gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr."

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer Datum Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth. Pierey 2- Bestuursorgaan b B & W Raad OR College van B & W - Burgemeester - Weth. Ahne - Weth. Swart - Weth. De Jager - Weth. Pierey Besluitenlijst d.d. d.d. b Agenda Akkoordstukken Vertrouwelijk Routing Directeur BV Wethouder Ahne Wethouder Pierey d.d. par. b adj.secr. b gem.secr. BIS i openbaar besloten Vertrouwelijk Bijlagen (paraaf adjunct-secretaris) B & W d.d.: Besloten wordt: 1 Op grond van de aanvullende leningovereenkomst met Circulus BV een geldlening groot 980,000,= te verstrekken onder de voorwaarde dat de gemeente zich de mogelijkheid voorbehoudt deze lening met terugwerkende kracht tot 1/1/2010 om te zetten in een lening met 'normale' leningcondities; 2 de directeur Bedrijfsvoering opdracht te geven punt 1 uit te voeren.

2 Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente? Ja i Nee Begrotingswijziging Ja i Nee Vermindering regeldruk: In te vullen door de initiërende eenheid Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld? Ja Nee i N.v.t. Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) b De nota en het besluit openbaar te maken De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht De nota en het besluit openbaar te maken nadat De nota en het besluit openbaar te maken, behalve Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) Staatscourant Staatscourant Website gemeente Deventer Website gemeente Deventer Overig, namelijk Overig, namelijk Communicatie over vervolg Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. i Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf Communicatie is niet van toepassing, omdat n.v.t. ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Ja i Nee

3 Toelichting en overwegingen Inleiding Eind 2009 heeft Circulus BV de gemeente verzocht om een aanvullende lening te verstrekken van groot 1,4 miljoen, onderverdeeld in ,= per 1/1/2010, ,= per 15/7/2010 en ,= per 1/9/2010. Circulus heeft dit verzoek gedaan op grond van artikel 5a van de geldleningovereenkomst tussen de gemeente en Circulus. De leningovereenkomst waaraan wordt gerefereerd dateert van 2001 en is naar onze mening aan herziening toe. Bovendien wijkt deze wijze van financiering af van het gemeentebrede financieringsbeleid. Beoogd resultaat Het doel is het financieren van Circulus zoals dat past binnen het gemeentebrede financieringsbeleid. Kader - Wet fido - Treasurystatuut - Gemeentewet - bestaande leningovereenkomsten met Circulus - artt. 87 e.v. EG-Verdrag (regels omtrent staatssteun) Argumenten voor en tegen Inleiding Per januari 2001 zijn er een tweetal leningen aan Circulus Publieke Taken verstrekt, namelijk een achtergestelde lening ad en een aanvullende lening ad ,=. De gemeente Apeldoorn heeft destijds als tweede aandeelhouder eveneens een tweetal leningen verstrekt. De beide leningen zijn verstrekt na een herstructurering van Circulus die eind 1999 was voltooid. De reden dat de leningen aan Circulus Publieke Taken zijn verstrekt en niet aan Circulus Holding is om er voor te zorgen dat Circulus Publieke Taken destijds onder de btw vrijstelling viel. Inmiddels is deze voorwaarde voor het verkrijgen van de btw vrijstelling vervallen en valt Circulus onder de btw heffing. De achtergestelde lening dient vooral voor de solvabiliteit van Circulus. De aanvullende lening dient om te voorzien in de resterende financieringsbehoefte van Circulus. Het gaat in deze nota om de aanvullende lening. Voorwaarden huidige aanvullende lening Onder de verstrekking van de aanvullende lening ligt een overeenkomst van geldlening tussen Circulus en gemeente. Op grond van deze leningsvoorwaarden betaalt Circulus jaarlijks een rente over het uitstaande bedrag die gebaseerd is op 12 maands Euribor (per laatste bankdag van het jaar) + een opslag van 25 basispunten. Daarnaast kan Circulus uit hoofde van deze leningovereenkomst jaarlijks een aanvullende lening opnemen, afhankelijk van de kapitaalbehoefte van Circulus. De rente voor dergelijke aanvullende leningen bedraagt op grond van de leningovereenkomst 12 maands Euribor + een opslag van 20 basispunten. Door Circulus zijn de afgelopen jaren regelmatig bedragen opgenomen. Ook hebben er aflossingen plaatsgevonden. De hoofdsom van de aanvullende lening per balansdatum 31/12/2009 bedraagt ,=. Naast de gemeente Deventer (34%) is ook de gemeente Apeldoorn (55%) en Epe (11%) aandeelhouder van Circulus. Epe is echter later toegetreden als aandeelhouder en met deze gemeente is geen aanvullende leningovereenkomst afgesloten. Bij een verzoek om een geldlening door Circulus is het gebruikelijk geweest dat een dergelijke lening naar rato van de aandelenverhouding door de gemeenten Deventer en Apeldoorn op grond van de aanvullende leningovereenkomst werd verstrekt aan Circulus. Advies voorwaarden toekomstige financiering

4 Door de opzet van de leningsvoorwaarden wordt de aanvullende lening als een soort van rekening courant faciliteit gebruikt. Naar onze mening is dat niet wenselijk aangezien langlopende activa worden gefinancierd. Bovendien is de te vergoeden rente door Circulus op deze lening erg laag, namelijk 12 maands Euribor + 25 basispunten. Het gevaar van (verboden) staatssteun is reëel aanwezig. Daarnaast dient de gemeente haar langlopende financieringen tegen een hoger percentage aan te trekken waardoor er voor de gemeente een financieel (rente)nadeel optreedt. Tot slot is het onderhouden van deze financieringsrelatie met Circulus omwille van btw redenen niet meer noodzakelijk. Ons advies is om financieringsaanvragen van Circulus voortaan te behandelen binnen het beleidskader zoals ook bij andere instellingen gebeurt waarvan de gemeente aandeelhouder is. Dit houdt in dat Circulus bij een verzoek om een financiering voortaan de specifieke leningsvoorwaarden moet aangeven zoals looptijd en aflossingsvorm. De gemeente kan een dergelijke lening dan uit eigen middelen verstrekken tegen de gemeentebrede omslagrente van thans 5% dan wel deze lening zelf uit de markt halen en tegen marktconforme condities doorverstrekken aan Circulus. Ook zou Circulus zelf de markt op kunnen gaan voor haar financieringsbehoefte met als borg de gemeente. Op deze wijze ontstaat een meer marktconforme wijze van financieren van Circulus zodat het gevaar van staatssteun niet aanwezig is en er geen rentenadelen voor de gemeente optreden. Ons advies is tevens dat naast de gemeente Apeldoorn ook de gemeente Epe wordt betrokken bij een financieringsaanvraag aangezien zij voor 11% aandeelhouder zijn. Het is naar onze mening niet wenselijk dat louter de gemeente Deventer en Apeldoorn als vreemd vermogen verschaffers optreden en in die hoedanigheid ook risico's lopen. Overleg met gemeente Apeldoorn en Epe en Circulus over toekomstige financiering Er is ambtelijk overleg geweest met de treasurers en beleidsambtenaren van Apeldoorn en Epe over bovenstaande problematiek. De gemeente Apeldoorn steunt ons advies. De gemeente Epe heeft aangegeven dat hun bestuur zeer terughoudend is met het verstrekken van geldleningen aan derden, ook al betreft het een derde waarin zij een aandelenbelang hebben. Epe heeft aangegeven dat zij alleen leningen verstrekken aan derden indien deze derde geen enkele reële mogelijkheid heeft kapitaal op de geld- en kapitaalmarkt aan te trekken. Dit wordt thans door Circulus onderzocht. Daarna zal verder overleg met beide gemeenten en met Circulus plaatsvinden en zullen wij dit met advies aan u terugkoppelen in een separate B&W-nota. Advies ten aanzien van huidige financieringsbehoefte Circulus heeft aangegeven totaal 1,4 miljoen aan financieringsbehoefte van de gemeente Deventer nodig te hebben. Deze middelen zijn verspreid over het jaar nodig. De ,= die Circulus per 1/1/2010 nodig had, heeft te maken met de overname van inzamelmiddelen van de gemeente Deventer zelf. Zolang de gemeente Deventer deze factuur nog niet opeist, heeft Circulus deze middelen nog niet nodig. De resterende financieringsbehoefte per 15/7/2010 en 1/9/2010 van totaal ,= heeft te maken met andere investeringen. Om te voorkomen dat Circulus in liquiditeitenproblemen komt, is op korte termijn actie gewenst. Het onderzoek door Circulus of zij zelf in hun financieringsbehoefte kunnen voorzien alsmede de bestuurlijke besluitvorming door de gemeenten om Circulus eventueel anders te financieren in de toekomst, zal nog enige tijd in beslag nemen. Ons advies is daarom aan Circulus een bedrag van ,= betaalbaar stellen op grond van de huidige aanvullende leningovereenkomst met Circulus met de aanvullende voorwaarde dat de gemeente Deventer zicht het recht voorbehoud deze lening met terugwerkende kracht tot 1/1/2010 om te zetten in een financiering met 'normale' en marktconforme leningcondities. De gemeente Apeldoorn zal eveneens eenzelfde voorstel aan hun college van B&W voorleggen. Verder heeft Circulus aangegeven dat zij zich in deze voorwaarden kunnen vinden. Tot slot vermelden wij nog dat het college van B&W op grond van het treasurystatuut van de gemeente Deventer bevoegd is tot het verstrekken van geldleningen aan derden.

5 Draagvlak Er is draagvlak tussen Apeldoorn en Deventer alsmede bij Circulus voor de voorgestelde besluitpunten. Financiële consequenties n.v.t. Aanpak/uitvoering Na besluitvorming kan de directeur Bedrijfsvoering opdracht worden gegeven om hieraan nadere uitvoering te geven.

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN Begripsbepalingen Artikel 1 Van de in deze verordening gehanteerde begrippen zijn de volgende omschrijvingen te geven: Algemeen bestuur Beleggen Contractrente/rendement

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146)

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2014-2015

2 Vergaderjaar 2014-2015 TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2014-2015 34 243 Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie