8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184, Onderwerp: Subsidieaanvraag Woerden Marketing 8661 Geraadpleegd consulent Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten Financieel: Ja Juridisch Nee Personeel Nee Communicatie Nee ICT Nee Inkoop: Nee Datum: 16 december 2013 Nummer: 13A Advies: Besluit 1. In te stemmen met subsidiëring en uitvoeringsovereenkomst met Woerden Marketing 2. Garant te staan voor 12 UIT-agenda s vanuit budget Evenementen beschikbaar te stellen uit aanjaagbudget Recreatie voor productontwikkeling 4. Structurele verhoging budget naar op te nemen als nieuw beleid in het voorjaarsoverleg t.b.v. begroting Paraaf team-manager: Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: - wethouder Duindam

2 Inleiding: In 2012 is door uw college een Marketingplan vastgesteld. Daarna is de marketing van Woerden in een versnelling gekomen. Dit heeft alles te maken met de komst van Woerden Marketing en het besef van het belang en de reikwijdte van Citymarketing bij een ieder. Met Woerden Marketing was een uitvoeringsovereenkomst voor 2012 en 2013 afgesloten. Er dient een nieuwe overeenkomst voor 2014 te worden gesloten met een hieraan gekoppeld subsidiebedrag. Woerden Marketing heeft hiertoe een projectplanning en begroting ingediend. Deze stukken zijn op ons verzoek aangevuld met een oplegnotitie. Landelijke trend: Een drietal ontwikkelingen valt op, naast promotie richten de gemeentes zich meer op, het versterken van het product; het daadwerkelijke aanbod van de stad verbeteren. Men zoekt naar een meer integrale benadering. Ten tweede wordt citymarketing steeds meer regionaal ingestoken. Steden zoeken sterker verbinding met hun omgeving om zich gezamenlijk op de kaart te zetten, regiogemeenten en regionale platforms. Ten derde is er in de collegeakkoorden meer aandacht voor de organisatie van citymarketing. Een groot aantal steden geeft aan samenwerking met partners te willen zoeken of deze samenwerking te versterken. Bevoegdheid: Het college is op grond van de Algemene subsidieverordening Woerden bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen. Het college besluit over voorschriften en voorwaarden die aan de verstrekking verbonden kunnen worden en over het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst. Beoogd effect: Een goed imago draagt sterk bij aan de sociale en economische ontwikkeling van de stad. Woerden heeft veel te bieden aan bewoners, bezoekers, bedrijven en haar werknemers. Probleem is echter dat veel mensen veel informatie niet hebben. Ook wordt nog niet op een eensluidende wijze over Woerden gecommuniceerd. Daar is marketing voor nodig. De aanvraag kan gesplitst worden in een basis: 1.1 projectmanagement 1.2 en in producten/projecten 1.5 Uit-agenda 1.6 productontwikkeling toerisme en recreatie Wat er concreet gedaan moet worden en de kosten treft u aan bij argumenten. We vinden de marketing van Woerden en de marketing van de regio belangrijk voor onze economie en hebben de ambitie uitgesproken het gemiddelde voorbij en hoofdstad van het Groene Hart. Om meer te kunnen doen dat een basis is in de toekomst meer budget nodig. Zie 1.8 In 2013 genereerde Woerden Marketing aan inkomsten uit de samenleving. De Stichting creëerde een economische spin-off van door 480 toeristen naar Woerden te halen. Door BeleefWoerden.com werden er op toeristisch niveau in een jaar tijd mensen bereikt. Argumenten:

3 1.1 Projectmanagement Woerden Marketing Overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst is Woerden Marketing gestart met het onderzoeken van het DNA van Woerden en dit vast te leggen in een Merkpaspoort. Het Merkpaspoort is op 4 december gepresenteerd aan diverse partners. De kernwaarden, de kernwoorden en de belevingsvormen zijn nu bekend, maar dienen ook uitgedragen te worden. Er is een zaadje geplant, maar als we het niet koesteren en voeden gaat het mis. Er zullen middelen ingezet moeten worden om het Merk Woerden verder op de kaart te zetten. Om Woerden marketing te kunnen behouden is er een basis aantal uren door Woerden Marketing nodig die niet door gecalculeerd kunnen worden naar producten/projecten. Uren voor onderzoek, overleg, afstemmen, onderhandelen, presentaties geven, netwerken, samenwerking ofwel projectmanagement. Aangevraagde uren is 2x 6 uur per week ( 45,--/uur). Dit aantal komt mij qua absoluut minimum reëel over Overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst is Woerden Marketing gestart met de lancering van de website Hier is veel werk aan verricht. Woerden Marketing heeft aangegeven dat de website qua database vele malen beter is. Qua achterkant van BeleefWoerden.com willen ze overstappen naar GroeneHart.nl om zo meer mogelijkheden te hebben. De voorkant van BeleefWoerden.com verandert niet. Bovendien willen ze een koppeling maken naar de VVV database Ons doel met Citymarketing was altijd om de data binnen Woerden zoveel mogelijk te koppelen en Woerden op één manier naar buiten te brengen. Nu kunnen we een volgende stap maken door data op meerdere belangrijke sites vindbaar te maken. Voordeel: scheelt uiteindelijk uren/onderhoudsbudget voor Woerden Marketing, dus voor ons Nadeel: verdienmodel zit met name bij GroeneHart.nl In 2014 is het ook van belang om de online portal continu te ontwikkelen, te actualiseren en te beheren. N.B. Woerden Marketing is niet verantwoordelijk voor de regiomarketing. De stichting Merk en Marketing is verantwoordelijk voor de marketing van het Groene Hart. 1.3 uitvoeringsovereenkomst 2014 Bovengenoemde werkzaamheden zijn de werkzaamheden die door de gemeente gefinancierd dienen te worden. Duidelijk is geworden dat het bedrijfsleven sterk behoefte heeft aan een marketingorganisatie, maar alleen bereid is mee te betalen aan specifieke producten. De uitvoeringsovereenkomst 2014 is op deze basis ingezet. De subsidieaanvraag behelst: 12 uur per week projectmanagement Beleefwoerden.com door ontwikkelen, actualiseren en beheren totaal afgerond De subsidie wordt als eenmalige subsidie afgedaan. 1.4 productontwikkeling Woerden Marketing (algemeen-buiten uitvoeringsovereenkomst) Naast bovengenoemde werkzaamheden is ook sprake van productontwikkeling. Deze producten worden afgenomen en gefinancierd door ondernemers en organisaties. Te denken valt aan profielen, specifieke communicatiemiddelen, projecten etc. Geschatte inkomsten voor 2014 zijn De gemeente kan ook afnemer zijn van producten of projecten. De financiering hiervan komt uit diverse budgeten (economische zaken, cultuur, verkeer, recreatie & toerisme, evenementen, archeologie, representatie etc.) Belangrijk is dat onze organisatie bekend is met de kennis en mogelijkheden die Woerden Marketing kan bieden. De subsidieaanvraag behelst een aantal producten (zie 1.5 en 1.6): Deze producten worden in algemeenheid wel genoemd in de Uitvoeringsovereenkomst, maar zullen afzonderlijk afgenomen worden. Het overzicht is qua projecten/producten ook niet compleet. Zo is Woerden Marketing betrokken bij Woerden Limesknooppunt ook dergelijke producten/projecten worden niet opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. 1.5 Uit-agenda Met subsidie van het project Cultuur op maat is in 2013 gestart met een flyer met aan de ene kant een aankondiging van een evenement en op de andere kant een overzicht van ook kleinere evenementen die in die periode plaats zouden vinden. Voordeel van de flyer was juist ook die aandacht voor andere evenementen met kleinere budgetten.

4 De flyer willen we ook in 2014 behouden, maar dan in een ander jasje en een andere frequentie. We willen hem nu in ieder geval maandelijks laten verschijnen. De kosten kunnen gedrukt worden omdat de organisatie van het evenement dat groot wordt aangekondigd voor de verspreiding dient te zorgen. Wel willen we een mailinglijst opzetten waardoor bijvoorbeeld ook Bed&Breakfast een aantal flyers bij TIP kan ophalen. Ook willen we VVV s en TIP s in de regio een aantal toesturen. Juni en september zijn de belangrijkste evenementenmaanden. Mogelijk dat er dan meerdere flyers verschijnen. Onderzocht zal worden of andere (commerciële) partijen mee willen liften op de Uit-agenda zodat de kosten in de toekomst beperkt worden. Aandachtspunt is dat acquisitie tijd kost waardoor de kosten ook weer zullen stijgen. In de subsidieaanvraag wordt uitgegaan van 12 flyers opmaak en druk voor 3.432,-- Dit product kan gefinancierd worden vanuit het budget evenementen. Mijn advies is dat wij als gemeente garant staan voor 12 flyers. Op het moment dat flyers afgenomen worden door organisaties wordt het bedrag voor ons lager. 1.6 Productontwikkeling toerisme en recreatie Conform de uitvoeringsovereenkomst van de gemeente Woerden met het Toeristen Informatie Punt heeft Woerden Marketing (WM) samen met TIP een aantal producten, zoals arrangementen ontwikkeld. Daarnaast verstaat WM onder producten het ontsluiten van informatie voor het TIP op BeleefWoeden.com, het ontwikkelen van een tourmanual voor touroperators en het realiseren van 3 flyers over Woerden op het gebied van eten en drinken, overnachten en zien en doen. Over het ontwikkelen van arrangementen is een nauwe samenwerking met het TIP belangrijk. In een separaat voorstel wordt, na overleg tussen gemeente, Woerden Marketing en TIP, een advies gegeven over de toekomstige rolverdeling van Woerden Marketing en TIP op het gebied van productontwikkeling. Voor het jaar 2014 wordt een subsidiebedrag gevraagd van ontsluiten informatie TIP op BeleefWoerden.com Arrangementen Tourmanual voor touroperators flyers over Woerden Het bestaande budget biedt hiervoor geen ruimte. Om tegemoet te komen aan de vraag van Woerden Marketing wordt door de beleidsadviseur Recreatie en Toerisme voorgesteld een deel van deze aanvraag eenmalig te dekken uit het aanjaagbudget recreatie. Dit budget is er in principe voor bedoeld om nieuwe initiatieven vanuit van uit de samenleving eenmalig te stimuleren. Haar voorstel luidt hiervoor beschikbaar te stellen voor Over de exacte besteding (wat is het urgentste en heeft meeste effect) zullen nadere afspraken worden gemaakt. 1.7 andere plannen 2014 van gemeentezijde op gebied van citymarketing Buiten de subsidie aanvraag van Woerden Marketing bestaan er voor 2014 binnen het beleidsveld Citymarketing plannen voor o.a. Betere bewegwijzering en het verleiden van mensen vanaf A12 naar Woerden vanaf spoor naar Woerden Een vervolg op De Weelde van Woerden met als extra thema Gastvrijheid Tevens moeten nu al plannen gemaakt worden over le Grand Depart van de Tour de France in Utrecht. Komt de Tour door Woerden? Ook als dat niet het geval is, is het wel belangrijk hoe wij als gemeente hier op aan kunnen haken met ondernemers en evenementenorganisaties. Bij deze projecten zal Woerden Marketing zeker gevraagd worden welke rol zij kunnen spelen. Voorts blijft er altijd behoefte aan een werkbudget voor onvoorziene en spontane zaken. Samenvattend financieel overzicht binnen budget Citymarketing Budget Citymarketing 2014 Basis Woerden Marketing projecten Verleiding vanaf A12, station Incl. welkom bord entree stad Weelde van Woerden - vervolg Tour en Woerden Spontane zaken Conferenties bijwonen e.d.

5 Duidelijk is dat het resterende bedrag voor City Marketing in 2014 erg beperkt is. Vanuit andere taakvelden zal (mee)gefinancierd moeten worden om projecten als het verleiden van reizigers om van de A12 en uit de trein te komen mogelijk te maken. In overleg met de betreffende budgethouders en portefeuillehouders zullen keuzes gemaakt worden over het al dan niet door laten gaar van deze plannen. Dit staat buiten de voorliggende subsidieaanvraag, maar maakt het beeld wel compleet. 1.8 toekomst We vinden de marketing van Woerden belangrijk voor onze economie en hebben de ambitie uitgesproken het gemiddelde voorbij en hoofdstad van het Groene Hart te zijn. Om meer te kunnen doen dan een basis is in de toekomst meer budget nodig. Woerden Marketing geeft zelf aan dat een bedrag van voor een stad van onze omvang reëel is. In de komende drie jaar investeert bijvoorbeeld de gemeente Roermond ( inwoners) in totaal om Roermond op de kaart te zetten. Veenendaal ( inwoners) stelde de eerste 2 jaar een budget van beschikbaar en daarna structureel per jaar. De CityMarketing richt zich nu op bewoners en bezoekers en met name op het gebied van recreatie en toerisme/cultuur/evenementen/winkelen. CityMarketing is breder. Verwachtingen op dat gebied kunnen nu niet waargemaakt worden en worden om die reden ook niet gewekt. Bij het Voorjaarsoverleg dient een structurele verhoging van het budget opgenomen te worden als nieuw beleid in het voorjaarsoverleg t.b.v. begroting Ik stel voor het budget structureel te verhogen naar Dit budget is dan zowel voor managementuren als voor producten/projecten. De besteding wordt omschreven in een later op te stellen uitvoeringsovereenkomst 2015 en volgende jaren. Kanttekening: Punt van aandacht is het beschikbare budget. Uit het budget Citymarketing ( ) is voor 2013 en 2014 eenmalig ook een bedrag van in totaal beschikbaar gesteld voor Merk en Marketing Groene Hart. Dit was eenmalig, vanaf 2015 moet er een structureel budget komen voor Merk en Marketing Groene Hart Hierover wordt uw college geadviseerd in een separaat voorstel.. De basisactiviteiten van Woerden Marketing dienen uit dit budget bekostigd te worden. Dat kan voor het komende jaar nog net door de bijdrage voor de regiomarketing uit het huidige jaarbudget te betalen. De afname van producten moet uit andere budgetten. Hier valt wat voor te zeggen, maar het kost dan meer tijd en overredingskracht om budgeten bij elkaar te sprokkelen. We vinden marketing steeds belangrijker en willen er steeds meer mee doen maar dan dient het budget wel mee te groeien. In plaats van denken vanuit doelen worden we nu helaas gedwongen te zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen van het budget. Het is ook aan Woerden Marketing om te blijven zoeken naar verdienmodellen. Omdat we Woerden Marketing bestaansrecht willen geven gaat dit ten koste van producten die we ook voor ogen hadden. Deze zullen moeten wachten tot volgende jaren. Zo werd de afgelopen jaren 4x per jaar een pagina grote advertentie geplaatst in recreatieve kranten om Woerden zichtbaar te maken. De totale kosten hiervan bedragen inclusief opmaak etc ,--. In 2014 kunnen we dit niet doen. Jammer, want adverteren trekt bezoekers en is goed voor de economie van Woerden in zijn geheel. Het project De verleiding kan alleen doorgang vinden als er budget van andere teams beschikbaar gesteld kan worden. In de subsidieaanvraag zijn als inkomsten opgenomen: Bijdrage participatie TIP voor online Marketing bijdrage participatie Beleef Woerden profielen bijdrage via derden bijdrage arrangementen Financiën: Zie kanttekeningen

6 Uitvoering: Zie Uitvoeringsovereenkomst 2014 Communicatie / Website: Inmiddels is een link op de website gemaakt naar de website Met het team communicatie worden afspraken gemaakt over het gebruiken van de pay off Woerden, hoofdstad van het Groene Hart Belangrijk is dat onze organisatie bekend is met de kennis en mogelijkheden die Woerden Marketing kan bieden. Dit kan in team overleggen of via een centrale presentatie. Hier worden nog nadere afspraken over gemaakt. Ondernemingsraad: -- Samenhang met eerdere besluitvorming: Marketingplan 2012 Bijlagen: 1. Subsidieaanvraag 2014 Woerden Marketing ( ) 2. Aanvulling subsidieaanvraag 2014 Oplegnotitie en projectverslag Woerden Marketing ( ) 3. Aanbevelingsbrief Citymarketing door Stichting Woerden Marketing ( ) 4. Marketingplan 2012 gemeente Woerden (13i.05390) 5. Uitvoeringsovereenkomst Marketing Woerden 2014 (13i.05391)

7 Van: Dam, Caroline Verzonden: maandag 30 september :40 Aan: Stadhuis Onderwerp: FW: Subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlagen: Projectplanning en begroting Citymarketing.2014 DEF.pdf graag bijlage inboeken Met vriendelijke groet, Carolien van Dam Accountmanager Binnenstad Gemeente Woerden Gemeente Woerden Postbus 45, 3440 AA Woerden Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden Telefoonnummer SEP, 2013 Oorspronkelijk bericht Van: Kitty Kusters - Woerden Marketing <kittv(5>woerdenmarketinq. nl> Verzonden: ma :22 Onderwerp: Subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlage: Projectplanning en begroting Citymarketing.2014 DEF.pdf Aan: Dam, Caroline Hierbij nog een digitale versie! Groetjes... Met vriendelijke groet. Gemeente Woerden Woerden Marketing Kitty Kusters Tel: kitty (5)woerdenmarketing.nl Website: Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 02/10/2013 Bezoekadres: Bleek GV Woerden Postadres: Kretakade BA Woerden 1

8 i 4

9 1. Inleiding subsidie-aanvraag 2. Gerealiseerde projecten Citymarketing voor Woerden 4. Samenwerking 5. Verantwoording 6. Projectteam 7. Begroting Pagina 1

10 i Inleiding Sttbsidiesanwaag 2014 In 2013 hebben Kitty Kusters en Alex Kok toegewerkt naar de opbouw van City Marketing voor Woerden en haar dorpskernen, met als doel de economie van de stad te bevorderen. Door de uitvoer van meerdere projecten van de gemeente Woerden en vanuit de samenleving is Woerden op de kaart gezet. Dit resulteerde in de cultuur, toeristen en recreatiesector in betere samenwerkingen op lokaal en regionaal niveau. In 2013 beschreef Woerden Marketing door het creëren van een Merkpaspoort, de identiteit van Woerden. Door het uitvoeren van een communicatieplan zal dit paspoort zijn plek vinden binnen de samenleving, Het voornaamste doel van deze subsidieaanvraag 2014 is om de identiteit te waarborgen en over te gaan tot profilering van Woerden, de hoofdstad van het Groene Hart. Pagina 2

11 ierealiseerde projecten Woerden Hoofdstad van het Groene Hart; Project cultuur op maat; Uit-agenda online en offline; Arrangementen; De identiteit van Woerden is beschreven in het merkpaspoort, welke in november 2013 gepresenteerd wordt; De informatieve website is gelanceerd; Co-creaties zijn aangegaan met organisaties van evenementen teneinde de diversiteit van aanbod van cultuur, activiteiten en evenementen te verbreden. Pagina 3

12 :'1, remarketing voor Woerden Woerden Marketing is de marketing en promotie-organisatie voor de gemeente Woerden, haar bedrijven en producten. Hierdoor bedienen we inwoners, bezoekers en bedrijven van de stad en gemeente woerden. Een van onze belangrijkste taken, is het proactief ontwikkelen en uitvoeren van marketingstrategieën die de gemeente Woerden en het merk Woerden versterken bij inwoners, bezoekers, toeristen en het bedrijfsleven. Subsidie aanvraag Woerden Marketing 2014 Om de marketing communicatie van de gemeente Woerden consistent uit te voeren is door Woerden Marketing in 2013 een merkpaspoort en een communicatieplan ontwikkeld. In 2014 zullen de kernwaardes uit het merkpaspoort en communicatieplan worden bewaakt en geactualiseerd. Op basis van het in 2013 geschreven communicatieplan zullen aanvullend marketingplannen en strategieën worden ontwikkeld die in 2014 leiden tot de concrete uitvoer en daarmee het uitdragen van de campagne: "Beleef Woerden, Hoofdstad van het Groene Hart'. In 2014 wordt het citymarketingplan gerealiseerd. Een geactualiseerd plan goedgekeurd door de Woerdense gemeenteraad. Het nieuwe plan bouwt voort op eerder gemaakte keuzes. De focus zal liggen op het creëren van een substantiële bijdrage aan de lokale economie in Woerden door het professioneel voeren van actieve citymarketing. Pagina 4

13 Hoofddoelen Ontwikkelen, coördineren en realiseren van promotie en marketing voor Woerden; Woerden eenduidig en consistent positioneren als Hoofdstad van het Groene Hart; Stimuleren van toeristisch recreatieve sector; Stimuleren van co-creaties tussen lokale en regionale partijen; Co-creaties aangaan en relaties onderhouden binnen en buiten Woerden; Door ontwikkelen en uitvergroten van content en strategie rondom "BeleefWoerden.com". Subdoelen Verantwoord dragen van titel 'Hoofdstad van het Groene Hart', door; o Stimuleren van toeristisch-recreatieve marketing voor het Groene Hart; o Het leveren van bijdrage aan waardevolle economie in het Groene Hart; o Co-creaties aangaan met gemeente en partijen binnen het Groene Hart. Voor de uitvoer en bewaking van de omschreven doelen en de realisatie van het citymarketinglan vraagt Woerden Marketing euro (zeggen negenenzestig duizend tweehonderd en vijftig euro) subsidie aan. Met deze bijdrage kan Woerden Marketing uitvoer geven van de gevoerde doelstellingen. Pagina 5

14 ,00 Ontwikkeling, coördinatie en realisatie BeleefWoerden, Hoofdstad van het Groene Hart ,00 Communicatie inzet Cultuur, Recreatie en Toerisme 5.640,00 Door-ontwikkeling BeleefWoerden.com ,00 Coördinatie en redactie BeleefWoerden.com ,00 Co-creaties, product ontwikkeling en Arrangementen, Recreatie en Toerisme ,00 Merkpaspoort en beeldbank, bewaken en actualiseren ,00 Stimuleren en realiseren co-creaties tussen lokale en regionale partijen samenleving ,00 Ondersteuning Sales Toeristen Informatie Puntt.a.v. online marketing ,00 Projectontwikkeling en overleg met Gemeente Woerden t.b.v. Citymarketing 2.500,00 Bijdrage Participatie TIP voor online marketing 5.000,00 Bijdrage participatie BeleefWoerden profielen 6.000,00 Bijdrage via derden, partners in promotie, subsidieverstrekkers 1.500,00 Bijdrage arrangementen Toevoeging: In het kader van een sterke samenleving hebben de initiatiefnemers van Woerden Marketing gekozen in 2014, voor de omschreven projecten, hun uurtarief, te verlagen van 95 naar 45 euro per uur, excl. BTW. Dit ten aanzien van een betere balans tussen inkomsten en subsidie. Pagina 6

15 4 Samenwerkingsve rbaxtden Woerden Marketing werkt continu aan co-creaties en werkt samen met vele organisaties. Naast inkomst- en marketing gerelateerde samenwerkingen heeft de stichting een Advies commissie, bestaande uit voorzitters en/of bestuursleden van de cultuur organisaties en diverse instellingen en bedrijven in Woerden. Deze commissieleden geven advies aan Woerden Marketing en dragen standpunten en visies uit. Enkele organisaties: Stadsmuseum Toeristisch Informatiepunt Stichting Vrienden van Woerden Het Klooster Stichting Woerden Promotie De Boerinn Kameryck Woerden Bruist Stadshart Woerden Intermediair vastgoed en Retail Accountmanager binnenstad Jan Hendriks, Nieck Engelhard, Stephanie Rompa Mees Weststrate Leontien Wiering Jos van Riet Hendrik Jan Hoogendoorn Hans Voorn Ed Breuren Gineke van Kesteren Gerard Kremers Carolien van Dam Het doel van de samenwerking is het uitdragen van het merk Woerden op een eenduidige en consistente manier. Hierbij is het noodzakelijk dat partijen samenwerken om tot een succesvolle eenduidige marketingstrategie te komen. Pagina 7

16 5 Verantwoordingsrapportage Woerden Marketing zal voldoen aan de gestelde verantwoordingsregistratie. Woerden Marketing heeft daarnaast een raad van toezicht, bestaande uit tenminste drie personen die samen met Woerden Marketing de verantwoordingsregistratie en jaarstukken van de Stichting Woerden Marketing mede ondertekent. Aanvullend op de verantwoordingsregistratie vind ertussen gemeente en Woerden Marketing tweewekelijks een overleg plaats met de accountmanager Carolien van Dam. Meetresultaten * Bezoekcijfers BeleefWoerden.com * Bezoekcijfers TIP website op BeleefWoerden.com * Cijfers gebruik merkpaspoort en beeldbank via Woerdenmarketing.nl * Verkoopresultaten Pagina 8

17 6 Team Woerden Marfeeti» j *' sters Bestuurslid Citymarketing - Toerisme recreatie Ilex Kok Bestuurslid Citymarketing Online strategie tan ja V eld huizen Marketing Medewerker Citymarketing - Toerisme recreatie Freelance - Online Marketing - Sales ondersteuning Vrijwilliger Redactie Fotografie Mareijn, tie Wit - Vrijwilliger Redactie Stagiair - Marketing & Communicatie Pagina 9

18 Van: Dam, Caroline Verzonden: maandag 18 november :36 Aan: Stadhuis Onderwerp: FW: Oplegnotitie bij subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlagen: Oplegnotitie 2014.docx; Projecten 2013 overzicht.pdf graag bijlagen inboeken Met vriendelijke groet, Carolien van Dam Accountmanager Binnenstad Gemeente Woerden < n 1 fi Gemeente Woerden Postbus 45, 3440 AA Woerden Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden Telefoonnummer ^ 1 8 NOV Afschr.: C J.i)o»^i B.VIXj Oorspronkelijk bericht Van: Kitty Kusters - Woerden Marketing woerdenmarketinq.nl> Verzonden: ma :42 Onderwerp: Oplegnotitie bij subsidie-aanvraag Woerden marketing Bijlage: Oplegnotitie 2014.docx, Projecten 2013 overzicht.pdf Aan: Dam, Caroline CC: Duindam, Bob Alex Kok - Woerden Marketing Beste Carolien, Hierbij sturen wij je een oplegnotitie behorende bij de subsidieaanvraag 2014 toe. Deze oplegnotitie is verzorgd na een gesprek met Bob Duindam inzake de continuering van Citymarketing Woerden. Tevens sturen wij een projectverslag 2013 mee, waarin te zien is wat wij als organisatie met de inzet van subsidie voor BeleefWoerden.com en Citymarketing hebben gerealiseerd tot nu toe aan marketing voor Woerden. Mochten er nog vragen zijn nav deze oplegnotitie, dan horen wij dit graag zodat we e.e.a. nog kunnen toelichten. Wij zien wij jullie reactie tegemoet. Met vriendelijke groet. Gemeente Woerden Woerden Marketing Kitty Kusters Tel: Website: Bezoekadres: Bleek GV Woerden Postadres: Kretakade BA Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 19/11/2013 1

19 Wffi i 7////

20 1 I Het jaar 2013 is een jaar waarin de bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Stichting Woerden Marketing hard gewerkt hebben om de beoogde doelen te realiseren en vastgestelde taken uit te voeren op het gebied van marketing en promotie. Er zijn mooie projecten ontstaan, ontwikkeld en uitgevoerd. Deze projecten en haar resultaten zijn in dit verslag beschreven. Woerden Marketing heeft haar projecten verdeeld in de hoofdstukken online, offline en verbindend. Met deze verdeling wordt duidelijk welke rollen de bestuurders van Woerden Marketing aannemen en op welke gebieden zij actief zijn. Stichting Woerden Marketing wil de gemeente, opdrachtgevers en de samenleving duidelijk maken wat mogelijkheden en voordelen zijn van Citymarketing en promotie en wat er in één jaar allemaal bereikt is. Bestuurders Stichting Woerden Marketing Alex Kok en Kitty Kusters 2

21 »?>., <,-, Pas?iri3 4- BeleefWoerden.com Pagina 4 UlT-agenda-online Pagina 4 Ontsluiten stadshart profielen Pagina 4 Online promotie TIP Pagina 4 20 vergaderlocaties online Pagina 4 Woerdenmarketing.nl Pagina 5 Beeldbank Pagina 5 Nieuwsbrief Pagina 5 Offline Campagne gerenoveerde haven Pagina 6 Arrangementen voor Woerden Pagina 6 Arrangementen touroperators Pagina 6 Bezoek Woerden door Maleisiërs Pagina 6 Merkpaspoort gebruikershandleiding Pagina 7 Cultuur op maat Pagina 7 UlT-agenda - offline Pagina 7 Realisering Woerden hoofdstad van het Groene Hart Pagina 7 Limes project Pagina 8 Adviescommissie Pagina 8 Gerard Kremers Intermediair vastgoed & Retail Pagina 8 Kantoor, team en bedrijfsstructuur Pagina 8 Pop-up locatie nieuwjaarsbijeenkomst Pagina 8 Verbindend Citymarketing raadsleden Pagina 9 Contacten met Bed and Breakfast Pagina 9 Make-A-Wish promotie Pagina 9 Regionale samenwerking Pagina 9 Rijnstraat Pagina 9 I Pa&ina 10 3

22 o e i s e f w V o e r cl e n. c o m Voor het online portaal is een behoorlijke volledigheid van aanbod op het gebied van recreatie, winkelen, uitgaan, kunst en cultuur gegenereerd. Er staan ondertussen 477 verschillende locaties online. Inmiddels is een uitgebreide en volledige website en zijn op het gebied van toerisme ook de items arrangementen en vergaderlocaties aan toegevoegd. In 2013 heeft de website unieke bezoekers getrokken. Vanaf de start in oktober 2012 kan geconcludeerd worden dat het gebruik van de site sterk groeiend is. UIT-agenda - online Tijdens het project Cultuur op Maat is er een goede start gemaakt met de ontwikkeling van een online Uit-agenda op In de loop van 2013 is deze uitagenda doorontwikkeld tot een krachtig medium voor alle activiteiten in Woerden. Woerden Marketing ontvangt enthousiaste reacties en medewerking vanuit recreatieve en toeristische organisaties en evenementen. De online Uit-agenda is op dit moment nog volop in ontwikkeling en Woerden Marketing werkt wekelijks hard aan de verbetering en volledigheid van de agenda. Ontsluiten stadshart profielen Woerden Marketing heeft in opdracht van BIZ-vereniging het Stadshart voor alle aangesloten winkeliers een profiel gemaakt op Dit zijn meer dan 250 winkels in het centrum van Woerden. De vindbaarheid en bereikbaarheid van deze winkels en de mogelijkheden van het centrum van Woerden worden hierdoor vergroot. Ook is aanvullende informatie gegeven over onder andere koopzondagen en parkeren, wat extra promotie voor het Stadshart genereert. Online promotie TIP Op de website is een vertaling gegeven van het online aanbod van het TIP. Zo staan er onder andere plattegronden online en is er verschillende praktische informatie te vinden. Het aanbod van recreatieve ondernemers is ontsloten en er staan verschillende arrangementen online welke in samenwerking met het TIP ontwikkeld zijn. Zoals eerder benoemd is er een actuele evenementenkalender opgezet. Er is een aparte profielpagina voor het TIP aangemaakt. Zij staan prominent boven aan de homepage. Er is een aparte profielpagina voor het museum gemaakt welke ook boven aan de homepage staat. Het verhaal van Woerden is hierin meegenomen. 20 vergaderlocaties online In opdracht van de gemeente Woerden heeft Woerden Marketing 20 vergaderlocaties online gezet op Op de website zijn deze bedrijven zichtbaar en wordt aanvullende informatie gegeven zodat er een duidelijk beeld gegeven wordt over diverse vergadermogelijkheden. Op deze manier wordt Woerden met haar centrale ligging een aantrekkelijkere locatie om te vergaderen in het centrum van Nederland. 4

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie