De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1."

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heer Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, de heren Mike Nachtegael en Gaspard Van Peteghem schepenen; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. Afwezig: de heren Ben Van Eynde, Wouter Van Bellingen en Lieven Dehandschutter, schepenen; mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 30 juli 2012, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming Het college neemt kennis van de agenda voor de gemeenteraadszitting van woensdag 29 augustus 2012, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst beslissingen raad In toepassing van artikel van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 26 juli 2012 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Secretariaat: abonnementen boeken en tijdschriften: maatregelen in het kader van budgetbeheersing Het college neemt kennis van de voorstellen van de dienst secretariaat om de aankoop van boeken en tijdschriften en de abonnementen op boeken en tijdschriften in de toekomst budgettair beheersbaar te houden. De diensten zullen intern worden bevraagd. De resultaten van de interne bevraging zullen worden voorgelegd aan het managementteam voor advies en vervolgens worden voorgelegd aan het college. CBS 13 augustus

2 4. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: camerabewaking: kennisneming vraag van Turks Cultureel Centrum vzw en Comité van de Islamitische geloofsgemeenschap Hicret Cami voor plaatsen camera's Het college neemt kennis van de vraag van Turks Cultureel Centrum vzw en de Islamitische geloofsgemeenschap Hicret Cami voor het plaatsen van 2 camera s aan de voorkant van het gebouw gelegen Hazewindstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, om de bezoekers te kunnen controleren. De aanvragers moeten de bepalingen van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s naleven. Dit omvat onder meer: - de melding aan de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de korpschef van de politiezone van de plaats waar de camera s worden geplaatst, en dit uiterlijk de dag voor die waarop de camera s in gebruik worden genomen; - het plaatsen van een pictogram bij de toegang van de besloten plaats die aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt; - het niet specifiek richten van de camera s op een plaats waarvoor de verantwoordelijke van de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt. De aanbeveling wordt gedaan vaste camera s te plaatsen met een vaste opnamepositie (geen roteerbare vaste camera s). 5. Overig algemeen bestuur: verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Den Azalee vzw: overleg met vennoten omtrent herziening samenwerkingsovereenkomst Het college neemt kennis van het voorstel van de gemeenten Stekene, Sint-Gillis-Waas en Temse voor een herziening van de samenwerkingsovereenkomst met Den Azalee vzw en van de uitnodiging voor het peilen van een overlegmoment tussen de gemeenten Stekene, Temse, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas, Mi-Wa en het OCMW. Het college beslist schepen Ben Van Eynde af te vaardigen om deel te nemen aan dit overleg. 6. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: medewerking stad aan virtueel project 'World of Waw': kennisneming Het college neemt kennis van het virtueel project 'World of Waw' van het communicatiebureau Jusbox. Burgemeester Christel Geerts en schepen Lieven Dehandschutter volgen het project op namens de stad. Er wordt bekeken of een initiatief omtrent Stad van de Sint tot de mogelijkheden behoort. 7. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Figaro Exclusiv bvba voor uitdelen flyers Het college verleent toelating aan Figaro Exclusiv bvba, Mercatorstraat 44, 9100 Sint-Niklaas, om op de zaterdagen 1 september, 6 oktober, 10 november en 8 december 2012 flyers uit te delen om de zaak in de Reinaertgalerij extra aandacht te geven onder de volgende voorwaarden: - de bedeling moet gebeuren vanuit een standje in de buurt van de Reinaertgalerij (ofwel kant Stationsstraat ofwel kant Grote Markt); - eventueel achtergelaten publiciteitsmateriaal moet achteraf worden opgeruimd; - de betreffende belasting, voor een bedrag van 81 EUR, per verspreiding moet vooraf worden betaald. CBS 13 augustus

3 8. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Ecoshop - Colonial Furniture voor uitdelen flyers Het college verleent toelating aan Ecoshop - Colonial Furniture, Hendrik Consciencestraat 44, 8800 Roeselare, om op donderdag 30 augustus 2012 op de wekelijkse markt flyers uit te delen om de zaak in de Mercatorstraat 156, commercieel te ondersteunen onder de volgende voorwaarden: - de bedeling moet gebeuren vanuit een standje, voor zover een standplaats op de Grote Markt beschikbaar is; - eventueel achtergelaten publiciteitsmateriaal moet achteraf worden opgeruimd; - de betreffende belasting, voor een bedrag van 81 EUR per verspreiding, moet vooraf worden betaald. 9. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Landbouwkrediet nv voor opstellen promobussen Het college beslist toelating te verlenen aan Landbouwkrediet nv, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, om ter gelegenheid van het landbouwweekend van 17 tot en met 19 augustus 2012 op de Grote Markt te Sint-Niklaas, 2 promobussen op te stellen. Het college beslist vrijstelling te verlenen van de belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 11. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan scouts Akabe Sint-Johan voor uitdelen flyers Het college verleent toelating aan scouts Akabe Sint-Johan, scouts met een beperking, Uilenstraat 203, 9100 Sint-Niklaas, om op dinsdag 14 augustus 2012 flyers uit te delen om nieuwe leiders te kunnen aantrekken voor de scouts, onder de volgende voorwaarden: - de bedeling moet gebeuren vanuit een standje dat kan worden opgesteld op het Sint-Nicolaasplein; - eventueel achtergelaten publiciteitsmateriaal moet achteraf worden opgeruimd. Het college beslist vrijstelling te verlenen van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen'. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 12. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'terrassen': Apostelplein: standpunt Het college beslist zijn beslissing van 23 juli 2012, houdende bevestiging en toewijzing van de terraszones op het binnenplein van het Sint-Nicolaasplein overeenkomstig zijn beslissing van 24 april 2006, in te trekken. CBS 13 augustus

4 Het college beslist voor het terrasseizoen 2012 de indeling, de vaststelling van de grootte en de toewijzing van de terraszones op het binnenplein van het Sint-Nicolaasplein te doen overeenkomstig het plan, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Artikel 4 De horecacoach moet tegen 2013 een nieuwe verdeling van de terrassen op het Sint-Nicolaasplein uitwerken. 13. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2012: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: nr. 884 tot en met 905; - facturen: -; - vastgestelde rechten: Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen: betaalbaarstelling subsidie aan Vrijzinnige Antenne Waasland Het college beslist een bedrag van ,25 EUR als subsidie voor 2012 betaalbaar te stellen aan de Vrijzinnige Antenne Waasland, Ankerstraat 96, 9100 Sint-Niklaas. 16. Handel en middenstand: Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: betaalbaarstelling subsidie terrasjesdagen en pleinconcerten 2012 Het college beslist volgende subsidies betaalbaar te stellen aan Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: - de subsidie voor de terrasjesdagen 2012: EUR; - de subsidie voor de pleinconcerten 2012: EUR. CBS 13 augustus

5 17. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: leveren van tweedehands palletreksysteem: toewijzing Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het leveren van een tweedehands palletreksysteem voor de stedelijke brandweer bestaande uit: - 8 x kader 3 m - kostprijs 49 EUR per stuk; - 28 liggers 2,8 m - kostprijs 22,50 EUR per stuk, toe te wijzen aan de firma Legerstock Debackere, Heirweg 20, 8800 Roeselare, voor een totaal bedrag van EUR + 214,62 EUR (21 % btw) = 1.236,62 EUR. 18. Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones: waterlopen: extra controle aan Zwarte Beek: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 22 juni 2012, voor een totaal bedrag van 1.207,93 EUR + 253,67 EUR (21 % btw) = 1.461,60 EUR, betaalbaar aan Fabricom nv, Gatti De Gamondstraat 254, 1180 Ukkel, voor een extra controle aan de Zwarte Beek. Het college beslist deze overeenkomst te laten integreren in de raamovereenkomst met Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 19. Kinderopvang: kinderdagverblijf Driekoningen: leveren van materialen voor het aanleggen van een kindvriendelijke tuin: toewijzing Het college beslist akkoord te gaan met de levering van materialen voor de aanleg van een kindvriendelijke tuin in het kinderdagverblijf Driekoningen. Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, het leveren van 7 kruidenbakken en 6 groentebakken in gevlochten hazelaar voor de tuin van het kinderdagverblijf Driekoningen toe te wijzen aan de firma Eco-hout, Switten 5, 9881 Bellem, voor een totaal bedrag van EUR + 212,10 EUR (21 % btw) = 1.222,10 EUR. 20. Kinderopvang: buitenschoolse opvang: opmaken bestelbon voor leveren van vieruurtjes, drank en kookingrediënten Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, ter uitvoering van het raamcontract voor het leveren van voedingswaren en dergelijke, akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon voor de dienst buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van 2.892,56 EUR + 607,44 EUR (21 % btw) = EUR voor Collivery nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. CBS 13 augustus

6 21. Kinderopvang: kinderdagverblijf Hermelijn: leveren van werkschoenen voor de kinderverzorgsters: principe Het college beslist principieel akkoord te gaan met het opstarten van een prijsvraag voor het leveren van werkschoenen voor de kinderverzorgsters van de kinderdagverblijven en geeft opdracht aan de dienst logistiek de prijsvraag op te starten. 22. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: uitvoeren van opdrachten op afroep door organisaties in het kader van sociale tewerkstelling: kennisneming niet uitvoeren van de opdracht bevlagging ambachtelijk weekend Het college neemt er kennis van dat de opdracht in het kader van de bevlagging van het ambachtelijk weekend (zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2012) niet zal worden uitgevoerd door Buurtbedrijf Drietakt vzw, Regentiestraat 42, 9100 Sint-Niklaas, maar door de dienst feestelijkheden. De bestelbon die werd opgemaakt, zal worden vernietigd. 23. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: stad en OCMW: afsluiten raamcontract voor vernieuwen van softwarelicenties en onderhoud: toewijzing In zitting van 13 februari 2012 besliste het college principieel akkoord te gaan met het afsluiten van een raamcontract voor het vernieuwen van systeemlicenties en de aankoop van een systeem en end-user commerciële softwarelicenties voor het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas, gedurende een periode van minimum 1 jaar en maximum 3 jaar. De verdeelsleutel voor de kostenverdeling stadsbestuur/ocmw bedraagt 60/40. De totale raming voor de aankoop van nieuwe licenties ( ) bedraagt EUR, waarvan EUR (60 %) voor rekening van het stadsbestuur. De gemeenteraad stelde in zitting van 22 juni 2012 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure met bekendmaking, evenals de raming en de voorwaarden vast voor de levering van nieuwe licenties. De totale raming voor het stadsbestuur bedraagt ,88 EUR ,12 EUR (21 % btw) = EUR. Artikel 3 Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, kan deze opdracht worden gegund na onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Artikel 4 De opdracht omvat 3 percelen, namelijk: - perceel 1: - onderhoud vernieuwing op bestaande software: - jaarlijks onderhoud op Trend Micro beveiligingssoftware; - jaarlijks onderhoud op Symantec Back-up en archiveringssoftware; - jaarlijks onderhoud op VMWare virtualisatiesoftware & VCenter beheer; - raamcontract voor aankoop van nieuwe licenties van bovengenoemde software (uitbreiding omwille van nieuwe gebruikers of vernieuwde functionaliteit) en bijkomend: - Microsoft CRM, Sharepoint server, Windows Server licenties, SQL, Office; - Adobe producten; - perceel 2: CBS 13 augustus

7 - onderhoud vernieuwing op bestaande software: jaarlijks onderhoud op Citrix licenties; - raamcontract voor aankoop van nieuwe licenties van bovengenoemde software (uitbreiding omwille van nieuwe gebruikers of vernieuwde functionaliteit) en bijkomend Citrix licenties; - perceel 3: - support vernieuwing Checkpoint Firewall: jaarlijks Checkpoint support. Artikel 5 In het bestek werden volgende gunningscriteria opgenomen: - prijs: 80 punten; - voorstel van commerciële aanpak evolutie van vermelde software: 20 punten. Artikel 6 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap op 29 mei Artikel 7 Uit het proces-verbaal van opening van 25 juli 2012 om 11 uur is gebleken dat 2 firma s een offerte hebben ingediend, namelijk: - Raido bvba, Santvoortbeeklaan 25, 2100 Deurne: enkel perceel 2; - RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen: alle percelen. Artikel 8 Op basis van de ingediende prijzen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, enerzijds en de bepalingen in het bestek anderzijds werd het gunningsverslag opgemaakt, waaruit blijkt dat de inschrijvers volgende scores behaalden per perceel: Voor de commerciële aanpak werden beide inschrijvers gelijk gequoteerd. - perceel 1: enige inschrijver: RealDolmen nv: score 100/100; - perceel 2: 2 inschrijvers: RealDolmen nv en Raido bvba: RealDolmen nv Raido bvba kostprijs nieuwe licenties EUR EUR kostprijs onderhoud licenties per jaar ,27 EUR ,80 EUR totale kostprijs, inclusief 3 jaar onderhoud ,81 EUR ,40 EUR score (80 punten) 80,00 79,49 commerciële aanpak (20 punten) 20,00 20,00 totaal (100 punten) 100,00 99,49 - perceel 3: enige inschrijver: RealDolmen nv: score 100/100. Artikel 9 Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het afsluiten van een raamcontract voor het vernieuwen van systeemlicenties en de aankoop van een systeem en end-user commerciële softwarelicenties voor het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas, gedurende een periode van minimum 1 jaar en maximum 3 jaar, toe te wijzen aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. De levering van nieuwe licenties gebeurt op afroep, na goedkeuring door het college. 0 RealDolmen nv zal tijdens de looptijd van het contract (tot 31 december 2015) auditeerbare prijzen hanteren. RealDolmen nv zal steeds een uplift hanteren van 3 % voor alle producten gedurende de volledige periode van de raamovereenkomst Bijkomende toelichting: de prijsbepaling kent 4 prijsonderdelen namelijk: - VKP vendor: de verkoopprijs vendor/constructeur (VKPv); - Uplift distri: de uplift die Techdata als distribiteur neemt voor handling, stock, (% distri); - Uplift RealDolmen: de uplift die RealDolmen nv als dienstverlener neemt (% RD); - VKP RealDolmen: verkoopprijs van RealDolmen nv (VKP RD). De verkoopprijs van RealDolmen nv wordt als volgt berekend: VKP RealDolmen = AKP RealDolmen + uplift RealDolmen, waarbij AKP RealDolmen = VKP vendor + uplift distri. CBS 13 augustus

8 RealDolmen nv levert zijn aankoopfacturen van betrokken aankopen aan stad en OCMW Sint-Niklaas ter verificatie. Consultancy tarieven voor een senior-technieker bedragen voor alle technologieën 100 EUR per uur (exclusief btw). De verplaatsingskost is inclusief wanneer meer dan 4 uur wordt gepresteerd. Binnen het lopende raamcontract kan consultancy worden besteld. 1 Deze beslissing zal ter kennisneming worden overgemaakt aan het OCMW. 2 Het college beslist volgende zaken voor het stadsbestuur toe te wijzen aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen: - leveren van volgende nieuwe software licenties Microsoft (volgens meetstaat perceel 1 - met 3Y software assurance): voor een totaal bedrag van ,16 EUR ,53 EUR (21 % btw) = ,69 EUR: eenheidsprijs, aantal exclusief btw MS CRM Server software assurance (3Y) ,60 EUR MS CRM Full User CAL software assurance (3Y) ,36 EUR MS CRM Limited User CAL software assurance (3Y) ,01 EUR MS CRM ESS User CAL software assurance (3Y) 50 88,08 EUR MS sharepoint server 2007 (3Y) ,16 EUR MS sharepoint server 2007 CAL User (3Y) 10 67,18 EUR onderhoud volgende bestaande licenties VMWare (volgens meetstaat perceel 1): verlenging tot 31 januari 2014: voor een totaal bedrag van ,50 EUR ,55 EUR (21 % btw) = ,05 EUR: eenheidsprijs, NN090-0E3D5-N804A-0H202-1HZHH - 09/12/12-31/01/14 aantal exclusief btw VCS5-STD-G-SSS-C - VMWare basic support/subscription vcenter server 5 STD ,60 EUR Onderstaande licenties staan geregistreerd op 'Fujitsu Technology Solutions' / VI-AK-G-SSS-C - VMWare gold support/subscription ,86 EUR VS5-ENT-G-SSS-C - VMWare basic support coverage vsphere 5 Enterprise ,67 EUR - SYMANTEC back-up en archiveringssoftware verlenging van 26 september 2012 tot 31 januari 2014, voor een totaal bedrag van 6.034,32 EUR ,21 EUR (21 % btw) = 7.301,53 EUR: aantal einddatum huidig contract RNW / SYMC backup exec 2010 server win per ,04 EUR server i/o basic 12 months SYMC backup exec 2010 agent for Windows ,74 EUR systems win per server i/o basic 12 months SYMC backup exec 2010 agent for VMWare virtual infrastructure win per host server i/o basic 12 months ,96 EUR SYMC backup exec 2010 agent for MSFT active directory win per domain controller i/o basic 12 months SYMC backup exec 2010 agent for MSFT SQL win per server i/o basic 12 months ,04 EUR ,04 EUR CBS 13 augustus

9 SYMC backup exec 2010 agent for Oracle win per server i/o basic 12 months SYMC backup exec 2010 agent for exchange win per server i/o basic 12 months ,04 EUR ,04 EUR 24. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstelling Iveco kolkenzuiger reinigingsdienst: toewijzing Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, de herstelling van de Iveco kolkenzuiger (voertuig nr. 112) van de reinigingsdienst (herstellen van de piston van de zuigwagen en het vervangen van een riem) toe te wijzen aan Alkoko nv, Pachtgoedstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 1.827,20 EUR + 383,71 EUR (21 % btw) = 2.210,91 EUR. 25. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstelling veegmachine Cityspider reinigingsdienst: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 13 juni 2012, voor een totaal bedrag van 1.067,50 EUR + 224,18 EUR (21 % btw) = 1.291,68 EUR, betaalbaar aan Koks Belgium nv, Steenweg op Deinze 150 bus 24, 9810 Nazareth, voor het leveren van onderdelen voor de herstelling van de veegmachine Cityspider van de reinigingsdienst. 26. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstelling bandenkraan O&K type MH City dienst wegenwerken: toewijzing Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, de herstelling van de bandenkraan O&K type MH City (voertuig nr. 240) van de dienst wegenwerken (controle werking remmen, opmeten van remdrukken en het afbouwen en vervangen van stikstofdempers en testen) toe te wijzen aan de firma WDW Service, Heide 53, 3210 Lubbeek, voor een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 27. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: poolprincipe Het college gaat akkoord met het invoeren van een poolprincipe voor het gebruik van voertuigen in de stadswerkplaatsen naar analogie met het poolprincipe in het stadhuis. De schepen van financiën zal hiervoor de diverse diensten contacteren. Het college gaat akkoord met het oprichten van een werkgroep om het wagenbeheer vanaf 2013 ruimer te bekijken en een reglement of 'policy' op te stellen voor de poolwerking. De werkgroep zal onderzoeken of het mogelijk is het wagenpark beter te beheren en te centraliseren. CBS 13 augustus

10 28. Handel en middenstand: Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: leveren van kunstgras voor Stationsstraat: toewijzing Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van m² kunstgras Green Basic toe te wijzen aan Namgrass bvba, Tulpenstraat 8, 9810 Eke-Nazareth, voor een totaal bedrag van EUR ,55 EUR (21 % btw) = ,55 EUR. Het kunstgras zal op beide voetpaden van de Stationsstraat worden geplaatst gedurende de werken (september augustus 2013). In het kader van deze toewijzing mag Namgrass bvba haar naam of logo op de spandoeken aan beide zijden van de Stationsstraat plaatsen. In ruil biedt zij een sponsorbedrag (= korting) aan van 621 EUR (exclusief btw). Deze korting werd reeds verwerkt in de offerte. 31. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: herstelling dienstvoertuig Mercedes Vito na schadegeval: toewijzing Op 18 februari 2012 werd het politievoertuig Mercedes Vito met nummerplaat 944BKJ beschadigd. Het college beslist de herstelling van dit politievoertuig toe te wijzen aan Garage Jacobs, Industriepark- Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 1.667,66 EUR + 350,21 EUR (21 % btw) = 2.017,87 EUR. 32. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstelling dienstvoertuig Iveco Stralis na verkeersongeval: toewijzing Op 7 juni 2012 werd het dienstvoertuig Iveco Stralis met nummerplaat 56DJ9 beschadigd na een verkeersongeval. Iveco-verdeler Cammaert Temse nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, kan de te herstellen onderdelen leveren voor een bedrag van 670,41 EUR (inclusief btw). Het college gaat ermee akkoord dat de stadsgarage zelf zal instaan voor de herstelling en de onderdelen aankoopt bij de officiële Iveco-verdeler Cammaert Temse nv voor een bedrag van 670,41 EUR (inclusief btw). 33. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstelling graafmachine Kobelco na ongeval: toewijzing Op 10 februari 2012 werd de graafmachine Kobelco met nummerplaat RWQ968 tijdens werken beschadigd door een ander stadsvoertuig van de dienst openbare werken. Het college gaat akkoord dat de stadsgarage zelf zal instaan voor de herstelling en de onderdelen aankoopt bij Garage De Bruycker nv, Klokhofstraat 16, 8400 Oostende, voor een bedrag van 1.109,16 EUR (inclusief btw). CBS 13 augustus

11 36. Administratieve dienstverlening: verkiezingen: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012: aanvraag hoedanigheid van kiezer door onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie Het college neemt kennis van de aanvragen van de onderdanen van andere lidstaten van de EU om de hoedanigheid van gemeenteraadskiezer te verwerven, stelt vast dat deze aan de kiesvoorwaarden voldoen, en beslist deze onderdanen in te schrijven op de kiezerslijst. 37. Administratieve dienstverlening: verkiezingen: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012: aanvraag hoedanigheid van kiezer door onderdanen van de staten die geen lid zijn van de Europese Unie Het college neemt kennis van de aanvragen van de onderdanen van de staten die geen lid zijn van de EU om de hoedanigheid van gemeenteraadskiezer te verwerven. Het college beslist de onderdanen die voldoen aan de voorwaarden, zoals omschreven in artikels 13 en 14 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, in te schrijven op de kiezerslijst en hen hiervan op de hoogte te brengen. Artikel 3 Het college beslist de onderdanen die niet voldoen aan deze voorwaarden, niet in te schrijven op de kiezerslijst en hen hiervan op de hoogte te brengen. 38. Administratieve dienstverlening: verkiezingen: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012: vergoeding aan scholen waar stembureaus worden ingericht Het college beslist aan de scholen die klaslokalen ter beschikking stellen voor de inrichting van stembureaus bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2012, een vergoeding te betalen van 38 EUR per stembureau. Het college stelt op artikel 1043/ van het budget 2012 volgende bedragen betaalbaar: - Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, Watermolendreef 167, 9100 Sint-Niklaas: 114 EUR; - Basisschool Berkenboom, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas: 114 EUR; - Koninklijk Atheneum, Parklaan 89-91, 9100 Sint-Niklaas: 304 EUR; - Kleuterschool Heilig Hart, Kiemerstraat 27, 9100 Sint-Niklaas: 76 EUR. 39. Andere sociale bijdragen: betaalbaarstelling saldo subsidies aan welzijnsorganisaties in het kader van de SWAP-samenwerkingsovereenkomsten Het college beslist ingevolge de SWAP-samenwerkingsovereenkomsten de saldo s van de subsidies 2012 betaalbaar te stellen aan volgende organisaties: - CAW Waasland vzw, Gasmeterstraat 81 b, 9100 Sint-Niklaas, voor werking Den Durpel: ,50 EUR; - Leerpunt Waasland vzw, Regentiestraat 11, 9100 Sint-Niklaas, voor lessen aan laaggeschoolden: 8.831,50 EUR; - Groep Intro Oost-Vlaanderen vzw, Wijnveld 251, 9112 Sinaai, voor opleidingsproject poetsen: ,50 EUR; CBS 13 augustus

12 - De Keerkring, Plezantstraat 165 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, voor opvoedingsondersteuning: ,50 EUR; - Huis van het Nederlands, Dendermondsesteenweg 16, 9300 Aalst, voor werking in het Waasland: EUR; - Adviesbureau Toegankelijke Omgeving, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas: EUR; - Provincie Oost-Vlaanderen: voor project 'partnergeweld' in samenwerking met politie en CAW Waasland vzw: EUR; - Welzijnsschakels Sint-Niklaas, Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas, voor het project 'De Springplank': ,50 EUR. 40. Andere sociale bijdragen: kansenbeleid: projecten kansarmoede en welzijn: uitbetaling saldo subsidie aan Westerbuurt Herleeft vzw voor project Volxkeuken Het college besliste op 26 april 2011 aan Westerbuurt Herleeft vzw, Westerplein 5, 9100 Sint-Niklaas, een bedrag van EUR toe te kennen voor het project Volxkeuken, in het kader van het projectenfonds kansarmoede en welzijn Het college stelde 75 % van dit bedrag toen betaalbaar en legde de overige 25 % vast op het budget Nazicht van de stukken en evaluatie van de werking verantwoorden de toekenning van het saldo. Artikel 3 Het college stelt het saldo van 25 %, namelijk EUR, betaalbaar op het vastgelegde budget van 2011, aan Westerbuurt Herleeft vzw, Westerplein 5 te 9100 Sint-Niklaas, voor het project Volxkeuken. 41. Andere sociale bijdragen: kansenbeleid: participatieprojecten: betaalbaarstelling subsidie aan De Regenboog Het college beslist in het kader van de participatieprojecten een subsidie van 500 EUR toe te kennen aan jeugdvereniging De Regenboog voor de organisatie van de viering van het 20-jarig bestaan van de vereniging. Het college stelt dit bedrag betaalbaar aan De Regenboog, Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas. 42. Werkgelegenheid: Buurtbedrijf Drietakt vzw: betaalbaarstelling saldo subsidies 2012 In het kader van de stedelijke cofinanciering van de lokale diensteneconomie stelt het college een bedrag van EUR, als saldo van de subsidies 2012, betaalbaar aan Buurtbedrijf Drietakt vzw, Regentiestraat 42, 9100 Sint-Niklaas. 43. Overige economische zaken: 't Bau-huis: tegemoetkoming voor niet-commerciële activiteiten: jobbeurs voor werkzoekenden Het college beslist aan de VDAB een tegemoetkoming te verlenen van 145,20 EUR (25 % van de huur van 't Bau-huis) voor de jobbeurs voor werkzoekenden uit de regio Sint-Niklaas op donderdag 25 oktober 2012, georganiseerd door de VDAB in samenwerking met de Werkwinkel van Sint-Niklaas in 't Bau-huis. CBS 13 augustus

13 44. Cultuurcentrum: Walburg: kosteloze terbeschikkingstelling Gerard De Cremerzaal aan Koninklijke Groepering van Reserveofficieren Waasland Het college beslist de Gerard De Cremerzaal van Kasteel Walburg op zondag 11 november 2012 kosteloos ter beschikking te stellen aan de Koninklijke Groepering van Reserveofficieren Waasland voor een feestmaaltijd naar aanleiding van de viering van de 75ste verjaardag van de vereniging. 45. Jeugd: jeugdruimte: toelating aan speelpleinwerkingen BOB en De Pielewuiter voor bouwdorpen Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college toelating te verlenen aan de speelpleinwerkingen BOB en De Pielewuiter voor de opstart en het behoud van hun bouwdorpen gedurende hun gehele werking. 46. Jeugd: jeugdwerk: toelating aan JC De Galjaar voor aanbrengen banner en uitvoeren schilderwerken Conform het jeugdbeleidsplan , vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2010, beslist het college toelating te verlenen aan JC De Galjaar, Kleemstraat 89, 9111 Belsele, voor het aanbrengen van een banner op het dak van het lokaal van JC De Galjaar en het schilderen van de buitenkant met een groen kleurtje en het aanbrengen van geschilderde mannetjes en tekeningen. 47. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Van Cauwelaertlaan voor buurtfeest Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen aan het buurtcomité Van Cauwelaertlaan, p.a. Frans Van Cauwelaertlaan 7, 9100 Sint-Niklaas, voor een buurtfeest met barbecue op zaterdag 29 en zondag 30 september Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan wijkcomité Filou voor petanquetornooi en barbecue Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het wijkcomité Filou, p.a. Filip De Pilleynlaan 20, 9111 Belsele, voor het organiseren van een petanquetornooi en barbecue op zaterdag 8 september Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Leebrug voor Knosselfeesten Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het buurtcomité Leebrug, p.a. Leebrugstraat 2, 9112 Sinaai, voor de Knosselfeesten op zaterdag 8 september CBS 13 augustus

14 50. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Scouts Sint-Kristoffel voor Kristoffelrock 2012 Het college verleent toelating aan Scouts Sint-Kristoffel vzw, p.a. Merelstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, om op vrijdag 21 september 2012 in open lucht op de terreinen aan de Christus Koningkerk, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas, Kristoffelrock 2012 te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid met sterke dranken. Deze toelating wordt beperkt tot het verkopen van sterke dranken met een maximum alcoholgehalte van 21 % volume. Artikel 3 Het college verleent toelating aan Scouts Sint-Kristoffel vzw, p.a. Merelstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, om op vrijdag 14 september 2012 een promostandje, van waaruit publiciteitsmateriaal wordt verdeeld, te plaatsen op het Sint-Nicolaasplein om reclame te maken voor Kristoffelrock Promo mag ook worden gevoerd vanuit een geluidswagen. Eventueel achtergelaten materiaal moet door de aanvrager worden opgeruimd. Artikel 4 Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 51. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Beschermcomité Gidsen Sint- Vincentius vzw voor barbecue scouts Het college beslist toelating te verlenen aan Beschermcomité Gidsen Sint-Vincentius vzw, Filip De Pillecynlaan 10, 9111 Belsele, voor de organisatie van een jaarlijkse barbecue door de scoutsgroep Sint-Vincentius op zaterdag 15 september 2012 aan Pijkedreef 100, 9100 Sint-Niklaas. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering worden nageleefd: - tussen 17 en 1.30 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten op een afstand van 5 m van eender welk luidsprekerpunt; - tussen 17 en 1.30 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Voor 17 uur en na 1.30 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. CBS 13 augustus

15 De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. Artikel 4 Volgend afbouwscenario moet worden nageleefd: uur: muziek binnen de normen; uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank en muziek zachter; uur: einde muziek. Toezicht kan gebeuren met eigen vrijwilligers. 52. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Scouts Sint-Kristoffel vzw voor Kristoffelrock 2012 Het college beslist toelating te verlenen aan Scouts Sint-Kristoffel vzw, p.a. Merelstraat 3, 9100 Sint- Niklaas, voor de organisatie van Kristoffelrock 2012 op vrijdag 21 september 2012 op het terrein van de kerkfabriek en in zaal Oase aan Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van de geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering worden nageleefd: - voor wat betreft de optredens in openlucht: - tussen en 1.30 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 104 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten, loodrecht op ongeveer 20 m van het midden van de as tussen de 2 luidsprekerpunten; - tussen en 1.30 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - voor uur en na 1.30 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing; - voor wat betreft de fuif in de zaal: - tussen en 1.30 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 108 db(c). Dit geluidsniveau wordt gemeten op een afstand van 5 m van eender welk luidsprekerpunt; - tussen en 1.30 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977; - voor uur en na 1.30 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal van toepassing; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen. Artikel 3 De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie. De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering. Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op CBS 13 augustus

16 voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht. Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst milieu worden bezorgd. De organisatie moet het advies van de jeugddienst naleven. 54. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: terbeschikkingstelling vredeszaal aan serviceclub Inner Wheel Waasland voor overhandiging cheques voor sociale werken Het college beslist in te gaan op de vraag van serviceclub Inner Wheel Waasland, p.a. Watermolenstraat 45, 9111 Belsele, om op donderdag 6 september 2012 om 14 uur in de vredeszaal in het stadhuis de overhandiging van de cheques voor de sociale werken te laten plaatsvinden. Aan de aanwezigen zal een drankje worden aangeboden. 55. Sport: sportpromotie: opdracht aan reinigingsdienst voor vegen fietsparcours Steratlon Het college geeft opdracht aan de reinigingsdienst om de straten die deel uitmaken van het fietsparcours van de Steratlon op zaterdag 18 augustus 2012 te vegen, zodat het resultaat ervan nog maximaal is de dag erna. 56. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sportcentrum De Mispelaer: voorstelling infrastructurele renovaties Het college beslist op zondag 26 augustus 2012 om 13 uur de infrastructurele renovaties in het sportcentrum De Mispelaer voor te stellen aan de gebruikers, de prominenten en de pers. De kostprijs voor de afsluitende drink wordt geraamd op 500 EUR. 57. Overige activiteiten inzake toerisme: ambachtelijk weekend: terbeschikkingstelling keuken 't Bau-huis aan Toerisme Waasland vzw en toelating aan Hand in Hand vzw voor verkoop dranken en snacks en uitbating toiletten 't Bau-huis Het college gaat akkoord met de kosteloze terbeschikkingstelling van de keuken van t Bau-huis aan Toerisme Waasland vzw voor gebruik tijdens het ambachtelijk weekend op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2012 door Hand in Hand vzw. Het college verleent toelating aan Hand in Hand vzw om dranken en snacks te verkopen en om de toiletten uit te baten in 't Bau-huis tijdens het ambachtelijk weekend, waarbij de inwoners uit Sint-Truiden op zaterdag 18 augustus 2012 worden vrijgesteld van betaling voor gebruik van de sanitaire ruimtes. 58. Overige activiteiten inzake toerisme: Sint-Niklase ballonpraline: kennisneming promotionele acties Het college neemt kennis van de promotionele acties in het kader van de lancering van de ballonpraline: CBS 13 augustus

17 - persvoorstelling (16 augustus 2012); - proeverijen op 2 locaties tijdens Ambachtelijk Weekend (18 en 19 augustus 2012); - vermelding in artikel De Zondag (augustus 2012); - uitzending in Kleurrijk Oost-Vlaanderen (22 augustus 2012); - proeverij in tentje tijdens de Vredefeesten (31 augustus september 2012); - relatiegeschenk voor alle ballonvaarders (31 augustus 2012); - snoepgoed bij koffie maaltijd ballonvaarders (2 september 2012); - wedstrijd waarmee ballonvluchten te winnen zijn (17 augustus september 2012). 59. Toeristische propaganda: deelneming aan toeristische infobeurs Peer Het college gaat akkoord met de deelneming aan de toeristische infobeurs te Peer op zondag 13 januari 2013 van 11 tot 17 uur in het Poorthuis te Peer. Hiervoor wordt een waarborg van 50 EUR gestort aan Toerisme Peer. Dit bedrag wordt terugbetaald bij effectieve deelneming. Artikel 3 Er wordt 1 exemplaar van het boek Stad op Sporen, het boek Grote Markt, de dichtbundel Anton Van Wilderode, de dvd Stad op Sporen en de cd Freedom geschonken als prijzen voor de publiekswedstrijd. Artikel 4 Er worden 1,5 kg ballonpralines gekocht bij chocolatier Vijverman en 1,5 kg bij chocolatier Wauters, aan de prijs van 30 EUR per kg (inclusief btw) of in totaal 2 x 45 EUR = 90 EUR. 60. Communicatievoorzieningen: toelating aan Belgacom voor aanleg telecominfrastructuur aan Kouterstraat Het college beslist aan Belgacom, Local Planning & Engineering 03cenL05, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen, toelating te verlenen voor het aanleggen van telecominfrastructuur aan Kouterstraat te 9111 Belsele. Tracé van de werken: - aanleg telecominfrastructuur (circa 100 m): vanaf Hooimanstraat 171 via onderboring Kouterstraat, verder via grasbermen tot onderboring Roggeveld en verder via grasberm tot Kouterstraat 5, onderboring rijbaan (Kouterstraat) en koppeling in grasberm. Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - de technische dienst en de groendienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - voor aanvang van de werken een schriftelijke bevestiging van synergiewerken door andere nutsmaatschappijen aan de technische dienst bezorgen; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - de rijbaan kruisen door middel van onderboring (niet-pneumatisch bommen); - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door breekzand, machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; CBS 13 augustus

18 - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; - alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2; - de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde oorspronkelijke betonstenen; - alle herstellingen goed invoegen met wit zand; - de gras- en verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat; - de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij; - bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van beplantingen (struiken en bomen) de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de stabiliteit en de gezondheid van de beplantingen te garanderen. De nutsmaatschappij biedt hiervoor een waarborg van 2 jaar; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Belgacom aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. 61. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor verplaatsen en bijplaatsen voetpadkast (paddenstoel) aan Eindestraat Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te verlenen voor het verplaatsen en bijplaatsen van een voetpadkast (paddenstoel) aan Eindestraat te 9111 Belsele. Tracé van de werken: - aan Eindestraat 11 een bestaande paddenstoel verplaatsen (20 cm) en aan Eindestraat 13 een paddenstoel bijplaatsen (aansluittap). Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door breekzand, machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; - de huisaansluitingen op eenzelfde diepte als de hoofdleiding aanleggen. Indien de voorgevel van de woning op de rooilijn staat, moet de aansluiting langs de fundering verticaal naar boven komen. Indien wordt afgeweken van deze werkwijze en de huisaansluiting beschadigd geraakt door wegenwerken, kan de betrokken aannemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; - alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2; - de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde CBS 13 augustus

19 oorspronkelijke betontegels; - alle herstellingen goed invoegen met wit zand; - de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. 62. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet voor uitvoeren klantaansluiting aan Hooimanstraat Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te verlenen voor het uitvoeren van een klantaansluiting aan Hooimanstraat te 9112 Sinaai. Tracé van de werken: - klantaansluiting (circa 15 m): vanaf Hooimanstraat 91 (bestaande voetpadkast) via opritten en bermen tot nr. 89 (klantaansluiting). Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door breekzand, machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen; - alle definitieve herstellingen laten uitvoeren door aannemer VBG wegenwerken, op kosten van Telenet, om de garantie in de sperperiode te garaneren; - de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde oorspronkelijke betonstenen; - alle herstellingen goed invoegen met wit zand; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld CBS 13 augustus

20 voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. 63. Elektriciteitsvoorziening: toelating aan Intergem voor plaatsen grondspots aan Ten Bos Het college beslist aan Intergem, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het plaatsen van grondspots aan het kunstwerk 'Hemelboog' aan Ten Bos te 9100 Nieuwkerken. Tracé van de werken: - plaatsen van grondspots aan het kunstwerk 'Hemelboog' aan Ten Bos, Nieuwkerken: vanaf openbare verlichtingspaal 3428 via parking tot meterpaaltje met verdeel naar grondspots. Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; - voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie; - de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie goedgekeurd signalisatieplan; - de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst; - de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen; - alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door breekzand, machinaal te verdichten volgens standaardbestek 250/2.2; - op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden; - alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.2; - de parking herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde oorspronkelijke betonstenen; - alle herstellingen goed invoegen met wit zand; - de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen; - de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het lijntraject. Wanneer de tijd tot inkoppeling langer dan 1 dag duurt, moeten deze kabelleidingen worden ingegraven. Wachtkabels boven maaiveldniveau worden niet aanvaard; - de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving; - de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving, met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Eandis aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd. 64. Elektriciteitsvoorziening: toelating aan Intergem voor heraansluiten klantcabine aan Europark-Noord Het college beslist aan Intergem, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, toelating te verlenen voor het heraansluiten van een klantcabine aan Europark-Noord te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: - heraansluiten klantcabine Europark-Noord 7 (Van Hoecke): maken van 2 koppelputten in voetpad (middenspanning). Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: - de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen; CBS 13 augustus

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie