8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184, Onderwerp: Subsidieaanvraag Woerden Marketing 8661 Geraadpleegd consulent Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten Financieel: Ja Juridisch Nee Personeel Nee Communicatie Nee ICT Nee Inkoop: Nee Datum: 16 december 2013 Nummer: 13A Advies: Besluit 1. In te stemmen met subsidiëring en uitvoeringsovereenkomst met Woerden Marketing 2. Garant te staan voor 12 UIT-agenda s vanuit budget Evenementen beschikbaar te stellen uit aanjaagbudget Recreatie voor productontwikkeling 4. Structurele verhoging budget naar op te nemen als nieuw beleid in het voorjaarsoverleg t.b.v. begroting Paraaf team-manager: Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: - wethouder Duindam

2 Inleiding: In 2012 is door uw college een Marketingplan vastgesteld. Daarna is de marketing van Woerden in een versnelling gekomen. Dit heeft alles te maken met de komst van Woerden Marketing en het besef van het belang en de reikwijdte van Citymarketing bij een ieder. Met Woerden Marketing was een uitvoeringsovereenkomst voor 2012 en 2013 afgesloten. Er dient een nieuwe overeenkomst voor 2014 te worden gesloten met een hieraan gekoppeld subsidiebedrag. Woerden Marketing heeft hiertoe een projectplanning en begroting ingediend. Deze stukken zijn op ons verzoek aangevuld met een oplegnotitie. Landelijke trend: Een drietal ontwikkelingen valt op, naast promotie richten de gemeentes zich meer op, het versterken van het product; het daadwerkelijke aanbod van de stad verbeteren. Men zoekt naar een meer integrale benadering. Ten tweede wordt citymarketing steeds meer regionaal ingestoken. Steden zoeken sterker verbinding met hun omgeving om zich gezamenlijk op de kaart te zetten, regiogemeenten en regionale platforms. Ten derde is er in de collegeakkoorden meer aandacht voor de organisatie van citymarketing. Een groot aantal steden geeft aan samenwerking met partners te willen zoeken of deze samenwerking te versterken. Bevoegdheid: Het college is op grond van de Algemene subsidieverordening Woerden bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen. Het college besluit over voorschriften en voorwaarden die aan de verstrekking verbonden kunnen worden en over het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst. Beoogd effect: Een goed imago draagt sterk bij aan de sociale en economische ontwikkeling van de stad. Woerden heeft veel te bieden aan bewoners, bezoekers, bedrijven en haar werknemers. Probleem is echter dat veel mensen veel informatie niet hebben. Ook wordt nog niet op een eensluidende wijze over Woerden gecommuniceerd. Daar is marketing voor nodig. De aanvraag kan gesplitst worden in een basis: 1.1 projectmanagement 1.2 en in producten/projecten 1.5 Uit-agenda 1.6 productontwikkeling toerisme en recreatie Wat er concreet gedaan moet worden en de kosten treft u aan bij argumenten. We vinden de marketing van Woerden en de marketing van de regio belangrijk voor onze economie en hebben de ambitie uitgesproken het gemiddelde voorbij en hoofdstad van het Groene Hart. Om meer te kunnen doen dat een basis is in de toekomst meer budget nodig. Zie 1.8 In 2013 genereerde Woerden Marketing aan inkomsten uit de samenleving. De Stichting creëerde een economische spin-off van door 480 toeristen naar Woerden te halen. Door BeleefWoerden.com werden er op toeristisch niveau in een jaar tijd mensen bereikt. Argumenten:

3 1.1 Projectmanagement Woerden Marketing Overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst is Woerden Marketing gestart met het onderzoeken van het DNA van Woerden en dit vast te leggen in een Merkpaspoort. Het Merkpaspoort is op 4 december gepresenteerd aan diverse partners. De kernwaarden, de kernwoorden en de belevingsvormen zijn nu bekend, maar dienen ook uitgedragen te worden. Er is een zaadje geplant, maar als we het niet koesteren en voeden gaat het mis. Er zullen middelen ingezet moeten worden om het Merk Woerden verder op de kaart te zetten. Om Woerden marketing te kunnen behouden is er een basis aantal uren door Woerden Marketing nodig die niet door gecalculeerd kunnen worden naar producten/projecten. Uren voor onderzoek, overleg, afstemmen, onderhandelen, presentaties geven, netwerken, samenwerking ofwel projectmanagement. Aangevraagde uren is 2x 6 uur per week ( 45,--/uur). Dit aantal komt mij qua absoluut minimum reëel over Overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst is Woerden Marketing gestart met de lancering van de website Hier is veel werk aan verricht. Woerden Marketing heeft aangegeven dat de website qua database vele malen beter is. Qua achterkant van BeleefWoerden.com willen ze overstappen naar GroeneHart.nl om zo meer mogelijkheden te hebben. De voorkant van BeleefWoerden.com verandert niet. Bovendien willen ze een koppeling maken naar de VVV database Ons doel met Citymarketing was altijd om de data binnen Woerden zoveel mogelijk te koppelen en Woerden op één manier naar buiten te brengen. Nu kunnen we een volgende stap maken door data op meerdere belangrijke sites vindbaar te maken. Voordeel: scheelt uiteindelijk uren/onderhoudsbudget voor Woerden Marketing, dus voor ons Nadeel: verdienmodel zit met name bij GroeneHart.nl In 2014 is het ook van belang om de online portal continu te ontwikkelen, te actualiseren en te beheren. N.B. Woerden Marketing is niet verantwoordelijk voor de regiomarketing. De stichting Merk en Marketing is verantwoordelijk voor de marketing van het Groene Hart. 1.3 uitvoeringsovereenkomst 2014 Bovengenoemde werkzaamheden zijn de werkzaamheden die door de gemeente gefinancierd dienen te worden. Duidelijk is geworden dat het bedrijfsleven sterk behoefte heeft aan een marketingorganisatie, maar alleen bereid is mee te betalen aan specifieke producten. De uitvoeringsovereenkomst 2014 is op deze basis ingezet. De subsidieaanvraag behelst: 12 uur per week projectmanagement Beleefwoerden.com door ontwikkelen, actualiseren en beheren totaal afgerond De subsidie wordt als eenmalige subsidie afgedaan. 1.4 productontwikkeling Woerden Marketing (algemeen-buiten uitvoeringsovereenkomst) Naast bovengenoemde werkzaamheden is ook sprake van productontwikkeling. Deze producten worden afgenomen en gefinancierd door ondernemers en organisaties. Te denken valt aan profielen, specifieke communicatiemiddelen, projecten etc. Geschatte inkomsten voor 2014 zijn De gemeente kan ook afnemer zijn van producten of projecten. De financiering hiervan komt uit diverse budgeten (economische zaken, cultuur, verkeer, recreatie & toerisme, evenementen, archeologie, representatie etc.) Belangrijk is dat onze organisatie bekend is met de kennis en mogelijkheden die Woerden Marketing kan bieden. De subsidieaanvraag behelst een aantal producten (zie 1.5 en 1.6): Deze producten worden in algemeenheid wel genoemd in de Uitvoeringsovereenkomst, maar zullen afzonderlijk afgenomen worden. Het overzicht is qua projecten/producten ook niet compleet. Zo is Woerden Marketing betrokken bij Woerden Limesknooppunt ook dergelijke producten/projecten worden niet opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. 1.5 Uit-agenda Met subsidie van het project Cultuur op maat is in 2013 gestart met een flyer met aan de ene kant een aankondiging van een evenement en op de andere kant een overzicht van ook kleinere evenementen die in die periode plaats zouden vinden. Voordeel van de flyer was juist ook die aandacht voor andere evenementen met kleinere budgetten.

4 De flyer willen we ook in 2014 behouden, maar dan in een ander jasje en een andere frequentie. We willen hem nu in ieder geval maandelijks laten verschijnen. De kosten kunnen gedrukt worden omdat de organisatie van het evenement dat groot wordt aangekondigd voor de verspreiding dient te zorgen. Wel willen we een mailinglijst opzetten waardoor bijvoorbeeld ook Bed&Breakfast een aantal flyers bij TIP kan ophalen. Ook willen we VVV s en TIP s in de regio een aantal toesturen. Juni en september zijn de belangrijkste evenementenmaanden. Mogelijk dat er dan meerdere flyers verschijnen. Onderzocht zal worden of andere (commerciële) partijen mee willen liften op de Uit-agenda zodat de kosten in de toekomst beperkt worden. Aandachtspunt is dat acquisitie tijd kost waardoor de kosten ook weer zullen stijgen. In de subsidieaanvraag wordt uitgegaan van 12 flyers opmaak en druk voor 3.432,-- Dit product kan gefinancierd worden vanuit het budget evenementen. Mijn advies is dat wij als gemeente garant staan voor 12 flyers. Op het moment dat flyers afgenomen worden door organisaties wordt het bedrag voor ons lager. 1.6 Productontwikkeling toerisme en recreatie Conform de uitvoeringsovereenkomst van de gemeente Woerden met het Toeristen Informatie Punt heeft Woerden Marketing (WM) samen met TIP een aantal producten, zoals arrangementen ontwikkeld. Daarnaast verstaat WM onder producten het ontsluiten van informatie voor het TIP op BeleefWoeden.com, het ontwikkelen van een tourmanual voor touroperators en het realiseren van 3 flyers over Woerden op het gebied van eten en drinken, overnachten en zien en doen. Over het ontwikkelen van arrangementen is een nauwe samenwerking met het TIP belangrijk. In een separaat voorstel wordt, na overleg tussen gemeente, Woerden Marketing en TIP, een advies gegeven over de toekomstige rolverdeling van Woerden Marketing en TIP op het gebied van productontwikkeling. Voor het jaar 2014 wordt een subsidiebedrag gevraagd van ontsluiten informatie TIP op BeleefWoerden.com Arrangementen Tourmanual voor touroperators flyers over Woerden Het bestaande budget biedt hiervoor geen ruimte. Om tegemoet te komen aan de vraag van Woerden Marketing wordt door de beleidsadviseur Recreatie en Toerisme voorgesteld een deel van deze aanvraag eenmalig te dekken uit het aanjaagbudget recreatie. Dit budget is er in principe voor bedoeld om nieuwe initiatieven vanuit van uit de samenleving eenmalig te stimuleren. Haar voorstel luidt hiervoor beschikbaar te stellen voor Over de exacte besteding (wat is het urgentste en heeft meeste effect) zullen nadere afspraken worden gemaakt. 1.7 andere plannen 2014 van gemeentezijde op gebied van citymarketing Buiten de subsidie aanvraag van Woerden Marketing bestaan er voor 2014 binnen het beleidsveld Citymarketing plannen voor o.a. Betere bewegwijzering en het verleiden van mensen vanaf A12 naar Woerden vanaf spoor naar Woerden Een vervolg op De Weelde van Woerden met als extra thema Gastvrijheid Tevens moeten nu al plannen gemaakt worden over le Grand Depart van de Tour de France in Utrecht. Komt de Tour door Woerden? Ook als dat niet het geval is, is het wel belangrijk hoe wij als gemeente hier op aan kunnen haken met ondernemers en evenementenorganisaties. Bij deze projecten zal Woerden Marketing zeker gevraagd worden welke rol zij kunnen spelen. Voorts blijft er altijd behoefte aan een werkbudget voor onvoorziene en spontane zaken. Samenvattend financieel overzicht binnen budget Citymarketing Budget Citymarketing 2014 Basis Woerden Marketing projecten Verleiding vanaf A12, station Incl. welkom bord entree stad Weelde van Woerden - vervolg Tour en Woerden Spontane zaken Conferenties bijwonen e.d.

5 Duidelijk is dat het resterende bedrag voor City Marketing in 2014 erg beperkt is. Vanuit andere taakvelden zal (mee)gefinancierd moeten worden om projecten als het verleiden van reizigers om van de A12 en uit de trein te komen mogelijk te maken. In overleg met de betreffende budgethouders en portefeuillehouders zullen keuzes gemaakt worden over het al dan niet door laten gaar van deze plannen. Dit staat buiten de voorliggende subsidieaanvraag, maar maakt het beeld wel compleet. 1.8 toekomst We vinden de marketing van Woerden belangrijk voor onze economie en hebben de ambitie uitgesproken het gemiddelde voorbij en hoofdstad van het Groene Hart te zijn. Om meer te kunnen doen dan een basis is in de toekomst meer budget nodig. Woerden Marketing geeft zelf aan dat een bedrag van voor een stad van onze omvang reëel is. In de komende drie jaar investeert bijvoorbeeld de gemeente Roermond ( inwoners) in totaal om Roermond op de kaart te zetten. Veenendaal ( inwoners) stelde de eerste 2 jaar een budget van beschikbaar en daarna structureel per jaar. De CityMarketing richt zich nu op bewoners en bezoekers en met name op het gebied van recreatie en toerisme/cultuur/evenementen/winkelen. CityMarketing is breder. Verwachtingen op dat gebied kunnen nu niet waargemaakt worden en worden om die reden ook niet gewekt. Bij het Voorjaarsoverleg dient een structurele verhoging van het budget opgenomen te worden als nieuw beleid in het voorjaarsoverleg t.b.v. begroting Ik stel voor het budget structureel te verhogen naar Dit budget is dan zowel voor managementuren als voor producten/projecten. De besteding wordt omschreven in een later op te stellen uitvoeringsovereenkomst 2015 en volgende jaren. Kanttekening: Punt van aandacht is het beschikbare budget. Uit het budget Citymarketing ( ) is voor 2013 en 2014 eenmalig ook een bedrag van in totaal beschikbaar gesteld voor Merk en Marketing Groene Hart. Dit was eenmalig, vanaf 2015 moet er een structureel budget komen voor Merk en Marketing Groene Hart Hierover wordt uw college geadviseerd in een separaat voorstel.. De basisactiviteiten van Woerden Marketing dienen uit dit budget bekostigd te worden. Dat kan voor het komende jaar nog net door de bijdrage voor de regiomarketing uit het huidige jaarbudget te betalen. De afname van producten moet uit andere budgetten. Hier valt wat voor te zeggen, maar het kost dan meer tijd en overredingskracht om budgeten bij elkaar te sprokkelen. We vinden marketing steeds belangrijker en willen er steeds meer mee doen maar dan dient het budget wel mee te groeien. In plaats van denken vanuit doelen worden we nu helaas gedwongen te zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen van het budget. Het is ook aan Woerden Marketing om te blijven zoeken naar verdienmodellen. Omdat we Woerden Marketing bestaansrecht willen geven gaat dit ten koste van producten die we ook voor ogen hadden. Deze zullen moeten wachten tot volgende jaren. Zo werd de afgelopen jaren 4x per jaar een pagina grote advertentie geplaatst in recreatieve kranten om Woerden zichtbaar te maken. De totale kosten hiervan bedragen inclusief opmaak etc ,--. In 2014 kunnen we dit niet doen. Jammer, want adverteren trekt bezoekers en is goed voor de economie van Woerden in zijn geheel. Het project De verleiding kan alleen doorgang vinden als er budget van andere teams beschikbaar gesteld kan worden. In de subsidieaanvraag zijn als inkomsten opgenomen: Bijdrage participatie TIP voor online Marketing bijdrage participatie Beleef Woerden profielen bijdrage via derden bijdrage arrangementen Financiën: Zie kanttekeningen

6 Uitvoering: Zie Uitvoeringsovereenkomst 2014 Communicatie / Website: Inmiddels is een link op de website gemaakt naar de website Met het team communicatie worden afspraken gemaakt over het gebruiken van de pay off Woerden, hoofdstad van het Groene Hart Belangrijk is dat onze organisatie bekend is met de kennis en mogelijkheden die Woerden Marketing kan bieden. Dit kan in team overleggen of via een centrale presentatie. Hier worden nog nadere afspraken over gemaakt. Ondernemingsraad: -- Samenhang met eerdere besluitvorming: Marketingplan 2012 Bijlagen: 1. Subsidieaanvraag 2014 Woerden Marketing ( ) 2. Aanvulling subsidieaanvraag 2014 Oplegnotitie en projectverslag Woerden Marketing ( ) 3. Aanbevelingsbrief Citymarketing door Stichting Woerden Marketing ( ) 4. Marketingplan 2012 gemeente Woerden (13i.05390) 5. Uitvoeringsovereenkomst Marketing Woerden 2014 (13i.05391)

7 Van: Dam, Caroline Verzonden: maandag 30 september :40 Aan: Stadhuis Onderwerp: FW: Subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlagen: Projectplanning en begroting Citymarketing.2014 DEF.pdf graag bijlage inboeken Met vriendelijke groet, Carolien van Dam Accountmanager Binnenstad Gemeente Woerden Gemeente Woerden Postbus 45, 3440 AA Woerden Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden Telefoonnummer SEP, 2013 Oorspronkelijk bericht Van: Kitty Kusters - Woerden Marketing <kittv(5>woerdenmarketinq. nl> Verzonden: ma :22 Onderwerp: Subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlage: Projectplanning en begroting Citymarketing.2014 DEF.pdf Aan: Dam, Caroline Hierbij nog een digitale versie! Groetjes... Met vriendelijke groet. Gemeente Woerden Woerden Marketing Kitty Kusters Tel: kitty (5)woerdenmarketing.nl Website: Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 02/10/2013 Bezoekadres: Bleek GV Woerden Postadres: Kretakade BA Woerden 1

8 i 4

9 1. Inleiding subsidie-aanvraag 2. Gerealiseerde projecten Citymarketing voor Woerden 4. Samenwerking 5. Verantwoording 6. Projectteam 7. Begroting Pagina 1

10 i Inleiding Sttbsidiesanwaag 2014 In 2013 hebben Kitty Kusters en Alex Kok toegewerkt naar de opbouw van City Marketing voor Woerden en haar dorpskernen, met als doel de economie van de stad te bevorderen. Door de uitvoer van meerdere projecten van de gemeente Woerden en vanuit de samenleving is Woerden op de kaart gezet. Dit resulteerde in de cultuur, toeristen en recreatiesector in betere samenwerkingen op lokaal en regionaal niveau. In 2013 beschreef Woerden Marketing door het creëren van een Merkpaspoort, de identiteit van Woerden. Door het uitvoeren van een communicatieplan zal dit paspoort zijn plek vinden binnen de samenleving, Het voornaamste doel van deze subsidieaanvraag 2014 is om de identiteit te waarborgen en over te gaan tot profilering van Woerden, de hoofdstad van het Groene Hart. Pagina 2

11 ierealiseerde projecten Woerden Hoofdstad van het Groene Hart; Project cultuur op maat; Uit-agenda online en offline; Arrangementen; De identiteit van Woerden is beschreven in het merkpaspoort, welke in november 2013 gepresenteerd wordt; De informatieve website is gelanceerd; Co-creaties zijn aangegaan met organisaties van evenementen teneinde de diversiteit van aanbod van cultuur, activiteiten en evenementen te verbreden. Pagina 3

12 :'1, remarketing voor Woerden Woerden Marketing is de marketing en promotie-organisatie voor de gemeente Woerden, haar bedrijven en producten. Hierdoor bedienen we inwoners, bezoekers en bedrijven van de stad en gemeente woerden. Een van onze belangrijkste taken, is het proactief ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën die de gemeente Woerden en het merk Woerden versterken bij inwoners, bezoekers, toeristen en het bedrijfsleven. Subsidie aanvraag Woerden Marketing 2014 Om de marketing communicatie van de gemeente Woerden consistent uit te voeren is door Woerden Marketing in 2013 een merkpaspoort en een communicatieplan ontwikkeld. In 2014 zullen de kernwaardes uit het merkpaspoort en communicatieplan worden bewaakt en geactualiseerd. Op basis van het in 2013 geschreven communicatieplan zullen aanvullend marketingplannen en strategieën worden ontwikkeld die in 2014 leiden tot de concrete uitvoer en daarmee het uitdragen van de campagne: "Beleef Woerden, Hoofdstad van het Groene Hart'. In 2014 wordt het citymarketingplan gerealiseerd. Een geactualiseerd plan goedgekeurd door de Woerdense gemeenteraad. Het nieuwe plan bouwt voort op eerder gemaakte keuzes. De focus zal liggen op het creëren van een substantiële bijdrage aan de lokale economie in Woerden door het professioneel voeren van actieve citymarketing. Pagina 4

13 Hoofddoelen Ontwikkelen, coördineren en realiseren van promotie en marketing voor Woerden; Woerden eenduidig en consistent positioneren als Hoofdstad van het Groene Hart; Stimuleren van toeristisch recreatieve sector; Stimuleren van co-creaties tussen lokale en regionale partijen; Co-creaties aangaan en relaties onderhouden binnen en buiten Woerden; Door ontwikkelen en uitvergroten van content en strategie rondom "BeleefWoerden.com". Subdoelen Verantwoord dragen van titel 'Hoofdstad van het Groene Hart', door; o Stimuleren van toeristisch-recreatieve marketing voor het Groene Hart; o Het leveren van bijdrage aan waardevolle economie in het Groene Hart; o Co-creaties aangaan met gemeente en partijen binnen het Groene Hart. Voor de uitvoer en bewaking van de omschreven doelen en de realisatie van het citymarketinglan vraagt Woerden Marketing euro (zeggen negenenzestig duizend tweehonderd en vijftig euro) subsidie aan. Met deze bijdrage kan Woerden Marketing uitvoer geven van de gevoerde doelstellingen. Pagina 5

14 ,00 Ontwikkeling, coördinatie en realisatie BeleefWoerden, Hoofdstad van het Groene Hart ,00 Communicatie inzet Cultuur, Recreatie en Toerisme 5.640,00 Door-ontwikkeling BeleefWoerden.com ,00 Coördinatie en redactie BeleefWoerden.com ,00 Co-creaties, product ontwikkeling en Arrangementen, Recreatie en Toerisme ,00 Merkpaspoort en beeldbank, bewaken en actualiseren ,00 Stimuleren en realiseren co-creaties tussen lokale en regionale partijen samenleving ,00 Ondersteuning Sales Toeristen Informatie Puntt.a.v. online marketing ,00 Projectontwikkeling en overleg met Gemeente Woerden t.b.v. Citymarketing 2.500,00 Bijdrage Participatie TIP voor online marketing 5.000,00 Bijdrage participatie BeleefWoerden profielen 6.000,00 Bijdrage via derden, partners in promotie, subsidieverstrekkers 1.500,00 Bijdrage arrangementen Toevoeging: In het kader van een sterke samenleving hebben de initiatiefnemers van Woerden Marketing gekozen in 2014, voor de omschreven projecten, hun uurtarief, te verlagen van 95 naar 45 euro per uur, excl. BTW. Dit ten aanzien van een betere balans tussen inkomsten en subsidie. Pagina 6

15 4 Samenwerkingsve rbaxtden Woerden Marketing werkt continu aan co-creaties en werkt samen met vele organisaties. Naast inkomst- en marketing gerelateerde samenwerkingen heeft de stichting een Advies commissie, bestaande uit voorzitters en/of bestuursleden van de cultuur organisaties en diverse instellingen en bedrijven in Woerden. Deze commissieleden geven advies aan Woerden Marketing en dragen standpunten en visies uit. Enkele organisaties: Stadsmuseum Toeristisch Informatiepunt Stichting Vrienden van Woerden Het Klooster Stichting Woerden Promotie De Boerinn Kameryck Woerden Bruist Stadshart Woerden Intermediair vastgoed en Retail Accountmanager binnenstad Jan Hendriks, Nieck Engelhard, Stephanie Rompa Mees Weststrate Leontien Wiering Jos van Riet Hendrik Jan Hoogendoorn Hans Voorn Ed Breuren Gineke van Kesteren Gerard Kremers Carolien van Dam Het doel van de samenwerking is het uitdragen van het merk Woerden op een eenduidige en consistente manier. Hierbij is het noodzakelijk dat partijen samenwerken om tot een succesvolle eenduidige marketingstrategie te komen. Pagina 7

16 5 Verantwoordingsrapportage Woerden Marketing zal voldoen aan de gestelde verantwoordingsregistratie. Woerden Marketing heeft daarnaast een raad van toezicht, bestaande uit tenminste drie personen die samen met Woerden Marketing de verantwoordingsregistratie en jaarstukken van de Stichting Woerden Marketing mede ondertekent. Aanvullend op de verantwoordingsregistratie vind ertussen gemeente en Woerden Marketing tweewekelijks een overleg plaats met de accountmanager Carolien van Dam. Meetresultaten * Bezoekcijfers BeleefWoerden.com * Bezoekcijfers TIP website op BeleefWoerden.com * Cijfers gebruik merkpaspoort en beeldbank via Woerdenmarketing.nl * Verkoopresultaten Pagina 8

17 6 Team Woerden Marfeeti» j *' sters Bestuurslid Citymarketing - Toerisme recreatie Ilex Kok Bestuurslid Citymarketing Online strategie tan ja V eld huizen Marketing Medewerker Citymarketing - Toerisme recreatie Freelance - Online Marketing - Sales ondersteuning Vrijwilliger Redactie Fotografie Mareijn, tie Wit - Vrijwilliger Redactie Stagiair - Marketing & Communicatie Pagina 9

18 Van: Dam, Caroline Verzonden: maandag 18 november :36 Aan: Stadhuis Onderwerp: FW: Oplegnotitie bij subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlagen: Oplegnotitie 2014.docx; Projecten 2013 overzicht.pdf graag bijlagen inboeken Met vriendelijke groet, Carolien van Dam Accountmanager Binnenstad Gemeente Woerden < n 1 fi Gemeente Woerden Postbus 45, 3440 AA Woerden Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden Telefoonnummer ^ 1 8 NOV Afschr.: C J.i)o»^i B.VIXj Oorspronkelijk bericht Van: Kitty Kusters - Woerden Marketing woerdenmarketinq.nl> Verzonden: ma :42 Onderwerp: Oplegnotitie bij subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlage: Oplegnotitie 2014.docx, Projecten 2013 overzicht.pdf Aan: Dam, Caroline CC: Duindam, Bob Alex Kok - Woerden Marketing Beste Carolien, Hierbij sturen wij je een oplegnotitie behorende bij de subsidieaanvraag 2014 toe. Deze oplegnotitie is verzorgd na een gesprek met Bob Duindam inzake de continuering van Citymarketing Woerden. Tevens sturen wij een projectverslag 2013 mee, waarin te zien is wat wij als organisatie met de inzet van subsidie voor BeleefWoerden.com en Citymarketing hebben gerealiseerd tot nu toe aan marketing voor Woerden. Mochten er nog vragen zijn nav deze oplegnotitie, dan horen wij dit graag zodat we e.e.a. nog kunnen toelichten. Wij zien wij jullie reactie tegemoet. Met vriendelijke groet. Gemeente Woerden Woerden Marketing Kitty Kusters Tel: Website: Bezoekadres: Bleek GV Woerden Postadres: Kretakade BA Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 19/11/2013 1

19 Wffi i 7////

20 1 I Het jaar 2013 is een jaar waarin de bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Stichting Woerden Marketing hard gewerkt hebben om de beoogde doelen te realiseren en vastgestelde taken uit te voeren op het gebied van marketing en promotie. Er zijn mooie projecten ontstaan, ontwikkeld en uitgevoerd. Deze projecten en haar resultaten zijn in dit verslag beschreven. Woerden Marketing heeft haar projecten verdeeld in de hoofdstukken online, offline en verbindend. Met deze verdeling wordt duidelijk welke rollen de bestuurders van Woerden Marketing aannemen en op welke gebieden zij actief zijn. Stichting Woerden Marketing wil de gemeente, opdrachtgevers en de samenleving duidelijk maken wat mogelijkheden en voordelen zijn van Citymarketing en promotie en wat er in één jaar allemaal bereikt is. Bestuurders Stichting Woerden Marketing Alex Kok en Kitty Kusters 2

21 »?>., <,-, Pas?iri3 4- BeleefWoerden.com Pagina 4 UlT-agenda-online Pagina 4 Ontsluiten stadshart profielen Pagina 4 Online promotie TIP Pagina 4 20 vergaderlocaties online Pagina 4 Woerdenmarketing.nl Pagina 5 Beeldbank Pagina 5 Nieuwsbrief Pagina 5 Offline Campagne gerenoveerde haven Pagina 6 Arrangementen voor Woerden Pagina 6 Arrangementen touroperators Pagina 6 Bezoek Woerden door Maleisiërs Pagina 6 Merkpaspoort gebruikershandleiding Pagina 7 Cultuur op maat Pagina 7 UlT-agenda - offline Pagina 7 Realisering Woerden hoofdstad van het Groene Hart Pagina 7 Limes project Pagina 8 Adviescommissie Pagina 8 Gerard Kremers Intermediair vastgoed & Retail Pagina 8 Kantoor, team en bedrijfsstructuur Pagina 8 Pop-up locatie nieuwjaarsbijeenkomst Pagina 8 Verbindend Citymarketing raadsleden Pagina 9 Contacten met Bed and Breakfast Pagina 9 Make-A-Wish promotie Pagina 9 Regionale samenwerking Pagina 9 Rijnstraat Pagina 9 I Pa&ina 10 3

22 o e i s e f w V o e r cl e n. c o m Voor het online portaal is een behoorlijke volledigheid van aanbod op het gebied van recreatie, winkelen, uitgaan, kunst en cultuur gegenereerd. Er staan ondertussen 477 verschillende locaties online. Inmiddels is een uitgebreide en volledige website en zijn op het gebied van toerisme ook de items arrangementen en vergaderlocaties aan toegevoegd. In 2013 heeft de website unieke bezoekers getrokken. Vanaf de start in oktober 2012 kan geconcludeerd worden dat het gebruik van de site sterk groeiend is. UIT-agenda - online Tijdens het project Cultuur op Maat is er een goede start gemaakt met de ontwikkeling van een online Uit-agenda op In de loop van 2013 is deze uitagenda doorontwikkeld tot een krachtig medium voor alle activiteiten in Woerden. Woerden Marketing ontvangt enthousiaste reacties en medewerking vanuit recreatieve en toeristische organisaties en evenementen. De online Uit-agenda is op dit moment nog volop in ontwikkeling en Woerden Marketing werkt wekelijks hard aan de verbetering en volledigheid van de agenda. Ontsluiten stadshart profielen Woerden Marketing heeft in opdracht van BIZ-vereniging het Stadshart voor alle aangesloten winkeliers een profiel gemaakt op Dit zijn meer dan 250 winkels in het centrum van Woerden. De vindbaarheid en bereikbaarheid van deze winkels en de mogelijkheden van het centrum van Woerden worden hierdoor vergroot. Ook is aanvullende informatie gegeven over onder andere koopzondagen en parkeren, wat extra promotie voor het Stadshart genereert. Online promotie TIP Op de website is een vertaling gegeven van het online aanbod van het TIP. Zo staan er onder andere plattegronden online en is er verschillende praktische informatie te vinden. Het aanbod van recreatieve ondernemers is ontsloten en er staan verschillende arrangementen online welke in samenwerking met het TIP ontwikkeld zijn. Zoals eerder benoemd is er een actuele evenementenkalender opgezet. Er is een aparte profielpagina voor het TIP aangemaakt. Zij staan prominent boven aan de homepage. Er is een aparte profielpagina voor het museum gemaakt welke ook boven aan de homepage staat. Het verhaal van Woerden is hierin meegenomen. 20 vergaderlocaties online In opdracht van de gemeente Woerden heeft Woerden Marketing 20 vergaderlocaties online gezet op Op de website zijn deze bedrijven zichtbaar en wordt aanvullende informatie gegeven zodat er een duidelijk beeld gegeven wordt over diverse vergadermogelijkheden. Op deze manier wordt Woerden met haar centrale ligging een aantrekkelijkere locatie om te vergaderen in het centrum van Nederland. 4

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 8661 / CM. van Dam/E.P. van Andel

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 8661 / CM. van Dam/E.P. van Andel gemeente WOERDEN Gemeenteraad Gemeente Woerden 12.007774 Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postbus 45 3440 AA Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 25/04/2012 Griffie Telefoon

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Besluit 04-04-2016: Aangepast besluit. 1. Instemmen met kosteloos Partnerschap Stichting Romeinse Limes Nederland

Besluit 04-04-2016: Aangepast besluit. 1. Instemmen met kosteloos Partnerschap Stichting Romeinse Limes Nederland VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Dutting Tel nr: 8570 Nummer: 16A.00300 Datum: 23 maart 2016 Team: Ruimte Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: J. Zwaneveld; D. Viveen; C. van Dam

Nadere informatie

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel,nr,: 8327 Nummer: 14A.00619 Datum: 6 augustus 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Luyt Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 Tekenstukken: Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 8836 Geraadpleegd consulent Team: ruimtelijk

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

06-35113533 Geraadpleegd

06-35113533 Geraadpleegd VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel.nr. : 06-35113533 Geraadpleegd consulent Datum: 11 november 2013 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Geraadpleegd. Advies: Vijf leden van de Wmo-raad herbenoemen conform het reglement van de Wmo-raad.

Geraadpleegd. Advies: Vijf leden van de Wmo-raad herbenoemen conform het reglement van de Wmo-raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel.nr. : 06-35113533 Geraadpleegd consulent Datum: 9 september 2013 Afd.: onderwijs, welzijn en zorg Financieel: Tekenstukken: Ja Afschrift

Nadere informatie

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking.

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Sneep Tel.nr. : 06-22737640 Geraadpleegd consulent Datum: 4 november 2013 Team: OWZ Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: R.deJongh, C.Verhoeff,

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

Advies: bijgevoegde beantwoording van art.40 vragen van Christen Unie SGP over zondagsopening winkels door te zenden aan de gemeenteraad.

Advies: bijgevoegde beantwoording van art.40 vragen van Christen Unie SGP over zondagsopening winkels door te zenden aan de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. van Luyt Tel,nr,: 8836 Geraadpleegd consulent Datum: 14-11-2013 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R.B.H. Beumers Tel.nr. : Datum: 4 maart 2014 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.) Persoverleg: Ja 8751

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Wil jij naar aanleiding van onderstaande mail van het CCV mijn onderstaande tekst en bijlagen doorsturen naar de raadsleden:

Wil jij naar aanleiding van onderstaande mail van het CCV mijn onderstaande tekst en bijlagen doorsturen naar de raadsleden: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Lucassen, Milan woensdag 6 maart 2013 22:08 Stadhuis raadsgriffie@woerden.nl Fwd: Nieuw: website voor Raadsleden image001.gif; image002.gif; image003.gif;

Nadere informatie

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan:

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: nvt

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording van vragen van Sterk Woerden via bijgaande RIB.

Advies: instemmen met de beantwoording van vragen van Sterk Woerden via bijgaande RIB. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J. van Leer Tel.nr.: 8344 Nummer: 14A.00663 Datum: 4 september 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: Fransen, Sneep,

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 Agendapunt 06-03 Onderwerp: subsidie Veluws Bureau voor Toerisme, 2013 en 2014. Portefeuillehouder: C. van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen.

E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00700 Datum: 8 juli 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan:

Nadere informatie

Geachte leden van het griffiebureau, Zou u dit bericht vanuit City Marketing Haarlem aub door kunnen sturen aan de raadsleden?

Geachte leden van het griffiebureau, Zou u dit bericht vanuit City Marketing Haarlem aub door kunnen sturen aan de raadsleden? 1 Francolse Draijer - Zut Van: Esther Brasser Verzonden: woensdag 15 juni 2011 9:28 Aan: Griffiebureau Griffiebureau CC: Leontine Splinter Onderwerp: FW: Economische Effecten

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Mike Bouwman. wethouder de Weger. Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016

Mike Bouwman. wethouder de Weger. Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Mike Bouwman

Nadere informatie

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.01134 Datum: 22 oktober 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608

Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608 Datum: 16 juni 2015 Team: OWZ, CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: Wethouder

Nadere informatie

15R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018

15R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 20 januari 2015 Portefeuillehouder(s) : burgemeester Portefeuille(s)

Nadere informatie

C. van Dam. wethouder Haring. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 30 augustus 2016

C. van Dam. wethouder Haring. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 30 augustus 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00782 Datum: 30 augustus 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER Van: R. Broekmeulen Tel,nr, : 8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA Afschrift aan: Aantal bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

F. Steenbergen (R&B), V. Reintjes (R&B) Advies: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze via bijgaande RIB aan de raad te zenden.

F. Steenbergen (R&B), V. Reintjes (R&B) Advies: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze via bijgaande RIB aan de raad te zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00559 Datum: 27 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

In de bijlage vind u een brief van het bestuur van de regiobibliotheek n.a.v. de agenda van de commissie middelen van woensdag 18 april a.s.

In de bijlage vind u een brief van het bestuur van de regiobibliotheek n.a.v. de agenda van de commissie middelen van woensdag 18 april a.s. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Plukaard, Wendy donderdag 19 april 2012 10:26 Stadhuis FW: brief regiobibliotheek n.a.v. agenda commissie middelen 18 april a.s. Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Rick de Jongh, Alide de Leeuw (Team SD Beleid) Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden

Rick de Jongh, Alide de Leeuw (Team SD Beleid) Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00445 Datum: 10 mei 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aanbieden aan de gemeenteraad

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aanbieden aan de gemeenteraad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00158 Datum: 16 februari 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP Akkermans, Cindy CS S0 RAD: RAD120627 2012-06-27T00:00:00+02:00 BW: BW120522 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Advies: NEE. Van: L. Brekelmans Tel.nr. : Datum: 17 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten

Advies: NEE. Van: L. Brekelmans Tel.nr. : Datum: 17 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. Brekelmans Tel.nr. : Datum: 17 september 2014 8460 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Viveen, Diana; Zwaneveld, Jan Team:

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

NEE. Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 14A.00893. Datum: 18 november 2014

NEE. Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 14A.00893. Datum: 18 november 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel nr: 8661 Nummer: 14A.00893 Datum: 18 november 2014 Team: RBP Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: B. Duindam, J. Steens, B. Nap, A.

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 95439 14 oktober 2015 Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Colofon Zaaknummer : Z/15/009699 Steller(s) : N. van der

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 nummer: 2013_BW_00788 Onderwerp Merknaam en huisstijl Regiomarketing Recreatie en Toerisme Bollenstreek - vormend Beknopte samenvatting In juli 2012 is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

14R.00355. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00355

14R.00355. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00355 ^ RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 4R.00355 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 25 augustus 204 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie