systeem implementatie methode SIM 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "systeem implementatie methode SIM 3"

Transcriptie

1 Bron: IT in bedrijf, ISBN: , Academic Service, 2010 SIM is een methodische aanpak van de implmentatie van standaardpakketten. SIM heeft een uitgesproken visie op de selectie en implementatie van standaardpakketten, in het bijzonder ERP-software, Veranderingen in de ICT hebben ook geleid tot aanpassing van SIM, waarbij tevens SIM 3 als nieuwe methodenaam is geïntroduceerd. SIM 3 onderkent drie implementatiedimensies waar steeds naar gekeken wordt: 1. het object van verandering, 2. de actie die we daarop loslaten en 3. het managementaspect van waaruit we dat doen. Figuur 1 toont de drie dimensies van SIM 3, inclusief de per dimensie te onderkennen componenten. Figuur 1 De drie dimensies van SIM 3 Een organisatie kan worden gezien als een dynamische verzameling mensen in een samenwerkingsverband die activiteiten uitvoert met behulp van middelen en relaties onderhoudt met de omgeving. Nauw samenhangend met deze kijk op organisaties onderkent SIM 3 de volgende objecten van verandering: Mensen Bedrijfsprocessen Informatie Technische middelen Besturing De implementatie van een informatiesysteem heeft tot doel deze objecten in samenhang met elkaar te integreren in de organisatie. 1

2 In andere literatuur wordt uitgebreid bij besturing stilgestaan. In het kader van informatieplanning komen onder andere zaken aan de orde als doelstellingen van de organisatie, de organisatiestructuur, de groeifasen voor de toepassing van ICT in organisaties volgens Nolan, het besturingsparadigma, Critical Succes Factors, Key Performace Indicators, de technische infrastructuur en niet te vergeten architecturen waaronder de informatiearchitectuur. Tijdens de eerste fase van een implementatieproject, de voorbereiding van de implementatie, moet door goede bestudering van in de organisatie aanwezige documentatie zoals een informatieplan, met deze zaken rekening worden gehouden. Tijdens ontwerp en de inrichting van het informatiesysteem moeten zowel het ontwerp als de inrichting van het informatiesysteem worden afgestemd met de besturing van de organisatie. In andere literatuur wordt veel aandacht besteed aan de aan elkaar gerelateerde objecten van verandering gegevens en informatie. De managementaspecten die tijdens elke fase van het implementatietraject aandacht behoeven en die tezamen ook wel worden aangeduid als de tweede implementatiedimensie zijn: Projectmanagement Kwaliteitsmanagement Veranderingsmanagement Kennismanagement Contractmanagement Naast de twee voorgaande dimensies onderkent SIM 3 nog een derde dimensie. Deze laatste dimensie geeft handreikingen voor de fasering van de implementatieactiviteiten en kan dus worden beschouwd als een stappenplan voor het implementeren van een informatiesysteem. De vijf uitvoerende processen die de kapstok vormen voor het stappenplan zijn voorbereiden, ontwerpen, inrichten, invoeren en integreren. De fasering van SIM 3 spreekt van ontwerp; Functioneel en technisch ontwerp zijn niet als afzonderlijke fasen terug te vinden onderkent voorafgaand aan de invoeringsfase de fase inrichten; Er wordt dus niet gesproken van een fase realisatie. Bij pakketselectie en -implementatie is het gepaster om te praten in termen van inrichten dan te spreken van realisatie, waarbij al snel gedacht wordt aan bouwen en maatwerk.; is gebaseerd op de processen die moeten worden doorlopen wanneer de scope van het te implementeren informatiesysteem breed is en de impact van de implementatie op de organisatie groot is. Hieronder zullen we de fasen in de implementatie, die overigens ook in figuur 4-16 zichtbaar zijn, in het kort toelichten. Diverse faseaanduidingen omvatten het begrip informatiesysteem. Evenals een organisatie kan een informatiesysteem worden beschouwd als een systeem, waarbij een systeem kan worden gezien als een verzameling elementen (systeemcomponenten) die met elkaar en mogelijk ook met de omgeving in samenhangende relatie staan. Als componenten van een informatiesysteem onderkennen wij software, hardware, mensen, procedures en gegevens. Merk op dat deze componenten nauw samenhangen met de componenten in de SIM 3 -dimensie objecten van verandering. Uit de opsomming van informatiesysteemcomponenten blijkt dat een informatiesysteem meer is dan een applicatiepakket, software. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij het bespreken van de fasering veel aspecten aan de orde komen die direct te maken hebben met de overige informatiesysteemcomponenten hardware, mensen, gegevens en procedures. 1. Voorbereiden implementatie[project]; het organiseren van het implementatieproject Deze deelstap levert als output een projectplan en is pas echt afgerond als de projectorganisatie is ingericht. Gezien voornoemde output is het niet verwonderlijk dat deze deelstap met name een bezigheid is die de projectleider voor zijn rekening neemt nadat hij een projectopdracht heeft gekregen. Door het uitvoeren van een aantal deelactiviteiten kan de projectleider gericht toewerken naar het uiteindelijke projectplan. Hierbij valt te denken aan: 2

3 Het definiëren van doelen, context en randvoorwaarden voor de implementatie. Voor een goede contextuering is een gedegen kennis van de organisatie vereist. Middels gesprekken en bestudering van in de organisatie aanwezige documentatie zoals informatieplannen kunnen lacunes worden opgevuld. Uiteraard dient ook niet voorbij te worden gegaan aan de cultuur van de organisatie. Het is niet de bedoeling om in het kader van contextuering als onderdeel van deze fase een implementatieplan op te stellen. Een reeds aanwezig informatieplan verschaft wel inzicht in de omgeving waarin de implementatie plaatsvindt. Het samen met de opdrachtgever uitvoeren van een risicoanalyse om antwoord te krijgen op de vraag of het uitvoeren van het project wel verantwoord is. Het plannen van het implementatieproject. Om te komen tot een optimale bemensing van het project / de projectgroep, kan het evenals bij het definiëren van de contextuering zinvol zijn een zogenaamde krachtenveldanalyse uit te voeren. Een krachtenveldanalyse vertoont veel overeenkomst met de analyse van belangengroepen zoals we die zijn tegengekomen in het hoofdstuk veranderingsanalyse. Bij een krachtenveldanalyse inventariseer je de belanghebbenden rondom het implementatieproject. Het is daarbij zaak om te komen tot een opsomming van alle mensen die naast de projectleider invloed kunnen hebben op het project. Wil men inzicht hebben in de onderlinge relaties tussen belanghebbenden die de inventarisatie heeft opgeleverd, dan kan worden gekozen voor een grafische weergave van de belanghebbenden, waarbij verbindingslijnen een indicatie geven van de aanwezigheid van onderlinge relaties. Omdat het implementeren van een informatiesysteem een veranderingsproces is verdient het aanbeveling kennis te nemen van de paragraaf 'managen van verandering' elders in het boek. In het uiteindelijke projectplan mag uiteraard een tijdsplanning niet ontbreken. Binnen SIM 3 maakt daarnaast een zogenaamd communicatieplan onderdeel uit van het op te leveren projectplan. Een communicatieplan beschrijft de doelen en de acties van de communicatie tussen projectgroep en organisatie. Per situatie kan worden gekeken of ook de communicatie binnen de projectgroep wordt meegenomen in het communicatieplan. Bij het opstellen van een communicatieplan kan bij de basisopzet gekozen worden voor de tabelvorm. Bij de keuze van de kolomkoppen in deze tabel geldt als randvoorwaarde dat uit het communicatieplan duidelijk naar voren moet komen WIE (de belanghebbende), WAT (de kernboodschap), WANNEER (een zo exact mogelijke aanduiding van het communicatiemoment, bijvoorbeeld het begin /einde van een fase), WAARMEE (gebruikmakend van welk medium) communiceert en voor WELKE vorm / communicatieactie (zoals nieuwsbrief, poster of themadag) daarbij wordt gekozen. 2. Ontwerpen informatiesysteem SIM 3 definieert ontwerpen als volgt: Het beschrijven van een gewenste situatie (blauwdruk) volgens gestandaardiseerde ontwerpprincipes, met als doel te kunnen functioneren als hulpmiddel bij de inrichting (het tot leven brengen) van deze situatie. De variatie van de output van deze fase is typerend voor het interdisciplinaire karakter van een implementatie. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat de output van de ontwerpfase één geintegreerd geheel is. De verdere toelichting op deze fase zullen we vooraf laten gaan door een grafische weergave van het O&I-ontwerp, een fase die we zijn tegengekomen bij SIM, de voorganger van SIM 3. 3

4 Figuur 2 O&I-ontwerp; samenhang beschrijvingen 2. Ontwerpen informatiesysteem (vervolg) De output van de ontwerpfase omvat Gedetailleerde procesbeschrijvingen / een uitgewerkt procesontwerp. Functionele specificaties alsook aan het informatiesysteem te stellen kwaliteitseisen. Aspecten als het ontwerp van een user-interface inclusief bijbehorende specificatie van invoerformulieren en te produceren overzichten is met name zinvol voor delen waar niet of niet in zijn geheel aansluiting wordt gevonden bij de mogelijkheden van het standaardpakket / het informatiesysteem. Tijdens het ontwerp dient met name te worden aangegeven op welke plaatsen invoerformulieren en overzichten gewenst zijn. Tijdens de volgende fase, het inrichten, worden zaken als de exacte inhoud van overzichten pas echt aangegeven. Een organisatieontwerp dat onder andere het ontwerp van procedures, werkinstructies en taken omvat. Het organisatieontwerp geeft aan bij welke processen procedures gewenst zijn, voor welke activiteiten er werkinstructies moeten worden gemaakt. Tevens worden toekomstige taken beschreven. Daar waar het organisatieontwerp zich beperkt tot lokatieaanduidingen voor procedures en werkinstructies worden deze tijdens de inrichtingsfase concreet beschreven. Bij het ontwerp van organisatorische componenten dient ook de werkplekinrichting niet over het hoofd gezien te worden. Globaal dient daarbij aangegeven te worden hoe middelen zoals PC's en printers over de organisatie worden verdeeld. Parameterontwerp en een proefconversieplan. Middels parametrisering kan ervoor worden gezorgd dat een standaardpakket alleen die functionaliteit biedt die de organisatie wenst. In deze fase wordt aangegeven welke parameters de organisatie wil gebruiken. Gegevensconversie is niets anders dan het overhevelen van gegevens van het oude naar het nieuwe informatiesysteem. Naast het maken van het proefconversieplan worden ook conversieprocedures en -software beschreven en gespecificeerd. Het is zaak om tijdens het ontwerpen van het informatiesysteem voldoende oog te hebben voor de afstemming tussen de bedrijfsprocessen en de functionaliteit van het standaardpakket. Op detailniveau moet worden gekeken 4

5 naar overeenkomsten en verschillen. Bij de speurtocht naar overeenkomsten en verschillen kan worden gekozen voor een proces- dan wel een gegevensgerichte invalshoek. Vanuit gegevensoptiek kan worden gekeken of het gegevensmodel (bijvoorbeeld een ER-diagram) zoals dat kan worden afgeleid uitde gedetailleerde procesbeschrijvingen overeenkomt het het gegevensmodel van het standaardpakket. Leveranciers zijn niet altijd even scheutig met het verstrekken van gegevensmodellen. Bij de opdrachten wordt aandacht besteed aan het opstellen van een gegevensmodel bij een standaaardpakket. Vanuit procesoptiek kunnen procesbeschrijvingen worden vergeleken met een functionele beschrijving van het standaardpakket. Wanneer verschillen worden geconstateerd moeten er keuzes worden gemaakt. Opties die daar bij vaak om de hoek komen kijken zijn onder andere aanpassing van de bedrijfsprocessen, wijziging van de parametrisering en het toevoegen van een stukje maatwerk. Is een ingrijpende organisatieverandering vereist, waarbij ook architecturen ter discussie komen te staan dan treedt een projectoverstijgende probleemsituatie op en dient het stil leggen van het implementatieproject serieus overwogen te worden. Aanpassing van iets als de informatiearchitectuur vraagt om een integrale en niet om een partiële benadering. Een partiële benadering past uitstekend bij een implementatieproject met een beperkte scope. Implementatieproject overstijgende aangelegenheden vragen om een serieuze invulling van informatiebeleid en planning binnen de organisatie. Wanneer men deze fase goed aanpakt wordt voldoende inzicht verkregen in de aanwezige opleidingsbehoeften en aandachtsgebieden die vragen voor ondersteuning middels een gebruikershandleiding. In de volgende fase, het inrichten van het informatiesysteem, kan daar bij het opstellen van een opleidingsplan dankbaar gebruik van worden gemaakt. 3. Inrichten informatiesysteem SIM 3 definieert inrichten als volgt: Het inkleuren of het tot leven brengen van het ontwerp dat in een eerdere fase is gemaakt. Bij het inrichten wordt het ontwerp gereed gemaakt voor de gebruiker en de gebruiker wordt gereed gemaakt voor het informatiesysteem., zodat het informatiesysteem daarna in gebruik kan worden genomen. De overgang van ontwerpen naar inrichten kan worden getypeerd als een overgang 'van papier / blauwdruk naar de knoppen'. Om tot een ingericht informatiesysteem te komen worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Installeren en testen van maatwerksoftware en interfaces in een testomgeving. Bij het testen moet ook gekeken worden naar de koppeling van hardware en software. Parametrisering. In de ontwerpfase is aangegeven welke parameters de organisatie wil gebruiken. Tijdens de inrichting moeten de waarden van de parameters vastgesteld, ingevoerd en gevalideerd worden. Parameterinstelling maakt het mogelijk te beoordelen of de beoogde functionaliteit wordt gerealiseerd. Pakket 'vullen' met stamgegevens Het uitvoeren van een proefconversie en het opstellen van een definitief conversieplan op basis waarvan tijdens de volgende fase, het invoeren van het informatiesysteem, de definitieve gegevensconversie kan plaatsvinden. Op basis van het in de ontwerpfase opgestelde proefconversieplan wordt een proefconversie uitgevoerd, getest en geevalueerd. Dit alles draagt ertoe bij dat de definitieve conversie beter gepland kan worden. o Het in detail ontwerpen van de tijdens het ontwerp beschreven toekomstige taken, o Het concreet invullen / beschrijven van procedures, o Het maken van werkinstructies / het gedetailleerd vastleggen van handelingen die moeten worden uitgevoerd, o Het concreet inrichten van de werkplek van de gebruiker, o Het maken van een opleidingsplan dat overigens veelal uitstekend ondersteund kan worden met een gebruikershandleiding, o Het afsluiten van service level agreements tussen de [beheer]dienstenorganisatie en de klantorganisatie ingeval tijdens het ontwerp is besloten daarvan gebruik te maken en o Het [laten] bouwen van invoerformulieren en overzichten, nadat deze eerst nader gespecificeerd zijn ingeval het standaardpakket niet standaard in de wensen voorziet. 5

6 Uit bovenstaande opsomming blijkt dat je bij het inrichten niet alleen te maken hebt met een softwarecomponent (het standaardpakket). Ook de uit het organisatieontwerp afgeleide organisatorische componenten moeten ontwikkeld en getest worden Het uitvoeren van een integratietest. Bij het inrichten dient men zich niet te beperken tot een geisoleerde beschouwing van allerlei afzonderlijke componenten. Het is van cruciaal belang met name oog te hebben voor de samenhang / wisselwerking tussen de verschillende componenten. Naast het testen van afzonderlijke componenten moet ook de afstemming tussen de verschillende componenten worden getest. Onderstaand figuur toont enige aspecten die bij de voorbereiding van invoering en integratie om de hoek komen kijken. Figuur 3 Voorbereiden invoering en integratie 4. Invoeren informatiesysteem De invoerfase is de fase waarin het standaardpakket in gebruik wordt genomen. Met het in gebruik nemen van het informatiesysteem eindigt de invoering. Dit is vergelijkbaar met het invoeren van de euro als betaalmiddel per 1 januari De faseaanduiding geeft al aan dat het resultaat van deze fase een live -informatiessyteem is. Daarnaast resulteert deze fase in goed opgeleide en getrainde gebruikers. Middels het uitvoeren van de volgende activiteiten wordt gericht naar deze fase-output toegewerkt: Opleiden en trainen van de gebruikers. Nadat in voorafgaande fasen leerdoelen zijn geformuleerd, leerbehoeften zijn bepaald en de uit te voeren opleidingsactiviteiten zijn vastgelegd wordt in deze fase gebruikmakend van de in het opleidingsplan gespecificeerde hulpmiddelen de opleiding verzorgd. Om toekomstige gebruikers de gelegenheid te bieden hun pakketkennis op te frissen en naar eigen inzicht gebruik te maken van vrije practica, kan de haalbaarheid van een proeftuin overwogen worden. Controleren of de ontworpen en ingerichte beheerorganisatie ook echt aanwezig is. Door ondertekening van Service Level Agreements kan aan deze controle een formeel tintje worden gegeven. Tijdens het invoeren van het informatiesysteem vindt de overdracht aan en de acceptatie door de beheerorganisatie plaats. Het maken van een gedetailleerd go-live -plan. Ga nooit ongepland of ongetest 'live'! Na de aandacht voor opleiding, training en de beheerorganisatie wordt 6

7 gepland hoe de overige componenten, in de tijd op elkaar aansluitend, zullen worden ingevoerd. Hierbij speelt uiteraard de communicatie naar de verschillende belangengroepen in de gebruikersorganisatie, zoals tijdens de projectvoorbereiding is vastgelegd in het communicatieplan, een belangrijke rol. Als gevolg van voortschreidend inzicht in de tussenliggende periode kunnen vastgelegde afspraken zoals de communicatiemomenten worden gepreciseerd en waar nodig bijgesteld.het 'go-live'-plan dient verder te voorzien in scenario's voor de definitieve conversie, en voor de situatie dat onverhoopt toch nog grote problemen optreden. Uiteraard dient ook een Go/No Go-procedure ondubbelzinnig beschreven te worden. Uitvoeren definitieve gegevensconversie. Door de gegevensconversie en de eventueel noodzakelijke programmeconversie niet al te ver voor het invoeren uit te voeren kan er voor worden gezorgd dat bij het 'live' gaan de gegevens up to date zijn. Het in gebruik nemen van het informatiesysteem. Nadat de laatste controles zijn uitgevoerd en men zich een beeld heeft gevormd van de openstaande punten die tijdens de integratiefase nog moeten worden opgelost wordt het informtiesysteem in gebruik worden genomen. De nog openstaande punten zijn een eerste opstap voor een plan van aanpak van de integratiefase. 5. Integreren informatiesysteem Tijdens de integratiefase worden gebruikers en beheerders nog ondersteund om er voor te zorgen dat het informatiesysteem fatsoenlijk wordt ingebed in de organisatie. Hierbij is met name bij de werkplekondersteuning een taak weggelegd voor functioneel beheerders. Door het uitvoeren van audits en checks wordt het inzicht in de werking van het informatiesysteem vergroot. Nadat bij de invoering gecontroleerd is of de ontworpen en ingerichte beheerorganisatie ook echt aanwezig is, is het nu zaak om beheerprocessen als incident management, problem management en change management onder leiding van de implementoren concreet inhoud te geven. Managementrapportages over incidenten, problemen en wijzigingsvoorstellen kunnen in een voor de opdrachtgever bestemd evaluatierapport worden meegenomen. Welke incidenten worden gemeld, welke problemen worden geïdentificeerd en welke wijzigingsvoorstellen worden ingediend is vooraf niet te voorspellen. Integreren van het informatiesysteem is dan ook een reactieve activiteit. Voor uitvoerige bespreking van deze ITIL beheerprocessen kan worden verwezen naar ICT in bedrijf deel 3. Aan het einde van de integratiefase vindt formele acceptatie door de eigenaar van het informatiesysteem pas plaats. Acceptatie door de beheerorganisatie heeft reeds tijdens de invoeringsfase plaatsgevonden. Als de opdrachtgever uiteindelijk decharge verleend aan de projectleider, is het moment gekomen om de projectorganisatie te ontbinden. De toelichting op SIM 3 zal worden afgesloten met een opsomming van enige sleutelwoorden per fase. SIM 3 -fase Sleutelwoorden 1. Voorbereiden implementatieproject Krachtenveldanalyse Communicatieplan Risicoanalyse Projectorganisatie (Mensen en Middelen) Projectplan 2. Ontwerpen van een informatiesysteem Procesontwerp, detailprocesbeschrijvingen Functionele eisen en kwaliteitseisen Parameterontwerp (aanduiden parameters) Proefconversieplan Organisatieontwerp [Locatieaanduidingen van procedures, werkinstructies, invoerformulieren /-schermen, rapporten, globaal werkplekontwerp...] Opleidingsbehoeften 3. Inrichten van een informatiesysteem Installeren en testen maatwerksoftware en interfaces Parametrisering Pakket vullen met stamgegevens Proefconversie en definitief conversieplan 7

8 SIM 3 -fase Sleutelwoorden Ontwikkelen en testen organisatorische componenten (Werkplekinrichting, procedurebeschrijvingen, beschrijven werkinstructies, ontwikkelen en vormgeven formulieren en rapporten...) Opleidingsplan Integratietest 4. Invoeren van een informatiesysteem Opleiding en training 'go-live'-plan (Inclusief Go / No Go procedure) Definitieve gegevensconversie Overdracht aan en acceptatie door de beheerorganisatie In gebruikname van informatiesysteem 5. Integreren van een informatiesysteem Ondersteuning gebruikers en beheerders Practizeren van beheerprocessen zoals incident management, problem management en change management Evaluatierapport Acceptatie door eigenaars van het informatiesysteem / opdrachtgever Tabel 1 Sleutelwoorden voor elke SIM 3 -fase Woordenlijst: [WfM?] Bedrijfsproces Verzameling activiteiten in een (chrono)logischevolgorde van waardetoevoeging met aaneenschakeling in de tijd als ordeningscriterium die een waardevol product opleveren voor een voorgedefinieerde klant. Conversie van gegevens [Toevoegen aan bestaande definitie] het overbrengen van gegevens van het oude systeem naar het nieuwe systeem. Implementeren - Een samenhangend geheel van activiteiten dat tot doel heeft het verbeteren of vernieuwen van de informatievoorziening in een organisatie, door middel van het integreren van een informatiesysteem in een organisatie. Inrichten - Het inkleuren of het tot leven brengen van het ontwerp dat in een eerdere fase is gemaakt. Integreren De activiteit waarbij het informatiesysteemna het live gaan begeleid wordt totdat het informatiesysteem naar behoren functioneert in de organisatie. Invoeren De activiteit waarin de organisatie het applicatiepakket / indformatiesysteem in gebruik gaat nemen. Parametriseren [Toevoegen aan bestaande definitie] Het instellen van alle variabelen in de standaardapplicatie zodat een semi-unieke op maat gesneden standaardapplicatie ontstaat. [AO?] Procedure Een beschrijving van bepaalde handelingen of activiteiten, uitgevoerd door meerdere mensen, die moeten worden uitgevoerd om een bepaald doel te bereiken. [AO?] Taakontwerp Een beschrijving van taken die een medewerker moet uitvoeren om (onder andere) het informatiesysteem optimaal te laten functioneren. [AO?] Werkinstructie Beschrijving van de uitwerking van een handeling uit een bepaalde procedure, die door een functionaris wordt uitgevoerd. Werkplekinrichting Alle spullen en attributen die een werknemer nodig heeft om zijn werk uit te voeren zoals kantoormeubilair en hardware. Ook verstaan we hieronder de spreiding van werkplekken, de arbo-eisen aan een werkplek en de plaats van de printers. 8

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

VERA 3.0. Bijlage E.1 Implementatieplan koppelingen. Versie: 3.0 Datum: Status: Definitief

VERA 3.0. Bijlage E.1 Implementatieplan koppelingen. Versie: 3.0 Datum: Status: Definitief VERA 3.0 koppelingen Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Resultaten... 3 1.2 Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

process mapping, waarom?

process mapping, waarom? process mapping 1 process mapping, waarom? systeem van bedrijfsprocessen, mensen, middelen, wetgeving centraal stellen samenhang tussen alle aspecten processen wetgeving systemen informatie documentatie

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Projectopdracht TOOL- BOX

Projectopdracht TOOL- BOX Projectopdracht De sjabloon van de projectopdracht is de eerste sjabloon dat je invult voor je project. De nadruk in deze fase ligt op de afbakening van je opdracht: wat ga je wel en wat ga je niet doen?

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV.1 Inleiding Zoals reeds besproken onderkent het in Nederland veel gebruikte SDM II (System Development Methodology, versie II), bij de bouw van informatiesystemen de volgende

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 Starterskit ASL Plaats Nieuwegein Datum Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 1 Doelstelling... 3 2 Onderdelen Starterskit ASL... 3 3 Processtappen Starterskit ASL... 3 4 Achtergronden...

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Microsoft Partner. 2-Control B.V.

Microsoft Partner. 2-Control B.V. Microsoft Partner 2007 B.V. Veel kennis en ervaring Jong, dynamisch en flexibel Onafhankelijke partij - 2-1 Missie: B.V. ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van de kwaliteit van de geautomatiseerde

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie