Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, de dames Sofie Heyrman en Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heren Wout De Meester, Carl Hanssens en Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. Afwezig: mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: OCMW: Dienst Schuldbemiddeling Waasland: kennisneming beslissingen raad van bestuur In toepassing van artikel 228 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 27 februari 2013 van de raad van bestuur van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: AZ Waasland: kennisneming notulen algemene vergadering en beslissingen raad van bestuur Het college neemt, in toepassing van de artikelen 228 1, 248 en 255 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de OCMW's, kennis van de notulen van de algemene vergadering en van de samenvatting van de beslissingen van de raad van bestuur van 28 februari 2013 van het Algemeen Ziekenhuis Waasland, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen vergadering kerkraad kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 20 februari 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 25 maart

2 4. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen vergadering kerkraad kerkfabriek Sint-Johannes Bosco Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 28 februari 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Johannes Bosco, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 5. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: opnemen informatie over werking OCMW in De Stadskroniek: goedkeuring Het college beslist in verband met de informatie over de werking van het OCMW in De Stadskroniek standaard 2 pagina s te voorzien voor OCMW-informatie binnen het bestaande aantal pagina s van De Stadskroniek, op een vaste plaats met een herkenbare lay-out. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 6. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming tweede project van Warp vzw in de Stationsstraat Het college neemt kennis van het programma van het tweede project van Warp vzw in de Stationsstraat, rond het thema 'tijd' van vrijdag 19 tot en met zondag 21 april 2013, met vooropening op dinsdag 16 april 2013 om 18 uur. 7. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming afsprakennota beleid sociale media Het college gaat akkoord met de interne richtlijnen voor de diensten die een afzonderlijk sociale mediaaccount beheren. Artikel 3 Het college gaat akkoord met een jaarlijks budget van 500 EUR (inclusief btw) voor promotiecampagnes op sociale media. Het college gaat akkoord met het verder gebruik van de sociale mediasoftware Hootsuite voor 7,70 EUR per maand (inclusief btw). 8. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming televisieopname in salons voor schone kunsten Het college neemt kennis van de televisieopname door het productiehuis Skyline Entertainment in de salons voor schone kunsten op donderdag 28 maart van 14 tot 1 uur. CBS 25 maart

3 9. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: eerste spadesteek uitbreiding Clementwijk: geen opdracht aan Rob Buelens voor opbouwen nieuw logo in aarde Het college beslist geen opdracht te geven aan kunstenaar Rob Buelens om, naar aanleiding van de eerste spadesteek voor de uitbreiding van de Clementwijk, het nieuwe logo op te bouwen in aarde in monumentale afmetingen, voor een bedrag van 800 EUR. 10. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: inzet medisch preventief dispositief bij stadsevenementen in 2013 In het kader van de inzet van medisch preventief dispositief bij stadsevenenementen in 2013 geeft het college toelating om: - een globaal contract af te sluiten met het Rode Kruis afdeling Sint-Niklaas voor een totaal geraamd bedrag van 5.013,15 EUR; - een globaal contract af te sluiten met het Rode Kruis Oost-Vlaanderen voor een totaal geraamd bedrag van 6.636,98 EUR; - een globaal contract af te sluiten met het Vlaamse Kruis voor een totaal geraamd bedrag van 3.376,75 EUR. Het college gaat principieel akkoord om met het Rode Kruis te onderhandelen over een bijkomende prijsvermindering. 11. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2012, 178 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2013, 172 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Artikel 3 Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2012, 119 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Artikel 4 Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2013, 142 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 12. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan De Schakel vzw voor uitdelen flyers Het college verleent toelating aan De Schakel vzw, Heihoekstraat 204 b, 9100 Nieuwkerken, om tijdens de maanden mei en juni 2013 op het grondgebied van de stad vanuit een standje aan de ingang van middelbare scholen, aan het station en op het Apostelplein flyers uit te delen om reclame te maken voor de CBS 25 maart

4 23ste editie van de openluchtfuif te Nieuwkerken. Eventueel weggegooide flyers moeten worden opgeruimd en de belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 81 EUR per verspreiding, moet worden betaald. 13. Fiscale aangelegenheden: fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating aan Plan België Het college verleent toelating aan Plan België, Ravensteingalerij 3 bus 5, 1000 Brussel, om in 2013 op het grondgebied van de stad fondsenwerving te organiseren. Bij de werving moeten de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt worden toegepast. De organisatie mag maximaal 2 keer per jaar op het grondgebied van de stad aan fondsenwerving doen en moet vooraf aan het stadsbestuur meedelen op welke data en op welke plaatsen dit zal gebeuren. 14. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 4210; - facturen: van nr tot en met nr. 2593; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 265 tot en met nr. 287; - facturen: van nr. 218 tot en met nr. 253; - vastgestelde rechten: van nr. 64 tot en met nr Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellen huisvuilwagen nr. 117: opmaken bestelbon In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en , akkoord te gaan met het opmaken van de bestelbon voor het herstellen van de remmen van de huisvuilwagen nr. 117 Iveco 260S/Y/P-PS/7.5 met nummerplaat VSB062, bouwjaar 2010, door Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van 1.998,02 EUR + 419,58 EUR (21 % btw) = 2.417,60 EUR. CBS 25 maart

5 17. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: verzorgen webhosting: opmaken bestelbon dienstjaar 2013 Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, ter uitvoering van de beslissing van 17 december 2012 en gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, akkoord te gaan met het opmaken van de bestelbon, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR, voor het verzorgen van de webhosting van het stadsbestuur tijdens het dienstjaar 2013 aan Openminds bvba, Zwijnaardesteenweg 169 bus 103, 9000 Gent. 18. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: onderhoud digitale signalisatie: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 30 november 2012, voor een totaal bedrag van 3.434,76 EUR + 721,30 EUR (21 % btw) = 4.156,06 EUR, betaalbaar aan Syntigo nv, Tweestationsstraat 82, 1070 Anderlecht, voor het onderhoud van de digitale signalisatie tijdens de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: gsm-uitleessysteem UFED: kennisneming prijsstijging jaarlijkse upgrade en betaalbaarstelling factuur Het college neemt kennis van de prijsstijging van de jaarlijkse upgrade en ondersteuning van het gsmuitleessysteem UFED van de politiezone Sint-Niklaas, aangekocht bij McSira bvba, Havenlaan , 1000 Brussel, tijdens het dienstjaar In overeenstemming met het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de factuur nr van 16 januari 2013, voor een totaal bedrag van EUR + 829,50 EUR (21 % btw) = 4.779,50 EUR, betaalbaar aan McSira bvba, Havenlaan , 1000 Brussel, voor de jaarlijkse upgrade en ondersteuning van het gsm-uitleessysteem UFED van de politiezone Sint-Niklaas tijdens het dienstjaar Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: leveren pc datacriminaliteit: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van een specifiek samengestelde pc datacriminaliteit voor de lokale recherche van de politiezone toe te wijzen aan ITWare bvba, Kokkelbeekstraat 125, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag 1.288,43 EUR + 270,57 EUR (21 % btw) = EUR. CBS 25 maart

6 21. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: Astrid: leveren mobiele en draagbare zenders met toebehoren: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 25 januari 2013 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast voor het leveren van 5 mobiele en 25 draagbare zenders voor de politiezone Sint-Niklaas, in het kader van Astrid. In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college op basis van het federaal raamcontract CD-MP van Astrid nv en gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van mobiele en draagbare zenders en toebehoren voor de politiezone toe te wijzen aan Abiom Communication Systems bvba, Internationalelaan 55 f, 1070 Anderlecht, voor een totaal bedrag van ,70 EUR ,83 EUR (21 % btw) = ,53 EUR. Artikel 3 De levering omvat: - 25 draagbare radio s Sepura SRH3900sGPS, inclusief antenne en batterij van hoge capaciteit en 25 reservebatterijen (lot 5), 5 mobiele radio s Sepura SRG3900GPS met toebehoren (lot 1, radiopakket 1) voor een totaal bedrag van ,20 EUR (exclusief btw); - 20 draagtasjes zacht leder met klick fast dock aan 29,50 EUR (exclusief btw); - 5 draagtasjes SRH300 met dock07 voor RSM aan 23,50 EUR (exclusief btw); - 2 pakketten SRH3900 beltclips voor riembreedte 50 mm aan 56 EUR per pakket van 10 stuks (exclusief btw). 22. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: uitbreiding telefooncentrale: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college de uitbreiding van de telefooncentrale van de politiezone toe te wijzen aan NextiraOne nv, Excelsiorlaan 71-73, 1930 Zaventem, voor een totaal bedrag van 2.953,97 EUR + 620,33 EUR (21 % btw) = 3.574,30 EUR. Het college beslist het huidig servicecontract voor de telefooncentrale met kenmerk nr. 1-1dghj5 mntc ( ) aan te passen naar een jaarlijks bedrag van 519,51 EUR + 109,10 EUR (21 % btw) = 628,61 EUR. 23. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: leveren pistolen en holsters: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 25 januari 2013 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast voor het leveren van 20 pistolen en holsters voor de politiezone Sint-Niklaas, ter vervanging van oude pistolen. In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college, gelet op de ingediende offerte en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van pistolen en holsters voor de CBS 25 maart

7 politiezone toe te wijzen als volgt: - aan de firma Falcon Security, Industriepark N 11, 8730 Beernem: leveren van 20 pistolen Glock 19 (gegraveerd, met toebehoren en inclusief registratiekosten) voor een totaal bedrag van EUR ,76 EUR (21 % btw) = 9.263,76 EUR; - aan de firma Ambassador Arms, Regentiestraat 73, 9100 Sint-Niklaas: leveren van 30 veiligheidsholsters GiO3/HRL voor een totaal bedrag van EUR + 485,10 EUR (21 % btw) = 2.795,10 EUR. De oude pistolen worden vernietigd door een erkende firma. 24. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: vervangen van 60 desktop pc's: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 25 januari 2013 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast voor het vervangen van 60 desktop pc s voor de politiezone Sint-Niklaas. In overeenstemming met artikel 17 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college, op basis van het federaal raamcontract met kenmerk FORCMS-PC-063 en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van 60 pc s type Priminfo i met 60 bijbehorende 24 schermen Philips type 241B4LPYCS LED en toebehoren voor de politiezone, toe te wijzen aan Priminfo nv, Rue Du Grand Champ 8, 5380 Noville-Les- Bois, voor een totaal bedrag van ,40 EUR ,20 EUR (21 % btw) = ,60 EUR. 25. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: opleiding 'Organisatiebeheersing bij de politie'/leveren taarten: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen van de politiezone betaalbaar: - aan Politeia, Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel: factuur nr. MVER van 12 december 2011, voor een totaal bedrag van 163,64 EUR + 34,36 EUR (21 % btw) = 198 EUR, voor de opleiding 'Organisatiebeheersing bij de politie' op 25 november 2011, bijgewoond door CP Lemmens; - aan Banketbakkerij Joris/Bakkerij Royale bvba, Parkstraat 27/29, 9100 Sint-Niklaas: - factuur nr van 24 december 2012, voor een totaal bedrag van 173,27 EUR + 10,40 EUR (6 % btw) = 183,67 EUR, voor het leveren van taarten voor het personeel dat dienst deed tijdens kerstavond 2012; - factuur nr van 31 december 2012, voor een totaal bedrag van 196,23 EUR + 11,77 EUR (6 % btw) = 208 EUR, voor het leveren van taarten voor het personeel dat dienst deed tijdens de overgang van oud naar nieuw (31 december januari 2013). 26. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: leveren wireless installatie ANPR: principe Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, principieel akkoord te gaan met het leveren van een wireless installatie ANPR (automatisch nummerplaat herkenningssysteem) voor de politiezone en zal deze aangelegenheid voorleggen aan de gemeenteraad in zitting van 26 april 2013 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, evenals de raming en de voorwaarden. CBS 25 maart

8 27. Parken en plantsoenen: leveren planten voor aanleg border in Romain De Vidtspark: toewijzing De gemeenteraad stelde in zitting van 22 februari 2013 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast voor het leveren van planten voor de aanleg van een border in het Romain De Vidtspark. In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van planten voor het aanleggen van een border in het Romain De Vidtspark door de stedelijke groendienst toe te wijzen als volgt: - perceel 1: leveren van heesters aan Calle-Plant cv, Serskampsesteenweg 286, 9230 Wetteren, voor een totaal bedrag van 1.242,03 EUR + 74,52 EUR (6 % btw) = 1.316,55 EUR; - perceel 2: leveren van vaste planten en bloembollen aan Herbo vaste plantenkwekerij bvba, Bredeweg 65, 9850 Nevele, voor een totaal bedrag van 5.734,79 EUR + 344,09 EUR (6 % btw) = 6.078,88 EUR. 28. Kinderopvang: niet ingaan op vraag van Het Veer voor vervangen speelzand speelterrein Het college neemt kennis van de vraag van Het Veer, Kazernestraat 35 a, 9100 Sint-Niklaas, om het speelzand in de zandbak op het stadsterrein gelegen tussen de gebouwen van de Opvoedingswinkel, Het Veer en het kinderdagverblijf Driekoningen te vervangen op kosten van het stadsbestuur en beslist niet in te gaan op de vraag van Het Veer vermits het stadsbestuur geen verantwoordelijke uitbater is van het speelterreintje en het terreintje ook niet is opgenomen in het onderhoudscontract voor (openbare) speelterreinen. 29. Administratieve dienstverlening: bevolking: niet plaatsen pasfotocabine in het stadhuis Het college beslist niet akkoord te gaan met het plaatsen van een pasfotocabine aan de dienst bevolking in het stadhuis door de firma APS Automated Products Services, Drukpersstraat 4, 1000 Brussel. 31. Administratieve dienstverlening: burgerlijke stand: stopzetten opstellen informatieve lijsten burgerlijke stand Het college beslist de wekelijkse opstelling van de lijsten met geboorten, huwelijksaangiften, huwelijken en overlijdens stop te zetten. 32. Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: buurtwerk: kinderwerking Mengelmoes Het college gaat akkoord met de organisatie van een kinderwerking Mengelmoes in de Westerbuurt van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli CBS 25 maart

9 Het college beslist de kosten te betalen voor de verzekering van de deelnemende kinderen en monitoren. Artikel 3 Het college beslist volgende vergoedingsstaten te betalen (raming 400 EUR): - begeleiding: 6 monitoren waarvan maximaal 3 met attest; 3 monitoren zijn niet-begeleide minderjarigen uit het Rode Kruis Opvangcentrum; - de gebruikelijke monitorenvergoeding bedraagt 7,50 EUR per dag voor wie geen monitorenattest heeft en 15 EUR voor wie dat wel heeft. De hoofdbegeleid(st)er ontvangt 28 EUR per dag. Artikel 4 Het college beslist volgende bestellingen te doen (raming 150 EUR): - Colruyt: koekjes en sapjes via bestelbon of lopende bon: 75 EUR; - Euroshop: aankoop spel- en knutselmateriaal: 75 EUR. 33. Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie: MEGA-project: organisatie MEGA-happening Het college beslist voor het MEGA-project 661 T-shirts aan te kopen bij de firma Sibelius, Nobels-Peelmanstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 3.602,45 EUR (inclusief btw). Het college beslist de Mega-happening te organiseren in fuifzaal Den Eglantier, voor een bedrag van 850 EUR, inclusief dranken, te betalen aan JC Den Eglantier vzw, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas. Artikel 3 Het college beslist de heer Christiaan Bruggeman, zaakvoerder van Deejays, te laten optreden. De vergoeding bedraagt 350 EUR. 34. Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie: prestaties verpleegkundige Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen in MSOC ankerpunt voor chronische druggebruikers: betaalbaarstelling kostennota's Het college beslist de kostennota's, voor een totaal bedrag van 1.007,37 EUR, betaalbaar te stellen aan het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Jubileumlaan 111, 9000 Gent, voor de prestaties van een verpleegkundige in het MSOC ankerpunt (Medisch Sociaal Opvang Centrum) voor chronische druggebruikers, voor de periode oktober-december Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie: aanbieden vorming aan CLB-medewerkers rond 'gamen en verslaving' De stad ondersteunt het initiatief om een vorming aan te bieden aan de CLB-medewerkers van beide CLB's rond het thema 'gamen en verslaving'. De vorming vindt plaats in het stadhuis op donderdag 25 april De stad stelt de zaal, drank en broodjes ter beschikking. De kosten voor de broodjes worden geraamd op 100 EUR. CBS 25 maart

10 36. Sociale bijstand: betaalbaarstelling stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van gehuwde en samenwonende partners en inwonende ouderen: 2de lijst 2013 Het college beslist aan de 117 personen vermeld op de 2de lijst 2013 de stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van gehuwde en samenwonende partners uit te keren voor een totaal bedrag van EUR. Het college beslist aan de 23 personen vermeld op de 2de lijst 2013 de stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van inwonende ouderen uit te keren voor een totaal bedrag van EUR. 37. Overige verrichtingen betreffende ouderen: proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen: project Wase Zorg Lab Het college verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de uitgewerkte projectaanvraag Wase Zorg Lab, ingediend door het OCMW Sint-Niklaas in het kader van de oproep voor platformen voor de proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen. Het college heeft kennis genomen van de modaliteiten van deze oproep, zoals beschreven in de 'Handleiding Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen'. Artikel 3 Het college geeft het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) de toelating alle nodige bevragingen te laten uitvoeren naar aanleiding van deze aanvraag. Artikel 4 Het college verklaart voor deze platformaanvraag geen andere overheidssteun te hebben ontvangen of aangevraagd. Artikel 5 Het college verklaart dat op datum van indiening van deze aanvraag (8 januari 2013) het stadsbestuur geen vervallen schulden heeft met betrekking tot belastingen en/of RSZ en in orde is met betrekking tot de nodige (milieu)vergunningen. Artikel 6 Het college verklaart dat tussen de platformpartners duidelijke afspraken zijn gemaakt omtrent het platform. Deze afspraken zijn beschreven in de aanvraag en worden bij goedkeuring van het platform verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Artikel 7 Het college verklaart dat de organisatie een voldoende cofinancieringscapaciteit heeft om het eigen aandeel van de kosten voor dit platform te dragen. Artikel 8 Het college verklaart dat de organisatie met dit platform geen rechtstreekse economische exploitatie door de overheid beoogt en dat via dit platform geen indirecte staatssteun wordt verleend aan bedrijven. 38. Kinderopvang: geen toelating aan ESTW vzw voor uitdelen flyers Het college geeft geen toelating aan ESTW vzw, Dillaartwijk 47, 9100 Sint-Niklaas, om de flyer CBS 25 maart

11 'Windpokken zijn niet onschuldig' te verspreiden via de stedelijke kinderopvanginitiatieven. 39. Jeugd: jeugdwerk: organisatie buitenspeeldag: kennisneming programma en budget Het college neemt kennis van het programma en het budget van de buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013 op de Grote Markt, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 40. Jeugd: jeugdwerk: organisatie buitenspeeldag: inzet reinigingsdienst Het college beslist akkoord te gaan met de inzet van de reinigingsdienst voor de schoonmaak van de Grote Markt na de buitenspeeldag op woensdag 27 maart 2013 vanaf 17 uur. 41. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling 5de schijf nieuwbouwsubsidie aan Scouts en Gidsen Vlaanderen Tereken Het college stelt, conform het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, de 5de en laatste schijf van de nieuwbouwsubsidie, namelijk ,73 EUR, betaalbaar aan Scouts en Gidsen Vlaanderen Tereken, p.a. Schoolstraat 190, 9100 Sint-Niklaas. 42. Jeugd: jeugdruimte: verbouwingssubsidie VKSJ Trapsoet: principe en betaalbaarstelling voorschot Het college keurt, conform het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een verbouwingssubsidie van 4.467,83 EUR voor dakisolatiewerken aan het jeugdlokaal van VKSJ Trapsoet principieel goed. Het college stelt, conform het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een voorschot van 50 % van de verbouwingssubsidie, namelijk 2.233,92 EUR, betaalbaar aan VKSJ Trapsoet, p.a. Hertenstraat 61, 9100 Sint-Niklaas. 43. Gemeenschapscentrum: toekenning projectsubsidie aan JOC Troelant Op basis van het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college een projectsubsidie van 400 EUR toe te kennen aan JOC Troelant, p.a. Kruisstraat 111, 9111 Belsele, voor de organisatie van de eerste steenlegging voor het gemeenschapscentrum Troelant. De betaalbaarstelling kan gebeuren na ontvangst van een inhoudelijk en financieel verslag. CBS 25 maart

12 44. Flankerend onderwijsbeleid: verlenging brugfigurenproject Het college stemt er principieel mee in dat het brugfigurenproject wordt verlengd voor een periode van 3 jaar, doch vraagt dit breder te bekijken in functie van sociale dienstverlening/preventie. 45. Hulp aan het buitenland: sensibiliseringsacties: project Solidair Sint-Niklaas: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr , voor een bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR, betaalbaar te stellen aan MadebyHanna bvba, p.a. Kroonstraat 170, bus 0202, 2140 Borgerhout, voor het opstellen van een communicatieplan in het kader van het project Solidair Sint- Niklaas. 47. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan KLJ Sinaai voor feestweekend Het college verleent toelating aan KLJ Sinaai, Vleeshouwersstraat 6 b, 9112 Sinaai, om op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april 2013 in openlucht en in een tent een feestweekend met barbecue, low budget party en KLJ café te organiseren op de sportterreinen van sportcentrum Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4, 9112 Sinaai, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de groendienst, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de politie, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 48. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Feestcomité Sint-Rochus voor paasmaandagbrunch Het college verleent toelating aan het Feestcomité Sint-Rochushof, p.a. Sint-Rochushof 16, 9100 Sint-Niklaas, om op maandag 1 april 2013 een brunch te organiseren op het plein aan het Sint-Rochushof te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de groendienst, de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. CBS 25 maart

13 49. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KLJ Sinaai voor fuif Het college beslist toelating te verlenen aan KLJ Sinaai, Vleeshouwersstraat 6 b, 9112 Sinaai, voor de organisatie van een fuif in een tent op de terreinen van sportcentrum Ter Beke in Sinaai aan Vleeshouwersstraat 4. In toepassing van artikel 6.7.3, 3 van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd: - tussen 21 en 2.30 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 2.30 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. Artikel 3 Volgend afbouwscenario moeten worden nageleefd: uur: muziek binnen de normen + stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank en muziek zachter; uur: einde muziek. De organisator zal aan de bezoekers duidelijk maken dat er geen sterke drank kan worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. CBS 25 maart

14 Aan de organisator wordt gevraagd de buurtbewoners te informeren van de activiteit. 50. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Sportcomité Stenenmuurfeesten vzw voor Stenenmuurfeesten Het college beslist toelating te verlenen aan Sportcomité Stenenmuurfeesten vzw, Klokke Roelandlaan 64, 9112 Sinaai, voor de organisatie van de Stenenmuurfeesten (optredens) op zaterdag 20 juli 2013 in een tent op een weide achter Stenenmuurstraat 8-10, 9112 Sinaai. In toepassing van artikel 6.7.3, 3 van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd: - tussen 21 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. CBS 25 maart

15 51. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: meikermis Sint-Niklaas: programma: diverse beslissingen Het college gaat akkoord met het programma van de meikermis Sint-Niklaas op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid, worden nageleefd: - vrijdag 3 mei 2013: uur: vrij vertrek van grote en kleine avondrondritten van 27 km en 56 km georganiseerd door het Waasland Mountainbike Team; vertrek en aankomst op de Grote Markt; uur: optreden Bow and Arrow in stadstent op de Grote Markt; - zondag 12 mei 2013: 8-16 uur: Waasland Tuning Day. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. Artikel 4 Het college geeft toelating aan Waasland Mountainbike Team, p.a. Vossekotstraat 55, 9100 Sint-Niklaas, om het parcours te bewegwijzeren mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan: - de wegwijzers mogen worden geplaatst vanaf donderdag 2 mei 2013; - het verwijderen van de wegwijzers moet uiterlijk gebeuren op zaterdag 4 mei 2013, zoniet zal dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, naar rato van 36,20 EUR per uur; - de wegwijzers mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier aan bomen of palen worden bevestigd; - de wegwijzers moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of misleidend zijn voor de weggebruikers; - tijdens deze doortocht moeten de fietsers zich houden aan het verkeersreglement. Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende wegbeheerders. Artikel 5 Het college beslist EUR betaalbaar te stellen, in de week na het optreden, aan Bow and Arrow, p.a. Marktstraat 190, 9111 Belsele, voor het optreden op vrijdag 3 mei Artikel 6 Het college beslist maximum EUR betaalbaar te stellen, na voorlegging van een factuur, aan de heer Delforge, voor de terbeschikkingstelling van 325 eetbonnen van 4 EUR. 52. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: septemberkermis Nieuwkerken: wijzigen datum Het college beslist de septemberkermis in Nieuwkerken te laten plaatsvinden van zaterdag 7 tot en met zondag 15 september 2013 en het kermisprogramma te behouden zoals beslist in zitting van 28 januari 2013 en 11 februari Het college gaat ermee akkoord dat de marktleider zal trachten om een aantal andere kermiskramen vast te leggen voor het weekend van zaterdag 14 tot en met maandag 16 september 2013, wanneer het kermisprogramma plaatsvindt. CBS 25 maart

16 53. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: budgetten evenementen 2013 Het college beslist een evenement voor senioren te organiseren tijdens de zomerkermis 2013 op de Grote Markt en voorziet daarvoor in budgetwijziging een extra bedrag van EUR. Het college beslist in de budgetwijziging structureel EUR extra te voorzien voor de Parkies Artikel 3 Het college beslist in de budgetwijziging een bedrag van EUR extra te voorzien voor Villa Pace Artikel 4 Het college beslist in budgetwijziging structureel een bedrag van EUR extra te voorzien voor Sint in de Piste Artikel 5 Het college beslist in budgetwijziging een bedrag van EUR extra te voorzien voor '500 jaar markt'. 54. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: afschaffen drink na gemeenteraadszitting Het college beslist omwille van de personeelskost de drink na de gemeenteraadszitting af te schaffen. 55. Feesten en plechtigheden: vaderlandslievende verenigingen: niet bestellen bijkomende steen voor monument Gasmeterstraat In de Gasmeterstraat bevindt zich het monument ter nagedachtenis van de overleden burgers van Breda die stierven door de bombardementen op 17 mei Het college beslist geen bijkomende steen te bestellen bij steenkapper Gabriel om naast het bestaande monument in de Gasmeterstraat te plaatsen ter herdenking van 2 zusters uit Sint-Niklaas en 1 meisje uit Tilburg die eveneens het leven lieten tijdens het bombardement op 17 mei Sport: sportpromotie: organisatie Sportzomer: kosteloze terbeschikkingstelling sportinfrastructuur Het college beslist voor de organisatie van de Sportzomer, van vrijdag 7 juni 2013 tot en met zondag 15 september 2013, de stedelijke sportinfrastructuur nog eenmaal kosteloos ter beschikking te stellen, naar analogie met de voorgaande jaren. De beslissing zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de sportraad wordt gevraagd om de formule van de Sportzomer grondig te evalueren met het oog op de volgende jaren en daarbij het alternatief van een meer actieve deelname aan de Bloso-campagne, de 'Week van de sportclub', in overweging te nemen. Het al dan niet toekennen van gratis gebruik van de stedelijke sportaccommodaties zal worden besproken bij voorlegging van een nieuw voorstel. CBS 25 maart

17 57. Sport: recreatiepark De Ster: financiële tussenkomst De Ster vzw voor veldrit Grote Prijs De Ster: principe Het college neemt er kennis van dat aan het Dagelijks Bestuur van De Ster vzw zal worden voorgesteld om het restsaldo van EUR van De Ster vzw vrij te geven voor de organisatie van de veldrit Grote Prijs De Ster, die plaatsvindt op woensdag 18 december Elektriciteitsvoorziening: toelating aan Intergem voor verplaatsen cabine aan Gentse Baan Het college beslist aan Intergem, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het verplaatsen van een elektriciteitscabine aan Gentse Baan te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: - verplaatsen cabine 243 (Gentse Baan 57) en aanleg kabels: - middenspanning (ongeveer 247 m) vanaf hoek Gentse Baan/Botermelkstraat (koppeling) via verharde bermen en opritten tot nieuwe cabine 430, verder tot nr. 73 b (koppeling); - laagspanning (ongeveer 553 m) vanaf hoek Gentse Baan/Botermelkstraat (openbare verlichtingspaal) via verharde bermen en opritten tot nieuwe cabine 430, verder via onderboring rijbaan aan nr. 62, langs groenbermen en opritten tot nr. 50 (koppeling). Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; - de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch - bommen); - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand III , waarbij enkel materiaal is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand), machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; - de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen; - alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2; - de gras- en verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat; - een vergunning aanvragen bij het Vlaams Gewest; - de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde betontegels; - de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met oorspronkelijke bestrating; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet ; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken; - indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de milieu- CBS 25 maart

18 dienst; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Eandis aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. 59. Communicatievoorzieningen: toelating aan Belgacom voor verplaatsen koppelkast aan Beeldstraat Het college beslist aan Belgacom, Local Planning & Engineering 03cenL05, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen, toelating te verlenen voor het verplaatsen van een bestaande koppelkast aan Beeldstraat te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: - verplaatsen bestaande koppelkast: de koppelkast in Beeldstraat (hoek Vossekotstraat) zodanig verplaatsen dat deze tegen de rooilijn staat, niet op privédomein. Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de technische dienst en de groendienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; - de rijbaan en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand III , waarbij enkel materiaal is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand), machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; - de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen; - alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2; - de gras- en verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij, volgens het gewijzigd energiedecreet ; - bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van beplantingen (struiken en bomen) de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de stabiliteit en de gezondheid van de beplantingen te garanderen. De nutsmaatschappij biedt hiervoor een waarborg van 2 jaar; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken; - indien er gebruik wordt gemaakt van grondwaterverlaging, dit op voorhand melden aan de milieudienst; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Belgacom aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. CBS 25 maart

19 60. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor vervangen defecte kabel aan Grote Heimelinkstraat Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te verlenen voor vervangen van een defecte kabel aan Grote Heimelinkstraat te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: - vervangen defecte kabel (ongeveer 42 m) vanaf Grote Heimelinkstraat 40 (bestaand voetpadkastje) via voetpaden en opritten tot hoek Gustaaf De Ridderstraat (bestaand voetpadkastje). Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; - de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand III , waarbij enkel materiaal is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand), machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; - de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen; - alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2; - de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde betontegels; - de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen; - alle herstellingen goed invoegen met wit zand; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. 61. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor uitvoeren klantaansluiting aan Smisstraat Het college beslist toelating te verlenen voor het uitvoeren van een klantaansluiting aan Smisstraat 55 te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: - Smisstraat 55: klantaansluiting in het voetpad en plaatsen voetpadkastje. CBS 25 maart

20 Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; - de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door zand III , waarbij enkel materiaal is toegelaten (= natuurlijk rond zand en natuurlijk breekzand), machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; - de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen; - alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2; - de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde betontegels; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de huisaansluitingen op eenzelfde diepte als de hoofdleiding aanleggen. Indien de voorgevel van de woning op de rooilijn staat, moet de aansluiting langs de fundering verticaal naar boven komen. Indien wordt afgeweken van deze werkwijze en de huisaansluiting beschadigd geraakt door wegenwerken, kan de betrokken aannemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. 62. Communicatievoorzieningen: toelating aan Belgacom voor aanleggen telecominfrastructuur aan Industriepark-West Het college beslist aan Belgacom, Local Planning & Engineering 03cenL05, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen, toelating te verlenen voor het aanleggen van telecominfrastructuur aan Industriepark-West te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: - aanleg telecominfrastructuur aan Industriepark-West 75 (Bedrijvencentrum Waasland) vanaf de bestaande koppelkast 004 via voetpaden, nieuw te plaatsen ROP-kast en verder tot onderboring inrit met koppeling. Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; CBS 25 maart

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 februari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 februari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 februari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 15 november 2010

College van burgemeester en schepenen Notulen 15 november 2010 College van burgemeester en schepenen Notulen 15 november 2010 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 14 februari 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 14 februari 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 14 februari 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 juni 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 juni 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 juni 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 2 en 9 juli 2012, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 2 en 9 juli 2012, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 juli 2012 24 juli 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 januari 2010

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 januari 2010 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 januari 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 december 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 december 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 december 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 april 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 april 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 april 2011 Aanwezig: de heer Urbain Vercauteren, burgemeester-voorzitter waarnemend; de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 2 augustus 2010

College van burgemeester en schepenen Notulen 2 augustus 2010 College van burgemeester en schepenen Notulen 2 augustus 2010 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 januari 2014 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; de

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 oktober 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 oktober 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 oktober 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 1 augustus 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 1 augustus 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 1 augustus 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 1 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 1 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 1 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 7 maart 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 7 maart 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 7 maart 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en en schepenen Notulen 16 augustus 2011 2011

College van burgemeester en en schepenen Notulen 16 augustus 2011 2011 College van burgemeester en en schepenen Notulen 16 augustus 2011 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen.

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 augustus 2013 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; mevrouw

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 6 januari 2010

College van burgemeester en schepenen Notulen 6 januari 2010 College van burgemeester en schepenen Notulen 6 januari 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester-voorzitter; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 april 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Ondernemen en Stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 februari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 17 februari 2014, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 17 februari 2014, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 3 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is.

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER GEMEENTEBESTUUR BERLAAR MARKT 1 2590 BERLAAR EVENEMENTEN Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement Evenementen. Het betreft evenementen dewelke dans- en muziekactiviteiten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie