Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw"

Transcriptie

1 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse ie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen tie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte werkplaatsen Vlaamse federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen schutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen tte Werkplaatsen Jaarverslag Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 1

2

3 Inhoud Voorwoord 5 VLAB-Algemeen 7 1. Visie en opdracht Visie op de beschutte werkplaatsen Opdracht van VLAB Externe opdracht Interne opdracht De toekomst van de beschutte tewerkstelling 9 2. Leden Structuur Algemene Vergadering Raad van Bestuur S ecret ariaat Werkgroepen Amfion vz w 14 VLAB-Werking Belangenverdediging Beleidsbepaling Actieterreinen Behandelde dossiers Subsidiëring en algemene regelgeving 17 - Eenheidsdecreet 17 - VIA- akkoord 18 - Managementsondersteuning aan de BW 20 - Indexering omkaderingstoelagen 21 - Subsidiëring van de carensdagen 21 - Spaar fonds Ont wikkelingen op het vlak van begeleiding van de doelgroep 22 - Suppor ted Employment 23 - Outplacement 24 - Generatiepact 25 - Arbeidszorg 25 - Leeftijdsbewust personeelsbeleid 25 - Project deeltijds leren deeltijds werken 26 - Er varingsbewijzen Financieel-economische materies 28 - Innovatie 28 - S ociale voorkeur bij overheidsopdrachten 29 - NACE-codes 29 3

4 1. 2. Ver tegenwoordiging VCSPO CSPO VOSEC Pilar VLAB actief op internationaal vlak S amenwerking S ST EWETA/ FEBRAP Stuurgroep Onder wijs OZ ZA Externe communicatie en imagovorming Tentoonstelling beschutte werkplaatsen Pers Werkwaardig Algemene communicatietools Interne communicatie en dienst verlening Verslaggeving naar de leden VLAB- Nieuwsflash CAO -gids Studiedagen Studiecel Oprichting Vormingscel Beheer fondsen S ociaal Maribelfonds Fonds voor Best aanszekerheid beschutte werkplaatsen Fonds voor Bestaanszekerheid sociale werkplaatsen Vormingsfonds 41 B IJ LAG E N 43 Bijlage 1: Lijst van de leden VLAB-Raad van Bestuur 43 Bijlage 2: Lijst van de leden VLAB- Algemene Vergadering 44 Bijlage 3: Lijst van de gebruikte afkortingen en verklaringen 49 4

5 Voorwoord van Welzijn naar Werk en Sociale Economie Wanneer we terugblikken naar de VLAB-jaarverslagen van de voorbije jaren, kunnen we tot onze verbazing constateren dat we al in 2002 spraken over de nakende overheveling van de sector beschutte tewerkstelling van welzijn naar tewerkstelling. 4 jaar later is het dan toch een feit: op 1 april 2006 werden de beschutte werkplaatsen officieel ondergebracht in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Buiten een aantal administratieve aanpassingen, heeft deze overheveling alleszins ook al geleid tot een oplossing voor een jarenlang knelpunt in de subsidiëring: de eerste beleidsdaad van minister Van Brempt bestond uit de indexering van de omkaderingssubsidies. Ook al waren er verder nog geen concrete uitvoeringen, toch werden er al heel wat projecten opgezet in voorbereiding van de volgende stap in dit proces, het lang aangekondigde eenheidsdecreet voor beschutte en sociale werkplaatsen. Zowel door het beleid als door de sector zelf - meestal onder de koepel van onze confederatie met de sector van de sociale werkplaatsen, Amfion vzw - werd heel wat voorbereidend werk geleverd in functie van dit eenheidsdecreet. De standpunten van de verschillende stakeholders zijn uitgeklaard, een aantal trajecten ter concretisering zijn opgestart: er wordt gewerkt aan een nieuw subsidiesysteem, een nieuw kwaliteitssysteem, een nieuw toeleidingssysteem... Het komende jaar zal zeker tot verdere verduidelijking en concretisering leiden met betrekking tot de nieuwe regelgeving was ook het jaar van de uitvoering van het VIA-akkoord: naast het afsluiten van de nodige CAO s in het Paritair Comité, werd samen met de overheid gezocht naar de inpassing van de voorziene budgetten in het subsidiesysteem. De meeste maatregelen zijn ondertussen ingevoerd: er blijven nog een aantal losse eindjes die hopelijk op korte termijn worden afgewerkt. Naast de wijzigingen in het beleidskader, werd de sector ook geconfronteerd met wijzigingen in het maatschappelijk en bedrijfseconomisch kader waarin zij actief is. De sector heeft bewezen hier op een proactieve manier op in te spelen: op het vlak van begeleidingsmethodieken werd intensief gewerkt aan de uitbouw van supported employment, in het kader van een ESF-project, waarbij wordt onderzocht onder welke voorwaarden tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in het normaal economisch circuit succesvol kan gerealiseerd worden, met begeleiding vanuit de beschutte werkplaatsen. een groot aantal beschutte werkplaatsen tekende in op de call arbeidszorg, en toonde op deze manier zijn bereidheid om ook voor deze doelgroep, die (nog) niet in staat is tot lonende arbeid, zijn begeleidingsexper tise in te zetten. de sector engageerde zich tot de uitbouw van een project in het kader van deeltijds leren - deeltijds werken, waar voor een financiering werd voorzien vanuit het S ociaal Maribelfonds. eind werden de fundamenten gelegd voor een project ter ondersteuning van de tewerkstelling van oudere werknemers. gezien het relatief schaarse aanbod van laaggeschoolde arbeid werd ook het innovatiethema hoog op de VLAB- en Amfion-agenda geplaatst. In 2006 werd de nood en de methodiek van het invoeren van een innovatiebeleid onder de loep genomen, met de bedoeling hier de nodige ondersteuning te bieden in de komende jaren. > 5

6 U ziet dat in 2006 heel wat nieuwe projecten op touw werden gezet, waarvan de resultaten de komende jaren zichtbaar zullen worden. Wij nodigen u dan ook graag uit om de verdere details rond deze nieuwe projecten na te lezen in dit jaarverslag. We hopen dat VLAB de toekomst van de beschutte tewerkstelling, en bijgevolg de tewerkstelling van duizenden mensen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt, op deze manier goede fundamenten kan geven voor de toekomst, zowel op beleidsvlak als op maatschappelijk en economisch vlak. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van goed ondernemerschap en een stabiel beleidskader dit moet kunnen garanderen in de komende jaren! Luc Van Nevel Voorzitter Christel Vanroelen Directeur 6

7 VLAB algemeen 1. VISIE EN OPDRACHT 1.1. Visie op de beschutte werkplaatsen De VLAB- visie op beschutte werkplaatsen schetst het volgend beeld: Een beschutte werkplaats is in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor alle werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normaal economisch circuit terecht kunnen, waarbij personen met een handicap de prioritaire doelgroep vormen. De beschutte werkplaatsen dienen ernaar te streven om in de eerste plaats de beschikbare arbeidsplaatsen toe te wijzen aan personen met een handicap, met specifieke aandacht voor de zwakke werknemers. Uiteindelijk doel van de beschutte werkplaats is de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap met het oog op hun verbeterde integratie in de maatschappij. De arbeid staat dus centraal Opdracht van VLAB VLAB vzw streeft ernaar om de enige representatieve werkgeversfederatie van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen te zijn. Dit doel willen we bereiken door het creëren van een duidelijke meer waarde binnen onze opdracht zoals hierb oven weergegeven. De overheid is voor ons een gesprekspartner, die we op geregelde tijdstippen willen informeren over onze mogelijkheden, moeilijkheden en verzuchtingen voor de toekomst. Wij willen gehoord worden. We doen ook inspanningen om actief bepaalde voorstellen verder te verduidelijken. Dit willen we waar maken naar alle beleidsinst anties en beleidsterreinen. Via een constructieve samenwerking met de werknemersorganisaties wil VLAB komen tot een verregaande en duurzame sociale vrede op sectorniveau. VLAB heeft zowel een externe als een interne opdracht naar de leden toe Ext erne opdracht Haar externe opdracht is drieledig: Belangenbehart iging Beleidsbepaling VLAB vzw streeft ernaar de belangen van de leden- beschutte werkplaatsen kenbaar te maken en ze te verdedigen en dit in navolging van de ontwikkelde visie. Het is onze bestendige opdracht om te trachten mee het beleid te sturen en/of te bepalen, op een proactieve manier. Vertegenwoordiging VLAB vzw streeft ernaar de leden-bw te vertegenwoordigen naar de buitenwereld toe en in alle organismen waar dit nodig geacht wordt. Het is een bestendige opdracht om (de standpunten van) de sector bekend te maken naar de buitenwereld. 7

8 Met de andere spelers die actief zijn binnen de sect or is het de bedoeling om: - win- win situaties te creëren, - sterker te st aan binnen de tewerkstellingssector en het arbeidsmarktbeleid, - onszelf als federatie duidelijk te positioneren ten aanzien van deze andere spelers in de tewerkstellingssector en - een voor trekkersrol te spelen in de sociale economie. Informat ie- opdracht VLAB vzw heeft als taak de standpunten van de sector beschutte tewerkstelling bekend te maken aan het grote publiek. Er dient correcte en duidelijke informatie verspreid te worden naar de buitenwereld. Promot ie VLAB vzw heeft als taak de sector van de beschutte werkplaatsen op een correcte manier in het nieuws te brengen en een positief imago te creëren rond de sector van de beschutte werkplaatsen Int erne opdracht Informat ie- uit wisseling Van VL AB naar de leden, via Nieuwsflash mailings/ brieven info-/ studiedagen studies buitenlandse betrekkingen Van de leden naar VL AB, via enquêtes rond specifieke topics of algemeen over de sector Tussen de leden met onderst euning van VL AB, via Adviesverlening op sect orniveau Op juridisch vlak (bvb met betrekking tot arbeidswetgeving) Op economisch vlak (bvb met betrekking tot b oekhouding) Op sociaal vlak (bvb met betrekking tot bepaalde CAO s) Vormingsopdracht Detecteren van vormingsinitiatieven en vormingsbudgetten die interessant kunnen zijn voor de sector Optreden als promotor bij projectmatige ontwikkeling van nieuwe initiatieven werkgroepen provinciale federaties net werkvorming 8

9 1.3. De toekomst van de beschutte tewerkstelling De toekomst van beschutte tewerkstelling is een topprioriteit voor de VLAB- werking. De overgang naar een ander ministerieel depar tement, de onzekere economische toest and, de syndicale verwachtingen op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden, en de interne verscheidenheid zijn elementen die maken dat het sluiten van de rangen binnen de sector essentieel is en blijft. Een aant al engagementen naar de toekomst van beschutte tewerkstelling, werden reeds genomen tijdens het ledenreferendum op 8 maart De beschutte werkplaatsen beschikken over heel wat expertise en deskundigheid op het vlak van tewerkstelling en begeleiding van personen met een arbeidshandicap. Deze expertise zal aangewend worden in de uitbouw van methodieken en instrumenten ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap, niet alleen in het beschermd milieu, maar ook in het N EC en in vormen van onbezoldigde arbeid. Dit houdt uiteraard het opnemen van verant woordelijkheden in regionale net werken in. Verruiming van opdrachten ( cfr. exper tisecentra) vereisen uiteraard een aangepast subsidiesysteem: de sector ondersteunt de idee van persoonsgebonden budgetten en is bereid om haar medewerking te verlenen aan de uit werking van dergelijk systeem. Vanuit de stelling dat de persoon met een arbeidshandicap centraal staat in de werking van de BW, engageert de sector zich om zich in te zetten voor de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden van haar werknemers. Uiteraard in zoverre dat dit de leefbaarheid van de BW en bijgevolg de tewerkstellingskansen van de werknemers met een arbeidshandicap niet in het gedrang brengt en de subsidiërende overheid haar verant woordelijkheid terzake opneemt. De sector staat open voor internationale ontwikkelingen op bovenvermelde gebieden, en zal meer engagementen opnemen in de internationale organisaties waarin zij is ver tegenwoordigd, mede om zo de belangen van personen met een arbeidshandicap en hun werkgevers te verdedigen, voornamelijk op Europees vlak. Deze engagementen werden in eerste instantie meegenomen in de verdere beleidsontwikkeling voor onze sector, en de voorbereiding van het eenheidsdecreet. Met de oprichting van Amfion vzw in 2005, verbonden we ons reeds tot een verregaande samenwerking met de sociale werkplaatsen. 9

10 2. LE DE N Elke beschutte werkplaats, erkend door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, kan individueel en rechtstreeks aansluiten bij de federatie. In 2006 zijn alle 68 erkende Vlaamse beschutte werkplaatsen lid van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen. Deze leden- werkplaatsen kennen een tot aal personeelsbest and personen met een arbeidshandicap en omkaderingspersoneel samen - van meer dan personen. In bijlage 2 bevindt zich een overzicht van de leden per provincie. 3. STRUCTU U R De VLAB- structuur kan schematisch voorgesteld worden als volgt: V L A B - O R G A N O G R A M vzw VLAB ALG E M E N E VE RGADERING RAAD VAN B ESTU U R WE R KG ROEPEN SECRETAR IAAT 10

11 3.1. Algemene Vergadering De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen. De werkende leden van de Algemene Vergadering kunnen de volgende zijn: De beschutte werkplaatsen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse beschutte werkplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die als dusdanig erkend zijn door de bevoegde overheid. Natuurlijke personen of rechtspersonen met specifieke kennis inzake de sector, middels voordracht door de raad van bestuur. Hiernaast kunnen er ook toegetreden leden deel uitmaken van de Algemene Vergadering. Toegetreden leden kunnen zijn: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vz w ondersteunt. De Algemene Vergadering vond in 2006 plaats op 21 april in het Ghent s Business Center Captain s Table te Gent. Tijdens de Algemene Vergadering kwamen de traditionele agendapunten aan bod zoals de goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering, het activiteitenverslag 20 05, goedkeuring van de rekeningen 2005 en de begroting De leden van de Algemene Vergadering aanvaardden vzw Tievo tot toegetreden lid van de vergadering. Hiernaast werd mevrouw L. Weustenraed aangesteld tot plaatsvervangend bestuurder ter vervanging van de heer D. Trappeniers Raad van Bestuur VLAB vzw wordt geleid door de raad van bestuur. Deze heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het besturen van de vereniging, behoudens de wettelijke en statutaire bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De raad van bestuur bestaat uit twee leden uit elke provincie (Antwerpen, Limburg, Vlaams- Brabant, Oost- en West-Vlaanderen), aangevuld met de voorzitter, die geen provincie ver tegenwoordigt. Voor elk lid van de raad van bestuur is er ook een vervanger aangeduid. Deze personen zijn eveneens stemgerechtigd. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. In bijlage 1 bevindt zich een overzicht van de leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur van de federatie vergaderde in 2006 zevenmaal. 11

12 3.3. Secretariaat Buiten de wettelijke organen - eigen aan een vzw - beschikt de federatie over een permanent secretariaat dat fulltime ter beschikking staat van de leden-werkplaatsen. De federatie beschikt sinds 2004 over een eigen gebouw waar het secretariaat is gehuisvest. Adres: VLAB vzw - Goossensvest Tienen Tel.: 016/ Fax.: 016/ website: In november 2006 werd de heer P. Valkeneers (stafmedewerker) aangeworven ter vervanging van de heer M. Vanhumbeeck (sinds januari 2006 gedetacheerd naar het kabinet van K. Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen). Op 31 december 2006 bestaat het VLAB-secretariaat uit volgende personen: Directeur: mevrouw Christel Vanroelen St afmedewerkers: de heer Stef De Cock de heer Jan Reynaert (niet meer actief binnen VLAB sinds 1/3/07) Pieter Valkeneers Secretariaat : mevrouw Mieke Claes mevrouw Chris Forier mevrouw Miet Geladé mevrouw Yvette Maes mevrouw Lydia Naulaerts mevrouw Anne Similon 12

13 3.4. Werkgroepen Verschillende werkgroepen werden opgericht om het beleid van de federatie degelijk voor te bereiden en te ondersteunen. Onder supervisie van de voorzitter van de werkgroep, vervult het secretariaat in de diverse werkgroepen de volgende t aken: agenda opstellen uitnodigingen versturen voorbereidende not a s klaarmaken verslagen van de vergadering opstellen bij specifieke onder werpen cont act opnemen met deskundigen. Een aant al werkgroepen hebben een permanent karakter, andere werden ad hoc opgericht. In 2006 zijn de volgende werkgroepen samengekomen: werkgroep Paritair Comité, werkgroep Suppor ted Employment, werkgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid, stuurgroep onder wijs. 13

14 4. AM FION VZW De laatste jaren werd de samenwerking met SST, de koepel van de sociale werkplaatsen, steeds intenser. Vanuit het werkveld werd immers duidelijk dat de gelijkenissen tussen beide sectoren groter zijn dan de verschillen. Samenwerking tussen beide sectoren kan dan ook alleen maar leiden tot een win-winsituatie voor beiden. Dit aspect kwam ook al aan bod tijdens het VLABconclaaf van 2003 en het VLAB-ledenreferendum in 2004, waar de sector zich duidelijk uitsprak om op termijn te komen tot één werkvorm. Bovendien zijn beide sectoren ook al samengevoegd in één Paritair Comité, en in het Vlaams Subcomité. Ook daar kan de samenwerking in de toekomst alleen maar groeien. Ook de overheid dringt aan op een verdere intensifiëring van onze samenwerking: bij toenmalig minister van Werkgelegenheid en Toerisme Landuyt werd een erkenning als officiële gesprekspar tner voorgehouden aan het samenwerkingsverband VLAB- S ST. Ook in de beleidsnot a van nieuw voogdijminister Van Brempt wordt er duidelijk melding gemaakt van een gemeenschappelijke toekomst voor BW en SW, waarbij wordt verwezen naar een eenheidsdecreet voor beide sectoren. Sinds worden gemeenschappelijke belangen ondergebracht onder de nieuwe koepelfederatie Amfion vz w, die werd opgezet in een confederale structuur. Dit betekent dat elke deelsector haar eigen materies blijft opnemen, en dat VLAB en SST beslissen waar er gemeenschappelijke belangen zijn en waar het nuttig is om gezamenlijk actie te ondernemen. Ondertussen gaat deze samenwerking steeds verder, en wordt al gedacht aan de toekomst, waarbij een volledige overheveling van de mandaten en de taken van SST en VLAB naar Amfion wordt onderzocht bij het tot st and komen van het eenheidsdecreet. Met het oog op onze gezamenlijke toekomst werd er begin 2006 een 2-daags conclaaf georganiseerd (26-27 januari voor SST-leden en 8-9 februari voor VLAB-leden). Na de bespreking van de resultaten in een gemeenschappelijke raad van bestuur, leidde dit tot een visie op het toekomstig eenheidsdecreet. > 14

15 Hieronder volgt een synthese van deze visie. Het eenheidsdecreet moet een werkkader zijn, zowel voor sociale als voor beschutte werkplaatsen, teneinde de tewerkstellingskansen te verhogen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Fundamenten van het eenheidsdecreet: - de werk zoekende/ werknemer st aat centraal - elk individu is vrij om zich te richten naar een bedrijf/ werkvorm van zijn/ haar keuze - onafhankelijke toeleiding en traject aanpak - persoonsgebonden subsidiëring via het rugzakmodel - garanderen van een kwaliteitsvolle begeleiding - ondernemerschap: autonomie van het bedrijf - regionale samenwerking tussen werkbedrijven Hoe zien we het eenheidsdecreet? - Werkbedrijven 1 moeten er zijn voor alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. - Werkbedrijven dienen tewerkstelling op maat te bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. - Deze werkbedrijven worden bij voorkeur gesubsidieerd op een persoonsgebonden manier en op basis van het rugzakprincipe. - Bijzondere aandacht dient te gaan naar arbeidszorg: arbeidszorg is een methodiek die het laatste vangnet vormt voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar waar uiteraard steeds voorrang wordt gegeven aan bezoldigde arbeid en deze zeker niet mag verdrongen worden. Teneinde onze gezamenlijke toekomstvisie te kunnen realiseren, zijn een aant al engagementen nodig, zowel vanuit onze sector ten aanzien van de overheid, als vice versa. - vanuit de sector ten aanzien van de overheid: verdere professionalisering van het werkveld uitwerken van een kwaliteitssysteem, door de ganse sector gedragen opb ouwen van een structuur voor regionaal overleg en samenwerking uitwerken van een persoonsgebonden subsidiesysteem, gebaseerd op het rugzakprincipe - vanuit de overheid ten aanzien van de sector: een vlot toeleidingssysteem tot de arbeidsmarkt erkenning van werkbedrijven op basis van een kwaliteitssysteem betrokkenheid van de sector bij de uitwerking van het toekomstig kwaliteitssysteem voldoende subsidiëring die op een eenvoudige en eenduidige manier wordt toegekend ruimte voor ondernemerschap de juiste man/vrouw op de juiste plaats De volledige tekst van deze visie op het eenheidsdecreet is verkrijgbaar op het Amfionsecret ariaat 1. Werkbedrijf: werkbedrijf is een voorlopige naam voor de nieuwe werkvorm, die beschutte en sociale tewerkstelling zal vervangen. 15

16 VLAB werking 1. BELANGENVERDEDIGING 1.1. Beleidsbepaling Om de ver tegenwoordiging op de verschillende beleidsniveaus optimaal te benutten voor de boven gestelde doeleinden, dient er heel wat beleidsvoorbereidend werk geleverd. Voor deze beleidsvoorbereiding heeft de VLAB-staf nood aan documentatie, cijfermateriaal en toetsing van voorstellen in het werkveld. Wij danken dan ook alle BW bij wie we hiervoor terecht kunnen Act iet erreinen 2006 was op het vlak van beleidsbepaling een mijlpaal in de geschiedenis van de beschutte tewerkstelling. Na 16 jaar onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Welzijn te ressorteren, werd de sector overgeheveld naar Vlaams minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt. Dit betekende ook een wissel van administratieve overheid: het Vlaams ministerie van Werk en S ociale Economie, met daaronder enerzijds het departement Werk en Sociale Economie, en anderzijds het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en S ociale Economie, hebben de fakkel overgenomen van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een Handicap, dat ondertussen ook hervormd werd tot Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De scheiding is echter nog niet volledig: de toeleiding naar beschutte tewerkstelling is op dit moment nog steeds in handen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, in afwachting van een nieuwe procedure die door VDAB zal worden ingevuld. VLAB beschikt nog steeds over haar mandaat in het Raadgevend Comité van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: de Ad Hoc Commissie Voorzieningen voor Professionele Integratie is echter afgeschaft. Tot op heden is er binnen de nieuwe structuren nog geen formeel orgaan dat dit overleg met actoren in het werkveld en administratie vervangt was voor VLAB hierdoor een jaar van zich opnieuw positioneren in het nieuwe beleidsveld. Dit resulteerde in een groot aantal contacten met de nieuwe voogdijminister en haar kabinetsmedewerkers, en met de medewerkers van de nieuwe administratie, in eerste instantie om de sector voor te stellen, maar ook om de nodige evoluties en knelpunten te schetsen, en samen met administratie en beleid aan oplossingen te werken. Naast contacten met de eigen voogdijminister waren er uiteraard ook contacten met de kabinetten van andere Vlaamse ministers rond specifieke dossiers, en waren er ook regelmatig contacten met de federale overheid. Meer informatie hierover vindt u bij de bespreking van de voornaamste thema s voor het jaar Naast de besprekingen met de verschillende betrokken beleidsmakers, is het paritair overleg een zeker zo belangrijk onderdeel van de taak van VLAB om de belangen van de sector te vertegenwoordigen. Ook in 2006 werden binnen het Paritair Comité van de sector heel wat werkzaamheden verricht. In 2006 is het autonoom Vlaams paritair subcomité , officieel Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap in volle actie geschoten, na een moeilijke aanloop. Dit subcomité is bevoegd voor zowel de Vlaamse beschutte als de Vlaamse sociale werkplaatsen, maar vergaderde in 2006 in aparte werkgroepen voor beide sectoren. Uiteraard gebeurde de ondertekening van CAO s die onderhandeld werden in de werkgroepen wel degelijk in de plenaire vergadering. 16

17 Als gevolg hiervan zijn de activiteiten in het federale parit air comité 327 nog verder teruggeschroefd. Enkel op basis van een aantal federale thema s, zoals outplacement of structurele lastenverlaging, werd nog sporadisch samengekomen. Dit alles heeft echter geen invloed op de werking van VLAB voor wat betreft de voorbereiding van het paritair comité. Al de vergaderingen worden nog steeds voorbereid door een werkgroep van VLAB die samengesteld is uit directieleden uit verschillende beschutte werkplaatsen. Het zijn ook deze mensen die samen met een stafmedewerker van VLAB, deelnemen aan de verschillende onderhandelingen in het paritair comité. In de eerste helft van 2006 werd er verder onderhandeld over de afwikkeling van de VIAakkoorden. Een aantal zaken diende immers gefinaliseerd te worden in een CAO. Verder in het jaarverslag wordt hier uitgebreid op ingegaan. Na het afronden van deze onderhandelingen werd er vooral aandacht besteed aan de problematiek van arbeidszorg en de harmonisering van de loons- en arbeidsvoorwaarden uit beschutte en sociale werkplaatsen Behandelde dossiers het kader van Beter Bestuurlijk Beleid, was een belangrijke stap, die de nodige voorbereiding heeft gevergd. Een jaar na datum kunnen we als sector constateren dat, op een aantal vertragingen na, de overheveling vrij probleemloos is verlopen. De overheveling was echter een eerste stap, die feitelijk geen gevolgen had op reglementair vlak. De volgende stap die werd voorzien is een nieuwe gelijkvormige regelgeving voor BW en SW, in de vorm van een eenheidsdecreet. Gezien het belang van de inhoud van dit decreet voor de toekomst van de sector, werd door VLAB in 2006 hard gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen visie op dit eenheidsdecreet, samen met SST, onder de koepel van Amfion. Begin 2006 werd dit proces op gang gezet met de organisatie van een conclaaf voor de bestuurders van VLAB, samen met vertegenwoordigers van de sector in een aantal werkgroepen. Doel van dit conclaaf was om strategisch na te denken over de toekomst van zowel BW als SW en onze verwachtingen voor dit eenheidsdecreet vast te leggen. Eenzelfde conclaaf werd georganiseerd door SST. Tijdens een gezamenlijke Raad van Bestuur van SST en VLAB werden de resultaten van beide conclaven bij elkaar gelegd, wat resulteerde in een gemeenschappelijke visie op het eenheidsdecreet. Beschutte werkplaatsen ontvangen overheidstoelagen ter compensatie van het rendementsverlies van de werknemers met een handicap. In 2005 bedroeg de tussenkomst van de Vlaamse overheid 33,52% van de totale bedrijfsopbrengsten. Hiernaast werd er federale vrijstelling van de patronale bijdragen verleend (ondermeer in kader van de sociale maribel), ten bedrage van 12,33% van de totale bedrijfsopbrengsten. Ten aanzien van 2004 is het aandeel van de Vlaamse subsidies gedaald met 0,5% ten voordele van de federale maatregelen Subsidiëring en algemene regelgeving Eenheidsdecreet De overheveling van de sector Beschutte Tewerkstelling van het beleidsdomein Welzijn naar het beleidsdomein Sociale Economie in In een volgende stap werd deze gemeenschappelijke visie voorgelegd aan alle BW en SW, om de leden van VLAB en SST te informeren, maar ook om een eerste start te maken van concretisering van de vastgelegde principes. De Amfion-uitwisselingsdag van 23 maar t kende dan ook grote belangstelling. 17

18 Vanaf dan werd door VLAB en SST met deze visietekst een ronde door Vlaanderen georganiseerd om zoveel mogelijk stakeholders te informeren en steun te vragen voor dit standpunt. Voor de omkadering en de bestuurders van BW en SW werden provinciale infoavonden ingericht. Er werden contacten belegd met de werknemersorganisaties, de gebruikersorganisaties, de werkgeversorganisaties, de R ESOC s en de SERR s, en VDAB als toekomstige toeleider. Op deze manier werd getracht een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor deze visie van de sector op haar toekomstige reglement aire kader. Daarnaast werd in voorbereiding van het eenheidsdecreet in de schoot van de SERV door minister Van Brempt ook een Ronde Tafel georganiseerd, waaraan alle belangrijke st akeholders par ticipeerden, naast de klassieke SERV-partners. SST en VLAB, onder de Amfion-koepel, kregen hierbij uitgebreid de gelegenheid om de sectorvisie toe te lichten. Ook de werknemers- en gebruikersorganisaties lichtten hun visie toe. De Ronde Tafel kwam in totaal 4 keer samen. Op basis van de toegelichte standpunten, en de resultaten van de discussies tussen de deelnemers, wordt op dit moment door de minister en de administratie een eerste ontwerptekst opgesteld, die opnieuw zal besproken worden met de st akeholders. Ondertussen werd echter niet stilgezeten om de voorgestelde principes ook verder te concretiseren: - vertegenwoordigers van VLAB nemen deel aan de Amfion- werkgroep subsidies, waarvan VLAB de voorbereiding en het secretariaat waarneemt. Het is de taak van deze werkgroep om een nieuw subsidiemodel uit te werken voor de toekomstige BW/SW. - Amfion diende bij minister Van Brempt ook een project in om in het kader van het eenheidsdecreet een kwaliteitssysteem voor de sector uit te werken, dat ook binnen de erkenning zou gebruikt worden. Dit project ging eind 2006 van start: eind oktober dient het resultaat, na een testfase in 5 BW en 5 SW, te worden voorgesteld. - VLAB is betrokken bij de werkgroep waarin samen met de overheid de ontwikkeling van een uniform boekhoudplan wordt bekeken in het kader van het eenheidsdecreet. VIA- akkoord Nadat in tussen de intersectorale sociale partners en de Vlaamse overheid een Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de sociale profit sector werd afgesloten, was het logisch gevolg dat dit in de diverse sectoren zou omgezet worden in concrete CAO s. Reeds in werden de onderhandelingen in de sector van de beschutte werkplaatsen opgestart rond de volgende thema s: - verhoging eindejaarspremie voor doelgroepwerknemers - premie voor het omkaderingspersoneel - arbeidsduur vermindering voor oudere werknemers Het was echter al snel duidelijk dat deze onderhandelingen niet gingen afgerond zijn voor eind 2005 en ook in 2006 namen deze nog een belangrijk deel van de agenda in beslag. Pas op 28 maart werden er CAO s met betrekking tot de 3 thema s ondertekend. De grootste moeilijkheden situeerden zich rond het thema arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers. Deze maatregel houdt in dat werknemers van ouder dan 45 jaar vanaf extra verlofdagen krijgen, vanaf 2008 wordt dit uitgebreid tot 8 verlofdagen op voorwaarde dat men 55 jaar of ouder is. Belangrijkste redenen waarom de onderhandelingen met betrekking tot dit thema aangesleept hebben, ligt in het feit dat de overheidsinbreng die hiertegenover staat in het geheel niet in verhouding staat tot de kostprijs van deze maatregel. Daarnaast werd 18

19 tijdens de onderhandelingen al snel duidelijk dat beschutte werkplaatsen die op individueel niveau al maatregelen genomen hadden in het kader van extra verlofdagen (bvb. anciënniteitsverlof) deze niet konden verrekenen in het nieuwe systeem. Na lang onderhandelen, zowel met vakbonden als met overheid, is er dan uiteindelijk toch een akkoord uit de bus gekomen dat deze maatregel ook in de sector van de beschutte werkplaatsen invoert. Belangrijkste afwijking ten opzichte van de andere sectoren is (de regeling buiten beschouwing gelaten) dat deze extra verlofdagen in de sector maar opgenomen kunnen worden met een maximum van 2 per kwartaal. Met betrekking tot de verhoging van de eindejaarspremie werd er verder gebouwd op het systeem dat reeds een aantal jaren bestaat in de sector en waarbij de eindejaarspremie voor de doelgroepwerknemers stelselmatig verhoogd wordt. Als gevolg van het VIA-akkoord wordt de eindejaarspremie verhoogd van 50% van een maandwedde naar 75%. In tegenstelling tot de andere social profit sectoren waar de volledige 75% door de overheid gesubsidieerd wordt, is dit voor de sector van de beschutte werkplaatsen slechts het geval voor de bijkomende 25%. De sector van de beschutte werkplaatsen is hier op het gebied van overheidstussenkomst dus beduidend minder goed af en dit als gevolg van het feit dat er voorop gelopen werd in het verbeteren van de loons- en arbeidsvoorwaarden. Ook voor de omkadering is er als gevolg van het VIA-akkoord een extra premie gekomen. Daar waar de hier voor uitgetrokken overheidssteun in de andere social profit sectoren bedoeld is om de eindejaarspremie verder op te trekken in de richting van een dertiende maand, wordt in de sector van de beschutte werkplaatsen overgegaan tot de uitbetaling van een premie in de maand september. De reden hiervoor is te vinden in het feit dat de sector van de beschutte werkplaatsen al sinds jaar en dag een dertiende maand aan het omkaderingspersoneel uitbetaalt. Er werd voor geopteerd om de uitbetaling in de maand september te doen om een aantal technische redenen. De maatregelen met betrekking tot de managementsondersteuning werden technisch verder uitgewerkt met de overheid en deze zijn in de loop van 2006 in voege getreden. In heel het VIA-akkoord heeft ook de overheid haar rol te spelen met betrekking tot de (gedeeltelijke) subsidiëring van al deze maatregelen. In 2006 is er dan ook druk overleg geweest tussen VLAB enerzijds en het bevoegde kabinet en haar administratie anderzijds. Eind september leidden deze onderhandelingen tot de goedkeuring van het gewijzigde subsidiebesluit voor de sector. Een samenvatting van de ingevoerde subsidies: om de verhoging van de eindejaarspremie voor de doelgroepwerknemers te compenseren werd de forfaitaire loonsubsidie per uur opgetrokken. Er werd een groeipad voorzien tot 2010, dat evenredig loopt met de groei van de eindejaarspremie tot 75 % van een 13de maand. De voorziene subsidiëring volst aat gemiddeld genomen voor de financiering van de bijkomende loonkost, inclusief patronale lasten. Dit neemt echter niet weg dat de stijgende loonkost voor alle werknemers met een arbeidshandicap, die niet erkend zijn als persoon met een handicap volledig ten laste komt van de BW. Dit leidt dus voor elke BW in meer of mindere mate toch tot een bijkomende kost. als indirecte compensatie van de rimpeldagen voor 45-plussers kunnen de BW vanaf 1 april 2007 een 100 % subsidie ontvangen voor één of meerdere personeelsleden 19

20 economische uitdagingen, afhankelijk van de grootte van de BW. De administratieve procedure voor deze nieuwe functie wordt op dit moment uitgewerkt. Dit neemt uiteraard niet weg dat er geen directe compensatie bestaat voor deze rimpeldagen, en zeker niet voor de organisatorische moeilijkheden die hier uit voortvloeien. voor de zogenaamde septemberpremie voor de omkaderingspersoneelsleden wordt een bedrag toegevoegd aan de omkaderingssubsidie. Voor deze subsidie is ook een groeipad ingeschreven in de regelgeving, dat evenredig loopt met de stijging van de premie. Op zich volstaat deze premie gemiddeld gezien om de bijkomende loonkost te dekken. Opnieuw blijft het feit dat enkel de gesubsidiëerde omkadering bijkomende subsidiëring omvat: voor omkadering in overtal draagt de BW zelf de volledige meerkost. voor alle VTE werknemers (doelgroep en omkadering) die minstens 1 uur hebben gepresteerd wordt een premie voor managementsondersteuning toegekend: ook hier is een groeipad voorzien, dat ook geïndexeerd wordt. In grote lijnen werden alle afspraken in het VIAakkoord ook op subsidievlak geconcretiseerd volgens de oorspronkelijk gemaakte afspraken. Voor de nog te regelen materies zijn op regelmatige basis nog contacten met de betrokken overheden en administraties (bv. Gesco s). Management sondersteuning aan de BW In het kader van de lopende onderhandelingen rond de toekomst van Pilar (zie In 2005 sloten in totaal 10 organisaties het boekjaar af met een negatief resultaat. 17 organisaties sloten het boekjaar af met een negatief bedrijfsresultaat, 12 organisaties met een negatief financieel resultaat, en 15 organisaties met een negatief uitzonderlijk resultaat. Tabel 1: Overzicht organisaties met negatieve resultaten Resultaat supra) werd als belangrijk uitgangspunt voor VLAB steeds het garanderen van de middelen voor de sector benadrukt. De besprekingen hieromtrent met de overheid kregen in 2006 ook duidelijk vorm, en zullen op korte termijn leiden tot een aanpassing van het meer waardenbesluit, waarin de adviesverlening binnen de sociale economie wordt geregeld. Concreet zal dit voor de BW in 2007 betekenen dat: er een financiële ondersteuning zal geboden worden, wanneer de BW een beroep doen op adviesverlening door een erkend adviesbureau binnen de sociale economie, ook als de BW niet verlieslatend is. per adviesvraag wordt de helft van de kost gesubsidieerd met een maximum van per adviesvraag. De BW dient dus slechts de helft van de factuur te dragen. Het zal niet de BW zijn die de bewijslast voert om de subsidie te verkrijgen: de administratieve afhandeling gebeurt door het betrokken adviesbureau. de verplichte managementsondersteuning voor verlieslatende BW zal behouden blijven: hiervoor zal een 100 % subsidiëring worden voorzien. Sector Negatief bedrijfsresultaat 17 (31%) Negatief financieel resultaat 12 (21%) Negatief uitzonderlijk resultaat 15 (27%) Negatief algemeen resultaat 10 (18%) Indexering omk aderingst oelagen De overheveling van de sector naar de bevoegdheid van Vlaams minister voor Sociale Economie Van Brempt, leidde onmiddellijk tot de oplossing van een structureel probleem in de omkaderingssubsidie: door het feit dat deze niet 20

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector?

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector? Vragen geformuleerd in de Strategische werkgroep Antwoorden geformuleerd in de Strategische werkgroep Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren?

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Agendapunt 4: OPERATIONELE FUSIE AMFION

Agendapunt 4: OPERATIONELE FUSIE AMFION Agendapunt 4: OPERATIONELE FUSIE AMFION Raad van Bestuur Amfion 29/05/2006 1. KERNTAKEN EN WERKTERREINEN 1.1. Doelstellingen Bij het uittekenen van een nieuwe federatie Amfion is de eerste vraag die we

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN

SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN Versie 17/02/2016 Dienst Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.werk.be SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN (versie sociale werkplaatsen) 1. BETALINGEN 1.1 Wat moeten

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen Werkt 2, 2007 performant in tewerkstelling kansengroepen Ilse Van Houtteghem Coördinator sociale economie, POM presteert goed op gebied van de tewerkstelling van kansengroepen. Dit blijkt uit de pas verschenen

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK 1 AFBAKENING 2 BEGRIPSOMSCHRIJVING CONCULLEGA: Samentrekking van 'concurrent' en 'collega : Ondernemer die dezelfde producten of diensten aanbiedt.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE

Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE Welkom Nota Schuine aanvullingen staan voor wat er plenair geformuleerd werd als knelpunten en kritieke succesfactoren en gelden dus als verslag Inhoud

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK Gebruiksaanwijzing voor militanten Waarde kameraad, Beste militant, Vooreerst wensen wij jullie veel succes toe bij het uitdelen van de ABVV-brochure De druk verminderen.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 3270102 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

VR DOC.1391/1BIS

VR DOC.1391/1BIS VR 2016 1612 DOC.1391/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C45 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 29 oktober 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal

Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal WAT? Een beschutte werkplaats is in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Uitwisselingsdag beschutte en sociale werkplaatsen

Uitwisselingsdag beschutte en sociale werkplaatsen Uitwisselingsdag beschutte en sociale werkplaatsen Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Sociale Economie Donderdag 23 maart 2006, stadhuis Dendermonde Goedemiddag Eerst en vooral wens ik Amfion als

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 A D V I E S Nr. 2.058 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit Vermindering van de persoonlijke

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni A D V I E S Nr. 2.041 ------------------------------ Zitting van woensdag 28 juni 2017 ------------------------------------------------ Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Nadere informatie

KRACHTLIJNEN VOOR HET SOCIAAL OVERLEG PC 327, sociale werkplaatsen Vlaanderen MEMORANDUM VAN DE WERKGEVERS

KRACHTLIJNEN VOOR HET SOCIAAL OVERLEG PC 327, sociale werkplaatsen Vlaanderen MEMORANDUM VAN DE WERKGEVERS KRACHTLIJNEN VOOR HET SOCIAAL OVERLEG 2003 PC 327, sociale werkplaatsen Vlaanderen MEMORANDUM VAN DE WERKGEVERS INLEIDING Sociale Werkplaatsen hebben als doel het creëren van werkgelegenheid waarbij productiviteit

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 45 van 8 februari 2002 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere

Nadere informatie

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP) 1/2 Brussel, 25 maart 2005 Kenmerk: 50/sjp/mededeling11 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: PAB en

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Verslag Werkgroep PC 327: 24 augustus 04

Verslag Werkgroep PC 327: 24 augustus 04 Verslag Werkgroep PC 327: 24 augustus 04 Aanwezig: Lieven VH., Francine T., Lucas M, Katrien VDB, Martine W, Watler H,, Danny V., Marc D., Jan R. Verontschuldigd : Lieven VDS,, Sabrina P, Els D., Bert

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaams arbeidsmarktbeleid - Samenvatting

Wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaams arbeidsmarktbeleid - Samenvatting KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Supported employment Wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaams arbeidsmarktbeleid - Samenvatting Vicky Heylen Joost Bollens

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Experiment Supported Employment. Sociale Werkplaatsen

Experiment Supported Employment. Sociale Werkplaatsen Experiment Supported Employment Sociale Werkplaatsen Doelstelling experiment Omschrijving Dit project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe methodiek, Supported Employment, die zich richt op de tewerkstelling

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap IParitair comité van de diensten voor gezins en bejaardenhulp 3180200 Diensten voor gezins en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Arbeidsduur Onder CAO tekening Registratienr. 13.01.1983 8.617 Aanwending

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën.

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 451 van EMMILY TALPE datum: 20 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT ICF-screening werkzoekenden - Duurtijd indicering 1. VDAB heeft

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare

Nadere informatie

VR DOC.0408/1BIS

VR DOC.0408/1BIS VR 2017 2804 DOC.0408/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet betreffende Wijk-werken - Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie