College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Ronan Rotthier, stadssecretaris wd. Afwezig: mevrouw Marijke Henne en mevrouw Sofie Heyrman, schepenen. De heer Lieven Dehandschutter is niet aanwezig bij de behandeling van de punten nrs. 38 en 39. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 24 juni 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Overige algemene en ondersteunende diensten: beleidsondersteuning: Lean-methodiek en externe begeleiding inzetten om processen te verbeteren: principieel akkoord Het college gaat er principieel mee akkoord dat er externe begeleiding wordt gezocht voor het opzetten van een Lean-methodiek bij het stadsbestuur, waarbij het de bedoeling is om de achterliggende processen van de producten te stroomlijnen, met het oog op efficiëntieverhoging. Vermits hier een duidelijke link is met de uitbouw van een intern controlesysteem wordt de beleidsadviseur organisatiebeheersing aangesteld als interne projectcoördinator. 2. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: informatiebrochure volksraadpleging: praktische afspraken: kennisname Het college neemt kennis van de praktische afspraken in verband met de informatiebrochure over de volksraadpleging: - A3 recto/verso, gevouwen naar A4, zwart-wit; - sobere lay out, enkel tekst; exemplaren, bus-aan-bus door bpost in de week van maandag 29 juli 2013; - drukwerk door de dienst reprografie. 4. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2013, 281 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. CBS 8 juli

2 Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2013, 177 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 5. Fiscale aangelegenheden: fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk verantwoorde organisaties: toelating aan SOS Kinderdorpen België Het college verleent toelating aan SOS Kinderdorpen België vzw, Gachardstraat 88, 1050 Elsene, om in de periode van 1 juli tot 31 december 2013 op het grondgebied van Sint-Niklaas fondsenwerving te organiseren. Bij de werving moeten de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt worden toegepast. De organisatie mag maximaal 2 keer in genoemde periode op het grondgebied van Sint-Niklaas aan fondsenwerving doen en moet vooraf aan het stadsbestuur meedelen op welke data en op welke plaatsen dit zal gebeuren. 6. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 8319; - facturen: van nr tot en met nr. 8375; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr. 866 tot en met nr. 903; - facturen: van nr tot en met nr. 1071; - vastgestelde rechten: Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: gebruik van pc's en laptops - Citrixomgeving: principe Het college beslist, in uitvoering van het actieplan 15 uit het Witboek en gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, principieel akkoord te gaan met de werkwijze van de dienst ICT waarbij de focus op standaardisatie en beheersbaarheid wordt behouden en waarbij blijvend wordt geïnvesteerd in de Citrixomgeving met thin clients. CBS 8 juli

3 Het college gaat principieel akkoord met het aftoetsen van vragen voor pc s en laptops aan volgende criteria: - pc s en laptops in beheer door de dienst ICT: enkel software die teveel processor- of grafische kracht vraagt zoals Autocad en Photoshop wordt aangeboden op pc of laptop en ondersteund door de dienst ICT. De Citrix serverfarm is hiervoor momenteel niet performant genoeg; - sw randapparatuur voor algemeen gebruik: software voor randapparatuur voor algemeen gebruik zal op de Citrix/thin clients worden aangeboden en wordt ondersteund door de dienst ICT. Dit kan enkel indien het aankoopdossier door de dienst ICT is geleid; - specifieke beheersoftware: voor alle andere beheersoftware wordt de voorkeur gegeven aan Cloud Computing of een 'Software as a Service' (SaaS) oplossing, waardoor de software via de browser werkt en dus op Citrix kan worden aangeboden (bijgevolg ook ondersteund door de dienst ICT). Voor de aankoop moet advies aan de dienst ICT worden gevraagd; - specifieke software of hardware: behoudens de gevallen opgesomd in de 3 voorgaande punten moet bij aankoop van de hardware of de software worden geëist dat de betreffende leverancier ook een pc/laptop levert waarop de software kan draaien, met hardware- en softwareonderhoudscontract. Voor de aankoop moet advies aan de dienst ICT worden gevraagd. Bij uitval wordt de interventie en oplossing steeds ten laste van de leverancier gelegd (Single Point of Contact, geen tussenkomst van de dienst ICT indien met een eventuele onderaannemer wordt gewerkt). 9. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: uitrol van het CRM-systeem: principe Het college beslist, in uitvoering van het actieplan 15 uit het Witboek en gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, principieel akkoord te gaan met volgende werkwijzen in het kader van de uitrol van het CRM-systeem in de loop van 2013: - CRM als centrale lokale authentieke bron van contactgegevens: - met uitzondering van opzichzelfstaande toepassingen, worden er geen contactgegevens aangemaakt buiten CRM, om de gegevenskwaliteit in de informatiestroom te behouden; - regel 1 wordt ook afgedwongen voor nieuwe softwarepakketten in de vorm van een koppeling met CRM en het uitschakelen van aparte aanmaak van contactgegevens; - er worden diensten aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van bepaalde data. Een voorstel voor concrete invulling volgt nadien; - alle gebruikers moeten aandacht hebben voor de datakwaliteit: - het aanmaken/koppelen van de juiste persoon met de juiste functie aan de juiste organisatie; - indien om hoogdringende redenen een niet-geverifieerd contactgegeven wordt aangemaakt is de aanmaker verantwoordelijk voor het nadien correct ingeven. - CRM als kerncomponent voor de midoffice, met een aantal horizontale toepassingen: CRM zal worden ingezet als 1 van 5 midoffice componenten (naast FMIS, BBC, GIS en E-besluit) voor volgende toepassingen: - klachten, meldingen en briefregistratie; - e-loket; - bewonersbrieven; - leegstand/gis koppeling; - CRM als basis voor dossierbeheer en ontsluiting naar internet en beleidsinformatie: CRM zal worden ingezet als centrale component voor dossiervorming en beleidsinformatie. In eerste instantie als 'dunne' midoffice: dossiervorming met statussen ( ), als basis voor de dienstensupermarkt en het klantencontactcenter. Nadien mogelijk met uitbreiding naar 'dikke' midoffice, waarbij CRM een aantal processen overneemt die traditioneel binnen CEVI of CIPAL pakketten worden uitgevoerd. CBS 8 juli

4 Tevens beslist het college principieel akkoord te gaan met het organiseren van de nodige opleidingen aan de betrokken diensten. Hiervoor zal beroep worden gedaan op de firma Infront die de basis van het CRMsysteem heeft opgezet. De kostprijs bedraagt 800 EUR, exclusief btw, per dag. Het aantal dagen zal worden vastgelegd in functie van de behoeften en het aantal aanwezigen. 10. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: inzet op sharepoint, CRM, FMIS, GIS en e-besluit als basis voor optimale dienstverlening: principe Het college beslist, in uitvoering van het actieplan 15 uit het Witboek en gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, principieel akkoord te gaan met het maximaal inzetten van Sharepoint, CRM, FMIS, GIS, en e-besluit als basiscomponenten voor de midoffice. Dit houdt in dat: - er wordt getracht om alle processen binnen de stad te digitaliseren in deze toepassingen; - toepassingen op dienstniveau minstens met deze midoffice moeten kunnen koppelen; - er moet worden nagegaan wat de toegevoegde waarde (TCO/ROI/Business case) is van specifieke toepassingen op dienstniveau. 11. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren grachtengraafbak voor graafmachine: betaalbaarstelling factuur In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - het gemeentedecreet artikels en 2 en 160 1; - de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college factuur nr van 13 mei 2013 voor een totaal bedrag van 4.483,05 EUR + 941,44 EUR (21 % btw) = 5.424,49 EUR betaalbaar aan Luyckx nv, Abdijlaan 33, 2960 Brecht. 12. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellen vrachtwagen nr.137 Man: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de daarbij horende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het herstellen van de steunpoot van vrachtwagen nr. 137 (MAN 354ALY) voor de dienst openbare werken - wegen, toe te wijzen aan WAF nv, Burchtstraat 200, 9150 Kruibeke, voor een totaal bedrag van 3.317,79 EUR + 696,74 EUR (21 % btw) = 4.014,53 EUR. CBS 8 juli

5 13. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellen vrachtwagen nr 122 DAF - groendienst: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de daarbij horende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het herstellen van vrachtwagen DAF nr. 122 voor de groendienst toe te wijzen aan WAF nv, Burchtstraat 200, 9150 Kruibeke, voor een totaal bedrag van 5.239,36 EUR ,27 EUR (21 % btw) = 6.339,63 EUR. 14. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: afsluiten raamcontract: op afroep leveren van schoonmaakmachines: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met de gestelde voorwaarden en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van schoonmaakmachines op afroep, gedurende een periode van minimum 1 jaar en maximum 4 jaar, toe te wijzen als volgt: - aan Boma nv, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen: - perceel 1: schrobzuigautomaat type Nilfisk BA 531 Drive voor een bedrag van EUR + 949,83 EUR (21 % btw) = 5.472,83 EUR. De garantietermijn bedraagt 25 maanden. De eenheidsprijzen voor de toebehoren worden vastgesteld, als volgt: - onderhoudsvrije batterijen: TO6DF100 BS: 296 EUR + 62,16 EUR (21 % btw) = 358,16 EUR; - schuurborstel: Nilfisk zachte borstel nylon: 117 EUR + 24,57 EUR (21 % btw) = 141,57 EUR; - aandrijfplaat: Nilfisk padhouder: 111 EUR + 23,31 EUR (21 % btw) = 134,31 EUR; - perceel 3: waterzuiger type GWD 335 voor een bedrag van 262,40 EUR + 55,10 EUR (21 % btw) = 317,50 EUR. De garantietermijn bedraagt 25 maanden. De eenheidsprijzen voor de toebehoren worden vastgesteld, als volgt: - filters: Nilfisk filter : 36,99 EUR + 7,77 EUR (21 % btw) = 44,76 EUR; - mondstukken: Nilfisk vloermondstuk Nat : 36 EUR + 7,56 EUR (21 % btw) = 43,56 EUR; - perceel 4: stofzuiger (licht gebruik) type Nilfisk VP 300 Eco voor een bedrag van 126 EUR + 26,46 EUR (21 % btw) = 152,46 EUR. De garantietermijn bedraagt 25 maanden. De eenheidsprijzen voor de toebehoren worden vastgesteld, als volgt: - filters: Nilfisk motorfilter kit : 13,30 EUR + 2,79 EUR (21 % btw) = 16,09 EUR; - stofzakken: Nilfisk : 0,98 EUR + 0,21 EUR (21 % btw) = 1,19 EUR per stuk; - perceel 6: rugfstofzuiger type Nilfisk GD 10 Back voor een bedrag van 511 EUR + 107,31 EUR (21 % btw) = 618,31 EUR. De garantietermijn bedraagt 25 maanden. De eenheidsprijzen voor de toebehoren worden vastgesteld, als volgt: - filters: Nilfisk : 21,06 EUR + 4,42 EUR (21 % btw) = 25,48 EUR; CBS 8 juli

6 - stofzakken: Nilfisk : 2,70 EUR + 0,57 EUR (21 % btw) = 3,27 EUR per stuk; - aan Alpheios Belgium bv, G. Fabrélaan 50, 2610 Wilrijk: - perceel 2 éénschijfsmachine type Wetrok Monomatic DS CE (art ) voor een bedrag van 1.403,68 EUR + 294,77 EUR (21 % btw) = 1.698,45 EUR. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De eenheidsprijzen voor de toebehoren worden vastgesteld, als volgt: - vloeistoftank 14 liter Monodisc/Monomatic (art ): 207,03 EUR + 43,48 EUR (21 % btw) = 250,51 EUR; - sprayapparaat 2,5 liter wit Monomatic (art ): 207,03 EUR + 43,48 EUR (21 % btw) = 250,51 EUR; - schrobborstel polypropyleen (art ): 86,59 EUR + 18,18 EUR (21 % btw) = 104,77 EUR; - poly-pad rood dia 430 x 22 mm (art ), doos van 5 stuks: 30,30 EUR + 6,36 EUR (21 % btw) = 36,66 EUR per doos; - poly-pad wit dia 430 x 22 mm (art ), doos van 5 stuks: 30,30 EUR + 6,36 EUR 21 % btw) = 36,66 EUR per doos; - meeneemschijf Monomatic I/LS/DS: 95,41 EUR + 20,04 EUR (21 % btw) = 115,45 EUR; - meeneemschijf DS/HS (art ): 147,51 EUR + 30,98 EUR (21 % btw) = 178,49 EUR; - perceel 5 stofzuiger (intensief gebruik) Wetrok Monovac 11 Plus CE (art ) voor een bedrag van 213,54 EUR + 44,84 EUR (21 % btw) = 258,38 EUR. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. De eenheidsprijzen voor de toebehoren worden vastgesteld als volgt: - papieren zak Monovac 9-11 Plus (art ), pak van 10 stuks: 7,33 EUR + 1,54 EUR 21 % btw) = 8,87 EUR per pak; - standaardstoffilter Monovac 9 (art ): 18,86 EUR + 3,96 EUR (21 % btw) = 22,82 EUR. De leveringen gebeuren op afroep, volgens noodwendigheid. Artikel 3 Ook beslist het college, in het kader van een preventief aankoopbeleid, akkoord te gaan met volgende afschrijvingstermijnen: - schrobzuigautomaten en éénschijfsmachines: 8 jaar; - waterzuigers en overige stofzuigers: 5 jaar. Artikel 4 Het college neemt kennis van het feit dat de batterij van de schrobzuigautomaten om de 4 jaar moet worden vervangen om een goede en betrouwbare werking te garanderen. Artikel 5 In het kader van het onderhoud van de schoonmaakmachines wordt beslist om jaarlijks een bestelbon op te maken voor een bedrag van 200 EUR per jaar per toestel voor het vervangen van onderdelen en uitvoeren van kleine herstellingen. 15. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: voertuigenpark: herstellen motorfiets Yamaha nr. 328: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de daarbij horende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, CBS 8 juli

7 beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het herstellen van de motor Yamaha nr. 328 met nummerplaat WAP391 van de politiezone toe te wijzen aan de firma Motorshop Bjorn De Smedt, Reepstraat 161C, 9170 Sint-Gillis-Waas, voor een totaal bedrag van 1.953,98 EUR + 410,34 EUR (21 % btw) = 2.364,32 EUR. 16. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: vervangen niet-conforme benzinetank in de brandweerkazerne: principe Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de daarbij horende Koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; - milieuvergunningsdecreet en Vlarem, titel I en II, beslist het college principieel akkoord te gaan met het vervangen van de niet-conforme benzinetank in de brandweerkazerne en zal deze aangelegenheid voorleggen aan de gemeenteraad in zitting van vrijdag 30 augustus 2013 voor het vaststellen van de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure na raadpleging) evenals de raming ( EUR EUR (21 % btw) = EUR) en de voorwaarden. 17. Ouderen: serviceflats: seniorenresidentie Kriekepitte: vervangen branddetectoren: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de daarbij horende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte; het leveren van branddetectoren en toebehoren voor de seniorenresidentie Kriekepitte toe te wijzen aan Somati Systems nv, Industrielaan 19, 9320 Erembodegem, voor een totaal bedrag van 1.780,58 EUR + 373,92 EUR (21 % btw) = 2.154,50 EUR. 18. Gezin en kinderen: opvoedingsondersteuning: leveren van meubilair voor Huis van het Kind: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, vervangen door de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder CBS 8 juli

8 artikel 26 en de daarbij horende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte, het leveren van 1 standaardkast met rolluikdeuren type AR 1211 en 2 verhoogde stoelen cat. Phoenix voor het Huis van het Kind toe te wijzen aan de firma TDS-office, Frankrijklei 104 a, 2000 Antwerpen, voor een totaal bedrag van 759 EUR + 159,39 EUR (21 % btw) = 918,39 EUR. 19. Kinderopvang: kinderdagverblijf PieterNel: verwijderen en afvoeren Winnie de Poeh speelhuisje Het college neemt kennis van het verwijderen en afvoeren van het Winnie de Poeh speelhuisje van het kinderdagverblijf PieterNel naar het containerpark. 20. Kinderopvang: kinderdagverblijf Hermelijn: leveren van meubilair voor de zaterdagopvang: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de daarbij horende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van meubilair voor kinderdagverblijf Hermelijn toe te wijzen, als volgt: - aan de firma Hageland Educatief bvba, Herrestraat 17-19, 3294 Molenstede: - 1 hoekkast groen (MB ): stukprijs 230 EUR inclusief btw; - 1 solo ladenkast groen (MB ): stukprijs 211 EUR inclusief btw; - 2 open legkasten met poten (MB100753): stukprijs 137,95 EUR inclusief btw; - 1 solo hoge legkast (MB100758): stukprijs 184 EUR inclusief btw; - 1 hoge kast met 4 deuren (MB ): stukprijs 368 EUR inclusief btw; - 6 stoelen in natuur beuk, zithoogte 30 cm (17030NT): stukprijs 48,20 EUR inclusief btw, voor een totaal bedrag van 1.287,69 EUR + 270,41 EUR (21 % btw) = 1.558,10 EUR (er zijn geen portkosten). De bestelling bij de firma Hageland Educatief bvba zal gebeuren via internet waarbij een korting van 4% wordt toegestaan. - aan de firma Wesco Cammaert bvba, Mechelsesteenweg 401, 1930 Zaventem: - 1 tafel 120 x 120 cm, maat M2 oranje poten ( ) stukprijs 254,74 EUR inclusief btw; - 2 houten stoelen traditie maat M2 groen zitvlak ( ) stukprijs 79 EUR inclusief btw, voor een totaal bedrag van 345,23 EUR + 72,50 EUR (21 % btw) = 417,73 EUR. Portkosten 4,99 EUR inclusief btw. CBS 8 juli

9 21. Sport: sportinstellingen en sportterreinen: leveren van klaptafels en stoelen voor sportcentrum De Witte Molen: toewijzing In overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, vervangen door de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de daarbij horende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes, het leveren van meubilair voor sportcentrum De Witte Molen toe te wijzen aan de firma Overtoom, Industrielaan 30, 1740 Ternat, voor een totaal bedrag van EUR + 326,76 EUR (21 % btw) = 1.882,76 EUR, als volgt: - 4 klaptafels Essentials type artikelnummer kleur: beuk/zwart; - 20 kantinestoelen Ekwo Tommy - artikelnummer kleur: beuk/zwart. 22. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Walter Van Orshaegen Het college stemt in met het voorstel van meester Walter Van Orshaegen voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 23. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Mario Verschuuren Het college stemt in met het voorstel van meester Mario Verschuuren voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 24. Handel en middenstand: 'Kokkelbeeksteeg' als verbinding tussen de Kokkelbeekstraat en het Hendrik Heymanplein: kennisneming Het college neemt kennis van de vraag voor het publiek maken van de 'Kokkelbeeksteeg' als verbinding tussen de Kokkelbeekstraat en het Hendrik Heymanplein gedurende de periode van de openbare werken in de Kokkelbeekstraat. CBS 8 juli

10 25. Handel en middenstand: verlenen socio-economische vergunning voor vestiging van Troc.com Het college neemt kennis van de vraag tot socio-economische vergunning voor de vestiging van Troc.com met vestigingsplaats Singel 5, 9100 Sint-Niklaas en gaat hiermee akkoord. 29. Begraafplaatsen: verlenen graf- en columbariumconcessies: lijst juni 2013 Het college wijst een graf- en columbariumconcessie toe aan de personen, die voorkomen op de lijst van juni 2013, als bijlage gevoegd aan de notulen van deze zitting. 30. plaatsen van graftekens: lijst juni 2013 Enige artikel Het college beslist toestemming te verlenen tot het plaatsen van een grafteken aan de personen en op de graven, zoals vermeld op de lijsten van juni 2013, als bijlage gevoegd aan de notulen van deze zitting. 31. Begraafplaatsen: terugbetaling dubbele betaling concessie Het college gaat akkoord met de terugbetaling van 300 EUR aan Rouwcentrum Blemberg, Mosselbank 19 23, 9120 Vrasene, (wegens dubbele betaling). 33. Musea: aanvaarding schenking Malfliet Het college beslist de schenking van een oude diepdrukpers en een 1000-tal koperplaten (geraamde waarde: EUR) uit het voormalige atelier van kunstenaar-graficus Romain Malfliet, door de kinderen Malfliet aan het stedelijk museum, voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van vrijdag 30 augustus De drukpers zal uitsluitend worden gebruikt voor demonstraties en worden bediend door vooraf opgeleide medewerkers. In overleg met de dienst PBW worden de verdere voorwaarden omschreven voor de concrete plaatsing van de pers en de indienststelling. 34. Musea: samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen: herziening overeenkomst inzake MovE Het college beslist de samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen inzake het project MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie) verder te zetten en de geactualiseerde overeenkomst aan de gemeenteraad in zitting van vrijdag 30 augustus 2013 voor te leggen. CBS 8 juli

11 35. Algemene en ondersteunende diensten: archief: tentoonstelling Georges Despaux: vaststelling programma en uitgaven Het archief plant in de bibliotheek, in het vooruitzicht van de Vredefeesten en Villa Pace 2013, de tentoonstelling met originele tekeningen van Georges Despaux met betrekking tot het concentratiekamp Buchenwald. De tentoongestelde materialen moeten worden verzekerd van nagel tot nagel voor de opgegeven waarden (gezamenlijke waarde: EUR). Het stadsbestuur staat zelf in voor het transport van de tentoonstelling. Artikel 3 Het college beslist om de tentoonstelling te openen op zaterdag 17 augustus 2013 om 18 uur. Archivaris Piet Van Bouchaute verwelkomt, de heer Rik Vanmolkot geeft een inhoudelijke toelichting en schepen Annemie Charlier zorgt voor het slotwoord. 37. Jeugd: jeugdwerk: werkingsmiddelen jeugdcentra 2013: betaalbaarstelling Het college beslist, conform de overeenkomst met betrekking tot de enveloppenfinanciering ter ondersteuning van de werking, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2008 en 18 december 2009, EUR betaalbaar te stellen aan: - JC Den Eglantier, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas; - OJC Kompas, Driekoningenstraat 48, 9100 Sint-Niklaas; - JOC Troelant, Wijnveld 12, 9112 Sinaai; - JC De Galjaar, Kleemstraat 89, 9111 Belsele. Burgemeester Lieven Dehandschutter is niet aanwezig bij de behandeling van volgend punt: 38. Jeugd: jeugdwerk: jeugdevenement: Huis van de Sint 2012: betaalbaarstelling Het college beslist de laatste schijf van de financiële tussenkomst, namelijk EUR, betaalbaar te stellen aan het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen. Burgemeester Lieven Dehandschutter is niet aanwezig bij de behandeling van volgend punt: 39. Jeugd: jeugdwerk: jeugdevenement: Huis van de Sint 2013: goedkeuring Het college beslist de samenwerkingsoverkomst, met het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 september 2009, te verlengen voor 1 jaar. Het college beslist dat het 'Huis van de Sint' zal doorgaan in de salons voor schone kunsten van 11 november 2013 tot en met 6 december Artikel 3 Het college beslist om alle vrijwilligers die meehelpen aan het 'Huis van de Sint' en de 'Dag van de Sint' te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. CBS 8 juli

12 Artikel 4 Het college beslist dat voor rondleidingen in het 'Huis van de Sint' een bijdrage van 1 EUR per persoon wordt gevraagd. Artikel 5 Het college beslist om een toelage van EUR toe te kennen aan het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen voor de organisatie van het 'Huis van de Sint'. 90 % (namelijk EUR) wordt betaald als voorschot, 10 % (namelijk EUR) wordt uitbetaald na ontvangst van een financieel verslag. 40. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: herstelling keramiekoven: betaalbaarstelling factuur Het college beslist factuur nr van 22 juni 2013 voor een bedrag van 222 EUR, inclusief btw, betaalbaar te stellen aan Colpaert - Van Leemputten bvbv, Ter Mote 5, 9850 Nevele, voor de herstelling van de keramiekoven in het atelier te Belsele. 41. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: Grote Leermarkt 2013: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur van 12 juni 2013 voor een bedrag van 66 EUR betaalbaar te stellen aan Beweging in de stad (vzw) BIS, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, voor de huur van een standplaats op de grote leermarkt Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Scouts Sint-Kristoffel vzw tot organiseren Kristoffelrock Het college verleent toelating aan Scouts Sint-Kristoffel vzw, p.a. Merelstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, om op vrijdag 20 september 2013 Kristoffelrock te organiseren in open lucht op de scoutsterreinen Sint-Kristoffel en in de zaal Oase, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid met sterke dranken. Deze toelating wordt beperkt tot het verkopen van sterke dranken met een maximum alcoholgehalte van 21. Artikel 3 Het college verleent toelating om op vrijdag 13 september 2013 een promostandje te plaatsen op het Sint- Nicolaasplein om reclame te maken voor hun festival Kristoffelrock. Promo mag ook worden gevoerd vanuit een geluidswagen. Er worden geen flyers bedeeld. Eventueel achtergelaten materiaal moet door de aanvrager worden opgeruimd. CBS 8 juli

13 43. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Strana vzw voor muziekevenement 'Krankenhaus' Het college verleent toelating aan Strana vzw, p.a. Vossekotstraat 158, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 3 augustus 2013 het muziekevenement 'Krankenhaus' te organiseren op het VP-plein, Industriepark- Noord 33, 9100 Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen om sterke dranken te verkopen. Deze toelating wordt evenwel beperkt tot het verkopen van sterke dranken met een maximum alcoholgehalte van 21, op voorwaarde dat de organisator van deze occasionele drankgelegenheid een moraliteitsattest (formulier 240i) voor het schenken van sterke drank kan voorleggen. 45. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Buurtwerking Peter Benoitpark voor buurtfeest Het college verleent toelating aan Buurtwerking Peter Benoitpark, p.a. Parkstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 10 augustus 2013 een buurtfeest te organiseren in het buurthuis van het Peter Benoitpark, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en de groendienst, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 46. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan bewoners van Eksterstraat voor eierworp Het college verleent toelating aan de bewoners van de Eksterstraat, p.a. Eksterstraat 12, 9100 Sint- Niklaas, om op zaterdag 24 augustus 2013 een eierworp te organiseren in de Eksterstraat, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. CBS 8 juli

14 47. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan wijk Kwakkelzoet/Hoekwater voor barbecue Het college verleent toelating aan de wijk Kwakkelzoet/Hoekwater, p.a. Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken, om op zaterdag 10 augustus 2013 een barbecue te organiseren voor de bewoners van beide straten, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 48. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan fv Wijkcomité De Statievrienden voor wijkfeest met barbecue Het college verleent toelating aan fv Wijkcomité De Statievrienden, Schuttershof 13, 9100 Nieuwkerken, om op zaterdag 17 augustus 2013 een wijkfeest met barbecue te organiseren in het Schuttershof te Nieuwkerken, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 49. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Scholengemeenschap Sint- Nicolaas vzw voor 'Pep-dagen' Het college verleent toelating aan de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas vzw, p.a. Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas, om op vrijdag 28 maart 2014, maandag 31 maart 2014 en dinsdag 1 april 2014 'Pep-dagen' te organiseren op de Grote Markt te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de marktleider, de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. CBS 8 juli

15 51. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Serbel bvba voor een modeshow Het college verleent toelating aan Serbel bvba, Vosstraat 34, 2140 Borgerhout, om op zaterdag 31 augustus 2013 een modeshow te organiseren in openlucht ter hoogte van Stationsstraat nr. 70 te Sint- Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het toepasselijk belastingtarief (0,60 EUR/m²/dag) zal worden aangerekend. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 52. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Chiro Wij Sinaai voor '1 euro fuif' Het college verleent toelating aan Chiro Wij Sinaai, p.a. Vleeshouwersstraat 4 b, 9112 Sinaai, om op zaterdag 19 oktober 2013 de '1 euro fuif' te organiseren op de terreinen van Chiro Wij Sinaai, Vleeshouwersstraat 4 b te Sinaai, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 53. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Dag- en Nachtvrienden vzw voor een feestweekend Het college verleent toelating aan Dag- en Nachtvrienden vzw, Moortelhoekstraat 91, 9111 Belsele, om op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2013 een feestweekend te organiseren in een tent op een weide in de Moortelhoekstraat (domein van de heer Gilbert De Vos), op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 54. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Kuildamcomité voor barbecue Het college verleent toelating aan het Kuildamcomité, Kuildamstraat 51, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 14 september 2013 een buurtfeest met barbecue te organiseren op een wei in de Kuildamstraat, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. CBS 8 juli

16 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 55. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Comité Meesterstraat fv voor mosselfeest Het college verleent toelating aan Comité Meesterstraat fv, p.a. Meesterstraat 58 b, 9100 Nieuwkerken, om op zaterdag 31 augustus 2013 in een tent aan de Sint-Antoniuskapel een mosselfeest te organiseren voor de buurtbewoners, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en de groendienst, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 56. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan wijkcomité Heihoekstraat voor Vierschaarfeesten Het college verleent toelating aan wijkcomité Heihoekstraat, Heihoekstraat 181, 9100 Nieuwkerken, om op zaterdag 24 augustus 2013 de Vierschaarfeesten te organiseren voor de buurtbewoners, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 57. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Turpas fv voor buurtfeest met buffet Het college verleent toelating aan Turpas fv, Turkyen 8, 9100 Sint-Niklaas, om op zondag 1 september 2013 een buurtfeest met buffet te organiseren voor de buurtbewoners, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. CBS 8 juli

17 58. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan wijkcomité Filou fv voor zomerdrink Het college verleent toelating aan het wijkcomité Filou fv, p.a. Filip de Pillecynlaan 20, 9111 Belsele, om op zondag 1 september 2013 een buurtfeest te organiseren voor de buurtbewoners op het speelplein aan de Filip de Pillecynlaan, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domei, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 59. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Buurtcomité Damstraat voor buurtfeest met brunch Het college verleent toelating aan het Buurtcomité Damstraat, Damstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, om op zondag 8 september 2013 een buurtfeest met brunch te organiseren voor de buurtbewoners, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 60. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Scouts Sint-Kristoffel vzw voor Kristoffelrock Het college beslist toelating te verlenen aan Scouts Sint-Kristoffel vzw, Merelstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van Kristoffelrock op vrijdag 20 september 2013 op de scoutsterreinen Sint-Kristoffel en in de zaal Oase, Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 20 en 1 uur - optredens (buiten): - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als CBS 8 juli

18 het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; Tussen 21 en 3 uur - fuif (binnen): - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 20 uur en na 1 uur (buiten): voor 21 uur en na 3 uur (binnen): - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II art ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd; - ten laatste op vrijdag 27 september 2013 bezorgt de organisator het verslag van de geluidsmeting aan de milieudienst. Artikel 3 Afbouwscenario voor de optredens achter de Christus Koning Kerk: 1 uur: einde optredens in openlucht. Volgend afbouwscenario wordt enkel geadviseerd, niet opgelegd: afbouwscenario fuif in de zaal Oase: CBS 8 juli

19 uur: muziek binnen de normen; uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank; uur: einde muziek. De milieudienst zal deze avond geluidsmetingen uitvoeren. Het schenken van sterkedranken moet in een afgebakende zone gebeuren en er op toezien dat enkel toegang tot deze zone is voorzien voor jongeren boven de 18 jaar. De organisatie moet hierop toezien door bv. de bezoekers aan de ingang een bepaalde kleur van polsbandje aan te doen afhankelijk van de minder- en meerderjarigheid. Het college beslist een politieverordening uit te schrijven (cfr. Kristoffelrock 2012) inzake het verkopen van sterke drank in nachtwinkels. 61. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Strana vzw voor muziekevenement 'Krankenhaus' Het college beslist toelating te verlenen aan Strana vzw, Vossekotstraat 158, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van het muziekevenement 'Krankenhaus' op zaterdag 3 augustus 2013 op het VP-plein, Industriepark-Noord 33, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 12 en 24 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 12 uur en na 24 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt: (Vlarem II art ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; CBS 8 juli

20 - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd; - ten laatste op vrijdag 9 augustus 2013 bezorgt de organisator het verslag van de geluidsregistratie van het evenement aan de milieudienst. Artikel 3 Volgend afbouwscenario wordt aanbevolen: uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank; uur: einde muziek (muziek binnen de normen). De organisator zal aan de bezoekers duidelijk maken dat er geen sterke drank kan worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. Toezicht kan gebeuren met eigen toezichthouders. Tevens schakelt de organisatie een professionele securityfima in. 62. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KLJ Nieuwkerken voor Pizza party Het college beslist toelating te verlenen aan KLJ Nieuwkerken, Heihoekstraat 204 b, 9100 Nieuwkerken, voor de organisatie van de Pizza party op vrijdag 16 augustus 2013 in een tent op een weiland aan de Geerstraat, 9100 Nieuwkerken. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 21 en 2.30 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,60 min worden beperkt tot 100 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II en kan LAeq,15min worden gemeten; - het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste 1 maand; - de verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo wordt afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - de exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers; CBS 8 juli

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie