Gemeente Neerijnen. Najaarsnota Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober Versie : 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1."

Transcriptie

1 2013 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën Datum : 02 oktober 2013 Versie : 1.02 Document : 2425_1.ODT

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Ontwikkelingen algemeen Voortgang van de programma s Samenvatting van de wijzigingen Conclusie en advies... 14

3 Inleiding Deze 2013 geeft u zoals gebruikelijk een financieel beeld van de realisatie van het lopende begrotingsjaar. In deze rapportage worden de (financiële) afwijkingen gerapporteerd. De nota geeft inzicht in de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie. Wij doen dit in de vorm van een geactualiseerde financiële positie. In deze najaarsnota is de september circulaire 2013 niet meegenomen. De 2013 is een actualisatie van het lopende boekjaar 2013 en geeft een vooruitblik op het saldo van de jaarrekening Voor het jaar 2013 ontstaat het volgende beeld : Saldo primitieve begroting / ,- Vastgestelde begrotingswijzigingen , Geraamd saldo begroting / ,- Saldo voorjaarsnota / , Saldo gewijzigde begroting na VJN / ,- Saldo najaarsnota / , Saldo gewijzigde begroting na NJN / ,- In het vervolg van deze nota wordt u nader geïnformeerd over de correcties per programmaonderdeel. Pagina 3

4 Ontwikkelingen algemeen In dit hoofdstuk beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen sinds het vaststellen van de Voorjaarsnota 2013, die leiden tot een bijstelling van de begroting A. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in de begroting 2013 bedraagt ,-. Middels de 1 ste begrotingswijziging, gebaseerd op de septembercirculaire 2012, is deze met ,- verlaagd tot ,-. Na het verschijnen van de decembercirculaire 2012 zijn ook de maartcirculaire 2013 en de meicirculaire 2013 nog verschenen. De wijzigingen in deze circulaires zijn bij de voorjaarsnota 2013 meegenomen en laten een verhoging van de algemene uitkering met ,- zien. De septembercirculaire 2013 is op het moment van het opstellen van deze najaarsnota nog niet beschikbaar. Overzicht mutatie algemene uitkering uit het Gemeentefonds : Primitieve begroting ,- Correctie o.b.v. Septembercirculaire / , Voorjaarsnota ,- Correctie o.b.v. decembercirculaire 2012, maartcirculaire 2013 en meicirculaire , ,- B. Kapitaallasten Bij de is geen rekening gehouden met herberekening van de kapitaallasten. In de raadsvergadering van 24 september 2009 is de nieuwe financiële verordening 2009 vastgesteld. Hierin is opgenomen (artikel 6, lid 5) de eerste afschrijving plaats te laten vinden in het eerste jaar dat volgt op het jaar van gereedkomen van de vaste activa. Dit in aanmerking nemend heeft het uitblijven van investeringen in 2013 derhalve geen invloed op de kapitaallasten in Pagina 4

5 Voortgang van de programma s In dit hoofdstuk ontvangt u van ons informatie omtrent de noodzakelijke aanpassingen van het bestaand en nieuw beleid voor het begrotingsjaar De financiële ontwikkelingen zijn hierna op productniveau opgenomen. De informatie omtrent de ontwikkelingen is voor de raad wellicht iets te gedetailleerd om op hoofdlijnen te sturen, maar voor het college en management is deze (detail)informatie belangrijk als sturingsinstrument. 3.1.Programma 0 Algemeen Bestuur PROGRAMMA 0 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N N V N Baten V N V Saldo N N N N Raad en commissies (voordeel 2.650) De raadsexcursie is dit jaar lager uitgevallen dan begroot ( 2.500,-) en naar verwachting maken de raadsleden dit jaar geen gebruik van het opleidingsbudget ( 2.000,-). Daarnaast is dhr. Hakkert benoemd als vervanger van dhr. Verseijl als raadslid voor het CDA, voor de periode van september tot en met december De extra kosten hiervan bedragen 1.850,-. Burgemeester en Wethouders (nadeel 3.000) In verband met extra woon-/werkverkeer vallen de kosten van reis- en verblijfkosten 3.000,- hoger uit. Burgerlijke stand (nadeel 5.000) De inkomsten van huwelijken blijven achter bij de raming. Hierdoor vallen ook de loonkosten van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de kosten van de gastdames lager uit. Straatnaamgeving en huisnummering (nadeel 2.172) De regelgeving voor het juist registreren en vernummeren van gebouwen is aangepast. De extra kosten bedragen 2.172,-. Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer(functie) (voordeel 900) Er wordt weinig gebruik gemaakt van het budget voor Fractieondersteuning, hierop zal naar verwachting 900 overblijven. Pagina 5

6 Programma 1 Openbare orde en veiligheid PROGRAMMA 1 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N N N - Baten V V Saldo N N N In dit programma zijn geen mutaties te melden. 3.3.Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat PROGRAMMA 2 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N N N N Baten V V V V Saldo N N N N Wegen (nadeel ) Vanwege meer gemeentelijke eigendommen in de infrastructuur vallen de belastingen voor wegen ,- hoger uit dan begroot. Dit is ook meegenomen in de meerjarenbegroting Verkeer (voordeel 4.134) In verband met extra verkeersacties die door de gemeente zijn georganiseerd, zijn extra subsidieinkomsten binnengekomen voor een bedrag van 4.134,-. Openbaar vervoer (nadeel 1.500) Besloten is om de buurtbus een waarderingssubsidie te geven van in totaal 1.500,-. Dit bedrag was nog niet geraamd in de begroting 2013 en is ook structureel opgenomen in de meerjarenbegroting Pagina 6

7 Programma 3 Economische zaken PROGRAMMA 3 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N 408 V N Baten V - - V Saldo N 408 V N In dit programma zijn geen mutaties te melden. 3.5.Programma 4 Onderwijs PROGRAMMA 4 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N V N N Baten V N V Saldo N V N N Openbare en bijzondere basisscholen (nadeel 2.271) De klokuren voor het gebruik van de gymzalen zijn opnieuw berekend en beschikt. Het nadeel hiervan is 2.271,- voor 2013, dit bedrag is ook meegenomen in de meerjarenbegroting Overige baten en lasten onderwijs (nadeel 8.859) In 2004 is een interim-directeur voor een periode van 6 maanden aangesteld in dienst van de gemeente voor de Obs te Waardenburg. Na het einde van het dienstverband is door het UWV aan deze directeur een w.w.-uitkering toegekend. Gelet op de leeftijd en diensttijd van betrokkene is dit een langdurige uitkering. De kosten zijn verhaald bij het participatiefonds. Omdat een aantal procedures niet goed zijn doorlopen gaat het participatiefonds de kosten van de w.w. verhalen. Dat is gebeurd bij de St. Fluvium als rechtsopvolger. Omdat de interim-directeur van september 2004 tot april 2005 in dienst was bij de gemeente Neerijnen en niet bij de St. Fluvium, komen de kosten van de w.w. voor rekening van de gemeente Neerijnen. In 2010 zijn reeds lasten opgenomen voor de jaren 2005 tot en met 2010, er volgt nu een extra declaratie van 8.859,- over het jaar Door de gemeente is een rechtszaak aangespannen tegen het UWV (die de WW- en bovenwettelijke uitkering verstrekt), hierin zijn wij in het ongelijk ongesteld. Inmiddels is hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. De zitting van het hoger beroep moet nog plaatsvinden. Het risico bestaat dat over 2011 en verder ook nog betaald moet worden. Pagina 7

8 2013 Leerlingenvervoer (nadeel 7.000) Minder ouders zijn een eigen bijdrage verschuldigd voor het leerlingenvervoer, de lagere inkomsten bedragen naar schatting 7.000, Programma 5 Cultuur en recreatie PROGRAMMA 5 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N N N N Baten V N V Saldo N N N N Bibliotheekwerk (nadeel 7.642) Op grond van een bezwaarschrift welke is ingediend door de bibliotheek Rivierenland is een gewijzigde subsidiebeschikking 2013 vastgesteld. De meerkosten van deze beschikking bedragen 7.642,-. Binnensportaccomodaties (nadeel ) In het verleden berekende de gemeente Neerijnen binnen haar begroting een bedrag voor het gebruik van de eigen gymzalen door. De kosten zijn eerder uit de begroting gehaald, de opbrengst is echter blijven staan. Het nadeel hiervan bedraagt ,-. Op basis van de Wet primair onderwijs en de Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs gemeente Neerijnen is dit niet meer mogelijk. Monumentenbeleid (voordeel 6.879) Van de provincie is een subsidie ontvangen t.b.v. de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. De subsidie bedraagt 6.879,-. Regionaal Archief Rivierenland (RAR) (voordeel 3.500) De bijdrage aan het RAR valt dit jaar 3.500,- voordeliger uit. Landschapsontwikkeling (nadeel 8.898) In de begroting van Regio Rivierenland is een bedrag opgenomen voor het programma Aantrekkelijk milieubeleid. Dit bedrag was opgenomen in programma 7 en wordt overgeheveld naar programma 5. Derhalve is de overboeking van 8.898,- in de begroting budgetneutraal in de begroting, maar wel een nadeel op programma 5 en een voordeel op programma 7. Pagina 8

9 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening PROGRAMMA 6 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N V N N Baten V N V V Saldo N V V N Uitkeringen Wet Werk en Bijstand (nadeel ) De ontvangen Rijksbijdrage W.W.B. Is ,- hoger dan oorspronkelijk geraamd. Op basis van de cijfers opgesteld door Sociale Zaken in Tiel worden de uitkering WWB ,- hoger geschat. De extra individuele aanvulling uitkering die hiervoor kan worden aangevraagd, bedraagt ,-. De uitvoeringskosten door de gemeente Tiel zullen naar verwachting ,- voordeliger uitvallen. Een kanttekening hierbij is wel de economische crises, m.a.w. het cliëntenbestand kan dit jaar meer dan valt aan te nemen groeien. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (budgetneutraal) Het budget voor WSW is vanuit het Rijk met ,- verhoogd. Aangezien dit budget wordt doorgestort naar Lander, verloopt het budgetneutraal. IOAW/IOAZ (nadeel ) De uitkeringen IOAW/IOAZ worden op basis van de rapportage Sociale Zaken Tiel ,- hoger geschat. Minimabeleid/Bijzondere Bijstand (voordeel ) De diverse budgetten voor het Minimabeleid/Bijzondere Bijstand worden met ,- naar beneden bijgesteld. De uitvoeringskosten vallen daarnaast ook ,- lager uit. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voordeel ) De uitvoeringskosten zullen naar verwachting ,- lager uitvallen dan eerder begroot. Tevens zullen de kosten van de praktische gezinsondersteuning ,- lager uitvallen. Voorziening gehandicapten (voordeel ) Als gevolg van de kanteling is de verwachting van Sociale Zaken Tiel dat de kosten voor Huishoudelijke verzorging ,- voordeliger uit zullen vallen. De kosten voor de vervoersvoorzieningen zullen naar verwachting ,- lager zijn. Voor het onderhoud van rolstoelen is het de verwachting dat deze 5.000,- lager zullen uitvallen. Naar verwachting zullen de woningaanpassingen ,- hoger uitvallen. Terloops wordt gemeld dat het huidige contract met Tiel en de gemeenten Neder-Betuwe, Neerijnen en West Maas en Waal op het terrein van de Wwb onder de loep wordt genomen. Via de samenwerking willen wij gemeenschappelijke doelstellingen realiseren, zoals versterking van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers vermindering kwetsbaarheid (schaalvoordelen) voorsorteren op de RIW-vorming waarbij de huidige samenwerking wordt ontbonden Pagina 9

10 2013 beheersing kosten vergroten efficiency en effectiviteit adequate informatievoorziening aan gemeentebestuur etc De afspraken over de samenwerking worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst en een Dienstverleningsovereenkomst. De besprekingen over de samenwerking verkeren in een afrondend stadium. De gemeenteraad wordt te zijner tijd geïnformeerd. Regiotaxivervoer Het Wmo zonegebruik neemt in belangrijke mate af. Over de onderschrijding m.b.t. de inkoop van zones vindt overleg plaats tussen de provincie en de vervoerder en de provincie en de gemeenten. Na afronding van het overleg wordt het pas mogelijk om de daadwerkelijke besparing in de inkoopkosten van de Wmo-zones vast te stellen. De verwachte besparing in de kosten kan nog niet ingeboekt worden. Wij verwachten dat in de jaarrekening de raad volledig kan worden geïnformeerd over de financiële afwikkeling van het Wmo Regiotaxivervoer Programma 7 Volksgezondheid en milieu PROGRAMMA 7 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N N 652 V N Baten V N V Saldo N N 652 V N Openbare gezondheidszorg (nadeel 6.594) Door een besluit van het AB van de Regio Rivierenland kan een bezuiniging die eerder was ingeboekt op de GGZ-preventie niet worden gerealiseerd. Het nadeel bedraagt 6.594,-. Milieubeheer (bedrijven en particulieren) (voordeel 7.246) De bijdrage aan de ODR (OmgevingsDienst Rivierenland) valt hoger uit. Bij programma 5 is reeds gemeld dat een correctie plaatsvindt van programma 7 naar programma 5. Dit in verband met het programma Aantrekkelijk milieubeleid. Dit bedrag was opgenomen in programma 7 en wordt overgeheveld naar programma 5. Derhalve is de overboeking van 8.898,- in de begroting budgetneutraal in de begroting, maar een voordeel op dit programma en een nadeel op programma 5. Pagina 10

11 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting PROGRAMMA 8 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N V V N Baten V N N V Saldo N N N N Bouw-, woning-, en welstandstoezicht (nadeel ) Vanwege een flinke afname van het aantal verleende bouwvergunningen worden de totale inkomsten met ,- naar beneden bijgesteld. De kosten van welstandstoezicht en controle constructieberekeningen dalen ook, wat een voordeel van ,- geeft Programma 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen PROGRAMMA 9 Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N 609 V N N Baten V V V V Saldo V V V Reclamebeleid (voordeel 8.000,-) Door een verrekening van extra reclame-inkomsten uit voorgaande jaren zal de opbrengst 8.000,- hoger uitvallen. Algemene baten en lasten (nadeel ) In verband met extra trainingen voor het personeel en een outplacement-traject vallen de opleidingskosten naar verwachting ,- hoger uit. Over het 1e en 2e kwartaal 2013 zijn de kopieerkosten hoger dan begroot. Over beide kwartalen is een afrekening ontvangen waarbij per kwartaal meer dan 5.000,- bijbetaald moest worden. Uit onderzoek bleek dat dit veroorzaakt wordt door een forse toename van het aantal kleurenkopieën. Een kleurenkopie is aanzienlijk duurder ( 0,05) dan een zwart-wit kopie ( 0,008) wat de forse toename in de kosten verklaart. De kleurenkopieën worden voornamelijk gemaakt bij het vermenigvuldigen van de raadsstukken. Over heel 2013 betekent dit een stijging van de kopieerkosten van ,- naar ,-. Doordat op met name de post schrijf en bureaubehoeften een Pagina 11

12 2013 overschot van 5.000,- wordt verwacht is een verhoging van de post interne dienstverlening met ,- toereikend. Door de invoering van de I-pads voor raadsleden en daarmee het vervallen van het kopiëren van de raadsstukken is de verhoging voor 2013 eenmalig en zullen de kopieerkosten met ingang van 2014 op een lager niveau uitkomen. Vanwege hogere WGA-premies, welke niet volledig worden doorbelast aan de werknemers, en hogere pensioenpremies worden de salariskosten voor het gemeentepersoneel met ,- verhoogd. Pagina 12

13 Samenvatting van de wijzigingen Het (gewijzigde) financieel meerjarenperspectief van alle programma s ziet er als volgt uit: TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Primitief Voorjaarsnota 2013 Lasten N N N N Baten V V V V Saldo N V N N Onderstaande tabel geeft nog een samenvatting per programma: Programma Begroting 2013 Primitief SAMENVATTING PER PROGRAMMA Wijzigingen t/m Voorjaarsnota 2013 Wijziging(en) Begroting 2013 na Totaal Pagina 13

14 Conclusie en advies De 2013 laat voor het begrotingsjaar 2013 een nadelig resultaat zien van ,--. Aangezien de Voorjaarsnota 2013 een negatief resultaat liet zien van ,--, is per saldo sprake van een verwacht negatief exploitatieresultaat 2013 van ,--. Voorstel is om dit verwacht negatief exploitatieresultaat te dekken uit de algemene reserve. De structurele effecten uit deze nota zullen in de meerjarenbegroting 2014 worden verwerkt. Dit betreft de belastingen die betaald worden over de gemeentelijke infrastructuur, de subsidie aan de buurtbus en de klokuren voor het gebruik van de gymzalen. Voorgesteld wordt de 2013 vast te stellen. Pagina 14

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Begroting 2012. WNK Bedrijven Alkmaar Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Begroting 2012 WNK Bedrijven Alkmaar 1 Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie