College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 29 november 2013 en 2 december 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 20 december 2013: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 20 december 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Overig algemeen bestuur: meerjarenplan: opmaak indicatoren in functie van sectorale subsidies: kennisneming Het college neemt kennis van de regelgeving van indicatoren in functie van de sectorale subsidies en van het voorstel van de Studiedienst van de Vlaamse Regering van beoogde maatschappelijke effecten en indicatoren, gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen. 3. Overige algemene en ondersteunende diensten: beleidsondersteuning: nieuw sjabloon subsidiereglementen: goedkeuring Het college gaat akkoord met het nieuwe sjabloon voor de stedelijke subsidiereglementen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 16 december

2 4. Rechtspleging: verzoekschrift Vlaams Belang tegen uitspraak Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor Oost-Vlaanderen: betaalbaarstelling onkostenstaat Het college beslist de tussentijdse ereloonstaat nr van 22 november 2013, voor een bedrag van EUR, betaalbaar te stellen aan advocatenkantoor Liedekerke, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, voor de geleverde prestaties in de periode van 17 oktober 2013 tot en met 12 november 2013, in het kader van het verzoekschrift van het Vlaams Belang, ingediend bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen. 5. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen parochie Sint- Johannes Bosco Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 6 november 2013 van de kerkraad van de parochie Sint-Johannes Bosco, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 6. Secretariaat: adviesraden: terbeschikkingstelling van verslagen aan gemeenteraadsleden: praktische werkwijze Hert college beslist dat de diensten die betrokken zijn bij 1 of meer adviesraden de verslagen van de adviesraden voorleggen aan het college voor kennisneming. Na kennisneming door het college mailt het secretariaat de verslagen door naar de gemeenteraadsleden. Deze regeling geldt voor volgende adviesraden: - stedelijke adviesraad voor personen met een handicap; - stedelijke cultuurraad; - stedelijke jeugdraad; - stedelijke sportraad; - stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (STRAMIN); - gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro); - commissie voor de bevordering van het toerisme; - adviesraad internationaal exlibriscentrum Sint-Niklaas; - raad voor land- en tuinbouw; - seniorenraad; - actie- en adviesgroep solidariteit (AAS); - stedelijke straatnamencommissie; - stedelijke emancipatieraad; - beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek. Deze werkwijze is van toepassing in afwachting van een regeling met de diensten voor een gemeenschappelijk gebruik van SharePoint (na de invoering van e-decision) waardoor de diensten in de toekomst zelf documenten kunnen opladen op SharePoint. 7. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: organisatie inloopmoment Clementwijk² Het college beslist een inloopmoment te organiseren om het grote publiek te laten kennismaken met de infrastructuurwerken en het aanbod van de partners van Clementwijk². Deze publieksnamiddag vindt CBS 16 december

3 plaats op zaterdag 10 mei 2014 van 13 tot 17 uur. 8. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: jaarlijkse vergoeding aan TV Oost voor activatie van locatie in Sint-Niklaas en promotionele ondersteuning Het college beslist de jaarlijkse vergoeding aan TV Oost voor de activatie van de locatie van TV Oost in Sint-Niklaas en voor de promotionele ondersteuning van de stad in 2013 te beperken tot EUR. 9. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: organisatie fietsconferentie II: bouwstenen voor een fietsbeleidsplan Het college beslist, na het rondetafelgesprek van zaterdag 21 september 2013, de fietsconferentie II te organiseren, een vervolggesprek met alle geïnteresseerde inwoners over het fietsbeleid op dinsdag 18 maart 2014 vanaf uur in het stadhuis. De conferentie gaat deze keer over de aftoetsing van de bouwstenen voor het fietsbeleidsplan. 10. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan directeur VTS voor verkoop koekjes Het college verleent kosteloos toelating aan de directeur van de VTS, Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, om op donderdag 19 december 2013 op de Grote Markt met een klasgroep koekjes te verkopen ten voordele van de slachtoffers van de Filipijnen. De verkoop mag gebeuren onder de luifels aan de Collegestraat en de Nieuwstraat. Er mag geen stand/kraam worden opgesteld. 12. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: geen toelating aan evenementenbureau NewWorld voor promotieactie Het college beslist, gelet op het negatief advies van de politie, geen toelating te verlenen aan het evenementenbureau NewWorld, Hanswijkstraat 51, 2800 Mechelen, voor het houden van een promotieactie voor ING Lion Account in de Stationsstraat op de hoek met Grote Markt (rechtover Hotel De Spiegel) op de donderdagen 9, 16 en 23 januari 2014, of op het Stationsplein op de zaterdagen 4 en 25 januari Overige algemene financiering: stadsfinanciën: budget 2014 en meerjarenplan : afspraken stad-ocmw Het college keurt de volgende afspraken over de stedelijke dotatie aan het OCMW goed: - het OCMW stort jaarlijks EUR terug aan de stadskas; - het saldo van de jaarlijkse overschotten wordt toegevoegd aan het werkkapitaal binnen het OCMW; - voor bestaande verrekeningen op het vlak van ICT, reprografie, woonwinkel en klachtenbehandeling en voor toekomstige verrekeningen naar aanleiding van de verhuisbewegingen in het kader van de synergie wordt op het einde van elk jaar een berekening gemaakt van de operationele en personeels- CBS 16 december

4 kosten die het ene bestuur draagt voor het ander bestuur. Bij een nettotransfer van minder dan EUR wordt er in de praktijk geen verrekening gedaan. Bij een nettotransfer van meer dan EUR maken stad en OCMW afspraken over of en hoe het saldo boven de EUR wordt verrekend. 14. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 1776; - facturen: van nr tot en met nr. 2162; - vastgestelde rechten: van nr. 712 tot en met nr Schouwburg, concertgebouw, opera: stadsschouwburg: leveren van led-theaterverlichting: toewijzing In zitting van 21 oktober 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met de vervanging en de uitbreiding van theatertechnische installaties voor de stadsschouwburg. In zitting van 22 november 2013 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast voor de levering van ledtheaterverlichting. Artikel 3 Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van led-theaterverlichting voor de stadsschouwburg toe te wijzen aan Controllux bvba, Ambachtsstraat 2 b, 2450 Meerhout, voor een totaal bedrag van EUR ,10 EUR (21 % btw) CBS 16 december

5 = ,10 EUR. 17. Schouwburg, concertgebouw, opera: stadsschouwburg: leveren van vaste geluidsinstallatie: toewijzing In zitting van 21 oktober 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met de vervanging en de uitbreiding van theatertechnische installaties voor de stadsschouwburg. In zitting van 22 november 2013 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast voor het leveren van een vaste geluidsinstallatie. Artikel 3 Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van een vaste geluidsinstallatie voor de stadsschouwburg toe te wijzen aan PVL Sound & Light bvba, Odegemstraat 71, 8310 Assebroek, voor een totaal bedrag EUR ,43 EUR (21 % btw) = ,43 EUR. De levering omvat: - 4 luidsprekers type D&B Audiotechnik T-10; - 1 versterker type D&B Audiotechnik D-6 op NL-4; - 2 flying frames met rotalamp type D&B Audiotechnik Z5370 T-Flying Frame + Z5147 Rota-Lamp. Artikel 4 Door de fabrikant wordt een omniumgarantie van 5 jaar op de installaties en geleverde D&B apparatuur gegeven, beginnend op de datum van installatie. PVL Sound & Light bvba staat in voor de gratis herstelling van mogelijke defecten of vervanging van de defecte apparatuur inclusief de vervoerkosten van de firma naar de stadsschouwburg en terug tijdens de omniumgarantie. 18. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: ICT-vernieuwing stad en OCMW: verlengen onderhoudscontract Citrix licenties: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2, vervangen door de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechts- CBS 16 december

6 middelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offerte en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het verlengen van de onderhoudscontracten voor de 730 Citrix licenties van de dienst ICT toe te wijzen aan RealDolmen nv, Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, voor een totaal bedrag van ,58 EUR ,91 EUR (21 % btw) = ,49 EUR. Deze prijs is dollargerelateerd en werd opgemaakt op basis van de koers op 3 december Op het ogenblik van de ontvangst van de bestelling kan de prijs worden aangepast conform de dollarkoers van die dag. Binnen de ICT-vernieuwing werd een kostenverdeling stad/ocmw van 60/40 afgesproken, wat resulteert in volgende bedragen: - stadsbestuur: ,75 EUR ,15 EUR (21 % btw) = ,90 EUR; - OCMW: 6.879,83 EUR ,76 EUR (21 % btw) = 8.324,59 EUR. 19. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: herstellingen aan voertuigen: betaalbaarstelling facturen Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - het gemeentedecreet: artikels en 2 en 160 1; - het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college de volgende facturen betaalbaar aan Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse: - factuur nr van 18 november 2013, voor een totaal bedrag van 615,68 EUR + 129,29 EUR (21 % btw) = 744,97 EUR, voor het nazicht op 27 september 2013 van de luchtvering van huisvuilwagen nr. 114 met nummerplaat HXW233 van de stedelijke reinigingsdienst; - factuur nr van 18 november 2013, voor een totaal bedrag van 2.946,94 EUR + 618,86 EUR (21 % btw) = 3.565,80 EUR, voor het nazicht op 8 juli 2013 van controlelampje EDC van huisvuilwagen nr. 114 met nummerplaat HXW233 van de stedelijke reinigingsdienst; - factuur nr van 14 november 2013, voor een totaal bedrag van EUR + 669,48 EUR (21 % btw) = 3.857,48 EUR, voor het nazicht op 5 november 2013 van de aandrijfas van kolkenzuiger nr. 112 met nummerplaat SKC413 van de stedelijke reinigingsdienst; - factuur nr van 23 oktober 2013, voor een totaal bedrag van 1.395,25 EUR EUR (21 % btw) = 1.688,25 EUR, voor het nazicht op 26 juli 2013 van de bedrading van de motor van huisvuilwagen nr. 107 met nummerplaat XCV038 van de stedelijke reinigingsdienst; - factuur nr van 23 oktober 2013, voor een totaal bedrag van 188,38 EUR + 39,56 EUR (21 % btw) = 227,94 EUR, voor het nazicht op 29 augustus 2013 van de defecte luchtbalg van huisvuilwagen nr. 104 met nummerplaat 626ZY van de stedelijke reinigingsdienst; - factuur nr van 23 oktober 2013, voor een totaal bedrag van 403,27 EUR + 84,69 EUR (21 % btw) = 487,96 EUR, voor het nazicht op 25 september 2013 van problemen met de verlichting van huisvuilwagen nr. 117 met nummerplaat VSB062 van de stedelijke reinigingsdienst; - factuur nr van 23 oktober 2013, voor een totaal bedrag van 255,24 EUR + 53,60 EUR (21 % btw) = 308,84 EUR, voor een depannage op 28 augustus 2013 van huisvuilwagen nr. 99 met nummerplaat 202AZJ van de stedelijke reinigingsdienst. 20. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: overdragen budget 2013 voor aankoop veegwagen: principe In zitting van 5 augustus 2013 besliste het college akkoord te gaan met de aankoop van een grote veegwagen voor de stedelijke reinigingsdienst op het budget van CBS 16 december

7 Het college gaat principieel akkoord, gelet op de ingediende offertes en de complexiteit van het dossier voor de aankoop van een grote veegwagen voor de reinigingsdienst, de aankoop door te schuiven naar het dienstjaar 2014 en hiervoor de nodige kredieten te voorzien bij de eerstkomende budgetwijziging. 21. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: uitbreiding fietsenstalling stadhuis Het college beslist akkoord te gaan met het voorstel voor de uitbreiding van de fietsenstalling van het stadhuis. Deze uitbreiding blijft beperkt tot de luifel. De uitbreiding kan worden gerealiseerd met het bestaande materiaal. 22. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: opstarten dossier schoonmaakmaterialen en -producten: principe Het college beslist principieel akkoord te gaan met het opstarten van het dossier voor het leveren van schoonmaakmaterialen en -producten tijdens het dienstjaar 2014 volgens de voorgestelde timing en dit in synergie stad-ocmw. Het college beslist akkoord te gaan om de huidige contracten te verlengen tot uiterlijk 1 juli Sport: sportinstellingen en sportterreinen: sporthal Ter Beke: leveren ergonomische bureaustoel: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op het raamcontract voor het leveren van ergonomische bureaustoelen voor het stadsbestuur, het leveren van 1 ergonomische bureaustoel Rommens Breeze SOY - netbekleding met armleuningen voor sporthal Ter Beke toe te wijzen aan Git Sit nv, Stationsstraat 172, 9890 Gavere, voor een totaal bedrag van 356,25 EUR + 74,82 EUR (21 % btw) = 431,07 EUR. 24. Openbare bibliotheek: verlengen online abonnementen Biblion: toewijzing Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 26 en de bijbehorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; CBS 16 december

8 - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het verlengen van de online abonnementen van Biblion (Literom, Fictierom, actuele databanken en dergelijke meer) voor de stedelijke openbare bibliotheek toe te wijzen aan de firma NBD Biblion, Veursestraatweg 280, 2265 CL Leidschendam, Nederland, voor een geraamd bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 25. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: vervangen en uitbreiden camerabewaking: opmaken bijkomende bestelbon In zitting van 11 september 2013 besliste het college het vervangen en uitbreiden van de camerabewaking, na onderhandelingsprocedure met bekendmaking, toe te wijzen aan de firma VSK Electronics, Venetiëlaan 39, 8530 Harelbeke. Hiervoor werd een bestelbon opgemaakt voor een totaal bedrag van EUR. In zitting van 13 november 2013 nam het college kennis van de definitieve planning en offerte van de firma VSK Electronics, Venetiëlaan 39, 8530 Harelbeke, voor het vervangen en uitbreiden van de camerabewaking voor de politiezone. Artikel 3 De gemeenteraad verhoogde in zitting van 22 november 2013, op basis van het definitieve uitvoeringsplan, de raming van EUR naar ,17 EUR (inclusief btw). Artikel 4 Ter uitvoering van: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, akkoord te gaan met het opmaken van de bijkomende bestelbon, voor een totaal bedrag van ,70 EUR ,47 EUR (21 % btw) = ,17 EUR, voor de firma VSK Electronics, Venetiëlaan 39, 8530 Harelbeke, voor de realisatie van de definitieve plannen voor het vervangen en uitbreiden van de camerabewaking. 26. Handel en middenstand: wekelijkse rustdag en verplichte avondsluiting: vaststelling afwijkingen voor het jaar 2014 In toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening beslist het college de afwijkingen inzake de wekelijkse rustdag en de verplichte avondsluiting voor het jaar 2014 vast te stellen, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 29. Integratiebeleid: betaalbaarstelling subsidies studiebegeleidingsinitiatieven Het college keurt de betaalbaarstelling van volgende subsidies voor studiebegeleidingsinitiatieven goed: EUR aan het Opvangcentrum Rode Kruis, Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan Poorten en Bruggen, Heistraat 135 b, 9100 Sint-Niklaas; CBS 16 december

9 - 750 EUR aan De Regenboog, Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas; EUR aan Sintar, Zwaluwenlaan 7, 9100 Sint-Niklaas. 30. Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap: aanvraag erkenningskaart voor individueel taxivervoer 2013: kennisneming Het college neemt kennis van het aantal rechthebbenden op individueel taxivervoer voor 2013, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 31. Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap: aanvraag erkenningskaart voor individueel taxivervoer voor rolstoelgebonden personen 2013: kennisneming Het college neemt kennis van het aantal rechthebbenden op individueel taxivervoer voor rolstoelgebonden personen voor 2013, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 32. Andere sociale bijdragen: KOPP-werking en werking 'begeleiding van depressie bij ouderen': betaalbaarstelling subsidie Het college stelt een subsidie van EUR betaalbaar aan het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender, Grote Peperstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, voor de KOPP-werking (kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek) en de werking 'begeleiding van depressie bij ouderen'. 33. Overige culturele instellingen: subsidies aan culturele en socio-culturele verenigingen: betaalbaarstelling subsidies aan Stichting Ons Erfdeel en Bedevaart naar de graven aan de IJzer vzw Het college beslist subsidies toe te kennen aan diverse culturele en socio-culturele verenigingen van buiten de stad, als volgt: EUR aan Stichting Ons Erfdeel, p.a. Murissonstraat 260, 8930 Rekkem. Stichting Ons Erfdeel is een Vlaams-Nederlandse vereniging die de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden wil bevorderen en wil bijdragen aan de verspreiding van onze cultuur in het buitenland; EUR aan Bedevaart naar de graven aan de IJzer vzw, p.a. IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide. Opnieuw stonden heel wat activiteiten op het programma: diverse tentoonstellingen, het festival 'Ten Vrede', de IJzerbedevaart. 34. Overige culturele instellingen: cultuurbeleidsplan : subsidies bijzondere en vernieuwende projecten: toekenning projectsubsidie aan De Kunstvrienden vzw Ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, stelde de gemeenteraad in zitting van 20 december 2007 het cultuurbeleidsplan voor de periode vast. De stad kan hierdoor rekenen op een subsidie van ruim EUR vanwege de Vlaamse Gemeenschap voor de ondersteuning van vernieuwende en bijzondere initiatieven op het vlak van gemeenschapsvorming. CBS 16 december

10 Jaarlijks wordt hiervoor in het stadsbudget een subsidiebedrag voorzien. Het college beslist een projectsubsidie van EUR toe te kennen aan De Kunstvrienden vzw, p.a. Brandstraat 7, 9140 Temse, voor het project 'XMAS XL zevende editie' op zondag 22 december 2013 om 16 uur in de Don Boscokerk te Sint-Niklaas. 35. Overige culturele instellingen: betaalbaarstelling subsidie voor infrastructuurwerken aan modelspoorclub Het Spoor vzw Het college beslist overeenkomstig het reglement voor subsidiëring van culturele verenigingen voor hun infrastructuur een infrastructuursubsidie van 5.805,85 EUR betaalbaar te stellen aan modelspoorclub Het Spoor vzw, Zamanstraat 51 b, 9100 Sint-Niklaas, voor de verbouwings- en inrichtingswerken aan de infrastructuur. 37. Musea: geen tussenkomst voor bezoek Bulgaars jongenskoor aan SteM Zwijgershoek Het college beslist naar aanleiding van het bezoek van een Bulgaars jongenskoor aan het SteM Zwijgershoek op dinsdag 17 december 2013, georganiseerd door het Knapenkoor In Dulci Jubilo, geen tussenkomst te verlenen en de gebruikelijke tarieven toe te passen. 38. Jeugd: jeugdruimte: periodieke controle openbare speelterreinen: betaalbaarstelling factuur Het college stelt de factuur, voor een bedrag van 4.230,77 EUR (inclusief btw), betaalbaar aan Kinderspel- DMK Recrea Services bvba, p.a. Lampestraat 175, 8510 Rollegem, in het kader van de periodieke controle 2013 van de openbare speelterreinen. 39. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling subsidie voor kadervorming aan jongeren uit Sint- Niklaas Op basis van het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven beslist het college een subsidie voor kadervorming, voor een totaal bedrag van 1.019,58 EUR, betaalbaar te stellen aan de rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 40. Jeugd: jeugdwerk: kennisneming vervallen erkenning vereniging Animo als erkend lokaal jeugdwerkinitiatief Het college neemt, conform het stedelijke reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, kennis van het vervallen van de erkenning als lokaal jeugdwerkinitiatief van de vereniging Animo. CBS 16 december

11 41. Jeugd: jeugdwerk: aanvraag tot erkenning als lokaal jeugdwerkinitiatief door Jong Groen Sint-Niklaas en Jong Socialisten Sint-Niklaas: kennisneming en aanvraag advies Het college neemt kennis van de aanvragen tot erkenning als lokaal jeugdwerkinitiatief door Jong Socialisten Sint-Niklaas, p.a. Kuildamstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, en Jong Groen Sint-Niklaas, p.a. Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas. Het college vraagt voor deze aanvragen tot erkenning advies aan de stedelijke jeugdraad en dit conform de erkenningsvoorwaarden opgenomen in het stedelijke reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven. 42. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans/academie voor schone kunsten: betaalbaarstelling jaarlijkse bijdrage softwarepakket Academiebank/WISA Het college beslist de jaarlijkse bijdrage aan het Advies- en Vormingscentrum van Steden en Gemeenten voor het gebruik van en de dienstverlening rond het softwarepakket Academiebank/WISA voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en voor de stedelijke academie voor schone kunsten betaalbaar te stellen. De kostprijs voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans bedraagt 3.900,91 EUR + 819,19 EUR (21 % btw) = 4.720,10 EUR en voor de stedelijke academie voor schone kunsten 4.257,38 EUR + 894,05 EUR (21 % btw) = 5.151,43 EUR. 43. Flankerend onderwijsbeleid: kennisneming GOK-projectaanvragen 2013 en betaalbaarstelling subsidies Het college neemt kennis van de 7 aanvragen in het kader van het GOK-projectenfonds Het college beslist 75 % van de toegekende subsidies betaalbaar te stellen: EUR voor het project 'VTS3 gaat 3 G' aan VTS3; ,25 EUR voor het project 'De leesacademie' aan basisschool De Watertoren; EUR voor het project 'Meer Taal' aan VTS; EUR voor het project 'De Kade' aan VTS BSO/TSO; EUR voor het project 'De Huiswerkklas' aan Berkenboom Ankerstraat; EUR voor het project 'Wij bouwen aan bruggen over alle grenzen heen' aan SBSO Baken; ,50 EUR voor het 'proefproject brugfiguur secundair' aan Scholengemeenschap Sint-Nicolaas. Artikel 3 Het college beslist 25 % van de toegekende subsidie vast te leggen tot na de eindverantwoording: EUR voor het project 'VTS3 gaat 3 G'; ,75 EUR voor het project 'De leesacademie'; EUR voor het project 'Meer Taal'; EUR voor het project 'De Kade'; EUR voor het project 'De Huiswerkklas'; EUR voor het project 'Wij bouwen aan bruggen over alle grenzen heen'; ,50 EUR voor het 'proefproject brugfiguur secundair'. Artikel 4 Het college beslist een bedrag van 754,64 EUR terug te vorderen van VTS BSO/TSO voor het GOK-project 'NT2 in samenwerking met LBC' van CBS 16 december

12 44. Hulp aan het buitenland: subsidies aan verenigingen: betaalbaarstelling subsidie aan Sint-Jozef-Klein-Seminarie voor reis naar Abingdon Conform artikel 14 van het subsidiereglement internationale samenwerking, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2011, heeft het Sint-Jozef-Klein-Seminarie recht op terugbetaling van 1/4 van de effectieve verplaatsingskosten, namelijk 738,50 EUR, voor een reis van leerlingen en leerkrachten naar Abingdon van 31 oktober 2013 tot 2 november Het college beslist een subsidie van 738,50 EUR betaalbaar te stellen aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Collegestraat 31, 9100 Sint-Niklaas. 45. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangst groep studenten en leerkrachten uit Duitsland en delegatie van Instituut Berkenboom Humaniora Het college beslist in te gaan op de vraag van het Instituut Berkenboom Humaniora, Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, om op vrijdag 21 maart 2014 om uur een groep studenten en leerkrachten uit Duitsland, vergezeld van een delegatie van het Instituut Berkenboom Humaniora te ontvangen in het stadhuis. De burgemeester zal een toespraak houden en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden. 46. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: kennisneming rekening en evaluatie Vredefeesten en Villa Pace 2013 Het college neemt kennis van de evaluatie en de rekening van de Vredefeesten en Villa Pace 2013 en stelt de afrekening met Feest in de Stad vzw, p.a. Kongostraat 78, 9100 Sint-Niklaas, betaalbaar. De vzw factureert een bedrag van EUR aan het stadsbestuur. 47. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Vlaamse Oldtimer Club vzw voor 4de Waaslanduitstap Het college verleent toelating aan de Vlaamse Oldtimer Club vzw, p.a. Dendermondse Steenweg 179, 9100 Sint-Niklaas, om op zondag 8 juni 2014 de 4de Waaslanduitstap (een rondrit met oldtimers) te organiseren met vertrek op de Grote Markt te Sint-Niklaas, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de marktleider, de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. 48. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Orde der Muilentrekkers voor verkiezingsbal Het college verleent toelating aan de Orde der Muilentrekkers, p.a. Tabakstraat 68, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 11 januari 2014 een verkiezingsbal te organiseren in de polyvalente zaal De Klavers op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid, worden nageleefd. CBS 16 december

13 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 49. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan buurtcomité Slagmolenstraat voor driekoningenviering (met kerststal) Het college verleent toelating aan het buurtcomité Slagmolenstraat, p.a. Slagmolenstraat 9, 9100 Sint- Niklaas, om op zaterdag 4 januari 2014 een driekoningenviering (met kerststal) voor de bewoners van de wijk te organiseren op het speelplein in de Slagmolenstraat, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de groendienst worden nageleefd. In toepassing van artikel 4 3.D van het belastingreglement is het gebruik van het openbaar domein gratis. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 50. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan wijkcomité Klompenberg voor eindejaarsborrel Het college verleent toelating aan het wijkcomité Klompenberg, p.a. Gery Helderenbergstraat 38, 9100 Nieuwkerken, om op zaterdag 21 december 2013 een buurtfeest met eindejaarsborrel te organiseren voor de bewoners uit de wijk in een tent aan de Gery Helderenbergstraat 53 te Nieuwkerken, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid, worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen om sterkedrank te verkopen. Deze toelating wordt beperkt tot het verkopen van sterkedrank met een maximaal alcoholgehalte van 21 % volume, op voorwaarde dat de organisator van deze occasionele drankgelegenheid een moraliteitsattest (formulier 240i) voor het schenken van sterkedrank kan voorleggen. 51. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Bongito vzw voor Cirque des bizous Het college beslist toelating te verlenen aan Bongito vzw, p.a. Spoorweglaan 12, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van Cirque des bizous op woensdag 1 januari 2014 in t Bau-huis (grote zaal), Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: CBS 16 december

14 - tussen 0.30 en 6 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,60min worden beperkt tot 100 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II en kan LAeq,15min worden gemeten; - het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand; - de verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo wordt afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - de exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers; - voor 0.30 uur en na 6.30 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo zijn ingericht dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 53. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KSA Frassati Nieuwkerken voor Vliegende Vatenfuif Het college beslist toelating te verlenen aan KSA Frassati Nieuwkerken, Heihoekstraat 204 b, 9100 Nieuwkerken, voor de organisatie van de Vliegende Vatenfuif op woensdag 1 januari 2014 in JC t Verschil, Nieuwkerkenstraat 198, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: CBS 16 december

15 - tussen 0.30 en 6 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 0.30 uur en na 6 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. Artikel 3 Volgend afbouwscenario moet worden nageleefd: uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank en muziek zachter; uur: einde muziek. De organisator moet aan de bezoekers duidelijk maken dat geen sterkedrank kan worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. De organisator moet de buurtbewoners informeren van de activiteit. 54. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Orde der Muilentrekkers voor verkiezingsbal Het college beslist toelating te verlenen aan de Orde der Muilentrekkers, p.a. Tabakstraat 68, 9100 Sint- Niklaas, voor de organisatie van het verkiezingsbal op zaterdag 11 januari 2014 in de polyvalente zaal De Klavers, Sint-Andriesstraat 1, 9111 Belsele. CBS 16 december

16 Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van Vlarem II: - tussen 19 en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 19 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (Vlarem II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 55. Sport: sportbeleid: betaalbaarstelling subsidies voor sportmanifestaties Het college gaat akkoord met de betaalbaarstelling van de subsidies voor sportmanifestaties, meer bepaald: - voor de uitzonderlijke sportevenementen: - aan AC Waasland voor de internationale atletiekmeeting op donderdag 9 mei 2013: 950 EUR; - aan Sini-Beach voor de Beach Volley Happening van vrijdag 28 juni 2013 tot dinsdag 2 juli 2013: EUR; - aan WZK Waterpolo voor de Vlaanderens Waterpolodagen van vrijdag 23 tot zondag 25 augustus 2013: 950 EUR; - aan Schermkring Sint-Niklaas voor het Internationaal Degentornooi op zaterdag 9 en zondag 10 november 2013: EUR; - aan De Mintons voor het nationaal badmintontornooi op zaterdag 21 en zondag 22 december 2013: 600 EUR; CBS 16 december

17 - aan Sector Sint-Niklaas liggende wip voor de Europese schieting op zondag 27 oktober 2013: 500 EUR; - aan de Sint-Niklase Tafeltennisclub voor het Wereld Ranking tornooi G-tafeltennis van woensdag 30 oktober 2013 tot zondag 3 november 2013: EUR; - aan Cyclocross van het Waasland voor de Cyclocross op vrijdag 18 oktober 2013: EUR; - voor de sportpromotionele manifestaties, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor een totaal bedrag van EUR. 56. Sport: sportbeleid: betaalbaarstelling werkingssubsidies 2013 voor erkende sportverenigingen Het college gaat akkoord met de betaalbaarstelling van de werkingssubsidies 2013 voor erkende sportverenigingen, voor een bedrag van EUR, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 57. Sport: sportbeleid: betaalbaarstelling subsidies 2013 voor impulsbeleid kwaliteit jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren Het college gaat akkoord met de betaalbaarstelling van de subsidies 2013 voor het impulsbeleid kwaliteit jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren, voor een totaal bedrag van EUR, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 58. Toeristische propaganda: opmaak toeristische gids voor groepsuitstappen 2014: toewijzing Het college gaat akkoord om de opmaak van de toeristische gids voor groepsuitstappen 2014 (20 bladzijden) toe te wijzen aan Graffito nv, Geldmunt 13, 9000 Gent, voor een bedrag van 1.017,60 EUR (inclusief btw). Het drukwerk van de folder op exemplaren in kleur wordt uitgevoerd door de stedelijke dienst reprografie. 59. Overige activiteiten inzake toerisme: organisatie paardenkoetstochten: kennisneming Het college neemt kennis van het initiatief van de zaakgelastigde van de firma Paardenkartochten Vlaanderen, Hemelaerstraat 12 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van paardenkoetstochten vanaf eind april 2014 op het grondgebied van Sint-Niklaas (inclusief deelgemeenten Sinaai en Belsele) en van het daarbij vastgestelde circuit. 60. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet nv voor vervangen defecte kabel aan Dendermondse Steenweg Het college beslist aan Telenet nv, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen, toelating te verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Dendermondse Steenweg te 9100 Sint-Niklaas. CBS 16 december

18 Tracé van de werken: vervangen defecte kabel (ongeveer 39 m) aan Dendermondse Steenweg, vanaf Dendermondse Steenweg 170 (bestaand voetpadkastje) via voetpaden en opritten tot nr. 176 (bestaand voetpadkastje). De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van werken aan de openbare weg en op openbare plaatsen, vastgesteld bij collegebeslissing van 28 oktober 2013, moeten worden nageleefd. 61. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet nv voor ondergronds brengen telecomkabel aan Mercatorstraat Het college beslist aan Telenet nv, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen, toelating te verlenen voor het ondergronds brengen van een telecomkabel aan Mercatorstraat te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: ondergronds brengen van telecomkabel (ongeveer 30 m) aan de Mercatorstraat, vanaf Mercatorstraat 20 (bestaand gevelnet) via voetpaden tot nr. 16 (nieuw voetpadkastje). De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van werken aan de openbare weg en op openbare plaatsen, vastgesteld bij collegebeslissing van 28 oktober 2013, moeten worden nageleefd. 62. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet nv voor vervangen defecte kabel aan Leeuwerikenveld Het college beslist aan Telenet nv, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen, toelating te verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Leeuwerikenveld te 9100 Nieuwkerken. Tracé van de werken: vervangen defecte kabel (ongeveer 40 m) aan Leeuwerikenveld, vanaf Leeuwerikenveld 4 (bestaand voetpadkastje) via voetpaden en onderboringen rijbanen tot Sander Wijnantslaan 7 (bestaand voetpadkastje). De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van werken aan de openbare weg en op openbare plaatsen, vastgesteld bij collegebeslissing van 28 oktober 2013, moeten worden nageleefd. 63. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet nv voor aanleggen telecominfrastructuur aan Nieuwstraat en Jef Burmpark Het college beslist aan Telenet nv, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te verlenen voor het aanleggen van telecominfrastructuur aan Nieuwstraat en Jef Burmpark te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: aanleg telecominfrastructuur aan Jef Burmpark, met koppeling aan Nieuwstraat. De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van werken aan de openbare weg en op openbare plaatsen, vastgesteld bij collegebeslissing van 28 oktober 2013, moeten worden nageleefd; - de afspraken van de coördinatievergaderingen door studiebureel Buitenruimte, Verzoeningstraat 19, 2140 Borgerhout, moeten worden opgevolgd. CBS 16 december

19 64. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet nv voor aanleggen telecominfrastructuur aan Clementwijk fase 1 Het college beslist aan Telenet nv, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toelating te verlenen voor het aanleggen van telecominfrastructuur aan Clementwijk fase 1 te 9100 Sint-Niklaas. Tracé van de werken: plaatsen van telecominfrastructuur aan Clementwijk fase 1. De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van werken aan de openbare weg en op openbare plaatsen, vastgesteld bij collegebeslissing van 28 oktober 2013, moeten worden nageleefd; - de verslagen van de coördinatievergaderingen met studiebureel Grontmij Belgium nv, Meersstraat 138 a, 9000 Gent, moeten worden opgevolgd; - alle werkzaamheden die buiten de verkaveling van fase 1 (Spieveldstraat) worden uitgevoerd, moeten worden hersteld in hun oorspronkelijke staat volgens de algemene voorwaarden. 65. Communicatievoorzieningen: toelating aan Telenet nv voor vervangen defecte kabel aan Gasmeterstraat Het college beslist aan Telenet nv, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen, toelating te verlenen voor het vervangen van een defecte kabel aan Gasmeterstraat te 9100 Sint-Niklaas. De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van werken aan de openbare weg en op openbare plaatsen, vastgesteld bij collegebeslissing van 28 oktober 2013, moeten worden nageleefd; - Telenet nv moet het voorlopig herstel uitvoeren; - het definitieve herstel moet op kosten van Telenet nv gebeuren en met bestelbon aan Heijmans nv worden uitbesteed om de garantieperiode van de wegenwerken (2 jaar) te waarborgen. 66. Watervoorziening: toelating aan De Watergroep voor plaatsen distributieleiding aan Eikenlaan Het college beslist aan De Watergroep, directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, toelating te verlenen voor het plaatsen van een distributieleiding aan Eikenlaan te 9111 Belsele. Tracé van de werken: plaatsen van een distributieleiding (ongeveer 80 m) aan Eikenlaan; sleufwerken in de gras- en verharde bermen tegen de rooilijn voor de verkaveling tegenover nr. 52 en koppelen op bestaande leiding via onderboring van de rijbaan; plaatsen van afsluiter en brandkraan. De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden: - de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van werken aan de openbare weg en op openbare plaatsen, vastgesteld bij collegebeslissing van 28 oktober 2013, moeten worden nageleefd; - de groendienst moet 3 werkdagen voor de start van de werken worden verwittigd. 69. Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones: waterlopen: aanbrengen van wijzigingen aan waterloop 8018 bis aan Gery Helderenbergstraat zonder vergunning: kennisneming CBS 16 december

20 Het college neemt er kennis van dat wijzigingen aan de waterloop 8081 bis werden aangebracht aan Gery Helderenbergstraat 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37 en 41 te 9100 Sint-Niklaas zonder de vereiste vergunning. Betrokkenen moeten een aanvraag indienen bij de provincie Oost-Vlaanderen voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanbrengen van een wijziging aan de waterloop. Aan de technische dienst wordt opdracht gegeven de toestand ter plaatse op te meten. 70. Straatverlichting: schade aan de openbare verlichting aan Industriepark-West 62: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr van 12 november 2013, voor een bedrag van 1.389,84 EUR + 291,87 EUR (21 % btw verlegd) = 1.681,71 EUR, betaalbaar te stellen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor het herstellen van de schade aan de openbare verlichting aan Industriepark-West Straatverlichting: kleine werken aan de openbare verlichting 3de kwartaal 2013: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr , voor een bedrag van 3.089,34 EUR (btw verlegd), betaalbaar te stellen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor het uitvoeren van kleine werken aan de openbare verlichting voor standaardinstallaties tijdens het 3de kwartaal van Dierenbescherming: zwerfkattenproject: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr , voor een bedrag van 1.420,84 EUR, betaalbaar te stellen aan dierenarts Astrid Govaert, Brugsken 150, 9100 Sint-Niklaas, voor het steriliseren/castreren van zwerfkatten. 73. Gebiedsontwikkeling: onroerende rechten: persoonlijke rechten: concessie cafetaria s sportcentra De Witte Molen en De Mispelaer: alleenrecht verkoop en levering drank, eetwaren, e.a.: principe Het college beslist principieel voor de nieuwe concessieovereenkomsten voor de uitbating van de cafetaria s in sportcentra De Witte Molen en De Mispelaer een clausule op te nemen betreffende het alleenrecht ten voordele van de concessionaris op de verkoop en de levering van drank, eetwaren e.a. binnen de gebouwen en op de terreinen van de sportcentra. 74. Wegen: tragewegenplan: opmaak 3de tragewegenplan voor Nieuwkerken Het college beslist bij het provinciebestuur een aanvraag in te dienen voor de opmaak van een 3de tragewegenplan voor de deelgemeente Nieuwkerken. Het stadsaandeel bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR. CBS 16 december

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen.

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 augustus 2013 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Algemene Vergadering 6 november 2014 De Salons

Algemene Vergadering 6 november 2014 De Salons Algemene Vergadering 6 november 2014 De Salons AGENDA Welkom + Kennismaking Huis van de Sint Goedkeuring vorig verslag Rondje deeljeugdraden en andere adviesraden Voorstelling kandidaat coöptatie + stemming

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 26 augustus 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00733 Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 november 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01030 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het oprichten van een nieuw jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 oktober 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 oktober 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 oktober 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00780 Onderwerp: Nieuw reglement betreffende de aanvraag van huursubsidies voor erkende eerstelijns plaatselijke

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsbeheer Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 17 februari 2014, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 17 februari 2014, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 3 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 26 Besluit nummer: 26_GR_8 Onderwerp: Overheidsopdracht van leveringen en diensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 mei 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 mei 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 mei 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie