Content beheer protocol en handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Content beheer protocol en handleiding"

Transcriptie

1 Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN CONTENTBEHEERORGANISATIE SPELREGELS TECHNISCH BEHEER & ONDERHOUD BIJLAGEN Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 2

3 1 INLEIDING Aanleiding Anderhalf jaar geleden is er een contentbeheerplan opgesteld en vastgesteld door het college (besluit van 25 januari 2006). Het doel van dit contentbeheerplan was het verbeteren van de contentbeheer structuur voor de toenmalige website en de raadsstukken. Inmiddels zijn er diverse veranderingen gaande op het gebied van e-dienstverlening met grote gevolgen voor het content beheer. Aansluiting bij de informatiestromen van de werkprocessen is gewenst. Daarbij is de huidige invulling van decentrale webcoördinatoren wat betreft combinatie van capaciteit met specifieke functie-eisen lastig. Derhalve is er besloten een aangepast contentbeheerplan op te stellen, gericht op de huidige digitale situatie van de gemeente Zevenaar. Veranderingen Er zijn in dit nieuwe content beheer plan een aantal veranderingen/wijzigingen opgenomen ten opzichte van het vorige content beheer plan, namelijk: Elk stuk content heeft een eigenaar en vervaldatum. Er wordt een escalatiemodel toegepast en in de lijn ondergebracht. Rapportage over overschrijdingen zal in de lijn worden gemonitored, net zoals bij beantwoording van brieven. Een lijnmanager wordt verantwoordelijk voor de inhoud van de content. In plaats van door decentrale webcoördinatoren wordt content direct door de eigenaren (opstellers) aangeleverd. Een centrale publicist zorgt voor eenheid in vorm en heeft de laatste regie op de tekst (niet op de inhoud!). De huidige webcoördinatoren zorgen voor een soepele overgangssituatie door de opstellers in hun eigen sector bij te staan. Eventueel wordt door één of enkelen van hen de rol van publicist overgenomen. Wat blijft hetzelfde De functietypering van de twee medewerkers die zijn aangetrokken voor ontwikkeling en beheer van de website, de contentbeheerder en de technisch adviseur (beiden intern adviseur D) blijven hetzelfde. Hun taken en functiebenaming worden wel iets aangepast. Contentbeheerplan In dit document worden de handvaten gegeven voor het inrichten van een contentbeheerorganisatie. Maar wat is nou precies contentbeheer? Alle teksten, formulieren, afbeeldingen, etc., kortom de inhoud/content van de website/intranet, zullen op een vantevoren bepaalde manier op de website geplaatst moeten worden. Er zullen dus afspraken gemaakt moeten worden over deze manier. Een andere reden waarom een contentbeheerplan opgesteld wordt is het feit dat de informatie die gepubliceerd wordt op het internet (website/intranet) de waarheid is. Om er voor te zorgen dat deze correctheid, volledigheid en actualiteit gewaarborgd blijft zal elk stuk informatie op gestructureerde Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 3

4 wijze door de juiste persoon geautoriseerd moeten worden voordat de publicatie plaatsvindt en dat elk stuk informatie op uniforme wijze beheerd wordt. Wat staat er precies in een content beheer plan? Op basis van een aantal uitgangspunten wordt het nieuwe beheer model weergegeven en toegelicht. De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken rollen worden uiteengezet. Tevens wordt een methodiek aangereikt om actualisatie doestellingen vast te stellen en te controleren. Omdat er verschillende groepen te onderscheiden zijn binnen de content beheer organisatie zal er voor de betrokken personen die nog weinig met de content beheer kant van een website/intranet te maken hebben gehad een implementatieplan opgesteld worden, waarin communicatie en trainingen opgenomen worden. Binnen deze communicatie en trainingen zal ook het beheer van content aan bod komen. Kader De gemeente Zevenaar wil e-dienstverlening gaan invoeren. E-dienstverlening heeft de volgende uitgangspunten: Dienstverlening: verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen; Participatie: vergroten van de betrokkenheid van de burger bij het bestuur. Participatie blijft beperkt tot die vormen die digitaal, via de website, kunnen worden aangeboden; Interne processen: verbetering van de efficiëntie en de beheersing van de interne processen; Optimaal gebruik van webtechnologie (Internet, Intranet en Extranet). Om de invoering van e-dienstverlening zonder problemen te laten verlopen, zal een aantal zaken moeten worden vastgelegd. Een van die zaken is een contentbeheerplan. Dit contentbeheerplan heeft betrekking op de presentatie, opslag en beheer van informatie via intern en externe webpagina s ten behoeve van alle front-office kanalen. In eerste instantie geldt dit content-beheerplan voor de volgende kanalen: de website (inclusief de producten en diensten catalogus), intranet en het raadsinformatiesysteem (RIS). Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 4

5 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN Basis voor alle webactiviteiten vormt het Programma en projectplan E-Zevenaar van de gemeente Zevenaar, waarin (internet)doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden worden genoemd die van belang zijn bij de inrichting van de content beheer organisatie. Hieronder worden deze punten samengevat. Doelstellingen en ambities Op basis van het Programma en jaarplan E-Zevenaar kunnen de volgende doelstellingen worden geformuleerd: 1) Gemakkelijke (digitale) dienstverlening 65% van de dienstverlening moet ook via internet beschikbaar zijn; De dienstverleningsrelaties tussen burgers en gemeenten worden ingericht vanuit de logica van de burger. Dat betekent dat het internet burgergericht moet zijn; 2) Keuzevrijheid contactkanaal een stuk content wordt voor verschillende uitingen gebruikt/hergebruikt; 3) Transparante werkwijze 4) Actieve betrokkenheid Houding jegens gebruiker: van reactief naar responsief/actief; 5) Efficiency Vertaling naar content management Op basis van onder andere de hiervoor genoemde punten kunnen de volgende uitgangspunten voor contentmanagement worden geformuleerd: Wensen van de burger zijn bepalend voor de contentcreatie en publicatie; Relevantie van content moet getoetst worden door de burger; Crosslink van informatie is gewenst; Kenmerken toevoegen aan de content, zodat deze content makkelijker vindbaar is; Goede zoekfunctie noodzakelijk; De content/data is te volgen in de processen die het doorloopt; De voor- en achterkant van de internetuitingen moeten tegelijk ontwikkeld worden; dit betekent dat organisatie en technische infrastructuur gelijke tred houdt met web ontwikkelingen aan de voorzijde; Content dient herbruikbaar te zijn voor meerdere kanalen en uitingen; In toenemende mate zijn gegevens uit primaire processen nodig; Een toenemend aantal medewerkers krijgt dagelijks in zijn/haar werk met e-dienstverlening te maken; Contentbeheer dient eenvoudig te zijn en te passen in de dagelijkse processen (zoveel mogelijk primaire activiteit); Beleg contentverantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij lijn en/of procesverantwoordelijken; Elke site (website, intranet en ris) kent specifieke functionaliteiten gericht op de doelgroepen. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 5

6 3 CONTENTBEHEERORGANISATIE 3.1 Uitgangspunten Publicatie van informatie op het internet (website/intranet) impliceert dat die informatie waarheid is, net zoals gedrukte tekst in een folder door de burger voor juist wordt aangezien. Om deze correctheid, volledigheid en actualiteit te waarborgen zal elk stuk informatie op gestructureerde wijze door de juiste persoon moeten worden geautoriseerd voordat publicatie plaatsvindt en op uniforme wijze moeten worden beheerd. Een aantal belangrijke uitgangspunten voor contentbeheer zijn: Elke content deel heeft een eigenaar; De juistheid van de content wordt gewaarborgd door deze eigenaar, welke tevens beheerder is van de door hem gepubliceerde content; Eigenaarschap is zichtbaar aan de achterkant en niet aan de voorkant; Het beheer van de content wordt zoveel mogelijk decentraal georganiseerd; Elk stuk content heeft tevens een verantwoordelijke, meestal een manager in de lijn; De consistentie en vormgevingskwaliteit worden gewaarborgd door de publicist (redactioneel) en de contentmanager (functioneel); Het nieuwe informatiestromenmodel is uniform, oftewel in principe toepasbaar op alle informatiestromen binnen de gemeente Zevenaar; Taken en verantwoordelijkheden op het terrein van contentbeheer moeten aansluiten op en/of kunnen worden getoetst aan een functieprofiel; Het systeem ondersteunt de mensen, die voor het beheer van het internet verantwoordelijk zijn, onder andere op het gebied van notificatie en metadatering; Workflow en metadatering worden opgezet in het content management systeem; Aan ieder stuk content moet verplicht een voorlopige einddatum meegegeven worden. Actualisatiegraad zal per type content (bijv. nieuws, procedure, agenda item) worden bepaald; Standaard geldt er een vervaltermijn van maximaal 6 maanden voor alle content, tenzij anders aan gegeven door de contentmanager. De eigenaar kan een kortere vervaldatum aangeven. Ter bewaking van actualiteit en rapportage zal een internet thermometer worden opgesteld welke op overzichtelijk wijze, elk kwartaal over de status wordt gerapporteerd naar alle betrokkenen (oa CMT). 3.2 Beheerstructuur Voor de website en het intranet is voorlopig een zelfde beheerorganisatie vastgesteld: Website/intranet: gedeeltelijk decentraal en gedeeltelijk centraal georganiseerd De verzameling en opstelling van de content gebeurd decentraal door vakinhoudelijke medewerkers in de afdelingen. De redactie en plaatsing van content wordt (voor internet) centraal georganiseerd. Dit betekent dat het redigeren en plaatsen van de content (door gebruik te maken van het content management systeem) vooralsnog door één persoon binnen de organisatie plaatsvindt, namelijk de publicist. Om deze beheerstructuur te kunnen realiseren zijn er een aantal rollen, taken en verantwoordelijkheden opgesteld, die in de volgende paragraaf beschreven zullen worden. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 6

7 3.3 Rollen, taken en verantwoordelijkheden Hieronder worden voor de betrokken partijen de rollen, taken en verantwoordelijkheden uiteengezet voor zowel het website als het intranet (zie pagina 18 voor de voorlopige invulling door medewerkers): Opsteller Autorisator Publicist Contentmanager Webmaster Verzamelaar Redactieteam De taken en verantwoordelijkheden van bovengenoemde rollen zijn als volgt: Opsteller De opsteller is degene die de informatie samenstelt/schrijft over de hem/haar toegekende onderwerpen. Deze persoon is hiermee ook de eigenaar van de informatie (contenteigenaar). Bij werkprocessen is de opsteller de proceseigenaar. Taken en verantwoordelijkheden zijn: Verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie. Verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van content, volgens een opgestelde planning. Verantwoordelijk voor beheer van de content conform actualisatie afspraken. Autorisator De autorisator is de (eind)verantwoordelijke voor de content. Dit is de meeste gevallen het afdelingshoofd van de opsteller (manager in de lijn). Taken en verantwoordelijkheden zijn: Keurt de stukken die door de opsteller bij hem/haar worden aangeleverd af of goed. Afhankelijk van de af- of goedkeuring van het stuk, stuurt de autorisator het door naar de publicist. Aansturen van opsteller(s) Zorgdragen voor beheer (taak overnemen na escalatie). Publicist (plaatser) De publicist is degene die verantwoordelijk is voor de redactie en/of plaatsing. Taken en verantwoordelijkheden zijn: Verantwoordelijk voor het nakijken van de stukken op vorm, stijl, taalfouten, eenheid met rest van de content op de site, etc. Verantwoordelijk voor het plaatsen van de aangeleverde stukken op het internet. Contentmanager De contentmanager is degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse exploitatie van de inter- en intranetsite en daarmee voor bewaking van de content. Taken en verantwoordelijkheden (qua beheer content) zijn: Verantwoordelijk voor webbeleid en strategie. Verantwoordelijk voor opstelling, actualisatie en controle van de vorm, standaarden. Verantwoordelijk voor de controle van de navigatiestructuur. Verantwoordelijk voor de controle van de consistentie van de content. Zorgdragen voor training en instructie van (nieuwe) eigenaren. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 7

8 Webmaster De webmaster is degene die verantwoordelijk is voor het technische en ontwerpbeheer. Hierbinnen vallen: Systeembeheer Systeembeheer zorgt voor technisch beheer van de server zoals serverupdates, logs controle, back-up procedures etc. en of aansturing van interne/externe partij om hiervoor zorg te dragen. Applicatie en functioneel beheer Applicatiebeheer zorgt voor structuur en faciliteert dat contentbeheerders hun werkzaamheden kunnen uitvoeren (rechten binnen het systeem, sjablonen, overzichten, menubeheer, applicatie configuratie etc.). Verzamelaar De verzamelaar kan gevraagd worden door de opsteller om content voor de website te verzamelen. Bij werkprocessen heeft deze taak een belangrijke functie; door de verzamelaar wordt content toegevoegd aan het proces (naar de proceseigenaar). Redactieteam (overgangsituatie) Het redactieteam bestaat uit de huidige webcoördinatoren. Taken en verantwoordelijkheden zijn: Het redactieteam heeft vooralsnog als taak het overzicht te behouden en kijken wat er nog gedaan moet worden en door wie, alsmede het ondersteunen van content opstellers Het redactieteam is voorlopig het klankbord voor publicist en content manager ten aanzien van structuur en inhoud van de webuitingen. Een uitgebreidere beschrijving van een aantal rollen, taken en verantwoordelijkheden is te vinden in bijlage 1. De verdeling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen E-Zevenaar is te vinden in bijlage Randvoorwaarden met betrekking tot rollen, taken en verantwoordelijkheden Voor de bovengenoemde rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn nog een aantal randvoorwaarden opgesteld: Bij bijvoorbeeld de producten en dienstencatalogus is de producteigenaar ook de informatieeigenaar. De eigenaar valt altijd onder (of is) een verantwoordelijke. Elk stuk content heeft een eigenaar. De eigenaar ziet tijdens de looptijd de geldende uiterste tijdstippen. De publicist is een centraal belegde rol. De publicist is niet (inhoudelijk) verantwoordelijk voor de content. Toetsing en aanpassingen in verband met webrichtlijnen centrale overheid liggen bij contentmanager 3.5 Afspraken omtrent communicatie, opleiding en overleg De contentmanager bepaalt welke overlegvorm geschikt is in de ontwikkelingsfase. Gebruikmaken van zowel internet middelen (gelijktijdige en laagdrempelige communicatie) als persoonlijk overleg is hierbij belangrijk. Omdat de meeste medewerkers nog geen ervaring hebben met invoer en beheer van content is aandacht nodig voor training. Hiervoor wordt een apart opleidings- en implementatieplan opgesteld. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 8

9 Daarnaast is er voor een ander communicatiemiddel, namelijk een protocol opgesteld. Dit protocol is terug te vinden in bijlage 3. Evenals de richtlijnen voor het schrijven van webteksten (bijlage 4) en een overzicht van de aanlevercriteria (bijlage 5). 3.6 Procesbeschrijving Vanuit de beheerstructuur kan het volgende procesmodel worden afgeleid. Toelichting op het model: Proces stromen Er zijn zes deel gebieden/processen in dit model: A: De content eigenaar (opsteller) kan de verzamelaar vragen om voor hem/haar content te verzamelen voor de website. B: Dit proces bestaat uit het verzamelen en/of schrijven van content voor de website/intranet door de opsteller en deze volgens een afgesproken format door sturen naar de verantwoordelijken (bijv afdelingshoofden) of rechtstreeks naar de publicist (afhankelijk van rechten). C: Dit proces bestaat uit het controleren en/of autoriseren van content door de verantwoordelijke. Deze kan de content terug sturen of van akkoord voorzien. Vervolgens wordt de content doorgestuurd naar de publicist. De publicist controleert de content op stijl, taalfouten, etc, voordat deze het plaatst. D: De contentmanager bewaakt en controleert de consistentie en algehele structuur van de website. E: Mocht om een bepaalde reden de publicist niet aanwezig zijn, wordt de content van de opsteller/autorisator doorgestuurd naar de contentmanager. F: Bij escalatie (de informatie eigenaar reageert niet op tijd op een verzoek tot controle en of aanpassing van inhoud), wordt eerst de verantwoordelijke ingeseind. Indien deze ook geen actie onderneemt, zal de contentmanager besluiten wat er moet gebeuren. Tweewekelijkse of maandelijks rapportages over overschrijdingen gaan naar de directeuren en gemeentesecretaris (in navolging van brievenmethodiek) Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 9

10 3.7 Rechtenstructuur Welke informatie mag je wel zien of niet zien? Wat mag welke gebruiker wel of niet doen op de website of intranet? We onderscheiden zowel rechten als rollen. Leesrechten Leesrechten worden in het Content Management Systeem aan elke pagina afzonderlijk toegewezen. Leesrechten bepalen wat je aan de voorkant van de website wel of niet mag zien als gebruiker. Elke gebruiker, intern en extern, wordt daartoe ingedeeld in één of meer gebruikersgroepen. Op basis van zijn deelname aan een bepaalde groep (bijvoorbeeld op basis van een afdeling/functie), wordt bepaald welke informatie wel/niet getoond wordt aan de gebruikers in die groep. Er is altijd een groep all users waar iedereen in zit (b.v. voor informatie die iedereen mag zien). Leesrechten worden toegekend door de informatie eigenaar en gecontroleerd door de publicist/contentmanager. Schrijfrechten Schrijfrechten worden in het Content Management Systeem aan elke pagina afzonderlijk toegewezen. Schrijfrechten bepalen wie welke informatie wel of niet mag bewerken. Schrijfrechten worden per gebruiker geregeld op basis van deelname aan één of meer gebruikersgroepen. In principe krijgen uitsluitend contenteigenaren over hun eigen content (zie beheerrechten) schrijfrechten. Rechten worden uitgegeven door de contentmanager. Echter, voor bijvoorbeeld een functionaliteit als het prikbord, hebben alle gebruikers schrijfrechten. Beheerrechten Beheerrechten geven gebruikers het recht content en/of de applicatie te beheren. In principe wordt de contenteigenaar (opsteller) automatisch beheerder van zijn/haar content. De verantwoordelijke is vanuit de lijn eindverantwoordelijk voor juistheid, actualiteit en volledigheid van de geplaatste en aanwezige content. Indien een beheerder/eigenaar de gemeente verlaat, een andere functie krijgt of niet langer de content mag beheren, dient de verantwoordelijke een andere medewerker als eigenaar te benoemen (of deze rol zelf over te nemen). We onderscheiden de volgende (hoofd) rollen: Systeembeheerders: Technisch beheer. Mogen naast contentbeheer en applicatiebeheer ook dieper in het systeem wijzigingen aanbrengen. In dit geval de technische leverancier. Applicatiebeheerders: Functioneel beheer. Mogen naast contentbeheer rechten, ook de globale applicatie instellingen aanpassen. Contentbeheerders: Inhoudelijk beheer. Mogen content aanmaken en/of verwijderen en/of wijzigen. Organisatiebeheerders: Beheer van verantwoordelijkheden. Mogen medewerkers aanspreken op het taken en verantwoordelijkheden. 3.8 Actualisatie en metadata richtlijnen De actualisatie richtlijnen voor de gemeente Zevenaar worden door de eigenaar van de informatie opgesteld. Daarnaast moeten deze richtlijnen flexibel zijn. Deze flexibiliteit vervalt bij vooraf opgestelde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn als volgt: Alle content heeft een maximale houdbaarheid van een half jaar. Per type content zal een ideale houdbaarheid worden gedefinieerd. Deze houdbaarheid moet zowel op periode als op datum vastgelegd kunnen) worden. De content moet minimaal een creatiedatum hebben. De content moet minimaal een publicatiedatum hebben. De content moet minimaal een vervaldatum hebben. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 10

11 De content moet minimaal meta-informatie hebben om het vindbaar te maken. De content moet minimaal meta-informatie hebben om te weten voor welke uitingen het gebruikt wordt. Notificatie en escalatie wordt opgezet vanuit het CMS en is traceerbaar. Content moet gezocht kunnen worden op eigenaar en op vervaldatum. Een voorbeeld van een actualisatietabel is te vinden in bijlage 6. Drie weken voor verloop van de maximale houdbaarheid krijgt de eigenaar een notificatie van het systeem. De eigenaar heeft dan twee weken de tijd om de content te verwijderen of te actualiseren/vervangen. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan escaleert het en wordt de content naar de verantwoordelijke gestuurd. Deze verantwoordelijke heeft dan één week de tijd om de verwijdering of actualisatie/vervanging te realiseren/organiseren. Na die week bepaalt de contentmanager wat er met de content gedaan moet worden en of escaleert naar de betreffende directeur. Deze bovengenoemde drie weken voor verloop van de maximale houdbaarheid van een stuk content wordt de escalatieperiode genoemd. Na deze escalatieperiode zorgt het systeem ervoor dat de content niet meer gepubliceerd wordt. Dit betekent dat de content niet verwijderd wordt, maar dat de content niet meer zichtbaar is voor bezoeker van de website/intranet (wel wijzigbaar). De contentmanager neemt de beslissing wat er met de content dient te gebeuren. De actualisatiegraad van de typen content zal bepaald worden door de contentmanager. In geval van langdurige ziekte of vertrek van een medewerker, kan de webmaster de rechten op content overhevelen naar een ander persoon. Verantwoordelijkheid voor signaleren en aanvragen van rechten overdracht ligt bij de verantwoordelijke. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 11

12 4 SPELREGELS 4.1 Kwaliteitsborging De onderstaande richtlijnen met betrekking tot kwaliteitsborging vallen onder de regie van het webteam van de afdeling communicatie. Zij neemt daar de besluiten over. Interne links Om de teksten op de site beknopt en leesbaar te houden, dienen links te worden opgenomen naar andere onderdelen op de site, waar de bezoeker terecht kan voor meer informatie. De link dient direct in de lopende tekst opgenomen te worden. Behalve bij een opsomming van meerdere items kan een clustering van links volstaan. Links dienen de naam te krijgen van het document waar naartoe verwezen wordt (dus niet: 'klik hier voor de arbeidsvoorwaarden', maar: 'Arbeidsvoorwaarden'). De naam van een link mag maximaal drie à vier woorden lang zijn. Externe links Externe links zijn koppelingen naar websites van derden. De mogelijkheid bestaat om links op te nemen naar externe sites. Dit kan alleen na goedkeuring van het webteam. De opsteller dient zich wel te realiseren dat de bezoeker met het openen van een externe link de site verlaat. Links naar externe sites dienen daarom alleen te worden toegevoegd als service aan de lezer, dus alleen wanneer de betreffende informatie niet op te vinden is. In het Content Management Systeem dient bovendien de mogelijkheid 'Openen in een nieuw venster' te worden aangevinkt. Er wordt geen overleg met de betreffende instantie gepleegd voordat een externe link wordt opgenomen. Link exchange Wanneer bij Communicatie/Contentmanager verzoeken binnenkomen voor het plaatsen van een externe link op dan worden deze verzoeken in principe altijd gehonoreerd als de link relevant is voor Zevenaren en de website waarnaar gelinkt moet worden geen commerciële intenties heeft. Daarnaast wordt de voorwaarde gesteld dat ook op de betreffende site een link wordt aangemaakt naar Dit heet link exchange. De sites die een link naar de hebben, worden opgenomen onder het kopje Links. Omgang met subsites Een voorbeeld van een subsite is raad.zevenaar.nl. De url van de pagina veranderd, maar de pagina is wel een onderdeel van en hangt nog steeds onder de website Er kan een onderscheid worden gemaakt in twee soorten subsites. Er zijn subsites die onder hangen (type 1). Deze zijn afgeleid van de website, wat onder meer tot uitdrukking komt in de vormgeving. Daarnaast zijn er subsites die praktisch de status hebben van een zelfstandige website (type 2). Deze sites hebben niet of nauwelijks een link met de site van de gemeente (bijvoorbeeld museale websites). Er moet echter wel een minimale link zijn met de gemeente(lijke) website. Bij het starten van een nieuwe subsite moet aan een aantal criteria zijn voldaan: De contentmanager dient vooraf op de hoogte te worden gesteld en dient na te gaan of de reguliere site niet kan volstaan voor de nieuwe informatie, dan wel aangepast kan worden voor de betreffende doelgroep. Het belangrijkste argument om te kiezen voor een subsite type 1 is wanneer er veel en gedetailleerde informatie beschikbaar moet worden gesteld aan een beperkte doelgroep. Het belangrijkste argument om eventueel te kiezen voor een subsite type 2 is wanneer het betreffende organisatieonderdeel er aantoonbaar belang bij heeft om zich zelfstandig (dus wat meer los van de gemeente) te profileren. Naast subsites bestaan er ook campagnesites. Deze worden vervaardigd ter ondersteuning van een bepaalde campagne en zijn tijdelijk van aard. Ook bij het opstarten van campagnesites dienen communicatieadviseurs en sitebeheerders te worden geraadpleegd en betrokken. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 12

13 Aansprakelijkheid Het is belangrijk om, vooral als overheidsinstelling, de aansprakelijkheidsverklaring en eventuele vrijwaringsverklaring goed te onderhouden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Content Management Systeem. Afspraken zijn gemaakt over: Verantwoordelijkheden Actualisatiegraad Directe wijzigingen Webtoegankelijkheid Om te voldoen aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid, hetgeen immers verplicht is voor overheden, zal hierbij ook tijdens het contentbeheer rekening gehouden moeten worden. Voor het contentbeheer zijn de volgende richtlijnen van toepassing (voor een deel uit Stichting Drempels Weg): Richtlijn 1: Richtlijn 3: Richtlijn 7: Richtlijn 10: Richtlijn 11: Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element. Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten. Geef de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een website. Geef voor tabellen de rij- en kolomheaders aan. Gebruik voor datatabellen met twee of meer logische niveaus van rij- of kolomheaders opmaak om data- en headercellen te associëren. 4.2 Samenwerking met andere organisaties/websites In het geval dat webinitiatieven met andere organisaties worden opgepakt, gelden de volgende regels: De samenwerking moet voor de doelgroep logisch zijn. De organisaties moeten elkaar aanvullen, en niet beconcurreren. De website dient te voldoen aan de richtlijnen die voor gemeente Zevenaar gelden (drempelsvrij etc.) Er moet worden nagegaan of de te verwachten hoeveelheid extra bezoekers, consequenties heeft voor de gebruikte techniek, zoals hosting e.d. De te gebruiken leveranciers worden in overleg bepaald, echter de gekozen leverancier mag geen conflict/probleem situatie met de huidige leverancier(s) opleveren. De disclaimer moet worden aangepast om de aansprakelijkheid duidelijk te maken. Er moet een contactpersoon worden aangesteld die verantwoordelijk is voor het onderling contact en communicatie naar gemeente Zevenaar over (structurele) veranderingen, gemaakte afspraken etc. 4.3 Omgang persoonsgegevens (medewerkers/klanten) Bij iedere website is het mogelijk om contact te leggen met de organisatie. In veel gevallen wordt daarbij om persoonsgegevens gevraagd. Belangrijke onderwerpen om vooraf over na te denken: Beheer van gegevens o Wie is er verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens? Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie bijlage 7, voorwaarde 3) 4.4 Juridische voorwaarden Er zijn juridische voorwaarden zoals auteurrechten, Wet Privacy Persoonsgegevens van toepassing voor de gemeente Zevenaar. Deze juridische voorwaarden staan in bijlage 7 uitgebreid vermeld. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 13

14 5 TECHNISCH BEHEER & ONDERHOUD 5.1 Rollen, taken en verantwoordelijkheden APPLICATIE BEHEERDER Rol Taken Verantwoordelijkheden SYSTEEMBEHEERDER Rol Taken Verantwoordelijkheden (Functioneel applicatiebeheer) Nader in te vullen Functioneel applicatiebeheer Inrichten rechten en rollen Contact leverancier Menubeheer Trefwoorden en thesaurus beheer Etc. Zorgdragen voor inrichting en configuratie van de functionele mogelijkheden Zorgdragen voor de toegang en rechten tot de applicatie voor gebruikers en medewerkers Signaleren verbeteringen (Technisch beheer) Axians Technisch beheer van de webservers in Zevenaar en het onderhoud/beheer van de database. Technisch beheer Onderhoud + beheer van de database Zie documentatie Automatisering 5.2 Archivering Hiervoor zijn nog geen richtlijnen opgesteld. Een voorbeeld van zo n richtlijn kan zijn: Content wordt niet verwijderd, dient gedurende 2 jaar bewaard te worden; Huidige website/vormgeving archiveren. 5.3 Back-up Back-up wordt geregeld door automatisering. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat de huidige website/vormgeving gearchiveerd moet worden. 5.4 Hosting Hosting van Zevenaar.nl wordt in de eerste periode volledig door Seneca in Delft uitgevoerd. Later dit jaar wordt er weer overgegaan naar het scheiden van de beheer- en publicatiedeel (SOAP-en). En komt de CMS-server in Zevenaar en de publicatieserver in Delft. 5.5 Overig Updates van modules (dll's) en b.v. licentiewijziging zijn voor automatisering. Het inrichten, doorontwikkeling en bouwen van de website(s) in Smartsite is de taak van de webmaster evenals het verstrekken van opdrachten naar de leverancier. Het beheren van de Active directory (= 1 mogelijkheid, kan ook in Smartsite. Keuze is te maken per kanaal! ) met redacteuren kan gebeuren door de helpdesk. Overgang / migratie naar een nieuwe smartsiteversie + installatie nieuwe module is voor de leverancier. Voor calamiteiten tijdens kantooruren is altijd de helpdesk van Seneca bereikbaar, daarbuiten zijn er geen afspraken. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 14

15 6 BIJLAGEN Bijlage 1 Uitgebreide beschrijvingen van takenprofielen van Webteam Contentmanager (in de functietypering intern adviseur D) De contentmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de inter- en intranetsite. De contentmanager is verantwoordelijk voor de gemeentelijke website en intranet voor wat betreft webdesign, controle op inhoudelijke kwaliteit, weergave, consistentie en actualiteit (eindredactie). Hij/zij spreekt verantwoordelijken aan en geeft feedback aan de opstellers. Hij/zij is verantwoordelijk voor de algemene ontwikkeling van en het beleid voor website en intranet. Waarborgt actualiteit, consistentie en kwaliteit van content; Controleert en structureert webpublicaties; Coördineert in het algemeen de inhoudelijke werkzaamheden m.b.t. de website en stuurt in het bijzonder de webredacteuren functioneel aan; Beheert de website en bewaakt uniformiteit in schrijf- en huisstijl en vormgeving; Ontwikkelt en onderhoudt de formule rondom de website; Zet de visie van de gemeente om in website- en intranetdoelstellingen; Ontwikkelt en onderhoudt website- en intranetbeleid; Voert gesprekken met medewerkers, management, directie en bestuur ten bate van een optimale informatievoorziening en productaanbod op de website; Verzorgt de websiteredactie in het kader van crisiscommunicatie. Webmaster (in de functietypering intern adviseur D) De webmaster is verantwoordelijk voor inrichting en configuratie van de functionele mogelijkheden en moet zorgdragen voor de toegang en rechten tot de applicatie voor gebruikers en medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor het inrichten, doorontwikkeling en bouwen van de website(s) in Smartsite. Daarbij faciliteert hij het project Digitaal loket in zijn ontwikkeling. Tot zijn taken behoren: Functioneel applicatiebeheer Inrichten rechten en rollen Contact leverancier Menubeheer Trefwoorden en thesaurus beheer Publicist De publicist verzorgt het redigeren en/of het plaatsen van de content op uniform niveau en het voldoen aan de richtlijnen die gesteld zijn aan webteksten. De opsteller zorgt ervoor dat er op een centrale plek controle plaatsvindt over de schrijfstijl, tone of voice, lengte van teksten, enz. Taken en verantwoordelijkheden van de publicist zijn: Verantwoordelijk voor het nakijken van de stukken op vorm, stijl, taalfouten, eenheid met rest van de content op de site, etc. Verantwoordelijk voor het plaatsen van de aangeleverde stukken op het internet. Bewaken van uniformiteit in schrijfstijl en vormgeving. Het zorgdragen voor bijbehorende fotografie en de plaatsing hiervan op de website; Het toegankelijk maken van technische informatie (aangeleverd door vakspecialisten) in teksten voor een breed publiek; Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 15

16 Bijlage 2 Verdeling rollen, taken en verantwoordelijkheden Taak Persoon Sector Lijn verantwoordelijke Contentmanager Webmaster Publicist Opstellers Deze lijst betreft opstellers van huidige teksten en teksten van de producten en dienstencatalogus. Opsteller Autorisator (verantwoordelijke) Afdeling Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 16

17 Bijlage 3 protocol (zie pdf bestand Internet en gebruik van de gemeente Zevenaar) Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 17

18 Bijlage 4 Richtlijnen voor het schrijven van webteksten In dit document staan schrijfaanwijzingen voor webcoördinatoren en webredacteuren van de gemeente Zevenaar die informatie publiceren op het web. Doel Het doel van dit document is de webcoördinatoren en webredacteuren te voorzien van instructies en richtlijnen zodat informatie op een gebruiksvriendelijke wijze op de internetsite van de gemeente Zevenaar kan worden aangeboden. Ook zorgen richtlijnen voor consistentie op Opbouw Het document is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1: geeft informatie over het gedrag van lezers die beeldschermteksten lezen en waar je als schrijver rekening mee moet houden. Hoofdstuk 2: voorbereiden op het schrijven: een bouwplan maken Hoofdstuk 3: de do's en don'ts bij het schrijven van webteksten Hoofdstuk 4: schrijfstijl: woordgebruik en zinsopbouw Hoofdstuk 5: twee soorten stijlen die je kan gebruiken bij het schrijven van teksten: motiverende en structurerend Hoofdstuk 6: hoe gebruik je hyperlinks in teksten? Hoofdstuk 7: 14 deugden 1 Het lezen van beeldschermteksten Voor elke vorm van professioneel schrijven geldt dat de teksten gericht moeten zijn op de gebruiker. Dit geldt voor teksten op papier en teksten op beeldscherm. Maar lezers van digitale informatie hebben andere behoeften dan lezers van 'papieren' informatie. Het lezen vanaf scherm is vermoeiend voor de ogen en gaat zo'n 25 procent langzamer. Schermteksten vragen daarom om een andere aanpak: kort en bondig. Kenmerken lezers: Zappers die op zoek naar informatie zijn; Lezen niet lineair, maar kriskras over het scherm; Lezen eerst de kern van de boodschap, daarna achtergrondinformatie; Willen niet ongevraagd veel tekst zien; Willen niet gedwongen te worden te scrollen of door te klikken; Hebben een hekel aan niet-relevante informatie; Zijn ongeduldig en kritisch; Scannen tekst in plaats van lezen van teksten. 2 Voorbereiding op het schrijven Relevante informatie Voordat je gaat schrijven zul je eerst moeten bepalen wat er wel en niet op website moet komen te staan. Het is van groot belang dat je zoveel mogelijk voor de bezoeker relevante informatie opneemt. Nietrelevante informatie wordt doorgaans als storend ervaren. Je kunt het onderwerp, en daarmee de relevante informatie, vrij strak afbakenen door een bepaalde invalshoek te kiezen en die invalshoek consequent te volgen. Door het kiezen van een invalshoek, maak je ook een keuze uit de veelheid van onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen in je teksten en op de site. De tweede voorbereidende stap is het bepalen van de structuur waarin je de informatie zult gieten. Op basis van de gekozen invalshoek kun je de structuur van een tekst ontwerpen door het opstellen van een Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 18

19 bouwplan. Een goed bouwplan kan je helpen met het verzamelen, selecteren en ordenen van informatie, voordat je aan het echte schrijfwerk gaat beginnen. Met behulp van het bouwplan kun je vervolgens de tekst gaan indelen in alinea's, de belangrijkste bouwstenen van een tekst. Invalshoek Een invalshoek is de wijze waarop men een onderwerp benadert, de manier waarop men iets beschrijft, bekijkt of beoordeelt. Centrale vraag De invalshoek die je kiest, kun je formuleren in een centrale vraag. Het antwoord op die vraag wordt gevormd door de tekst die je uiteindelijk schrijft. Voorbeelden: Wat zijn oorzaken van RSI? Wat kunt u doen om RSI te voorkomen? Hoe kunt u deze roos het beste kweken? Welke diensten biedt ons bedrijf? Een centrale vraag is altijd een open vraag die begint met vraagwoorden als hoe, wie, wat, waarom en welke. Om een goede centrale vraag te stellen, moet deze bondig en exact geformuleerd worden. Kernantwoord Een kernantwoord geeft in het kort antwoord op een hoofdvraag en vormt daarmee de kern van de te schrijven tekst. Een kernantwoord moet goed aansluiten bij de hoofdvraag: een hoofdvraag die begint met hoe moet beantwoord worden met een zin die begint met Op de volgende wijze, zo, etcetera. De vraag waarom heeft als antwoord omdat. Wanneer er op een hoofdvraag meerdere kernantwoorden kunnen volgen moeten deze op dezelfde manier geformuleerd worden. Bij de vraag Wat kunt u doen om RSI te voorkomen, bijvoorbeeld, kun je de respectievelijke antwoorden telkens met U kunt (... zorgen dat uw stoel op de juiste hoogte is ingesteld) beginnen. Subvragen en subantwoorden In langere teksten formuleer je niet alleen een hoofdvraag en een kernantwoord, maar ook subvragen en subantwoorden. Ook voor deze onderdelen geldt: ze moeten bondig en exact worden geformuleerd. Bouwplan Een simpel bouwplan bestaat uit een of meer centrale vragen en een of meer kernantwoorden, eventueel uitgebreid met subvragen en subantwoorden. Wanneer je deze onderdelen van een bouwplan goed formuleert, heb je in feite al een blauwdruk voor een heldere structuur van de te schrijven tekst. En daarmee een opzet van de structuur van de site. Voorbeeld: Centrale vraag: Kernantwoord: Subvraag: Subantwoord: Subvraag: Wat is RSI? RSI is een verzamelnaam voor een aandoening aan hand, pols, arm of schouder, die wordt veroorzaakt door het verrichten van herhalende bewegingen. Wat zijn de symptomen van RSI? De aandoening (muisarm, tenniselleboog, carpal tunnel syndroom) uit zich in het uiterste geval in chronische pijn, stijfheid, tintelingen of een koud of dood gevoel. Welke mensen krijgen RSI? Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 19

20 Subantwoord: Centrale vraag: Kernantwoord: Kernantwoord: Subvraag: Subvraag: Subvraag: RSI komt relatief veel voor onder beeldschermwerkers, mensen die uren achtereen voor hun monitor zitten met de hand steevast aan de muis. Hoe kan ik RSI voorkomen? Door een goede houding achter het toetsenbord. Door tijdens het werken oefeningen te doen. Wat is een juiste houding? Welke oefeningen moet ik doen? Hoe vaak moet ik de oefeningen doen? Uit de centrale vraag vloeien vaak nieuwe subvragen voort, waardoor zich als vanzelf een logische tekststructuur ontvouwt. Een op deze wijze gestructureerde tekst heeft een aantal voordelen: De inhoud van de tekst blijft beperkt tot relevante informatie. Dit komt tegemoet aan de eisen die de ongeduldige, zoekende lezer stelt aan een webpagina. De tekst kan worden geschreven aan de hand van de antwoorden op de vragen. Dit maakt het makkelijker om informatie te selecteren, te verzamelen en te ordenen. De inzichtelijkheid van de structuur biedt de lezer de mogelijkheid snel de gewenste informatie op te sporen. Of, natuurlijk, te ontdekken dat de gewenste informatie niet aanwezig is. De hoofd- en subvragen kunnen worden gebruikt voor het maken van een inhoudsopgave of index van de webpagina, de site en voor het maken van kopjes. De index kunt u door hyperlinks koppelen aan de betreffende alinea's en aan andere pagina's met gerelateerde onderwerpen. Dit maakt het navigeren door de tekst nog makkelijker voor de bezoeker. 3 Het schrijven van webteksten Bij het schrijven heb je een aantal middelen tot je beschikking om de informatie zo te presenteren dat bezoekers erdoor geboeid blijven. Hieronder volgen enkele richtlijnen om teksten op de website bezoekersvriendelijk te schrijven. Zet de belangrijkste informatie bovenaan Bezoekers zappen als het ware door webpagina's. Zet daarom de belangrijkste informatie bovenaan. De informatiestructuur krijgt daardoor, net als in een krant, een omgekeerde 'piramidevorm'. Dit betekent dat de belangrijkste feiten, de conclusie, et cetera, bovenaan staan. Verderop in de tekst kan dan een eventuele uitwerking aan bod komen. Gebruik korte introtekstjes Een goede manier om de aandacht van een lezer te trekken en uit te nodigen tot verder lezen of scrollen is gebruik te maken van een introtekst onder een kopje. Een introtekst wordt ook wel lead genoemd. Doorgaans is de lead een compacte samenvatting van de daarop volgende tekst. Vooral bij langere teksten is de lead een goede manier om een tekst toegankelijk te maken. Een webpagina kan meerdere van deze teksten bevatten. Je kunt door middel van hyperlinks de verdere uitwerking van een tekst voor de geïnteresseerde bezoeker toegankelijk maken. De kop en lead samen moeten een aantal vragen van de bezoeker beantwoorden, zoals wat, waarom, hoeveel, wie, wanneer, hoe en welke. Probeer in te denken welke informatie de bezoeker zal verwachten. Formuleer de vragen die de bezoeker beantwoord zal willen zien en geef daar antwoord op in de lead. Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 20

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Myxt Web Solutions Ron Schöningh Helftheuvelweg 11 511 AV s-hertogenbosch Tel. 073 850 51 85 mail: ron@myxt.nl Inhoudsopgave 1. Schrijven voor het web 3 1.1 Lezen

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR WWW.ZEEUWSEANKERS.NL Denk van tevoren goed na over de inhoud van de tekst: wát wil je precies aan de lezer vertellen? Hou daarbij in het oog wat de bezoeker

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Xsite - easy content management

Xsite - easy content management Xsite - easy content management www.fullmoon.nl/xsite Datum: Juni 2011 1 É c h t e e nvoudig w ebsiteonderhoud Xsite is het online Content Management Systeem (CMS) van Fullmoon, waarmee u snel en eenvoudig

Nadere informatie

Schrijven voor het web

Schrijven voor het web Schrijven voor het web Aan teksten voor het web worden andere eisen gesteld dan aan papieren teksten. Denk alleen al aan de beperkte ruimte die het beeldscherm biedt. Doel van dit boekje is u een handleiding

Nadere informatie

Handleiding schrijven voor Wiki

Handleiding schrijven voor Wiki Handleiding schrijven voor Wiki Durf, begin Wees niet bang om te schrijven. Begin gewoon met schrijven. Pas als je klaar bent, kijk je naar de regels en pas je de tekst aan. Perfectie bestaat niet. Als

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Webstatuut PKN Kollum

Webstatuut PKN Kollum Webstatuut Webstatuut PKN Kollum Redactiestatuut voor de website van Protestantse Gemeente te Kollum. (PKN Kollum) Dit redactiestatuut is bedoeld om de organisatie van de PKN Kollum, gebruikers en toekomstige

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave A SIMsubsites algemeen A-1 A.1 Over SIMsite A-1 A.2 Technische specificaties A-1 B B-1 B.1 Aanmaken van subsites B-1 B.2 Autoriseren van subsites B-4 Algemeen A SIMsubsites

Nadere informatie

Theorie Toets 1 voor Klas 3

Theorie Toets 1 voor Klas 3 Theorie Toets 1 voor Klas 3 - Pagina 1 Theorie Toets 1 voor Klas 3 Theorie Schrijven voor Print & Web Een goede tekst maken is moeilijk. Tekst-schrijver is daarom ook een beroep. Tekst-schrijvers schrijven

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

HvA CMS: Hippo. Concept

HvA CMS: Hippo. Concept HvA CMS: Hippo Concept Deze uitgave wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan cursisten meegegeven. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag door fotokopieën of op enige andere

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Schrijven voor internet

Schrijven voor internet Schrijven voor internet Wat gaat er mis en hoe kan het beter? Amersfoort, 4 februari 2016 Wie is Xenia? Xenia Wassenbergh, geboren in Amsterdam. Is drs. Europese Studies (UvA). Schrijft sinds 1992 voor

Nadere informatie

Beleid en afspraken M&C

Beleid en afspraken M&C Beleid en afspraken M&C De afdeling Marketing & Communicatie maakt met haar expertise het aanbod van de programma-units mede mogelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en richten zich op

Nadere informatie

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina!

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina! Algemeen Ingelogd als moderator/ pagina beheerder kan je teksten op een pagina plaatsen, bewerken of verwijderen. Ga naar de pagina waar je toegang tot hebt. Onder het logo en boven de foto (header) krijg

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Opstart document 8 FEBRUARI v1.24

Opstart document 8 FEBRUARI v1.24 Opstart document 8 FEBRUARI v1.24 pagina 1 Welkom In dit document vind je stap voor stap instructie hoe je jouw eigen site kunt indelen, wat je moet verzamelen en natuurlijk hoe je uiteindelijk zelf jouw

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Schrijven voor het web. Roel Meertens

Schrijven voor het web. Roel Meertens Schrijven voor het web Roel Meertens Inhoud Doel vandaag Taalniveau B1 Belang begrijpelijk schrijven Richtlijnen voor schrijven Webrichtlijnen Praktische voorbeelden Doel van vandaag Burger centraal Dienstverlening

Nadere informatie

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan 1. Globaal lezen a. Lees eerst altijd een tekst globaal. Dus: titel, inleiding, tussenkopjes, slot en bron. b. Denk na over het onderwerp,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Memo Betreft Terugkoppeling i-versneller

gemeente Eindhoven Memo Betreft Terugkoppeling i-versneller gemeente Eindhoven Memo Betreft Terugkoppeling i-versneller 1. Verklaring Op 1 januari 2013 voldoet de gemeente Eindhoven niet aan alle richtlijnen van prioriteit 1 van de webrichtlijnen. Uit de quickscan

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

Handleiding voor ondernemers

Handleiding voor ondernemers Handleiding voor ondernemers De directe invoer van content in de database van visitbrabant.nl Pagina 1 van 13 Inhoud Aanmaken of bewerken van een locatie...3 Details...3 Adresgegevens...4 Contactgegevens...4

Nadere informatie

Handleiding Facultaire website Expression Engine

Handleiding Facultaire website Expression Engine Handleiding Facultaire website Expression Engine Inhoud 1. Opbouw 2. Inloggen 3. Home 4. Publish 5. Publish Form full item 6. Uitleg velden Publish Form Full item 7. Publish Form Half Page 8. Uitleg velden

Nadere informatie

Handleiding MijnDagverslag

Handleiding MijnDagverslag Handleiding MijnDagverslag Beheerders van schriftjes Colofon Auteur: Maassen Consulting Documentnaam: Handleiding MijnDagverslag Beheerders van schriftjes v1.5.pdf Status: Versie 1.5 Datum aanmaak: 26

Nadere informatie

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik

De Valkeniers. Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren. Versie 1.0. Door Iwan, Jarno, Iris en Erik De Valkeniers Handleiding DeValkeniers.nl voor leiding, bestuur en andere redacteuren Versie 1.0 Door Iwan, Jarno, Iris en Erik DeValkeniers.nl Handleiding Redacteur DeValkeniers.nl 1 Inhoud DeValkeniers.nl

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 8 mei 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl IVVU Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl datum 15 februari 2011 IVVU opdrachtgever projectnummer 8374 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Basishandelingen 4 1.1 Ik wil mijn pagina s op ouderenzorgutrecht.nl

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Schrijven van studiemateriaal

Schrijven van studiemateriaal Schrijven van studiemateriaal BKO workshop 25 oktober 2012 Door Marjo Stalmeier Programma van vandaag Kennismaking Focus van deze workshop Formuleren van teksten: theorie en oefenen Lunchpauze Structureren

Nadere informatie

De kunst van wetenschappelijk schrijven

De kunst van wetenschappelijk schrijven De kunst van wetenschappelijk schrijven In de wetenschap gaat de erkenning naar diegene die de wereld heeft overtuigd, niet naar degene die als eerste op t idee kwam. (Darwin) Overzicht De schrijfopdracht

Nadere informatie

Redactiestatuut. Inhoudsopgave. Inleiding Beschrijving DSE Doelstelling DSE Website DSE

Redactiestatuut. Inhoudsopgave. Inleiding Beschrijving DSE Doelstelling DSE Website DSE Redactiestatuut Inhoudsopgave Inleiding Beschrijving DSE Doelstelling DSE Website DSE Hoofdstuk 1 Doel van de DSE-website Doelstelling Doelgroep Redactie Hoofdstuk 2 Inhoud van de DSE-website Informatie

Nadere informatie

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer Handleiding Algemeen Agendabeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2. Doel

Nadere informatie

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv Uitzendkracht rol 30 maart 2011 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES... 5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES... 7 3. DE UITZENDKRACHT

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

HTML Editor: tabellen en hyperlinks

HTML Editor: tabellen en hyperlinks LES 19 HTML Editor: tabellen en hyperlinks In deze les leert u nog iets meer over HTML en de HTML Editor van OpenOffice.org. U leert hoe u absolute en relatieve hyperlinks maakt. We staan even stil bij

Nadere informatie

Concept. Google Sites Handleiding

Concept. Google Sites Handleiding Google Sites Handleiding Inhoud Inleiding... 1 Handleiding... 2 Aanmaken Google Site... 2 Aanpassen uiterlijk Google Site... 3 Configureren Google Site... 3 Uitnodigen mede eigenaren, bijdragers en kijkers...

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Zoekmachine Optimalisatie (SEO) Dit ebook wordt u geheel gratis aangeboden door Usense - Dé Online Marketing Specialist. Zoekmachine Optimalisatie Zoekmachine optimalisatie, oftewel SEO, gaat over het

Nadere informatie

Tekstbureau Duidelijk Zo

Tekstbureau Duidelijk Zo Tekstbureau Duidelijk Zo Praktische tips voor het schrijven van webteksten De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren. (Friedrich Nietzsche) Om te beginnen Iedereen kan schrijven. Goed schrijven

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

HIPPO redactieregels: A-Z (voorheen Serviceplein A-Z genoemd)

HIPPO redactieregels: A-Z (voorheen Serviceplein A-Z genoemd) HIPPO redactieregels: A-Z (voorheen Serviceplein A-Z genoemd) Deze handleiding wordt onderhouden door de centrale redactie van Communicatie Online van de Hogeschool van Amsterdam. e-mail: redactie@hva.nl

Nadere informatie

TYPO3 redacteuren cursus

TYPO3 redacteuren cursus TYPO3 redacteuren cursus Inleiding Voorstellen docent Communicatie Expertise Centrum (CEC) Voorstellen cursisten Aanwezigheidsformulier Evaluatieformulier / e-mailadres Reden: verbeteren cursus Doel:TYPO3

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem

Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem Augustus 2012 Inleiding De website van voetbalvereniging Lemelerveld draait op het content managementsysteem (CMS)

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS)

Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS) Hoe beheer ik een website? met behulp van het Ligare Content Management Systeem (CMS) Versie 0.1 Februari 2015 2 Hoe beheer ik een website met behulp van Ligare CMS v0.1? Inhoudsopgave I. Inhoud II. Algemeen...

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

Handleiding Tridion voor authors en editors

Handleiding Tridion voor authors en editors Handleiding Tridion voor authors en editors Wijzigen van items van vóór de herimplementatie (mei 2009) Telefoon helpdesk: 7500 E-mail: helpdesktridion@gmail.com. Juli 2009 Een bestaand item wijzigen Het

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS Versie 2.0 Amsterdam, 16 maart 2009 2 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Het CMS opstarten en afsluiten 5 1.2 De preview website bekijken 5 1.3

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

VanMeijel supportsysteem

VanMeijel supportsysteem van meijel automatisering bv duit 8 8305 BB Emmeloord t 0527 61 46 67 e info@vanmeijel.nl vanmeijel.nl VanMeijel supportsysteem Tips voor optimaal gebruik BTW NL0088.65.279.B01 IBAN NL45 RABO 0112528945

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Schrijven voor het web

Schrijven voor het web De link met je toekomst Schrijven voor het web Fransien Roovers 6 februari 2015 Hoe lezen mensen webteksten? uit eyetracking blijkt: in F-vorm belangrijk: niet het einde! Scherm vs. papier Van het scherm

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

SkoolSite Leerkrachten Handleiding Skool BV Build 3.3.0

SkoolSite Leerkrachten Handleiding Skool BV Build 3.3.0 SkoolSite Leerkrachten Handleiding SkoolSite Leerkrachten Handleiding Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op

Nadere informatie

Het Prikbord in AllSolutions

Het Prikbord in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. Het prikbord... 3 2. Het prikbord activeren... 4 2.1. Parameters AllSolutions... 4 2.2. Sociale groepen... 4 2.3. Gebruikersinstellingen... 6 2.4. Bijlagen bij berichten en reacties

Nadere informatie

Checklist websiteonderhoud divosa.nl

Checklist websiteonderhoud divosa.nl Checklist websiteonderhoud divosa.nl 1. Tekst opschonen Zorg altijd dat je gekopieerde tekst vanuit Word of e-mailberichten is opgeschoond voordat je deze in de editor van Drupal zet. Plak je tekst eerst

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Inhoud. InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013

Inhoud. InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013 Handleiding module Workshops met rondleider Van: InfoProjects Pagina s: 14 Datum: Versie 2: april 2013 Inhoud Handleiding module Workshops met rondleider... 1 Inleiding...2 Voorbeeld Workshop...3 Workflow...Error!

Nadere informatie

Paper Z811-3 Content en Distributie

Paper Z811-3 Content en Distributie Instituut voor Media en Informatie Management Paper Z811-3 Content en Distributie Paper Erik de Groot, ZV11 Docent Raoul Boers 27-03-2009 Inhoud Paper Metadata The narrow view Verdrinken in een informatiestroom

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

CMS Template Handleiding

CMS Template Handleiding CMS Template Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 6 Een link toevoegen... 7 Een afbeelding toevoegen... 9 Foto s plaatsen op de fotopagina...

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie