Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg"

Transcriptie

1 Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders uit alle sectoren van de zorg zijn lid van de VBZ, In 2014 telde de vereniging 33 leden. De VBZ maakt zich samen met haar leden sterk voor goede zorg in de KAM-regio. De VBZ komt op voor de belangen van haar leden. De vereniging streeft naar goede condities en randvoorwaarden voor het functioneren van de aangesloten zorgaanbieders binnen de regio. De Vereniging Missie statement In 2014 hebben de leden van de Vereniging een statement gemaakt: we vinden elkaar in een gedeeld streven naar het leveren van zorg die optimaal aansluit bij de zorgvraag. Het belang hiervan overstijgt het individuele belang van de leden. In verenigingsverband staan zorgkwaliteit, goed werkgeverschap en het delen van informatie centraal. Het statement is leidend voor het beleid van de komende jaren. Samenstelling bestuur: In 2014 zag het VBZ-bestuur er als volgt uit: J.E. Bauer (Hartekamp Groep) Voorzitter L.E.F. van Ruth (ViVa! Zorggroep) portefeuillehouder Programma Arbeidsmarkt HRM en Scholing A. Schouten (Zorgbalans), portefeuillehouder Wonen Welzijn Zorg P. van Barneveld (KG) portefeuillehouder Programma Basiszorg en Specialistische Zorg P. Kühn (Nieuw Unicum) penningmeester E. de Ruijter (GGZ ingeest) portefeuillehouder Onderzoek Team Bureau VBZ: V.l.n.r. zittend: Marion, Joane, Marie-Susan, Antje, Liesbeth,Monique V.l.n.r. staand: Riska, Astrid, Karin, Sophie, Robert, André, Tanja (niet op de foto: Gert Jan, Jos, Margriet) 1

2 Directeur: Tanja Ineke heeft met ingang van 13 oktober 2014 Marten Ebbenhorst opgevolgd Programma Basiszorg Specialistische Zorg: Gert-Jan de Haas Programma Wonen, Welzijn, Zorg: André de Jong Programma Arbeidsmarkt: Margriet Bink, Marie-Susan van der Munnik, Liesbeth van Hellemondt, Marion Fisser, Karin Velda, Joane Hasken Ketens en netwerken: Antje Kleef en Monique Panneman Secretariaat: Riska van Wijgerden, Astrid van Rooden, Sophie Financiën: Jos Wagenaar, Karin Velda Communicatie Interne Berichten zijn gestuurd naar de communicatie-afdelingen van VBZ-lidinstellingen. De leden kunnen deze berichten via hun interne communicatiemiddelen verspreiden. Uit het lezersonderzoek onder de abonnees van de papieren VBZ-Nieuwsbrief in 2013 kwam naar voren dat driekwart van de respondenten de voorkeur geeft aan een digitale nieuwsbrief. In juli 2014 is de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd aan 800 adressen (bestuurders en diverse functionarissen binnen de VBZ, stakeholders en andere geïnteresseerden). De digitale nieuwsbrief informeert de lezer over standpunten, activiteiten en ontwikkelingen van en in de VBZ. In 2014 zijn xx nieuwsbrieven verschenen. De website is in 2014 vernieuwd. De VBZ is steeds meer een actieve partij geworden in de regio in samenwerking en overleg met anderen. De VBZ wil ook standpunten en visies uitdragen. Meer nog dan voorheen is het van belang is dat de sector zich profileert en laat zien in de verhouding met stakeholders in de regio. Sinds 1 augustus staat de website live. De site heeft de volgende functionaliteiten: Actueel landelijk en regionaal nieuws Informatie is te vinden via Thema s en Werkgroepen Gebruiker heeft een persoonlijk profiel, een eigen homepage Werkgroepen zijn alleen voor functionarissen van de VBZ-leden Berichtencentrum Wat is de VBZ? Bestuur en Organisatie Regiokaart met overzicht van alle VBZ Leden Ter gelegenheid van het afscheid van Marten Ebbenhorst, directeur Bureau VBZ, is een minisymposium met als thema Uit de kunst georganiseerd. Cliëntbelang De kracht, verantwoordelijkheid van en regie door de cliënt vormen het uitgangspunt voor zorgverlening. Over de positie, belangen en invloed van de cliënten hebben we in 2014 overlegd met en input gebruikt van Zorgbelang Noord-Holland. 2

3 De platforms en programma s Gezamenlijke inkoop Doel van gezamenlijk inkopen is het delen van kennis en informatie en het bereiken van financiële voordelen. Aan dit project nemen 13 leden deel. In 2014 kwamen de inkopers 7 keer bijeen. Er was een inhoudelijk seminar over best value procurement, het inkoopproject Afval ging van start en het project Bonussen werd afgerond. Platform Gehandicaptenzorg In 2014 stond de transitie van zorg steeds prominent op de agenda van het platform. Specifiek wisselden we kennis en ervaringen uit over de relatie met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. De werkgroep expertise beantwoordde de vraag: hoe kunnen we in het verlengde van de wijkteams in het kader van de WMO de juiste expertise leveren over wat mensen met een beperking nodig hebben. Ook besteedden we aandacht aan versterking van cliëntparticipatie en de doelgroep Licht Verstandelijk Beperkten. Wonen, Welzijn, Zorg Afstemming met gemeenten in regio over transitie en transformatie Met de gemeenten in de subregio IJmond en Zuid-Kennemerland vindt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overleg plaats, dat voor het jaar 2014 met name in het teken van de transitie stond. Te beginnen met de inkoop: er is veel afstemming met gemeenten geweest om te zorgen dat de wijze waarop de inkoop plaatsvond aansloot op de praktijk van met name cliënten. Na de gunning van de inkoop hebben de VBZ en haar leden gemeenten die daar behoefte aan hadden terzijde gestaan bij onder andere de volgende onderwerpen: Communicatie: hoe schrijf je een brief die iemand met een verstandelijke beperking begrijpt? Toegang: een aantal leden neemt bijv. deel aan een pilot op dit gebied van gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering: iwmo, (digitaal uitwisselen van declaratie en informatie) Verantwoording: kunnen we een toename van de overhead en bureaucratie voorkomen? Hoe voorkomen we dat straks geen cliënten tussen het wal en het schip vallen? Met de gemeenten in Amstelland en Meerlanden is er in 2014 hard aan gewerkt dat de afstemming tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgaanbieders verder vorm krijgt. Hierbij zijn contacten gelegd met de betrokken partijen en vinden in 2015 in beide subregio s samenwerking met de regio secretaris startbijeenkomsten plaats waarin dit overleg verder vorm wordt gegeven. Vastgoed netwerk Zorgvastgoed is voor zorgaanbieders een belangrijk onderwerp. Vastgoed is kapitaalintensief en dient daarom zo effectief mogelijk benut te worden. Om deze reden beschikt de VBZ over een vastgoed netwerk, waarvan de leden (vastgoedverantwoordelijken binnen de aangesloten organisaties) in september bijeen geweest zijn. Langer thuis wonen is hierbij een belangrijk thema voor kwetsbare burgers: belangrijk daarbij is dat er geschikte huisvesting is met de daarbij benodigde voorzieningen. Daarom neemt Bureau VBZ deel aan relevante projecten op het gebied van wonen met zorg, zoals: 3

4 1) Een project in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland met als kernvraag: In hoeverre is de woningvoorraad geschikt voor de extramuralisering van de zorg en welke aanpassingen moeten worden verricht om in de toekomst het aanbod te laten aansluiten op de vraag? 2) Een project bij de gemeente Haarlem waarbij een vervolg zal worden gegeven aan de WZW verkenner van Object Vision. Doel zal naar verwachting zijn om aanvullend op onderzoek 1 de benodigde voorzieningen (incl. loopafstand) in beeld te brengen. Basiszorg & Specialistische Zorg De speerpunten van het programma Basiszorg en Specialistische Zorg (BSZ) zijn: 1. Integrale zorg, behandel- en zorgnetwerk en substitutie van zorg. 2. Kenniscentrum, overzicht en inzicht in landelijke en regionale ontwikkelingen en de uitwerking daarvan op regionale samenhang en samenwerking in zorgprocessen. 3. Relatie/ samenwerken met zorgverzekeraars en zorgkantoren. 4. ICT en keteninformatisering. De praktische uitvoering van deze speerpunten vindt plaats in sub-regionaal verband. Regie op de samenhang in de regio Om regie te kunnen voeren op de ontwikkeling van het nieuwe zorglandschap is het nodig om overzicht te hebben van A. waar veranderingen in zorgprocessen plaatsvinden en B. hoe en waar veranderingen nodig zijn of kansen en mogelijkheden liggen en sturing kan plaatsvinden. Als hulpmiddel hierbij is binnen de VBZ een procesmodel ontwikkeld een praatplaat als hulpmiddel voor verdere bespreking en verkenning. Basiszorg en Specialistische zorg in Zuid-Kennemerland Het bestuurlijk Regionaal overleg Basiszorg en Specialistische zorg in Zuid-Kennemerland is drie keer bijeen geweest. Enerzijds is er ingezet op het oppakken van concrete knelpunten en anderzijds zijn er grote stappen gezet op het gebied van regionale regie. Regionale regie De bestuurders in het RBS hebben collectief besloten de weg in te slaan naar integraal organiseren en financieren van (een deel van) de zorg in Zuid-Kennemerland en de HCZK in deze ontwikkeling de regie te geven. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de ontwikkeling van een nieuw zorglandschap in Zuid-Kennemerland. 4

5 Knelpunt dubbele diagnostiek Doel van dit project was voorkomen dat onderzoek ten onrechte zowel in de eerste- als in de tweede lijn wordt uitgevoerd. Dit resulteerde in de formulering van een top 10 dubbele diagnostiek. Vervolgens heeft een projectgroep van huisartsen en specialisten nader gekeken naar twee onderwerpen daaruit, Reumatologie en Orthopedie. De resultaten hiervan worden gebruikt bij het herijken van de transmurale zorgpaden van KG en SZ, resp. Spaarne Gasthuis. Voorkomen dat kwetsbare ouderen in crisis geraken (en op de spoedpost) Doel van dit project was te onderzoeken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om te voorkomen dat ouderen die straks langer thuis wonen in een crisissituatie komen en dan bijv. een beroep moeten doen op de spoedeisende hulp. Dit is uitgewerkt in een bestuurlijke werkgroep die heeft geconcludeerd dat preventief beleid in deze vraagt om samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners via persoonlijke (1-op-1) relaties. Hiervoor is een werkmodel ontwikkeld. LVB Ten behoeve van een effectieve ondersteuning van mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking in Zuid-Kennemerland is door GGZ, Huisartsen en Gehandicaptenzorg intensief samengewerkt. Er is geïnventariseerd welke elementen ontbreken voor een effectieve samenhangende ondersteuning van deze groep. Voorts zijn er (gezamenlijke) acties in gang gezet om verbeteringen te realiseren. Basiszorg en Specialistische zorg in Haarlemmermeer In 2014 is het bestuurlijk overlegplatform (bestuurders van zorgaanbieders en Zorg & Zekerheid) verder versterkt en stevig gepositioneerd. Het platform is versterkt in de eerste lijn door toetreding van eerstelijnspsychologen en geboortezorg. Daarnaast zijn de gemeente Haarlemmermeer en RIBW toegetreden. Gehandicaptenzorg: problematiek van mensen met een LVB GGZ: overgang van chronische patiënten/cliënten naar de GGZ en POH-GGZ Gemeente en Zorgverzekeraar: samenwerkingsovereenkomst en werkagenda Huisartsen: versterking van de organisatiegraad van de huisartsen Ziekenhuis: doorwerking van de fusie van KG en SZ in de regionale zorgprocessen Daarnaast zijn er buiten de vergaderingen om verschillende deelonderwerpen opgepakt o.a. het ontwikkelen van een regionaal informatiepakket voor professionals die te maken krijgen met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Basiszorg en Specialistische zorg in Midden-Kennemerland In 2014 is door een aantal zorgaanbieders Zorggroep IJmond 2.0 opgericht als het transmurale samenwerkingsverband voor Midden-Kennemerland. VBZ en ZONH hebben zich ingespannen voor een sterke vertegenwoordiging en deelname van de huisartsen in Zorggroep IJmond 2.0. Zorggroep IJmond werkt vanuit de visie dat ketensamenwerking gericht moet zijn op de voorspoedige terugkeer van de cliënt naar huis na een opname en het zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren thuis. Dit stelt nieuwe, zwaardere eisen aan de samenwerking tussen zorgverleners over de organisatiegrenzen heen. Het faciliteren van een goede overdracht tussen en binnen de eerste- en tweede lijn is daarom een speerpunt voor Zorggroep IJmond. Uit een inventarisatie over de overdracht tussen eerste en tweede lijn is een prioriteitenlijst gemaakt van knelpunten. Gestart wordt met de volgende twee onderwerpen: 5

6 Betere bereikbaarheid (elkaar sneller kunnen vinden) en kortere lijntjes tussen professionals. De gekozen oplossing is het bouwen van een simpele Zorgverlenerskaart voor de regio MKL Betere overdracht in patiëntenzorg in urgente en complexe situaties. De gekozen oplossing is het realiseren en implementeren van een richtlijn voor zorgverleners in MKL voor warme overdracht in complexe en urgente gevallen. VBZ en ZONH vervullen gezamenlijk de rol van keten coördinator bij dit speerpunt. Daarnaast zijn door Zorggroep IJmond 2.0 vijf zorgketens als speerpunt gekozen: obesitas bij kinderen kinderen met leer- en (motorische) ontwikkelingsproblemen ( helikopterpoli ) chronisch neurologische aandoeningen (incl. CVA) gerontopsychiatrie dementie Tactisch Overleg Kennemerland In het Tactisch Overleg vindt bespreking plaats van interpretatie en uitvoering van landelijk beleid in de regio. Aan het Tactisch Overleg nemen hoofden zorgbemiddelingsbureaus van de AWBZzorgaanbieders Kennemerland, loket nazorg van het KG, SZ, het CIZ en Bureau Zorgtoewijzing van het zorgkantoor Achmea deel. Het Tactisch Overleg heeft één keer per zes weken plaatsgevonden. Belangrijk agendapunt was realisatie van verschuiving van financiering van AWBZ-zorg naar ZVWzorg, van AWBZ naar WMO en van AWBZ naar WLZ. Welzijn op recept Welzijn op recept is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de zorgaanbieders door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen en hun zorggebruik verminderen. Welzijn op recept is na Haarlem nu ook gestart in Haarlemmermeer. Met het oog op het versterken van de relatie met gemeente en verzekeraar ondersteunt de VBZ dit initiatief door deelname in de stuurgroep in Zuid-Kennemerland. Programmaraad voor uitwisseling van patiënt- en cliëntgegevens Op initiatief van VBZ-KAM is eind 2013 het convenant afgesloten waarin de zorgorganisaties met elkaar spelregels afspreken om de samenhang in de regio te organiseren. Om praktische invulling te geven aan het convenant is eind 2013 een onafhankelijke programmaraad opgericht. Hiervoor zijn alle huisartsenorganisaties, apothekers- en fysiotherapeutenverenigingen, ziekenhuizen, VVT-, gehandicaptenzorg- en GGZ-organisaties in de KAM-regio benaderd; 27 zorgorganisaties hebben het convenant ondertekend en zijn lid geworden van de programmaraad. Voor de organisatieondersteuning heeft de programmaraad de Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) in de arm genomen. Er zijn twee prioritaire thema s bepaald waar aan gewerkt zal worden. Dat zijn: 1. Het ontwikkelen van een regionaal digitaal platform voor uitwisseling van informatie. 2. Het organiseren van de uitwisseling van medicatie-informatie. 6

7 Eind van het jaar is de programmadefinitie vastgesteld en is bepaald in welke projecten het programma uitvoering krijgt. Dat zijn: Digitaal verwijzen ICT voor de Patiënt Ketenzorg Elektronische (cliënt)overdracht (o.a. POINT) Medicatieoverdracht Regionaal zorgdossier Arbeidsmarkt HRM en Scholing Stichting RegioPlus, het samenwerkingsverband van 16 regionale werkgeversorganisaties in de zorg waaraan ook de VBZ deelneemt, heeft bij VWS met succes gepleit voor een subsidieregeling Op weg naar balans, voor de periode Voor genoemde periode is overeenkomstig landelijke afspraken gekozen voor vijf programmalijnen: Strategisch Arbeidsmarkt Beleid Werven met beleid Kwalificeren voor Zorg & Welzijn Beleid duurzame werken Programmalijn Strategisch Arbeidsmarkt beleid 1. Bewustwording, draagvlak en informatie-uitwisseling Voor het netwerk HRM zijn in 2014 twee bijeenkomsten georganiseerd: Terug naar de bedoeling (17 januari 2014), over het spanningsveld tussen onze leefwereld en de systeemwereld. Om organisaties te laten functioneren, is er voor bijna elke situatie een systeem bedacht en het aantal protocollen is eindeloos. Hierdoor drijven wij steeds verder af van waar het in de zorgsector om draait: de individuele behoeftes van de cliënt en de capaciteiten van een professional. Informatiebijeenkomst over de Wet Werk en Zekerheid (18 maart 2014). Deze bijeenkomst is in samenwerking met het netwerk Mobiliteit georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de wijzigingen met betrekking tot flexibele arbeid toegelicht, evenals het nieuwe ontslagrecht en de wijzigingen in de WW. Daarnaast zijn voor managers HRM nog twee bijeenkomsten georganiseerd, met als thema boventalligheid en mobiliteit. Deze worden verder toegelicht bij Strategisch Arbeidsmarktbeleid. In voorjaar en zomer 2014 is met alle managers HRM van de VBZ-instellingen individueel gesproken. Voor de zomer van 2014 stonden de gesprekken voornamelijk in het teken van mobiliteit en opleiding, in het kader van een eventuele deelname aan een regionaal sectorplan. In de zomer van 2014 hadden de gesprekken betrekking op de speerpunten binnen het HRM-beleid van de eigen instelling voor het komende jaar. Deze inventarisatie geeft input voor de activiteiten in het kader van dit programma. De individuele gesprekken worden door de leden positief beoordeeld. 7

8 2. Arbeidsmarktonderzoek Ten behoeve van het arbeidsmarktonderzoek in de regio KAM worden data op sectoraal- en instellingsniveau verzameld, doorlopend en uit verschillende bronnen. In 2014 heeft Bureau VBZ verschillende onderzoeken opgeleverd: Factsheet Arbeidsmarkt regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden ( februari 2014) Beleidsnotitie arbeidsmarktontwikkelingen zorg en welzijn (juni 2014) Notitie stand van zaken arbeidsmarkt zorg (september 2014) Notitie Arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn (december 2014) Vacature enquêtes 3. Strategisch Arbeidsmarktbeleid De arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg geven een (voorlopige-) daling van de werkgelegenheid aan. Er wordt daarom, zowel landelijk als regionaal, ingezet op maatregelen die bijdragen aan een goede oplossing van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg en het voorkomen van negatieve effecten op langere termijn. Deze maatregelen zullen voor een belangrijk deel worden gerealiseerd in het kader van sectorplannen. Regionale sectorplannen richten zich op scholing van werknemers en instroom van jongeren. In het sectorplan van de regio KAM worden concrete maatregelen ingezet met betrekking tot het ontwikkelen van competenties, scholing op hogere en andere kwalificaties en instroom van jongeren. Bij de uitvoering van de maatregelen in de regio KAM zijn in totaal bijna 2500 deelnemers betrokken en is een bedrag van ruim 2,6 miljoen aan subsidie (cofinanciering) toegekend. Het plan heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 september De VBZ is hoofdaanvrager van het sectorplan en verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de uitvoering. Organisatie en coördinatie In het kader van de uitvoering is binnen de VBZ in 2014 een aparte regionale projectstructuur ingericht, onder leiding van een Regiegroep Sectorplan. De Regiegroep is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor het project. De Regiegroep is verantwoordelijk voor besluitvorming, toezicht op de uitvoering en waar nodig bijsturing. Het bestuur van de VBZ ziet toe op de werkzaamheden van de Regiegroep Sectorplan en bewaakt de belangen van de leden van de VBZ. De Regiegroep legt periodiek verantwoording af aan het bestuur van de VBZ. Zowel alle organisaties die deelnemen aan het sectorplan als de betrokken werknemersorganisatie CNV Publieke Zaak nemen (verplicht) zitting in de regiegroep. Ten behoeve van een slagvaardige uitvoering van het regionale sectorplan heeft Bureau VBZ een projectleider sectorplan aangesteld. De projectleider draagt zorg voor de regionale projectorganisatie. Job-ready programma Naast de maatregelen die in het sectorplan zijn opgenomen op het gebied van scholing en instroom, heeft de VBZ met Randstad HR Solutions een eigen dienstenpakket ontwikkeld gericht op de bemiddeling van medewerkers naar ander werk, het Job-ready programma. In de voorbereiding zijn twee werkconferenties georganiseerd voor managers HRM over boventalligheid en mobiliteit en een mogelijke regionale aanpak (5 feb. En 16 mei) 8

9 Programmalijn Werven met Beleid Goede ondersteuning van en aanvulling op activiteiten van de leden bij werving en mobiliteitsvraagstukken en bewaken goede imago van de zorg. Ondersteuning instroomprojecten in het kader van instroom van personeel : Werkgroep Afstemming Instroom. Informatie-uitwisseling en overleg met Calibris, UWV, ROC Nova College over de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Het overleg heeft in 2014 inmiddels driemaal plaatsgevonden. In 2013 is er vanuit LPAO Hoofddorp een werkgroep Zorg en Welzijn geformeerd waarin gemeente, proeftuin Sociaal team, Calibris, niet aangesloten zorgorganisaties, ROC NOVA, VBZ, UWV en uitzendorganisaties samenkomen. Binnen dit overleg wordt afstemming gezocht en is er informatie uitwisseling met de Gemeente Haarlemmermeer inzake leren en werken voor de zorgsector. In 2014 is de werkgroep 4 keer bij elkaar gekomen, belangrijk agendapunt van deze werkgroep was de totstandkoming van een regionaal sectorplan Zorg in de buurt is een samenwerkingsverband van Nova College en Calibris, gericht op voorkomen vroegtijdig schooluitval. De VBZ neemt deel in de Stuurgroep. Informatieuitwisseling over het Project Zorg voor de buurt is in 2014 ondergebracht in het reguliere overleg Leren en Werken. Beeldvorming en Imago: Stel je eens voor Eind 2013 heeft de campagne Stel je eens voor een nieuwe impuls gekregen. Instroom van nieuwe werknemers is tijdelijk minder prominent, gezien de arbeidsmarkt. Wel is het belangrijk dat er in de toekomst weer mensen nodig zijn en wat deze mensen moeten kunnen. De huidige campagne speelt hier op in. Tot en met het voorjaar van 2014 waren alle uitingen op verschillende manieren in de regio zichtbaar. Na de zomer is de campagne geëvalueerd, geconcludeerd is dat de campagne nog bruikbaar is en dan met name de uitingen voor verpleegkundige en wijkverpleegkundige. Daarnaast is het belangrijk dat de informatie verstrekt wordt op en tijdens de presentaties op scholen, nog beter wordt afgestemd op de reële arbeidsmarkt situatie. VBZ Communicatienetwerk Het communicatienetwerk organiseerde op 19 juni een themabijeenkomst: Internetmarketing in de Zorg. In navolging op de bijeenkomsten over Social Media in de Zorg, werden de online marketing kansen voor de zorg belicht. Open Dag van de Zorg en Welzijn, 15 maart 2014, in samenwerking met RegioPlus In de regio hebben 35 locaties de deuren geopend tijdens de Open Dag. In samenwerking met de communicatieadviseurs van de VBZ leden is gewerkt aan een eenduidige presentatie in regionaal verband. De Open Dag werd gepromoot via Google AdWords, advertenties in de regionale H-a-H bladen en Social Media. Voor de leden die meededen aan de Open Dag zijn gadgets aangeschaft. Regionale voorlichting aan diverse doelgroepen (inzet presentatieteam Infopunt Zorg) Het presentatieteam Infopunt Zorg heeft het afgelopen schooljaar 38 presentaties verzorgd op de basis- en middelbare scholen in de regio. Het presentatieteam heeft op 9 banen- en beroepenmarkten de regionale werkgevers vertegenwoordigd. 9

10 Infopunt Zorg, informatieloket Het Infopunt Zorg, informatieloket was in 2014 vijf dagen per week operationeel en bereikbaar via telefoon, en via een link op Vragen om informatie worden veelal per mail afgehandeld. Verder blijkt dat de website voldoende informatie biedt. Website inclusief vacaturebank De website trok in unieke bezoekers. Tot 1 oktober 2014 zijn in totaal 398 vacatures geplaatst. Hiervan waren er 198 in Ouderenzorg en Thuiszorg, 99 in Ziekenhuis (incl. Heliomare, Sein en Atal Medial), 45 in Gehandicaptenzorg, 42 in Geestelijke Gezondheidzorg en 12 in de Jeugdzorg. Naast de website is er een Vacature App Infopunt Zorg, deze wordt gemiddeld 40 keer per maand gedownload. En is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Social Media (Twitter, Facebook) wordt actief getwitterd. Het aantal volgers is Het aantal fans op Facebook bedraagt Via social media is interactie gezocht met jongeren in verband met Stel je eens voor campagne, dit wordt weer gekoppeld aan de landingspagina van de campagne op infopuntzorg.nl. Programmalijn Kwalificeren voor zorg en welzijn Er is in de regio een effectieve afstemming tussen opleidingen en de zorgsector, met voldoende anticipatie op de ontwikkelingen in de zorg en de toekomstige vraag naar personeel, kwantitatief en kwalitatief, in de zorgopleidingen. Er wordt inhoud en uitvoering gegeven aan gedeelde verantwoordelijkheid, effectievere afstemming en regionale regievoering, gericht op betere en meer toekomstgerichte opleidingen van benodigd zorgpersoneel. Er bestaat bij de leden van de VBZ daarnaast sterk de wens om sneller in te kunnen spelen op trends en verwachtingen. Stuurgroep Leren en Werken In de regio functioneert vanaf 2008 de Stuurgroep Leren en Werken. In de Stuurgroep wordt door de VBZ op bestuurlijk niveau afstemming gezocht met het MBO (ROC Nova College) en het HBO (Hogeschool Inholland). In de Stuurgroep namen in 2014 ook vertegenwoordigers van gemeenten en UWV deel. De Stuurgroep moet zicht hebben voor de ontwikkelingen in de zorg en een visie op de toekomst, en daarmee bijdragen aan strategisch arbeidsmarktbeleid (HRM/HRD). In 2014 kwam de Stuurgroep viermaal bijeen. Belangrijke aandachtspunten waren: Verder definiëren van de rol van de Stuurgroep Leren en Werken. Het in januari 2014 genomen besluit dat VBZ een actieve rol zou gaan spelen in het opstellen van een regionaal sectorplan. Platform Opleiden Het platform opleiden heeft tot doel de bespreking van ontwikkelingen, informatie-uitwisseling en kennisdeling op het brede gebied van Leren en Werken. In 2014 zijn twee platformbijeenkomsten georganiseerd: De eerste bijeenkomst De maakbaarheid van de lerende medewerker (22 april 2014, 17 deelnemers, beoordeling 7,4) was er een uit de reeks van bijeenkomsten gerelateerd aan de Lerende Organisatie. 10

11 De tweede platformbijeenkomst (30 oktober 2014) staat in het teken van Zelfsturende Teams: succes gegarandeerd? Competenties voor de toekomst In vervolg op het rapport Competenties voor de toekomst (VBZ, 2012) heeft de VBZ in samenspraak met Hogeschool Inholland/Inholland Academy in 2014 een opleidingsaanbod aangeboden Onderstaande opleidingen zijn begin 2014 aan VBZ-leden aangeboden, met een korting van 10% ten opzichte van het reguliere aanbod. 1. Mantelzorgondersteuning voor professionals 2. Chronische pijn bij volwassenen en ouderen 3. Praktijkverpleegkundigen in het Verpleeghuis en VGZ 4. Ouderenzorg in de eerste lijn Project kwaliteit BPV begeleiding Project Leerklimaat in samenwerking met Parantion. Het instrument Leerklimaat biedt een online meetinstrument waarbij VBZ-leden inzicht krijgen in het leerklimaat van de eigen instellingen. De meting is gericht op de leerlingen en de begeleiders. In 2014 zou het meetinstrument herijkt worden. Hiervoor is een projectgroep opgericht. Na enkele bijeenkomsten heeft de projectgroep besloten om het onderzoeksinstrument dit jaar niet te herijken. Er was onder de leden van VBZ onvoldoende ruimte en draagvlak om hier tijd voor vrij te maken. Programmalijn Duurzame inzetbaarheid De leden van de VBZ beschikken over een gericht en expliciet beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De VBZ faciliteert de leden adequaat om inhoudelijk en strategisch afstemming bij elkaar te zoeken en kennis en informatie te delen. Kenniskring en werkgroepen Er zijn vier werkgroepen en een overstijgende kenniskring. Deelnemers uit de werkgroepen worden afgevaardigd naar de kenniskring Duurzame inzetbaarheid. De afzonderlijke werkgroepen en de kenniskring hebben in 2014 de werkzaamheden voor een betere onderlinge afstemming van resultaat, informatie-uitwisseling en kennisoverdracht voorgezet. Kenniskring Duurzame inzetbaarheid In de 8 bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen besproken: Visie ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid Voorbereiden themabijeenkomsten Verbinding met Strategisch HRM beleid Flexibilisering van de arbeid In 2014 zijn door de kenniskring Duurzame Inzetbaarheid twee bijeenkomsten georganiseerd: - Werken in de zorg en zelf mantelzorger zijn: Dat kan! - Van werkdruk naar werkenergie - Werkgroepen Werkgroep Gezond en Zeker Onderwerpen: preventiefysieke belasting bij zelfsturende teams 11

12 Werkgroep Re-integratie Onderwerpen: ERD (Eigen RisicoDrager ziektewet) en Verzuimmanagement bij zelfsturende teams Werkgroep Arbeid en Gezondheid Onderwerpen: psychosociale werkbelasting, agressie en geweld Werkgroep Mobiliteit Onderwerpen: boventalligheid naar mobiliteit in de regio, Wet Werk & Zekerheid, Job Ready programma in samenwerking met Randstad Werken Arbeidsmarkttekorten zullen op termijn niet opgelost worden door middel van het voortzetten van wat we reeds doen. Het is daarom essentieel dat vernieuwende zorgconcepten ontwikkeld worden en dat de sector en alle daarbij betrokken partijen (gestimuleerd worden te) blijven innoveren. Projecten/ activiteiten in 2014: Zelfmanagement De pilot zelfmanagement richt zich op het verbeteren van de ondersteuning van de zelfregie bij cliënten en patiënten door zorgprofessionals, in de pilot verplegenden en verzorgenden. Een belangrijk subdoel is na te gaan hoe het individueel zorgplan en technologische ondersteuning als effectieve instrumenten hierbij kunnen worden ingezet. Er heeft een gedegen voorbereiding plaatsgevonden om in 2015 te kunnen starten met een kleinschalige pilot in de VVT sector. Samenwerking professionals, vrijwilligers en mantelzorgers In juli 2013 is door bureau VBZ het rapport Onbetaalbaar. Een oriëntatie op informele zorg in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden opgeleverd aan de leden. Het betreft een eerste verkenning met betrekking tot het onderwerp informele zorg. Centraal staat de samenwerking tussen cliënt/patiënt, mantelzorger, vrijwilliger en professional. In dit systeem is de professional één van de partijen, die er mede voor moet zorgen dat het systeem goed functioneert. In het kader van het programma Arbeidsmarkt, HRM en scholing ligt de focus op de (veranderende) rol en taken van de professional. VBZ heeft op basis van gesprekken met leden en deskundigen geconcludeerd dat voor het onderwerp mantelzorg het beste aangesloten kan worden op bestaande initiatieven en projecten. In het vierde kwartaal van 2014 heeft daarom een deskstudie plaatsgevonden en is gesproken met verschillende mantelzorgorganisaties. Resultaat van dit korte project is een mantelzorgpagina op de website van VBZ. Op deze pagina wordt informatie gegeven over de verschillende (regionale) mantelzorgorganisaties en welke producten en diensten zij aanbieden. De VBZ-leden hebben met deze pagina een overzichtelijk en regionaal beeld van mantelzorgorganisaties en hun diensten. EHealth en domotica In 2014 zijn de mogelijkheden onderzocht van de inzet van domotica en ehealth bij de decentralisatie van taken en doelgroepen naar gemeenten. Begin dit jaar hebben twee bijeenkomsten met gemeenten plaatsgevonden over de inzet van domotica/ehealth bij de transitie. De eerste vond plaats met ambtenaren van gemeenten uit de regio KAM, de tweede is tezamen met gemeente Heemskerk georganiseerd en was algemeen toegankelijk (Ca 70 deelnemers). 12

13 Een resultaat van de bijeenkomsten begin dit jaar was het inzicht dat domotica en ehealth voor gemeenten een complex onderwerp is. Eind 2014 is een top 5 aan domotica en ehealth-kansen geformuleerd, die vervolgens met de gemeenten is gecommuniceerd. De ketens Bureau VBZ ondersteunt een aantal ketens in de KAM regio (CVA, NAH, Dementie en Palliatieve Zorg). Deze werkzaamheden worden niet vanuit de vereniging VBZ gefinancierd. Veel van de VBZleden nemen deel aan de ketens en intern (bureau VBZ) vindt afstemming plaats tussen de programma s, platforms en ketens. Netwerken Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland Palliatieve zorg is in de regio onder de aandacht gebracht bij zorgverleners en zorgvragers. Via verschillende activiteiten stimuleert en verbindt het netwerk organisaties en hun medewerkers om de zorg te verbeteren voor mensen in hun laatste levensfase. Enkele projecten: Twee verbeterprojecten Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en Signaleren in de palliatieve zorg door verzorgenden. Inspirerende, goed bezochte scholingen en bijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers. De vorming van een regionaal consortium met expertisecentra VUMC en AMC, IKNL en netwerken Noord Holland, met een grote betrokkenheid vanuit het bestuur van het netwerk. Circuit NAH Kennemerland 2014 Doelstelling van het Circuit NAH Kennemerland is het bevorderen van de afstemming en samenhang van de zorg tussen de verschillende zorgaanbieders voor de doelgroep mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Via verschillende activiteiten stimuleert en verbindt het netwerk organisaties en hun medewerkers om de zorg voor mensen met NAH te verbeteren. In het bijgevoegde jaarverslag leest u onder andere dat in 2014: door het Coördinatiepunt NAH Kennemerland 28 cliëntgebonden adviesaanvragen zijn behandeld, waarvan er 20 zijn voorgelegd aan het hersenletselteam (multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van NAH, afkomstig uit de netwerkorganisaties); een themabijeenkomst is georganiseerd over NAH en Mantelzorg/Vrijwilligers voor medewerkers van de lidorganisaties; twee nieuwsbrieven over NAH zijn verspreid onder professionals op het gebied van NAH. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door een jaarlijkse subsidie van VWS in het kader van een regeling om overal in het land regionale hersenletselteams en samenwerkingsverbanden op het gebied van hersenletsel te ondersteunen. CVA-keten Zuid-Kennemerland De CVA-zorg is vormgegeven in een regionale keten van zorgaanbieders die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor CVA-patiënten en hun naasten waarborgen in alle fasen van de aandoening. In 2014 hebben onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden: 13

14 Er is een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) uitgevoerd op het transferproces van ziekenhuis naar verpleeghuisrevalidatie. Dit heeft geleid tot een nieuw transferproces, dat per 1 november 2014 is geïmplementeerd; I.v.m. het stoppen van de CVA-trajectbegeleiding is onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden voor de vormgeving van de CVA-nazorg voor mensen die (al dan niet na verblijf in een revalidatie-instelling) weer naar huis gaan; Er is deelgenomen aan de benchmark CVA van het Kennisnetwerk CVA Nederland via DICA; Er heeft uitwisseling plaatsgevonden met andere CVA-ketens via deelname aan door het Kennisnetwerk CVA Nederland georganiseerde bijeenkomsten. 14

Jaarverslag 2014: Samen Beter

Jaarverslag 2014: Samen Beter Jaarverslag 2014: Samen Beter De leden van de Vereniging maakten een statement we vinden elkaar in een gedeeld streven naar het leveren van zorg die optimaal aansluit bij de zorgvraag. Het belang hiervan

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

SAMEN BETER DE WEG NAAR BALANS 2014. Project-/Werkplan. Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing

SAMEN BETER DE WEG NAAR BALANS 2014. Project-/Werkplan. Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing SAMEN BETER Project-/Werkplan DE WEG NAAR BALANS 2014 Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing 29 oktober 2013 273.13 Dit project-/ werkplan is een uitgave van VBZ regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Tijdvak 2015-2016 Organisatie: samen Voor Betere Zorg (VBZ) Auteurs: Marion

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken

Visie op de ontwikkeling. van de. Palliatieve Zorg. in Rotterdam en omstreken Visie op de ontwikkeling van de Palliatieve Zorg in Rotterdam en omstreken You matter because you are, and you matter until the last moment of life; and we will do all that we can, not only to help you

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond Korte terugblik IJmond Voorjaar 2012 Kadernota Van Zorg naar Participatie. Samenwerking KAM Voorbereidingsfase Aantal cliënten met

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse gemeenten, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Provincie Drenthe 2015-2017 De Drentse Werkagenda

Nadere informatie

Kern AWBZ ----------------------------------------------------- Wonen

Kern AWBZ ----------------------------------------------------- Wonen Kern AWBZ Wmo Zvw Eigen netwerk Soc. Omgeving Samenleving ----------------------------------------------------- Wonen Betaalde hulp- en dienstverlening Piramide van particuliere en zorgmarkten na de hervorming

Nadere informatie

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL HET GELDERS ONDERWIJS MODEL In dialoog over samen investeren in kwalificeren voor de toekomst! WZW, de werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsorganisaties in Gelderland, wil samen met al haar betrokken

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomsten die worden gepland op 6 en 7 mei (per sector) zullen we hierop nader terugkomen.

Tijdens de informatiebijeenkomsten die worden gepland op 6 en 7 mei (per sector) zullen we hierop nader terugkomen. Enkele relevante inhoudelijke passages uit het format voor het Regionaal Sectorplan Zorg en Welzijn Limburg; regionaal plan scholing en instroom jongeren Ten geleide Onderstaand bieden wij u - middels

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Advies- en Informatiepunt NAH Amsterdam en omstreken

Advies- en Informatiepunt NAH Amsterdam en omstreken Jaarverslag 2007 Advies- en Informatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel regio Amsterdam Advies- en Informatiepunt NAH Amsterdam en omstreken April 2008 Het Advies- en Informatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord Facts & Figures Regio Noord- Holland Noord Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Krimp en vergrijzing 22% In het noorden van Noord-Holland groeide in de jaren 70 de bevolking met zo n 12.000

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Inspanningen en prestaties... 5 3.1 Geleverde zorgdiensten...

Nadere informatie

Highlights Resultaten SIGRA 2013

Highlights Resultaten SIGRA 2013 Highlights Resultaten SIGRA 2013 SIGRA ALGEMEEN Nieuwe Missie en Visie SIGRA SIGRA-bestuur ontwikkelde nieuwe missie en visie Kernwaarden: eigen regie integrale zorg preventie en participatie. Nieuwe slogan:

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Hersenletsel Centrum Zeeland

Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Zeeland Hersenletsel Zeeland Richa Peters (CVA keten coördinator) en Cisca Zuurveld (NAH coördinator) s-gravenpolderseweg 114a - 4462 RA Goes 0113 236263 of 06-34315562

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Vereniging Bedrijfstak Zorg, Regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing. Werkplan 2012-2016

Vereniging Bedrijfstak Zorg, Regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing. Werkplan 2012-2016 Vereniging Bedrijfstak Zorg, Regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Programma Arbeidsmarkt, HRM en Scholing Werkplan 2012-2016 Haarlem, 1 november 2011 364.11/VBZ AM/Algemeen/hb 1 Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 november 2014 Betreft Communicatie aan AWBZ-cliënten

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 november 2014 Betreft Communicatie aan AWBZ-cliënten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 13

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie