Implementatie van WeHelpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie van WeHelpen"

Transcriptie

1 Implementatie van WeHelpen en/of andere digitale ondersteuningsmogelijkheden voor informele zorg.

2 Bureauvijftig en VitaValley hebben vanaf 2008 ervaring opgedaan met het ontwikkelen, implementeren en communiceren van digitale hulpmiddelen ter ondersteuning van de informele sector. Gezamenlijk hebben zij (met partners als Mezzo, NPCF en NPV) Helpjemee.nl ontwikkeld, dat in een fusie met Caire.nu is ondergebracht in WeHelpen. WeHelpen is een coöperatie opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. De ervaring die Bureauvijftig en Helpjemee hiermee hebben opgedaan, zetten zij in om de implementatie en verdere verspreiding van WeHelpen te ondersteunen. Implementatie is maatwerk, maar de aanpak kan wel gestructureerd worden aangeboden. Afhankelijk van de behoefte, middelen, eigen inzet en betrokken partners worden de implementatiemogelijkheden op de volgende bladzijden verder uitgewerkt.

3 Het belang van goede implementatie Uit ervaring weten we dat het succes van digitale mogelijkheden wordt bepaald door een goede implementatie. En bovendien dat implementatie niet kan zonder partners daarbij te gebruiken. Partners op lokaal niveau of met een eigen specialisme. Techniek is een noodzakelijke voorwaarde, maar het moet ook aansluiten op bestaande werkprocessen of sociale structuur. Een apart aandachtspunt hierin is het bereiken van de gebruiker en hem te verleiden tot daadwerkelijk gebruik. Al onze implementatietrajecten zijn dan ook gericht op het bewerkstelligen van samenwerking en aandacht schenken aan alle relevante succesfactoren.

4 1. Kennis sessies Wanneer u lid wordt van de coöperatie WeHelpen, geeft zij u al kennis over de software en verschillende diensten in de vorm van gesprekken en een toolkit. Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat leden behoefte hebben aan verdergaande kennis over (werking van) de functionaliteiten en mogelijkheden voor implementatie. Door middel van extra kennis sessies, interne workshops of kick off meetings brengen we opgedane kennis uit vorige pilots over (op een bredere groep mensen). De volgende onderwerpen kunnen worden besproken: - De coöperatie en haar doelstellingen (presentatie, 1 uur) - Functionele uitleg van de software (presentatie, 2 uur) - Uitleg creditsysteem (presentatie, 1 uur) - Succes- en faalfactoren voor implementatie (presentatie, 2 uur) - Aansluiten op lokale structuren (discussie, 2 uur) - Veiligheid en borging (presentatie, 2 uur) Wij bevelen aan om zoveel mogelijk partijen, diensten en mensen hierin te laten participeren. Het wordt dermate goed uitgelegd, dat zij ook in staat zijn om de kennis over te dragen op anderen. Hiervoor worden ook ondersteuningsmiddelen voor aangeboden in de vorm van flyers, instructies, etc. Uiteraard kan het programma, afhankelijk van lokale situatie, op maat worden aangeboden. 2. Ontwikkeling Sommige leden van de coöperatie hebben specifieke wensen ten aanzien van de software of de functionaliteiten. Bijvoorbeeld een whitelabel omgeving waarin zij de functionaliteiten aanbieden onder eigen naam en met eigen logo en vormgeving. Of een eigen pagina met specifieke informatie voor hun achterban. Wij hebben ervaring met customizen van omgevingen en personaliseren van pagina s. Hierbij is het van belang dat gedacht wordt vanuit de gebruiker, en de software tegelijkertijd zoveel mogelijk aansluit op functionaliteiten, werkprocessen of belangen van de partner. Graag verkennen wij samen met u de mogelijkheden op basis van uw specifieke wensen.

5 3. Samenwerking WeHelpen beoogt bruggen te slaan tussen informele en formele zorg, tussen zorg en welzijn of lokale instanties en overheid. Bij de implementatie ervan worden dan ook altijd partners betrokken. Dit biedt direct vele voordelen: - Gezamenlijk beter de gebruiker kunnen helpen - Bevorderen samenwerking (en benutten synergie) - Vergroten communicatie kracht - Aansluiting zoeken op lokale initiatieven - Verkrijgen van draagvlak - Integreren met andere ondersteuningsmogelijkheden Om samenwerking tot stand te brengen wordt een programma gevolgd: - Inventarisatie stakeholders - Informatiebijeenkomsten (wekken interesse) - Rondetafel gesprekken (bespreken mogelijkheden) - Opstellen plan van aanpak - Focusgroepen (met potentiële gebruikers) - Werkgroepen - Evaluatie Het programma is gericht op het betrekken en activeren van lokale partijen om gezamenlijk de implementatie een succes te maken en te borgen voor de toekomst. Samenwerking kan intern (verschillende afdelingen van bijvoorbeeld een ziekenhuis) of extern (verschillende sectoren op lokaal niveau) zijn. Vaak is het probleem dat de instanties mantelzorgers en vrijwilligers niet weten te bereiken. Dit komt onder andere doordat zij zich niet als zodanig herkennen, onbekendheid of door vraagverlegenheid. Daarnaast is er een afstand tussen de digitale mogelijkheden voor informatie, contact en ondersteuning en de lokale mogelijkheden. Dit spanningsveld wordt weergegeven in het figuur op de volgende pagina.

6 digitaal ondersteuning internet informatie gebruikers hulpinstanties lotgenotencontact samenwerking lokaal WeHelpen slaat een brug tussen enerzijds gebruikers en hulporganisaties en anderzijds de digitale en lokale, vaak intensieve ondersteuningsmogelijkheden. Door middel van vier bouwstenen wordt de cirkel rond gemaakt en een community gebouwd. Op alle vier terreinen draait het om de vraag: Hoe kunnen we de mantelzorger bereiken? Hoe kunnen organisaties de doelgroep bereiken, de doelgroep de organisaties, of hoe bereiken ze elkaar? Uit eerdere pilots is veel ervaring opgedaan met wat de juiste benadering is om de doelgroep te bereiken, via internet of in het dagelijks leven.

7 4. Communicatie / marketing Voor daadwerkelijk gebruik dient de doelgroep op de hoogte te zijn van het bestaan en de mogelijkheden van WeHelpen en overtuigd te zijn van het nut ervan. Iedere subdoelgroep heeft specifieke wensen en ideeën en vergt een eigen manier van benaderen. Daarom wordt vaak met personas gewerkt: archetypen met specfieke kenmerken/eisen. Met de samenwerkingspartners wordt gekeken welke communicatiekanalen bestaan en hoe deze optimaal en op het juist moment ingezet kunnen worden. Hiervoor wordt een communicatieplan ontwikkeld. Het communicatieplan bevat grofweg de volgende onderdelen: - Communicatiestrategie - Doelgroepen - Boodschap - Middelen - Planning - Organisatie - Kosten - Evaluatie Bij de uitvoering ervan worden de communicatiemiddelen van de partners ingezet en die kunnen bestaan uit: - Folders, posters en flyers - nieuwsberichten op websites - Lokale en social media - informatie aan patiënten via zorgverleners - informatiebijeenkomsten - etc. De partijen worden hierin ondersteund met de opgedane kennis over de doelgroep en ervaring met het inzetten van de verschillende middelen. De ondersteuning is afhankelijk van de aanwezigheid en kennis van lokale communicatieafdelingen en/of personen.

8 5. Evaluatie en onderzoek Vanuit de coöperatie worden gegevens verstrekt over gebruik van de website, aantal bezoekers, agenda s of gemaakte matches tussen vraag- en aanbod. Sommige leden verlangen echter een uitgebreidere evaluatie of onderzoek naar de effecten. Bij evaluatie gaat het bijvoorbeeld om de geleerde lessen van de implementatie of gebruikservaringen. Bij onderzoek kan het gaan om effectmetingen, bijvoorbeeld wat de impact van de software is op een gebruiker(sgroep) of het effect op de zorgbehoefte in een populatie. Een aparte module wordt aangeboden om vooraf de maatschappelijke effecten van de interventie in kaart te brengen, zodat gedurende de implementatie daarop gestuurd kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SROI-methode (social return on investment) via Social EvaluatorTM. Hierin wordt de verwachte SROI bepaald door de inzet of investering te relateren aan de uitkomsten bij de verschillende stakeholders (gebruikers, gemeenten, samenleving, etc.). 6. Projectmanagement Wanneer sprake is van meerdere locaties of instellingen, of voor afstemming tussen meerdere van bovenstaande programma s kan ook ondersteuning worden geboden voor algeheel projectmanagement. Zowel projectleiding als de ondersteuning hiervan, maar ook meer uitvoerende taken worden aangenomen. Hiervoor worden ervaren adviseurs ingezet die een heldere projectstructuur neerzetten, een beleidsplan ontwikkelen en een planning en begroting opstellen. Vervolgens wordt de voortgang bewaakt en eventueel kennis en taken overgedragen na afloop van de projectperiode.

9 Vital Innovators Vital Innovators is een sociale onderneming gericht op het verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. Samen met zorgorganisaties en andere partners werkt zij aan innovaties die kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven. Vital Innovators is gelieerd aan VitaValley (een innovatienetwerk in de zorg) en hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling en begeleiding van (digitale) initiatieven op het gebied van zorg- en welzijn. Onder andere initiatiefnemer/oprichter van Pazio (gezondheidsportaal), Mantelzorgplaats / Helpjemee (daarmee founder van de WeHelpen coöperatie), MentalShare (GGZ-eHealth), Abakus (fysiotherapie) en Dieetinzicht. Tevens participerend in lokale projecten als Twentse Aanpak Verzorgd Wonen (TPLZ) en AnderZ in Zorg en landelijk in Zorgportaal Dementie in het kader van Deltaplan Dementie. Vital Innovators is expert partner van Social Evaluator. Deze ervaring willen zij inzetten om gemeenten te ondersteunen in hun aanpak voor het inzetten van digitale hulpmiddelen ter versterking van het beleid op het gebied van zorg en welzijn.

10 Bureauvijftig Bureauvijftig is een adviesbureau voor 50+ marketing en communicatie, gevestigd in Utrecht. Bureauvijftig vertaalt inzichten in de 50+ doelgroep(en) naar proposities, concepten en campagnes. Van de reisbranche tot automotive, van ouderenorganisaties tot de zorg. Zij hanteert daarbij haar eigen herkennen, verbeelden en bereiken -model en heeft een eigen 50+ consumenten panel ter beschikking waarin voortdurend onderzoek wordt gedaan. Klanten zij o.a. Auping, Viva! Zorggroep, het Noors Verkeersbureau en Kuoni travel. Bureauvijftig is één van de founders van de coöperatie. In 2009 werd een eerste versie van Helpjemee.nl ontwikkeld. Gezien de grote rol die zorg speelt in de leefwereld van 50-plussers en de persoonlijke ervaringen van de directeur van Bureauvijftig met mantelzorg (moeder met MS) sloot Helpjemee.nl als maatschappelijk project prima aan bij de werkzaamheden van Bureauvijftig. Het project werd tot medio 2012 samen met Mezzo en VitaValley verder ontwikkeld en vervolgens aan de coöperatie toevertrouwd. De opgedane kennis in de marketing van mantelzorg en informele zorgdiensten en tools zet Bureauvijftig nu graag in om lokaal te implementeren.

11 Relatie tot WeHelpen Wehelpen is ontstaan na een fusie tussen Caire.nu en Helpjemee.nl. Helpjemee.nl was een initiatief van Bureauvijftig en VitaValley, samen met Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. VitaValley en Bureauvijftig zijn beiden founder van de nieuwe coöperatie Wehelpen. Gezamenlijk hebben zij een drietal grote pilots uitgevoerd, waaronder in Rotterdam (met Lelie zorggroep en Stichting IJsselwijs), Amsterdam (Cliëntenbelang Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Agis) en Utrecht (Gemeente Utrecht en UMC Utrecht). Daarnaast zijn veel aanpalende activiteiten bij zorginstellingen, zorgverzekeraars en gemeenten uitgevoerd. Na de inbreng van Helpjemee in de Coöperatie WeHelpen zijn de partijen naast bestuurlijk betrokken, vooral geëngageerd zetten zij de opgedane kennis in voor verdere implementaties.

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma Handleiding voor hbo s en hun regionale zorgpartners Christelijke Hogeschool Windesheim Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Kenniscentrum Gezondheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4 Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici Overdracht dorpsportaal Open in verbinding september 2013 Versie V4 Auteur(s): Guido van Alphen (TriVici), Martijn Ledegang (Provincie Fryslân),

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie