laat zien in de verhouding met stakeholders in de regio. Sinds 1 augustus staat de website live. De site heeft de volgende functionaliteiten: Actueel landelijk en regionaal nieuws Informatie is te vinden via Thema s en Werkgroepen Gebruiker heeft een persoonlijk profiel, een eigen homepage Werkgroepen zijn alleen voor functionarissen van de VBZ-leden Berichtencentrum Wat is de VBZ? Bestuur en Organisatie Regiokaart met overzicht van alle VBZ Leden Ter gelegenheid van het afscheid van Marten Ebbenhorst, directeur Bureau VBZ, is een minisymposium met als thema Uit de kunst georganiseerd. Cliëntbelang De kracht, verantwoordelijkheid van en regie door de cliënt vormen het uitgangspunt voor zorgverlening. Over de positie, belangen en invloed van de cliënten hebben we in 2014 overlegd met en input gebruikt van Zorgbelang Noord-Holland. 2

3 De platforms en programma s Gezamenlijke inkoop Doel van gezamenlijk inkopen is het delen van kennis en informatie en het bereiken van financiële voordelen. Aan dit project nemen 13 leden deel. In 2014 kwamen de inkopers 7 keer bijeen. Er was een inhoudelijk seminar over best value procurement, het inkoopproject Afval ging van start en het project Bonussen werd afgerond. Platform Gehandicaptenzorg In 2014 stond de transitie van zorg steeds prominent op de agenda van het platform. Specifiek wisselden we kennis en ervaringen uit over de relatie met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. De werkgroep expertise beantwoordde de vraag: hoe kunnen we in het verlengde van de wijkteams in het kader van de WMO de juiste expertise leveren over wat mensen met een beperking nodig hebben. Ook besteedden we aandacht aan versterking van cliëntparticipatie en de doelgroep Licht Verstandelijk Beperkten. Wonen, Welzijn, Zorg Afstemming met gemeenten in regio over transitie en transformatie Met de gemeenten in de subregio IJmond en Zuid-Kennemerland vindt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overleg plaats, dat voor het jaar 2014 met name in het teken van de transitie stond. Te beginnen met de inkoop: er is veel afstemming met gemeenten geweest om te zorgen dat de wijze waarop de inkoop plaatsvond aansloot op de praktijk van met name cliënten. Na de gunning van de inkoop hebben de VBZ en haar leden gemeenten die daar behoefte aan hadden terzijde gestaan bij onder andere de volgende onderwerpen: Communicatie: hoe schrijf je een brief die iemand met een verstandelijke beperking begrijpt? Toegang: een aantal leden neemt bijv. deel aan een pilot op dit gebied van gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering: iwmo, (digitaal uitwisselen van declaratie en informatie) Verantwoording: kunnen we een toename van de overhead en bureaucratie voorkomen? Hoe voorkomen we dat straks geen cliënten tussen het wal en het schip vallen? Met de gemeenten in Amstelland en Meerlanden is er in 2014 hard aan gewerkt dat de afstemming tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgaanbieders verder vorm krijgt. Hierbij zijn contacten gelegd met de betrokken partijen en vinden in 2015 in beide subregio s samenwerking met de regio secretaris startbijeenkomsten plaats waarin dit overleg verder vorm wordt gegeven. Vastgoed netwerk Zorgvastgoed is voor zorgaanbieders een belangrijk onderwerp. Vastgoed is kapitaalintensief en dient daarom zo effectief mogelijk benut te worden. Om deze reden beschikt de VBZ over een vastgoed netwerk, waarvan de leden (vastgoedverantwoordelijken binnen de aangesloten organisaties) in september bijeen geweest zijn. Langer thuis wonen is hierbij een belangrijk thema voor kwetsbare burgers: belangrijk daarbij is dat er geschikte huisvesting is met de daarbij benodigde voorzieningen. Daarom neemt Bureau VBZ deel aan relevante projecten op het gebied van wonen met zorg, zoals: 3

4 1) Een project in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland met als kernvraag: In hoeverre is de woningvoorraad geschikt voor de extramuralisering van de zorg en welke aanpassingen moeten worden verricht om in de toekomst het aanbod te laten aansluiten op de vraag? 2) Een project bij de gemeente Haarlem waarbij een vervolg zal worden gegeven aan de WZW verkenner van Object Vision. Doel zal naar verwachting zijn om aanvullend op onderzoek 1 de benodigde voorzieningen (incl. loopafstand) in beeld te brengen. Basiszorg & Specialistische Zorg De speerpunten van het programma Basiszorg en Specialistische Zorg (BSZ) zijn: 1. Integrale zorg, behandel- en zorgnetwerk en substitutie van zorg. 2. Kenniscentrum, overzicht en inzicht in landelijke en regionale ontwikkelingen en de uitwerking daarvan op regionale samenhang en samenwerking in zorgprocessen. 3. Relatie/ samenwerken met zorgverzekeraars en zorgkantoren. 4. ICT en keteninformatisering. De praktische uitvoering van deze speerpunten vindt plaats in sub-regionaal verband. Regie op de samenhang in de regio Om regie te kunnen voeren op de ontwikkeling van het nieuwe zorglandschap is het nodig om overzicht te hebben van A. waar veranderingen in zorgprocessen plaatsvinden en B. hoe en waar veranderingen nodig zijn of kansen en mogelijkheden liggen en sturing kan plaatsvinden. Als hulpmiddel hierbij is binnen de VBZ een procesmodel ontwikkeld een praatplaat als hulpmiddel voor verdere bespreking en verkenning. Basiszorg en Specialistische zorg in Zuid-Kennemerland Het bestuurlijk Regionaal overleg Basiszorg en Specialistische zorg in Zuid-Kennemerland is drie keer bijeen geweest. Enerzijds is er ingezet op het oppakken van concrete knelpunten en anderzijds zijn er grote stappen gezet op het gebied van regionale regie. Regionale regie De bestuurders in het RBS hebben collectief besloten de weg in te slaan naar integraal organiseren en financieren van (een deel van) de zorg in Zuid-Kennemerland en de HCZK in deze ontwikkeling de regie te geven. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de ontwikkeling van een nieuw zorglandschap in Zuid-Kennemerland. 4

5 Knelpunt dubbele diagnostiek Doel van dit project was voorkomen dat onderzoek ten onrechte zowel in de eerste- als in de tweede lijn wordt uitgevoerd. Dit resulteerde in de formulering van een top 10 dubbele diagnostiek. Vervolgens heeft een projectgroep van huisartsen en specialisten nader gekeken naar twee onderwerpen daaruit, Reumatologie en Orthopedie. De resultaten hiervan worden gebruikt bij het herijken van de transmurale zorgpaden van KG en SZ, resp. Spaarne Gasthuis. Voorkomen dat kwetsbare ouderen in crisis geraken (en op de spoedpost) Doel van dit project was te onderzoeken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om te voorkomen dat ouderen die straks langer thuis wonen in een crisissituatie komen en dan bijv. een beroep moeten doen op de spoedeisende hulp. Dit is uitgewerkt in een bestuurlijke werkgroep die heeft geconcludeerd dat preventief beleid in deze vraagt om samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners via persoonlijke (1-op-1) relaties. Hiervoor is een werkmodel ontwikkeld. LVB Ten behoeve van een effectieve ondersteuning van mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking in Zuid-Kennemerland is door GGZ, Huisartsen en Gehandicaptenzorg intensief samengewerkt. Er is geïnventariseerd welke elementen ontbreken voor een effectieve samenhangende ondersteuning van deze groep. Voorts zijn er (gezamenlijke) acties in gang gezet om verbeteringen te realiseren. Basiszorg en Specialistische zorg in Haarlemmermeer In 2014 is het bestuurlijk overlegplatform (bestuurders van zorgaanbieders en Zorg & Zekerheid) verder versterkt en stevig gepositioneerd. Het platform is versterkt in de eerste lijn door toetreding van eerstelijnspsychologen en geboortezorg. Daarnaast zijn de gemeente Haarlemmermeer en RIBW toegetreden. Gehandicaptenzorg: problematiek van mensen met een LVB GGZ: overgang van chronische patiënten/cliënten naar de GGZ en POH-GGZ Gemeente en Zorgverzekeraar: samenwerkingsovereenkomst en werkagenda Huisartsen: versterking van de organisatiegraad van de huisartsen Ziekenhuis: doorwerking van de fusie van KG en SZ in de regionale zorgprocessen Daarnaast zijn er buiten de vergaderingen om verschillende deelonderwerpen opgepakt o.a. het ontwikkelen van een regionaal informatiepakket voor professionals die te maken krijgen met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Basiszorg en Specialistische zorg in Midden-Kennemerland In 2014 is door een aantal zorgaanbieders Zorggroep IJmond 2.0 opgericht als het transmurale samenwerkingsverband voor Midden-Kennemerland. VBZ en ZONH hebben zich ingespannen voor een sterke vertegenwoordiging en deelname van de huisartsen in Zorggroep IJmond 2.0. Zorggroep IJmond werkt vanuit de visie dat ketensamenwerking gericht moet zijn op de voorspoedige terugkeer van de cliënt naar huis na een opname en het zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren thuis. Dit stelt nieuwe, zwaardere eisen aan de samenwerking tussen zorgverleners over de organisatiegrenzen heen. Het faciliteren van een goede overdracht tussen en binnen de eerste- en tweede lijn is daarom een speerpunt voor Zorggroep IJmond. Uit een inventarisatie over de overdracht tussen eerste en tweede lijn is een prioriteitenlijst gemaakt van knelpunten. Gestart wordt met de volgende twee onderwerpen: 5

6 Betere bereikbaarheid (elkaar sneller kunnen vinden) en kortere lijntjes tussen professionals. De gekozen oplossing is het bouwen van een simpele Zorgverlenerskaart voor de regio MKL Betere overdracht in patiëntenzorg in urgente en complexe situaties. De gekozen oplossing is het realiseren en implementeren van een richtlijn voor zorgverleners in MKL voor warme overdracht in complexe en urgente gevallen. VBZ en ZONH vervullen gezamenlijk de rol van keten coördinator bij dit speerpunt. Daarnaast zijn door Zorggroep IJmond 2.0 vijf zorgketens als speerpunt gekozen: obesitas bij kinderen kinderen met leer- en (motorische) ontwikkelingsproblemen ( helikopterpoli ) chronisch neurologische aandoeningen (incl. CVA) gerontopsychiatrie dementie Tactisch Overleg Kennemerland In het Tactisch Overleg vindt bespreking plaats van interpretatie en uitvoering van landelijk beleid in de regio. Aan het Tactisch Overleg nemen hoofden zorgbemiddelingsbureaus van de AWBZzorgaanbieders Kennemerland, loket nazorg van het KG, SZ, het CIZ en Bureau Zorgtoewijzing van het zorgkantoor Achmea deel. Het Tactisch Overleg heeft één keer per zes weken plaatsgevonden. Belangrijk agendapunt was realisatie van verschuiving van financiering van AWBZ-zorg naar ZVWzorg, van AWBZ naar WMO en van AWBZ naar WLZ. Welzijn op recept Welzijn op recept is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de zorgaanbieders door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen en hun zorggebruik verminderen. Welzijn op recept is na Haarlem nu ook gestart in Haarlemmermeer. Met het oog op het versterken van de relatie met gemeente en verzekeraar ondersteunt de VBZ dit initiatief door deelname in de stuurgroep in Zuid-Kennemerland. Programmaraad voor uitwisseling van patiënt- en cliëntgegevens Op initiatief van VBZ-KAM is eind 2013 het convenant afgesloten waarin de zorgorganisaties met elkaar spelregels afspreken om de samenhang in de regio te organiseren. Om praktische invulling te geven aan het convenant is eind 2013 een onafhankelijke programmaraad opgericht. Hiervoor zijn alle huisartsenorganisaties, apothekers- en fysiotherapeutenverenigingen, ziekenhuizen, VVT-, gehandicaptenzorg- en GGZ-organisaties in de KAM-regio benaderd; 27 zorgorganisaties hebben het convenant ondertekend en zijn lid geworden van de programmaraad. Voor de organisatieondersteuning heeft de programmaraad de Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) in de arm genomen. Er zijn twee prioritaire thema s bepaald waar aan gewerkt zal worden. Dat zijn: 1. Het ontwikkelen van een regionaal digitaal platform voor uitwisseling van informatie. 2. Het organiseren van de uitwisseling van medicatie-informatie. 6

7 Eind van het jaar is de programmadefinitie vastgesteld en is bepaald in welke projecten het programma uitvoering krijgt. Dat zijn: Digitaal verwijzen ICT voor de Patiënt Ketenzorg Elektronische (cliënt)overdracht (o.a. POINT) Medicatieoverdracht Regionaal zorgdossier Arbeidsmarkt HRM en Scholing Stichting RegioPlus, het samenwerkingsverband van 16 regionale werkgeversorganisaties in de zorg waaraan ook de VBZ deelneemt, heeft bij VWS met succes gepleit voor een subsidieregeling Op weg naar balans, voor de periode Voor genoemde periode is overeenkomstig landelijke afspraken gekozen voor vijf programmalijnen: Strategisch Arbeidsmarkt Beleid Werven met beleid Kwalificeren voor Zorg & Welzijn Beleid duurzame werken Programmalijn Strategisch Arbeidsmarkt beleid 1. Bewustwording, draagvlak en informatie-uitwisseling Voor het netwerk HRM zijn in 2014 twee bijeenkomsten georganiseerd: Terug naar de bedoeling (17 januari 2014), over het spanningsveld tussen onze leefwereld en de systeemwereld. Om organisaties te laten functioneren, is er voor bijna elke situatie een systeem bedacht en het aantal protocollen is eindeloos. Hierdoor drijven wij steeds verder af van waar het in de zorgsector om draait: de individuele behoeftes van de cliënt en de capaciteiten van een professional. Informatiebijeenkomst over de Wet Werk en Zekerheid (18 maart 2014). Deze bijeenkomst is in samenwerking met het netwerk Mobiliteit georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de wijzigingen met betrekking tot flexibele arbeid toegelicht, evenals het nieuwe ontslagrecht en de wijzigingen in de WW. Daarnaast zijn voor managers HRM nog twee bijeenkomsten georganiseerd, met als thema boventalligheid en mobiliteit. Deze worden verder toegelicht bij Strategisch Arbeidsmarktbeleid. In voorjaar en zomer 2014 is met alle managers HRM van de VBZ-instellingen individueel gesproken. Voor de zomer van 2014 stonden de gesprekken voornamelijk in het teken van mobiliteit en opleiding, in het kader van een eventuele deelname aan een regionaal sectorplan. In de zomer van 2014 hadden de gesprekken betrekking op de speerpunten binnen het HRM-beleid van de eigen instelling voor het komende jaar. Deze inventarisatie geeft input voor de activiteiten in het kader van dit programma. De individuele gesprekken worden door de leden positief beoordeeld. 7

8 2. Arbeidsmarktonderzoek Ten behoeve van het arbeidsmarktonderzoek in de regio KAM worden data op sectoraal- en instellingsniveau verzameld, doorlopend en uit verschillende bronnen. In 2014 heeft Bureau VBZ verschillende onderzoeken opgeleverd: Factsheet Arbeidsmarkt regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden ( februari 2014) Beleidsnotitie arbeidsmarktontwikkelingen zorg en welzijn (juni 2014) Notitie stand van zaken arbeidsmarkt zorg (september 2014) Notitie Arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn (december 2014) Vacature enquêtes 3. Strategisch Arbeidsmarktbeleid De arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg geven een (voorlopige-) daling van de werkgelegenheid aan. Er wordt daarom, zowel landelijk als regionaal, ingezet op maatregelen die bijdragen aan een goede oplossing van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg en het voorkomen van negatieve effecten op langere termijn. Deze maatregelen zullen voor een belangrijk deel worden gerealiseerd in het kader van sectorplannen. Regionale sectorplannen richten zich op scholing van werknemers en instroom van jongeren. In het sectorplan van de regio KAM worden concrete maatregelen ingezet met betrekking tot het ontwikkelen van competenties, scholing op hogere en andere kwalificaties en instroom van jongeren. Bij de uitvoering van de maatregelen in de regio KAM zijn in totaal bijna 2500 deelnemers betrokken en is een bedrag van ruim 2,6 miljoen aan subsidie (cofinanciering) toegekend. Het plan heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 september De VBZ is hoofdaanvrager van het sectorplan en verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de uitvoering. Organisatie en coördinatie In het kader van de uitvoering is binnen de VBZ in 2014 een aparte regionale projectstructuur ingericht, onder leiding van een Regiegroep Sectorplan. De Regiegroep is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor het project. De Regiegroep is verantwoordelijk voor besluitvorming, toezicht op de uitvoering en waar nodig bijsturing. Het bestuur van de VBZ ziet toe op de werkzaamheden van de Regiegroep Sectorplan en bewaakt de belangen van de leden van de VBZ. De Regiegroep legt periodiek verantwoording af aan het bestuur van de VBZ. Zowel alle organisaties die deelnemen aan het sectorplan als de betrokken werknemersorganisatie CNV Publieke Zaak nemen (verplicht) zitting in de regiegroep. Ten behoeve van een slagvaardige uitvoering van het regionale sectorplan heeft Bureau VBZ een projectleider sectorplan aangesteld. De projectleider draagt zorg voor de regionale projectorganisatie. Job-ready programma Naast de maatregelen die in het sectorplan zijn opgenomen op het gebied van scholing en instroom, heeft de VBZ met Randstad HR Solutions een eigen dienstenpakket ontwikkeld gericht op de bemiddeling van medewerkers naar ander werk, het Job-ready programma. In de voorbereiding zijn twee werkconferenties georganiseerd voor managers HRM over boventalligheid en mobiliteit en een mogelijke regionale aanpak (5 feb. En 16 mei) 8

9 Programmalijn Werven met Beleid Goede ondersteuning van en aanvulling op activiteiten van de leden bij werving en mobiliteitsvraagstukken en bewaken goede imago van de zorg. Ondersteuning instroomprojecten in het kader van instroom van personeel : Werkgroep Afstemming Instroom. Informatie-uitwisseling en overleg met Calibris, UWV, ROC Nova College over de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Het overleg heeft in 2014 inmiddels driemaal plaatsgevonden. In 2013 is er vanuit LPAO Hoofddorp een werkgroep Zorg en Welzijn geformeerd waarin gemeente, proeftuin Sociaal team, Calibris, niet aangesloten zorgorganisaties, ROC NOVA, VBZ, UWV en uitzendorganisaties samenkomen. Binnen dit overleg wordt afstemming gezocht en is er informatie uitwisseling met de Gemeente Haarlemmermeer inzake leren en werken voor de zorgsector. In 2014 is de werkgroep 4 keer bij elkaar gekomen, belangrijk agendapunt van deze werkgroep was de totstandkoming van een regionaal sectorplan Zorg in de buurt is een samenwerkingsverband van Nova College en Calibris, gericht op voorkomen vroegtijdig schooluitval. De VBZ neemt deel in de Stuurgroep. Informatieuitwisseling over het Project Zorg voor de buurt is in 2014 ondergebracht in het reguliere overleg Leren en Werken. Beeldvorming en Imago: Stel je eens voor Eind 2013 heeft de campagne Stel je eens voor een nieuwe impuls gekregen. Instroom van nieuwe werknemers is tijdelijk minder prominent, gezien de arbeidsmarkt. Wel is het belangrijk dat er in de toekomst weer mensen nodig zijn en wat deze mensen moeten kunnen. De huidige campagne speelt hier op in. Tot en met het voorjaar van 2014 waren alle uitingen op verschillende manieren in de regio zichtbaar. Na de zomer is de campagne geëvalueerd, geconcludeerd is dat de campagne nog bruikbaar is en dan met name de uitingen voor verpleegkundige en wijkverpleegkundige. Daarnaast is het belangrijk dat de informatie verstrekt wordt op en tijdens de presentaties op scholen, nog beter wordt afgestemd op de reële arbeidsmarkt situatie. VBZ Communicatienetwerk Het communicatienetwerk organiseerde op 19 juni een themabijeenkomst: Internetmarketing in de Zorg. In navolging op de bijeenkomsten over Social Media in de Zorg, werden de online marketing kansen voor de zorg belicht. Open Dag van de Zorg en Welzijn, 15 maart 2014, in samenwerking met RegioPlus In de regio hebben 35 locaties de deuren geopend tijdens de Open Dag. In samenwerking met de communicatieadviseurs van de VBZ leden is gewerkt aan een eenduidige presentatie in regionaal verband. De Open Dag werd gepromoot via Google AdWords, advertenties in de regionale H-a-H bladen en Social Media. Voor de leden die meededen aan de Open Dag zijn gadgets aangeschaft. Regionale voorlichting aan diverse doelgroepen (inzet presentatieteam Infopunt Zorg) Het presentatieteam Infopunt Zorg heeft het afgelopen schooljaar 38 presentaties verzorgd op de basis- en middelbare scholen in de regio. Het presentatieteam heeft op 9 banen- en beroepenmarkten de regionale werkgevers vertegenwoordigd. 9

10 Infopunt Zorg, informatieloket Het Infopunt Zorg, informatieloket was in 2014 vijf dagen per week operationeel en bereikbaar via telefoon, en via een link op Vragen om informatie worden veelal per mail afgehandeld. Verder blijkt dat de website voldoende informatie biedt. Website inclusief vacaturebank De website trok in unieke bezoekers. Tot 1 oktober 2014 zijn in totaal 398 vacatures geplaatst. Hiervan waren er 198 in Ouderenzorg en Thuiszorg, 99 in Ziekenhuis (incl. Heliomare, Sein en Atal Medial), 45 in Gehandicaptenzorg, 42 in Geestelijke Gezondheidzorg en 12 in de Jeugdzorg. Naast de website is er een Vacature App Infopunt Zorg, deze wordt gemiddeld 40 keer per maand gedownload. En is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Social Media (Twitter, Facebook) wordt actief getwitterd. Het aantal volgers is Het aantal fans op Facebook bedraagt Via social media is interactie gezocht met jongeren in verband met Stel je eens voor campagne, dit wordt weer gekoppeld aan de landingspagina van de campagne op infopuntzorg.nl. Programmalijn Kwalificeren voor zorg en welzijn Er is in de regio een effectieve afstemming tussen opleidingen en de zorgsector, met voldoende anticipatie op de ontwikkelingen in de zorg en de toekomstige vraag naar personeel, kwantitatief en kwalitatief, in de zorgopleidingen. Er wordt inhoud en uitvoering gegeven aan gedeelde verantwoordelijkheid, effectievere afstemming en regionale regievoering, gericht op betere en meer toekomstgerichte opleidingen van benodigd zorgpersoneel. Er bestaat bij de leden van de VBZ daarnaast sterk de wens om sneller in te kunnen spelen op trends en verwachtingen. Stuurgroep Leren en Werken In de regio functioneert vanaf 2008 de Stuurgroep Leren en Werken. In de Stuurgroep wordt door de VBZ op bestuurlijk niveau afstemming gezocht met het MBO (ROC Nova College) en het HBO (Hogeschool Inholland). In de Stuurgroep namen in 2014 ook vertegenwoordigers van gemeenten en UWV deel. De Stuurgroep moet zicht hebben voor de ontwikkelingen in de zorg en een visie op de toekomst, en daarmee bijdragen aan strategisch arbeidsmarktbeleid (HRM/HRD). In 2014 kwam de Stuurgroep viermaal bijeen. Belangrijke aandachtspunten waren: Verder definiëren van de rol van de Stuurgroep Leren en Werken. Het in januari 2014 genomen besluit dat VBZ een actieve rol zou gaan spelen in het opstellen van een regionaal sectorplan. Platform Opleiden Het platform opleiden heeft tot doel de bespreking van ontwikkelingen, informatie-uitwisseling en kennisdeling op het brede gebied van Leren en Werken. In 2014 zijn twee platformbijeenkomsten georganiseerd: De eerste bijeenkomst De maakbaarheid van de lerende medewerker (22 april 2014, 17 deelnemers, beoordeling 7,4) was er een uit de reeks van bijeenkomsten gerelateerd aan de Lerende Organisatie. 10

11 De tweede platformbijeenkomst (30 oktober 2014) staat in het teken van Zelfsturende Teams: succes gegarandeerd? Competenties voor de toekomst In vervolg op het rapport Competenties voor de toekomst (VBZ, 2012) heeft de VBZ in samenspraak met Hogeschool Inholland/Inholland Academy in 2014 een opleidingsaanbod aangeboden Onderstaande opleidingen zijn begin 2014 aan VBZ-leden aangeboden, met een korting van 10% ten opzichte van het reguliere aanbod. 1. Mantelzorgondersteuning voor professionals 2. Chronische pijn bij volwassenen en ouderen 3. Praktijkverpleegkundigen in het Verpleeghuis en VGZ 4. Ouderenzorg in de eerste lijn Project kwaliteit BPV begeleiding Project Leerklimaat in samenwerking met Parantion. Het instrument Leerklimaat biedt een online meetinstrument waarbij VBZ-leden inzicht krijgen in het leerklimaat van de eigen instellingen. De meting is gericht op de leerlingen en de begeleiders. In 2014 zou het meetinstrument herijkt worden. Hiervoor is een projectgroep opgericht. Na enkele bijeenkomsten heeft de projectgroep besloten om het onderzoeksinstrument dit jaar niet te herijken. Er was onder de leden van VBZ onvoldoende ruimte en draagvlak om hier tijd voor vrij te maken. Programmalijn Duurzame inzetbaarheid De leden van de VBZ beschikken over een gericht en expliciet beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De VBZ faciliteert de leden adequaat om inhoudelijk en strategisch afstemming bij elkaar te zoeken en kennis en informatie te delen. Kenniskring en werkgroepen Er zijn vier werkgroepen en een overstijgende kenniskring. Deelnemers uit de werkgroepen worden afgevaardigd naar de kenniskring Duurzame inzetbaarheid. De afzonderlijke werkgroepen en de kenniskring hebben in 2014 de werkzaamheden voor een betere onderlinge afstemming van resultaat, informatie-uitwisseling en kennisoverdracht voorgezet. Kenniskring Duurzame inzetbaarheid In de 8 bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen besproken: Visie ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid Voorbereiden themabijeenkomsten Verbinding met Strategisch HRM beleid Flexibilisering van de arbeid In 2014 zijn door de kenniskring Duurzame Inzetbaarheid twee bijeenkomsten georganiseerd: - Werken in de zorg en zelf mantelzorger zijn: Dat kan! - Van werkdruk naar werkenergie - Werkgroepen Werkgroep Gezond en Zeker Onderwerpen: preventiefysieke belasting bij zelfsturende teams 11

12 Werkgroep Re-integratie Onderwerpen: ERD (Eigen RisicoDrager ziektewet) en Verzuimmanagement bij zelfsturende teams Werkgroep Arbeid en Gezondheid Onderwerpen: psychosociale werkbelasting, agressie en geweld Werkgroep Mobiliteit Onderwerpen: boventalligheid naar mobiliteit in de regio, Wet Werk & Zekerheid, Job Ready programma in samenwerking met Randstad Werken Arbeidsmarkttekorten zullen op termijn niet opgelost worden door middel van het voortzetten van wat we reeds doen. Het is daarom essentieel dat vernieuwende zorgconcepten ontwikkeld worden en dat de sector en alle daarbij betrokken partijen (gestimuleerd worden te) blijven innoveren. Projecten/ activiteiten in 2014: Zelfmanagement De pilot zelfmanagement richt zich op het verbeteren van de ondersteuning van de zelfregie bij cliënten en patiënten door zorgprofessionals, in de pilot verplegenden en verzorgenden. Een belangrijk subdoel is na te gaan hoe het individueel zorgplan en technologische ondersteuning als effectieve instrumenten hierbij kunnen worden ingezet. Er heeft een gedegen voorbereiding plaatsgevonden om in 2015 te kunnen starten met een kleinschalige pilot in de VVT sector. Samenwerking professionals, vrijwilligers en mantelzorgers In juli 2013 is door bureau VBZ het rapport Onbetaalbaar. Een oriëntatie op informele zorg in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden opgeleverd aan de leden. Het betreft een eerste verkenning met betrekking tot het onderwerp informele zorg. Centraal staat de samenwerking tussen cliënt/patiënt, mantelzorger, vrijwilliger en professional. In dit systeem is de professional één van de partijen, die er mede voor moet zorgen dat het systeem goed functioneert. In het kader van het programma Arbeidsmarkt, HRM en scholing ligt de focus op de (veranderende) rol en taken van de professional. VBZ heeft op basis van gesprekken met leden en deskundigen geconcludeerd dat voor het onderwerp mantelzorg het beste aangesloten kan worden op bestaande initiatieven en projecten. In het vierde kwartaal van 2014 heeft daarom een deskstudie plaatsgevonden en is gesproken met verschillende mantelzorgorganisaties. Resultaat van dit korte project is een mantelzorgpagina op de website van VBZ. Op deze pagina wordt informatie gegeven over de verschillende (regionale) mantelzorgorganisaties en welke producten en diensten zij aanbieden. De VBZ-leden hebben met deze pagina een overzichtelijk en regionaal beeld van mantelzorgorganisaties en hun diensten. EHealth en domotica In 2014 zijn de mogelijkheden onderzocht van de inzet van domotica en ehealth bij de decentralisatie van taken en doelgroepen naar gemeenten. Begin dit jaar hebben twee bijeenkomsten met gemeenten plaatsgevonden over de inzet van domotica/ehealth bij de transitie. De eerste vond plaats met ambtenaren van gemeenten uit de regio KAM, de tweede is tezamen met gemeente Heemskerk georganiseerd en was algemeen toegankelijk (Ca 70 deelnemers). 12

13 Een resultaat van de bijeenkomsten begin dit jaar was het inzicht dat domotica en ehealth voor gemeenten een complex onderwerp is. Eind 2014 is een top 5 aan domotica en ehealth-kansen geformuleerd, die vervolgens met de gemeenten is gecommuniceerd. De ketens Bureau VBZ ondersteunt een aantal ketens in de KAM regio (CVA, NAH, Dementie en Palliatieve Zorg). Deze werkzaamheden worden niet vanuit de vereniging VBZ gefinancierd. Veel van de VBZleden nemen deel aan de ketens en intern (bureau VBZ) vindt afstemming plaats tussen de programma s, platforms en ketens. Netwerken Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland Palliatieve zorg is in de regio onder de aandacht gebracht bij zorgverleners en zorgvragers. Via verschillende activiteiten stimuleert en verbindt het netwerk organisaties en hun medewerkers om de zorg te verbeteren voor mensen in hun laatste levensfase. Enkele projecten: Twee verbeterprojecten Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en Signaleren in de palliatieve zorg door verzorgenden. Inspirerende, goed bezochte scholingen en bijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers. De vorming van een regionaal consortium met expertisecentra VUMC en AMC, IKNL en netwerken Noord Holland, met een grote betrokkenheid vanuit het bestuur van het netwerk. Circuit NAH Kennemerland 2014 Doelstelling van het Circuit NAH Kennemerland is het bevorderen van de afstemming en samenhang van de zorg tussen de verschillende zorgaanbieders voor de doelgroep mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Via verschillende activiteiten stimuleert en verbindt het netwerk organisaties en hun medewerkers om de zorg voor mensen met NAH te verbeteren. In het bijgevoegde jaarverslag leest u onder andere dat in 2014: door het Coördinatiepunt NAH Kennemerland 28 cliëntgebonden adviesaanvragen zijn behandeld, waarvan er 20 zijn voorgelegd aan het hersenletselteam (multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van NAH, afkomstig uit de netwerkorganisaties); een themabijeenkomst is georganiseerd over NAH en Mantelzorg/Vrijwilligers voor medewerkers van de lidorganisaties; twee nieuwsbrieven over NAH zijn verspreid onder professionals op het gebied van NAH. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door een jaarlijkse subsidie van VWS in het kader van een regeling om overal in het land regionale hersenletselteams en samenwerkingsverbanden op het gebied van hersenletsel te ondersteunen. CVA-keten Zuid-Kennemerland De CVA-zorg is vormgegeven in een regionale keten van zorgaanbieders die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor CVA-patiënten en hun naasten waarborgen in alle fasen van de aandoening. In 2014 hebben onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden: 13

14 Er is een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) uitgevoerd op het transferproces van ziekenhuis naar verpleeghuisrevalidatie. Dit heeft geleid tot een nieuw transferproces, dat per 1 november 2014 is geïmplementeerd; I.v.m. het stoppen van de CVA-trajectbegeleiding is onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden voor de vormgeving van de CVA-nazorg voor mensen die (al dan niet na verblijf in een revalidatie-instelling) weer naar huis gaan; Er is deelgenomen aan de benchmark CVA van het Kennisnetwerk CVA Nederland via DICA; Er heeft uitwisseling plaatsgevonden met andere CVA-ketens via deelname aan door het Kennisnetwerk CVA Nederland georganiseerde bijeenkomsten. 14

Jaarverslag 2014: Samen Beter

Jaarverslag 2014: Samen Beter Jaarverslag 2014: Samen Beter De leden van de Vereniging maakten een statement we vinden elkaar in een gedeeld streven naar het leveren van zorg die optimaal aansluit bij de zorgvraag. Het belang hiervan

Nadere informatie

Delen van informatie

Delen van informatie Convenant Delen van informatie in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden November 2013 245.13/VBZ-BSZ Delen van informatie De partijen zoals vermeld in bijlage I van dit Samenwerkingsconvenant,

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

SAMEN BETER DE WEG NAAR BALANS 2014. Project-/Werkplan. Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing

SAMEN BETER DE WEG NAAR BALANS 2014. Project-/Werkplan. Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing SAMEN BETER Project-/Werkplan DE WEG NAAR BALANS 2014 Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing 29 oktober 2013 273.13 Dit project-/ werkplan is een uitgave van VBZ regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2015: Samen Beter

Jaarverslag 2015: Samen Beter Jaarverslag 2015: Samen Beter Missie statement In 2015 hebben de leden van de vereniging het statement doorleefd: de cliënt en zijn of haar zorgvraag staat centraal en we vinden elkaar in een gedeeld streven

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Volgspot 1: Zorgpact KAM

Volgspot 1: Zorgpact KAM Volgspot 1: Zorgpact KAM Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt 10 mei 2017 Waar werkt de regio aan? Regionale Zorgpactagenda Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt (BO AM): In 2008 is regio Kennemerland, Amstelland

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente Toekomstbestendige zorg in Twente Conferentie van Zenderen 2.0 De eerste conferentie van Zenderen die op initiatief van de Huisartsenkring Twente in 2013 georganiseerd is heeft een vervolg gehad in januari

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Werkplan 2017 Regionale invulling Zowelwerk

Werkplan 2017 Regionale invulling Zowelwerk Werkplan 2017 Regionale invulling Zowelwerk 1 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is ten opzichte van een aantal jaren geleden drastisch veranderd. Na jaren van krimp, toont de arbeidsmarkt tekenen van herstel.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Samen werken, samen leren

Samen werken, samen leren Netwerkdiner NVZ Samen werken, samen leren 8 maart 2017 Edwin van der Meer, voorzitter SIGRA voorzitter Raad van Bestuur BovenIJ ziekenhuis ZONN Wat is SIGRA? Samenwerkingsverband van/voor/door zorg &

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg

Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Godebaldkwartier 914 3511 DT Utrecht E info@stichtingfibula.nl I www.stichtingfibula.nl @StichtingFibula Interdisciplinaire samenwerking in Netwerken Palliatieve Zorg Achtergrondinformatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Tijdvak 2015-2016 Organisatie: samen Voor Betere Zorg (VBZ) Auteurs: Marion

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad

Jaarverslag cliëntenraad Jaarverslag cliëntenraad 2015 Directzorg Nederland B.V. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waar staat de raad voor 3. Samenstelling cliëntenraad 4. Scholing/bijeenkomsten 5. Terugblik 2015 6. Vooruitzicht/verbeterpunten

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig We hebben elkaar nodig Workshop 1 Wat hebben we u beloofd? Vanuit de overheid wordt steeds meer gestuurd op samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Een goed draaiend netwerk is daarbij

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken Visie op de ontwikkeling van de Palliatieve Zorg in Rotterdam en omstreken You matter because you are, and you matter until the last moment of life; and we will do all that we can, not only to help you

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing Jaarverslag 2013 Samenwerken aan Vernieuwing keten partners Samenwerken aan Vernieuwing Het jaar 2013 heeft voor Amaris in het teken staan van vernieuwing. Dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet in

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen (NPZA) is een grootstedelijk netwerk. Er zijn naast de huidige 14 partners, een groot aantal andere zorgorganisaties en individuele

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie