2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te"

Transcriptie

1 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van de basisprincipes van MiFID is de optimale uitvoering of best execution. Wat betekent dit voor onze cliënten? 4. Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten 5. Andere aspecten van onze verbintenis inzake de uitvoering van orders 6. Specifieke brokers 7. Evaluatie en herziening van het Best Execution-beleid 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? De Markets in Financial Instruments Directive, afgekort tot MiFID, is een geheel van Europese juridische reglementen die bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese doelstellingen inzake harmonisering en integratie van de financiële markten. MiFID wordt gevormd door een reglement en richtlijnen, omgezet in Belgisch recht door de koninklijke besluiten van 3 juni 2007 en 27 april MiFID beoogt meer concurrentie en transparantie op de financiële markten door de belemmeringen voor het grensoverschrijdend effectenverkeer uit de weg te ruimen en het beursmonopolie open te breken ofwel de verplichting tot centralisatie op de gereglementeerde markten. MiFID wil beleggers ook een betere bescherming bieden door de zorgplicht te verbeteren en zo het vertrouwen van de belegger te vergroten. Om dat doel te bereiken stelde Delta Lloyd Bank gedragsregels op die de kennis van de cliënt en de transparantie van de informatie in de hand werken, én regels in verband met de organisatie van de financiële instelling en de uitvoering van de orders. 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te brengen in categorieën Om haar cliënten beter te kennen en hen zo beter bij te staan en te informeren, is Delta Lloyd Bank verplicht om al haar cliënten die transacties in financiële instrumenten uitvoeren, onder te brengen in categorieën onderworpen aan specifieke beschermingsregels. Op basis van de criteria van de Europese wetgeving wordt iedere cliënt ingedeeld bij een van de drie volgende categorieën die de cliënt een aangepast beschermingsniveau bieden, rekening houdend met zijn kennis van en ervaring met financiële instrumenten en de hieraan verbonden risico s. 1) Een niet-professionele cliënt is een natuurlijke of rechtspersoon die geen professionele cliënt is in onderstaande betekenis. Een niet-professionele cliënt kan vragen om beschouwd te worden als een professionele cliënt. In dat geval moet Delta Lloyd Bank de door MiFID opgelegde procedure volgen en zich ervan verzekeren dat de cliënt voldoet aan ten minste twee van de drie volgende voorwaarden:

2 > gemiddeld tien transacties van enige omvang uitgevoerd hebben per trimester tijdens de vier laatste trimesters, > een portefeuille bezitten, samengesteld uit bankdeposito s en financiële instrumenten ter waarde van meer dan EUR, > minstens één jaar werken of gewerkt hebben op het gebied van beleggingsdiensten. Naargelang de situatie kan Delta Lloyd Bank beslissen om niet op dit verzoek in te gaan. 2) Een professionele cliënt is een cliënt (natuurlijke of rechtspersoon) die de nodige ervaring, kennis en competentie heeft om zijn eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico s daarvan correct in te schatten. De wet (Bijlage A van het koninklijk besluit van 3 juni 2007) bepaalt de beleggerscategorieën die standaard beschouwd worden als professionele cliënten. Dit zijn: > entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op de financiële markten actief te mogen zijn (bv. beleggingsondernemingen of verzekeringsmaatschappijen), > grote ondernemingen die voldoen aan twee van de drie volgende criteria: een balanstotaal van minstens 20 miljoen EUR, een netto-omzet van minstens 40 miljoen EUR, eigen kapitaal van minstens 2 miljoen EUR, > nationale en regionale Belgische en buitenlandse overheden, openbare instellingen die de overheidsschuld beheren, centrale banken en andere gelijkaardige internationale instellingen, > andere institutionele beleggers met als hoofdactiviteit beleggen in financiële instrumenten. MiFID verleent deze categorie van cliënten een lager beschermingsniveau dan de niet-professionele cliënten. De wet laat professionele cliënten die een hogere beschermingsgraad willen toe om beschouwd te worden als niet-professionele cliënten. 3) De laatste categorie van cliënten is de in aanmerking komende tegenpartij: dat zijn professionele cliënten die in de financiële sector werken en van wie aangenomen wordt dat zij, wegens hun professionele doelstellingen, beschikken over de nodige expertise inzake beleggingsbesluitvorming. Dat wil zeggen: beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, ICBE s en hun beheersmaatschappijen, andere erkende of gereglementeerde financiële instellingen, ondernemingen vrijgesteld van de richtlijn 2004/39/CA, nationale regeringen en hun diensten, centrale banken, supranationale organisaties. 3. Een van de basisprincipes van MiFID is de optimale uitvoering of best execution. Wat betekent dat voor onze cliënten? Een van de basisprincipes van MiFID is dat van de best execution of de optimale uitvoering. Dat betekent dat Delta Lloyd Bank zich ertoe verbindt om, in het kader van de uitvoering van een transactie in een financieel instrument en bij de keuze van een handelsplatform, alle redelijke maatregelen te treffen om voor de cliënt het best mogelijke resultaat te bereiken. De beste uitvoering is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. Dat betekent dat wanneer wij een order voor u uitvoeren, wij dat doen in naleving van ons beleid van optimale uitvoering maar dat wij niet garanderen dat in alle gevallen de beste prijs zal verkregen worden. De selectie-elementen kunnen tot verschillende resultaten leiden afhankelijk van de bijzonderheden van iedere transactie Toepassingsgebied De beste uitvoering is enkel van toepassing op de volgende financiële instrumenten, zoals opgesomd in artikel 2, eerste alinea 1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht van de financiële sector en de financiële diensten.

3 > Roerende waarden: - aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, - obligaties of andere schuldinstrumenten verhandelbaar op de kapitaalmarkt, - alle andere waarden die het mogelijk maken dergelijke roerende waarden te kopen of verkopen of die afgehandeld kunnen worden in contanten, met uitsluiting van de betaalmiddelen > Instrumenten meestal verhandeld op de geldmarkt > Deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging > Afgeleide producten van roerende waarden, aandelen, deviezen, rente- of rendementstarieven, of andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of financiële maatregelen > Afgeleide producten van grondstoffen die afgehandeld kunnen worden in contanten of door materiële levering, op voorwaarde dat zij verhandeld worden op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit > Afgeleide kredietproducten > Financiële termijncontracten ( futures ), met inbegrip van gelijkgestelde waarden die afgehandeld kunnen worden in contanten > Afgeleide producten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, zendvergunningen of inflatiecijfers of verbonden aan andere activa, rechten, plichten, indexen en maatregelen Optimale aanpak van het uitvoeringsbeleid Om te kunnen voldoen aan de vereisten inzake best execution werkte de bank een orderuitvoeringsbeleid van haar cliënten uit, rekening houdend met de volgende elementen: prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling, omvang, aard en alle andere aspecten die essentieel zijn voor de uitvoering van de orders. Delta Lloyd Bank houdt rekening met de volgende criteria om het relatieve belang van de bovengenoemde elementen te bepalen: > de kenmerken van de cliënt (bent u een professionele of een niet-professionele cliënt?), > de kenmerken van het betreffende order (is het een order tegen de marktprijs of met een limietkoers? wat is de omvang en de eventuele impact van het order?), > de kenmerken van de financiële instrumenten waarin dit order moet uitgevoerd worden (is het een aandeel of een vastrentend instrument, is dit een liquide instrument?...), > de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar dit order kan geplaatst worden. Voor niet-professionele cliënten wordt het beste resultaat in de eerste plaats bepaald door de totale tegenprestatie die de prijs (zo laag mogelijk) van het financiële instrument en alle uitvoeringskosten (zo weinig mogelijk) omvat. De uitvoeringskosten omvatten alle uitgaven die ten laste komen van de cliënt en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het order, met inbegrip van > de kosten eigen aan de plaats van uitvoering, > de clearing- en afhandelingskosten, > alle andere vergoedingen betaald aan externe tussenpersonen die bij de uitvoering van het order betrokken waren, > alle heffingen. Voor professionele cliënten zijn de prijs en de kosten over het geheel genomen van minder groot belang bij het bepalen van het best mogelijke resultaat. Zowel voor niet-professionele cliënten als voor professionele cliënten, kan in bepaalde omstandigheden, de prioriteit of een zwaarder gewicht worden gegeven aan andere relevante factoren, die belangrijker zijn voor de uitvoering van orders. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de omvang van een order groter is dan wat standaard is op de markt of wanneer het gaat om een order in illiquide financiële instrumenten. Delta Lloyd Bank is gemachtigd om orders uit te voeren volgens haar eigen oordeel, rekening houdend met andere factoren (snelheid van uitvoering op de markt, waarschijnlijkheid van uitvoering en afhandeling, het vermogen van de plaats van uitvoering om complexe orders te beheren...) die zij essentieel acht voor het beste belang van haar cliënten.

4 3.3. Specifieke instructies van de cliënt Wanneer de cliënt specifieke instructies geeft in verband met de uitvoering van het order, voert Delta Lloyd Bank het order volgens deze instructies uit. Opgelet: in dit geval kan Delta Lloyd Bank belet worden de door haar vastgestelde en in haar uitvoeringsbeleid opgenomen maatregelen te nemen om bij de uitvoering van de desbetreffende orders het best mogelijke resultaat te behalen voor de elementen waarvoor deze instructies gelden (Execution only) Plaatsen van uitvoering Onder plaatsen van uitvoering wordt verstaan gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten (MTF - Multilateral Trading Facilities) én beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, marketmakers, andere liquiditeitsverschaffers of iedere entiteit die in een derde land een soortgelijke taak verricht. Al deze plaatsen van uitvoering worden regelmatig geëvalueerd op basis van de volgende criteria: transparantie en werkingswijze van de markt, liquiditeit van de markt, efficiëntie van het technisch platform, kosten voor toetreding en toegang, uitvoeringskosten, verrekeningskosten, afhandelings- en leveringskosten. Hier vindt u een overzicht van de plaatsen van uitvoering waarop Delta Lloyd Bank een aanzienlijk beroep doet om haar verplichting na te komen om alle redelijke maatregelen te nemen teneinde bij de uitvoering van orders (met betrekking tot genoteerde aandelen) van haar cliënten steeds het best mogelijke resultaat te behalen. Deze lijst is niet exhaustief en kan door Delta Lloyd Bank op elk moment aanpast worden naargelang de marktomstandigheden. Ook onze tussenpersonen aan wie wij uw orders doorgeven voor uitvoering, houden zich aan de lijst van plaatsen van uitvoering. Voor sommige financiële instrumenten kan de keuze van de plaats van uitvoering zich beperken tot één plaats. Dat is met name het geval voor aandelen die wegens hun aard genoteerd of verhandeld worden op één gereglementeerde markt. Omdat in dat geval een prijsvergelijking onmogelijk is, is het moment van uitvoering de enige variabele voor de vaststelling van de prijzen Verplichtingen inzake ontvangst en overdracht Wanneer Delta Lloyd Bank orders van cliënten ontvangt, verbindt zij zich ertoe om alle redelijke maatregelen te treffen om het best mogelijke resultaat te bereiken door bij het doorgeven aan of plaatsen van de orders bij financiële tussenpersonen het selectiebeleid van de bank te volgen. Dit beleid voor de selectie van financiële tussenpersonen waardoor toegang verkregen wordt tot de plaatsen van uitvoering houdt rekening met de volgende elementen: > de geselecteerde entiteiten troffen schikkingen inzake de uitvoering van orders die de bank in staat stellen zich te houden aan de verplichtingen van best execution, > de entiteiten die de orders uitvoeren hanteren een hoog kwaliteitsniveau voor de uitvoering van de door de bank doorgegeven orders, > de overeenkomst met de financiële tussenpersonen bepaalt dat zij zelf onderworpen zijn aan verplichtingen inzake best execution. De selectie wordt regelmatig geëvalueerd. Hieronder vindt u de lijst van de belangrijkste tussenpersonen belast met de uitvoering (doorgeven en uitvoeren van de orders én custody): > de Nationale Bank van België voor OLO s, > Euroclear voor euro-obligaties en custody voor gestructureerde producten gecommercialiseerd door Delta Lloyd Bank (waarvan de orders worden doorgegeven en uitgevoerd door Société Générale), > KBC Securities voor aandelen en obligaties, > BNP Paribas Securities Services voor fondsen van derden, > de Banque de Luxembourg voor de fondsen van Delta Lloyd Groep. Voor Belgische kasbons en Belgische fondsen zijn de tussenpersonen de uitgevende banken.

5 4. Optimale uitvoering per klasse van financiële instrumenten Voor elke klasse van financiële instrumenten vermeldt het orderuitvoeringsbeleid de informatie over de plaatsen van uitvoering gebruikt door de financiële tussenpersonen geselecteerd door Delta Lloyd Bank, alsook de factoren die een invloed hebben op de keuze van de plaats van uitvoering. Bij wijze van uitzondering kan de bank beslissen om samen te werken met een andere tussenpersoon, natuurlijk met de garantie van optimale uitvoering Aandelen, aandelencertificaten, rechten Orders voor instrumenten die verhandeld mogen worden op een gereglementeerde markt of SMN worden meestal op de thuismarkt geplaatst (omdat deze over het algemeen het best mogelijke resultaat biedt wat prijs en kosten betreft), behalve in geval van onvoldoende liquiditeit. Deze orders kunnen ook doorgegeven worden op een andere gereglementeerde markt of SMN op voorwaarde dat de uitvoering over het algemeen het beste resultaat biedt wat betreft prijs en kosten. De thuismarkt is in principe de gereglementeerde markt waarop het instrument de eerste keer mag verhandeld worden. Wanneer de thuismarkt niet tot het aanbod van Delta Lloyd Bank behoort, of wanneer het betreffende instrument niet genoteerd staat op de thuismarkt, wordt voor een andere gereglementeerde markt of SMN gekozen Obligaties, geldmarktinstrumenten Delta Lloyd Bank voert orders voor geldmarktinstrumenten (depositocertificaten, commercial papers en schatkistpapier) en obligaties (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gestructureerde producten waaronder de producten van Société Générale en Codeis verdeeld door Delta Lloyd Bank) uit de hand uit (OTC of Over The Counter, namelijk buiten een gereglementeerde markt of SMN), wegens de beperkte liquiditeit van deze markten. De bepalende elementen voor de prijs en de kosten blijven van toepassing Deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB s) Delta Lloyd Bank geeft de orders door aan de betreffende transfer agent. Dit is een garantie voor een prijs die de economische waarde van de belegging weerspiegelt en voor de laagste kosten. Voor iedere ICB wordt een cut-off time (uiterste uur voor aanvaarding van de orders) vastgelegd op basis van de cut-off time vermeld in het prospectus en van de technische mogelijkheden voor de plaatsing van het order bij de broker vóór deze officiële cut-off time. De orders ontvangen ná de cut-off time worden beschouwd als ontvangen op de volgende handelsdag van de deelbewijzen van de betreffende ICB Marktzaalproducten, genoteerde afgeleide producten Onder marktzaalproducten wordt verstaan opties, futures, swaps, termijncontracten en combinaties van deze instrumenten die betrekking hebben op effecten, deviezen, rente- of rendementstarieven, financiële indexen en grondstoffen en niet op een gereglementeerde markt of SMN genoteerd zijn. Transacties in contanten (spot), deposito s en kredieten vallen niet onder de toepassing van MiFID. Genoteerde afgeleide producten - hoofdzakelijk opties en futures - zijn momenteel niet vervangbaar en zijn onderworpen aan verschillende regels en reglementeringen. Delta Lloyd Bank verdeelt geen marktzaalproducten en genoteerde afgeleide producten meer Kasbons Kasbons uitgegeven door andere Belgische financiële instellingen worden bewaard door de emittent die instaat voor de uitvoering van deze orders en de custodydiensten in verband met deze effecten. Delta Lloyd Bank laat de inschrijving op kasbons van derden niet toe.

6 5. Andere aspecten van onze verbintenis inzake de uitvoering van orders Wij verbinden ons ertoe om uw orders snel uit te voeren in de volgorde dat ze binnengekomen zijn, tenzij de aard van het order of de voorwaarden die gelden op de markt dit onmogelijk maken of tenzij het in het belang van de cliënt is om anders te handelen. Wij verbinden ons ertoe u meer details over uw transacties te geven, met name via uw rekeninguittreksel: ISINcode, naam van het financiële instrument, transactietype (aankoop/verkoop), plaats, datum en uur van uitvoering, aantal deelbewijzen en hun koers. Delta Lloyd Bank, haar werknemers en al haar tussenpersonen zullen zich voor de selectie van producten nooit laten beïnvloeden door financiële stimulansen of door enig ander voordeel. De basis voor de selectie is altijd het rendement van het product en de selectie wordt altijd uitgevoerd met het belang van de cliënt voor ogen. 6. Specifiek brokers Voor aandelen en obligaties werkt Delta Lloyd Bank samen met een selectie van brokers verschillend van haar globale broker en custodian KBC Securities, maar enkel voor haar institutionele cliënten in discretionair beheer. Deze selectie wordt halfjaarlijks geëvalueerd. De lijsten van brokers uitsluitend bestemd voor institutionele cliënten in discretionair beheer voor aandelen en obligaties vindt u in de bijlagen. 7. Evaluatie en herziening van het Best Execution-beleid Delta Lloyd Bank ziet toe op de doeltreffendheid van haar regels en beleid voor de uitvoering van orders om eventuele tekortkomingen te achterhalen en recht te zetten. Delta Lloyd Bank evalueert jaarlijks haar uitvoeringsbeleid en haar regelingen in verband met de uitvoering van orders. Zij houdt daarbij rekening met de in aanmerking genomen criteria en de evolutie van de markten. Een dergelijke evaluatie wordt ook verricht telkens zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van de bank om steeds het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van orders van haar cliënten op de plaatsen van uitvoering die in haar uitvoeringsbeleid zijn opgenomen. De laatste versie van het document Informatie in verband met het orderuitvoeringsbeleid van Delta Lloyd Bank is beschikbaar in alle bankkantoren en op Aanvullende informatie over ons orderuitvoeringsbeleid is op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER

CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER CORPORATE MIFID: EEN BESCHERMING VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd op 21 april 2004,

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie