College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, de dames Sofie Heyrman en Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heren Wout De Meester en Carl Hanssens, schepenen; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. Afwezig: De heer Mike Nachtegael, schepen, en mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zitting van 3 april 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 26 april 2013: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 april 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkfabriek Sint-Nicolaas Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 21 maart 2013 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Nicolaas, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: participatie bij infrastructuurwerken: principes en opstarten proefproject: goedkeuring Het college gaat akkoord met het principe van participatie op maat, waarbij 3 onderscheiden trajecten worden vastgelegd. Het college geeft opdracht aan de diensten die dossiers voor infrastructuurwerken voorbereiden om van in de conceptfase advies te vragen aan de stuurgroep participatie (participatietoets). CBS 15 april

2 Artikel 3 Het college legt de werkafspraken/taakverdeling vast voor de 3 vastgelegde trajecten voor participatie bij infrastructuurwerken. Artikel 4 Het college beslist, bij wijze van proef, een aantal participatietrajecten uit te werken voor de verschillende categorieën. 4. Overige algemene en ondersteunende diensten: PBW: huisvesting dienst evenementen Het college beslist de huisvesting van de dienst evenementen als een van de prioriteiten te beschouwen bij de herschikking van het stadhuis. 5. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: gedeeltelijke terugbetaling aan DVV Zakenkantoor DVV Zakenkantoor, Driekoningenstraat 39, 9100 Sint-Niklaas, is in het bezit van een toelating voor het opstellen van een verplaatsbaar reclamepaneel op het openbaar domein voor heel het jaar Aangezien het reclamepaneel wegens een klacht van een buurtbewoner en na controle door de politie moest worden verwijderd, beslist het college gedeeltelijke teruggave te verlenen van de betaalde belasting, namelijk 10/12 van 190 EUR = 158,33 EUR - 20 EUR (administratieve kost) = 138,33 EUR. Deze beslissing zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 7. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Akabe Sint-Johan voor gebruik Grote Markt Het college verleent toelating aan Akabe Sint-Johan, Beeldstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 20 april 2013 gebruik te maken van de Grote Markt voor het organiseren van een spel, het plaatsen van een spandoek/bord en het laten rondrijden van een huifkar, naar aanleiding van de viering van het 50-jarig bestaan. Het advies en de opmerkingen van de politie moeten strikt worden nageleefd. Na de activiteiten moet het marktplein proper worden achtergelaten. Artikel 3 Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 32. Overige algemene financiering: Transnationale Concessie Transactie (Cross Border Lease Transactie): herstructurering met inbegrip van beëindiging: bevestiging mandaat financiële en juridische raadgevers Het college beslist, onder de opschortende voorwaarde van bekrachtiging door de gemeenteraad, de CBS 15 april

3 mandaten van de financiële en juridische raadgevers van de stad Sint-Niklaas te bevestigen tot herstructurering van de Cross Border Lease Transactie met inbegrip van de beëindiging ervan. 33. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 4987; - facturen: van nr tot en met nr. 3850; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: -; - facturen: van nr. 330 tot en met nr. 365; - vastgestelde rechten: Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: tankbeurt politievoertuig: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 31 januari 2013, voor een totaal bedrag van 30,50 EUR + 6,41 EUR (21 % btw) = 36,91 EUR, betaalbaar aan de firma Athlon Car Lease, Lozenberg 5, 1932 Zaventem, voor een tankbeurt van het politievoertuig LT1AVT200 Mercedes. 36. Kinderopvang: kinderdagverblijf Driekoningen: afvoeren defecte koelkast Het college neemt er kennis van dat de oude kapotte frigo Fricon R134A van het kinderdagverblijf Driekoningen door de klusjesman van de kinderopvang zal worden afgevoerd naar het containerpark. Er zal geen nieuwe koelkast worden aangekocht. 37. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: leveren van een kolomboormachine voor de beeldhouwklas: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor CBS 15 april

4 aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van een kolomboormachine B33 PRO Vario voor de beeldhouwklas van de stedelijke academie voor schone kunsten toe te wijzen aan de firma Lecot Sint-Niklaas, Hertjen 140, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 1.617,27 EUR + 4 EUR recupelbijdrage + 340,47 EUR (21 % btw) = 1.961,74 EUR. De kolomboormachine moet worden geleverd met een Nederlandstalige handleiding en met een conformiteitsattest. Na de levering moet de stedelijke academie voor schone kunsten contact opnemen met de interne preventieadviseur voor het in dienst stellen van dit arbeidsmiddel. Het arbeidsmiddel mag niet worden gebruikt voor de indienststelling. 38. Gewoon lager onderwijs: Gavertje Vier Belsele: leveren handboeken, handleidingen en dergelijke Tijd voor Taal: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van handboeken, handleidingen en dergelijke Tijd voor Taal voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele toe te wijzen aan Uitgeverij Van In, Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem, als volgt: - Tijd voor Taal accent Taal: 7.182,30 EUR + 430,94 EUR (6 % btw) = 7.613,24 EUR; - Tijd voor Taal accent Spelling: 7.189,62 EUR + 431,38 EUR (6 % btw) = EUR; - Tijd voor Taal accent Taal in bruikleen: ,06 EUR + 644,94 EUR (6 % btw) = EUR. De vermelde bedragen zijn bedragen zonder de scholenkorting van 10 % op sommige artikelen. 40. Toeristische propaganda: Trip Toegankelijk Toerisme: busvervoer: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, gelet op de ingediende offertes en het geringe prijsverschil, het busvervoer voor de Trip Toegankelijk Toerisme van zaterdag 25 mei 2013 naar het Scheldeland (Klein-Brabant) voor een 150-tal deelnemers voor de dienst toerisme toe te wijzen aan de firma t Soete Waeslant, Smisstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van EUR + 70,80 EUR (6 % btw) = 1.250,80 EUR. 41. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: verzorgen webhosting voor website en andere projecten: betaalbaarstelling facturen In overeenstemming met het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur, stelt het college volgende facturen voor het verzorgen van de webhosting voor de website en andere projecten betaalbaar aan Openminds bvba, Zwijnaardsesteenweg 169/103, 9000 Gent: - factuur nr van 12 februari 2013, voor een totaal bedrag van 470 EUR + 98,70 EUR (21 % btw) = 568,70 EUR, voor de periode 18 januari februari 2013; - factuur nr van 19 februari 2013, voor een totaal bedrag van 470 EUR + 98,70 EUR (21 % btw) = 568,70 EUR, voor de periode 18 februari maart 2013; - factuur nr van 5 maart 2013, voor een totaal bedrag van 225 EUR + 47,25 EUR (21 % btw) = 272,25 EUR, voor de kosten van mailrelay voor de periode 29 maart juni 2013; CBS 15 april

5 - factuur nr van 19 maart 2013, voor een totaal bedrag van 470 EUR + 98,70 EUR (21 % btw) = 568,70 EUR, voor de periode 18 maart april Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: huren van hoogvolume toestellen voor de dienst reprografie: toewijzing De huidige overeenkomsten voor het huren van hoogvolume toestellen (2 percelen) voor de dienst reprografie lopen af op 1 juli In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996, kan een nieuwe opdracht worden gegund na algemene offerteaanvraag op Europees niveau. Artikel 3 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin van Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap op 31 oktober Artikel 4 Het proces-verbaal van opening van de offertes van 8 januari 2013 om 11 uur vermeldt dat 3 firma s een offerte hebben ingediend, namelijk: - Konica Minolta, Business solutions nv, Excelsiorlaan 10, 1930 Zaventem; - Océ Belgium nv, Berkenlaan 3,1831 Diegem; - Alpha Center nv, Kortrijkse steenweg 144, 9830 Sint-Martens-Latem. Artikel 5 Gelet op onderstaande in het bestek opgenomen gunningcriteria: - de prijs (all in) 50 punten - technische kwaliteiten en gebruikerscomfort 30 punten - klantenservice en technische bijstand (snelheid van interventie) 10 punten - milieuaspecten en verwerking van afvalproducten 5 punten - aangepaste software en extra functies bovenop het gevraagde 5 punten behaalt Océ Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, voor het huren van hoogvolume toestellen (percelen 1 en 2) over een periode van 5 jaar de hoogste score, namelijk 98,5 op 100 (zie details en verantwoording in het gunningverslag als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting). Artikel 6 Het college beslist, rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder en gelet op de ingediende offertes, de gestelde voorwaarden in het bestek, de resultaten van de demo s, het huren van hoogvolume toestellen, namelijk perceel 1 en perceel 2 samen voor de dienst reprografie voor een periode van 5 jaar, met ingang van 1 juli 2013, toe te wijzen aan Océ Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, als volgt: - perceel 1: 1 hoogvolume toestel zwart/wit Varioprint 120 met een maandelijks volume van prints en een backup toestel VP2110 met een maandelijks volume van prints; - perceel 2: 1 kleurenproductie machine Canon C7010 vps met een maandelijks volume van prints en een prepress toestel ir-adv c 9070s met een maandelijks volume van prints, met inbegrip van de nodige software applicaties, voor een totaal bedrag van ,20 EUR per jaar (exclusief btw). Artikel 7 De prijzen per extra click bovenop de vastgestelde maandelijkse volumes bedragen (prijzen exclusief btw): - perceel 1 a): hoogvolume toestel ZW/W Océ VP DP maandelijks volume: minimum clicks: - zwart/wit A4 0,003 EUR; CBS 15 april

6 - zwart/wit A3 0,003 EUR; - perceel 1 b): backup toestel Zw/W Océ VP maandelijks volume: minimum clicks: - zwart/wit A4 0,0049 EUR; - zwart/wit A3 0,0049 EUR; - perceel 2 a): hoogvolume kleurentoestel Canon C7010 vps - maandelijks volume: minimum kleurenclicks: - kleuren A4 0,032 EUR; - kleuren A3 0,032 EUR; - zwart/wit A4 0,011 EUR; - zwart/wit A3 0,011 EUR; - perceel 2 b): prepress kleuren toestel Canon c 9070s - maandelijks volume: minimum kleurenclicks: - kleuren A4 0,032 EUR; - kleuren A3 0,032 EUR; - zwart/wit A4 0,011 EUR; - zwart/wit A3 0,011 EUR. 43. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: upgrade van GIS-kadaster: betaalbaarstelling factuur Ter uitvoering van het gemeentedecreet artikels en 2 en en de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur nr van 28 januari 2013, voor een totaal bedrag van 343,48 EUR + 72,13 EUR (21 % btw) = 415,61 EUR, betaalbaar aan CEVI nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent, voor een upgrade van het GIS-kadaster voor de technische dienst. 44. Handel en middenstand: toelating aan ABVV Oost-Vlaanderen en Linx+ voor organiseren van een tweedehandsbeurs Het college verleent toelating aan ABVV Oost-Vlaanderen en Linx+, Vermorgenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas, om een tweedehandsbeurs voor private personen te organiseren op zaterdag 27 april 2013 in de ABVVgebouwen, Vermorgenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas. 47. Integratiebeleid: Wereldvluchtelingendag: vormingsnamiddag en fototentoonstelling 'vluchtelingen in je stad': goedkeuring Het college gaat akkoord met volgende acties in het kader van Wereldvluchtelingendag: - 19 juni 2013: een vormingsnamiddag 'Focus op Syrië' rond Syrische vluchtelingen in Sint-Niklaas, bedoeld voor professionelen en gewone burgers (Kasteel Walburg): freelance journalisten Pieter Stockmans en Majd Khalifeh duiden de situatie van Syrische vluchtelingen aan de hand van beeldmateriaal en persoonlijke verhalen; - van 14 tot 28 juni 2013: een opvolging van de fototentoonstelling uit 2008 van jonge vluchtelingen in Sint-Niklaas (op te stellen in de gang financiën): hebben zij hun ambities kunnen waarmaken? Hoe is het hen vergaan? Het college beslist de freelance journalisten Pieter Stockmans en Majd Khalifeh voor de vormingsnamiddag 'Focus op Syrië' elk 100 EUR sprekersvergoeding en vervoersonkosten te betalen via een vergoedingsstaat. CBS 15 april

7 48. Overige verrichtingen betreffende ouderen: seniorennamiddag: kennisneming Het college neemt kennis van de seniorennamiddag op zaterdag 18 mei 2013 met een optreden van de live band 'De tijd van toen' in een spiegeltent op de Grote Markt. De band wordt geboekt bij Backline live concerten nv en kost 850 EUR (exclusief btw). 49. Andere sociale bijdragen: kansenbeleid: projecten kansarmoede en welzijn: betaalbaarstelling subsidies 2013 Het college neemt kennis van de op 1 maart 2013 ingediende projecten voor subsidiëring vanuit het fonds kansarmoede-, achterstellings- en welzijnsprojecten (eerste ronde) van CAW Waasland vzw, Domo Sint-Niklaas vzw, Groep Intro vzw, AZ Nikolaas vzw en Vrij CLB Waas en Dender vzw. Het college volgt het advies van de beoordelingsgroep van 20 maart 2013 en selecteert het project 'groepsbegeleider groepswonen' van CAW Waasland vzw, Gasmeterstraat 98 b, 9100 Sint-Niklaas, met een bedrag van EUR, voor subsidiëring, en dit voor een laatste keer. Het college stelt 75 % van dit bedrag, namelijk EUR, nu betaalbaar en verrekent dit op artikel 84902/ van het budget van 2013, met de vermelding '75 % project Kansarmoede en Welzijn'. Het college legt 25 % van dit bedrag, namelijk EUR, vast op het budget van 2013, voor de uitbetaling aan CAW Waasland vzw, Gasmeterstraat 98 b, 9100 Sint-Niklaas, voor het project 'groepsbegeleider groepswonen'. Artikel 3 Het college volgt het advies van de beoordelingsgroep van 20 maart 2013 en selecteert het project 'Vier Waaiers' voor vorming in de vrije tijd, een open aanbod naar de bijzondere jeugdzorg van regio Sint-Niklaas, het deelproject 'Tram 18' van Groep Intro vzw, Wijnveld 251, 9112 Sinaai, met een bedrag van EUR. Het college stelt 75 % van dit bedrag, namelijk EUR, nu betaalbaar en verrekent dit op artikel 84902/ van het budget van 2013, met de vermelding '75 % project Kansarmoede en Welzijn'. Het college legt 25 % van dit bedrag, namelijk EUR, vast op het budget van 2013, voor de uitbetaling aan Groep Intro, Wijnveld 251, 9112 Sinaai, voor het deelproject 'Tram 18'. Artikel 4 Het college beslist, op suggestie van de beoordelingsgroep, geen subsidie toe te kennen aan volgende projectindieners: - Domo Sint-Niklaas vzw, Watermolenstraat 22, 9111 Belsele, voor het project 'langdurige individuele thuisbegeleiding van kansarme ouders met jonge kinderen, door vrijwilligers'. De stad suggereert om aansluiting te zoeken bij andere partners in de opvoedingsondersteuning; - AZ Nikolaas vzw, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het project 'ambulante psychiatrische behandeling voor kansarme jongeren met een mentale beperking'. De stad suggereert om dit op te nemen in het eigen sociaal beleid van het ziekenhuis en te werken met een derdebetalersregeling met de psychiaters; - Vrij CLB Waas en Dender vzw, Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas, voor het project 'Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs'. De stad vindt dit een reguliere taak van een CLB. 50. Musea: kunstpatrimonium: bruikleen 8 kunstwerken aan gemeentemuseum Temse Het college stemt in met het tijdelijk in bruikleen geven van 8 kunstwerken uit het stedelijk kunstpatrimonium aan het gemeentemuseum Temse, p.a. Viaduct 1, 9140 Temse, voor de tentoonstelling 'Temses erfgoed uit Sint-Niklase musea' die loopt van zaterdag 13 juli 2013 tot zondag 29 september 2013 in het CBS 15 april

8 gemeentemuseum. De werken moeten worden verzekerd van nagel tot nagel voor een totaal bedrag van EUR. 52. Musea: biënnale van de grafiek: verzekering kunstwerken in de tentoonstelling Renée Lodewijckx Het college beslist in het kader van de biënnale van de grafiek de kunstwerken in de tentoonstelling Renée Lodewijckx (6 april juli 2013 in de Piet Elshoutzaal in het SteM Zwijgershoek) te verzekeren van nagel tot nagel voor een totale waarde van EUR. 53. Feesten en plechtigheden: wijkwerking: betaalbaarstelling basissubsidie buurtcomité Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college om op basis van de ingediende werkingsverslagen een basissubsidie van 75 EUR betaalbaar te stellen aan: - wijkvereniging Dillaartwijk, Dillaartwijk 24, 9100 Sint-Niklaas; - De Ransbekers, Kruisstraat 178, 9111 Belsele; - buurtcomité Damstraat, Damstraat 30, 9100 Sint-Niklaas; - wijk Kwakkelzoet-Hoekwater, Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken; - Comité Oude Baan, Oude Baan 63, 9111 Belsele; - straatcomité Keizerstraat, Keizerstraat 47, 9112 Sinaai; - Buren nodigen uit, Eigenlostraat 26, 9100 Sint-Niklaas; - buurtcomité Hoveniersstraat-Baron Dhanisstraat, Hoveniersstraat 59, 9100 Sint-Niklaas; - De Zandbak buurtwerking, Klokke Roelandstraat 24, 9112 Sinaai; - buurtcomité Haverveld, Kazernestraat 32/2, 9100 Sint-Niklaas; - Hooimanstraat-team, Hooimanstraat 53, 9112 Sinaai; - Kruisstraat Sportief, Kruisstraat 72, 9111 Belsele; - wijkcomité Klompenberg, Gerry Helderenbergstraat 38, 9100 Nieuwkerken; - Zakstraat comité, Zakstraat 88, 9112 Sinaai; - Klapperbeekcomité, Klapperbeekstraat 158, 9100 Sint-Niklaas; - Comité K, Koutermolenstraat 78, 9111 Belsele; - feestcomité Uilenstraat, Uilenstraat 196, 9100 Sint-Niklaas; - wijkcomité De Statievrienden, Nieuwkerkenstraat 272, 9100 Nieuwkerken; - straatcomité Mgr Stillemansstraat, Mgr Stillemansstraat 35, 9100 Sint-Niklaas; - feestcomité Heimolen, Heimolenhoek 37, 9100 Sint-Niklaas; - Populierenwijkcomité, Koning Nobellaan 19, 9111 Belsele; - wijkcomité Hoogstraat, Hoogstraat 74, 9100 Nieuwkerken; - Eksterstraat, Eksterstraat 12, 9100 Sint-Niklaas; - Goudenleeuw comité, Goudenleeuwstraat 68, 9111 Belsele; - wijkcomité Hemelsbreedte, Hemelsbreedte 58, 9112 Sinaai; - wijkcomité Filou, Filip de Pillecynlaan 20, 9112 Belsele; - buurtcomité De Cauwerstraat, De Cauwerstraat 38, 9100 Sint-Niklaas; - buurtcomité Iepenstraat, Iepenstraat 28, 9100 Sint-Niklaas; - wijkcomité Kleibeke, Kleibeekstraat 120, 9100 Sint-Niklaas; - buurtcomité Neerstraat-Ettingstraat, Neerstraat 27, 9112 Sinaai; - buurtcomité Bomenwijk, Berkenlaan 25, 9100 Sint-Niklaas; - Destelwijk, Destelwijk 58, 9100 Sint-Niklaas; - buurtcomité Slagmolenstraat, Slagmolenstraat 9, 9100 Nieuwkerken; - wijkcomité Nieuwberkenbos, Berkenhof 11, 9100 Nieuwkerken; - comité Meesterstraat, Meeststraat 58 b, 9100 Nieuwkerken; - buurtcomité De Groenen, Kalkstraat 74, 9100 Sint-Niklaas; - buurtcomité Nieuwe Molenwijk, Gustaaf De Ridderstraat 55, 9100 Sint-Niklaas; - wijkcomité Heihoekstraat, Heihoekstraat 181, 9100 Sint-Niklaas; - buurtcomité 'tparadijs, Nieuwe Baan 105, 9111 Belsele. CBS 15 april

9 Het college beslist geen basissubsidie toe te kennen aan buurtcomité Halloween Knaptandstraat, Dendermondse Steenweg 25, 9100 Sint-Niklaas, en Buurtfeest Kerkstraat, Kerkstraat 58, 9111 Belsele, omdat zij slechts 1 activiteit hebben georganiseerd in Feesten en plechtigheden: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan feitelijke vereniging Koekeloerefeesten voor Koekeloerefeesten Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 200 EUR toe te kennen aan de feitelijke vereniging Koekeloerefeesten, p.a. Pijkedreef 3, 9111 Belsele, voor de Koekeloerefeesten op zaterdag 22 en zondag 23 juni Feesten en plechtigheden: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgericht actie aan wijkcomité Kwakkelzoet-Hoekwater voor Dag van de buren Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het wijkcomité Kwakkelzoet-Hoekwater, p.a. Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken, voor de Dag van de buren op vrijdag 31 mei Feesten en plechtigheden: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan buurtcomité Loverkenslaan voor paaseitjesraap Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het buurtcomité Loverkeslaan, p.a. Loverkeslaan 2, 9112 Sinaai, voor de paaseitjesraap op zondag 31 maart Feesten en plechtigheden: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan bewonerscomité Sint-Rochushof voor paasmaandagbrunch Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen aan het bewonerscomité Sint-Rochushof, p.a. Sint-Rochushof 16, 9100 Sint-Niklaas, voor de paasmaandagbrunch op maandag 1 april Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: gebruik feestmateriaal: voorzien plankenvloer voor wijkkermissen Het college beslist de plankenvloer wel nog te voorzien voor de erkende wijkkermissen Duizend Appels, kermis Puivelde, paaskermis Nieuwkerken, Zonnefeesten, Witte Molenfeesten, Terekenfeesten, Statiekermis Nieuwkerken en de wijkkermissen Stenenmuur, Molenhoek, Leebrug, Zwaanaarde en de Volkssportfeesten te Sinaai. CBS 15 april

10 59. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: muziekmaatschappijen: zomerconcerten 2013: kennisneming Het college neemt kennis van het programma van de zomerconcerten 2013 van de 6 muziekmaatschappijen van de stad, zoals vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 60. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: terbeschikkingstelling feestmateriaal aan SK Sint-Niklaas voor jeugdtornooi Van vrijdag 3 tot en met zaterdag 11 mei 2013 organiseert SK Sint-Niklaas, p.a. Drielindenstraat 2, 9100 Nieuwkerken, een vierdaags jeugdtornooi. Het college beslist in toepassing van het retributiereglement ter zake een vermindering op het tarief toe te staan, doch rekent minimaal 25 % van de voorziene basistarieven van het gevraagde materieel aan, namelijk 17,81 EUR. 61. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: terbeschikkingstelling feestmateriaal aan VK White Boys voor jeugdtornooi In de weekends van mei en mei 2013 organiseert VK White Boys, p.a. Dendermondse Steenweg 128, 9100 Sint-Niklaas, het jaarlijks jeugdtornooi. Het college beslist in toepassing van het retributiereglement ter zake een vermindering op het tarief toe te staan, doch rekent minimaal 25 % van de voorziene basistarieven van het gevraagde materieel aan, namelijk 21,19 EUR. 62. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: dodenherdenking te Breda De Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda, p.a. Duurstedestraat 154, 4834 HN Breda, Nederland, nodigt het stadsbestuur uit voor de jaarlijkse plechtigheid op zaterdag 4 mei Programma: uur: informele samenkomst in het stadhuis van Breda; uur: te voet naar het monument; uur: plechtigheid met toespraak burgemeester en kranslegging; uur: concert in de Grote Kerk; uur: einde. Schepen Annemie Charlier zal het stadsbestuur tijdens deze plechtigheid vertegenwoordigen. Een bedrag van 150 EUR wordt ter beschikking gesteld voor eventuele kleine uitgaven. 63. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: terbeschikkingstelling mobiel podium aan 11de Bataljon Genie voor 16de motortreffen Op zaterdag 8 juni 2013 organiseert het 11de Bataljon Genie, p.a. Kruibeeksesteenweg 159, 2070 Zwijndrecht, zijn 16de motortreffen ten voordele van de peterinstellingen waaronder ook Tehuis Sint-Carolus te Nieuwkerken. Het college beslist het groot mobiel podium ter beschikking te stellen en, in toepassing van het retribu- CBS 15 april

11 tiereglement ter zake, een vrijstelling van de retributie toe te staan. 64. Feesten en plechtigheden: foren en kermissen: muzikaal evenement zomerkermis Sint-Niklaas Het college keurt het contract met Willy Van Craen nv, Onze-Lieve-Vrouweweg 1, 3191 Hever, voor de organisatie van het muzikaal evenement tijdens de zomerkermis Sint-Niklaas op zaterdag 6 juli 2013 op de Grote Markt goed. Het college stelt het voorschot van EUR EUR (6 % btw) = EUR betaalbaar meteen na ondertekening van het contract en het saldo van EUR EUR (21 % btw) = EUR op maandag 8 juli Overige culturele instellingen: cultuurbeleidsplan : tussenkomst in gidsbeurt museumbezoek Het college stelt een subsidie van 25 EUR betaalbaar aan: - Okra Nieuwkerken, Turkyen 54, 9100 Nieuwkerken, voor een bezoek met gids aan het SteM Zwijgershoek op donderdag 24 januari 2013; - Okra Academie, de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, voor een bezoek met gids aan het SteM Zwijgershoek op dinsdag 4 december Het college gaat niet in op de vraag voor een financiële tussenkomst in een gidsbeurt van: - Ziekenzorg CM, Bredadreef 12, 9100 Sint-Niklaas, voor een bezoek met gids aan het SteM Zwijgershoek op donderdag 29 november 2012; - KVG Belsele, Leon Scheerderslaan 14, 9111 Belsele, voor een bezoek met gids aan het SteM Zwijgershoek op zaterdag 5 mei Overige culturele instellingen: terbeschikkingstelling auditorium stedelijke academie voor muziek, woord en dans aan Trio Accordance voor aperitiefconcert Het college beslist het auditorium van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans ter beschikking te stellen aan Trio Accordance voor een aperitiefconcert op zondag 9 juni 2013 aan het basistarief van 45 EUR + 4 EUR bijkomende kosten. 68. Overige culturele instellingen: verhuur lokalen: aanrekenen commercieel tarief aan Delta Healthcare Consulting voor cursus 'Levensreddend handelen' Het college beslist om Delta Healthcare Consulting, 4 Septemberlaan 17, 2830 Willebroek, het commercieel tarief aan te rekenen voor het huren van een lokaal voor het geven van een cursus 'Levensreddend handelen' voor mensen die werkzaam zijn in kinderdagverblijven. CBS 15 april

12 69. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: circusvoorstellingen Circus Barones, Wiener Circus, Circus Renaissance en Circus Monte Carlo: diverse beslissingen Het college beslist toelating te verlenen aan Circus Barones, p.a. Fabriekstraat 112, 9200 Dendermonde (Baasrode), om circusvoorstellingen te organiseren op de Grote Markt van donderdag 27 februari 2014 tot en met zondag 9 maart 2014 (met afbraak van het circus op 6 maart 2014 voor de donderdagse markt). Voor alle circusvoorstellingen geldt dat ze rekening moeten houden met de adviezen van de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid, de marktleider en de dienst patrimonium. Voor de inname van het openbaar domein is een belasting verschuldigd van 32 EUR/dag voor erkende circussen en een forfaitaire waarborg van 315 EUR. De energie- en waterkosten worden aangerekend volgens verbruik. Het college beslist toelating te verlenen aan Wiener Circus, p.a. Jules Destreelaan 66, 9050 Gentbrugge, voor de periode van zaterdag 5 tot woensdag 16 april 2014 (met afbraak van het circus op 10 april 2014 voor de donderdagse markt). Voor alle circusvoorstellingen geldt dat ze rekening moeten houden met de adviezen van de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid, de marktleider en de dienst patrimonium. Voor de inname van het openbaar domein is een belasting verschuldigd van 32 EUR/dag voor erkende circussen en een forfaitaire waarborg van 315 EUR. De energie- en waterkosten worden aangerekend volgens verbruik. Artikel 3 Het college beslist geen toelating te verlenen aan Circus Renaissance, p.a. Steenhovestraat 86/13, 2040 Berendrecht, om circusvoorstellingen te organiseren op de Grote Markt in april Aan het circus wordt voorgesteld tijdens de periode eind september/begin oktober 2014 op te stellen op de Dries te Sinaai. Artikel 4 Het college beslist geen toelating te verlenen aan Circus Monte Carlo, p.a. Stadionstraat 58 bus 2, 9190 Stekene, om circusvoorstellingen te geven op de Dries te Sinaai, of in een andere deelgemeente, in juli Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Jin Scouts en Gidsen Vlaanderen voor districtsfeest Het college beslist toelating te verlenen aan Jin Scouts en Gidsen Vlaanderen, p.a. Apostelstraat 5-7, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van het districtsfeest op zaterdag 27 april 2013 in JC Den Eglantier (zaal Karree), Apostelstraat 5-7, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van VLAREM II: - tussen 21 uur en 3 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; CBS 15 april

13 - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 3 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. Artikel 3 Volgend afbouwscenario wordt aanbevolen: uur: muziek binnen de normen; uur: stop verkoop bonnetjes; uur: stop verkoop drank en muziek zachter; uur: einde muziek. De organisator zal aan de bezoekers duidelijk maken dat er geen sterke drank kan worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. Aan de organisator wordt gevraagd de buurtbewoners te informeren van de activiteit. Voor het toezicht kan worden gewerkt met eigen toezichthouders. 71. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Kon. Sport- en Feestcomité Duizend Appels vzw voor Duizend Appels kermis Het college beslist toelating te verlenen aan Kon. Sport- en Feestcomité Duizend Appels vzw, Zwaanaardestraat 38, 9112 Sinaai, voor de organisatie van Duizend Appels kermis - gezellig samenzijn op zaterdag 4 mei 2013 in zaal Toon, Wijnveld 251, 9112 Sinaai. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van VLAREM II: - tussen 21 en 1 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; CBS 15 april

14 - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 1 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 72. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Albertsvrienden vzw voor Puivelde kermis Het college beslist toelating te verlenen aan Albertsvrienden vzw, Nauwstraat 11 b, 9111 Belsele, voor de organisatie van Puivelde kermis op zaterdag 11 mei 2013 in een tent op de terreinen van Vleeshandel De Roover, Kruisstraat 14, 9111 Belsele. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van VLAREM II: - tussen 21 en 2 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; CBS 15 april

15 - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 2 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 73. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Vrije Technische Scholen BuSo voor Music for VTS Het college beslist toelating te verlenen aan Vrije Technische Scholen BuSo, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van Music for VTS: Milk Inc live op vrijdag 26 april 2013 in de sporthal van de Vrije Technische Scholen, Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van VLAREM II: - tussen en 1 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,60 min worden beperkt tot 98 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 105 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II en kan LAeq,15min worden gemeten; - het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand; CBS 15 april

16 - de verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo wordt afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - de exploitant stelt kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking aan alle bezoekers; - voor uur en na 1 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd; - de geregistreerde gegevens worden in de week na de activiteit ten laatste op 3 mei 2013 overgemaakt aan de milieudienst. 74. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan stadsbestuur Sint-Niklaas voor meikermis Het college beslist toelating te verlenen aan het stadsbestuur Sint-Niklaas voor de organisatie van de meikermis op vrijdag 3 mei 2013 in een tent op de Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas. Volgende beperkende maatregelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in toepassing van artikel 6.7.3, 3 van VLAREM II: - tussen 21 en 24 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage CBS 15 april

17 bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 24 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo ingericht zijn dat de LAmax,slow gemeten in de buurt (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij de muziekactiviteit onafgebroken aanwezig zijn zodat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de dj s moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar of politie worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande muziekactiviteit moet eveneens een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. 75. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Kon. Sport- en Feestkomitee Duizend Appels vzw voor Duizend Appels kermis Het college verleent toelating aan Kon. Sport- en Feestkomitee Duizend Appels vzw, p.a. Zwaanaardestraat 38, 9112 Sinaai, om van vrijdag 3 tot maandag 6 mei 2013 op diverse locaties aan het Wijnveld Duizend Appels kermis te organiseren. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 76. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Albertsvrienden vzw voor Puivelde kermis Het college verleent toelating aan Albertsvrienden vzw, p.a. Nauwstraat 11 b, 9111 Belsele, voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken op zaterdag 11 mei 2013 op de weiden aan Marktstraat 14 te Belsele (Puivelde), ter gelegenheid van Puivelde kermis. 77. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan wijkcomité Kwakkelzoet- Hoekwater voor Dag van de buren Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken aan het wijkcomité Kwakkelzoet-Hoekwater, p.a. Kwakkelhoekstraat 86, 9100 Nieuwkerken, ter gelegenheid van de Dag van de buren op vrijdag 31 mei CBS 15 april

18 78. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan feitelijke vereniging Koekeloerefeesten voor Koekeloerefeesten Het college verleent toelating aan de feitelijke vereniging Koekeloerefeesten, p.a. Pijkedreef 3, 9111 Belsele, om op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2013 op het terrein van Ons Heem vzw en de kerkfabriek in de Watermolenstraat 22 de Koekeloerefeesten te organiseren, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. 79. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Broederschool Sint-Niklaas voor Pay it forward Het college verleent toelating aan Broederschool Sint-Niklaas, p.a. Emmanuel Durletstraat 15, 9120 Beveren, om op vrijdag 26 april 2013 Pay it forward te organiseren op het Stationsplein, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen', en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 80. Sport: sportinstellingen en sportterreinen/sinbad: zomersluiting Het college beslist de sportcentra De Witte Molen, De Mispelaer, De Klavers en Ter Beke te sluiten voor het publiek van zaterdag 29 juni 2013 tot en met vrijdag 26 juli Volgende accommodaties blijven toegankelijk: - speelterreinen De Witte Molen, De Mispelaer en De Klavers; - petanquebanen De Klavers, Ter Beke en De Mispelaer; - skateterrein Meesterstraat. Voor het openhouden van de tennis- en beachvolleybalterreinen van sportcentrum De Mispelaer mag een regeling met de uitbater van de cafetaria worden voorgesteld naar analogie met voorgaande jaren. Op vrijdag 26 juli 2013 worden de kleedkamers van sportcentrum De Witte Molen ter beschikking gesteld aan de deelnemers aan het Na-Tourcriterium. Het college beslist het Sinbad te sluiten voor het publiek van maandag 1 tot en met zondag 21 juli Diensten voor toerisme: organisatie bedankingsmoment voormalige leden van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme Het college gaat akkoord met de organisatie van een bedankingsmoment voor de 12 voormalige leden van de stedelijke commissie ter bevordering van het toerisme die niet langer deel uitmaken van de commissie CBS 15 april

19 voor de bestuursperiode op dinsdag 30 april 2013 om 18 uur in de vredeszaal in het stadhuis. Er wordt aan de 12 voormalige leden een geschenkpakket met streekproducten aangeboden (ballonpralines, chocolade ballonsculptuur, liqueur de Saint Nicolas) aan de prijs van 20 EUR/stuk, aan te kopen bij chocolatier Wauters, Ankerstraat 45, 9100 Sint-Niklaas (dus 240 EUR in totaal, inclusief btw). Artikel 3 Er wordt aan de 12 voormalige leden tevens een drankje en een broodje, te bestellen bij Den Azalee vzw (maximaal 50 EUR), aangeboden. 85. Sport: sportinstellingen: sportcentrum Meesterstraat: samenwerkingsovereenkomst met Sportkring Sint-Niklaas vzw: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de voorgelegde factuur nr van 28 februari 2013 van Gabriel De Rop & Zonen, Heihoekstraat 228, 9100 Nieuwkerken, voor een totaal bedrag van 1.495,62 EUR (exclusief btw), voor het aanbrengen van de elektrische voorziening en het aanbrengen van een noodgroep voor het technisch lokaal en het loket aan het sportcentrum Meesterstraat te 9100 Nieuwkerken betaalbaar te stellen aan Sportkring Sint-Niklaas vzw, Drielindenstraat 2, 9100 Nieuwkerken. 86. Straatverlichting: schade aan de openbare verlichting: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr van 4 maart 2013, voor een bedrag van 945,39 EUR, betaalbaar te stellen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor het herstellen van de schade in de Vrouw Mariastraat aan paalnummer 1578 op 1 oktober De btw, voor een bedrag van 198,53 EUR, wordt rechtstreeks doorgestort aan de Belgische Staat volgens het systeem van verlegging. 87. Wegen: bevlagging dorpskern Sinaai en invalswegen: vaststelling stadsaandeel Het college beslist akkoord te gaan met het voorstel van de dorpsraad Sinaai om de dorpskern en de invalswegen te bevlaggen en stelt hiervoor het stadsaandeel vast op maximum 1.802,90 EUR (inclusief btw). Dit bedrag wordt betaald op basis van een factuur voor de aanmaak van 100 vlaggen. Het plaatsen van de vlaggen moet gebeuren door de vrijwilligers van de dorpsraad Sinaai. 89. Overige algemene en ondersteunende diensten: onroerende rechten: patrimonium: zakelijke rechten: erfpacht stedelijk sportcentrum Puyenbeke: onderverhuring Het college neemt kennis van de brief van KV Red Star Waasland-Sportkring Beveren vzw, Watermolenstraat 104, 9100 Sint-Niklaas, betreffende het oprichten van een aparte cvba en de vraag tot toelating voor de onderverhuring van het erfpacht- en huurrecht van 12 juni 2002 aan deze cvba. Het college beslist hierover eerst een intern overleg te organiseren met de dienst patrimonium, de sportdienst, de heer Filip Brokken, burgemeester Lieven Dehandschutter en de schepenen Christel Geerts, Peter Buysrogge, Carl Hanssens en Mike Nachtegael. CBS 15 april

20 91. Overige milieubescherming: betaalbaarstelling subsidies duurzaam bouwen Het college beslist de subsidies duurzaam bouwen betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld in de lijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, dakisolatie, wandisolatie, vloerisolatie, zonneboiler en voor het gebruik van FSC-gelabeld hout. Het totaal van de uit te betalen subsidies bedraagt 9.626,11 EUR. 92. Overig afvalbeheer: kennisneming infostand compostmeesters in het Waasland Shopping Center Het college neemt kennis van de infostand van de compostmeesters in het Waasland Shopping Center, waarbij geïnteresseerde voorbijgangers zullen worden gesensibiliseerd omtrent composteren en kringlooptuinieren. De stand zal kaderen in de campagne 'Natuurlijk groen, gewoon doen'. 93. Overige mobiliteit en verkeer: deelname aan project 'Particulier autodelen' voor centrumsteden Het college beslist deel te nemen aan het project 'Particulier autodelen' voor centrumsteden van Autopia, het Vlaams Steunpunt voor Particulier Autodelen. 94. Overige elementen van openbare orde en veiligheid: tijdelijke politieverordening op het verkeer naar aanleiding van de 1 meiloop te Nieuwkerken op 1 mei 2013 Het college beslist een tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 1 meiloop te Nieuwkerken op woensdag 1 mei 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 95. Wegen: gewestwegen: overleg stadsbestuur en actiecomité N70 Het college beslist een overleg vast te leggen met het actiecomité N70 en het stadsbestuur omtrent de plannen van de N70. Hierop zullen burgemeester Lieven Dehandschutter en de schepenen Gaspard Van Peteghem, Carl Hanssens en Wout De Meester aanwezig zijn. 96. Ruimtelijke planning: vergunningen: stedenbouw: eigen machtigingen: verlenen vergunning aan stadsbestuur Sint-Niklaas (3), Patisserie Stefan Het college verleent op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, aan: - stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het vellen van bomen, Hof van Belsele te 9111 Belsele, sectie C nr. 549 g (2013/83); - stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het vellen van bomen, Frans Van Cauwelaertlaan te Sint-Niklaas, sectie A openbare weg (2013/84); - stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, voor het vellen van bomen, Rietvelde te CBS 15 april

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen 12 juli 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen.

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 augustus 2013 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; mevrouw

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 26 augustus 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen 11 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 februari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 februari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT 1. GEGEVENS M.B.T. DE ORGANISATOR Naam van de organisatie (vereniging, bedrijf, ) : Rechtsvorm (vzw, feitelijke vereniging, BVBA, NV, ) :

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 3 juni 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 3 juni 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 3 juni 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 mei 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 mei 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 mei 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 april 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Ondernemen en Stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN STAD KORTRIJK BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN artikel 1: beleidskader Het cultuurbeleidsplan voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven voor het culturele

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 oktober 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

STAD MECHELEN. Vergadering Gemeenteraad van 27 januari 2015

STAD MECHELEN. Vergadering Gemeenteraad van 27 januari 2015 STAD MECHELEN Vergadering Gemeenteraad van 27 januari 2015 RETRIBUTIEREGLEMENT FEESTMATERIAAL EN EVENEMENTEN. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stadsdiensten feestmateriaal

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 februari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 februari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 februari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 januari 2014 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Toegankelijkheid - toegankelijk voor rolstoelgebruikers - aangepast toilet

Toegankelijkheid - toegankelijk voor rolstoelgebruikers - aangepast toilet 03 778 33 38 miek.cole@sint-niklaas.be ACCOMMODATIE (polyvalente zaal) - congressen - voorstellingen - voordrachten - lezingen - tentoonstellingen - ontmoetingsavonden Polyvalente zaal : 110 Oppervlakte

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 17 februari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 17 februari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 17 februari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017

UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN HET SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN : 21 AUGUSTUS 2017 Tegenwoordig de Dames en de Heren: J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, D. Verlaak, G. Haeldermans, R. Didden,

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 februari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 februari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 februari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 17 februari 2014, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 17 februari 2014, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 3 maart 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten Geluidsnormen voor inrichtingen met muziekactiviteiten Milieuwetgeving voor gevorderden 22 oktober 2012 Michel Schellens Willy Verbruggen Departement Leefmilieu Provinciaal Instituut voor Hygiëne INHOUD

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie