Financiële Markten 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Markten 1"

Transcriptie

1 1ste bach TEW Financiële Markten 1 Samenvatting boek Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Inleiding Financiële markten 1 Inhoud H1. Directe, semi directe en indirecte financiering... 7 Inleiding Inventarisatie van de macro economische vermogensposities Financiële activa Risicoprofiel Liquiditeitsprofiel Financieringskanalen Directe financiering Semi directe financiering Indirecte financiering Schaduwbankieren Optimale organisatie van het financiële systeem H2 financiële markten Inleiding Financiële markten en beleggers Typologie van financiële markten Primaire en secundaire financiële markten Geld en kapitaalmarkten Beurs en buitenbeursmarkten Vloerhandel versus schemerhandel Gereglementeerde versus niet gereglementeerde markten Bilaterale versus multilaterale handelsomgeving Prijs en ordergedreven markten Contantmarkten versus markten voor afgeleide financiële producten Markten voor leningen en markten voor effecten Nationale en internationale financiële markten Open en gesloten markten Markten met zwakke, half sterke en sterke marktefficiëntie Rol van financiële markten Prijsbepaling

4 2.3.2 Verschaffen van liquiditeit Beperken van zoek en informatiekosten Risicotransfers H3. Financiële instellingen De rol van financiële intermediairs De financiële intermediairs Indeling Kredietinstellingen Financiële instellingen Overige financiële ondernemingen H4. De rol van de kredietinstellingen in het betalingsverkeer Geld Chartaal geld Giraal geld De geldhoeveelheid Het proces van geldcreatie Het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied Betalingswijzen Traditionele betalingswijzen Moderne betalingswijzen Betalingsdiensten in cijfers Achter de schermen H5. Sturing van het financiële systeem Europese eenmaking Het Eurosysteem en de Europese centrale bank Het monetaire beleidsinstrumentarium Reserveverplichtingen Open markt transacties Permanente faciliteiten Transmissiekanalen De financiële crisis en onconventionele monetaire politiek H6. Bescherming van het financiële systeem Het beschermingssysteem en de financiële crisis van : de getrokken lessen Enkele feiten

5 6.1.2 De vraag naar structurele maatregelen Alsof één crisis niet genoeg was: de Europese schuldencrisis Internationale regelgevende organisaties De Financial Stability Board Het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Andere internationale standard setting bodies Van een Belgische naar een Europese toezichtstructuur Bescherming tegen het falen van kredietinstellingen Lender of the last resort Depositiegarantiestelsels Kapitaalvereisten Andere risico s Bescherming tegen het falen van financiële markten De prospectusverplichting Kennisgevingsverplichting Misbruik van voorkennis Consumentenbescherming via MIFID Bescherming van het betalingssysteem H8. Private segmenten op korte termijn Zichtrekeningen Van spaarboekje naar spaar(deposito)rekening De gereglementeerde spaarrekening De niet gereglementeerde spaarrekening Ethische spaarrekeningen Voorhuwelijkssparen Termijnrekeningen Slapende rekeningen H9. Schatkistcertificaten Inleiding: evolutie van de Belgische overheidsschuld Schatkistcertificaten (treasury certificates) De primaire markt De concurrerende ronde Het niet competitieve bod De secundaire markt

6 9.5 Het korps van de primary en de recognized dealers Een alternatieve quotering H10. De markt voor andere KT effecten Het Belgische commercial paper: thesaurie en depositobewijzen Product Markt Schatkistbons H11. Klassieke interbankenleningen Afbakening en ontstaan vd interbankenmarkt Segmenten De interbancaire rentevoeten De transactierenten De ankerrentevoeten Relatie met andere segmenten in de geldmarkt Bankieren zonder rente H12. Repurchase agreements (repo) Productomschrijving Gebruik Quotering van de repo H16. Obligaties Obligaties: begripsafbakening De emittent (en zijn rating) Het bedrag van de uitgifte De nominale rente De looptijd De terugbetalingsprijs De uitgifteprijs inschrijvingsprijs Een Smörgåsbord van nog andere obligaties Segmentatie vd obligatiemarkten De markt van overheidsobligaties De publieke emissies door bedrijven Beleggen in schuldvorderingen De Euro obligatiemarkt H17. Aandelen

7 17.1 Aandelen en hun kenmerken Bijwonen van de algemene vergadering en stemrecht Het voorkeurrecht Recht op dividend Ontvangen van eventuele bonusaandelen Recht om bijkomende aandelen te ontvangen bij een aandelensplitsing Aandelen of IDR s Openbare uitgifte van aandelen Motieven Vormen Begeleidende banken Prijsbepaling van nieuw uitgegeven aandelen De verdeling van de aandelen Cijfers De secundaire markt voor aandelen Koersvorming en verhandeling op Euronext Circuit breakers Wanneer de marktprijs van een aandeel onder een bepaalde bodemkoers valt, wordt de handel gedurende een bepaalde tijd stilgelegd. Doel: De vrije markt of the wild, wild west? H18. Collectieve beleggingsinstrumenten Begrip en voordelen Typologie van ICB s Typologie op basis van de aangesproken beleggers Indeling op basis van de juridische structuur Indeling op basis van de beleggingspolitiek Wegwijs in de ICB s Transparantie De inventarisatiewaarde Kwaliteitsbeoordelingen Distributie Kosten Hoofdlijnen van ICB fiscaliteit Een concurrent van de ICB s: verzekeringsfondsen Verzekeringen

8 H20. Termijncontracten en futures Termijncontracten Een variantie op het termijncontract: de range forward De forward rate agreement De futures H21. Swaps H22. Opties Plain vanilla opties Index participation units, mini s, ETF s en trackers

9 H1. Directe, semi directe en indirecte financiering Inleiding # spelers in de macro economie: Gezinnen (of particulieren) Ondernemingen (of niet financiële vennootschappen) Overheid Buitenland Financiële vermogensposities: Gezinnen: positieve netto financiële vermogenspositie financiering van bedrijven, overheid en buitenland Vermogen wordt aangehouden via diverse financiële activa (bank fungeert als go between ) Ontstaan van financiële activa: Directe of semi directe financiering (via financiële markten) Indirecte financiering (via financiële instellingen) Schaduwbankieren 1.1 Inventarisatie van de macro economische vermogensposities Consumptie krediet Gezinnen die leningen aangaan om hun huidige consumptie boven het niveau van hun inkomen te tillen. Hypothecaire krediet Idem maar dan om een woning aan te schaffen. Totaal vermogen vd gezinnen : Financieel (roerend) vermogen Niet financieel (onroerend) vermogen Aangegane schulden = Netto vermogenspositie vd gezinnen Investeringskrediet Lening aangegaan door bedrijven om projecten te financieren. Kaskrediet Lening aangaan door bedrijven om tijdelijke kastekorten te overbruggen. Verdeling vh wereldvermogen zeer ongelijk!! wereldvermogen bevat enkel de financiële en niet financiele vermogens van particulieren (geen commercieel vastgoed en infrastructuur) World Built Index van EC Harris bevat hoofdzakelijk vastgoed 7

10 1.2 Financiële activa Financiële stromen: financiële transfers van partijen met een financieringsbehoefte naar economische agenten met een financieringstekort economische efficiën e vergroot Fund transfer Risk transfer (risico s worden doorgeschoven en gedeeld) Directe en semi directe financiering Financiële transfers ( financiële stromen van partijen met een financieringsbehoefte naar economische agenten met een financieringstekort) op een directe wijze gerealiseerd via financiële markten. Dus een rechtstreekse financiering tussen behoevende en spaarder. Indirecte financiering Financiële transfers gerealiseerd via financiële tussenpersonen. Intercompany loan In het bedrijfsleven kan een dochteronderneming rechtstreeks van de moederonderneming lenen waardoor er binnen een multinationale onderneming een interne financiële markt ontstaat. Emittent(issuer) Uitgever van financiële activa Belegger (investor) Stelt financiële middelen ter beschikking (koopt de financiële activa) Vb. Jan gaat een lening aan bij ING o ING is de belegger o Jan is de emittent Activa Bezittingen die een bepaalde waarde hebben in het ruilproces. De waarde van reële activa (goud, wagen, schilderij, huizen,..) worden bepaald door fysische eigenschappen. Financiële activa (financial assets, financial instruments, securities) Doen een juridisch recht ontstaan op een toekomstig financieel voordeel. Financiële activa kunnen al dan niet door een effect worden vertegenwoordigd. Onder een effect verstaat men alle al dan niet verhandelbare beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, rechten van een deelneming in een beleggingsfonds, vastgoedcertificaten en afgeleide producten. (geld en gelddeposito s zijn evenzeer financiële activa maar worden niet al effecten erkend) Financieel instrument/activum Elk instrument/activum dat een claim doet ontstaan op de toekomstige kasstromen. 8

11 Geld (cash) Worden ook beschouwd als financieel activum maar andere financiële activa zijn vanuit beleggingsstandpunt aantrekkelijker omdat zij opbrengsten genereren (aandelen, obligaties, spaarboekjes, kasbons, beleggingsfondsen,..) Financiële activa verschillen van elkaar inzake: risicoprofiel tussentijdse realiseerbaarheid (liquiditeitsprofiel) Beide aspecten bepalen in hoge mate de vergoeding die een financieel product biedt. (hoger risico en lage liquiditeit financiële compensatie= risicopremie en/of liquiditeitspremie) Risicoprofiel Aandelen Vertegenwoordigen het risicodragend kapitaal van een onderneming. Bij de oprichting van een onderneming vertegenwoordigen zij volledig het eigen vermogen. Dus wanneer een onderneming winst boekt dan stijgt het eigen vermogen en dus ook de aandelen, wanneer de onderneming verlies boekt, dan daalt het eigen vermogen en dus ook de aandelen. Aandelen geven recht op een variabele residuele vergoeding, het dividend, deze zal enkel worden uitgekeerd als de onderneming winst realiseert. (bevoorrechte of preferent aandelen geven in geval de onderneming winst maakt recht op een vast dividend) Leningen, obligaties, kasbons,.. Financieringsbronnen die het vreemd vermogen van de behoeftige spijzen. In geval van faillissement van de ontlener zal de financier voor de verstrekkers van het eigen vermogen worden terugbetaald. Zij geven de houder gedurende een bepaalde periode recht op een vaste beperkte vergoeding, de interestvergoeding. Zij krijgen dan ook vaak de naam vastrentende effecten (fixed income securities) Risico wordt vaak gemeten aan de hand van voladiteit vd rendementen. hoe hoger de voladiteit, hoe meer afwijkingen vh verwachte rendement en hoe meer risico Stel: activum heeft een rendement van 6% in hoogconjunctuur, 3% in normaal conjunctuur en 3% in laagconjunctuur gelijke kans op hoog normaal en laagconjunctuur verwacht (gemiddeld) rendement is 2% afwijkingen vh verwacht rendement kwadrateren en optellen (anders zouden ze elkaar opheffen) = variantie vd rendementen vierkantswortel van de variantie = standaardafwijking vh verwacht rendement Liquiditeitsprofiel Liquiditeit Impliceert dat een financieel activum op een willekeurig moment in de tijd snel en zonder al te veel moeite in kosten terug naar geld kan worden omgezet. Termijndeposito s en spaarboekjes benaderen de perfect moneyness, zij worden ook quasi geld of near money genoemd. Die moeten eerst worden omgezet in geld om beschikbaar te zijn. Spaarboekje: hoge liquiditeit 9

12 Termijnrekening: lage liquiditeit Vermindering in liquiditeit wordt financieel gecompenseerd (hogere rentevergoeding) Negotiable orders of withdrawal (NOW) = tussenvorm: het zijn in principe termijnrekeningen maar de bank staat toe dat de houder er toch rechtstreeks betalingen van kan doen. Betalingsinstrument (eigenschap van geld) dat tegelijk een interestvergoeding opbrengt ( eigenschap van quasi geld) Reglementering (Regulation Q) omzeild in de VS (stelde dat zichtrekeningen geen intrest mochten opleveren ) Blue chip companies Aandelen van grote ondernemingen, worden quasi continu verhandeld. Mid en small caps Aandelen van middelgrote en kleinere ondernemingen, hierin is de handel beperkter. Impliciete transactiekost Bij grote verkooporders kan er een overaanbod gecreëerd worden neerwaartse prijsdruk Proxies voor liquiditiet Variabelen die de graad van liquiditeit van een markt proberen te benaderen. Tijdspanne die nodig is voor de verkoop vh effect tegen de volledige marktwaarde Bedrag vd bied laat marge (bid ask spread) De bid is de koers waartegen een financiële tussenpersoon het effect wil aankopen (aankoopkoers) en de klant het effect verkoopt, de ask is de koers waartegen de financiële tussenpersoon het effect wil verkopen (verkoopkoers) en waartegen de klant koopt. Het verschil tussen beiden is de bid ask spread. Aankoopkoers altijd lager dan de verkoopkoers (laag kopen, hoog verkopen) Voor de klant vd financiele tussenpersoon is (de helft vd) bid ask spread een transactiekost Lage bid ask spread: hoge liquiditeit (kan snel terug verkocht worden) Marktdiepte (market depth) Gemeten ahv een liquiditeitsratio (= verhouding tussen het handelsvolume (uitgedrukt in waarde of aantallen) gedurende een bepaalde tijdsperiode en de absolute prijsverandering.) Geeft weer in hoeverre de markt in staat is om orders te verwerken zonder grote veranderingen in de prijs te veroorzaken Verhandelde volume (in marktwaarde of #transacties) Grootte van de onderneming gemeten ahv marktkapitalisatie (= marktwaarde ve aandeel vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen) grote ondernemingen zijn meer liquide Free float = aantal of proportie vrij verhandelbare aandelen (bij de beursgang blijft vaak een deel vd aandelen in handen van de overheid, moedermaatschappij of familiale aandeelhouders) Hoe groter de free float, hoe meer liquide een aandeel 10

13 Verplicht aandeelhouders hun belang in de onderneming publiek te maken (free float= aantal aandelen waarvoor geen melding is gemaakt) Gemiddelde verblijftijd van een aandeel in een portefeuille Wordt berekend obv de free float (uitgedrukt in termen van marktkapitalisatie) op het verhandelde volume van een bepaald jaar. ( een ratio van 1 wil zeggen dat het 1 jaar duurt vooraleer alle vrij verhandelbare aandelen 1 keer werden verhandeld) Belang liquiditeit: Ondernemingen met een te kleine free float en geen garantie van de liquiditeit ve aandeel niet gegeerd voor grote beleggers Aandelen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard worden vaak genegeerd Aandelen met een gebrek aan liquiditeit worden ook vaak genegeerd Liquiditeit is een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren ve financiële markt 1.3 Financieringskanalen Directe en semi directe financiering via financiële markten Bv. Aandelen of obligaties Indirecte financiering via een financiële tussenpersoon Bv. Kredietverlening Schaduwbankieren kredietverlening buiten het traditioneel bankkanaal bv. Kredieten die oorspronkelijk door banken werden uitgegeven worden later doorverkocht aan beleggers (beleggers worden kredietverschaffers) Directe financiering Financiering via een financiële markt Ouders kinderen niet georganiseerde informele financiële markt Moeder dochteronderneming interne financiële markt binnen multinationale onderneming (intercompany loan) Kind en dochteronderneming: emittent Ouders en moederonderneming: belegger Oprichting vennootschap (bv. Bvba) Onderneming: emittent Aandeelhouders: belegger 11

14 1.3.2 Semi directe financiering De emissie van financiële instrumenten zoals overheidsobligaties of aandelen,.. zijn in principe vb. van directe financiering, maar omdat hierbij financiële tussenpersonen optreden die de ontlener adviseren of de uiteindelijke inzameling of fondsen praktisch realiseren spreken we over semi directe financiering. Financiële tussenpersoon Treedt op voor rekening van de emittent en zal hiervoor een vergoeding, een fee, krijgen. (fee business) Underwriting Klanten bijstaan bij het uitgeven van effecten, de underwriter is de tussenpersoon die vers kapitaal plaatst. Broker Verhandelt financiële activa voor rekening van een klant. (effectenmakelaar) Verschillende manieren om kopers en verkopers bij elkaar te brengen: Voice brokerage: o Telefoon als communicatiemiddel: grotere bedragen o Elektronische handelsplatformen: kleinere bedragen Dealer Verhandelt financiële activa voor eigen rekening. Zij vervullen soms de rol van liquiditeitsverschaffer of liquidity provider, wordt door de onderneming aangesteld om de koers van haar aandeel te ondersteunen en te zorgen dat er altijd transacties mogelijk zijn. Deze dealers nemen de verplichting op zich om voor een bepaald aandeel permanent bied en laat koersen te afficheren. (kan heel nuttig zijn voor minder liquide effecten). Broker dealer Combinatie van de 2 types bij 1 financiële tussenpersoon. Maar hierbij is wel vereist dat er een chinese wall tussen beide activiteiten staat. (= scheiding van bevoegdheden en informatieverstrekking binnen bedrijven of overheidsorganen) Business angel netwerk (netwerk voor grootinvesteerders) Wanneer de tussenpersoon geen financiële tussenpersoon is maar een business angel. Zij brengen vermogende ondernemers in contact met jonge ondernemingen. De angels kunnen dan de groeiende ondernemingen helpen door participaties in het aandelenkapitaal ( = venture capital ) en door het toestaan van leningen en geven van advies. Crowdfunding Project wordt gefinancierd dmv kleine bijdragen van vele particulieren Systeem van giften (waartegenover een beloning in natura staat bv. Cd) Gewone lening Kopen ve aandeel 12

15 Gelden worden vaak verzameld via een website en overgedragen naar de ondernemer wanneer het volledige bedrag verzameld is. Openbare emissie private emissie (onderscheid wat de verplichtingen vd emittent betreft) Openbare emissie: Onder toezicht van een toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, FSMA Dient prospectus en alle reclame en berichten die verspreid worden vooraf goed te keuren Prospectus: document dat alle nodige gegevens bevat die het publiek in staat moet stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over de voorgestelde belegging Uitzonderingen zonder prospectus: Aandelen verkocht aan personeelsleden (verkorte prospectus: document met informatie mbt aantal en aard vd aandelen + voorwaarden en redenen vh aanbod) Op Alternext, een marktsegment van de NYSE Euronext (wel offering circular, die niet door de overheid goedgekeurd dient te worden) Opm: reclamecampagne dient goedgekeurd te worden bij uitgifte van ICB s maar niet bij obligaties Nadelen directe en semi directe financiering: Moral hazard: gedrag van een verzekerde wijzigt: zal zich risicovoller gedragen Informatie asymmetrie: verschil in kennis tussen aanvrager vd financiering en de bankier die op basis vd kredietbeoordeling een beslissing neemt Indirecte financiering Financiering via een financiële tussenpersoon Deze tussenpersoon onderscheidt zich van brokers en dealers doordat zij zelf posities inneemt. Zij ontlenen in eigen naam en voor eigen rekening fondsen van de uiteindelijke beleggers, de aldus samengebrachte middelen worden op hun beurt weer uitgeleend aan uiteindelijke kredietnemers. Kredietinstellingen: ontvangen deposito s en gebruiken deze middelen om kredieten te verlenen ICB s (instellingen voor collectieve belegging): geven deelbewijzen uit, waarop ingetekend wordt door de uiteindelijke beleggers, de ingezamelde middelen worden belegd in (meestal) financiële activa zoals beschreven in de statuten vh fonds (waarde vd deelbewijzen schommelt in functie vd koersontwikkeling vd financiële activa) Openbaar spaarwezen Schaduwbankieren Het systeem van kredietintermediatie via entiteiten en activiteiten buiten het reguliere bankwezen. Kenmerken: Transformatie van deposito s in kredieten Looptijdtransformatie Liquiditeitstransformatie 13

16 Omvang wordt gemeten ahv alle financiële instellingen met uitzondering van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Entiteiten die bijzondere aandacht verdienen: Special purpose vehicles (worden in effectiseringstransacties gebruikt) Geldmarktfondsen Exchange traded funds (financiële ondernemingen die krediet en kredietgaranties vertrekken of die liquiditeits en looptijdtransformatie doen zonder een bankstatuut te hebben en verzekerings en herverzekeringsmaatschappijen die krediet gerelateerde producten uitgeven) 1.4 Optimale organisatie van het financiële systeem Analyse vh financieel systeem: 1) Efficiëntie vh systeem 2) Financiële stabiliteit dat het systeem met zich meebrengt 3) Mogelijkheden om via monetaire politiek op de economie in te grijpen o Efficiëntie vh systeem In welke mate slaagt een financieel systeem er in de financiële risico s te heralloceren? Cross sectionele risicoherallocatie: Risico s worden zo verdeeld dat personen meer of minder risico kunnen nemen wanneer ze dit wensen. Financiële markten bieden hierbij meer mogelijkheden dan financiële instellingen. Effecten met # risicokarakteristieken (aandelen, obligaties ) kunnen makkelijker doorverkocht worden dan leningen. Intertemporele risicoherallocatie: Risico s kunnen gespreid worden over de tijd. Financiële instellingen bieden meer mogelijkheden tot het ontplooien van langetermijnstrategieën. In welke mate geeft een financieel systeem incentives om informatie te verwerven? Indien de financier toezicht wil uitoefenen op de ontlener om na te gaan hoe hij de middelen aanwendt (post lending moral hazard), dient hij daarvoor een kost te dragen (monitoring cost) en zich daarvoor te organiseren. De financiële instelling fungeert hier als delegated monitor. Hoe gaat het financieel systeem om met corporate governance? Managers dienen gemotiveerd te worden om groei na te streven, maar dit mag niet ontaarden in kortetermijndoelstellingen. Biedt een financieel systeem genoeg financiering voor nieuwe ideeën en industrieën? Zowel de beschikbaarheid als de termijn waarover men kan beschikken over de middelen is van belang. Zo biedt financiering via aandelen een liquiditeitsverzekering, de onderneming hoeft niet te vrezen dat ze het kapitaal zal moeten terugbetalen. 14

17 Glass steagall act De VS maakte in de jaren 30 al een desintermediatiegolf door en in de crisisjaren voerden zijn dan ook deze GS act door, hierdoor kwam een strikte scheiding tussen commercial banking (banken die enkel deposito verwerving en kredietverlening tot doel hebben) en investment banking ( banken die zich enkel bezig houden met effectentransacties, beleggingsadvies en vermogensbeheer). Om prijsconcurrentie te voorkomen werd de maximale rentevoet op spaarrekeningen en termijndeposito s door de overheid vastgelegd. De naam van deze regelgeving was Regulation Q. Maar deze regel had een marktverstorend effect, van zodra de marktrente boven de max rente steeg, vloeiden de spaar en termijnrekeningen bij de commerciële banken leeg, deze fondsen werden dan rechtstreeks belegd. Desintermediatie was het resultaat (verschuiving van indirecte naar (semi) directe financiering.) Universele banken Banken die zowel het commerciële bankbedrijf als het investment banking activiteiten ontplooien. (voornamelijk in Europa) 15

18 H2 financiële markten Inleiding Financiële markten Markten waarin fondsen getransfereerd worden tussen ont en uitleners. Ze benaderen de volkomen mededinging. Bv. Euronext NYSE (new york stock exchange) Een heel liquide markt met veel aanbieders en vragers waarin 1 marktpartij de koersen niet of nauwelijks kan beïnvloeden. (op kleinere markten zullen institutionele beleggers wel invloed uitoefenen op de beurskoers) Marktfricties Alle belemmeringen die de volkomen concurrentie verhinderen. Vb: transactiekosten en belastingregelingen 2.1 Financiële markten en beleggers Particuliere belegger (retail investors) Individuele belegger die zelf zijn portefeuille beheert. Institutionalisering Verschuiving van private beleggers naar institutionele beleggers. (heden aan de gang) Retail (particuliere) markt Waar een bank haar deposito s aantrekt Wholesale (professionele) markt Een bank haar financiering zoekt op de interbancaire markt Institutionele beleggers (institutional investors) ICB s Geven deelbewijzen uit onder het grote publiek en beleggen het totaal van de ingezamelde fondsen. Pensioenfondsen Middelen gespaard om bij pensionering van de begunstigde een rente op kapitaal te kunnen uitbetalen. Het vermogen dat zo wordt uitgebouwd kan belegd worden gedurende de looptijd van de contracten. Verzekeringsmaatschappijen Beleggen geinde premies een # jaren om hun contractuele verplichtingen in de toekomst na te komen. Staatsinvesteringsfondsen (sovereign wealth funds) o Zij die inkomsten halen uit de verkoop van grondstoffen o Zij die enorme deviezenoverschotten hebben omwille van overschotten op de lopende rekening (exportsuccessen) 16

19 Vb: GPFG (Noorwegen), SAMA (Saudi Arabië) 2.2 Typologie van financiële markten Primaire en secundaire financiële markten Primaire markt Emissiemarkt waarop financiële activa in omloop worden gebracht(zowel de uitgifte van nieuwe aandelen als van overheidsobligaties) Secundaire markt of circulatiemarkt Nadat het financieel activum geëmitteerd is, kan het verhandeld worden. Het aandeel of obligatie wordt dan op de beurs verkocht tegen de geldende marktprijs. Goed functionerende secundaire markt van groot belang!! Des te gemakkelijker een gekocht activum kan doorverkocht worden, des te aantrekkelijker het is te participeren in de primaire markt. Hoge liquiditeit > individuele transactie geen sterke invloed op de beurs > lage impliciete transactiekosten Endossement Een middel om de formaliteiten bij de overdracht van financiële activa zo soepel mogelijk te houden. Dit is de overdracht van de wissel door een rugtekening. Derde markt (third market) Transacties in beursgenoteerde effecten die in de over the counter (OTC) markt verlopen Vierde markt (fourth market) Rechtstreekse handel tussen beleggers zonder tussenkomst van brokers/dealers Geld en kapitaalmarkten Indeling op basis vd looptijd die de instrumenten hebben bij uitgifte Geldmarkt(money market) Deze instrumenten hebben een oorspronkelijke looptijd van minder dan een jaar bij hun uitgifte. Ze hebben een enkelvoudige interest en worden gequoteerd ahv rentevoet. Kapitaalmarkt (capital market) Alle andere instrumenten. Deze worden gewaardeerd tegen een samengestelde interestvoet en gequoteerd als prijs of percentage van de nominale waarde Beurs en buitenbeursmarkten Indeling op basis vd organisatorische structuur van financiële markten Beurs Een officieel erkende gereglementeerde markt waar vraag en aanbod samenkomen, het gereglementeerde karakter van de beurs uit zich in het bestaan van een marktreglement. De effecten die op een beurs verhandeld worden dienen eerst een notering (listing) te bekomen. 17

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst?

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst? Een kijk op de bank Dit is de bank PDF Inleiding Voor velen blijkt de wereld van de bank onbekend terrein. Wij kennen allemaal wel onze bank, waar we terecht kunnen voor diverse verrichtingen of krediet,

Nadere informatie