Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg"

Transcriptie

1 Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders uit alle sectoren van de zorg zijn lid van de VBZ, In 2014 telde de vereniging 33 leden. De VBZ maakt zich samen met haar leden sterk voor goede zorg in de KAM-regio. De VBZ komt op voor de belangen van haar leden. De vereniging streeft naar goede condities en randvoorwaarden voor het functioneren van de aangesloten zorgaanbieders binnen de regio. De Vereniging Missie statement In 2014 hebben de leden van de Vereniging een statement gemaakt: we vinden elkaar in een gedeeld streven naar het leveren van zorg die optimaal aansluit bij de zorgvraag. Het belang hiervan overstijgt het individuele belang van de leden. In verenigingsverband staan zorgkwaliteit, goed werkgeverschap en het delen van informatie centraal. Het statement is leidend voor het beleid van de komende jaren. Samenstelling bestuur: In 2014 zag het VBZ-bestuur er als volgt uit: J.E. Bauer (Hartekamp Groep) Voorzitter L.E.F. van Ruth (ViVa! Zorggroep) portefeuillehouder Programma Arbeidsmarkt HRM en Scholing A. Schouten (Zorgbalans), portefeuillehouder Wonen Welzijn Zorg P. van Barneveld (KG) portefeuillehouder Programma Basiszorg en Specialistische Zorg P. Kühn (Nieuw Unicum) penningmeester E. de Ruijter (GGZ ingeest) portefeuillehouder Onderzoek Team Bureau VBZ: V.l.n.r. zittend: Marion, Joane, Marie-Susan, Antje, Liesbeth,Monique V.l.n.r. staand: Riska, Astrid, Karin, Sophie, Robert, André, Tanja (niet op de foto: Gert Jan, Jos, Margriet) 1

2 Directeur: Tanja Ineke heeft met ingang van 13 oktober 2014 Marten Ebbenhorst opgevolgd Programma Basiszorg Specialistische Zorg: Gert-Jan de Haas Programma Wonen, Welzijn, Zorg: André de Jong Programma Arbeidsmarkt: Margriet Bink, Marie-Susan van der Munnik, Liesbeth van Hellemondt, Marion Fisser, Karin Velda, Joane Hasken Ketens en netwerken: Antje Kleef en Monique Panneman Secretariaat: Riska van Wijgerden, Astrid van Rooden, Sophie Financiën: Jos Wagenaar, Karin Velda Communicatie Interne Berichten zijn gestuurd naar de communicatie-afdelingen van VBZ-lidinstellingen. De leden kunnen deze berichten via hun interne communicatiemiddelen verspreiden. Uit het lezersonderzoek onder de abonnees van de papieren VBZ-Nieuwsbrief in 2013 kwam naar voren dat driekwart van de respondenten de voorkeur geeft aan een digitale nieuwsbrief. In juli 2014 is de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd aan 800 adressen (bestuurders en diverse functionarissen binnen de VBZ, stakeholders en andere geïnteresseerden). De digitale nieuwsbrief informeert de lezer over standpunten, activiteiten en ontwikkelingen van en in de VBZ. In 2014 zijn xx nieuwsbrieven verschenen. De website is in 2014 vernieuwd. De VBZ is steeds meer een actieve partij geworden in de regio in samenwerking en overleg met anderen. De VBZ wil ook standpunten en visies uitdragen. Meer nog dan voorheen is het van belang is dat de sector zich profileert en laat zien in de verhouding met stakeholders in de regio. Sinds 1 augustus staat de website live. De site heeft de volgende functionaliteiten: Actueel landelijk en regionaal nieuws Informatie is te vinden via Thema s en Werkgroepen Gebruiker heeft een persoonlijk profiel, een eigen homepage Werkgroepen zijn alleen voor functionarissen van de VBZ-leden Berichtencentrum Wat is de VBZ? Bestuur en Organisatie Regiokaart met overzicht van alle VBZ Leden Ter gelegenheid van het afscheid van Marten Ebbenhorst, directeur Bureau VBZ, is een minisymposium met als thema Uit de kunst georganiseerd. Cliëntbelang De kracht, verantwoordelijkheid van en regie door de cliënt vormen het uitgangspunt voor zorgverlening. Over de positie, belangen en invloed van de cliënten hebben we in 2014 overlegd met en input gebruikt van Zorgbelang Noord-Holland. 2

3 De platforms en programma s Gezamenlijke inkoop Doel van gezamenlijk inkopen is het delen van kennis en informatie en het bereiken van financiële voordelen. Aan dit project nemen 13 leden deel. In 2014 kwamen de inkopers 7 keer bijeen. Er was een inhoudelijk seminar over best value procurement, het inkoopproject Afval ging van start en het project Bonussen werd afgerond. Platform Gehandicaptenzorg In 2014 stond de transitie van zorg steeds prominent op de agenda van het platform. Specifiek wisselden we kennis en ervaringen uit over de relatie met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. De werkgroep expertise beantwoordde de vraag: hoe kunnen we in het verlengde van de wijkteams in het kader van de WMO de juiste expertise leveren over wat mensen met een beperking nodig hebben. Ook besteedden we aandacht aan versterking van cliëntparticipatie en de doelgroep Licht Verstandelijk Beperkten. Wonen, Welzijn, Zorg Afstemming met gemeenten in regio over transitie en transformatie Met de gemeenten in de subregio IJmond en Zuid-Kennemerland vindt zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau overleg plaats, dat voor het jaar 2014 met name in het teken van de transitie stond. Te beginnen met de inkoop: er is veel afstemming met gemeenten geweest om te zorgen dat de wijze waarop de inkoop plaatsvond aansloot op de praktijk van met name cliënten. Na de gunning van de inkoop hebben de VBZ en haar leden gemeenten die daar behoefte aan hadden terzijde gestaan bij onder andere de volgende onderwerpen: Communicatie: hoe schrijf je een brief die iemand met een verstandelijke beperking begrijpt? Toegang: een aantal leden neemt bijv. deel aan een pilot op dit gebied van gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering: iwmo, (digitaal uitwisselen van declaratie en informatie) Verantwoording: kunnen we een toename van de overhead en bureaucratie voorkomen? Hoe voorkomen we dat straks geen cliënten tussen het wal en het schip vallen? Met de gemeenten in Amstelland en Meerlanden is er in 2014 hard aan gewerkt dat de afstemming tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgaanbieders verder vorm krijgt. Hierbij zijn contacten gelegd met de betrokken partijen en vinden in 2015 in beide subregio s samenwerking met de regio secretaris startbijeenkomsten plaats waarin dit overleg verder vorm wordt gegeven. Vastgoed netwerk Zorgvastgoed is voor zorgaanbieders een belangrijk onderwerp. Vastgoed is kapitaalintensief en dient daarom zo effectief mogelijk benut te worden. Om deze reden beschikt de VBZ over een vastgoed netwerk, waarvan de leden (vastgoedverantwoordelijken binnen de aangesloten organisaties) in september bijeen geweest zijn. Langer thuis wonen is hierbij een belangrijk thema voor kwetsbare burgers: belangrijk daarbij is dat er geschikte huisvesting is met de daarbij benodigde voorzieningen. Daarom neemt Bureau VBZ deel aan relevante projecten op het gebied van wonen met zorg, zoals: 3

4 1) Een project in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland met als kernvraag: In hoeverre is de woningvoorraad geschikt voor de extramuralisering van de zorg en welke aanpassingen moeten worden verricht om in de toekomst het aanbod te laten aansluiten op de vraag? 2) Een project bij de gemeente Haarlem waarbij een vervolg zal worden gegeven aan de WZW verkenner van Object Vision. Doel zal naar verwachting zijn om aanvullend op onderzoek 1 de benodigde voorzieningen (incl. loopafstand) in beeld te brengen. Basiszorg & Specialistische Zorg De speerpunten van het programma Basiszorg en Specialistische Zorg (BSZ) zijn: 1. Integrale zorg, behandel- en zorgnetwerk en substitutie van zorg. 2. Kenniscentrum, overzicht en inzicht in landelijke en regionale ontwikkelingen en de uitwerking daarvan op regionale samenhang en samenwerking in zorgprocessen. 3. Relatie/ samenwerken met zorgverzekeraars en zorgkantoren. 4. ICT en keteninformatisering. De praktische uitvoering van deze speerpunten vindt plaats in sub-regionaal verband. Regie op de samenhang in de regio Om regie te kunnen voeren op de ontwikkeling van het nieuwe zorglandschap is het nodig om overzicht te hebben van A. waar veranderingen in zorgprocessen plaatsvinden en B. hoe en waar veranderingen nodig zijn of kansen en mogelijkheden liggen en sturing kan plaatsvinden. Als hulpmiddel hierbij is binnen de VBZ een procesmodel ontwikkeld een praatplaat als hulpmiddel voor verdere bespreking en verkenning. Basiszorg en Specialistische zorg in Zuid-Kennemerland Het bestuurlijk Regionaal overleg Basiszorg en Specialistische zorg in Zuid-Kennemerland is drie keer bijeen geweest. Enerzijds is er ingezet op het oppakken van concrete knelpunten en anderzijds zijn er grote stappen gezet op het gebied van regionale regie. Regionale regie De bestuurders in het RBS hebben collectief besloten de weg in te slaan naar integraal organiseren en financieren van (een deel van) de zorg in Zuid-Kennemerland en de HCZK in deze ontwikkeling de regie te geven. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de ontwikkeling van een nieuw zorglandschap in Zuid-Kennemerland. 4

5 Knelpunt dubbele diagnostiek Doel van dit project was voorkomen dat onderzoek ten onrechte zowel in de eerste- als in de tweede lijn wordt uitgevoerd. Dit resulteerde in de formulering van een top 10 dubbele diagnostiek. Vervolgens heeft een projectgroep van huisartsen en specialisten nader gekeken naar twee onderwerpen daaruit, Reumatologie en Orthopedie. De resultaten hiervan worden gebruikt bij het herijken van de transmurale zorgpaden van KG en SZ, resp. Spaarne Gasthuis. Voorkomen dat kwetsbare ouderen in crisis geraken (en op de spoedpost) Doel van dit project was te onderzoeken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om te voorkomen dat ouderen die straks langer thuis wonen in een crisissituatie komen en dan bijv. een beroep moeten doen op de spoedeisende hulp. Dit is uitgewerkt in een bestuurlijke werkgroep die heeft geconcludeerd dat preventief beleid in deze vraagt om samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners via persoonlijke (1-op-1) relaties. Hiervoor is een werkmodel ontwikkeld. LVB Ten behoeve van een effectieve ondersteuning van mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking in Zuid-Kennemerland is door GGZ, Huisartsen en Gehandicaptenzorg intensief samengewerkt. Er is geïnventariseerd welke elementen ontbreken voor een effectieve samenhangende ondersteuning van deze groep. Voorts zijn er (gezamenlijke) acties in gang gezet om verbeteringen te realiseren. Basiszorg en Specialistische zorg in Haarlemmermeer In 2014 is het bestuurlijk overlegplatform (bestuurders van zorgaanbieders en Zorg & Zekerheid) verder versterkt en stevig gepositioneerd. Het platform is versterkt in de eerste lijn door toetreding van eerstelijnspsychologen en geboortezorg. Daarnaast zijn de gemeente Haarlemmermeer en RIBW toegetreden. Gehandicaptenzorg: problematiek van mensen met een LVB GGZ: overgang van chronische patiënten/cliënten naar de GGZ en POH-GGZ Gemeente en Zorgverzekeraar: samenwerkingsovereenkomst en werkagenda Huisartsen: versterking van de organisatiegraad van de huisartsen Ziekenhuis: doorwerking van de fusie van KG en SZ in de regionale zorgprocessen Daarnaast zijn er buiten de vergaderingen om verschillende deelonderwerpen opgepakt o.a. het ontwikkelen van een regionaal informatiepakket voor professionals die te maken krijgen met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Basiszorg en Specialistische zorg in Midden-Kennemerland In 2014 is door een aantal zorgaanbieders Zorggroep IJmond 2.0 opgericht als het transmurale samenwerkingsverband voor Midden-Kennemerland. VBZ en ZONH hebben zich ingespannen voor een sterke vertegenwoordiging en deelname van de huisartsen in Zorggroep IJmond 2.0. Zorggroep IJmond werkt vanuit de visie dat ketensamenwerking gericht moet zijn op de voorspoedige terugkeer van de cliënt naar huis na een opname en het zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren thuis. Dit stelt nieuwe, zwaardere eisen aan de samenwerking tussen zorgverleners over de organisatiegrenzen heen. Het faciliteren van een goede overdracht tussen en binnen de eerste- en tweede lijn is daarom een speerpunt voor Zorggroep IJmond. Uit een inventarisatie over de overdracht tussen eerste en tweede lijn is een prioriteitenlijst gemaakt van knelpunten. Gestart wordt met de volgende twee onderwerpen: 5

6 Betere bereikbaarheid (elkaar sneller kunnen vinden) en kortere lijntjes tussen professionals. De gekozen oplossing is het bouwen van een simpele Zorgverlenerskaart voor de regio MKL Betere overdracht in patiëntenzorg in urgente en complexe situaties. De gekozen oplossing is het realiseren en implementeren van een richtlijn voor zorgverleners in MKL voor warme overdracht in complexe en urgente gevallen. VBZ en ZONH vervullen gezamenlijk de rol van keten coördinator bij dit speerpunt. Daarnaast zijn door Zorggroep IJmond 2.0 vijf zorgketens als speerpunt gekozen: obesitas bij kinderen kinderen met leer- en (motorische) ontwikkelingsproblemen ( helikopterpoli ) chronisch neurologische aandoeningen (incl. CVA) gerontopsychiatrie dementie Tactisch Overleg Kennemerland In het Tactisch Overleg vindt bespreking plaats van interpretatie en uitvoering van landelijk beleid in de regio. Aan het Tactisch Overleg nemen hoofden zorgbemiddelingsbureaus van de AWBZzorgaanbieders Kennemerland, loket nazorg van het KG, SZ, het CIZ en Bureau Zorgtoewijzing van het zorgkantoor Achmea deel. Het Tactisch Overleg heeft één keer per zes weken plaatsgevonden. Belangrijk agendapunt was realisatie van verschuiving van financiering van AWBZ-zorg naar ZVWzorg, van AWBZ naar WMO en van AWBZ naar WLZ. Welzijn op recept Welzijn op recept is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de zorgaanbieders door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen en hun zorggebruik verminderen. Welzijn op recept is na Haarlem nu ook gestart in Haarlemmermeer. Met het oog op het versterken van de relatie met gemeente en verzekeraar ondersteunt de VBZ dit initiatief door deelname in de stuurgroep in Zuid-Kennemerland. Programmaraad voor uitwisseling van patiënt- en cliëntgegevens Op initiatief van VBZ-KAM is eind 2013 het convenant afgesloten waarin de zorgorganisaties met elkaar spelregels afspreken om de samenhang in de regio te organiseren. Om praktische invulling te geven aan het convenant is eind 2013 een onafhankelijke programmaraad opgericht. Hiervoor zijn alle huisartsenorganisaties, apothekers- en fysiotherapeutenverenigingen, ziekenhuizen, VVT-, gehandicaptenzorg- en GGZ-organisaties in de KAM-regio benaderd; 27 zorgorganisaties hebben het convenant ondertekend en zijn lid geworden van de programmaraad. Voor de organisatieondersteuning heeft de programmaraad de Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) in de arm genomen. Er zijn twee prioritaire thema s bepaald waar aan gewerkt zal worden. Dat zijn: 1. Het ontwikkelen van een regionaal digitaal platform voor uitwisseling van informatie. 2. Het organiseren van de uitwisseling van medicatie-informatie. 6

7 Eind van het jaar is de programmadefinitie vastgesteld en is bepaald in welke projecten het programma uitvoering krijgt. Dat zijn: Digitaal verwijzen ICT voor de Patiënt Ketenzorg Elektronische (cliënt)overdracht (o.a. POINT) Medicatieoverdracht Regionaal zorgdossier Arbeidsmarkt HRM en Scholing Stichting RegioPlus, het samenwerkingsverband van 16 regionale werkgeversorganisaties in de zorg waaraan ook de VBZ deelneemt, heeft bij VWS met succes gepleit voor een subsidieregeling Op weg naar balans, voor de periode Voor genoemde periode is overeenkomstig landelijke afspraken gekozen voor vijf programmalijnen: Strategisch Arbeidsmarkt Beleid Werven met beleid Kwalificeren voor Zorg & Welzijn Beleid duurzame werken Programmalijn Strategisch Arbeidsmarkt beleid 1. Bewustwording, draagvlak en informatie-uitwisseling Voor het netwerk HRM zijn in 2014 twee bijeenkomsten georganiseerd: Terug naar de bedoeling (17 januari 2014), over het spanningsveld tussen onze leefwereld en de systeemwereld. Om organisaties te laten functioneren, is er voor bijna elke situatie een systeem bedacht en het aantal protocollen is eindeloos. Hierdoor drijven wij steeds verder af van waar het in de zorgsector om draait: de individuele behoeftes van de cliënt en de capaciteiten van een professional. Informatiebijeenkomst over de Wet Werk en Zekerheid (18 maart 2014). Deze bijeenkomst is in samenwerking met het netwerk Mobiliteit georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de wijzigingen met betrekking tot flexibele arbeid toegelicht, evenals het nieuwe ontslagrecht en de wijzigingen in de WW. Daarnaast zijn voor managers HRM nog twee bijeenkomsten georganiseerd, met als thema boventalligheid en mobiliteit. Deze worden verder toegelicht bij Strategisch Arbeidsmarktbeleid. In voorjaar en zomer 2014 is met alle managers HRM van de VBZ-instellingen individueel gesproken. Voor de zomer van 2014 stonden de gesprekken voornamelijk in het teken van mobiliteit en opleiding, in het kader van een eventuele deelname aan een regionaal sectorplan. In de zomer van 2014 hadden de gesprekken betrekking op de speerpunten binnen het HRM-beleid van de eigen instelling voor het komende jaar. Deze inventarisatie geeft input voor de activiteiten in het kader van dit programma. De individuele gesprekken worden door de leden positief beoordeeld. 7

8 2. Arbeidsmarktonderzoek Ten behoeve van het arbeidsmarktonderzoek in de regio KAM worden data op sectoraal- en instellingsniveau verzameld, doorlopend en uit verschillende bronnen. In 2014 heeft Bureau VBZ verschillende onderzoeken opgeleverd: Factsheet Arbeidsmarkt regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden ( februari 2014) Beleidsnotitie arbeidsmarktontwikkelingen zorg en welzijn (juni 2014) Notitie stand van zaken arbeidsmarkt zorg (september 2014) Notitie Arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn (december 2014) Vacature enquêtes 3. Strategisch Arbeidsmarktbeleid De arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg geven een (voorlopige-) daling van de werkgelegenheid aan. Er wordt daarom, zowel landelijk als regionaal, ingezet op maatregelen die bijdragen aan een goede oplossing van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg en het voorkomen van negatieve effecten op langere termijn. Deze maatregelen zullen voor een belangrijk deel worden gerealiseerd in het kader van sectorplannen. Regionale sectorplannen richten zich op scholing van werknemers en instroom van jongeren. In het sectorplan van de regio KAM worden concrete maatregelen ingezet met betrekking tot het ontwikkelen van competenties, scholing op hogere en andere kwalificaties en instroom van jongeren. Bij de uitvoering van de maatregelen in de regio KAM zijn in totaal bijna 2500 deelnemers betrokken en is een bedrag van ruim 2,6 miljoen aan subsidie (cofinanciering) toegekend. Het plan heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 september De VBZ is hoofdaanvrager van het sectorplan en verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de uitvoering. Organisatie en coördinatie In het kader van de uitvoering is binnen de VBZ in 2014 een aparte regionale projectstructuur ingericht, onder leiding van een Regiegroep Sectorplan. De Regiegroep is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor het project. De Regiegroep is verantwoordelijk voor besluitvorming, toezicht op de uitvoering en waar nodig bijsturing. Het bestuur van de VBZ ziet toe op de werkzaamheden van de Regiegroep Sectorplan en bewaakt de belangen van de leden van de VBZ. De Regiegroep legt periodiek verantwoording af aan het bestuur van de VBZ. Zowel alle organisaties die deelnemen aan het sectorplan als de betrokken werknemersorganisatie CNV Publieke Zaak nemen (verplicht) zitting in de regiegroep. Ten behoeve van een slagvaardige uitvoering van het regionale sectorplan heeft Bureau VBZ een projectleider sectorplan aangesteld. De projectleider draagt zorg voor de regionale projectorganisatie. Job-ready programma Naast de maatregelen die in het sectorplan zijn opgenomen op het gebied van scholing en instroom, heeft de VBZ met Randstad HR Solutions een eigen dienstenpakket ontwikkeld gericht op de bemiddeling van medewerkers naar ander werk, het Job-ready programma. In de voorbereiding zijn twee werkconferenties georganiseerd voor managers HRM over boventalligheid en mobiliteit en een mogelijke regionale aanpak (5 feb. En 16 mei) 8

9 Programmalijn Werven met Beleid Goede ondersteuning van en aanvulling op activiteiten van de leden bij werving en mobiliteitsvraagstukken en bewaken goede imago van de zorg. Ondersteuning instroomprojecten in het kader van instroom van personeel : Werkgroep Afstemming Instroom. Informatie-uitwisseling en overleg met Calibris, UWV, ROC Nova College over de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Het overleg heeft in 2014 inmiddels driemaal plaatsgevonden. In 2013 is er vanuit LPAO Hoofddorp een werkgroep Zorg en Welzijn geformeerd waarin gemeente, proeftuin Sociaal team, Calibris, niet aangesloten zorgorganisaties, ROC NOVA, VBZ, UWV en uitzendorganisaties samenkomen. Binnen dit overleg wordt afstemming gezocht en is er informatie uitwisseling met de Gemeente Haarlemmermeer inzake leren en werken voor de zorgsector. In 2014 is de werkgroep 4 keer bij elkaar gekomen, belangrijk agendapunt van deze werkgroep was de totstandkoming van een regionaal sectorplan Zorg in de buurt is een samenwerkingsverband van Nova College en Calibris, gericht op voorkomen vroegtijdig schooluitval. De VBZ neemt deel in de Stuurgroep. Informatieuitwisseling over het Project Zorg voor de buurt is in 2014 ondergebracht in het reguliere overleg Leren en Werken. Beeldvorming en Imago: Stel je eens voor Eind 2013 heeft de campagne Stel je eens voor een nieuwe impuls gekregen. Instroom van nieuwe werknemers is tijdelijk minder prominent, gezien de arbeidsmarkt. Wel is het belangrijk dat er in de toekomst weer mensen nodig zijn en wat deze mensen moeten kunnen. De huidige campagne speelt hier op in. Tot en met het voorjaar van 2014 waren alle uitingen op verschillende manieren in de regio zichtbaar. Na de zomer is de campagne geëvalueerd, geconcludeerd is dat de campagne nog bruikbaar is en dan met name de uitingen voor verpleegkundige en wijkverpleegkundige. Daarnaast is het belangrijk dat de informatie verstrekt wordt op en tijdens de presentaties op scholen, nog beter wordt afgestemd op de reële arbeidsmarkt situatie. VBZ Communicatienetwerk Het communicatienetwerk organiseerde op 19 juni een themabijeenkomst: Internetmarketing in de Zorg. In navolging op de bijeenkomsten over Social Media in de Zorg, werden de online marketing kansen voor de zorg belicht. Open Dag van de Zorg en Welzijn, 15 maart 2014, in samenwerking met RegioPlus In de regio hebben 35 locaties de deuren geopend tijdens de Open Dag. In samenwerking met de communicatieadviseurs van de VBZ leden is gewerkt aan een eenduidige presentatie in regionaal verband. De Open Dag werd gepromoot via Google AdWords, advertenties in de regionale H-a-H bladen en Social Media. Voor de leden die meededen aan de Open Dag zijn gadgets aangeschaft. Regionale voorlichting aan diverse doelgroepen (inzet presentatieteam Infopunt Zorg) Het presentatieteam Infopunt Zorg heeft het afgelopen schooljaar 38 presentaties verzorgd op de basis- en middelbare scholen in de regio. Het presentatieteam heeft op 9 banen- en beroepenmarkten de regionale werkgevers vertegenwoordigd. 9

10 Infopunt Zorg, informatieloket Het Infopunt Zorg, informatieloket was in 2014 vijf dagen per week operationeel en bereikbaar via telefoon, en via een link op Vragen om informatie worden veelal per mail afgehandeld. Verder blijkt dat de website voldoende informatie biedt. Website inclusief vacaturebank De website trok in unieke bezoekers. Tot 1 oktober 2014 zijn in totaal 398 vacatures geplaatst. Hiervan waren er 198 in Ouderenzorg en Thuiszorg, 99 in Ziekenhuis (incl. Heliomare, Sein en Atal Medial), 45 in Gehandicaptenzorg, 42 in Geestelijke Gezondheidzorg en 12 in de Jeugdzorg. Naast de website is er een Vacature App Infopunt Zorg, deze wordt gemiddeld 40 keer per maand gedownload. En is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Social Media (Twitter, Facebook) wordt actief getwitterd. Het aantal volgers is Het aantal fans op Facebook bedraagt Via social media is interactie gezocht met jongeren in verband met Stel je eens voor campagne, dit wordt weer gekoppeld aan de landingspagina van de campagne op infopuntzorg.nl. Programmalijn Kwalificeren voor zorg en welzijn Er is in de regio een effectieve afstemming tussen opleidingen en de zorgsector, met voldoende anticipatie op de ontwikkelingen in de zorg en de toekomstige vraag naar personeel, kwantitatief en kwalitatief, in de zorgopleidingen. Er wordt inhoud en uitvoering gegeven aan gedeelde verantwoordelijkheid, effectievere afstemming en regionale regievoering, gericht op betere en meer toekomstgerichte opleidingen van benodigd zorgpersoneel. Er bestaat bij de leden van de VBZ daarnaast sterk de wens om sneller in te kunnen spelen op trends en verwachtingen. Stuurgroep Leren en Werken In de regio functioneert vanaf 2008 de Stuurgroep Leren en Werken. In de Stuurgroep wordt door de VBZ op bestuurlijk niveau afstemming gezocht met het MBO (ROC Nova College) en het HBO (Hogeschool Inholland). In de Stuurgroep namen in 2014 ook vertegenwoordigers van gemeenten en UWV deel. De Stuurgroep moet zicht hebben voor de ontwikkelingen in de zorg en een visie op de toekomst, en daarmee bijdragen aan strategisch arbeidsmarktbeleid (HRM/HRD). In 2014 kwam de Stuurgroep viermaal bijeen. Belangrijke aandachtspunten waren: Verder definiëren van de rol van de Stuurgroep Leren en Werken. Het in januari 2014 genomen besluit dat VBZ een actieve rol zou gaan spelen in het opstellen van een regionaal sectorplan. Platform Opleiden Het platform opleiden heeft tot doel de bespreking van ontwikkelingen, informatie-uitwisseling en kennisdeling op het brede gebied van Leren en Werken. In 2014 zijn twee platformbijeenkomsten georganiseerd: De eerste bijeenkomst De maakbaarheid van de lerende medewerker (22 april 2014, 17 deelnemers, beoordeling 7,4) was er een uit de reeks van bijeenkomsten gerelateerd aan de Lerende Organisatie. 10

11 De tweede platformbijeenkomst (30 oktober 2014) staat in het teken van Zelfsturende Teams: succes gegarandeerd? Competenties voor de toekomst In vervolg op het rapport Competenties voor de toekomst (VBZ, 2012) heeft de VBZ in samenspraak met Hogeschool Inholland/Inholland Academy in 2014 een opleidingsaanbod aangeboden Onderstaande opleidingen zijn begin 2014 aan VBZ-leden aangeboden, met een korting van 10% ten opzichte van het reguliere aanbod. 1. Mantelzorgondersteuning voor professionals 2. Chronische pijn bij volwassenen en ouderen 3. Praktijkverpleegkundigen in het Verpleeghuis en VGZ 4. Ouderenzorg in de eerste lijn Project kwaliteit BPV begeleiding Project Leerklimaat in samenwerking met Parantion. Het instrument Leerklimaat biedt een online meetinstrument waarbij VBZ-leden inzicht krijgen in het leerklimaat van de eigen instellingen. De meting is gericht op de leerlingen en de begeleiders. In 2014 zou het meetinstrument herijkt worden. Hiervoor is een projectgroep opgericht. Na enkele bijeenkomsten heeft de projectgroep besloten om het onderzoeksinstrument dit jaar niet te herijken. Er was onder de leden van VBZ onvoldoende ruimte en draagvlak om hier tijd voor vrij te maken. Programmalijn Duurzame inzetbaarheid De leden van de VBZ beschikken over een gericht en expliciet beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De VBZ faciliteert de leden adequaat om inhoudelijk en strategisch afstemming bij elkaar te zoeken en kennis en informatie te delen. Kenniskring en werkgroepen Er zijn vier werkgroepen en een overstijgende kenniskring. Deelnemers uit de werkgroepen worden afgevaardigd naar de kenniskring Duurzame inzetbaarheid. De afzonderlijke werkgroepen en de kenniskring hebben in 2014 de werkzaamheden voor een betere onderlinge afstemming van resultaat, informatie-uitwisseling en kennisoverdracht voorgezet. Kenniskring Duurzame inzetbaarheid In de 8 bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen besproken: Visie ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid Voorbereiden themabijeenkomsten Verbinding met Strategisch HRM beleid Flexibilisering van de arbeid In 2014 zijn door de kenniskring Duurzame Inzetbaarheid twee bijeenkomsten georganiseerd: - Werken in de zorg en zelf mantelzorger zijn: Dat kan! - Van werkdruk naar werkenergie - Werkgroepen Werkgroep Gezond en Zeker Onderwerpen: preventiefysieke belasting bij zelfsturende teams 11

12 Werkgroep Re-integratie Onderwerpen: ERD (Eigen RisicoDrager ziektewet) en Verzuimmanagement bij zelfsturende teams Werkgroep Arbeid en Gezondheid Onderwerpen: psychosociale werkbelasting, agressie en geweld Werkgroep Mobiliteit Onderwerpen: boventalligheid naar mobiliteit in de regio, Wet Werk & Zekerheid, Job Ready programma in samenwerking met Randstad Werken Arbeidsmarkttekorten zullen op termijn niet opgelost worden door middel van het voortzetten van wat we reeds doen. Het is daarom essentieel dat vernieuwende zorgconcepten ontwikkeld worden en dat de sector en alle daarbij betrokken partijen (gestimuleerd worden te) blijven innoveren. Projecten/ activiteiten in 2014: Zelfmanagement De pilot zelfmanagement richt zich op het verbeteren van de ondersteuning van de zelfregie bij cliënten en patiënten door zorgprofessionals, in de pilot verplegenden en verzorgenden. Een belangrijk subdoel is na te gaan hoe het individueel zorgplan en technologische ondersteuning als effectieve instrumenten hierbij kunnen worden ingezet. Er heeft een gedegen voorbereiding plaatsgevonden om in 2015 te kunnen starten met een kleinschalige pilot in de VVT sector. Samenwerking professionals, vrijwilligers en mantelzorgers In juli 2013 is door bureau VBZ het rapport Onbetaalbaar. Een oriëntatie op informele zorg in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden opgeleverd aan de leden. Het betreft een eerste verkenning met betrekking tot het onderwerp informele zorg. Centraal staat de samenwerking tussen cliënt/patiënt, mantelzorger, vrijwilliger en professional. In dit systeem is de professional één van de partijen, die er mede voor moet zorgen dat het systeem goed functioneert. In het kader van het programma Arbeidsmarkt, HRM en scholing ligt de focus op de (veranderende) rol en taken van de professional. VBZ heeft op basis van gesprekken met leden en deskundigen geconcludeerd dat voor het onderwerp mantelzorg het beste aangesloten kan worden op bestaande initiatieven en projecten. In het vierde kwartaal van 2014 heeft daarom een deskstudie plaatsgevonden en is gesproken met verschillende mantelzorgorganisaties. Resultaat van dit korte project is een mantelzorgpagina op de website van VBZ. Op deze pagina wordt informatie gegeven over de verschillende (regionale) mantelzorgorganisaties en welke producten en diensten zij aanbieden. De VBZ-leden hebben met deze pagina een overzichtelijk en regionaal beeld van mantelzorgorganisaties en hun diensten. EHealth en domotica In 2014 zijn de mogelijkheden onderzocht van de inzet van domotica en ehealth bij de decentralisatie van taken en doelgroepen naar gemeenten. Begin dit jaar hebben twee bijeenkomsten met gemeenten plaatsgevonden over de inzet van domotica/ehealth bij de transitie. De eerste vond plaats met ambtenaren van gemeenten uit de regio KAM, de tweede is tezamen met gemeente Heemskerk georganiseerd en was algemeen toegankelijk (Ca 70 deelnemers). 12

13 Een resultaat van de bijeenkomsten begin dit jaar was het inzicht dat domotica en ehealth voor gemeenten een complex onderwerp is. Eind 2014 is een top 5 aan domotica en ehealth-kansen geformuleerd, die vervolgens met de gemeenten is gecommuniceerd. De ketens Bureau VBZ ondersteunt een aantal ketens in de KAM regio (CVA, NAH, Dementie en Palliatieve Zorg). Deze werkzaamheden worden niet vanuit de vereniging VBZ gefinancierd. Veel van de VBZleden nemen deel aan de ketens en intern (bureau VBZ) vindt afstemming plaats tussen de programma s, platforms en ketens. Netwerken Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden en Midden- en Zuid-Kennemerland Palliatieve zorg is in de regio onder de aandacht gebracht bij zorgverleners en zorgvragers. Via verschillende activiteiten stimuleert en verbindt het netwerk organisaties en hun medewerkers om de zorg te verbeteren voor mensen in hun laatste levensfase. Enkele projecten: Twee verbeterprojecten Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en Signaleren in de palliatieve zorg door verzorgenden. Inspirerende, goed bezochte scholingen en bijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers. De vorming van een regionaal consortium met expertisecentra VUMC en AMC, IKNL en netwerken Noord Holland, met een grote betrokkenheid vanuit het bestuur van het netwerk. Circuit NAH Kennemerland 2014 Doelstelling van het Circuit NAH Kennemerland is het bevorderen van de afstemming en samenhang van de zorg tussen de verschillende zorgaanbieders voor de doelgroep mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Via verschillende activiteiten stimuleert en verbindt het netwerk organisaties en hun medewerkers om de zorg voor mensen met NAH te verbeteren. In het bijgevoegde jaarverslag leest u onder andere dat in 2014: door het Coördinatiepunt NAH Kennemerland 28 cliëntgebonden adviesaanvragen zijn behandeld, waarvan er 20 zijn voorgelegd aan het hersenletselteam (multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van NAH, afkomstig uit de netwerkorganisaties); een themabijeenkomst is georganiseerd over NAH en Mantelzorg/Vrijwilligers voor medewerkers van de lidorganisaties; twee nieuwsbrieven over NAH zijn verspreid onder professionals op het gebied van NAH. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door een jaarlijkse subsidie van VWS in het kader van een regeling om overal in het land regionale hersenletselteams en samenwerkingsverbanden op het gebied van hersenletsel te ondersteunen. CVA-keten Zuid-Kennemerland De CVA-zorg is vormgegeven in een regionale keten van zorgaanbieders die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor CVA-patiënten en hun naasten waarborgen in alle fasen van de aandoening. In 2014 hebben onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden: 13

14 Er is een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) uitgevoerd op het transferproces van ziekenhuis naar verpleeghuisrevalidatie. Dit heeft geleid tot een nieuw transferproces, dat per 1 november 2014 is geïmplementeerd; I.v.m. het stoppen van de CVA-trajectbegeleiding is onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden voor de vormgeving van de CVA-nazorg voor mensen die (al dan niet na verblijf in een revalidatie-instelling) weer naar huis gaan; Er is deelgenomen aan de benchmark CVA van het Kennisnetwerk CVA Nederland via DICA; Er heeft uitwisseling plaatsgevonden met andere CVA-ketens via deelname aan door het Kennisnetwerk CVA Nederland georganiseerde bijeenkomsten. 14

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie